. . . . LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 5 ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

LONG HOA MẬT TẠNG QUYỂN 5

QUỐC BẢO CHÂN KINH

LONG

HOA

MẬT TẠNG

KINH

THIÊN ẤN - THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ - QUẢNG NGÃI

2000

Cao Đức ThắngQUYỂN 5


CHƯƠNG 16

PHẦN 1

TRONG MUÔN NGHÌN BỐ THÍ
BỐ THÍ PHÁP LÀ CAO HƠN HẾT

Hay tin Thái Tử Đắc Đạo. Mở hội Long Vân thuyết giáo. Các Bộ Tộc bộ Lạc thi nhau hội về mỗi ngày mỗi đông. Những trận mưa pháp trút xuống Bình Đẳng không phân biệt màu da, chủng tộc, giáo phái, Đảng phái, Tôn phái, vương quan, Dân, Nam, Nữ, già, trẻ đều Bình Đẳng như nhau. Những trận mưa pháp hết đợt này tới đợt khác, bình đẳng trút xuống chúng hội làm cho Linh Hồn mỗi chúng hội sanh sôi nẩy nở thiện căn, đơm hoa ý thức kết quả giác ngộ trí huệ. Thánh Hiền, thành Tiên, thành Phật, Thành Thần, Thành Chúa.

Chí Tôn Thái Tử Hùng Lan, vì muốn cứu khổ cứu nạn. Bá Tánh Đồng Bào, chúng hội Long Vân, liền cầu nguyện Đức Cha Trời chuyển Đại pháp luân. Mở cửa Cội Nguồn, lấp đường Địa Ngục, khai mở trí huệ. Tạo phúc cho nhân loại Con Rồng Cháu Tiên. Hiện tại cũng như về sau thoát khổ. Nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chúng hội thấy rõ quá khứ Tổ Tiên khai lập vũ trụ, Thiên Đàng, Trần Gian và Địa Ngục. Ác Thiện, Họa Phúc, điều thấy rõ. Chúng hội Long Vân thức tỉnh nhàm chán điều ác, quay về nẽo Thiện, nương theo Văn Hóa Cội Nguộn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Chúng hội từ bến mê chuyển sang bờ giác an trụ vào ngôi Phật, ngôi Thánh, ngôi Tiên, ngôi Thần, ngôi Chúa. Có lẽ Đức Cha Trời thấy chúng hội Long Vân đã đến bờ giác ngộ giải thoát. Nên hào quang Đức Cha Trời biến mất. Hư không vũ trụ trở lại bình thường.

Thái Tử giờ đây trở thành Đức Chí Tôn Cốt cách uy nghi, thân tướng bất phàm. Trí tuệ thần thông quảng đại. Tiếng nói ngâm vang như chuông Thánh, âm thanh vang xa mấy dặm đường, còn nghe rõ. Khí Thiên sông núi, tỏa khí phun sương. Thiên Địa ứng Linh biến thành mây ngũ sắc là đà bay đến hội Long Vân che nắng che mưa. Cho chúng hội Long Vân yên tâm nghe kinh nghe giáo, hội nhập Cội Nguồn.

Đức Vương, Kinh Dương Vương. Biết đây là cơ hội hiếm có. Lại thêm tuổi già cũng sắp xa trần thế. Nên muốn lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Tỏ chút lòng thành công lao dân lên Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Bằng nói với Thái Tử rằng. Cha rất muốn nghe. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Con hãy vì Cha vì Mẹ mà thuyết giáo. Thái Tử hiểu ý của phụ Thân phụ Mẫu. Bằng nói với phụ Thân, phụ Mẫu rằng Cha Mẹ có lòng Đại Từ Đại Bi như vậy. Trên vì Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Dưới vì trăm họ bá tánh muôn dân Đồng Bào. Nhờ công Đức nầy Phụ Hoàng, Phụ Mẫu. Khi Cha Mẹ mãn kiếp trần gian sanh về Thiên giới. Cha là Chuyển Luân Thánh Vương, Mẹ là Chuyển Luân Vương Mẫu. Thiên Chúng đông vô số vô biên giàu sang bật nhất. Kinh Dương Vương cũng như Vương Phi Thần Long Nữ. Nghe Thái Tử nói thế hết sức vui mừng.

