. . . . LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 4 ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 4

QUỐC BẢO CHÂN KINH

LONG

HOA

MẬT TẠNG

KINH

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

2000

Cao Đức ThắngQUYỂN 4


CHƯƠNG 11

PHẦN 1

THIỆN CÒN ÁC MẤT
THIỆN SIÊU ÁC ĐỌA

Những Linh Hồn quá ác hủy bán lời dạy sẽ bị Đức Cha Trời tận diệt. Hủy bỏ trí mạng, ý mạng, trở về tánh giác u minh, sống theo cảm giác, cảm tính, tức là tính giác của loài cây cỏ, côn trùng, thảo mộc, rồi lần lần tiến hóa tu luyện chuyển lên loài Cầm Thú, trải qua vô lượng vô biên số kiếp, chờ đủ nhân duyên Linh Hồn mới được đầu thai làm người uổng thay, uổng thay.

Vì thương Nhân Loại sai đường Lạc Đạo, nhất là giai đoạn cuối tiểu kiếp nên Đức Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần mở ra Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ truyền lại chốn nhân gian. Kế theo sau đó Phật giáo, Thánh giáo, Tiên giáo xuống trần mở đường dẩn dắc nhân loại về Trời, lập công với Đức Cha Trời. Hoàn thành tâm nguyện Đại Nguyện

Những người làm theo lời dạy của Đức Chí Tôn Thái Tử, thời siêu sanh làm Vua làm Chúa các tần Trời, đúng như những gì Đức Cha Trời truyền dạy. Nghe lời Đức Cha Trời dạy bảo thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, làm chủ vũ trụ. Những Linh Hồn nghịch lại lời dạy của Đức Cha Trời, trở thành Linh Hồn Đại ác. Thời sẽ bị Đức Cha Trời hủy diệt ý căn trí căn, trở về tánh giác u minh, sống theo cảm giác, cảm tính. Ác ý ác trí đã bị hủy diệt. Nên nói Thiện còn Ác mất, những Linh Hồn làm ác là do hoàn cảnh tạo ra. Thời không bị Đức Cha Trời hủy diệt, nên nói Thiện siêu ác đọa.
**************


CHƯƠNG 11

PHẦN 2

VÌ SAO TỔ TIÊN
SANH TẠO GIỐNG NGƯỜI

Vì Đức Tổ Tiên muốn có con cháu cai quản trông coi thế giới vũ trụ do mình sáng tạo lập ra. Nên Đức Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên tốm thâu Tiên Thiên Chân Khí Tinh Hoa Chơn Dương, Chơn Âm vũ trụ. Rồi hiện ra hai người một Nam một Nữ đủ 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp, Cốt Tiên, Cốt Rồng hai đấng Cha Trời và Địa Mẫu.

Vì sao gọi Đức Cha Trời là Long Hoa Cửu Huyền, Ấn Quan Tối Thắng Như Lai?

LONG:  Là nói Tinh Cốt ÂM DƯƠNG vốn hình Rồng. Cốt lõi xương sống con người hình chữ S. Tinh Cốt Đức Cha Trời là Cốt Long.

HOA:  Là nói lên Thân Tướng của Đức Cha Trời là Tinh Hoa Tiên Thiên vũ trụ, kết tụ Thân Tướng đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp thuộc Dương Tướng Nam Đức Cha Trời. 

CỬU: Là nói lên Thân thể của Đức Cha Trời gồm đủ chín khiếu. Hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng, lỗ tiểu, lỗ tiện, là Chín.

HUYỀN: Là nói Thân thể của Đức Cha Trời là Tinh Hoa Đại Thiên vũ trụ được thu nhỏ. Tiểu Thiên vũ trụ. Đại Thiên vũ trụ. Tiểu Thiên vũ trụ. Liên quan mật thiết, tương thông với nhau. Nhỏ mà Lớn. Lớn mà Nhỏ gọi đó là huyền.

ẤN QUANG: ẤN là dấu ấn Tổ Tiên hiện ra Đức Cha Trời. Độc nhất Vô Nhị có một không hai. Quyền năng vô hạn. Quyền uy Tối Thượng. QUANG là soi sáng chỉ đường cứu khổ con cháu. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác, làm chủ vũ trụ.
TỐI THẮNG: Là nói lên không ai hơn được Đức Cha Trời. Không có việc gì mà Đức Cha Trời không biết. Không có việc gì mà Đức Cha Trời không làm được. Cho đến hủy diệt vũ trụ, lập lên vũ trụ mới.

NHƯ LAI: NHƯ là nói lên Đức Cha Trời mãi mãi thường còn, trước sao sau vậy không thay, không đổi. Quá khứ, hiện tại vị lai như nhau. LAI là kéo dài vô lượng thọ, không diệt thường còn. Lúc nào nhân Loại cần đến Đức Cha Trời, liền có sự cảm ứng ngay.

Vì Sao Gọi Đức Mẹ Trời Là Tiên Cơ Đức Mẹ Địa Mẫu Dưỡng Sanh Như Lai?

TIÊN: Là nói đến Tổ Tiên hiện thân ra tốm thâu Tiên Thiên Chơn Âm Chân Khí hiện ra thể tướng phụ nữ đầu tiên vũ trụ đủ 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp. ÂM TƯỚNG.

CƠ: Là nói lên sự cơ cảm, ứng dụng cơ mật liên quan đến vũ trụ. Mật thiết liên quan đến Nhân Loại con người.

ĐỨC: Là nói tấm lòng bao la vô tận nhận con cháu vào lòng.

MẸ: Là nói lên Đấng sanh thành. Đấng sanh ra vũ trụ. Sanh ra Trời Đất. Sanh ra Linh Hồn Nhân Loại, sanh ra thể xác con người. Mẹ là Đấng sanh thành sanh ra tất cả.

ĐỊA MẪU: Là nói lên tất cả sự sống đều do Mẹ tạo ra. Mẹ là Mẫu. Mẫu là Mẹ. Sự sống toàn vũ trụ là sự sống do Mẹ. Mẫu tạo ra. Sự sống Linh Hồn, sự sống thể xác. Đều ở trong lòng Địa Mẫu cả. Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Nhân Loại phàm trần. Quỉ Ma toàn vũ trụ cũng sanh sống trong lòng Địa Mẫu mà thôi. Ví như Bọt Nước sống trong nước dù cho đó là Bọt Nước, bọt nước ác hay bọt nước thiện. Bọt nước chỉ tồn tại trong bản thể của nước. Rời khỏi bản thể của nước, Bọt nước sẽ không còn tồn tại.

DƯỠNG SANH: Là nói lên sự sanh ra sự sống, Dưỡng nuôi sự sống. Để cho sự sống luôn luôn được tiến hóa.

NHƯ LAI: Là nói Đức Mẹ Địa Mẫu trường tồn theo thời gian. Trước sau không hề thay đổi như như thường còn mãi mãi tận cùng vị Lai ((Bất Diệt)).

Nhân Loại con người cầu nguyện Đức Mẹ Địa Mẫu đều được Linh ứng ngay. Nếu lời cầu nguyện đó hiệp với Văn Hóa Cội Nguồn phải nói là cầu chi đặng nấy. Đức Tổ Tiên lập lên vũ trụ. Rồi hiện thân ra con người. Đó là Đức Cha Trời Long Hoa Cữu Huyền Ấn Quang Tối Thắng Như Lai và Tiên Cơ Đức Mẹ Địa Mẫu Dưỡng sanh Như Lai. Một Âm một Dương, một Nam một Nữ, một Cha một Mẹ. Cha Trời Chủ Quản thế giới vũ trụ Linh Hồn, Địa Mẫu Chủ Quản thế giới vũ trụ vật chất, vì vậy phước Đức do Cha Trời ban, giàu sang do Mẹ Địa Mẫu thưởng.

Để có người thừa kế cơ nghiệp, trông coi vũ trụ. Nên Tổ Tiên hiện thân ra Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu, sanh con đẻ cháu, lưu truyền nòi giống Rồng Tiên. Sự sanh con đầu tiên ấy, chính là Ông Bà Tổ của Nhân Loại con người ngày nay. Thái Tử chính là 1 trong 100 người con của Âu Cơ Địa Mẫu sanh ra tại núi Long Hoa chốn Hồng Trần. Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Những người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Hiện đang thống lảnh Tam Thiên Đại Thiên thế giới, làm chủ vũ trụ.
**************


CHƯƠNG 11

PHẦN 3

THIÊN ẤN RA ĐỜI

Để hiểu thêm về hai chữ Tổ - Tiên.
Khai Hóa Tối Thượng Tổ Tiên khác với Ông Bà Tổ, Tiên.
Ông Bà Tổ, của Nhân Loại con người, hiện nay, được sanh ra trước Tiên, tại ngọn núi Long Hoa cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Chữ Tiên của ngôi vị Ông Bà Tổ là sanh ra trước Tiên. Không phải Tổ Tiên.
Như vậy Ông Bà Tổ, Tiên. Là thuộc về ngôi 3 không phải ngôi 1 Tổ Tiên khai hóa theo thứ tự an bày sắp xếp như sau.
Ngôi: 1 – Khai Hóa Tổ Tiên.
Ngôi: 2 – Cha Trời -  Địa Mẫu.
Ngôi: 3 – Ông Bà Tổ, Tiên.
Ngôi: 4 – Ông Bà, Cha Mẹ.
Ngôi: 5 – Con, Cháu.

Với trách nhiệm Ông - Bà - Tổ, Tiên. Có bổn phận trách nhiệm, cứu vớt con cháu đang sắp đi vào đại nạn nơi chốn nhân gian, giai đoạn gần cuối tiểu kiếp. Ông Bà Tổ, Tiên. Lần lượt xuống trần cứu với nhân loại Cháu con. Và người mở màn đầu Tiên xuống trần Chính là Đức Chí Tôn Giáo Tổ. Đầu thai làm con Quốc Vương Kinh Dương Vương cách đây năm nghìn năm.

Dù đã trải qua 16 triệu gần 800 nghìn năm ở tiểu kiếp thứ 9. Nhưng trình độ dân trí còn quá thấp kém, còn quá lạc hậu. Nhất là lạc hậu về khoa học vật chất, lạc hậu về khoa học tinh thần, lạc hậu về khoa học xã hội, lạc hậu về Đạo Đức xã hội. Nói chung là trình độ dân trí còn quá thấp. Nên đời sống xã hội đầy dẫy thống khổ khó khăn. Hầu hết lạc vào tà Ma ác Đạo, gieo nhân ác, bỏ nhân lành. Kết quả bao giờ cũng thảm khốc. Nhân tính con người còn nặng tính Dã Thú. Tàn sát chém giết lẩn nhau không ngừng nghỉ. Mạnh được yếu thua, xác người thi nhau chất đống.

Thái Tử sau khi hội nhập Cội Nguồn. Thời đã tìm ra Thiên Đạo vũ trụ Chủ Nghĩa Đại Đồng. Nhưng nhìn thấy trình độ dân trí còn quá thấp. Cũng có đôi lúc Thái Tử sinh ra ngán ngẩm cho cảnh trần thế, nhất là trình độ lạc hậu của Nhân Loại con người. Theo lời Đức Cha Trời dạy thời ta phải đầu Thai xuống chốn nhân gian tới ba lần, mới hoàn thành di mệnh của Đức Cha Trời giao phó. Nay ta đã hiểu, vì sao Đức Cha Trời lại dạy ta như vậy. Vì hiện nay trình độ dân trí còn quá thấp, lại thêm chữ viết ở vào cảnh giới sơ khai, chưa hoàn hảo khó diễn ý khai cơ.

Thiên Bút còn ẩn. Thiên Ấn ra đời duy trì Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Đại Đạo vũ trụ. Thái Tử nghỉ tuy ta là Đức Chí Tôn Thiên Đế. Nhưng đã đầu thai làm người phàm tục ta phải sống như người phàm tục, gần gũi nhân loại mới diều dắc được nhân loại. Hiện giờ ta đã trở về ngôi vị Chí Tôn quyền năng vô hạn. Nhưng ta phải sống theo lối người trần. Quyền năng có hạn. Cũng ốm cũng đau cũng bệnh cũng già cũng chết cũng ra Công khó nhọc xây dựng nước non, cũng phải chiến đấu với Yêu Tinh mở man bờ cõi. Nói chung ta phải là tấm gương trong sáng, nhân ái, cần cù, gian khổ cho nhân loại soi chung. Hiện nay nhân loại trên toàn thế giới phương Đông cũng như phương Tây. Cuộc chiến tranh Thần Giáo kéo dài hơn trăm nghìn năm. Để phù hợp với tình hình nhân loại. Nhất là 62 giáo phái Thần Giáo. Đang cạnh tranh khốc liệt. Để phù hợp Thiên Cơ Bộ Máy Huyền Vi của Tạo hóa. Thái Tử đang chuyển Đại pháp Luân đem Thiên Ấn truyền lại cho hậu thế. Lấy tâm truyền tâm. Lấy khẩu truyền khẩu. Lấy ý truyền ý. Lấy vật truyền vật, đi vào đời sống xã hội. Thiên Bút chưa ra đời.
**************


CHƯƠNG 11

PHẦN 4

SỰ ĐẶC TÊN

Tuy sự việc đã xảy ra cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Nhưng Thái Tử vẩn thấy rỏ như ở trước mắt. Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Sau khi sanh con và nuôi con khôn lớn. Một hôm Đức Cha Trời nói với Mẹ Trời rằng. Hôm nay các con đã lớn. Bà dẩn lấy 50 Nữ làm quen với núi rừng. Còn ta dẩn 50 Nam làm quen với biển Đảo. Thái Tử nhớ lại chuyện xưa mà cảm thấy bùi ngùi. Thái Tử nhớ có một lần 50 anh em cùng đi với Đức Cha Trời. Bổng nhiên gây gổ đánh nhau, cũng bởi gì màu da khác biệt. Đức Cha Trời thấy vậy liền quở. Các con không nên đánh lộn nhau. Các con tuy khác màu da. Nhưng các con là anh em một nhà. Cùng chung trong một Bào Bọc. Cùng một Mẹ sinh ra. Mẹ các con là Mẹ Trời. Nên việc sanh con cũng có khác ứng dụng vào Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

Cha Trời chỉ vào anh em da Trắng nói. Các con thuộc hành Kim (Bạch Ngọc). Cha Trời lại chỉ vào anh em da Đen nói. Các con thuộc hành Thủy (Kim Ngọc). Cha Trời lại chỉ vào anh em da Chàm nói. Các con thuộc hành Mộc (Bích Ngọc). Cha Trời lại chỉ vào anh em da Đỏ nói. Các con thuộc hành Hỏa (Xích Ngọc). Anh em da Vàng vô cùng hồi hộp chờ nghe Đức Cha Trời truyền chỉ. Đức Cha Trời nhìn anh em da Vàng, rồi nhìn lên không gian vũ trụ nói các con thuộc hành Thổ (Hồng Ngọc).

Các con phải chịu nhiều gian khổ, do Kim - Mộc - Thủy - Hỏa gây ra. Làm anh thời phải chịu như thế. Đoàn kết anh em, sau phải nhờ vào các con. Sau lần dạy bảo của Đức Cha Trời, anh em năm màu da đoàn kết chung sống với nhau, không còn gây sự nữa. Trải qua một thời gian. Có lẽ Cha Trời Địa Mẫu thấy con cái của mình đã biết hòa mình vào non sông biển Đảo. Nên Đức Cha Trời Đức Địa Mẫu dẫn con về một chổ. Nơi Đồng Bằng phía Đông Bắc dãy núi Long Hoa. Đức Cha Trời dạy sự sống phát triển của các con chính là nơi Đất Bằng. Không phải quá cao hay quá thấp. Đức Cha Trời chỉ về phương Nam có dãy núi cao chọc Trời to lớn rộng dài xa thăm thẳm uốn lượn, dáng hình như một con Rồng khổng lồ đang vươn mình bay về vũ trụ rồi nói. Dãy núi cao chọc Trời kia là dãy núi Long Hoa. Nơi Cha Mẹ sanh tạo ra các con.

Hôm nay là ngày Cha Mẹ chia tay với các con trở về hội nhập vào Cội Nguồn bản thể tối cao vũ trụ. Các con ghi nhớ lời Cha dạy:
- TÊN CỦA CHA LÀ : LẠC LONG QUÂN.
- TÊN CỦA MẸ LÀ : ÂU CƠ.

Khi nào các con lâm nạn. Các con hãy tưởng nhớ đến tên của Cha Mẹ. Thời các con sẽ tai qua nạn khỏi. Các con hãy nhớ lấy. Khi các con trưởng thành, trải qua nhiều kiếp. Các con tự tìm về Cội Nguồn, thời các con mới hiểu rõ Cha Mẹ là ai, từ đâu đến. Tên thật của Cha Mẹ là gì. Tộc Danh Cha Mẹ.

Đó là điều bí mật, các con tự khám phá tìm hiểu vậy. Dặn dò dạy bảo con cái xong. Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Cùng Mẹ Âu Cơ. Từ từ bay lên hai tòa sen báu, vẫy tay chào tạm biệt các con. Hai tòa sen báu có lẽ cũng buồn lây, nên hào quang kém đi phần rực rỡ. Hai tòa sen báu từ từ bay lên không trung xa dần xa dần rồi biến mất. Đàng con thơ ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Cha Mẹ mất hút vào chốn xa xăm. Để lại sự Mồ Côi Mồ Cút, với bao nỗi khó khăn về cuộc sống. Thái Tử buông tiếng thở dài từ lâu đã hiểu rõ. Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Âu Cơ là sự hiện thân của Đức Tổ Tiên. Tộc danh Cha Trời là Long Hoa Cữu Huyền. ẤN Quang, tối Thắng Như Lai. Chánh danh của Đức Cha Trời. Còn tên Lạc Long Quân, hay Âu Cơ là tên sau khi Cha Trời, Mẹ Trời đã sanh con và chúng ta ngày nay cũng không khác mấy. Tên Tộc và tên sau khi sanh con.

Thái Tử cũng hiểu quá rõ. Đức Cha Trời. Mẹ Trời. Mới thật là Chánh Thân Chánh Mẫu. Cha Mẹ gốc sanh ra Nhân Loại con người ((Xem Bộ Kinh Long Hoa)) nói rõ hơn.

Còn Cha Mẹ chốn nhân gian. Chỉ là Cha Mẹ kế tục phụ diễn lưu truyền nòi giống con người, đóng vai phụ mà thôi. Vì vậy quyền quyết định vận mệnh của nhân loại con người ở vai chính Chánh Thân Chánh Mẫu. Cha Trời Mẹ Trời. Không phải ở vai phụ, phụ Thân phụ Mẫu phụ diễn lưu truyền nòi giống con người chốn nhân gian. Vận mệnh của một Quốc gia cũng thế. Mưu sự ở người. Thành sự ở Trời. Thời mau thành. Không những Độc Lập kéo dài, mưa thuận gió hòa, ăn nên làm ra, dân giàu nước mạnh. Còn những người cuồng ngông đi ngược lại Thiên Ý. Tức khắc biến thành những Chú Hề tuồng đời, để cho đời sau diểu cợt châm biến, chế giễu, phê phán Quy thuận Cội Nguồn, cũng giống như bọt Nước Quy thuận về Bản thể Nước. Thời Bọt Nước ấy tức khắc liền được phát huy Bọt Nước đi ngược lại bản thể của Nước, là tự mình hủy diệt lấy mình. Đó không phải là những Chú Hề tuồng đời sao.
**************


CHƯƠNG 11

PHẦN 5

TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT

Thái Tử hội nhập Cội Nguồn đến nơi tột cùng thật tướng, thật tánh của vũ trụ. Đại Linh Hồn vũ trụ chỉ có một. Còn Tiểu Linh Hồn vũ trụ, thời vô tận vô biên không thể tính đếm, hay luận bàn cho hết được, Đại Linh Hồn, Tiểu Linh Hồn, vốn là một. Ví như Nước sanh ra bọt nước mà thôi Cội Nguồn của Bọt Nước Chính là Nước Cội Nguồn của Tiểu Linh Hồn là Đại Linh Hồn. Tiểu Linh Hồn hội nhập Cội Nguồn. Ví như Bọt Nước tan biến trở về là Nước. Hội nhập vào bản thể của Nước. Bản thể Đại Đồng Bình Đẳng. Không có sức mạnh nào hơn sức mạnh Đại Đồng tổng thể Linh giác vũ trụ, phát huy sức mạnh Đại Đồng. Sức mạnh Tổng thể là sự phát huy sức mạnh cao nhất, không còn sức mạnh nào hơn nữa. Thái Tử hội nhập Cội Nguồn trở lại ngôi vị Tổ Tiên. Tức là hội nhập tổng thể Linh giác Đại Đồng Bình Đẳng tối cao vũ trụ. Liền thấu đạt hết thảy quá khứ - hiện tại - vị lai của vũ trụ. Mật Tạng vũ trụ hiện rõ.

Tất cả Tiểu Linh Hồn đang sanh sống khắp cùng vũ trụ, cũng chính là Đại Linh Hồn của Tổ Tiên Khai Hóa. Nhưng ở hai dạng Nước và Bọt Nước. Chánh giác và bất giác, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đại Linh Hồn Tổ Tiên Chánh giác Nước Tiểu Linh Hồn, Cháu con, Thức giác Bọt nước, Bọt Nước cùng Nước không khác nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ Mê hay Ngộ. Biết mình là ai Linh Hồn từ đâu có ở đâu ra. Biết như thế gọi là Ngộ. Không hiểu như thế gọi là Mê. Nếu tất cả Tiểu Linh Hồn Đồng hội Ngộ Chân Tánh, từ bọt Nước, trở về nguyên căn là Nước. Hội nhập Bản thể Cội Nguồn. Đại Đồng Bình Đẳng. Thời còn Bọt Nước đâu nữa. Có còn chăng cũng chỉ là một thể Linh giác Tổ Tiên Đại Linh Hồn tối cao vũ trụ. Đấng tối cao Đấng lập lên vũ trụ và hiện thân ra con người. Tổng thể Linh giác Tối Cao vũ trụ là Tiên Thể Linh Giác Đại Đồng Bình Đẳng. Thống nhất.
**************


CHƯƠNG 12

PHẦN 1

CHỦ NGHĨA ĐẠI ĐỒNG

Nguồn gốc sự sống. Nguồn gốc Linh Hồn. Nguồn gốc con người. Nói chung là nguồn gốc Nhân Loại. Vốn từ Nguồn gốc Đại Đồng, Bình Đẳng sanh ra. Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Tiên Thể Khai hóa Tổ Tiên. Không những Tiên Thể. Đại Đồng Bình Đẳng. Mà còn là Tiên Thể Độc Lập. Tự Do. Chí Tôn vũ trụ. Đức tính Bình Đẳng. Độc Lập. Tự do, là Đức tính tự nhiên, sẳn có trong bản thể Linh giác tối cao Tiên Thể vũ trụ. Như chúng ta đã biết. Bản thể Linh giác tối cao Tiên Thể vũ trụ. Chính là Đại Linh Hồn vũ trụ. Như chúng ta đã hiểu. Tiểu Linh Hồn có ra là từ Đại Linh Hồn. Bọt Nước có ra là từ bản thể của Nước. Như vậy Tiểu Linh Hồn đều phát xuất từ một nguồn gốc Đại Linh Hồn. Cũng như Nhân Loại con người phát xuất từ Đức Mẹ Âu Cơ. Và đã nói lên nhiều cái chung. Cái chung ở đây là cái chung theo Luật Tự Nhiên. Theo Thiên Mệnh do Trời sắp xếp. Cái Chung ở đây là Chung Cội Chung Nguồn. Chung Tổ Tiên, Chung Cha Trời - Địa Mẫu. Chung vũ trụ, Chung Địa Cầu. Chung truyền thống Nhân Loại Tức là Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chung nước chung non và còn nhiều chung chung khác v.v… Khác với cái chung do Chính trị chế độ đặc ra trói buộc Thiên Hạ về một nhốm một khối. Nhất là sự trói Thiên Hạ về một nhốm một khối theo sự Độc quyền Độc trị. Theo điều lệ tham vọng thống trị đặc ra tốm thâu của cải vật chất. Tốm thâu con người vào một cái chung bị trị. Mất hết quyền Bình Đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Mà Tổ Tiên đã ban tặng cho mỗi con người. Cái chung của sự trói buộc, là cái chung của sự tệ hại. Đi ngược lại Thiên mệnh bản thể Linh giác tối cao của vũ trụ. Cũng tức là đi ngược lại Thiên ý của Đức Cha Trời. Nên kết cuộc thường không mấy tốt đẹp. Chủ Nghĩa Đại Đồng là Chủ Nghĩa theo luật tự nhiên, luật chung tự nhiên của vũ trụ Nguồn Cội của các Chủ Nghĩa. Chủ Nghĩa của sức mạnh, không có sức mạnh nào hơn.