Nói về Chúng hội Long Vân có mặt. Nghe Đức Chí Tôn thọ ký cho Đức Vua Kinh Dương Vương và Vương Phi Nương Nương, ngôi vị tối cao như vậy, liền tỉnh ngộ. Trước mặt chúng ta đây là Đức Giáo Tổ Chí Tôn Thiên Đế, theo ý Đức Cha Trời Chuyển Đại Pháp Luân tổng trì thay quyền Đức Cha Trời. Nhiệm vụ chu kỳ Long Hoa Mật Tạng, Pháp Tạng, Thiên Tạng vũ trụ. Nên mới có đủ quyền năng như vậy. Vì thấu hiểu giác ngộ. Chúng hội Long Vân đồng loạt quì xuống chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử và xin nguyện làm con dân của Thái Tử sau nầy. Chí Tôn Thái Tử thấy vậy mỉm cười. Các ông sau nầy thay ta điều hành đất nước Văn Lang. Lần lượt thay ta chuyển Đại Pháp Luân khắp các cõi Trời, tần Trời. Chúng hội Long Vân nghe Chí Tôn Thái Tử thọ ký như thế. Mừng vui kể xiết. Còn những người mới đến. Kém Đức ít phước, thời sanh tâm ngờ vực không hiểu chi cả. Chỉ biết cầu phước cầu lành, cầu giàu sang phú quí, cầu tai qua nạn khỏi mà thôi. Thái Tử thọ ký xong liền yên lặng. Rồi cung kính lễ phép thưa với Vua Cha cùng Mẫu Hậu.

Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Là Đạo Pháp tối cao thượng thừa vô thượng. Đạo pháp khoa học. Nói lên những điều thực tế. Chỉ rõ chân giã. Thiện Ác. Công Bằng. Thiên Quyền. Nhân Quyền. Nhân Quả, họa phúc của mỗi con người, mỗi gia đình. Họ Tộc, xã hội, nhà nước. Tồn vong và sự hủy diệt, được phơi bày ra ánh sáng.

Thưa phụ Vương thưa Mẫu hậu. Chốn nhân gian chỉ là Châu Địa Cầu giã tạm. Ngôi trường chung của Nhân Loại tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Tất cả chỉ là trường đời giã tạm. Đã gọi là trường đời giã tạm. Thời cuộc sống nhân duyên cũng chỉ là giã tạm mà thôi. Nhưng Đạo Đức. Ác Thiện. Tình Cảm thời không giã vì thuộc phạm vi Linh Hồn, không phải phạm vi vật thể vật chất. Tất cả Linh Hồn đầu thai đến chốn nhân gian, không mang gì theo, chỉ mang theo họa phúc, ngu dốt hay thông minh mà thôi. Khi bỏ xác phàm ra đi cũng chẳng lấy được gì dù cho đó là Địa vị Vua Chúa, vàng bạc châu báu giàu nhất thế gian. Linh Hồn ra đi cũng không mang theo được. Chỉ mang theo họa phúc, ngu dốt, thông minh hay giác ngộ mà thôi. Đến tay không chẳng vàng chẳng bạc, giàu nghèo, địa vị danh lợi chốn nhân gian đều là giã tạm. Giã tạm cuộc sống thế gian. Mượn tạm thể xác. Cũng như giàu nghèo của cải vật chất. Thể xác chỉ là lớp áo thịt da sanh già bịnh tử, không thể sống mãi được, mượn rồi phải trả đó là Thiên Luật tự nhiên. Mượn của trần gian phải trả lại trần gian trước khi Linh Hồn ra đi.