Chủ Nghĩa Đại Đồng là Chủ Nghĩa của Phật Thánh Tiên, Chủ Nghĩa của sự trường tồn và sự vĩnh cửu. Chủ Nghĩa Đại Đồng là Thiên Đạo Đại Đạo vũ trụ. Là con đường mùa xuân Thuận Thiên, được Cha Trời bảo bọc dưỡng nuôi, chóng lớn chóng thành. Nên Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng, tồn tại rất lâu kéo dài qua 5 tiểu kiếp, gần trăm triệu năm mới mãn. Tiếp theo sau là Chủ Nghĩa Liên Hoa Hải Tạng ra đời.
**************


CHƯƠNG 12

PHẦN 2

DI TRUYỀN TÍNH

Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Là Bản thể Độc Lập. Tự Do. Đại Đồng Bình Đẳng. Thể Tánh nầy trước sau không hề thay đổi. Khi Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Sanh ra thức giác vũ trụ. Thời Di Truyền Tánh không thay đổi. Có thể nói Linh giác sanh ra Thức giác. Linh giác. Thức giác Thể Tánh y nhau. Cha sao con vậy. Hay nói một cách dễ hiểu. Đại Linh Hồn vũ trụ. Thể Tánh Độc Lập. Tự Do. Đại Đồng. Bình Đẳng. sinh ra Tiểu Linh Hồn. Thời Tiểu Linh Hồn cũng có những Đức Tánh trên. Mất tự do. Mất Độc Lập. Là con người liền thấy khổ. Quyền đấu tranh giành lại cho bằng được. Dù phải hi sinh đến thân mạng của mình.

Vì vậy con đường đi đến sự thống nhất chung, văn minh hiện Đại. Thời không có con đường nào khác hơn. Đó là con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng, Đại Đạo vũ trụ. Tiến đến xã hội văn minh mà thiếu đi Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Đại Đạo vũ trụ. Thời xã hội ấy chỉ là cái xác xã hội, thiếu đi cái Hồn xã hội. Xã hội khói mây, hợp để rồi tan, tan rồi hợp, cuộc sống đảo lộn mãi. Mà giai cấp khốn khổ nhất cũng chỉ là giai cấp Nông Dân, Công Nhân. Xã hội thật sự văn minh hiện Đại là xã hội thật sự tự do, Công Bằng, Bình Đẳng là xã hội pháp quyền tự do, Công Bằng Bình Đẳng. Chỉ đến với Nhân Loại tiến bộ hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn. Làm chủ bản thân. Làm chủ Công Lý Đạo Lý. Phục vụ Nhân Loại, phục vụ Cội Nguồn. Chung trong nền Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng gọi chung là Đạo Pháp Đại Đồng Đại Đạo vũ trụ.

Như chúng ta đã biết. Bản thể Linh giác Tối Cao Đại Linh Hồn vũ trụ. Thể tính thống nhất, Độc Lập, Tự Do, Đại Đồng Bình Đẳng. Thời Tiểu Linh Hồn cũng có những đức tính y như Đại Linh Hồn. Vì Nước bọt Nước cũng chỉ là một. Vì vậy Văn Hóa Cội Nguồn là nói lên cái Quyền thiêng liêng mà ai ai cũng có, không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi tồn tại song song với Linh Hồn. Đời này sang đời khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Chủ Nghĩa Đại Đồng là Chủ Nghĩa bảo vệ cái quyền mà ai ai cũng có kể cả Đại Linh Hồn vũ trụ. Những thứ quyền được bảo vệ. Nếu nói rộng thời hàng trăm hàng nghìn quyền. Nói gọn thời ba mươi quyền. Nói gọn hạ đến mức ít nhất là mười quyền. Nhưng là quyền chủ lực của hàng trăm hàng nghìn quyền kia.
((XEM BỘ LONG HOA LUẬT TẠNG SẼ RÕ)).
* Thiên Mệnh Quyền có 3.
1: Quyền Đại Đồng Thống Nhất.
2: Quyền Chủ Quyền Độc Lập. Không xâm phạm lẩn nhau.
3: Quyền Tự Do Bình Đẳng. Tôn trọng lẩn nhau.
* Nhân Quyền có 4.
1: Quyền tự do ngôn Luận.
2: Quyền Mưu cầu hạnh phúc.
3: Quyền Con Người.
4: Quyền Bổn phận làm Người.
* Xã Hội Quyền có 3.
1: Quyền Công bố Hiến pháp. Luật pháp.
2: Quyền Công Tố, phán xét, phân xử.
3: Quyền thay Trời. Thay mặt Nhân Loại hành sự.

Những quyền trên là những quyền cơ bản trong Thiên Luật vũ trụ. Thuận Thiên Luật thời tồn. Còn. Nghịch Thiên Luật thời vong. Mất. Thái Tử hiểu rõ Nhân Loại hiện nay. Trình Độ Dân trí còn quá thấp rất dễ hiểu lầm lẩn lộn giữa Tà Quyền và Chánh Quyền giữa Phi Nghĩa và Chính Nghĩa. Quyền Chính Nghĩa là thứ quyền có từ Đức Cha Trời. Trao xuống cho Nhân Loại con người. Ví như Nước có quyền gì thời trao xuống cho bọt nước những quyền ấy. Ví dụ nước có tính gì, thời bọt nước có tính ấy. Nước có tính tự do bình đẳng, thời bọt nước cũng có tính tự do bình đẳng. Cha sao con vậy. Nước sao bọt nước vậy. Di truyền không thay đổi. Bảo vệ những thứ quyền mà Đức Cha Trời Di truyền xuống con cái của Trời, tức là Nhân Loại con người. Những quyền thiêng liêng tồn tại song song với Linh Hồn con người. Không mất đi và cũng không bao giờ thay đổi.
**************


CHƯƠNG 12

PHẦN 3

QUYỀN TRONG LUẬT
LUẬT TRONG QUYỀN

Thái Tử hiểu rõ trình độ dân trí hiện nay còn quá thấp. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Đại Đạo vũ trụ lại quá cao thâm. Khó mà truyền bá cho dân chúng, Nhân Loại hiểu. Dạy một đường hành một nẽo hiểu lệch ý nghĩa của Đạo. Hoặc sanh tâm hủy bán, thời tai họa đại nạn không biết đâu mà lường. Nguy hại khốn khổ biết là bao.

Đừng nói chi cho nhiều với bốn chữ. Nhân Quyền và Tự Do. Thời trình độ Dân trí hiện giờ không mấy người hiểu nổi. Nhân Quyền là gì? Vào thời đó không mấy ai hiểu nổi. Thái Tử dạy rằng Nhân Quyền đi đôi với Nhân Luật. Quyền tự do đi đôi với luật tự do. Nhân Quyền và Quyền tự do không phải tới bây giờ mới có. Mà có từ khi Nhân Loại ra đời. Thấu hiểu Cội Nguồn nói ra Thiên Luật vũ trụ. Thiên Luật vũ trụ được in ấn phát Nguồn từ Luật Tạng Cội Nguồn vũ trụ. Thái Tử là Đấng Cứu Thế không thể vì trình độ mê muội lạc hậu thấp kém của dân chúng mà chịu thua về Trời. Nên Thái Tử lập ra phương án. Tùy căn bịnh con người, căn bịnh xã hội, căn bệnh thời cuộc mà cắc thuốc. Để phù hợp trình độ, căn bệnh, lạc hậu xã hội, yếu kém Lảnh Đạo, mê muội con người Thái Tử truyền Luật trước không truyền quyền khi con người hiểu luật tới đâu thời quyền được nân lên tới đó. Ở vào thời kỳ này tình thế chỉ phù hợp Truyền Thiên Ấn. Lập ra Nhà Nước pháp Quyền. Luật là Thầy. Đạo là Cha. Hiến pháp là Nhà cũng là vua. Quốc Vương chỉ là Đấng Tôi Trung Chí Hiếu. Bảo vệ Hiến pháp - Luật pháp - Đạo pháp. Đầu tàu dẩn dắc Thiên hạ Đồng Bào đi theo. Thiên Ấn chỉ truyền xuống cho hàng Quốc Vương kế vị.
**************


CHƯƠNG 12

PHẦN 4

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Sau khi Thành Đạo hội nhập vào Cội Nguồn. Những đường hướng được vạch ra thông suốt. Thái Tử liền đằng vân trở về khu vườn cấm. Mở màn cho cuộc Mưa giáo độ sanh.

Đây nói về Cúc Phương, từ khi thấy Thái Tử xuất hiện. Đằng vân bay lên không trung biến mất. Cúc Phương vô cùng kinh dị nghỉ Thái Tử trở thành Thần Tiên rồi. Ngày nào Cúc Phương cũng đem đồ ăn thức uống đến cho Thái Tử, trong cảnh mưa to gió lớn. Nhưng ngày nào cũng vậy Thái Tử đều vắng bóng. Sấm chớp ầm ầm liên miên bất tận. Tuy ở rất xa nhưng Cúc Phương tưởng chừng như Trời Đất sắp sụp đổ đến nơi. Cúc Phương nghe nói Nước tràng về ngập xốm ngập Làng. Và hôm nay là ngày thứ 50. Tuy mưa to gió lớn đã dứt. Suốt 49 ngày đêm không thấy ánh sáng Mặt Trời hay trăng sao gì cả. Chỉ nghe thấy sấm chớp ầm ầm mưa to gió lớn làm khiếp đảm dân chúng Đồng Bào khắp các Châu Lục.

Nhìn ánh Bình Minh rực rỡ. Chim chóc vui đùa bay nhảy líu lo. Cây cối như muốn đâm chồi nảy lộc. Bầu Trời trong xanh. Nhìn núi ôm mây, nhìn cây ôm gió. Non sông đất nước hôm nay sao mà đẹp thế ánh bình minh ấm áp. Sưởi ấm con tim qua bao ngày âm u lạnh giá. Cúc Phương với bao ý nghỉ miên man. Tay xách giỏ đồ ăn tiến về Bảo tháp nơi ở của Thái Tử. Bổng Cúc Phương nhìn thấy Thái Tử. Cúc Phương hầu như chết lặng trước sự bất ngờ này. Cúc Phương quá vui mừng quên đi mình là hầu Nữ, chạy tới nắm tay Thái Tử hỏi han như cách đây 8 - 9 năm về trước. Cúc Phương chăm sóc Thái Tử từ lúc còn nhỏ. Thái Tử luôn luôn coi Cúc Phương như người Thân ruột thịt của mình. Cúc Phương nhìn Thái Tử không cầm được giọt nước mắt. Hỏi Thái Tử vẩn khỏe mạnh chứ. Thái Tử chỉ cười gục đầu. Đến lúc này Cúc Phương mới thấy mình quá vô lễ vội thả bàn tay nắm lấy tay Thái Tử ra, quỳ xuống sợ hãi thưa. Hầu Nữ thật đáng chết, hầu nữ thật đáng chết, xin Thái Tử quở phạt nặng. Thái Tử nói ta mà phạt Cúc Phương ư. Chưa kể lúc ta còn nhỏ, Cúc Phương cực khổ chăm sóc cho ta biết chừng nào. Huống chi sáu năm ròng rả, Cúc Phương lại khổ vì ta. Với công lao ấy. Cúc Phương được hưởng phước báo ba họ đều được giàu sang. Còn riêng Cúc Phương sau khi mản kiếp. Hồn sanh thiên giới hưởng phước. Thân Nữ sẽ chuyển thành Thân Nam làm Vua ở cõi Trời. Lời thọ ký của Thái Tử vừa dứt. Cúc Phương trí tuệ bổng tăng lên vùn vụt liền chứng quả Thánh, thông hiểu Đạo Luật, vào ngôi vị Thánh Hiền. Cúc Phương lạy tạ Thái Tử trở lại hoàng cung đem lời Thái Tử căn dặn nói lại cho Quốc Vương và Vương Phi nghe.

Nói về Quốc Vương Kinh Dương Vương cùng Vương Phi Thần Long Nữ, sáu năm xa cách Thái Tử, thương nhớ con không gì diển tả cho hết. Nhưng vì Quốc Gia Đại Sự, vì tương lai của Nước Xích Quỹ. Mà Mẹ con, Cha con phải đành xa cách lẩn nhau. Biết rằng từ Hoàng Cung đến khu rừng cấm không xa lắm. Vì sự tịnh tu của Thái Tử hết sức nghiêm ngặt có sự yêu cầu chặt chẽ, gắt gao, đối với những qui định đã đề ra. Nên tất cả mọi tình cảm đều gạt bỏ ra ngoài. Chỉ cầu mong cho Thái Tử mau tìm ra con đường cứu thế. Văn Hóa Cội Nguồn, Đại Đạo vũ trụ. Không đánh mà giặc cũng phải đầu hàng. Theo Kinh Dương Vương nghỉ. Đây là việc tìm kiếm đầy mơ hồ rất khó khăn có khi hết đời cũng không tìm ra được. Nhưng vì Thái Tử đã quyết nên không thể ngăn cảng. Chỉ cần một chi phối nhỏ lúc vận hành Chân Khí, cũng sẽ đưa Thái Tử đến chổ mất mạng. Đạo quả không thành còn mất luôn người con duy nhất nối nghiệp ông Cha. Kinh Dương Vương kiên nhẩn chờ đợi. Không bao giờ làm kinh động đến Thái Tử và sự chờ đợi đó cũng đã đến.

Với bộ dạng phấn khởi hất tấp đáng yêu của hầu Nữ Cúc Phương. Cô ấp a ấp úm nói tiếng được tiếng mất, làm cho Vương Phi phải phì cười, hôm nay ngươi làm sao thế Cúc Phương. Vương Phi nói cà rởn hay là ngươi đã gặp Thái Tử rồi. Không ngờ Cúc Phương lại gật đầu. Cái gật đầu của Cúc Phương. Vương Phi đang ngồi đứng phất dậy hỏi ngươi nói thiệt không? Đến lúc này Cúc Phương đã lấy lại được sự bình tỉnh. Thưa Vương Phi hầu Nữ không những gặp được Thái Tử. Mà còn được nghe Thái Tử dạy bảo nhiều điều. Vương Phi hỏi Thái Tử dặn bảo những gì? Thưa Vương Phi. Thái Tử dặn bảo hầu Nữ rằng. Hãy nói Vua Cha thông báo rộng rãi trong nước ngoài nước biết là ta đã Thành Đạo. Và ta rất muốn gặp các Quan Đại Thần, Vua Cha cùng Mẫu Hậu. Nghe được lời nầy Vương Phi Thần Long Nữ, nước mắt cứ tuôn trào lẩm bẩm sự chờ đợi của ta đã đến. Sáu năm rồi, sáu năm xa cách, và lác nữa đây ta sẽ gặp lại con.

Nói về Quốc Vương Kinh Dương cùng các quan Đại Thần. Giặc Hồ đang nổi dạy đánh phá biên cương hết sức hung dữ. Tướng của ta là Hầu Dung đã tử nạn. Em Hầu Dung là Hầu Hòa lên thay. Cấp báo về Cung chi viện quân tiêu diệt bọn chúng. Nghe đâu Hồ Nhất Quỉ. Hồ Nhị Quỉ. Hồ Tam Quỉ thần thông pháp thuật kinh người. Nghe đến giặc Hồ thời ai ai cũng đều khiếp sợ. Tình thế non sông Tổ quốc mỗi ngày một thêm bất ổn, nhất là tình hình ở biên giới.  Kinh Dương Vương triệu tập cuộc hộp bất thường. Cuộc hộp vô cùng quan trọng nên đủ mặt bá quan văn võ. Trong lúc Quốc Vương cùng các quan đang bàn cách đối phó với ngoại xâm, nhiều tình huống phức tạp, về lâu về dài, một con Hổ không thể đánh bại bày Chó Sói được. Nhất là đàn Chó Sói nổi tiếng hung dữ.

Nước Xích Quỉ là một đất nước béo bở, không những về Ngư Nghiệp mà cả về Nông Nghiệp. Giàu có về tài nguyên khoán sản không có một đất nước nào sánh kịp theo kịp. Một đất nước béo bở như thế. Thời ai chẳng muốn là của riêng mình. Vì thế bày cáo sói ở bên kia biên giới lúc nào cũng mài nanh, mài móng vuốt, chờ cơ hội là xông vào xé xác. Có những đàn Cáo Sói vì quá thèm khác miếng mồi béo bở, nên đã đem quân xâm lấn biên cương. Nhưng chúng nào có hiểu một con mảnh hổ khôn, không bao giờ hành sự lỗ mãng, nên Kinh Dương Vương, cùng bá quan văn võ bàn tính thật kĩ trước khi hành sự. Bổng tiếng chân người dồn dập cùng tiếng nói cười vang động dậy lên. Chuyện gì thế, chuyện gì thế. Nhưng nào có ai trả lời được. Thời bổng nhiên hương thơm ngào ngạc. Không phải hương thơm từ người phụ Nữ. Mà hương thơm của Mùa Xuân muôn hoa đua nở. Mùi hương này Kinh Dương Vương nghe rất quen, à phải rồi mùi hương này từ khu rừng cấm. Tiếng à của Kinh Dương Vương và lời xác nhận của Kinh Dương Vương. Làm cho bá quan văn võ càng thêm ngơ ngác. Với dáng dấp vội vã Vương Phi Nương Nương cùng một số cung phi mỹ nữ xuất hiện, làm cho hội trường sôi động hẳn lên.

Theo luật lệ của Nước Xích Quỉ. Trong lúc bàn cơ mật Quốc gia. Không phận sự miễn vào. Nhất là đàn bà con gái không được đến. Hoặc nơi tôn nghiêm thờ tự các đời kế vị Quốc Vương. Trừ Hoàng Hậu, Vương Phi thời không ai được vào. Đó là Luật Lệ có ra từ thời Tiên Đế Long Lang Sùng Lảm. Nói về Vương Phi Mẫu Hậu Nương Nương được tin con Đắc Đạo chửng bị hồi cung thời còn chuyện hệ trọng nào hơn nữa. Bằng làm náo động cả hoàng cung, náo động cuộc hội hộp bí mật Quốc Gia vô cùng hệ trọng. Khi Long Lang Sùng Lảm lên ngôi Quốc Vương. Hoàng Đế. Có một số cơ mật Quốc gia, bị giặc khai thác mua chuộc thông tin từ phụ nữ. Nên Quốc Vương Sùng Lảm ban hành lịnh cấm. Đàn bà con gái không được tham gia hội hộp cơ mật Quốc Gia. Kể cả nơi thờ tự tôn nghiêm thờ tự các đời Tiên Đế Kế vị Quốc Vương. Khi Long Lang Sùng Lảm lên ngôi Quốc Vương Hoàng Đế. Thường có các giống Chim quí như Chim Hồng Lạc bay đến đậu khắp kinh thành. Non Sông Đất Nước yên bình, âu ca thịnh trị, Thái Bình an lạc. Long Lang lên ngôi Quốc Vương lấy niên hiệu là Kinh Dương Vương. Đời thứ nhất. Từ đó về sau cứ mỗi lần giống Chim Hồng Lạc xuất hiện, là dân chúng được mùa trúng lớn và cho người vẽ giống Chim này ở các nơi thờ tự. Đến đời Lộc Lang tức là Kinh Dương Vương đời cuối. Chính là vị Kinh Dương Vương đương thời. Có bổ sung thêm vào điều luật cho phép Vương Phi. Hoàng Hậu. Tham gia vào cơ mật Quốc Sự. Cũng như có quyền hành lễ nơi thờ tự các thời Tiên Đế. Các quan về dự hộp thấy Chim Hồng Lạc bay đậu khắp cung thành, lại thấy Mây ngũ sắc xuất hiện càng lúc càng nhiều. Kinh Dương Vương cùng bá quan văn võ lấy làm mừng rỡ. Điềm lành đã xuất hiện. Đang lúc hội hộp bổng thấy mùi hương muôn hoa đua nở xuất hiện, hương thơm ngào ngạt. Khi hít vào cảm thấy sức khỏe tăng lên, mọi sự mỏi mệt đều biến mất. Thật là kì diệu hàng nghìn năm chưa thấy một lần. Vua Quan ở thời Kinh Dương Vương cũng như các thời Tiên Đế. Bao giờ cũng đặc niềm tin vào Trời Đất. Ở Điện thờ Trời lúc nào cũng Hoa Quả trầm hương nghi ngút.

Nói về Kinh Dương Vương. Thấy Vương Phi cùng cung phi Hầu Nữ xuất hiện rầm rộ. Thời liên tưởng nghỉ ngay đến Thái Tử. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vương Phi đến bên Kinh Dương Vương nói nhỏ một hồi. Chỉ thấy Kinh Dương Vương sắc mặt tươi hẳn lên vì mừng rở. Hỏi lại với vẻ mặt mừng vui sung sướng. Vương Phi nói có thiệt không? Vương Phi quay sang Cúc Phương ngươi nói. Ngươi nói lại cho Quốc Vương rõ lời dặn bảo của Thái Tử đi. Cúc Phương vân dạ quì xuống tâu. Muôn tâu Quốc Vương Thái Tử dặn Hầu Nữ rằng thế là Cúc Phương kể rõ đầu đuôi sự việc tai nghe mắt thấy cùng lời dặn bảo của Thái Tử cho các quan văn võ tướng cùng Đức Vua Kinh Dương nghe. Kinh Dương nghe tới đâu thời nước mắt rơi tới đó, các quan văn tướng võ cũng vậy. Tức thời từ cuộc hộp chống ngoại xâm, chuyển sang cuộc hộp làm theo lời dặn của Thái Tử. Chuyện giặc ngoại xâm gát lại một bên, vì ai cũng hiểu Thái Tử là con Trời đầu thai xuống thế. Thái Tử đã tìm ra phương pháp dẹp loạn ngoại xâm và Thái Tử đã thành công, thời còn chuyện gì vui sướng hơn nữa. Nhất là vị Quốc Sư đa tài lúc nào cũng ca ngợi Thái Tử. Vị Quốc Sư Thục Lục đa tài nổi tiếng khắp thiên hạ. Có một số nước muốn xâm lược nhưng kiên dè vị Quốc Sư lớn tuổi già nua nầy và ngoại ban chỉ còn chờ thêm vài năm nữa Thục Lục già nua sức yếu là họ tấn công sang bằng nước Xích Quỉ.

Thục Lục mừng rở khi nghe Thái Tử đã tìm ra con đường chống giặc hàng phục các thế lực Thù địch. Thời chấp tay cung Kính tâu với Quốc Vương rằng. Hồng phúc Quốc Vương bệ hạ. Lớn hơn Đại Ngàn biển cả. Thời ngoại xâm không đánh cũng tự rút lui. Thái Tử là bật con Trời sanh xuống chốn nhân gian. Không có những gì mà Thái Tử làm không được. Có lẽ Thái Tử chuyển Thiên Hạ bước sang giai đoạn mới. Giai đoạn văn minh hơn nữa. Kinh Dương Vương nói với các quan lớp sau phải hơn lớp trước đó mới là cái phúc của nước nhà. Có lẽ chúng ta cũng cần đổi mới tiến lên mở đường cho thời đại. Như cây xanh Đại Thụ vươn mình lớn mãi đơm hoa kết trái. Kinh Dương Vương nở nụ cười nói với các quan. Cuộc hộp chống ngoại xâm chuyển thành cuộc hộp làm theo lời dặn của Thái Tử. Thế là thông tin nhanh chóng được lan truyền đến khắp hang cùng ngỏ hẻm truyền rằng. Thái Tử là Đấng Con Trời Đầu Thai xuống Thế. Thái Tử là Đấng Cứu Thế thay Trời hành Đạo. Thần Thông Quảng Đại vô biên. Nếu không tin thời hãy đến Kinh Thành sẽ rõ. Lời truyền tụng ấy dần dần nhanh chóng lan qua các Nước lân cận. Lan khắp 62 giáo phái. Các giáo phái chân chính thời vui mừng, các giáo phái ác Đạo thời khiếp đảm. Họ thi nhau lặng lội đường xa kéo về Nam Kinh Xích Quỉ càng ngày càng đông.
**************


CHƯƠNG 12

PHẦN 5

NHƠN ĐẠO THÀNH - THIÊN ĐẠO CỦNG LÀ ĐÂY

Các quan có ý muốn theo Quốc Vương, Vương Phi. Đến khu rừng cấm ra mắt Thái Tử. Nhưng vì Kinh Dương Vương chưa có lời cho phép. Các quan văn võ lấy làm buồn lắm. Kinh Dương Vương là người tinh ý thấy bá quan văn võ lòng buồn rười rượi. Quốc Vương nói các quan ai muốn đi thăm Thái Tử thời đi với trẩm. Các quan văn võ nghe lời cho phép ấy thời còn gì vui sướng hơn. Lòng tò mò muốn biết 6 năm tịnh tu Thái Tử tìm ra được những gì. Vị Quốc Vương tương lai của họ. Nói về Thái Tử Hùng Lan sau khi dặn dò Cúc Phương. Thái Tử đi dạo khu vườn cấm chửng bị cho cuộc hộp khai hội Long Vân chốn nhân gian. Truyền chỉ lời dạy của Đức Cha Trời. Thái Tử dạo xong một vòng rồi trở về Bảo tháp. Ngồi xếp bằng nhập định dùng thiên nhãn soi xét nơi hoàng cung. Thấy cảnh Cha Mẹ thương con như vậy hết sức cảm động buôn tiếng thở dài. Tình phụ Tử thiêng liêng, không có lời nào diễn tả cho hết được. Lòng Cha Mẹ thương con như biển cả núi non.