Chỉ có tấm lòng Vàng Ngọc, tận tị lo cho dân, lo cho nước, yêu Nhân Loại, yêu Đồng Bào. Thành Kính người có công dựng Nước, giữ Nước. Hiếu kính đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, giữ gìn truyền thống Chính Nghĩa, Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Loại bỏ thói hư tật xấu làm nhơ bẩn tâm hồn. Hại Dân hại Nước, làm khổ Nhân Loại, làm khổ Đồng Bào anh em, làm khổ bao thế hệ mai sau vì truyền bá văn hóa độc hại. Đây mới chính là kho báu, kho tàng vàng ngọc của mỗi Linh Hồn. Những người giác ngộ. Thời phải biết gìn giữ tấm lòng vàng ngọc. Đừng để đánh mất kho báu ấy, vì kho báu ấy Linh Hồn đi đến đâu thời kho báu theo đến đó. Sự giàu sang, Quyền huy, phú quí. Chính là biết giữ gìn kho báu Đạo Đức tri thức này. Linh Hồn dù đi đến cõi nào. Cũng được Nhân Loại sùng kính, suy tôn, vì thế Danh lợi không cần tìm kiếm hay tranh giành, tự nó đến. Chỉ có Linh Hồn và kho tàng Đạo Đức tri thức Linh Hồn. Mới chính thật là của mình mãi mãi là của mình. Hết kiếp nầy đến kiếp khác. Người biết tu tâm tích Đức làm cho kho báu tri thức Đạo Đức càng nhiều lên là người Đại khôn ngoan thuộc hàng bật nhất Nhân Loại. Còn những kẻ chỉ biết tham lam tàn bạo vơ vét của Dân, tham ô của Nhà Nước, làm cho nhân thế khốn khổ, Đồng Bào khốn cùng. Những kẻ ấy không những kho tàng Đạo Đức tri thức Châu Báu biến mất. Thay vào đó là cửa vào Địa Ngục, cửa vào ngạ quỉ, cửa vào súc sanh. Là hạng người ngu.

Thưa Phụ Vương, Thưa Mẫu Hậu.
Đạo làm Cha làm Mẹ nơi chốn nhân gian là sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống con người. Nòi giống Tiên Rồng do Chánh Thân Chánh Mẫu. Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ sanh ra. Tất cả Cha Mẹ hiện nay, thuộc ngôi thứ tư, tức phụ Thân phụ Mẫu. Nơi Thiên Đạo vũ trụ. Ngôi Trời thứ 2 thay thế Cha Trời Địa Mẫu sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng. Đi đôi với Di giáo lời dạy của Đức Cha Trời. Thời Đạo làm Cha làm Mẹ mới được vuông tròn nơi Thiên Đạo vũ trụ không còn đọa lạc nơi Âm Phủ mà sanh về Thiên giới hưởng phước. Theo Thiên Luật. Phụ Thân phụ Mẫu chốn nhân gian. Thuộc ngôi Trời thứ 2 thay thế Cha Trời, Địa Mẫu sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống con người. Nhưng không thể nào quyết định vận mệnh toàn phần cho con cái được. Mà chỉ trông chờ vào phúc Đức của Ông Bà Cha Mẹ mà thôi. Chuyển họa thành phúc. Chuyển nghèo thành giàu. Người thay đổi vận mệnh xã hội, số mệnh con người. Chỉ có Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu. Đấng Cha Chung Mẹ Chung toàn nhân loại. Địa Ngục Thiên Đàng, Trần gian. Dù cho Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Cũng không quyết định vận mệnh xã hội, vận mệnh con người. Huống chi chỉ là người phàm tục ỷ quyền ỷ thế, tự cho mình thay đổi được vận mệnh xã hội, vận mệnh con người sao.

Ngay cả con cái của Thượng Đế, hể phạm tội, thời bị quả báo như thường. Thượng Đế cũng không cứu nổi. Đành phải bó tay trước nhân quả Thiên Luật vũ trụ, gieo giống gì gặt giống nấy. Đó là lẽ Công Minh huyền diệu của bản thể Linh giác tối cao vũ trụ ứng xử không lệch một dêm dù cho trải qua hàng vạn triệu năm.

Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu. Thật Tướng Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu. Thân tướng như hư không, vô tướng chỗ nào cũng có. Mắt phàm không thể nào thấy được. Chỉ có các vị Phật Tổ, Thánh Tổ có con mắt thanh tịnh pháp nhãn, mới thấy rõ pháp thân Linh giác tối cao cùng khắp của Đức Cha Trời, Mẹ Trời. Cũng chính là pháp thân Bình Đẳng Đại Đồng tối cao Linh giác Thanh Tịnh Tổ Tiên. Chư Thiên chốn Thiên Đàng, cũng như chốn nhân gian, người trần mắt tục. Thời khó mà thấy được Đấng Trời xanh. Chỉ người ngộ Chân Tánh. Làm chủ Chân Tánh thời mới tiếp cận được pháp thân tối cao Linh giác Đức Cha Trời. Tuy chư Thiên, cũng như người trần tục không nhìn thấy được Pháp Thân của Đức Cha Trời như hư không lúc nào cũng ở ngay trước mắt. Nhưng thành tâm cầu Nguyện điều được linh ứng ngay. Cha Mẹ chốn nhân gian. Cũng như Cha Mẹ cõi chư Thiên. Tu Thân tích Đức. Nhất là lập công. Trì Kinh, giảng Đạo, Bố thí, cúng dường. Ca ngợi, tán thán công Đức Cha Trời, Địa Mẫu. Nhờ Thần Lực Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Chuyển đổi số mệnh cho con cái cho Ông Bà Cha Mẹ. Thoát khổ hoặc siêu sanh Thành Tâm cầu nguyện đều được linh ứng ngay. Không còn gì nghi ngờ gì nữa. Nếu đã thành tâm cầu nguyện mà còn ngờ thời không Linh.

Thái Tử nói. Ngay cả Ông Bà Cha Mẹ, vì lo cho con cái, đi vào con đường phạm tội như núi như non. Hiện đang giam giữ nơi Cõi Âm Phủ Địa Ngục, chịu nhiều sự thống khổ. Con Cháu ở chốn nhân gian, muốn cứu ông bà Cha Mẹ ra khỏi Địa Ngục. Thời phải tu thân tu tâm. Tích Đức làm nhiều việc Phúc Thiện. Rồi đem Công Đức phúc Thiện ấy. Cúng dường lên Đức Cha Trời Địa Mẫu. Cầu siêu thoát cho Cha Mẹ Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp, thời được siêu thoát ngay. Theo Thiên Luật vũ trụ. Con cháu khuyên Ông Bà, Cha Mẹ, hướng thiện, làm lành, lánh dữ. Tạo điều kiện cho Ông Bà, Cha Mẹ đến nơi giảng đường nghe thuyết giáo. Đến nơi thờ phụng Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu, dân hương Hoa, Quả cúng dường. Thời coi như đã đạt đến đỉnh cao của Con Cháu Đại Hiếu.

Còn Con Cháu xúi dục Ông Bà Cha Mẹ đi vào con đường ác, thời coi như đã phạm tội đại nghịch đại bất hiếu. Theo Thiên Luật những con cháu Đại Nghịch nầy. Nếu không sớm ăn năng sám hối sữa chữa. Thời tai họa giáng xuống truyền miên. Không những một đời mà còn nhiều đời mang tai họa.

Cha Mẹ sanh con cái. Không dạy điều lành mà dạy điều dữ. Thời Cháu Con bất hòa, anh em ly tán. Nếu may mắn sanh làm người trở lại. Nhờ công đức con cháu cầu nguyện siêu thoát. Nếu tội nặng thời tiệt luôn đường con cái.

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu. Đức Cha Trời, Thân tướng hư không, đó chính là thật tướng của Đức Cha Trời. Thân tướng rộng khắp chỗ nào cũng có. Còn 32 tướng tốt 80 vẽ đẹp Thân tướng con người, chỉ là sự hiện tướng, sanh con đẽ cái. Sau đó thời biến mất, trở về thật tướng hư không vũ trụ. Cũng vì Thật Tướng của Đức Cha Trời, chính là vô tướng, rộng khắp hư không chổ nào cũng có. Nhưng vì Pháp Thân Linh giác tối cao siêu vô vi không màu sắc không mùi vị. Nên người thường khó mà thấy được, biết được. Như con người đang sống trong không khí. Nhưng không nhìn thấy không khí, biết rằng không khí bao bọc quanh ta. Như Cá sống trong Nước, không bao giờ rời khỏi nước. Nếu rời khỏi Nước thời không còn sống.

Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu. Nhân Loại con người đang sống trong Linh giác tối cao pháp Thân Linh giác Đức Cha Trời. Cũng như loài Cá đang sanh sống trong lòng Nước Đại Dương, Cá nghỉ gì Cá làm gì Nước đều thấy rõ nhưng nước vẩn yên lặng. Con người cũng thế tất cả Nhân Loại đang sanh sống trong Lòng pháp Thân Linh giác tối cao của Đức Cha Trời. Nhân loại nghỉ gì, làm gì, Đức Cha Trời thấy rõ biết rõ, vì mắt phàm không nhìn thấy được pháp thân Linh giác tối Cao Đức Cha Trời. Nên lạm dụng sát sanh giết người bừa bãi. Nhất là những Chế Độ, Độc Tại, Độc Trị. Càng lạm dụng quyền chức giết người bừa bãi, hơn nữa Nhất là thời Đại phong kiến Thần giáo. Độc trị, cai trị bá tánh muôn dân. Làm cho bá tánh muôn dân vô cùng khốn khổ sống như nô lệ, sống như tù đày. Đàn áp Quyền tự do, Quyền bình đẳng, Quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Đàn áp bằng bạo lực, bằng uy quyền. Thảm cảnh nầy đang xảy ra khắp toàn cầu.