Ta tuy là Đấng Chí Tôn Thiên Đế anh cả của Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Lại là con cả của Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Hai Đấng tối cao vũ trụ Tổ Tiên hiện ra. Nhưng hiện nay ở chốn nhân gian ta là Thái Tử. Con của Quốc Vương Kinh Dương Vương và Vương Phi Thần Long Nữ. Nên ta phải giữ tròn cái Đạo Cha con. Nhơn Luân hiếu nghĩa. Để cho Thiên Hạ lấy đó làm gương noi theo gìn giữ Đạo Hiếu. Cha Mẹ phụ Thân, phụ Mẫu là Ngôi trời thứ 2. Bất hiếu với phụ Thân phụ Mẫu. Đồng với nghĩa là bất hiếu với Trời. Một trọng tội khó mà dung tha. Và ta cũng thế phạm tội Bất hiếu thời cũng bị sa đọa như thường. Đạo hiếu là truyền thống tốt đẹp nhất của nhân loại con người. Dù ở Địa Ngục. Âm Phủ. Trần Gian. Thiên Đàng. Đạo Hiếu vẩn đứng hàng đầu như nhau. Muốn Thành Thiên Đạo. Thời Nhơn Đạo vẩn là cái gốc. Mất cái gốc Nhơn Đạo Thời Thiên Đạo. Tiên Đạo. Thánh Đạo. Phật Đạo. Không có cơ sở để thành vì vậy Nhơn Đạo thành rồi thời Thiên Đạo. Tiên Đạo. Thánh Đạo. Phật Đạo cũng chính là đây.

Tiếng ngựa, xe, rầm rầm rộ rộ mỗi lúc một gần. Thái Tử hiểu rõ Cha Mẹ cùng bá quan văn võ sắp đến. Đoàn xe, ngựa, gồm mấy trăm người dần dần xuất hiện. Để tỏ lòng hiếu thảo Thái Tử đã quì sẳn tận cổng ngõ đón mừng Cha Mẹ. Xa xa các quan thấy vần hào quang kỳ lạ tỏa sáng từ cổng ngõ. Vừa đến nơi các quan thấy Thái Tử. Đang quì trước ngõ. Đón mừng Cha Mẹ. Nhìn thấy cảnh Thái Tử hiếu thuận như vậy, bá quan văn võ ai nấy cũng cảm động rơi nước mắt. Đức Vua và Vương Phi nhìn cảnh người con yêu quí của mình hiếu thuận như vậy, thời cầm lòng không được nước mắt tuôn trào hối hả bước đến nắm lấy tay Thái Tử nói khổ cho con quá. Đở Thái Tử đứng dậy nhìn cảnh Cha Mẹ thương yêu mình như vậy Thái Tử cầm lòng chẳng đặng nên bùi ngùi rơi lệ. Có lẽ vì hào quang, vì dáng vẻ uy nghi, vì sự hiếu thuận. Lễ độ, khiêm cung của Thái Tử. Đã làm cho các quan sửng sốt. Biết gặp phải một Đấng anh Linh phi thường, có một không hai trên đời. Liền sanh tâm sùng kính. Đồng loạt xuống xe, xuống ngựa quì gối khôm mình hành lễ. Chúng Thần Tham Kiến Thái Tử. Rồi quì mãi không đứng dậy Kinh Dương Vương thấy thế nói với các quan. Các khanh miễn lễ đứng dậy đi. Các quan đồng thanh nói. Chúng Thần đứng dậy không được. Dù biết rằng đã cố hết sức mình. Trong số các quan một nữa là quan võ, dở nổi nghìn cân. Thế mà bất lực trước một sức mạnh siêu nhiên vô hình. Kinh Dương Vương lấy làm lạ, khi thấy các quan có người mặt nhăn mày nhéo, có người sợ hãi kinh hoàng. Đức Vua Kinh Dương Vương như chợt hiểu ra, Thái Tử đã biểu diển thần công ra mắt các quan, ra mắt Cha Mẹ, sự thành công Đắc Đạo của mình. Kinh Dương Vương nói với Thái Tử con để cho các quan đứng dậy đi. Tức thời Thái Tử chuyển sang Thần Lực nân đở các quan dậy. Các quan có muốn quì cũng không thể nào quì được. Có một số quan không tin điều này xảy ra trước mắt, nên cố gắng ráng sức trì níu quì mãi. Nhưng không thể nào làm được. Bị một lực vô hình nân đở đứng lên. Quốc Sư là một trong số người trì níu ấy để thử tài Thái Tử. Thái Tử hỏi Quốc Sư, Quốc Sư thấy thế nào, nghe Thái Tử hỏi Quốc Sư giật mình. Quốc Sư đến trước mặt hành lễ thưa. Chúc mừng Thái Tử, Thái Tử quả thật đã tìm ra con đường cứu thế rồi. Mừng thay cho Nước Xích Quỉ ta. Các quan cũng đều đồng thanh nói như thế. Các Quan vừa chúc tụng xong, thời lạ thay Hào quang phát ra từ Thái Tử biến đâu mất. Vương Phi Thần Long Nữ từ đầu đến giờ cứ nhìn mãi hào quang của Thái Tử bổng hào quang biến mất. Vương Phi lấy làm tiếc rẻ hỏi Thái tử hào quang bao bọc xung quanh con trông thật đẹp mắt, sao bổng dưng biến đi đâu mất. Kinh Dương Vương cùng các quan cũng nghỉ như thế.

Thưa Mẫu Hậu hào quang ấy không phải chỉ mình con có đâu, ở cõi thiên đàng chư Thiên đều có hào quang đẹp mắt như vậy. Nhất là những vị đã chứng quả Phật - Thánh - Tiên - Thần - Chúa, do Kim thân phóng ra theo ý muốn của tâm lực. Chư Thiên vốn cũng là người phàm, hành thiện sanh về Thiên giới sống trong giàu sang, tự do an lạc. Thái Tử vừa nói xong. Thời toàn thân Thái Tử phát ra muôn Đạo hào quang rực rỡ trông đẹp mắt vô cùng. Bá quan văn võ cung phi mỹ Nữ, Kinh Dương Vương cùng Vương Phi. Tất cả đều say sưa để nhìn. Bổng hào quang xuyên suốt không gian vũ trụ rồi từ từ trong suốt. Từ Địa Ngục, Trần Gian, Thiên Đàng, ba cõi thông suốt liên quan với nhau. Những người có mặt trong lúc nầy, nương theo hào quang trong suốt của Thái Tử. Thấy rõ sự sống nơi cõi Âm Phủ, những địa ngục cũng đã hiện ra.

Những kẻ trung với Ma thời thành Ma Dân. Những kẻ trung với Quỉ thời thành Quỉ. Những kẻ trung thành đi theo kẻ ác, kết quả là cả bè phái thi nhau xuống Địa Ngục chịu những cực hình khủng khiếp. Như bị lửa đốt, giao đâm, Kiếm chém, tên bắn. Nấu dầu xẽ thịt, đau đớn, đói khác khủng khiếp. Những kẻ thật sự trung với Nước hiếu với Dân, bảo vệ Đạo Pháp Chính Nghĩa, cứu dân thoát cảnh đói nghèo, thoát đời bịnh tật, dạy người làm lành. Trung theo lẽ thiện. Trung theo lời dạy của Đức Cha Trời, lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên. Làm chủ vũ trụ giang sang mà Tổ Tiên, Cha Trời tạo lập ra. Sống trong Châu Báu ngọc ngà, lầu đài cung Điện nguy nga tráng lệ, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tất cả đều theo ý tưởng biến hiện ra. Thiện - Ác theo luật nhân quả, gieo giống gì trổ ra giống ấy. Gieo ác xuống Địa Ngục, âm phủ. Gieo Thiện lên thiên đàng Cực Lạc. Cũng một lòng trung mà kẻ lên Tiên, lên Phật, lên Thánh. Kẻ xuống Địa Ngục thành Quỉ, thành Yêu, thành Tinh, thành Ma.

Kinh Dương Vương. Cùng Bá quan văn võ buôn tiếng thở dài. Đúng là anh hùng lạc Đạo hết mong về Trời. Ai sanh ra cũng có lòng Trung Hiếu dù ít hay nhiều. Nhưng Trung Hiếu sai đường lạc Đạo, thời uổng lắm thay. Bá quan văn võ. Chứng kiến cảnh kỳ diệu nầy hết sức vui mừng. Các Quan chấp tay hướng về Thái Tử nói. Nay chúng Thần như con ếch rời khỏi đấy giếng. Thấy được Trời cao Đất rộng là gì. Như người mù vừa được sáng mắt. Chúng Thần Nguyện đem lòng Trung Hiếu đời đời theo phò Văn Hóa Cội Nguồn Đạo Pháp Chính Nghĩa. Thái Tử nghe Bá quan văn võ đã phát nguyện. Liền thu hào quang trí huệ chiếu xuống đỉnh đầu những người có mặt thọ ký quả vị. Tức thời tùy theo lòng trung hiếu lớn hay nhỏ thành tựu vô lượng trí huệ công đức. Chứng Thánh quả. Tiên quả, Phật quả. Riêng Quốc Vương Kinh Dương Vương cùng Vương Phi Thần Long Nữ. Khai mở chân tánh. Hiển Thánh tại chỗ hào quang trí huệ tỏa ra. Các quan thấy vậy đồng quì lạy chúc tụng rằng. Chúng Thần nguyện đời đời kiếp kiếp theo phò Thánh Thượng cùng Thánh Mẫu.
**************


CHƯƠNG 13

PHẦN 1

LONG THẦN HỘ PHÁP

Từ đầu đến cuối Bá quan văn võ đã chứng kiến một sự việc hãn hữu thấy trong đời chưa nghe ai kể chưa nghe ai nói hàng nghìn nghìn năm chưa thấy bao giờ. Các quan văn võ lại chứng kiến Quốc Vương, Vương Phi hiển Thánh, hào quang phát ra từ Đỉnh Đầu. Đồng quì xuống chúc tụng ca ngợi Quốc Vương, Vương Phi. Thánh Hoàng vạn tuế. Thánh Mẫu vạn tuế. Quốc Vương Kinh Dương Vương phất tay nói, các khanh hãy đứng dậy bình thân miễn lễ. Các quan văn võ vừa đứng dậy, thời không rõ tự bao giờ. Một tốp người đã đứng đó sát một bên các quan văn võ. Người nào người nấy, tướng Mạo quái dị khác thường, làm cho các quan văn võ giật cả mình. Số người quái dị nầy đồng chấp tay hướng về Quốc Vương và Vương Phi hành lễ. Rồi quay sang Thái Tử quì lạy nói. Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp, xin ra mắt Chí Tôn Điện Hạ Thái Tử. Thái Tử nói miễn lễ.

Quốc Vương Kinh Dương Vương hỏi, các Thần từ đâu tới. Các Thiên Thần đáp. Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp, ở khắp vũ trụ xuống trần từ lúc Chí Tôn đầu thai xuống thế. Chúng Thần luôn luôn ở bên mình Thánh Hoàng bệ hạ, luôn luôn ở bên mình Thánh Mẫu Nương Nương. Lúc nào cũng phò trì Chí Tôn Điện Hạ Thái Tử. Nhưng chúng Thần ẩn thân không lộ diện, vì sợ lộ huyền cơ. Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp. Bảo hộ người Chân Chính, Chân Tu. Vì Chí Tôn cho phép, nên chúng Thần mới hiện thân ra. Chúc phúc Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thánh Mẫu Nương Nương. Công lao hộ pháp của chúng Thần nay đã viên mãn quả Thánh đã thành.

Nói xong các Thiên Thần Thiên Long hộ pháp liền hiện tướng phước báo. Thân tướng cao lớn uy nghi xinh đẹp lạ thường, hào quang sáng chóa, rực rỡ cả một khung trời. Chấp tay đảnh lễ Đức Chí Tôn rồi biến mất. Đến lúc này Quốc Sư mới lên tiếng. Xin mời Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thánh Mẫu Nương Nương, Chí Tôn Thái Tử Điện Hạ hồi cung. Thế là đoàn người hồi cung lên đường với bao niềm hân hoan vô bờ bến. Không thể nào diễn tả cho hết được.
**************


CHƯƠNG 13

PHẦN 2

UY DANH XUẤT HIỆN
QUÂN GIẶC TỰ LÙI

Tin con Trời xuống thế chuyển đại pháp luân được truyền đi khắp Bộ khắp Châu, Quận, Huyện. Tận hang cùng ngõ hẻm, rồi lan truyền qua các nước lân cận. Đối với quân xâm lược đây là tin sét đánh làm cho quân giặc choáng váng, đảo lộn tình thế. Những thông tin đã uy hiếp tinh thần của chúng. Nào là con Trời xuống thế, nào là Quốc Vương, Vương Phi hiển Thánh. Nào là Thái Tử chứng quả Chánh giác, Thần Công cái thế có một không hai trên đời.

Ba anh em Hồ Nhất Quỉ. Hồ Nhị Quỉ. Hồ Tam Quỉ. Liền cỡi mây cỡi gió đến Nam Kinh Xích Quỉ xem thật hư ra sao. Chúng nghe dân chúng khắp kinh thành truyền tụng không ngớt, chúng càng nghe càng sợ hãi. Chúng nhìn về phía hoàng Cung, thấy ba đạo hào quang phóng lên không trung làm chúng càng thêm khiếp vía. Tai nghe mắt thấy chúng càng thêm khiếp sợ. Mộng tưởng xâm lược coi như tắc ngúm bụi tàn.
Thơ rằng:
Tiếng sấm uy Linh, rền sông núi
Ngoại xâm khiếp vía, thất hồn Kinh
Tam Quỉ lui binh, bò lết trốn
Chẳng cần Đại Chiến, tổn hao binh
Một Đạo hào quang, trùm nhân thế
Thiên La Địa Võng diệt yêu Tinh
Vũ trụ hư không, muôn ức cõi
Cội Nguồn vận chuyển chấn rung rinh.

Còn những Vương Quốc hùng mạnh. Như Đế Minh. Đế Nghi. Đế Lai. Là những Vương Quốc hùng mạnh có dã tâm lớn. Lâu nay cứ dồm ngó nước Xích Quỉ. Vì nước Xích Quỉ nổi tiếng đất đai phì nhiêu, ruộng nhiều lúa tốt. Ngọc Ngà Châu Báu Vàng Bạc đầy kho, miếng thịt nước non béo bở như thế, không mơ không mộng sao được.

Có một số nước như nước Đột, nước Cù, nước Ngu. Đem quân xâm lấn biên cương ở các thời Tiên Đế Kinh Dương Vương. Nhưng lần nào cũng thất bại. Các thời Kinh Dương Vương, vị vương nào cũng anh minh Thần dũng. Quân sự, chính trị, kinh tế lúc nào cũng ở đỉnh cao, Nhân tài không thiếu. Do đó nước Đột, nước Cù, nước Ngu đem quân xâm lấn biên cương liền bị tiêu diệt mất gốc. Nước Xích Quỉ càng thêm mở rộng. Ngoại ban khiếp vía, nhờ thế nước Xích Quỉ Độc Lập mãi kéo dài. Kinh Dương Vương thời cuối là vị vương hiền, chuyên tâm tu niệm. Các thế lực ngoại xâm tưởng đâu dễ nuốt. Như ba anh em Hồ Quỉ. Nào hay đâu bỏ chạy sợ bị tiêu diệt tận gốc không còn chổ dung thân.

Ba anh con nhà Húc Đế. Chỉ có Đế Lai là mạnh hơn cả còn Đế Nghi, Đế Minh thời yếu hơn. Đế Lai thu hút nhân tài khắp chốn. Vì Đế Nương sanh ra một kỳ Nữ. Tài ba xuất chúng. Nhân hạnh Đức hạnh hơn người nỗi tiếng là thông minh bật nhất Thiên Hạ. Còn sắc đẹp thời đến nổi hoa nhường Nguyệt thẹn. Lại thêm pháp thuật thần thông quản Đại. Đi mây về gió vô cùng lợi hại. Người con gái ấy tên là Phụng Cơ. Nghe đâu Vương Mẫu đầu thai xuống trần cứu thế. Phụng Cơ Đức - Hạnh - Tài - Sắc gồm đủ. Thời biết bao nhiêu bật anh tài mơ ước làm chủ đóa hoa ấy, anh hùng, hào kiệt, kỳ nhân Dị Sĩ tài ba xuất chúng lần lượt đến ra mắt Đế Lai hầu mong làm được con rễ. Vì vậy mà thế lực Đế Lai mỗi ngày mỗi mạnh. Kinh Dương Vương khi chưa hiển Thánh lấy làm lo sợ việc này.

Nhưng hôm nay thời khác. Kinh Dương Vương cùng Vương phi Hiển Thánh. Có thể biết trước mọi việc xảy ra. Lại thêm bá quan văn võ ngộ Đạo trí huệ tài năng hơn người. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm khiếp đảm quân thù xâm lược. Huống chi còn có Thái Tử trí huệ Thần Thông quản đại vô biên. Chí Tôn xuất hiện quân giặc tự lùi. Hàng phục Thiên Hạ nhân loại, Đẩy lùi Ma, Quỉ, không cần động đến gươm Đao giáo mác. Hàng phục các giáo phái Thần Giáo không cần động đến tay chân. Cội Nguồn Thiên Đạo xuất. Bất chiến tự nhiên thành. Chủ Nghĩa Đại Đồng hiện giải trừ nạn chiến tranh.
**************


CHƯƠNG 13

PHẦN 3

LONG VÂN ĐẠI HỘI

Nói về Kinh Dương Vương, cùng Vương Phi Nương Nương Thần Long Nữ  Hiển Thánh vào ngôi Tam Hoàng vũ trụ.
1: Thiên Hoàng. 2: Địa Hoàng. 3: Nhơn Hoàng.
Kinh Dương Vương từ ngôi phàm lên ngôi Thánh, từ ngôi vương lên ngôi Hoàng. Thánh Hoàng cũng là ngôi vị Thiên Tôn cai quản Thánh Chúng ở Thiên giới. Vương Phi Thần Long Nữ. Từ ngôi Thần lên ngôi Thánh. Từ Mẫu Hậu lên ngôi Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng cũng là ngôi vị Thiên Tôn cai quản Thánh Chúng ở Thiên Giới.
Theo Thiên Luật vũ trụ. Ngũ Đế an vị như sau.
Thanh Đế phương Đông.
Bạch Đế phương Tây.
Hắc Đế phương Bắc.
Xích Đế phương Nam.
Còn Hoàng Đế thời ở trung ương hạ Thiên vũ trụ.

Kinh Dương Vương sau khi Hiển Thánh hồi phục tiền kiếp ngôi vị Ngọc Hoàng của mình. Tức là ngôi vị Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Tôn Đầu Thai. Theo huyền cơ hành sự. Còn Thần Long Nữ cũng chính là Đức Mẫu Hoàng Thiên Mẫu đầu thai. Hiển Thánh hồi phục ngôi vị cũ. Nên Kinh Dương Vương và Vương Phi Nương Nương, có đủ Quyền năng gọi Thần Triệu Thánh đến dạy bảo sai bảo. Nơi vũ trụ có vô lượng ngôi vị Thiên Tôn. Thế Tôn. Tức là các vua Trời. Các Thánh Tổ, Phật Tổ. Thánh Chúa, Thần Tổ.

Còn ngôi vị Chí Tôn thời hiếm thấy xuất hiện. Có thể nói ngôi vị Chí Tôn là ngôi vị Độc Nhất vô nhị. Thừa hành theo Di Chí Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu. Ban hành Hiến Pháp Cội Nguồn. Luật Pháp Cội Nguồn. Công Pháp Bình Đẳng Đạo Luật vũ trụ. Mở hội Long Vân. Mở hội Long Hoa. Mở hội Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ.

Nói về các Bộ, các Châu, các Quận, các Huyện. Các Bộ Tộc lân cận, các nước lân ban. Không phân biệt giáo phái. Nay Quốc Vương Kinh Dương Vương thông báo rộng rãi mời tham dự Đại Hội Long Vân. Tin tốt đẹp nầy đã làm nô nức đến các anh hùng hào kiệt, giáo sĩ Đạo sĩ, các bộ Lạc xa gần hùng mạnh. Từ đồng bằng cho đến tận núi cao. Khắp sông hồ cho đến tận biển Đảo. Đại diện cả trăm Dân Tộc. Toàn là những vị có võ nghệ cao cường. Pháp thuật Thần Thông quản đại. Từng đoàn người kẻ cỡi Voi. Người cỡi Cọp, cỡi Sư Tử, cỡi Đại Bàng, cỡi Tê Giác, đi đến đâu thời làm kinh động dân tới đó, từ Đại Ngàn thượng Nguồn đổ về mỗi lúc một đông. Dân chúng hai bên đường sợ hãi phải đóng cửa. Các Tu sĩ, Đạo sĩ của các giáo phái Thần giáo, cỡi gió đạp mây đến dự Đại Hội Long Vân. Các vị đứng đầu các Bộ Lạc cỡi Ngựa Thần phi qua biển Đảo, qua sông qua suối qua núi qua đồi đến Xích Quỉ Nam Kinh dự hội.

Nói về các Giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ của các giáo phái Thần giáo. Những vị Thần giáo có pháp thuật. Đi mây về gió. Đi trên mặt nước như đi trên đất liền. Có những vị Đạo sĩ luyện Đạo tới mức tên bắn không thủng. Đao Kiếm chém không đứt. Có người phun ra lửa thổi ra băng, quả thật tài cao ít có trong đời. Các Ngài là những Giáo sỉ, Đạo sỉ, Tu sỉ, Thần giáo danh cao vọng trọng. Mỗi vị từng là giáo phái Thần giáo mỗi phương. Được các Đế Vương, Quốc Vương trọng dụng. Tình hình biến hóa thế sự nay phải nói nền phong Kiến Thần giáo đã đến hồi cực thịnh, ở khắp các Châu Lục. Phương Đông gọi các Ngài là Thần giáo. Còn phương Tây gọi các Ngài là Phù Thủy. Thần giáo hay Phù Thủy, phân làm hai trường phái.
1: Trường phái Thánh Thần, Thánh Phù Thủy.
2: Trường phái Tà Thần, Tà Phù Thủy. Hai trường phái nầy chê trích lẩn nhau ganh ghét lẩn nhau. Như Nước với Lửa giao tranh với nhau trải qua hàng triệu năm, gây chiến tranh chết chóc xảy ra khắp chốn khắp nơi.

Đến thời VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG.
PHỤC HI (hay còn gọi là Hiên Viên).
Thời khoa học Luận chứng ra đời. Ở đời cái gì cũng vậy. Hể có hình thời có bóng, có Chân thời có Giã. Khoa học luận chứng ra đời. Cũng có cái bóng theo đuôi của nó. Chính là Duy vật biện chứng. Làm cho Nhân Loại nhầm lẩn giữa giả khoa học và chân khoa học tưởng nhầm bóng là hình. Và sự nhầm lẩn nầy dẩn đến tai hại hàng nghìn năm sau. Đến dự Đại Hội Long Vân có cả một số nhà khoa học luận chứng. Lẩn cái bóng của khoa học luận chứng là các nhà Duy vật biện chứng. Chỉ có nói hay gạt giỏi khó mà phát minh ra khoa học mới, đưa đời sông nhân loại lên cao.

Thái Tử giờ đây quá hiểu rõ trường phái Duy vật biện chứng nầy. Đến dự Đại Hội Long Vân có cả người tốt lẩn người xấu. Có người đến dự hội với lòng đầy ác ý. Chờ cơ hội là hạ nhục Thái Tử ngay.

Nơi Đền Rồng bá quan văn võ đến chầu đông đủ. Quốc Vương Kinh Dương Vương trông thật oai vệ, ai nhìn thấy cũng phải kính nể khiếp sợ. Tuy tuổi đã cao, nhưng lời nói trầm hùng phát ra đầy uy lực. Nhìn thấy các quan an vị chổ ngồi. Kinh Dương Vương truyền phán rằng. Các khanh hảy tấu trình công việc chửng bị cho ngày hội đã đến đâu.
Quốc Sư Thục Lục là người đầu tiên tấu trình trước. Quốc Sư tâu. Muôn tâu Thánh Hoàng, việc tuyển chọn người Tài Đức qua các cuộc khảo thí gắt gao ở các Bộ, các Châu, các Quận, các Huyện. Những thí sinh đủ tiêu chuẩn đã về đến kinh thành, chờ ngày dự hội Long Vân. Kinh Dương Vương khen Quốc Sư làm khá lắm.

Quốc Sư vừa vào vị trí chổ ngồi. Thời có 1 vị quan bước ra tâu rằng. Muôn tâu Thánh Hoàng, việc Thánh Hoàng giao cho Hạ Thần. Tốc hành sửa sang nới rộng khu vườn cấm thành khu đại hội Long Vân trước ngày 20 tháng 2 ngày sinh của Thái Tử.
1: Khu hội hộp. 2: Khu ăn uống, khu giải lao. 3: Khu ở nghỉ. 4: Khu vệ sinh. 5: Khu đàm thoại. 6: Khu tịnh dưỡng. 7: Khu an ninh. Tất cả đều hoàn tất. Kinh Dương Vương khen khanh làm khá lắm.

Vị Quan tiếp theo là võ quan vương Thống Soái thưa. Muôn tâu Thánh Hoàng việc Thánh Hoàng giao cho hạ Thần. Điều động mười vạn tinh binh. Trấn giữ Đông - Tây - Nam - Bắc khu vườn cấm. 1 vạn tinh binh thần dũng võ công cao cường trấn giữ hội trường, tất cả đều bố trí hoàn tất. Kinh Dương Vương khen khanh làm khá lắm.

Vị quan tiếp theo là Vương Công Hầu. Vương Công Hầu là vị vương quan đứng đầu các quan văn thưa. Muôn tâu Thánh Hoàng, việc Thánh Hoàng giao cho hạ Thần. Hạ Thần đã làm xong. Hạ Thần sắp xếp Dân Tộc nào theo Dân Tộc nấy, có 64 Dân Tộc. Kinh Dương hỏi nhiều Dân Tộc đến thế sao? Bẩm Thánh Hoàng đúng là đông Dân Tộc như thế. Những người đến dự hội toàn là cấp cao mỗi Dân Tộc. Kinh Dương Vương khen Công Hầu Vương khanh làm khá lắm. Tạ ơn Thánh Hoàng.

Tiếp đến là vị quan Tham mưu trưởng Vương Hầu Thánh thưa. Muôn tâu Thánh Hoàng có việc này rất hệ trọng. Có một số các giáo phái Thần giáo, không chịu vào khu vườn cấm tự do sinh hoạt ăn ở trong thành cũng như ngoài thành. Kinh Dương Vương nghe tấu trình như thế. Liền lên tiếng hỏi bá quan văn võ. Các khanh có ý kiếm xem xét giải quyết sự việc này bằng cách nào.

Quốc Sư thưa. Muôn tâu Thánh Hoàng, các giáo sỉ, Đạo sỉ, Tu sỉ, phần lớn là sống tự do, các Ngài ít chịu ràng buộc trong khuôn khổ. Nhất là sự quản lý dưới sự kiểm soát của chế độ độc quyền nhà nước.
1: Vì các Ngài thường là Tôn Sư của các giáo phái, xưa nay ít tùng phục vương, quan.
2: Là các Ngài thường là Quốc Sư của các nước.
3: Là các Ngài Đại đa số đều có pháp thuật cao cường, không dễ gì quản thúc họ được.

Chúng ta không nên cản trở quyền tự do của họ, vì họ đến đây dự hội theo lời thông báo của Thánh Hoàng. Chúng ta có cách quản lý họ, theo kiểu tự do của họ. Cho quan tướng giả dân theo dõi kiểm soát họ mà thôi. Đây là phương kế hay nhất, vừa bám sát theo dõi hành động của họ, chủ động trong mọi tình huống xảy ra.

Kinh Dương Vươn khen, kế sách này hay lắm, khanh y theo đó mà làm. Thấy sự gián đoạn tấu trình. Kinh Dương Vương hỏi, còn vị quan nào tấu trình nữa không? Tức thời có vị quan Tổng giám sát tấu trình rằng. Muôn tâu Thánh Hoàng. Phái Duy vật biện chứng, lén lén lút lút. Không chịu vào khu vườn cấm. việc này xử lý làm sao? Kinh Dương Vương nói, phái Duy vật biện chứng vốn là cái bóng nhà khoa học, biện minh rất giỏi. Coi Trời bằng nắp vung, coi Thiên Hạ cũng chỉ là loại khỉ, vượn mà thôi. Với cái lý vô Thần chết là hết. Mạnh là Vua thua là giặc. Đó chính là chân lý công bằng trào lưu tiến hóa của xã hội. Xã hội Độc quyền Độc trị chính là xã hội văn minh tồn tại. Vì vậy ở phương Tây, trường phái Duy vật biện chứng, đánh bại Phù Thủy giáo. Làm cho các Phù Thủy Thần giáo càng ngày càng bị đào thải ngôi vị Quốc Sư. Các học giã giáo sỉ Duy vật biện chứng lên thay thế, tạo ra những thế lực Độc quyền Độc trị. Bành trướng chiếm hửu nô lệ. Chiếm hửu thuộc Địa. Tài nguyên sông núi cũng như sự giàu có của dân. Cạnh tranh với phong kiến Thần giáo chính phái. Nhưng luôn bị phong kiến Thần giáo chính phái đánh bại. Giáo phái Duy vật hiện đang có mặt khắp mọi nơi. Sự thành công của trường phái Duy vật. Là nắm bắt thời cơ biến động tâm lý xã hội, rồi phát động phong trào đấu tranh lật đổ Chính quyền Độc chiếm thiên hạ. Sự thành công của trường phái Duy vật biện chứng là phép ẩn. Ẩn sau thành tựu khoa học. Ẩn sau Chính nghĩa. Ẩn sau trào lưu bất mãn phẩn nộ và sự mơ ước của Dân kích động dân dấy lên phong trào khởi nghĩa. Đã gọi là cái bóng. Thời chân tướng của cái bóng là trống rỗng không thực tế. Nhưng dễ lầm tưởng bóng là hình. Chạy theo cái bóng để rồi lại bị cái bóng trói chặt. Đến khi vỡ lẽ thời chuyện đã rồi. Bá quan văn võ ồ lên phái Duy vật biện chứng lợi hại như thế sao?

Kinh Dương Vương nói, ta đã từ lâu hiểu rõ giáo phái nầy. Là giáo phái vô cùng lợi hại. Chủ nghĩa chiến tranh và sự tàn bạo. Cái bóng của trào lưu xã hội. Nhân loại xã hội mơ tưởng gì thời phái Duy vật biện chứng hiện ra cái đó. Nhân loại xã hội, mơ ước giải thoát nô lệ, giải thoát tự do, giải thoát sự đói nghèo, thời phái Duy vật biện chứng hiện ra cái bóng, khoa học, Chính Nghĩa, Tự do. Đúng với sự mơ ước của xã hội nhân loại. Dưới sự thống trị phong Kiến Thần giáo đã kéo dài hàng triệu năm. Vì thế Nhân Loại nghèo khổ, trình độ dân trí thấp. Vừa thấy cái bóng Tự Do. Khoa Học. Chính Nghĩa, xuất hiện liền yêu mến ưa thích ùa theo như nước lở, vì chạy theo cái bóng, họ đã sa chân lún sâu vào hố thằm. Đó là hố tội ác, mà cái bóng tự do, Chính Nghĩa khoa học, đã dẩn đường cho họ.

Nay ta đã hiểu lời Thái Tử nói với ta cách đây hơn sáu năm. Hể cái gì có hình thời có bóng của nó. Hình lớn thời bóng lớn. Thiên hạ nhân loại thi nhau lầm mãi. Và chỉ có ánh sáng Chánh giác Huệ Quang Mặt Trời vũ trụ, mới đủ sức đưa trình độ dân trí lên cao, nơi tâm hồn của họ tự có huệ quang, nhìn thấy rõ cái bóng tự do, khoa học Chính Nghĩa kia. Cái bóng Tự Do, cái bóng Khoa Học, cái bóng Chính Nghĩa, tự biến mất và nhân loại sẽ nhìn thấy Tự Do, Khoa Học, Chính Nghĩa sẵn có trong mỗi Linh Hồn con người và khi ấy con người mới hiểu. Bảo vệ quyền Tự Do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền làm chủ khoa học, quyền làm chủ Chính Nghĩa. Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng. Các quyền cơ bản con người được tôn trọng ai cũng như ai Bình Đẳng.

Vì ngày hội sắp đến chỉ còn ba ngày nữa là Thái Tử khai mở Đại Hội Long Vân. Mở ra trang sử mới. Đánh dấu mở đầu cho lịch sử Con Rồng Cháu Tiên ra đời. Tiến tới xã hội Văn Minh Bình Đẳng. Thay cho chế độ Độc Tài, Độc Trị. Chỉ có Hiến Pháp là Vua. Luật pháp là Thầy. Công Lý là lẽ sống công bằng văn minh của xã hội văn minh loài người.

Kinh Dương Vương nói trên có Trời, dưới có Đất. Chính giữa có tam giáo Phật Thánh Tiên. Thời còn lo chi cái Ác lấn cái Thiện, phi nghĩa đời nào thắng được Chính nghĩa mà lo. Mặt Trời đã mọc ánh sáng Thái Dương rực rỡ. Thời ánh sáng trăng sao tự biến mất lu mờ Kinh Dương Vương lại nói. Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ xuất hiện. Thời ngay cả ánh sáng Phật Thánh Tiên Thần Chúa còn phải lu mờ. Huống chi là ánh sáng mờ ảo của tà giáo. Còn phái Duy vật biện chứng chỉ là cái bóng đêm đen. Khi ánh sáng Đại Đồng xuất hiện thời tự nó tan biến mất.

Quốc Sư tâu. Muôn tâu Thánh Hoàng chúng Thần đã chứng kiến ánh sáng Cội Nguồn do Thái Tử hiển lộ Thần Thông. Quả thật ánh sáng Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng là thứ ánh sáng mà không thứ ánh sáng nào sánh nổi. Ánh sáng của sự quyền năng vô hạn và chỉ còn vài ba ngày nữa  chúng ta lại chứng kiến ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn ấy. Kinh Dương Vương thấy không còn chuyện gì để bàn nữa bãi triều ai lo việc nấy.

Khu vườn cấm hôm nay trùng trùng điệp điệp mấy mươi dân tộc anh em. Người Kinh lẩn người Thượng. Người Hoa lẩn người Khơ, Chăm. Là những dân tộc anh em đông dân nhất, hơn các dân tộc anh em khác. Những dân tộc anh em có mặt. Họ là những tinh hoa thời Đại của các tần lớp xã hội. Thành phần Địa vị cao, từng đoàn người bước vào hội trường thẳng đến vị trí đã được sắp xếp. Nhìn hội trường khu vườn cấm hôm nay hàng vạn vạn người đông đúc, trật tự trên bãi cỏ xanh mượt bằng phẳng. Lấy bầu Trời làm mái che. Lấy cỏ xanh làm bàn ghế. Địa cuộc do Thiên Tạo nhưng có bàn tay con người tài hoa cải biến, làm cho quang cảnh nơi đây vừa đẹp vừa thoáng mát dễ chịu vừa ý lòng người.

Đầu giờ Thìn đã đến nhìn cảnh người trùng trùng điệp điệp chật khu đầy bãi. Nhưng cảnh quang vẩn trật tự, yên lặng đến lạ thường, hàng vạn vạn cặp mắt đổ dồn về phía bảo đài, như chờ đợi một sự kiện thiêng liêng sắp xảy ra hàng triệu năm mới có 1 lần. Trên Bảo Đài rộng lớn được kiến tạo sắp xếp thành ba phần từ thấp đến cao. Phần trên cao Bảo Đài được sắp xếp bề thế trang nghiêm. Ngai Rồng Ngai Phụng như nói lên Thánh Hoàng. Hoàng Mẫu sẽ ngự giá trên ấy. Tần kế thấp hơn có tòa Thái Cực phận định lưỡng nghi, được đặc ngay chính giữa. Bao hàm Thiên Địa Âm Dương, gồm đủ bốn phương ngũ hành, Bát Quái. Tòa Thái Cực được cấu tạo bằng bảy báu vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, Hổ phách. Có mùi gỗ quí chiên đàng hương lan tỏa hàng trăm bước vẩn còn nghe thơm ngát. Hai hàng ghế được sắp xếp hai bên tổng cọng 108 chiếc. Không hiểu dành riêng cho những ai. Còn tòa Thái Cực không nói nhưng ai cũng hiểu. Đó chính là dành riêng cho Thái Tử Đăng Quang lên ngôi Chí Tôn thuyết giáo.

Còn tần dưới nhất sát mặt đất là tần trống không. Từ nơi bảo tháp trên bảo Đài hai hàng Bá quan văn võ đang hộ Thánh Hoàng ngồi vào Ngai Rồng. Hộ giá Mẫu Hoàng ngồi vào Ngai Phụng, kèn trống nổi lên với lời ca điệu nhạc hùng tráng. Ca ngợi Lòng quả cảm của sự đoàn kết của con người. Ca ngợi Đức Cha Trời.

Kinh Dương Vương Thánh Hoàng. Vương Phi Mẫu Hoàng an vị xong, trên Ngai Rồng Ngai Phụng. Tức thời 2 đạo hào quang từ Thánh Hoàng, Mẫu Hoàng phóng lên vô cùng đẹp mắt. Bổng trên không trung Tiên Nữ xuất hiện. Bay lượng vô cùng đẹp mắt. Đàn ca sáo thổi. Ca ngợi công Đức Chí Tôn. Đàn sáo Du hương, lời ca trầm bổng. Ca ngợi Đấng cứu thế chuyển Đại pháp luân. Mở cửa Thiên đàng, lấp đường Địa Ngục, giải thoát nô lệ, giải thoát áp bức, giải thoát lạc hậu, đói nghèo. Trả lại những quyền thiêng liêng mà Đức Cha Trời đã ban tặng cho mỗi con người không ai có quyền cướp đi. Quyền sống của mỗi con người. Quyền tự do, quyền Bình Đẳng. Quyền mưu cầu hạnh phúc và nhiều thứ quyền Tiên Nữ bay lượng ca ngợi không dứt.

Trên Bảo Đài Bổng một Đạo hào quang rực rỡ Chí Tôn Điện hạ Thái Tử từ từ xuất hiện ai nấy đều bị cuốn hút bởi vẽ đẹp uy phong siêu phàm của Đấng cứu thế. Các Tiên Nữ biến mất. Khi Thái Tử đã an tọa trên tòa Thái Cực. Thái Tử dùng thần lực phát ra tiếng nói, tuy âm thanh vừa đủ nghe nhưng lại vang xa hàng trăm mấy dặm đường ai nấy cũng đều nge rõ. Điều này làm cho phái Duy vật biện chứng một phen thất sắc. Thái Tử là người hiểu rõ tình thế nhân loại hiện tại xu thế ác đến chín mười phần trăm. Muốn cho nhân loại tin vào Chính Nghĩa. Không có con đường nào khác hơn là dùng cái Tài để hàng phục các Ác. Thị hiện pháp thuật Thần Thông hàng phục Tánh kêu căn tự cao, tự phụ, tự đại, tự tôn, đa nghi và dối trá. Những tánh xấu nầy, vừa hại người, hại mình, làm hại xã hội.
**************


CHƯƠNG 13

PHẦN 4

HÀNG PHỤC

Thái Tử hiểu rõ những người có mặt hôm nay là những bật kỳ tài. Khát vọng muốn tìm hiểu về những mới lạ thực hư của Thái Tử ra làm sao. Thái Tử từ nơi Tòa Thái Cực bay lên không trung thi hiện pháp thuật Thần Thông khai ngộ tri kiến. Thái Tử đi đứng trên hư không như đi trên đất bằng. Khi Thái Tử nằm thời bụng phóng ra lửa, lưng phun ra khói. Thái Tử chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng. Tức thời Hoa sen báu hàng nghìn cánh bổng xuất hiện ra, nân đở thân hình của Thái Tử. Muôn Đạo hào quang từ tòa sen báu phóng ra rực rỡ. Sau đó muôn Đạo hào quang biến thành mây ngũ sắc, trông thật ngoạn mục kỳ lạ ảo diệu đẹp mắt vô cùng. Có người kinh hãi. Có người thán phục. Có người khiếp đảm sợ quá gan mật teo lại.

Bất thình lình tòa sen báu biến mất. Thân hình Thái Tử bổng to lớn hơn cả cung thành cao hơn các tần mây. Thái Tử chuyển mình làm rung rinh địa chấn. Sau đó Thái Tử biến mình thành cây sanh to lớn tàn lá che khắp khu rừng cấm. Từ cây sanh muôn đạo hào quang phóng ra rực rỡ bổng nghe tiếng sấm trên hư không. Cây sanh khổng lồ biến mất. Ngũ Long Ngũ Phụng bay lượng trên không. Hào Quang từ ngũ Long ngũ Phụng phóng ra muôn màu muôn sắc. Trường phái Duy vật biện chứng ngơ ngác. Thái Tử hiện ra ngồi trên tòa Thái Cực. Thái Tử há miệng một Đạo hào quang phóng ra ngũ Long ngũ Phụng thu mình nhỏ lại bay hết vào miệng Thái Tử. Hàng vạn quả tim hồi hộp ngạt thở, đờ người ra, pháp thuật kì lạ tới mức không thể ngờ, không thể tin. Nhưng đây là sự thật, phái Duy vật biện chứng đầu óc trở nên trống rỗng. Như đang lạc vào cảnh giới xa lạ, như đứa trẻ con nhìn biển cả mênh mông. Không những giáo phái Duy vật biện chứng, mà ngay cả các Chính Phái Thần Giáo cũng khiếp đảm. Các giáo tà giáo vô cùng sợ hãi khiếp vía, đến mức mất hết tinh thần.

Những thành phần tới dự hội Long Vân có ý xấu. Nhất là những thành phần có mộng xâm lược. Chứng kiến cảnh Thần Thông pháp thuật kỳ diệu càng lúc càng hoảng sợ, sợ hãi đến mức tâm thần rối loạn. Khiếp nhược trở nên yếu đuối hèn nhác. Muốn lẩn trốn ra khỏi hội trường Long Vân nhưng không thể nào trốn ra được, vì có Thiên Long hộ pháp Chư Thiên trấn giữ. Quân binh kiểm soát.

Nói về Thái Tử sau khi thu hút Ngũ Long liền biến đi đâu mất. Trong không gian bốn phương tám hướng đồng phát ra tiếng nói. Các Ông các Ngài các Thầy đừng sợ. Đó chẳng qua là pháp thuật Thần Thông tạo ra mà thôi. Khi nào các Ông, các Thầy, các Ngài hiểu rõ thể xác con người, thể xác bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ. Bộ máy sống. Bộ máy tối cao huyền vi. Không có bộ máy nào tối cao huyền vi hơn nữa. Làm chủ được bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ. Hòa nhập vào bộ máy Đại Thiên vũ trụ. Làm chủ vũ trụ thời đạt đến đỉnh cao của pháp thuật Thần Thông. Bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ chính là bộ máy sống thể xác con người. Bộ máy Tinh Hoa vũ trụ thu nhỏ. Làm chủ được bộ máy sống Tiểu Thiên vũ trụ. Thời có nghĩa là làm chủ được vũ trụ. Cả vô hình lẩn hửu hình. Như các ông thấy đó. Thân của ta hiện giờ là Thân vũ trụ vì Tiểu Thiên vũ trụ với Đại Thiên vũ trụ giờ đây cũng chỉ là một. Có ông lúc này không thể nhìn thấy được tướng Thân và pháp Thân của ta. Tướng Thân của ta đã phân hóa vào tứ Đại vũ trụ. Còn pháp Thân Chân Tánh của ta là pháp Thân siêu vô vi. Các ông nghỉ gì, tưởng gì ta đều thấy rõ. Cũng như cá sống trong nước. Cá nghỉ tưởng gì nước đều thấy rõ và hiểu rõ. Linh Hồn của chúng ta là Tiểu Linh Hồn. Đang sống trong Đại Linh Hồn vũ trụ. Chúng ta làm gì nghỉ gì Đức Cha Trời đều hiểu rõ thấy rõ. Không có ai hơn được Đức Cha Trời.

Nói về Chí Tôn Thái Tử sau khi hả miệng hớp lấy Ngũ Long Ngũ Phụng, rồi biến đi đâu mất. Trên không trung bốn phương tám hướng đồng phát ra tiếng nói. Làm chủ được Chân Tánh. Làm chủ được Tiểu Thiên vũ trụ. Thời coi như làm chủ Đại Thiên vũ trụ. Thị hiện Thần Thông không thể nghỉ bàn. Quyền lực vô biên, Quyền năng vô hạn. Thay thế Đức Cha Trời chuyển Đại pháp luân. Làm chủ Chân Tánh, làm chủ Duy thức, làm chủ thấy, nghe, hay, biết. Hội nhập Cội Nguồn. Làm chủ bộ máy Huyền Cơ vũ trụ. Theo Thiên Luật hành trì cứu dân Độ thế. Vũ trụ vô vi, vũ trụ hửu vi như hình với bóng liên quan mật thiết với nhau. Hửu vi pháp tướng. Như tứ Đại giã hợp. Đất nước gió lửa. Sắc, thinh, hương, vị, xúc tướng. Bán hửu vi. Như Duy Thức, Sắc Thức, Sắc Tánh. Thời Phật Thánh Tiên Thần Chúa có thể nhìn thấy được. Còn Chân Tánh siêu vô vi. Thời không thể nào dùng Thiên Nhãn, Thánh Nhãn, Pháp Nhãn, Huệ Nhãn mà thấy được. Thấy được Chân Tánh, thời coi như thấy được pháp thân toàn năng toàn giác của Đức Cha Trời khắp hư không vũ trụ. Chổ nào cũng có. Như ta đây có tới ba thân. Một là Chân Tánh thanh tịnh pháp Thân. Thân tướng Đức Cha Trời với thân tướng vô tướng của ta là một. Hai là Tánh Thức, Thân Thức, Pháp Thân Duy Thức. Ba là tứ Đại giã hợp. Ta có ba thân như thế, Thiên Thần Thánh Chúng sẽ nói cho chúng hội các ông rõ. Các vị Thiên Thần Thánh Chúng đang an tọa trên Bảo Đài nơi 108 cái ghế.

Tức thời nơi Đại Hội hàng vạn vạn cặp mắt đổ dồn lên Bảo Đài nơi 108 cái ghế nhưng nào có thấy Thiên Thần Thánh Chúng gì đâu. Nhưng kì diệu thay Thiên Thần Thánh Chúng đã hiện ra. Không hiểu Thiên Thần Thánh Chúng an tọa ngồi trên 108 chiếc ghế tự bao giờ. Để phá tan sự nghi ngờ của chúng hội Thiên Thần Thánh Chúng nói. Chúng tôi ngồi ở đây đã lâu, khi vừa mới khai hội. Nghe Đức Chí Tôn chuyển Đại Pháp Luân khai thị ngộ nhập tri kiến Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Cho Chúng Hội, hội nhập Cội Nguồn vào pháp Hội Bình Đẳng vũ trụ. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lúc ấy nơi Chúng Hội. Có vị Đạo Tổ pháp hiệu Cao Tông là Tổ Sư của Thần giáo. Chấp tay hướng về Thiên Thần Thánh Chúng hỏi.

Thưa Thiên Thần Thánh Chúng. Chúng tôi pháp nhãn yếu kém. Không thấy được Đức Chí Tôn, xin Thiên Thần Thánh Chúng nói cho chúng tôi hiểu, hiện giờ Chí Tôn Thái Tử đang trụ nơi đâu.

Thiên Thần Thánh Chúng đáp. Thân tướng Chí Tôn Thái Tử hiện đang ở khắp chổ. Chổ nào cũng có. Nhưng chỉ thấy phần hửu vi sắc tướng. Tứ Đại Đất - Nước - Gió - Lửa. Còn phần Thân Thức không thể nào thấy được. Huống chi là pháp Thân Chân Tánh của Đức Chí Tôn. Chúng tôi lại càng không thể nào thấy được. Vì pháp Thân Chân Tánh của Đức Chí Tôn. Chính là pháp Thân Chân Tánh của Đức Cha Trời pháp Thân Linh giác tối cao vũ trụ.

Thiên Thần Thánh Chúng nói xong. Thời trên hư không bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói. Khen thay cho các Thiên Thần Thánh Chúng các ông nói rất đúng. Vì hiện giờ ta đã an trụ vào Cội Nguồn. Tam Thân ta Đồng hóa vào Đại Thiên vũ trụ. Thân tướng vũ trụ. Muốn có thời có, muốn không thời không, vô tướng, hửu tướng. Vô sắc, hửu sắc đều do Chân Tánh làm chủ. Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên, tỳ theo tâm ý mà chuyển biến. Nên các ông không thể nào thấy được pháp Thân vô tướng vô Tánh của ta. Nhưng ta thời thấy rõ pháp tướng pháp Tánh của các ông. Các ông ẩn thân tàn hình ngồi trên 108 cái ghế. Các vị Tổ Sư, Đạo Sỉ, Tu Sỉ, 64 giáo phái Thần giáo. Phần lớn đều có pháp thuật, có thuật Nhãn nhìn xuyên đá xuyên tường, thế mà không nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng các ông. Các ông muốn cho ai thấy là chỉ người đó mới được thấy, còn người khác thời không.

Các Tôn Sư của 64 giáo phái Thần giáo. Cùng tám Tông giáo trong Bát Quái giáo sanh tâm nghi ngờ lời nói của Đức Chí Tôn Thái Tử, nghỉ các Thiên Thần Thánh Chúng có pháp thuật Thần Thông đến chổ khó tin như thế sao. Nếu ẩn là ẩn, thời ai cũng không thấy. Nếu hiện ra thời ai cũng thấy. Chỉ trừ người mù mà thôi.

Trên không trung bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói. Các ông nghi ngờ lời nói của ta cũng phải thôi. Vì các ông nghỉ rằng các Thiên Thần Thánh Chúng ở Thiên giới Thần Thông pháp thuật như ở chốn nhân gian. Ta có thể ví dụ, pháp thuật thế gian pháp thuật Thiên Đàng như sau.

Pháp thuật thế gian ví như em bé sinh ra biết ngồi biết lật. Pháp thuật Thiên Đàng ví như em bé biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết chạy, biết bay, biết nhảy, phải nói pháp thuật Thần Thông đến chổ vi diệu khó luận khó bàn. Các ông thử nhìn lại xem các ông có nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng nửa không. Các Tổ Sư, Đạo Sỉ, Tu Sỉ của các Tông giáo, giáo phái đồng thanh nói, chúng tôi không nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng.

Trên không trung lại phát ra tiếng nói chỉ các ông là không thấy Thiên Thần Thánh Chúng thôi còn tất cả chúng hội đều nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng rõ cả. Các vị Thiên Thần Thánh Chúng vẩn ngồi yên tại chổ. Bổng cả chúng hội vang lên lạ quá Thiên Thần Thánh Chúng lại biến mất. Chúng tôi không thấy Thiên Thần Thánh Chúng nữa. Nhưng lạ thay các giáo sỉ, Đạo sỉ, Tu sỉ thời lại thấy Thiên Thần Thánh Chúng. Nhìn thấy pháp thuật Thần Thông kì diệu của Thiên Tiên. Các vị Tổ Sư của các giáo phái Thần giáo. Như người trong đêm nhìn thấy ánh sáng mặt Trời. Tánh Tự Cao, Tự Đại, Tự Phụ, Tự Tôn, cống cao ngạo mạn bị diệt trừ. Huệ quang khai mở hiểu rõ pháp thuật Thần Thông. Chỉ là Duy Thức ảo thuật, ngũ uẩn biến hóa. Pháp thuật Thần Thông không phải là Đạo giải thoát. Đạo pháp giải thoát là Đạo pháp gieo nhân lành, để rồi hưởng quả tốt, hướng về Cội Nguồn. Làm chủ thấy nghe hay biết. Làm chủ Chân Tánh. Vào pháp Đại Đồng Bình Đẳng tự tại an vui.