Đức Cha Trời thấy rõ biết rõ. Nhưng vẫn làm thinh, vì đã có bộ máy huyền vi Công Lý vũ trụ, trả lại công bằng cho những người bị hại. Ý Dân là ý Trời. Khi nào ý Dân hơn quá nữa. Thời Cán Cân Công Lý công bằng vũ trụ sẽ nghiêng về ý Dân. Chế Độ, Độc Tài, Độc Trị, sẽ ra đi và biến mất theo đại đa số ý dân.

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu. Xưa nay chốn Nhân gian, phần lớn Nhân Loại con người, lầm đường lạc lối. Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên không thờ. Là những người có công sanh thành dưỡng dục. Công lao Trời Biển đó là một thực tế không ai chối cải được. Không lo đền đáp công ơn trời bể ấy. Trở lại còn xem thường Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên. Thờ Thần Chú, Thần Cầm, Thần Bò Sát. Những vị Thần nầy, chưa bao giờ lo lắng cho mình, chăm sóc cho mình, thậm chí hy sinh vì mình.
(Xem Bộ Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn).

Thế mà suốt ngày suốt đêm thờ phụng cúng bái lễ lạy, cúng dường món ngon vật lạ. Còn Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên thời quên lãng không để ý đến. Theo Thiên Luật sự vô tâm vô Đức vô nghĩa nầy, mãi mãi đọa lạc vào con đường khốn khổ. Còn những người biết trọng Cha kính Mẹ thờ phụng Ông Bà Tổ Tiên. Nhưng lại nhầm lẩn về ngôi thứ. Nên hiếu Đức cũng chưa đạt đến đỉnh cao, vì thế mà sự Linh Thiên cảm ứng rất ít.

Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu. Ngôi vị Ông Bà gồm có 2 vế.
1: Là Ông Bà Tổ. Đầu Tiên. Trăm Họ Nhân loại con người. Hay còn gọi là (Ông Bà, Tổ Tiên) ông Bà Tổ. Đầu Tiên. Trăm Họ Nhân loại con người. Do Đức Cha Trời Lạc Long Quân . Mẹ Âu Cơ sinh ra. Tại chốn hồng trần dãy núi Long Hoa. Đỉnh núi Thiên Ấn lẩn Thiên Bút. Cách đây 75 triệu 600 nghìn năm.
2: Kế theo đó là Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp vô số vô biên. Còn Tổ Tiên thời chỉ có một. Tổ Tiên là Đấng Tối Cao. Đấng lập lên vũ trụ. Hiện thân ra Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ.

Theo Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Đạo vũ trụ. Đã là con người thời phải biết Nguồn biết Cội. Tôn kính phụng thờ, hiếu kính luôn. Đó là Nhơn Đạo cao quí, cái gốc của tất cả Đạo. Nhơn Đạo thành rồi. Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo thành cũng là đây. Mất gốc Nhơn Đạo thời Tiên Đạo, Phật Đạo, Thánh Đạo khó thành vì Linh Hồn tiến hóa chưa cao, còn nằm trong Linh Hồn loài Cầm Thú. Chưa tiến hóa lên Linh Hồn con người. Thân người nhưng Linh Hồn còn quá lạc hậu. Chỉ vượt hơn Linh Hồn của loài Cầm Thú. Vì thế còn phải tu luyện tiến hóa Linh Hồn lên nữa. Đã làm người thời phải biết Tôn Thờ bốn Ngôi trên Đầu trên Cổ.
Ngôi 1: Là Ngôi Tổ Tiên, đấng lập lên vũ trụ, lập lên sự sống. Bái lạy.
Ngôi 2: Là Bái Lạy sự hiện Thân của Đức Tổ Tiên hai Đấng Cửu Huyền, Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ.
Ngôi 3: Là Ngôi Ông Bà, Tổ Tiên. Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp.
Ngôi 4: Là Ngôi Cha Mẹ. Đang thi hành bổn phận sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống Tiên Rồng con người. Đây là Bốn Ngôi trên Đầu trên Cổ. Ngôi con cháu chúng ta.