Các Tổ Sư, Đạo Sỉ, Tu Sỉ của các giáo phái Thần giáo, giáo phái Tôn giáo đồng thanh nói. Chúng tôi như người mù vừa được sáng mắt, thấy rõ Đạo giải thoát, giải thoát Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, giải thoát phiền não tội lỗi, giải thoát luân hồi sanh tử. Chúng tôi hôm nay coi như đã có cha Tiểu Linh Hồn, hướng về Đại Linh Hồn. Bọt Nước hướng về bản thể Nước. Nhân Loại hướng về Đức Cha Trời. Con Cháu hướng về Tổ Tiên và chúng tôi đã được Tổ Tiên khai huệ. Cha Trời diều dắc không còn bơ vơ như trước đây nữa. Chúng tôi cảm ơn Thiên Thần Thánh Chúng, cảm ơn Đức Chí Tôn. Khai ngộ tri Kiến diều dắc chúng tôi hội nhập vào Cội Nguồn. Trên không trung lại phát ra tiếng nói lớn, hi hữu thay, hi hữu thay, lời nói của các ông ẩn chứa vô tận phước Đức. Từ đây đến vô tận kiếp tột cùng vị lai. Các ông mãi mãi là con của Đức Cha Trời chuyển vô lượng số kiếp đại họa thành số kiếp an lạc. Vào ngôi phật, ngôi Thánh, ngôi Tiên, làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ, giang sang mà Tổ Tiên đã khai lập ra. Cho con cái Tổ Tiên cai quản.

Cái Lý mầu nhiệm của Văn Hóa Cội Nguồn là Đời Đạo chỉ là một. Giúp Dân thoát nghèo. Giúp Dân thoát khổ, nắm vững cán cân công lý vũ trụ. Công Bằng cuộc sống, văn minh xã hội. Làm rường cột cho Trời. Duy trì Công Đạo Chính Nghĩa, đẩy lùi Phi Nghĩa. Dù sống ở Thiên Đàng Cực Lạc hay sống ở trần gian. Làm Quan nơi Địa Ngục. Chúng ta vẩn mãi mãi làm theo Di Chí Tổ Tiên Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Văn hóa tối cao Thần Thánh Phật Tiên Nhân Loại con người Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đỉnh cao của sự giác ngộ. Sự sống gắn liền với Độc Lập tự chủ, gắn liền với tự do Bình Đẳng, Quyền sống, Quyền mưu cầu hạnh phúc, không đi ngược lại Công Lý Chính Nghĩa Thiên ý của Đức Cha Trời.

PHẦN THƯA HỎI :

Hỏi: Nhân Loại con người do ai sanh ra?

Đáp: Do hai Đấng Tiên Rồng sanh ra.

Hỏi: Hai Đấng Tiên Rồng Cha Trời Địa Mẫu do ai sanh ra?

Đáp: Không do ai sanh cả vì hai Đấng Tiên Rồng là hiện Thân của Đức Tổ Tiên.

Hỏi: Vậy Tổ Tiên ở đâu sanh ra?

Đáp: Tổ Tiên là 2 Đấng Tối cao, không còn ai cao hơn nữa để mà sanh ra Tổ Tiên. Pháp Thân Tổ Tiên rộng lớn như hư không bao trùm vũ trụ. Hay nói một cách dễ hiểu. Tất cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới vũ trụ. Đều ở trong lòng Tổ Tiên, giống như cá sống trong nước.

Hỏi: Hai Đấng Tiên Rồng sanh ra nhân loại trần gian phàm trần cách đây bao lâu ?

Đáp: Cách đây khoản 75 triệu 600 nghìn năm.

Hỏi: Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời Địa Mẫu với mục đích gì?

Đáp: Tổ Tiên hiện Thân ra hai Đấng Tiên Rồng. Trước thời sanh con đẽ cái. Sau thời giao cho con cái cai quản điều hành vũ trụ, giang sang Tổ Tiên đã tạo ra. Còn có mục đích Tổ Tiên hiện Thân ra Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu, là để cai quản thế giới Linh Hồn thế giới vật chất. Cha Trời cai quản thế giới Linh Hồn vũ trụ, Địa Mẫu cai quản thế giới vật chất vũ trụ.

Hỏi: Tổ Tiên có phải là con người không?

Đáp: Tổ Tiên không phải là con người. Con người là sự hiện Thân của Tổ Tiên.

Hỏi: Bản thể Tổ Tiên thế nào?

Đáp: Bản thể Tổ Tiên vô vi vô tướng vô tánh, pháp thể rộng lớn như hư không chổ nào cũng có. Mắt nhìn không thấy, tay rờ không đụng, giống như thể lực vũ trụ chổ nào cũng có, nhưng mắt ta không thể nào thấy được, không thể nào rờ được. Huống chi bản thể Tổ Tiên còn trên cả thể lực, đừng nói là con mắt thường. Ngay cả con mắt Phật Thánh Tiên Thần Chúa còn thấy chưa hết, huống chi chúng ta còn mang xác tục hồn trần. Tuy chúng ta không rờ không đụng, mắt không thấy Tổ Tiên. Nhưng Tổ Tiên nghe ta nói, nghe ta suy nghỉ, hiểu ta đang làm gì. Nói chung mọi ý tưởng ý nghỉ của chúng ta Tổ Tiên thấy nghe hay biết một cách rõ ràng.

Hỏi: Bản thể Tổ Tiên có phải là vật chất không?

Đáp: Bản thể Tổ Tiên siêu vật chất, vật chất là do Tổ Tiên tạo ra. Siêu vật chất. Không đồng nghĩa là không vật chất, cái không trống rổng không có gì cả. Cái không ở đây là cái không mà có. Nhưng vì bản thể Linh giác Tổ Tiên siêu vật chất, không màu sắc, không mùi vị, không hình tướng, không Tánh. Thật Tánh Tổ Tiên là Tánh Thanh tịnh. Thể Tánh Như Lai trước sau không hề thay đổi. Vũ trụ trước hủy diệt, vũ trụ sau hủy diệt cho đến vô tận vô biên vũ trụ hủy diệt. Tổ Tiên trước sau vẩn là Tổ Tiên không hề thay đổi, cho đến tận cùng vị lai cũng không hề thay đổi, Tổ Tiên vẩn là Tổ Tiên.

Hỏi: Muốn tìm Tổ Tiên thời tìm nơi đâu?

Đáp: Muốn tìm Tổ Tiên, dù đi hết cõi Trời, cõi Phật, cõi Thánh, cõi Tiên cũng không thể nào tìm thấy Tổ Tiên được. Vì sao thế, vì Tổ Tiên vẩn ở bên ta. Có thể ví dụ chúng ta là cá đang sống trong lòng Đại Dương. Dù cho cá đi đến đâu cũng không ra khỏi nước được dù ở Địa Ngục hay các cõi Thiên Đàng đối với Tổ Tiên cũng thế mà thôi. Chúng ta không cần tìm Tổ Tiên vì Tổ Tiên luôn luôn ở bên ta. Nhưng ta không thấy đó thôi.

Hỏi: Làm sao thấy được Tổ Tiên?

Đáp: Phải trở về với Cội Nguồn. Có nghĩa Bọt nước tìm về Nguồn Cội của mình là Nước. Bọt Nước và Nước khác nhau không? Nếu nói là khác thời không đúng. Vì Bọt Nước là do Nước tạo ra. Nếu nói là giống thời cũng sai. Vì bọt Nước và Nước thể tướng lại khác nhau. Vì một là Bọt còn một là Nước. Có thể nói Linh Hồn Tổ Tiên ví như Nước. Còn Linh Hồn chúng ta ví như Bọt Nước. Như chúng ta cũng biết. Bọt nước là do nước tạo ra. Linh Hồn Tổ Tiên là Chân Tánh. Linh Hồn của chúng ta là Thức Tánh, vọng tưởng huân tập không ngừng luôn luôn dấy khỡi nghiệp lực. Còn Linh Hồn Tổ Tiên Thanh Tịnh vô thức tự nhiên. Muốn thấy được Tổ Tiên. Thời Tiểu Linh Hồn hội nhập về Cội Nguồn Đại Linh Hồn. Từ Thức Tánh hội nhập về Chân Tánh, an trụ vào Đại Định tâm như không, Tánh như không, ý như không. Thấy nghe hay biết tự nhiên, không khởi ý phân biệt. Lâu ngày dài tháng. Nghiệp lực ý thức tiêu dần. Hội ngộ Chân Tánh liền thấy Tổ Tiên. Bọt Nước tan biến trở về là Nước.
**************


CHƯƠNG 13

PHẦN 5

VÔ VI ĐIỀU KHIỂN HỬU VI
VÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN HỬU HÌNH

Bản thể Linh giác Chân Tánh của Đức Khai Hóa Tổ Tiên. Siêu vô vi vô hình. Nhưng mà điều khiển vũ trụ, thế giới hửu vi hửu hình. Linh giác Chân Tánh của Đức Tổ Tiên, siêu vô vi vô hình. Điều khiển vũ trụ, thế giới hửu vi hửu hình. Qua trung gian Duy Thức, Tánh Thức. Thần Lực và Chân Khí. Ý tưởng Chân Tánh hình thành, thời thế giới vật thể hửu vi liền chuyển biến theo. Từ vô tướng chuyển thành hửu tướng, từ vô sắc chuyển thành hửu sắc.

Nói tốm lại ý tưởng Chân Tánh vũ trụ sanh ra. Huân tập, Thể Lực - Thể Hơi - Thể Lỏng - Thể Đặc vũ trụ. Ngũ Đại Chân Hỏa xuất hiện, phát động bộ máy huyền vi vũ trụ. Thời thế giới hửu vi, hửu tướng, hửu Tánh hình thành ra đời. Chân Tánh vũ trụ thanh tịnh. Không một niệm khởi tưởng. Thức Tánh không có. Duy thức không thành lập. Thời thế giới vũ trụ trở về không, vô tánh, vô tướng, vô pháp. Vô Tánh. Vô Tướng. Vô Pháp. Chính là Thật Tánh. Thật Tướng. Diệu pháp Cội Nguồn vũ trụ.
**************


CHƯƠNG 14

PHẦN 1

ĐỊNH LUẬT

Bốn phương tám hướng trên không trung lại phát ra tiếng nói. Chân Tánh sanh ra Thức Tánh cũng giống như Thần Lực vũ trụ, bị khuấy động, chuyển thành Điện Lực vũ trụ. Rồi từ Điện Lực vũ trụ tan biến trở về Thần Lực vũ trụ. Chân Tánh Thức Tánh. Vô tướng, Hửu tướng cũng thế. Chân Tánh sanh ra Thức Tánh. Là do Tánh thấy nghe hay biết, liên kết khởi tưởng phân biệt tạo ra Tánh Thức. Chủ Động Còn Thần Lực vũ trụ. Chuyển sang Điện Lực vũ trụ. (Thụ Động) Thần Lực vũ trụ không làm chủ được mình. Bị lôi kéo tác động. Chuyển thành Điện Lực vũ trụ. Khi Điện Lực vũ trụ thoát khỏi sự lôi kéo của thế lực tác Động, thời Điện Lực vũ trụ trở về bản nguyên Thần Lực vũ trụ ngay.Chân Tánh không có nghiệp. Nên không có sanh tử luân hồi. Thức Tánh vì chấp mê nên có nghiệp kết tập sanh tử luân hồi. Đã gieo nhân thời kết quả, vô vi nhân quả kết tập, thời hửu vi nhân quả hình thành. Nhân nào quả nấy. Dù cho hưởng phước. Dù cho đại họa. Dù ở Thiên Đàng hay ở Địa Ngục. Dù có pháp thuật thần thông không thể nghỉ bàn. Người bình thường. Kẻ ốm đau bệnh tật. Chân Tánh vẩn là Chân Tánh không hề thay đổi, trước sao sau vậy, siêu vô vi, bất tử trường tồn. Như ta đây chẳng hạn. Thể xác tứ Đại đã phân hóa vào hư không. Nhưng Linh giác Chân Tánh của ta không hề thay đổi. Khi nào ta muốn hiện nguyên hình thời thân tướng Tiểu Thiên vũ trụ thể xác con người sẽ hiện ra. Làm chủ sanh diệt thời coi như đã vào ngôi vị Tạo Hóa Chí Tôn. Thừa hành Di Chí Tổ Tiên chuyển Đại pháp Luân Đại Đồng Bình Đẳng vũ trụ. Mở ra chu kỳ mới chu kỳ Long Hoa Đại Đạo vũ trụ.

Các Thiên Thần Thánh Chúng nghe Chí Tôn Thái Tử khai thị tri kiến. Liền giác ngộ hội nhập Cội Nguồn. Hiểu rõ thế nào là Chân Tánh. Hiểu rõ thế nào là Thức Tánh. Hiểu rõ thế nào là làm chủ thấy nghe hay biết. Thế nào là khởi tâm phân biệt chấp trước. Cái thấy nghe hay biết phân biệt của Thức Tánh là cái thấy nghe hay biết hữu hạn. Còn thấy nghe hay biết. Không khởi tâm phân biệt của Chân Tánh. Thấy nghe hay biết tự nhiên là sự thấy nghe hay biết vô hạn. Cái thấy nghe hay biết toàn năng toàn giác, thấy biết toàn vũ trụ.

Các Thiên Thần Thánh Chúng hội ngộ Chân Tánh Cội Nguồn. Thấy rõ pháp Thân Chân Tánh Tổ Tiên Như Lai. Rộng lớn như hư không vô tận vô biên chổ nào cũng có.  Dù ở trên Thiên Đàng hay ở chốn nhân gian. Cũng như ở Địa Ngục. Sự sống cũng như sự chết đều ở trong lòng Đại Linh Hồn vũ trụ Chân Tánh của Tổ Tiên. Ví như các loài Cá sống trong lòng Đại Dương. Chết cũng ở trong lòng Đại Dương. Cho nên Cá làm gì Cá nghỉ gì. Cá chết Cá luân hồi vào chốn nào. Đại Dương Nước đều nghe thấy rõ cả. Chỉ cần Cá nghỉ đến Nước. Kính mến Nước. Cầu nguyện Nước gia hộ. Thời Nước sẽ bao bọc, che chở cho Cá. Chỉ đường khai tâm mở trí cho Cá. Thời những con Cá khôn ấy có chổ nương tựa vững vàng. Có thể nói là muốn chi được nấy. Cầu chi đặng nấy.

Các Thiên Thần Thánh Chúng Đồng thuyết kệ rằng.
Tổ Tiên Giàu Nhất
Tổ Tiên Quyền lực
Tổ Tiên là Nước
Chúng con là Cá
Cá Cầu giàu có
Tổ Tiên Liền cho
Cá Cầu ấm no
Tổ Tiên ban phát
Cá Cầu Huệ pháp
Liền được khai thông
Cá Cầu Phật Tiên
Liền được như ý
Cá Cầu Chánh lý
Tổ Tiên ban hành
Cá Cầu sự lành
Tổ Tiên ban phúc
Cây Không mất gốc
Cây mãi xanh tươi
Con còn có Cha
Hết lo khốn khó
Tổ Tiên khắp chốn
Tổ Tiên Linh Thiên
Tổ Tiên Quyền Năng
Cầu Chi được nấy
Chúng Con đã nghe
Tột cùng vị lai
Tất cả hiện rõ.

Lúc bấy giờ từ nơi hư không. Đức Chí Tôn Thái Tử nương vào Thần Lực của Đức Cha Trời chuyển Đại pháp Luân làm cho Chúng Hội. Thiên Thần Thánh Chúng thấy vô tận vô biên số kiếp của mình trôi lăn luân hồi khắp nẽo. Cũng nhìn thấy gần cuối tiểu kiếp nhân loại kết thúc bởi đại họa. Động Đất. Mưa to gió lớn. Chôn vùi nhà cửa, lầu Đài phố xá. Nhiệt độ nóng lạnh tăng cao hạ thấp, hủy diệt sự sống Động Thực vật. Mực nước biển dân cao ngập chìm các Đồng Bằng châu lục. Nhân Loại còn lại một số ít người sống sót. Chuyển qua tiểu kiếp mới. Trở thành người nguyên thủy. Hồng Hoang Bàng Cổ sơ khai. Lại cũng nhìn thấy rõ. Trái Đất sanh ra Trái Đất hủy diệt. Những Linh Hồn có Đạo có Đức sanh về Trời. Những Linh Hồn vô Đạo vô Đức thời luân chuyển vào không gian lơ lửng tối tăm mù mịt. Chờ cho Quả Địa Cầu hình thành trở lại. Sau bốn tiểu kiếp, 70 triệu năm đầu thai vào loài Thú Cầm. Bò Sát. Chờ cho loài người ra đời mới được đầu thai làm người trở lại để tu luyện tiến hóa Linh hồn. Lại cũng nhìn thấy rõ vũ trụ hình thành, vũ trụ hủy diệt, vô lượng vô biên. Phật Thánh Tiên. Hội nhập Cội Nguồn vào pháp Thân Đại Đồng Bình Đẳng. Lại cũng thấy rõ Phật Thánh Tiên từ nơi quá khứ Cội Nguồn Chân Tánh vũ trụ hiện ra. Lên ngôi Chí Tôn giáo hóa Thiên Chúng mở cửa Chân Tánh. Đón nhận nhân loại Chư Thiên trở về Cội Nguồn.

Chúng Hội Long Vân. Chư Thiên Thần Thánh nhờ nương theo thần lực của Đức Cha Trời. Nương theo huệ lực của Đức Chí Tôn Thái Tử. Hội Ngộ Cội Nguồn Đại Đạo vũ trụ, khai mở Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn rốt ráo. Lúc bấy giờ nơi pháp hội Long Vân, chúng hội đồng loạt Hiển Thánh, Hiển Phật, Hiển Tiên. Các Thiên Thần Thánh Chúng Đồng phóng ra vô lượng hào quang thuyết nói kệ rằng.
Chí Tôn Con Trời
Chí Tôn Cứu Thế
Chí Tôn Khai Hóa
Mở cửa Cội Nguồn
Mở cửa Thiên Đàng
Lấp đường Địa Ngục
Giãi trừ Mê Muội
Lấp đường Ngạ Quỉ
Giãi trừ tội lỗi
Lấp đường súc sanh
Giãi trừ ác căn
Làm cho thế gian
Sáng bừng Chân Lý
Đời Đạo Thuần Tý
Một Cội một Nguồn
Chủ Nghĩa Đại Đồng
Mở ra tại thế
Sống đời thực tế
Nhân Quyền tự do
Sống đời ấm no
Sống theo Công Lý
Nhân Loại Thành Thánh
Nhân Loại Thành Tiên
Tam giáo quy nguyên
Đâu đâu cũng Phật
Thế Thiên Hành Đạo
Khai tâm Khai huệ
Khai trí Khai Đức
Chí Tôn bật nhất
Cứu khổ thế Nhân
Chí Tôn Thiên Đức
Chí Tôn Thiên Ân.

Thiên Thần Thánh Chúng Đồng phóng quang thuyết kệ xong. Đồng bay lên không trung hóa ra vô số vô biên Châu báu ngọc ngà cúng dường Đức Chí Tôn. Rồi biến mất nơi không trung.

Nói về nơi Hội Trường Long Vân có hơn 2 vạn người. Tới đây dự hội không có ý tốt, ai nấy như đều trải qua một cơn mê, lạc lối. Lâu nay sống trong cảnh u tối, gieo bao tội ác, hại người hại mình, sống mất Bình Đẳng, sống mất tự do, sống theo dục vọng đê hèn, sống như loài chùm gỡi. Đeo bám vào sức sống yếu ớt của Dân, sống như cây mất gốc, sống như sống mất Nguồn, sống theo trào lưu vô thường của tạo hóa, sống trong chiến tranh, binh đao máu lửa thù hận. Chìm đắm trong Địa Ngục. Mà cứ ngở đó là Thiên Đàng. Nay chúng tôi mới hiểu thế nào. Lưới Trời lồng lộng nhưng mảy lông cũng không lọt. Hư không vũ trụ chính là pháp tướng Chân pháp của Trời. Một Niệm khởi nghỉ thời trời đã hay đã biết. Nay chúng tôi không dám nghỉ quấy nữa mà thành tâm quy hướng Cội Nguồn. Trên không trung lại phát ra tiếng nói. ÁC và THIỆN. Là do Chân Tánh tạo ra. Chân Tánh là chủ nhân của Ác và Thiện. Chân Tánh ngã về Thiện, thời phước lành sanh ra khắp nơi khắp chốn. Chân Tánh ngã về Ác, thời Đại họa sanh ra khắp lối khắp nơi. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ cả họa lẩn phúc. Không còn Đọa Lạc vào sanh tử nữa. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ vận mệnh của mình. Cả vô vi lẩn hửu vi, muốn không là không, muốn có là có. Tất cả đều ứng theo Chân Tánh của mình, vô lượng kiếp ác đại họa. Chuyển thành phước Đức hết thảy. Làm chủ Chân Tánh, không ngã theo ác tánh thức tánh nữa. Thời ác căn lần lần bị hủy diệt, không còn tồn tại trong Chân Tánh của mình. Chân Tánh Viên Ngọc như ý chân tâm của mỗi con người phát ra vô lượng ánh sáng minh quang làm thanh tịnh thế giới vũ trụ. Thế giới Đại Đồng Bình Đẳng. Thái Tử nói xong thời hiện nguyên hình. Ngồi trên tòa vô cực Châu Báu. Có Ngũ Long Hoa bao bọc xung quanh.
Chúng Hội Long Vân lúc này Thiện căn đã lớn, phần đông đã hội nhập Cội Nguồn. Có người đã khai mở Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn. Thành tựu phước Đức không thể nghỉ bàn. Có người đã làm chủ Chân Tánh, làm chủ Thần Lực, làm chủ Chân Khí Thần Thông pháp thuật vô biên.
**************


CHƯƠNG 14

PHẦN 2

SỰ SỐNG CHẾT CỦA THỂ XÁC
CŨNG CHỈ LÀ LỚP ÁO DA(TỨ ĐẠI)
LINH HỒN MẶC RA MẶC VÀO MÀ THÔI

Thái Tử dùng pháp Nhãn thấy chúng tôi đã chứng được sơ quả Văn Hóa Cội Nguồn, khởi đầu Thiên Đạo vũ trụ, tiến về Chủ Nghĩa Đại Đồng. Nên thuyết rằng, sở dĩ Nhân Loại, nhân gian mất Cội Nguồn. Nên không được Đức Cha Trời Chiếu Cố. Lạc loài bơ vơ trong sanh tử luân hồi. Chịu không biết bao nhiêu là thống khổ.

Sự sống chết của thể xác. Cũng như chiếc áo mặc vào cởi ra của Linh Hồn. Áo Địa Ngục. Áo Súc Sanh. Áo Ngạ Quỉ. Linh Hồn mặc vào cỡi ra là chuyện thường tình trong luân hồi sanh tử. Nếu làm chủ Chân Tánh, thời sanh tử những chiếc áo Da. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh ấy. Cũng chỉ là trò ảo thuật của Duy Thức sanh tử nhân quả mà thôi. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ cả sanh lẩn tử, tự nhiên tự tại, vô lượng thọ không còn cái thọ nào hơn nữa. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ pháp thuật Thần Thông. Quyền năng vô hạn. Quyền lực vô biên, không thể suy nghỉ, luận bàn cho hết được. Thái Tử nói xong liền thị hiện Thần Thông pháp thuật cho chúng hội xem.

Thái Tử biến hóa ra hàng nghìn hàng vạn Thái Tử. Rồi từ mỗi Thái Tử biến hóa ra hằng hà sa số Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Thánh cỡi Rồng, Phật ngồi tòa sen, Tiên ngồi tòa Thái Cực, Thần cỡi Hổ Chúa cỡi Mây rợp cả bầu trời.

Chúng hội Long Vân lại một phen nữa chứng kiến cảnh Thần Thông pháp thuật hội nhập Cội Nguồn làm chủ Chân Tánh, Thiên Đạo Đại Đồng vũ trụ.  Toàn thể Long Vân Đại Hội hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng. Chúng tôi đã tin và cũng sơ ngộ về Chân Tánh Cội Nguồn Đại Đạo vũ trụ. Xin Đức Chí Tôn mở lượng từ bi truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ. Chủ Nghĩa Đại Đồng cho chúng tôi hành theo, làm theo gìn giữ tôn thờ. Chí Tôn Thái Tử khen. Các ông xứng đáng là con dân vũ trụ. Giữ gìn truyền thống ông Cha. Tổ Tiên lập lên vũ trụ. Hiện Thân ra Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống con người đến bây giờ. Những người con, người cháu hướng về Cội Nguồn sẽ được Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu chấp nhận. Ban cho trí huệ, phước Đức không thể nghỉ bàn. Từ đây vô lượng kiếp sau. Các ông sẽ là Vua là Chúa, làm Vua khắp các tần Trời, giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng, vào ngôi Chánh Đẳng Chánh giác. Thái Tử nói xong thời từ trên đỉnh đầu Thái Tử phóng lên không trung chiếu xuống Đỉnh Đầu Chúng Hội Long Vân. Thiên Ấn ra đời Ấn chứng chúng Hội sẽ làm Vua làm Chúa khắp tần Trời.

Những học sỉ Duy vật biện chứng. Lâu nay tôn thờ khoa học Luận Chứng. Nhưng không dám tin vào đôi tai, đôi mắt của mình, mơ hay là tỉnh. Các học sỉ Duy vật tự kiểm soát lại thần trí của mình. Thời thấy mình vẩn minh mẩn sáng suốt. Liền nghỉ thật ra Thái Tử là ai? Từ đâu đến? Dù biết rằng Thái Tử chính là con của Quốc Vương. Kinh Dương Vương. Thái Tử biết ý nghỉ các Học sỉ giáo phái Duy vật. Liền hỏi, nầy các học sỉ các ông muốn tìm hiểu lý lịch của ta chớ gì? Các Học sỉ giáo phái Duy vật đồng thưa. Thưa Chí Tôn Điện Hạ quả đúng như vậy. Các Học sỉ trả lời xong. Nhưng chưa hết khiếp sợ. Vì những ý nghỉ ở trong đầu chưa nói ra, Thái Tử đã nghe thấy hiểu rõ quả thật đáng sợ Quả thật là Đấng Đại trí, Đại giác, Đại Linh Thiên ra đời
**************


CHƯƠNG 14

PHẦN 3

TIỀN THÂN THÁI TỬ HÙNG LAN

Nầy các Học sĩ. Tiền Thân của ta là Đức Giáo Tổ Chí Tôn Thiên Đế. Con lớn của Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Mẹ Trời Đức Địa Mẫu Âu Cơ. Xác Thân ta hiện giờ đang ở tại Ngũ Đài Bảo tháp. Tần Trời thứ 18 cõi Thiên Vân. Cung Long Vân. Trung tâm điều hành vũ trụ, làm theo Thiên ý của Đức Cha Trời. Nơi chốn nhân gian tiểu kiếp thứ 9 sắp hết. Chỉ còn mười nghìn năm nữa là kết thúc tiểu kiếp thứ 9. Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Nhân Loại càng về gần cuối tiểu kiếp càng đi vào cảnh diệt vong. Bỡi Đất - Nước - Gió - Lửa chuyển đổi giai đoạn cuối, lập lại tiểu kiếp mới. Nhân Loại đi vào diệt vong. Bỡi cảnh Động Đất, Bão to, Mưa lớn, nhiệt độ tăng cao, hạ thấp đến nổi hủy diệt lần sự sống, Động, Thực vật. Nhân Loại lần lần bị hủy diệt hàng loạt Linh Hồn nhân loại sẽ về đâu? Không lẽ lại sanh hết xuống Địa Ngục Âm Phủ hoặc sanh vào loài Quỉ dữ, súc sanh. Nên ta vân lịnh Đức Cha Trời. Đầu thai xuống trần làm con của Kinh Dương Vương, phá vỡ màn u minh trở thành Đấng Cứu thế. Như các ông đã thấy. Vì đã sanh vào bụng Mẹ, mang lấy xác thân phàm tục và ta cũng như các ông quên hết, phải làm lại từ đầu, không biết mình là ai từ đâu đến. Thậm Chí như các ông không hiểu mình có Linh Hồn hay là không lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, gieo nhân ác để rồi Linh Hồn nhận lấy quả báo Địa Ngục. Ngạ Quỉ, Súc Sanh thọ cảm không biết bao nhiêu là quả khổ?

Qua 6 năm gian khổ tu luyện phá vỡ vô minh. Hiển Lộ Chân Tánh, trở về ngôi vị cũ. Thực hiện theo di Chí của Đức Cha Trời. Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Đưa Nhân Loại qua sông Mê đến bờ giác. Chủ Nghĩa Đại Đồng là con đường Đại Đạo vũ trụ, là nhịp cầu nối liền từ Địa Ngục trần gian đến các cõi Thiên Đàng. Hội nhập Cội Nguồn đến với Đấng Cha Ông, để chứng minh tiền Thân của mình. Thái Tử từ nơi Đỉnh Đầu phóng một Đạo hào quang xuyên suốt không gian vũ trụ, chiếu đến cõi Trời Thiên Vân. Hào quan bổng trở nên trong suốt, thu nhiếp toàn cõi Thiên Vân, hiện ra trước mắt Chúng Hội. Chúng Hội nhìn thấy cõi Thiên Vân. Đất Đai bằng phẳng toàn là vàng Ngọc Châu báu, Hào quang rực rỡ. Cây Báu. Đường sá. Ao Hồ. Lầu Đài Cung Điện, nguy nga tráng lệ. Cấu trúc toàn là Kim Cương ngọc ngà, trân châu, vàng, bạc, sang hô, pha lê xây cất hiện thành. Chư Thiên, Thiên Tiên. Sống trên Vàng Ngọc Châu Báu. Như nhân loại trần gian sống trên Đất Đá. Nhân Loại Chư Thiên sống trên sự giàu có nên Chư Thiên thấy sự giàu có, sống trên Vàng Ngọc Châu Báu cũng là sự bình thường.

Chư Thiên sống trong hạnh phúc. Hòa Bình. Độc Lập. Tự Do. Tôn trọng lẩn nhau. Quyền Độc Lập tự chủ. Quyền tự do ngôn luận. Quyền Bình Đẳng xã hội. Quyền mưu cầu hạnh phúc. Quyền sống Nhân Quyền. Được bảo vệ tôn trọng tuyệt đối. Tiên hiểu Lễ, Hậu hiểu Văn. Được coi như là lẽ sống nhân cách của xã hội Tiên Thiên. Khoa học sáng kiến nghệ thuật, vận dụng. Bảo Bối được đưa lên hàng đầu công lao gốp phần cho các ngày lễ hội. Dâng cúng Tổ Tiên, Cha Trời. Chúng tôi như được thấy Chân Lý lẽ sống tột đỉnh của Nhân Loại con người. Lẽ sống tột đỉnh Thiên Đàng Cực Lạc Quốc. Những điều Chúng hội hết sức chú ý ở đây. Vua Trời, Dân Trời Chư Thiên cùng sống chung trong Hiến Pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Quyền Độc Lập tự chủ. Quyền tự do Ngôn Luận. Quyền Bình Đẳng xã hội. Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Quyền Tự Nguyện. Quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu khoa học. Sở hữu thừa kế. Quyền sống Nhân Quyền. Được vua Trời, tướng Trời, Quan Trời bảo vệ tuyệt đối. Ở trần gian gọi là Nhân Quyền. Ở Thiên Đàng gọi là Thiên Quyền. Nhân Quyền Thiên Quyền cũng chỉ là một mà thôi. Hiến pháp Nhân Quyền, Thiên Quyền là Hiến pháp tối cao vũ trụ. Hiến pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Thiên ý của Đức Cha Trời VÀ CHỈ CÓ THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI mới là Hiến pháp tối cao vũ trụ. Được Phật Thánh Tiên Thần Chúa gìn giữ. Tôn thờ mãi mãi. Hiến pháp Công Bằng văn minh, Cực Lạc.

Tất cả Nhân Loại Chư Thiên, Trần gian phàm tục, đều là Con Cái của Đức Cha Tời lưu truyền nòi giống cho đến ngày nay. Đời sống của Phật Thánh Tiên là đời sống không lạc Cội lạc Nguồn. Vì thế Phật Thánh Tiên luôn ở cảnh giới bất tử. Làm chủ Chân Tánh, làm chủ vũ trụ. Còn Nhân thế Nhân gian phàm trần, lạc mất Cội Nguồn, lại không làm chủ được Chân Tánh. Trôi lăn theo guồng máy sanh tử, gieo giống nào trổ quả nấy, nên thường qua lại trong Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, hết sức là thống khổ.

Chúng Hội nương theo Thần Lực Thái Tử, tai nghe, mắt thấy, đời sống Xã Hội Thiên Đàng Cực Lạc. Nhân Quyền được tôn trọng rốt ráo như vậy. Thời ai cũng là Vua là Chúa, tranh nhau nữa để mà làm gì. Còn ở  nhân gian thời khác hẳn, quá lạc hậu về ý thức, về nhận thức, về khoa học nhân cách đối xử. Có thể nói tuy làm người nhưng chưa qua khỏi lớp Thú Cầm. Chỉ biết hơn thua, đấu đá, sát phạt lẩn nhau. Còn tệ hại hơn nữa sinh ra bao thói hư tật xấu. Buôn Thần bán Thánh. Lạm xưng độc tôn, độc trị. Chà đạp Quyền Thiêng Liên mà Tổ Tiên, Cha Trời đã ban tặng cho mỗi con người. Mà còn thậm tệ hơn nữa. Dùng bạo lực đàn áp Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu cầu hạnh phúc, Quyền sống, Nhân Quyền của con người. Làm người Chúng Hội Long Vân so sánh xã hội trần gian, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc. Trình độ Dân trí cách nhau quá xa. Không những trình độ dân trí còn quá lạc hậu mà ngay cả guồng máy nhà Nước cũng lạc hậu đồi trị không kém. Chẳng khác con thú nầy lừa con thú kia vào kế bẫy để rồi quật ngã ăn thịt mà thôi. Được là Vua thua là Giặc. Giặc với Vua chẳng qua cũng chỉ là một thứ với nhau mà thôi. Làm gì có Công Lý. Làm gì có Nhân Quyền. Làm gì có Công Bằng xã hội. Khi Hiến pháp Nhân Quyền chưa ra đời. Luật pháp Nhân Quyền chưa ra đời. Công lý Bình Đẳng văn minh xã hội chưa ra đời. Con Đường Đại Đạo vũ trụ chưa ra đời thời biết đâu mà đi.

Chúng Hội Long Vân ngán ngẩm cho sự thế. Nhưng rồi bừng lên niềm hi vọng, phải rồi Chí Tôn Thái Tử, sẽ lập lên cõi Nước như vậy và chúng tôi sẽ là công dân cõi Nước ấy. Khi chúng hội nghỉ như thế. Tức thời cõi Thiên Vân biến mất. Hiện ra cõi Nước Văn Lang. Có Đức Vua Hùng Ngự trị cảnh sống chẳng khác gì Thiên Đàng Cực Lạc. Hiến pháp là Vua. Luật pháp là Thầy. Công Lý Bình Đẳng xã hội là lẽ sống an lạc của Xã Hội Văn Lang. Vua Hùng chỉ là Đại Diện tối cao cho sự trung thành. Bảo vệ Hiến pháp. Luật pháp. Công lý Bình Đẳng xã hội Văn Lang mà thôi. Chúng Hội Long Vân ngập tràng niềm vui và cũng đã thấy rõ. Cửa Thiên Đàng chính là cõi nước Văn Lang. Thấy mình đang lột xác thật sự, từ ác chuyển sang thiện, từ mê chuyển sang ngộ, từ phàm phu chuyển lên Thần Thánh Phật Tiên. Cánh cửa Cội Nguồn đã mở. Chúng hội đã đi trên con đường an lạc tâm hồn an lạc cuộc sống.

Khi ấy nơi Long Vân Hội có vị Đạo Tổ của Thần giáo. Tài cao học rộng pháp thuật Thần Thông thuộc hàng bật nhất đương thời. Pháp hiệu Cao Tổ anh của Cao Tông. Thấy Tánh thành Phật Hiển Thánh tại chỗ. Hào quang trí tuệ rực rỡ. Muốn lập Công Đức trong Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ. Liền chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng. Bần Đạo hôm nay mới xóa sạch nghi ngờ về nhân quả luân hồi. Nên Bần Đạo đã hội đủ Đức Tin vào ngôi Chánh giác Chánh Đức.
1: Là tin có Đức Khai Hóa Tổ Tiên Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Hiện thân ra Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Sinh con đẽ cái lưu truyền nòi giống cho đến ngày nay.
2: Là tin Đức Chí Tôn Thái Tử. Là Đức Giáo Tổ, Thiên Giáo, con lớn của Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu Âu Cở xuống trần chuyển Đại pháp Luân. Mở cửa Cội Nguồn, hiển lộ Chân Tánh. Cho chúng hội, hội nhập, giải thoát ngu si mê muội, giải thoát thống khổ, giải thoát sanh tử.
3: Là tin luân hồi. Nhân quả, gieo giống nào thời trổ ra giống nấy, ác gieo thời ác gặt, thiện gieo thời thiện gặt. Mọi sự kết quả đều có nguyên do không phải tự nhiên mà có.
4: Là tin có Thiên Đàng Cực Lạc là nơi tột thế hạnh phúc, muốn gì được nấy, sống trong cảnh Đại Đồng. Độc Lập Tự Chủ. Tự Do Ngôn Luận. Bình Đẳng Xã Hội. Mưu cầu hạnh phúc. Là Chân Lý là lẽ sống của Chư Thiên. Thiên Quyền. Nhân Quyền thể hiện đầy đủ trong lẽ sống ấy.
5: Là tin có Địa Ngục là nơi tột thế đau khổ. Khổ giam cầm. Khổ đói khác. Khổ bị gươm Đao hành hình. Khổ bị phanh thay xẽ thịt. Khổ bị nấu, cưa, mổ bụng, lột da. Khổ bị đốt thiêu, chết đi sống lại cả muôn vạn lần. Cái khổ nào hơn cái khổ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, cái khổ của cùng cực sự khổ.
6: Là tin có đường giải thoát, áp bức thống khổ, giải thoát luân hồi sanh tử. Con đường tối cao giải thoát ấy chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Con đường hội nhập Cội Nguồn, làm chủ Chân Tánh đến với Đấng Ông Cha.
7: Là tin có hằng hà sa số Thánh, hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số Tiên. Là những người đã biết đến với Đấng ông cha và được Đấng ông cha ban cho cõi nước làm chủ cõi nước mà ông cha đã khai lập ra. Thế giới cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc.
8: Là tin có bộ máy huyền vi vũ trụ chuyển động theo luật tuần hoàn. Sanh, Trụ, Dị, Diệt. Từ không sang có. Rồi từ có trở về không. Bánh xe lịch sử tuần hoàn vũ trụ, cứ lặp đi lặp lại mãi. Hiểu thời ra khỏi. Không hiểu thời Linh Hồn sẽ khốn khổ, sanh tử lẩn quẩn luân hồi trong bộ máy tuần hoàn huyền vi vũ trụ.
9: Là tin Phật Thánh Tiên. Không ai ban cho không từ đâu đến. Mà do Chân Tánh mà ra. Hiểu Thiên Luật là Thánh. Hiểu Chân Tánh là Phật. Hiểu rõ khoa học Dịch Lý. Khoa học vật chất là Tiên. Phật Thánh Tiên có ra là do Tâm Tánh ((Tâm Tánh hay còn gọi là Chân Tánh)). Của mỗi con người tạo ra Tâm Tánh hay còn gọi là Chân Tánh là Cội gốc của Phật Thánh Tiên. Làm chủ Chân Tánh cũng có nghĩa là Phật Thánh Tiên trong mỗi Linh Hồn con người. Thể xác có quả tim để sống. Linh Hồn có Tâm Tánh để chủ trì họa phúc. CHÂN TÁNH LÀ QUẢ TIM CỦA LINH GIÁC LINH HỒN SỰ SỐNG CỦA TÁNH THỨC Ý THỨC. MẠNG CĂN TRÍ HUỆ LINH GIÁC. VÌ CHÂN TÁNH. LÀ QUẢ TIM CỦA THỨC TÁNH Ý THỨC. Quả tim sự sống của Linh Hồn. Người ngộ Chân Tánh làm chủ Chân Tánh. Thời Linh Hồn của người đó đã làm chủ Quả tim Chân Tánh bất tử, sự diệu dụng của quả tim Chân Tánh này. Không thể luân bàn nghỉ bàn cho hết được. Vì quả Tim - Tâm nầy là Quả Tim - Tâm Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ.
10: Là tin hể cảm là có ứng. Nhân Loại cảm nghỉ đến Đức Cha Trời, tưởng nghỉ đến Đức Cha Trời. Tùy lòng tin mạnh yếu. Mà pháp thân Cha Trời ứng hóa đáp lại mạnh yếu phù hộ che chở cứu khổ cứu nạn.

Sự tồn vong thành bại, mỗi chế độ, mỗi Tôn giáo, giáo phái, mỗi con người. Đại sự đều do Thiên ý Đức Cha Trời. Thuận ý Trời thời Đại nghiệp tồn tại được lâu. Nghịch lại ý Trời. Như cây mất gốc tự héo tàn hủy diệt. Xin Đức Chí Tôn chứng minh mười niềm tin ấy của Bần Đạo. Con Dân của Nước Văn Lang sau nầy. Để cho chúng hội thấy 10 niềm tin của Bần Đạo là có cơ sở. Để cho chúng hội tin theo làm theo.

Đức Chí Tôn Thái Tử khen rằng. Ông quả là hàng trí huệ thuộc hàng bật nhất. Đạo hạnh Đức Độ hơn người. Chỉ trong phút chốc ông trở thành vị Đại Bồ Tát. Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Dũng. Thần Thông trí huệ. Phương tiện hóa Độ Thiện xão không thể nghỉ bàn, không thể luận bàn cho hết được. Ông mới thưa thỉnh ta như vậy. Mở ra tia sáng soi đường cho nhân loại hiện nay và mai sau. Thấy rõ con đường hạnh phúc, con đường mùa xuân đầy hoa thơm quả ngọt. Tránh đi con đường đầy chông gai, đầy nguy hiểm. Con đường dẩn tới Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Con đường đọa lạc sanh tử khốn khổ.

Việc ông thỉnh cầu quá lớn. Bản thân ta không đủ sức Thần Lực để chứng minh hiện rõ 10 điều ông yêu cầu. Nhưng trên ta còn có Ba Ngôi Tối Cao Chí Tôn vô thượng. Đó là Ngôi Tổ Tiên. Ngôi Cha Trời. Ngôi Địa Mẫu, sẽ trợ lực cho ta. Ta sẽ chứng minh điều ông thưa thỉnh. Đức Chí Tôn vừa nói xong. Tức thời trên không trung vũ trụ, phát ra tiếng sấm lớn sau đó tiếng nói của Đức Cha Trời rằng.

A ĐA con lớn của ta. Con hãy nương vào Thần Lực của Cha. Chứng minh Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Đại Đạo vũ trụ cho chúng hội xem. Khi ấy nơi chúng hội Long Vân có người suy nghỉ rằng. Tổ Tiên là ai? Cha Trời Địa Mẫu là ai? Mà có quyền năng như vậy xin Đức Chí Tôn dạy cho. Thái Tử hiểu rõ lời thỉnh cầu của chúng hội. Liền nói rằng các ông muốn hỏi ta Ba Đấng Tối Cao ấy là ai chăng? Chúng hội đáp rằng. Thưa Đức Chí Tôn chúng tôi đang nghỉ như vậy.

Thái Tử nói còn ai vào đó nữa. Đó là Tổ Tiên của chúng ta. Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Lập lên Đất Trời lập lên sự sống. Lập lên nhật Nguyệt Tinh Tú. Thiên Hà, Ngân Hà. Đất Nước gió lửa. Lập lên Địa Cầu, Núi non, sông, hồ, Biển cả. Côn trùng Thảo Mộc. Lập lên sự sống. Tổ Tiên chúng ta là Đấng tối cao, không còn Đấng nào hơn nữa. Đấng Quyền năng vô hạn. Quyền lực vô biên. Lập lên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thiên Đàng. Trần Gian. Âm Phủ. Tổ Tiên chúng ta sau khi lập lên vũ trụ xong. Thời hiện thân ra con người Đức Cha Trời và Địa Mẫu. Sau khi sanh con đẽ cái. Đức Cha Trời xưng Danh là Lạc Long Quân. Đức Mẹ Trời xưng là Âu Cơ. Cha Trời chủ quản thế giới Linh Hồn. Mẹ Trời Âu Cơ chủ quản thế giới vũ trụ vật chất. Ba Đấng tối cao nầy Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên. Không có việc gì mà làm không được. Cho đến hủy diệt vũ trụ thành lập vũ trụ mới.
**************


CHƯƠNG 14

PHẦN 4

CẢM ỨNG

Thái Tử nói xong yên lặng bất động. Chúng hội Long Vân suy nghỉ. Chỉ có Đức Chí Tôn mới đủ uy Đức thỉnh cầu Ba Đấng tối cao ấy. Còn những người như chúng ta thời khó mà thỉnh cầu Linh ứng. Thái Tử biết ý liền nói. Tổ Tiên. Cha Trời. Mẹ Trời của chúng ta. Đối với Nhân Loại, con cái của Trời hết sức bình đẳng. Vua. Quan. Dân chúng giàu, nghèo, ác, thiện, ngu dốt, thông minh, có Đạo, không Đạo, Nam Nữ già trẻ. Hể có lòng tin Đức tin. Cầu nguyện đều được linh ứng như nhau.

Chúng hội nghe Đức Chí Tôn Thái Tử nói thế. Liền tin ngay niệm Đức Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời. Chúng con muốn được chứng minh 10 niềm tin chứng thấy của Cao Tổ. Lời cầu nguyện của Chúng hội Long Vân vừa dứt. Thời có tiếng sấm lớn vang lên từ vũ trụ hư không. Một Đạo hào quang chiếu xuống tòa Kim Cang Thái Cực. Nơi Chí Tôn Thái Tử đương ngồi. Thời lạ thay. Thời lạ thay tòa thái cực Kim cang ấy bổng dưng to lớn gấp mười lần. Chí Tôn Thái Tử cũng vậy. Tòa Thái cực Kim cang tiếp nhận ánh sáng của Đức Cha Trời xong. Liền phát ra muôn Đạo hào quang rực rở xuyên suốt quá khứ cách đây hàng vạn vạn tỷ năm. Khởi đầu sự hình thành vũ trụ. XEM BỘ KINH LONG HOA SẼ NÓI RÕ HƠN. Chúng Hội nương theo hào quang xuyên suốt quá khứ, hàng vạn vạn tỷ năm.
**************


CHƯƠNG 14

PHẦN 5

KHỞI ĐẦU HÌNH THÀNH VŨ TRỤ

Chúng hội Long Vân nương theo hào quang của Đức Cha Trời xuyên suốt về quá khứ. Hàng vạn vạn tỷ năm khởi đầu sự hình thành vũ trụ. Lạ thay thế giới vũ trụ hiện tại, chúng hội không hiểu biến mất tự bao giờ. Mà chỉ thấy hư không rộng lớn vô tận vô biên. Nhờ thần lực của Đức Cha Trời Chúng hội thấy rõ Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. Cùng khắp hư không chổ nào cũng có. Bổng hư không cuồng phong nỗi dậy càng lúc càng mạnh. Mạnh đến nổi làm cho Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc cuồng xoáy khủng khiếp. Thể Lực cuồng xoáy tạo ra từ trường ÂM - DƯƠNG Điện lực. Âm Dương Điện Lực va chạm vào nhau tóe lửa. Hư không khắp cùng sấm sét, ầm ầm dồn dập liên miên không dứt. Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. Cuồng xoáy kinh khiếp. Ma sát va chạm vào nhau liên miên, liên tục phát ra ngọn lửa không dứt. Cọng thêm sấm sét làm cho nhiệt độ tăng cao ghê khiếp. Thi nhau thiêu đốt Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. ÂM THANH, MÀU SẮC, MÙI, VỊ, HÌNH TƯỚNG XÚC, PHÁP, thi nhau ra đời Tinh Khí. Tinh Nước. Tinh Đất thi nhau kết tụ, càng lúc càng nhiều đầy dẫy hư không. Tinh khí nhiều nhất. Tinh nước ít hơn. Tinh đất cỏn con, vừa mới sanh ra đã bị lửa điện, lửa khí, lửa nước, lửa đất thi nhau thiêu đốt. Tinh khí, Tinh nước, Tinh đất, càng tôi càng luyện càng lúc càng sáng.

Theo nguyên lý Động Tịnh hư không vũ trụ. Thời Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc sanh ra. Thể Đặc là thể sanh sau cùng ít hơn Thể Lỏng. Thời vũ trụ hư không đã khởi động tạo ra cuồng phong hư không vũ trụ. Giai đoạn. Tinh Khí Thể Hơi. Tinh Nước Thể Lỏng. Tinh Đất Thể Đặc ra đời. Là Chân Tâm Chân Tánh hư không vũ trụ ở giai đoạn động. Làm cho Thể Lực, Thể Khí, Thể Nước, Thể Đất chuyển động theo cuồng phong nổi dậy khắp hư không vũ trụ. Ma sát vào nhau tạo ra chân hỏa. Nhiệt Độ cao làm cho Thể Khí, Thể Lỏng, Thể Đặc kết tinh. Thể Khí kết tinh nhiều nhất Thể Lỏng ít hơn. Thể Đặc kết tinh càng ít hơn nữa. Tinh Khí. Tinh Nước. Tinh Đất ra đời, liền bị lửa Điện, lửa khí, lửa nước, lửa đất. Thi nhau thiêu đốt. Nhưng không bị hủy diệt mà càng tôi càng luyện càng sáng, càng tỏa hào quang.