Thờ phụng Hiếu dưỡng kính lạy. Bốn Ngôi Tôn quí nầy. Không cầu Trời, Trời cũng phù hộ. Không cầu Thánh, Thánh cũng che chở. Không cầu Phật, Phật cũng cứu khổ cứu nạn. Bốn Ngôi Tôn quí nầy. Dù cho đó là Vua, là Chúa, là Phật, là Thánh, là Tiên. Lại càng phải kính lạy. Trong bốn Ngôi nầy chỉ cần hiếu kính một Ngôi. Thời Hiếu Đức đã cao. Huống hồ là thờ phụng Hiếu Kính Lạy Bái cả bốn ngôi. Nhất là Ngôi Tổ Tiên. Hay Ngôi Trời, thời phước báo không sao kể xiết, không thể tưởng nghỉ, luận bàn cho hết được. Nếu hủy bán thất kính thời tai họa cũng khôn lường.

Đại Chúng, chúng hội Long Vân nghe lời truyền giáo Đạo hiếu cao thâm. Nhơn Đạo làm người, Thiên Đạo vũ trụ. Đứng đầu muôn tội lỗi. Bất hiếu là tội lớn nhất. Muôn việc Thiện Chí hiếu là cao hơn hết. Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ Cha Kính Mẹ cũng là Chân tu. Mỗi lời thuyết giáo của Thái Tử, như những giọt Cam Lồ nhỏ vào tâm thức của Chúng hội. Thiện căn giác trí khởi sanh, soi sáng thật hư, phá tan đi mê chấp lâu đời. Tìm Đạo ở xa nhưng thật ra Đại Đạo ở ngay trước mắt. Người lo cho ta nhiều hơn hết, vẩn là Cha Mẹ chúng ta Ông Bà chúng ta. Cao hơn nữa đó là Cha Trời. Tổ Tiên chúng ta. Chúng ta là con cháu của Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Hiện Thân là Đức Cha Trời. Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên, sao ta lại quên đi, cầu cạnh Linh Thần Quỉ vật, sai đường lạc lối Đọa lạc mãi mãi Lạc Cội mất Nguồn. Lạc vào Tà Ma Ngoại Đạo. Mãi mãi trong đường sanh tử. Chúng hội Long Vân chú tâm lắng yên ghi nhận những lời Châu báu hàng triệu năm mới được thấy nghe. Lời truyền dạy Thái Tử vang xa. Tất cả chúng hội đều nghe thấy rõ không sót một lời.

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu. Trải qua vô số kiếp. Con lúc nào cũng tôn thờ hiếu kính Cha Trời. Mẹ Trời. Chánh Thân. Chánh Mẫu. Hiếu kính Cha Mẹ Phụ Thân Phụ Mẫu. Hiếu kính Ông Bà, Tổ Tiên. Hiếu kính Ông Bà nhiều đời nhiều kiếp. Ca Ngợi công Đức Tổ Tiên, ca ngợi công Đức Ông Bà, Cha Mẹ. Nên được Đức Cha Trời ban cho cõi Nước rộng lớn, vô tận vô biên. Quyền năng vô hạn, Duy trì Công Đạo vũ trụ. Theo Thiên ý, lời dạy của Đức Cha Trời. Cõi Nước Thiên giới nơi con ở. Đất đai toàn là Châu Báu. Vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, san hô, xà cừ. Đất đai bằng phẳng. Chư Thiên lấy Đất báu, xây dựng lên cung vàng Điện ngọc. Kiến trúc Đồ sộ nguy nga tráng lệ văn hóa hiện đại, cổ kính, ẩn tàng bí quyết Đạo pháp thượng thừa. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Đồ dùng trang trí toàn bằng bảo bối. Cung vàng Điện Ngọc. Bảo tháp xa gần đếm không kể xiết. Trùng trùng điệp điệp đền đài khắp nơi khắp chốn bạt Ngàn. Muôn Đạo hào quang rực rỡ phát ra từ ngọc ngà Châu Báu rực sáng khắp cõi Nước. Đường sá dọc ngang, từ xứ nầy sang xứ khác lác bằng Kim Cương Vàng Ngọc. Hai bên đường đều trồng cây báu. Thân bằng vàng, lá bằng ngọc, hoa bằng Kim Cương, quả bằng trân châu. Tỏa sáng lung linh như những chùm sao. Dọc hai bên đường đều có ao sen báu rộng lớn nước trong veo. Trên bờ hồ sen có tàng Long bái. Dưới hồ sen nở gọi đó là ngày sen khép gọi đó là đêm. Lá sen trãi rộng rất to. Hoa sen muôn cánh rất lớn. Lá sen bằng vàng, cánh hoa sen bằng Kim Cương. Nhị sen bằng Ngọc. Hạt sen toàn Trân Châu bá bảo, gió giữa ao sen nổi lên thổi nhẹ. Làm cho cây báu trên hồ chuyển mình rung rinh. Phát ra nhạc trời ngày đêm không dứt. Suối khe rốc rách, âm thanh vi diệu, người nghe cảm thấy tâm hồn siêu thoát. Chư Thiên vì thế ngày đêm vui chơi không chán. Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Thần Thông tự tại, an lạc, yên vui. Tiên Đồng Ngọc Nữ vui chơi ca hát. Thiên Chúng muốn gì được nấy, áo quần tơ lụa, giày mão, ăn uống theo ý hiện ra. Thái Bình an lạc, tự do hạnh phúc đời đời, sống mãi không chết. Thiên Quyền. Nhân Quyền, tôn trọng hết mức. Mưu cầu hạnh phúc, không ai cấm đón. Tôn trọng lẩn nhau, xã hội Công Bằng Bình Đẳng.