Theo nguyên lý tạo hóa. Tịnh là Âm, Động là Dương. Nhẹ sáng nổi lên trên là Dương. Nặng tối chìm xuống dưới là Âm. Nơi hư không vũ trụ lúc bấy giờ chỉ là hư không cuồng phong Bão Lửa, sấm sét, âm thanh, mùi, vị, màu sắc, Tinh thể hình tướng, càng lúc càng nhiều nhờ nương theo thần lực của Đức Cha Trời. Chúng tôi thấy rõ. Khí non, kết tinh thành Chất Kim Cương. Khí trung, kết tinh thành chất Vàng - Ngọc - Châu Báu. Khí già kết tinh thành chất Bạc - Đồng - Thau - Sắt, thép, kẻm, chì v.v… Những tinh khí này sanh ra, liền bị thiêu đốt dữ dội. Nhưng không bị hủy diệt mà càng tôi luyện thiêu đốt thời càng sáng ra. Nhẹ thì nổi lên trên. Nặng thời chìm xuống dưới. Cứ như thế chất Tinh Khí sáng nhẹ thời nổi lên trên. Nặng đục thời chìm xuống dưới. Cứ như thế trải qua một thời gian khá lâu. Nhưng chúng hội nào có biết sự phân chia tự nhiên đó kéo dài trải qua 3 trăm 36 triệu năm. Nhưng chúng hội nghỉ thời gian trải qua đó chỉ hơn 1 giờ. Chúng hội Long Vân nhờ thần lực của Đức Cha Trời nhìn thấy Mây Kim Tàng cuồng cuộn bốc lên cao sáng chóa, rộng khắp khôn lường cao khoảng 30 ức dặm hình thành lên 28 tần trời Châu Báu. Làm sáng rực rở hư không vũ trụ. Chúng hội Long Vân nhìn thấy mây đen cuồng cuộn pha lẩn ánh sáng đó là mây âm cuồng nặng dục chìm xuống dưới rộng khắp khôn lường dài khoảng 18 ức dặn, hình thành lên 18 tần âm phủ.

Giữa 28 tần Trời và 18 tần Âm Phủ phần lớn là do Trung Khí Kết Tinh. Nên Tinh Khí cũng không bốc lên quá cao hay chìm xuống quá thấp. Hình thành lên thế giới. Núi Non, Biển Cả, Thiên Hà, Ngân Hà, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, trung tâm càng khôn vũ trụ. Ngũ Hành Địa Chi hổn hợp. Sự hình thành Núi Non Tu Di. Thiên Hà, Ngân Hà, Nhật Nguyệt, Tinh Tú. Bảy núi vàng. Biển hương thủy. Biển mặn. Bọc ngoài cùng bể nước mặn là lớp Đia Luân.
Ngoài lớp Địa Luân. Là lớp Kim Luân.
Ngoài lớp Kim Luân. Là lớp Thủy Luân.
Ngoài lớp Thủy Luân. Là lớp Phong Luân.
Ngoài lớp Phong Luân. Là hư không, thần lực vũ trụ. Thần lực lưu chuyển tác động vào Phong Luân dy trì thế giới. Sau cùng là bốn Châu lớn giữa biển khí nước mặn hình thành, gọi là bốn Châu Địa Cầu trần gian. Bốn Châu lớn Địa Cầu trần gian này là bốn Châu sinh sôi sự sống. Con người đầu tiên nơi vũ trụ. Giữa biển khí Nước Mặn bao bọc Đông Tây Nam Bắc, Núi Tu Di Năm Non. Ngoài Tu Di Năm Non là bảy núi. Đông Tây Nam Bắc. Giữa biển khí Nước Mặn hình thành lên bốn Châu lớn sự hình thành như sau.
**************


CHƯƠNG 15

PHẦN 1

HÌNH THÀNH ĐỊA CẦU

Nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chúng hội Long Vân nhìn thấy sự hình thành lên bốn Châu Địa Cầu Lớn, sau cùng càn khôn vũ trụ bốn Châu trần gian như sau. Giữa biển khí Nước Mặn. Đông Tây Nam Bắc. Bao bọc vòng quanh, Tu Di năm non, bảy núi, cùng biển khí nước thơm hương thủy. Trong biển khí rộng lớn khí nước mặn càng về sau càng lúc càng đông đặc thành Nước. Rồi trở nên trong xanh, chuyển sang trong trắng. Chuyển sang trong Đỏ. Chuyển sang trong Đen. Chuyển sang trong Vàng. Rồi hình thành lên lớp màu mỡ ngũ sắc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lớp màu mỡ ngũ sắc chuyển lần đến thể Đặc.

Nguyên nhân vì sao biển khí nước mặn trở nên như vậy, kỳ lạ như vậy. Có nhiều nguyên do. Nhưng gốc vẩn là 2 nguyên do chính.
Một là: Phong Luân hình thành vũ trụ đã chấm dứt, sấm sét gió lửa đã yên, nhiệt độ gần như trở lại bình hòa, nhiệt độ tăng cao giảm xuống. Phần lớn do sự tác động của Nhật. Nguyệt. Tinh Tú. Thiên Hà, Ngân Hà tạo ra. Làm cho biển khí nước mặn kết tinh ngũ khí như thế.
Hai là: Do quy luật tiến hóa của tạo hóa. Do không còn cuồng phong hư không vũ trụ, sấm sét gió lửa chấm dứt, hư không rộng lớn trong suốt. Biển Khí nước mặn yên tỉnh. Khí nước mặn không còn cuốn theo cuồn phong thiêu đốt khủng khiếp nữa. Theo định luật tự nhiên tiến hóa. Khí già chuyển hóa thành Nước. Nước già chuyển hóa thành lớp màu mỡ phù sa mùn đất. Thời gian chuyển hóa này chúng hội nào có biết đã trải qua 16 triệu 800 nghìn năm. Nhưng chúng hội nghỉ sự chuyển hóa đó chỉ là nữa giờ. Lúc bấy giờ trong giữa biển khí nước mặn Đông Tây Nam Bắc. Sóng dữ bổng nổi lên cuồng cuộn. Sóng cao lên càng lúc càng dữ tới tần Trời số 1 rồi đến tần Trời số 2 số 3. 4. 5 cuối cùng là tần trời số 6 nhấn chìm hết thảy các ngọn núi kể cả Tu Di Sơn sau đó thời hình thành bốn cơn lốc xoáy tròn dữ dội. Trung tâm vòng xoáy hình thành lên bốn quả cầu lửa mỗi lúc một lớn dần rồi trở thành quả cầu lửa to lớn khôn cùng. Sau đó không còn thấy lửa nữa lần chuyển sang màu xám tro mỗi lúc một to lần. Điều kỳ lạ nầy, chúng hội nhờ thần lực của Đức Cha Trời nên thấy rõ. Trong cuồng phong cơn xoáy lốc ấy Thể Lực ép Thể Khí, Thể Khí ép Thể Nước, Thể Nước ép Thể Đặc. Thể Đặc bị cơn lốc xoáy lần lần bị cuốn hút ép xuống trung tâm xoáy tròn, làm cho quả cầu Thể Đặc càng lúc càng lớn to lên. Lực ép xoáy tròn ấy một nắm tay cả trăm triệu tấn, tác động xuống mặt Địa Cầu làm cho Thể Đặc không thể nào bung bể ra được, dù biết rằng bốn Quả Địa Cầu đang quay tròn vùn vụt.  Bốn Quả Địa Cầu càng lúc càng lớn thời biển khí nước mặn càng lúc càng trong suốt ra. Chúng hội Long Vân nhìn thấy lực ép của vũ trụ. Tác động xuống mặt Địa Cầu cả trăm triệu tấn, phạm vi chỉ bằng một nắm tay. Thể Đặc luôn luôn bị ép không thể nào bung ra không gian được, vì do Thể Lực ép Thể Khí, Thể Khí ép Thể Lỏng, Thể Lỏng ép Thể Đặc. Sự ép liên miên bất tận ấy, làm cho Quả Địa Cầu quay tròn mãi. Thể Đặc bị ép thành bốn Châu quả Địa Cầu. Thể Lỏng bị ép xuống bao bọc xung quanh bốn Quả Địa Cầu. Nhất là tần Thể Lỏng nước già đã bị ép xuống mặt Quả Châu Địa Cầu, bị tác động lạnh thời cô đọng hóa thành nước liền bị ép rớt xuống mặt đất. Chúng hội Long Vân nhìn thấy bốn Châu Quả Địa Cầu như bốn quả bom nổ chậm vì trong ruột Địa Cầu phát hỏa cực mạnh nhưng nổ không được vì lực ép vũ trụ tác động xuống mặt Địa Cầu quá lớn, mạnh hơn lực nổ cả triệu lần. Không biết bốn Châu Quả Địa Cầu trần gian sẽ nổ giờ nào. Khi lực ép vũ trụ yếu hơn lực nổ hoặc cân bằng thời cũng đã nguy rồi. Chúng hội cũng đã thấy rõ bốn quả Địa Cầu nổ tung ở những lần trước, phá hủy chân khí sự sống lên tới 6 tần Trời cõi Dục. Hủy diệt tất cả sự sống. 10 tần Âm Phủ.

Chúng hội Long Vân nhờ nương theo Thần Lực của Đức Cha Trời nhìn thấy rõ bốn Châu quả Địa Cầu toàn là mùn chất. Do sự nóng lạnh tôi luyện kết dính trở thành Đất Đá. Chúng hội cũng thấy rõ Thể Khí đã phân hóa ngũ hành. Khi chuyển hóa thành Thể Lỏng. Thời Thể Lỏng cũng ngũ hành và Thể Đặc cũng thế ngũ thổ. Khi nóng lạnh tôi luyện kết dính trở thành đất đá. Thời Đất Đá có năm màu chính thức. Năm màu Chính thức pha trộn lẩn nhau thành ra cả trăm màu, sự pha trộn lẩn nhau ấy nhất là thời kỳ giai đoạn gần cuối tiểu kiếp. Mưa to, bảo lớn, động đất, núi lửa, làm đảo lộn biến động Địa Cầu.

Có đều chúng hội rất để ý là Kim Cương, Ngọc Ngà Vàng Bạc Châu Báu ở bốn Châu Địa Cầu rất ít. Đồng thau sắc thép kẻm chì thời nhiều hơn. Nhưng chẳng là bao nhiêu so với Đất Đá cả. Không như các tần Trời Kim Cương ngọc ngà châu báu như Đất Đá chốn nhân gian. Ở bốn Châu quả Địa Cầu Đồng - Thau - Sắc - Thép - Kẻm - Chì là Đất Đá cõi Âm Phủ. Bốn Châu Địa Cầu cõi nhân gian là bốn Châu Đất Đá mùn Đất. Chúng hội Long Vân nhìn thấy tuổi thọ của Đất Đá mùn đất ngắn hơn tuổi thọ của Kim Cương ngọc ngà châu báu đến cả hàng vạn triệu năm, và thế bốn Châu quả Địa Cầu hủy diệt trước trở thành tro bụi. Nhưng có một điều khác lạ ở đây. Là sự sống của bốn Châu quả Địa Cầu này phát triển nhanh chóng.
**************


CHƯƠNG 15

PHẦN 2

HÌNH THÀNH SỰ SỐNG

Chúng hội Long Vân chú ý điều khác lạ ở đây là sự sống của bốn Châu Địa Cầu trần gian nầy phát triển sự sống nhanh chóng. Màu xanh rong rêu không bao lâu thời phủ khắp mặt Địa Cầu. Rồi từ màu xanh rong rêu. Tiến hóa lên màu xanh cây cỏ. Rồi từ cây cỏ tiến hóa lên loài Thảo Mộc Cổ Thụ. Và chính sự sống của loài Thực Vật ra đời. Như loài cỏ cây, cổ thụ nầy kết Tinh. Thu hút Tinh Khí Trời Đất, Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất mảnh liệt hơn. Hình thành lên sự sống của thế giới Động vật. Từ sự sống Đơn bào, tiến lần lên sự sống đa bào. Từ sự sống đa bào tiến hóa lên Côn Trùng.

Nhờ Thần Lực Đức Cha Trời chúng hội Long Vân thấy rõ Linh giác tối cao vũ trụ, xâm nhập vật chất, hình thành lên sự sống tiến hóa loài rong rêu, tiến hóa lên loài cây cỏ, tiến hóa lên loài cây Cổ thụ. Từ Linh giác chuyển lần thành Linh thức. Linh thức xâm nhập vào tinh thể Thảo Mộc. Rồi từ Tinh Thể thảo mộc, thu hút tinh thể Trời Đất. Tinh Khí. Tinh Nước. Tinh Đất. Theo Định luật tự nhiên vũ trụ. Khí, Nước, Đất (Tịnh, Âm) Nhưng Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất (thuộc Dương, Động). Linh giác tối cao vũ trụ xâm nhập vào vật chất, hình thành lên sự sống Tiến hóa loài rong rêu. Tiến hóa lên loài cây cỏ. Tiến hóa lên loài cây Cổ thụ. Như chúng ta đã biết trong khí có tinh của khí. Trong nước có tinh của nước. Trong đất có tinh của đất. Vì vậy sự tiến hóa của loài thực vật là sự tích tụ của Khí, Tinh Khí, của nước, tinh nước, của đất, tinh đất, càng về sau càng lớn. Từ rong rêu tiến hóa lên loài Cổ Thụ. Sự tiến hóa tích tụ tinh, khí của loài Thảo Mộc càng về sau càng lớn ấy. Từ Linh giác Thảo mộc, chuyển lần thành linh thức Thảo mộc, xâm nhập vào tinh thể Thảo Mộc. Thu hút Tinh thể Trời Đất. Tinh Khí. Tinh Nước. Tinh Đất. Hình thành lên sự sống của thế giới Động vật sơ khai. Từ sự sống đơn bào, rồi tiến lên sự sống đa bào, phần lớn sự sống Tinh Khí, nói chung là sự sống của tinh thể, đa bào đơn bào phần lớn ở hoa quả. Rồi từ sự sống của Đơn bào Đa bào nầy thu hút Tinh Thể Trời Đất. Tinh Khí. Tinh Nước. Tinh Đất càng về sau càng lớn. Tiến hóa lên Côn trùng. Linh Thức Côn trùng càng về sau càng tiến hóa phát triển vì tiếp thu Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất, Tinh Thảo Mộc càng lớn. Từ đơn bào Tinh Khí, tiến tới đa bào Tinh Khí. Tạo ra sự sống đa dạng các chủng loại côn trùng.

Với thời gian tiến hóa nầy trải qua một thời gian rất lâu xa. Kể từ rong rêu tiến hóa lên Thảo Mộc. Cổ Thụ. Hình thành lên sự sống Động vật. Đơn bào Đa bào. Tiến hóa lên Côn Trùng. Đã trải qua 36 triệu 800 nghìn năm.

Sự  tiến hóa Côn Trùng. Tiến lên loài Bò sất, Cầm, Thú. Càng về sau càng chậm chạp trải qua 17 tiểu kiếp. Hết kiếp thành các loài Côn trùng, tiến hóa lên các loài Cầm - Thú - Bò Sát. Mới đến đỉnh. Không còn tiến hóa được nữa. Thời gian trải qua 286 triệu 400 nghìn năm. Chuyển sang kiếp trụ. Loài bò sát. Cầm. Thú. Không còn tiến hóa được nữa. Trở nên tàn sát lẩn nhau càng về sau càng khốc liệt. Sự tàn sát cấu xé, ăn nuốt lẩn nhau, tranh giành thế lực. Nhất là những con đầu đàn, càng xấu xé quyết liệt hơn. Sự cấu xé tàn sát khốc liệt. Động đến Tổ Tiên khai hóa Như Lai. Kéo dài hơn 5 tiểu kiếp ở kiếp trụ. Trải qua thời gian là 84 triệu năm. Làm động đến Tổ Tiên khai hóa Như Lai và vì thế Tổ Tiên như Lai mới hiện thân ra Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ. Cho đến giữa tiểu kiếp thứ 5, Cha Trời, Mẹ Trời mới bay đến cõi nhân gian. Nam Thiện Bộ Châu. Quả Địa Cầu ở giữa biển nước mặn phía Nam núi Tu Di. Đáp xuống dãy Núi Long Hoa. Đỉnh Ấn Thiên, sinh con đẽ cái Nhân Loại con người ra đời. Còn ba Châu trần gian kia là Đông Thắng Thần Châu. Tây Ngưu Hóa Châu. Bắc Cô Lô Châu. Do con cái của Trời bay đến đó sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống.

Con Trời ra đời liền khống chế 8 muôn 4 nghìn loài động vật. Làm chủ quả Địa Cầu. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Bay về vũ trụ làm chủ các tần Trời. Còn con cái của Phật Thánh Tiên Thần Chúa ở lại chốn nhân gian, tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Nhưng nào có dễ dàng, tu luyện sai đường lạc lối. Thiện căn mất gốc ác Tánh sanh ra. Độc Tánh sanh Độc khí. Hợp với các tần cõi Âm Phủ.

Chúng hội Long Vân nhìn thấy rõ Thiên Luật vũ trụ. Nhân Loại Nhân gian hướng thiện căn lành sanh ra thời khí lành liền xuất hiện nơi tâm tánh của ho. Thiện nhiều hay Thiện ít, phù hợp với các tần Trời. Khi mản kiếp số trần gian tỳ theo căn lành nhiều hay ít phù hợp tần nào Linh Hồn siêu sanh lên tần Trời đó để ở. Còn những người làm ác, ác căn tỳ nhiều hay ít ác khí sanh ra tỳ ác nhiều ác ít, phù hợp với các tần Âm Phủ, khi mản kiếp số trần gian hồn liền sa đọa xuống các tần Âm Phủ. Luân hồi mãi trong thế ác Đạo. Mê Muội. Địa Ngục. Ngạ Quỉ. Súc Sanh. May lắm mới được sanh trở lại làm người. Tiếp tục tu hành tiến hóa Linh Hồn. Nhân Loại nòi giống Tiên Rồng sanh con đẽ cái hết tiểu kiếp này sang tiểu kiếp khác. Hết tiểu kiếp trụ rồi chuyển sang kiếp hoại. Hết kiếp hoại, thời bốn Châu Địa Cầu nổ tung. Ngọn lửa khủng khiếp thiêu hủy sự sống nhân loại. 6 tần Trời và 10 tần Âm Phủ. Chư Thiên vì đã biết trước, chuyển lên các tần trời cao hơn để ở. Trong hư không Đức Cha Trời bổng phát ra tiếng nói. Bốn quả Địa Cầu trần gian nổ đi lập lại đến thứ 100 là toàn vũ trụ nổ tung. Trải qua một thời gian lâu xa thời vũ trụ hình thành trở lại vũ trụ mới.

Chúng hội Long Vân lần lượt chứng kiến cảnh bốn Châu quả Địa Cầu nổ tung 67 lần. Rồi lặp lại hình thành lên quả Địa Cầu 68. Chúng hội Long Vân nhìn sự hình thành bốn Châu Địa Cầu 68 không khác gì sự hình thành Địa Cầu trước. Nhưng chúng hội thấy khác ở đây là sự sanh sôi nảy nở sự sống nhanh chóng. Tiến hóa nhanh chóng hơn những Châu Địa Cầu trước. Chỉ cần đến tiểu kiếp thứ 17 là các loài Cầm, Thú, Bò Sát tiến hóa đến chỗ cùng cực không còn tiến hóa được nữa. Trở nên tàn sát lẩn nhau. Càng về sau càng khốc liệt. Sự tàn sát cấu xé ăn nuốt lẩn nhau, tranh giành thế lực. Nhất là những con đầu đàn, càng xấu xé quyết liệt hơn. Sự tàn sát cấu xé ăn nuốt lẩn nhau, càng về sau càng khốc liệt dữ dội. Trải qua hơn 8 tiểu kiếp 142 triệu năm. Có lẽ Tổ Tiên đã thấy sự lẩn quẩn trong vòng Bò Sát, Thú Cầm khốn khổ. Không còn tiến hóa lên được nữa. Nên mới hiện thân ra sanh con đẽ cái cứu vớt Linh Hồn của chúng và cho đến giữa tiểu kiếp thứ năm. Chúng hội mới thấy Tổ Tiên, hiện Thân ra Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Bay xuống chốn nhân gian. Hạ chân xuống dãy núi Long Hoa. Đỉnh cao của Thiên Ấn lẩn Thiên Bút. Sanh con đẽ cái tại đây. Địa Cầu Nam Thiện Bộ Châu. Lần thứ 68. (sinh con lần thứ 68). Đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại vũ trụ, Nhân loại ra đời và tồn tại cho tới ngày nay và đã trải qua hơn 4 tiểu kiếp. Nhân Loại Con Cháu Tiên Rồng đang ở tiểu kiếp thứ 9, tiểu kiếp tiến tới giai đoạn trên con đường tiến về kết thúc. Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Sự kiện lịch sử trọng đại vũ trụ, Nhân Loại ra đời. Lần 68 tại dãy núi Long Hoa. Đỉnh cao của Thiên Ấn lẩn Thiên Bút cách đây 75 triệu 600 nghìn năm và tồn tại cho tới ngày nay đã trải qua hơn 4 tiểu kiếp. Xem lại đoạn Kinh. Long Hoa Mật Tạng Quyển 1. Trang 3 đến trang 8 sẽ rõ.

Chúng hội Long Vân nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chứng kiến tai nghe mắt thấy Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẽ cái, sanh thành. Dưỡng Dục, tình tiết cảm động Dòng giống Tiên Rồng ra đời, uy linh và tốt đẹp biết bao. Tất cả Nhân Loại là con cái nhà Trời. Chung một Tổ Tiên khai hóa. Đấng tạo lập lên vũ trụ. Tạo lập lên sự sống và hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời, sinh ra nhân loại lưu truyền nòi giống Tiên Rồng cho đến ngày nay.

Kìa 28 tần Trời Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Những người thành tựu căn lành đều sanh lên các tần Trời để ở. Mỗi tần Trời có vô lượng vô biên cõi nước Phật, nước Thánh, nước Tiên. Sự sống ở Thiên Đàng là sự sống Nhân Quyền. Thiên Quyền bình Đẳng, sống hòa thuận. Quyền Độc Lập Tự Chủ. Quyền tự do Bình Đẳng. Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Quyền tự do Ngôn Luận. Quyền sống con người. Nhân Quyền. Thiên Quyền, được bảo vệ tôn trọng tuyệt đối. Bất khả xâm phạm những Quyền Thiêng Liêng mà Tổ Tiên, Cha Trời đã duy truyền trong mỗi Linh Hồn con người. Cuộc đấu tranh, tranh giành quyền lợi, tranh giành thế lực. Tham lam hận thù chồng chất, độc quyền cai trị, dẩn đến lạm quyền tàn bạo. Rốt cuộc rồi chẳng được gì, gieo ác gặt ác. Không những ngay chốn nhân gian mà còn nơi cõi Âm Phủ.
**************


CHƯƠNG 15

PHẦN 3

THIÊN LUẬT

Theo Thiên Luật. Thiện căn Thiện Tánh, thời sanh về các tần Trời. Ác căn Ác Tánh sanh về các tần Âm Phủ. Phật Thánh Tiên Thần Chúa cũng không thể nào cứu vớt được. Chúng hội Long Vân nhờ thần lực Đức Cha Trời nhìn thấy rõ. Sau khi 100 người con của Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Âu Cơ. Ông Bà Tổ đầu Tiên của Nhân Loại con người. Hay còn gọi là (Ông Bà Tổ Tiên) còn Đấng tối cao Tổ Tiên, không có hai chữ Ông Bà kèm theo phía trước mà chỉ hai chữ Tổ Tiên mà thôi. Không có sự nhầm lẩn Ông Bà Tổ Tiên với Tổ Tiên là một. Mà hai Ngôi vị khác nhau. Ông Bà Tổ Đầu Tiên là Tổ Tiên ngôi vị tối cao vũ trụ. Sau khi Ông Bà Tổ Đầu Tiên của Nhân Loại con người. Bay về các tần Trời làm chủ Tam Thiên Đại Thiên thế giới, làm chủ vũ trụ.
((Xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn)).

Thời chốn nhân gian Nhân Loại kế theo rời vào cảnh tối tăm Lạc Nguồn mất Cội, Thiên Đàng ít người lên, Địa Ngục nhiều người xuống. Là vì ác căn ác tánh sanh ra càng lúc càng nhiều, có lúc trở thành phong trào ác. Chiến tranh cướp bóc tàn sát xảy ra khắp nơi khắp chốn. SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI ÂM PHỦ, XÃ HỘI THIÊN ĐÀNG. Chúng hội Long Vân nhờ nương theo Thần lực của Đức Cha Trời. Nhìn thấy nhân loại trần gian. Những người Thiện Căn, sanh thiện Khí. Tỳ theo căn lành nhiều hay ít. Thượng căn, Trung căn, Hạ căn mà sanh lên các tần Trời. Từ một người sanh lên, rồi nhiều người sanh lên. Rồi hình thành lên xã hội Thiên Đàng, xã hội đời sống nhân thiện. Xã hội Đại Đồng, xã hội Nhân Quyền Thiên Quyền Bình Đẳng, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc.
((Xem Bộ Long Hoa Đại Cương sẽ nói rõ hơn)).

Còn những người tạo nhiều nghiệp ác, ác căn ác tánh sanh ác khí. Thượng ác Đại ác, Trung ác, ác, vì Tâm Tánh ác căn sanh ác khí. Nên không phù hợp với các tần Trời mà chỉ phù hợp với các tần Âm Phủ. Từ một người ác sanh xuống, rồi nhiều người ác sanh xuống. Tạo thành xã hội âm phủ, xã hội toàn là những Linh Hồn ác. Xã hội đâm chém, đói khác, tàn sát, hận thù, cướp bóc. Xã hội không những tàn sát mà còn ăn thịt lẩn nhau. Mạnh giết yếu, hổn độn xoay vần tàn sát lẩn nhau. Hình thành vô số Chúa Ngục. Địa Ngục. Chúng hội Long Vân nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời nên thấy rõ ràng. Sự hành hình, chém giết, chặt đầu, lột da, mổ bụng, nấu dầu, cưa xẻ, thiêu đốt, ôi thôi không biết bao nhiêu là hình phạt, tàn khố khủng khiếp không kể xiết. Nhất là âm phủ từ tần thứ 10 trở lên. Thời sự tàn sát ở đây gấp trăm gấp nghìn lần. Chúng hội Long Vân có người đã khiếp hoảng, sợ quá đến hồn xiêu phách lạc. Nhưng sau đó bình tỉnh trở lại là nhờ thần lực của Đức Cha Trời hộ trì.

Chúng hội Long Vân như bị thu hút bởi những sự việc kỳ bí liên tục xảy ra làm cho chúng hội càng tiến tới Đại giác Đại Ngộ. Chúng hội Long Vân nhìn thấy mỗi lần tiểu kiếp đi qua là mỗi lần Nhân loại trần gian đi vào Đại họa, hủy diệt gần hết do Động Đất, Mưa to, Bão lớn, Nhiệt độ tăng cao hạ thấp. Nước biển dân cao, số người sống sót trở thành người nguyên thỉ Hồng Hoang đầu tiểu kiếp mới. Tiếp tục sanh con đẽ cháu lưu truyền nòi giống Tiên Rồng. Chúng hội Long Vân nhìn thấy tiểu kiếp thứ 9 cũng gần sắp hết và Nhân Loại con người cũng sắp đi vào Đại họa như các tiểu kiếp trước. Hào quang Đức Cha Trời chuyển sang hiện rõ cảnh giới Đại Hội Long Vân. Nơi tần Trời Thiên Vân, cõi Long Vân. Chúng hội nhìn thấy nơi cõi Long Vân, Phật Thánh Tiên Thần Chúa toàn là các vị Tổ, các vị Trời, đông vô số vô biên, không thể tính đếm không thể nghỉ bàn, dù cả trăm nghìn kiếp cũng không hết, vị nào cũng hào quang rực rỡ, pháp thuật Thần Thông không thể nghỉ bàn. Đại hội Cứu Thế Lập Công dân lên Đức Cha Trời.

Chúng hội Long Vân nương theo thần lực của Đức Cha Trời thấy rõ về quá khứ Mật Tạng vũ trụ đã hiện ra. Chúng hội hầu hết thành tựu mười Đức Tin mà Cao Tổ đã thỉnh cầu. Đức Chí Tôn thị hiện Thần Thông chứng minh mười niềm tin của Cao Tổ cho chúng hội xem hội nhâp 10 niềm tin ấy. Chí Tôn Thái Tử vì Thân mang phàm tục không đủ sức thị hiện Thần Thông hiện rõ quá khứ như thế. Nên cầu nguyện Đức Cha Trời giúp sức. Thị hiện rốt ráo Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ, vào pháp Bình Đẳng an lạc cuộc sống. Lúc bấy giờ nơi chúng hội Long Vân có nhà khoa học. Luân chứng khoa học. Cao Đại Thành. Thấy hào quang của Đức Cha Trời biến mất. Chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng. Chúng tôi là nhà khoa học xưa nay tưởng đâu là mình đã sáng mắt. Đối với Cha Trời. Chí Tôn chỉ là hạt bụi trong chốn hư không. Hôm nay mới thật là người sáng mắt. Thấy được Cội Nguồn. Thời làm gì để xóa tan tội lỗi. Thành tựu công đức nhanh chóng thành Phật thành Tiên. Xin Đức Chí Tôn dạy bảo cho.
**************


CHƯƠNG 15

PHẦN 4

CÔNG ĐỨC

Đức Chí Tôn Thái Tử khen. Ông quả là nhà khoa học thông minh sáng suốt thuộc hàng bật nhất. Lời ông vừa hỏi. Không những làm lợi ích cho chúng hội mà còn làm lợi ích cho bao thế hệ mai sau. Công Đức của ông không thể nghỉ bàn, không thể luận bàn. Thấy nghe đó mới là học. Còn hành động tu luyện đó mới là kết quả của sự thấy nghe, (Chánh Kiến) vì lời hỏi của ông có giá trị Công Đức lớn lao không thể nghỉ bàn, luận bàn, ta sẽ vì lời hỏi của ông mà nói.
1: Là Kính lạy Tổ Tiên. Kính lạy Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ.
2: Là Ngợi Khen Công Đức Tổ Tiên. Có công lập lên vũ trụ. Lập lên con người. Lập lên sự sống toàn vũ trụ. Khen ngợi Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu. Có công sanh ra nhân loại con người. Có công dạy bảo. Có công dưỡng nuôi. Công phù hộ. Công che chở. Công lao ấy dù cho ca ngợi tán thán, tán tụng ngợi khen vô lượng ức kiếp cũng chưa nói hết được công lao sanh thành, dưỡng nuôi, dạy bảo, phù hộ, che chở, diều dắc của Đức Cha Trời, Mẹ Trời.
3: Là rộng tu cúng dường. Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Bảo tồn xây dựng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Tồn tại phát triển mãi ở thế gian. Làm lợi ích cho toàn Nhân Loại. Thế hệ này sang thế hệ khác.
4: Chia sớt sang sẽ trí huệ cũng như sự giàu có. Cho người khốn khổ thiếu may mắn trong cuộc sống xã hội.
5: Là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ, rộng rãi. Không phân biệt, giáo phái, Tôn giáo, Đảng phái chính trị, giàu nghèo, Vua quan, dân giả, màu da, chủng tộc, tà chính, thiện ác v.v...
6: Là phò trì Chính Nghĩa Thiên ý Cha Trời, Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Chính là Hiến Pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Luật phát Đại Đồng Bình Đẳng. Công Lý Nhân quyền xã hội Bình Đẳng.
7: Là thay thế Tổ Tiên. Cha Trời, Địa Mẫu, thế Thiên hành Đạo. Thi hành Hiến pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Luật pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Công Lý Nhân Quyền xã hội Bình Đẳng.
8: Tất cả việc làm nói trên không vì mục đích danh lợi cá nhân. Mà là vì Thiên ý Cha Trời, vì cuộc sống Bình Đẳng, vì Nhân Loại anh em, vì xã hội phục vụ.

Những người dẩn đầu cốt cán làm các điều trên. Thường sanh làm Vua các tần Trời. Cõi nước giàu sang thuộc hàng bật nhất. Thiên chúng trung hiếu sống thuận hòa. Nếu tái sanh chốn nhân gian thời làm Vương, làm Vua, làm Chúa, nước lớn chốn nhân gian. Thái Bình an lạc. Còn những người tu theo, làm theo dù chỉ được một ngày cũng sanh về Thiên giới hưởng phước. Huống chi làm theo tu theo ba năm, mười năm, cả đời. Không những bản thân được siêu sanh về cõi Trời tần Trời. Thông minh bật nhất, ngôn luận vô ngại biện tài. Ông Bà Cha Mẹ đều được siêu sanh. Con Cháu nhiều đời làm quan làm tướng, vọng tộc hào hùng ít ai bì kịp. Còn những người chỉ cần ca ngợi những người tu theo làm theo. Không sa đọa vào ba đường ác. Thường sanh vào gia đình Tôn quí giàu có, danh tốt danh tiếng rền vang.
**************


CHƯƠNG 15

PHẦN 5

GIEO TRỒNG CÔNG ĐỨC
TRONG VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Khi ấy nơi Chúng hội Long Vân có vị Đạo Sỉ thuộc Dòng Dõi Bà La Môn. Chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng. Chúng tôi lâu nay tu theo mê tín dị đoan. Thờ Bò, Thờ Heo, Thờ Trâu, Thờ Rắn. Nên tâm ý tối tăm thấy đó rồi quên đó. Xin Đức Chí Tôn Thái Tử. Thuyết giáo sơ lược lại cảnh giới mà Đức Cha Trời đã thị hiện quá khứ Mật Tạng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ mà chúng tôi chưa hội nhập được. Thái Tử khen. Ông quả là người có lòng Đại từ Đại bi. Không phải là ông không hội nhập được Văn Hóa Cội Nguồn mà là ông đã thấy được một số đông người, vì căn cơ thấp kém, mê tín dị đoan đã ăn sâu vào tâm thức linh hồn con người. Nên đã khiếp hãi những cảnh giới Mật Tạng vũ trụ. Nên không nhớ được, tăm tối mê mờ vì lòng từ bi, vì muốn lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn nên ông mới thưa thỉnh ta như vậy. Ta sẽ vì ông mà tốm tắc tùy theo căn cơ mà thuyết giảng. Chí Tôn Thái Tử thuyết rằng. Thuở Trời Đất Khai Thiên Lập Địa. Tổ Tiên phân hóa lập lên 3 cõi. Thiên Đàng, Trần Gian và Âm Phủ. Thiên Đàng là cõi Thượng Thiên. Nơi kết tụ nhiều Tiên Thiên Chân Khí. Tinh Khí. Hình thành lên đất báu. Đất vàng, Đất bạc, đất kim cương, đất Trân Châu, Đất pha lê, đất san hô, đất xà Cừ. Những người làm lành thời sanh lên đất báu để ở. Lập lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc. Còn Âm Phủ là cõi Hạ Hạ giới. Kết Tụ bởi trược chất âm khí tinh khí. Hình thành lên Đất sắt, đất thiết, đất kẻm, đất chì, tanh hôi nồng nặc. Những người làm ác thời Đọa xuống các cõi âm phủ để ở. Rồi lập lên vô số vô biên Địa Ngục, giam cầm tàn sát lẩn nhau, cực kỳ đau khổ. Giữa Thiên Đàng và Âm Phủ. Đó là cõi Hạ giới trần gian giã tạm. Nhưng lại là cõi chính thức Tổ Tiên hiện thân Cha Trời Địa Mẫu. Lạc Long Quân và Âu Cơ, sanh ra Nhân Loại con người. Tổ Tiên lập cõi trần gian sau cùng. Là cõi trường thi tu luyện biến hóa Linh Hồn. Thiện thời sanh lên, ác thời đọa xuống.

Thuở khai Thiên lập Địa, các tần Trời không có con người. Các tần Âm Phủ cũng vậy, đất đai hoang vu vắng vẽ. Chỉ có chốn Dương gian Trần tục là nơi muôn sự sống ra đời trước nhất. Từ rong rêu, tiến hóa sự sống lên Thảo, Mộc, Côn trùng, tiến hóa lên Bò Sát. Cầm. Thú và sự tiến hóa của loài Bò Sát. Cầm Thú đến tận cùng tột đỉnh không còn tiến hóa được nữa. Trải qua hơn trăm triệu năm vẩn ở mãi lớp Bò Sát, Thú. Cầm. Tàn sát lẩn nhau càng về sau càng dữ. Linh hồn các loài Thần Thú. Thần Cầm. Thần Bò sát, sanh xuống cõi Âm Phủ tiếp tục tranh đấu với nhau. Mản kiếp Âm Phủ sanh về trần gian, đầu thai vào loài Thú, Cầm, Bò sát. Tiếp tục tàn sát ăn nuốt lẩn nhau, sự tiến hóa lên Thần Cầm, Thần Thú, Thần Bò Sát. Tổ Tiên vì thấy chúng không còn tiến hóa được nữa. Nên hiện thân ra Đức Cha Trời Long Hoa Cửu Huyền Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Bay đến quả Địa Cầu chốn trần gian sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người. Đầy sức mạnh trí tuệ, cao sang xinh đẹp hoàng mỹ.

Trải qua bao thế hệ. Con Cháu Tiên Rồng, lần lần quên mất Cội Nguồn, sai đường lạc lối, sa chân vào con đường tội lỗi. Càng về sau ác căn ác tánh chồng chất như non như núi. Những ác căn ác tánh hiểm độc, gian manh, xão quyệt. Bất Nhân. Bất Nghĩa. Bất Hiếu. Tham Lam, lật đổ sai phạm không biết bao nhiêu, nghịch lại Thiên ý của Đức Cha Trời. Linh hồn liền sa đọa xuống các tần Âm Phủ. Liền bị các loài Thần Thú sát hại. Như Thần Thú Đầu Trâu Mặt Ngựa. Thần Cẩu. Thần Kê. Những Thú Cầm sống hoạt động ban ngày nơi chốn nhân gian.

Những kẻ hại dân, hại nước làm suy hoại nền Đạo Đức dân tộc, không tội ác nào không làm. Liền bị sa đọa xuống cõi âm, từ người nầy đến người khác hết người nọ đến người kia. Mỗi ngày một thêm đông, hình thành lên xã hội Đao Phủ Âm Phủ. Xã hội Đao phủ là xã hội máu tanh, xã hội chứa đựng những thành phần tội lỗi hiểm ác, xã hội tàn sát. Không ngừng nghỉ không kể gì đến người thân, anh em, chồng vợ, cha con. Cấu xé chém giết chỉ vì miếng ăn sự sống. Còn khủng khiếp hơn loài Cầm Thú, Bò Sát giành ăn nơi chốn nhân gian. Thần Thú nơi âm phủ. Những Linh hồn sanh xuống các tần âm phủ, thường là bị các loài Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát, sát hại. Nếu không bị các loài Thần Thú sát hại. Thời những Linh Hồn ác ấy cũng tự hại lẩn nhau. Cõi âm phủ là nơi hội tụ những thành phần tội lỗi hung ác xão hoạt hiểm độc, xã hội âm phủ càng đông thời sự tàn sát chém giết nhau càng kịch liệt, vì sự đói khác ăn thịt lẩn nhau. Máu đổ đầu rơi xé thịt banh da đớn đau không có một giây ngừng nghỉ, hàng triệu năm nầy đến hàng triệu năm khác. Tiếng gào thét đau đớn thảm thiết từ nơi các tần, các cõi âm phủ. Làm kinh động đến Trời. Cha Trời truyền dạy Phật Thánh Tiên Thần Chúa, xuống các tần, các cõi âm phủ. Hiện thân làm Vương, làm Vua, làm Chúa, làm Quỉ.

Tiếng gào thét đau đớn thảm thiết. Từ nơi các tần âm phủ, các cõi âm phủ. Làm kinh động đến Cha Trời. Cha Trời truyền dạy Phật Thánh Tiên Thần Chúa xuống các tần âm phủ. Hiện thân làm Vương, làm Vua, làm Chúa, làm Quỉ. Di trì Công Đạo trật tự công bằng gieo ác gặt ác, gieo Thiện gặt Thiện dưới sự cai trị quản lý của Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Nơi cõi âm phủ có 18 tần, mỗi tần có vô số Địa Ngục. Từ tần thứ nhất âm phủ đến tần thứ 10. Đều do Phật Thánh Tiên Thần Chúa cai quản chủ trì, xét tội luận tội theo luật Công Bằng Thiên Luật của tạo hóa.

Từ Địa Ngục thứ 10 đến Địa Ngục thứ 15. Tội nhân tự hành xử lấy nhau vì Linh Hồn ở các tần này là những Linh Hồn Đại ác. Nên không có Phật Thánh Tiên Thần Chúa chủ trì. Chỉ theo luật. Lấy Độc trị Độc. Lấy Ác diệt Ác. Như các ông đã nhìn thấy sự tàn sát lẩn nhau ở các tần âm phu nầy quá đổi khủng khiếp tàn khốc dã man gào thét đau đớn. Đầu rơi máu đổ thịt banh da xé ăn nuốt xà ngầu, tơi bời hổn loạn, không có một giây ngừng nghỉ, hàng triệu năm nầy, đến hàng triệu năm khác. Một xã hội Địa Ngục như vậy ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng khiếp vía.

Từ Địa Ngục vô giám từ tần 11 đến tần 15 dưới Địa Ngục vô giám tần 16, 17, 18 là Địa Ngục Chiêu Cảm. Ở ba tần cuối cõi âm phủ là những Linh Hồn cùng hung cực ác. Có 5 tội ác lớn.
1: Là giết Ông giết Bà, hại Cha hại Mẹ.
2: Là hủy bán lời dạy của Đức Cha Trời. Lời dạy của Phật Thánh Tiên.
3: Là hại đến Phật Thánh Tiên Thần Chúa, những người đang thi hành Di mệnh Thiên ý lời dạy của Đức Cha Trời.
4: Đốt, bỏ hủy hại Kinh Luân, pháp vương, lời dạy của Đức Cha Trời, lấp đường siêu thoát, mở con đường Địa Ngục.
5: Là đập phá nơi thờ phụng Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Đủ 5 tội trên là đọa vào Địa Ngục vô giám chiêu cảm. Không có ngày để đầu thai dù đó là đầu thai làm súc sanh hay ngạ quỉ.

Địa Ngục vô giám Chiêu Cảm là Địa Ngục do ác nghiệp tâm thức tạo ra, ác nghiệp trong tâm tự hành xử lấy mình. Cảnh giới cùng hung cực ác ấy là trong tâm thức cứ hiện ra. Mỗi chủng tánh là mỗi đao phủ, tàn sát lẩn nhau thấy mà ghê khiếp. Lại chiêu cảm thấy mình rơi vào Đao ngục, rừng Đao, biển Kiếm hiện ra, lao tới, đâm chém, chặt, bằm, ghê rợn chết đi sống lại muôn ức triệu lần hãi hùng ghê thảm. Lại chiêu cảm thấy mình lặn hụp trong biển nước đen ngồm, mùi xú uế tanh hôi nồng nặc. Loài rắn dữ. Cá dữ thi nhau mà cắn, mà xé, mà nuốt. Tiếng đau đớn thét la khủng khiếp. Chết đi sống lại chẳng biết bao lần. Kéo dài hành xử hàng triệu triệu năm. Lại chiêu cảm thấy mình rơi vào biển lửa, bị lửa thiêu đốt chết đi sống lại muôn ức triệu lần. Kinh khiếp đến vở hồn bạc vía, sấm chớp ầm ầm đánh xuống liên miên không một giây ngừng nghỉ. Trải qua hàng triệu, triệu năm ác căn đã hết, huệ căn không còn. Nên không thể nào làm người, làm thú, làm quỉ được nữa, vì căn mạng trí thức ý thức đã bị hủy diệt. Trở về kiếp Thảo Mộc, Cổ Thụ để tu luyện tiến hóa ý thức trí thức căn mạng Linh Hồn.

Nói tốm lại. Linh Hồn đã sa đọa xuống cõi âm. Dù là cõi âm gần dương gian nhất cõi âm tần số 1. Thời đã sống cõi âm cũng đã khốn khổ. Mất hết tất cả quyền thiêng liêng mà Tổ Tiên, Cha Trời - Địa Mẫu đã ban tặng cho mỗi Linh Hồn con người. Mà chỉ có Con Người mới phát huy tiếp nhận những quyền Thiêng Liêng ấy. Đó là quyền Độc Lập tự chủ. Quyền Tự Do Bình Đẳng. Quyền Tự Do Ngôn Luận. Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Quyền Sống. Quyền Con Người. Nhân quyền Bình Đẳng xã hội v.v… Đúng là một đời làm ác, muôn kiếp phải khốn cùng. Một ngày làm thiện, muôn kiếp an vui Cực Lạc.

Thái Tử Hùng Lan thuyết giảng, xã hội Thiên Đàng là xã hội Chân Thiện, nơi chốn nhân gian một người làm lành, thời ở chốn Thiên Đàng lên một ông chủ mới. Những người có tấm lòng từ thiện, suốt đời vì Dân vì Nước hi sinh cho việc Đại Nghĩa, lập công vì Công Lý Chính Nghĩa, phát huy Chính Nghĩa, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Những người ấy khi mản thân phàm tục. Liền sanh lên Thiên giới. Thân tướng xinh đẹp ai cũng muốn ưa nhìn. Hào quang rực rỡ được Thiên Chúng suy tôn vào hàng Vua Trời.

Ở Thiên giới ít có người ác hại dân hại nước. Nên Thiên giới không có chiến tranh, vì không có chiến tranh nên không có sự đổ nát kiến trúc xây dựng xã hội. Lầu Đài Cổ Kính nguy nga tráng lệ, vật dụng đồ dùng toàn bằng bảo bối, quí hiếm. Lầu Đài Cung Điện, phố xá, ao hồ, đường sá. Kiến trúc xây dựng cấu tạo toàn bằng bảy báu, vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, san hô, xà cừ. Nên muôn Đạo hào quang, phát ra từ Lầu Đài Cung Điện, ao hồ, đường sá, cây báu đẹp mắt vô cùng. Không có cảnh vui sướng nào hơn là cảnh sanh sống ở Thiên Đàng. Không có cảnh nào khổ hơn là cảnh sống đọa đày nơi âm phủ.

Nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời, chúng hội Long Vân tận mắt chứng kiến hai cảnh sống khác nhau. Thiên Đàng và Địa Ngục.
Một bên tự do Cực Lạc.
Một bên trói cột cực hình.
Một bên đói khác truyền miên.
Một bên cuộc sống vàng son, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc.
Một bên trường sanh bất tử.
Một bên bị hành xử chết đi sống lại không biết bao lần.

Chúng hội Long Vân tường tận chứng kiến Thiên Đàng Địa Ngục hai nẽo hai cảnh khác xa, khổ vui siêu đọa nhất nhất đều thấy. Lại thêm được nghe Chí Tôn Thái Tử thuyết giáo đã sáng lại càng sáng thêm. Đã rõ lại càng rõ thêm. Chúng hội Long Vân vượt qua sông mê đến bờ giác. Tâm Linh của mỗi con người đã tỏa hào quang trí huệ giác ngộ phàm hóa Thánh, hóa Phật, hóa Tiên. Mản thân phàm tất cả chúng hội đang có mặt đều về Trời.

PHẦN HỎI ĐÁP :

Hỏi: Có 1 người bình thường sớm tối chỉ biết làm ruộng làm nương học hành chỉ biết đọc biết viết. Nhưng lại tinh thông cả kim lẩn cổ. Thấu suốt Cội Nguồn lịch sử nhân loại, viết lên Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Người nông dân bình thường ấy là ai?

Đáp: 1. Không học mà biết. Đạo Đức nhân cách trí huệ thuộc diện phi phàm. Đó là bật Chí Tôn con Trời, đầu thai xuống trần.
Đáp: 2. Hoặc người nông dân đó chỉ là cái xác phàm. Còn Linh Hồn là ai? Thời phải nương theo lời dạy của Ngài phán đoán Ngài. Nếu đó là lời dạy tối cao.
Đáp: 3. Hoặc là sự tái sanh của người xưa tiếp nối lời dạy thất truyền của Ngài. Truyền chỉ lời dạy của Đức Cha Trời, Đấng Cứu Thế lại xuất hiện.
Đáp: 4. Chỉ có 3 điều nói trên là phù hợp, còn những điều khác thời không có cơ sở để nhận xét.

Hỏi: Các Dị Nhân ngày xưa thường thường là những người đạt đến cảnh giới vô sư trí. Không có thầy dạy mà thành tài. Có thể nói ngồi trong nhà mà biết ngoài xã hội. Không đi đến đâu mà tỏ rỏ sạch trơn, thường thường là vậy. Thời nay xuất hiện vĩ nhân có giống vậy không?

Đáp: Nói đến các vị kỳ nhân vĩ nhân ra đời. Thời xưa cũng như thời nay rất đặc biệt khác thường. Tùy vào thời cuộc của trào lưu xã hội đương thời xuất hiện sinh ra. Nếu trào lưu Nhân Loại đã tiến hóa đến chổ lấy Dân làm gốc. Nhân quyền làm chuẩn. Thời vĩ nhân ra đời thuộc giai cấp Dân, cuộc sống bình thường. Nhưng lại có tư tưởng rất lớn, có thể nói tư tưởng ấy không thể nghỉ bàn. Đi đôi với tư tưởng chính là trí huệ, cũng không thể nghỉ bàn. Đạo Đức không thể nghỉ bàn. Chính các Ngài làm các Ngài, vì các Ngài là những Đấng cứu thế hàng triệu, hàng vạn, hàng nghìn năm, mới xuất hiện một lần.

Hỏi: Các đây 5 nghìn năm. Có vị Quốc Tổ Hùng Vương ra đời. Thuyết giáo lịch sử Con Hồng Cháu Lạc, Con Rồng Cháu Tiên. Nhưng từ đó đến tận bây giờ, không còn ai thuyết giáo Tiên Rồng được nữa. Dù đã trải qua thời gian quá lâu xa, biết bao nhiêu là nhân tài, giáo sư, tiến sỉ, Đạo sỉ, tu sỉ, bác học. Cũng không ai thuyết giáo, truyền dạy, khám phá ra Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Nhưng hôm nay lại xuất hiện người dân bình thường. Nhưng lại có tài thuyết minh về Con Hồng Cháu Lạc, Con Rồng Cháu Tiên. Mà từ xưa tới nay không ai thuyết minh hay như thế. Theo thuyết luân hồi thời người xưa có thể trở lại hay không?

Đáp: Việc chết đi Linh Hồn đầu thai trở lại. Thời xưa nay đã quá nhiều chứng tích khắp mọi nơi. Còn Quốc Tổ Hùng Vương có trở lại chốn nhân gian hay không. Đó là điều ai nghỉ sao thì nghỉ. Nói có cũng được nói không cũng xong, vì đã có cái quyền tự do ngôn luận.
**************

HẾT QUYỂN 4

0 nhận xét:

Đăng nhận xét