Không như chốn nhân gian. Chiến tranh loạc lạc, oán thù chồng chất. Đời sống lo âu sợ hãi. Lại thêm ốm đau bịnh tật chết sống vô thường, xã hội mạnh được yếu thua. Tai họa luôn rình rập, sơ ý bất cẩn thời ập đến như chơi, lễ nghĩa dối trá bằng mặt không bằng lòng. Đồ ăn, thức uống nếu không cẩn thận, thời ăn nhầm thuốc Độc rồi đời. Xã hội Địa Ngục trần gian. Thế mà thi nhau lặng hụp ngoi bơi. Thiện thời ít Ác thời nhiều. Nhân Loại đang đứng bên bờ vực thẳm cánh cửa Thiên Đàng khép kín. Muôn lối Địa Ngục mở ra. Đời vẩn thế cuộc đời vẩn thế. Tìm tự do, lại mất tự do. Tìm hạnh phúc, lại rơi vào khốn khổ. Tìm Chính Nghĩa, lại rơi vào Phi Nghĩa. Càng đấu tranh lại càng chết chóc. Hạnh phúc đâu không thấy. Mà thấy cảnh nồi da nấu thịt. Bà con thân tộc, anh em ruột thịt tàn sát lẩn nhau.

Ngẩm đi xét lại sống chưa được bao lâu. Thời xác thân đã già đã cỗi. Mạnh bao nhiêu giờ lại yếu bấy nhiêu. Linh hồn rời xác thân chẳng mang theo được gì. Dù đó là Vương, Vua cũng thế. Chỉ mang theo, nghiệp ác nghiệp thiện. Thiện thời sanh lên, Ác thời đọa xuống vào Địa Ngục Âm Phủ, ăn năng thời cũng đã muộn rồi. Chi bằng giúp dân cứu nước. Bảo vệ Chính nghĩa. Công bằng xã hội. Sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp. Nhân Quyền Công Lý xã hội. Con đường Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Là con đường rộng lớn, con đường tự do Bình Đẳng. Tôn trọng lẩn nhau, sống cuộc sống như Thiên Đàng Cực Lạc. Chân Trời hạnh phúc đã rộng mở dưới chân. Con đường mùa xuân đầy ấm no hạnh phúc. Tiến lần đến cuộc sống tự nguyện, tự giác, xóa bỏ lần cuộc sống áp bức. Đè nén, áp chế tước hết quyền tự do. Nhân quyền con người, áp đảo dồn dân vào con đường dở sống dở chết, áp đặc buộc phải đi theo con đường Độc Ác, Độc Trị của mình. Con đường nghịch Thiên đói nghèo lạc hậu khốn cùng. Cuộc sống Chân Chính là cuộc sống lao động. Lao động chân tay. Lao động trí óc. Lao động khoa học kỷ thuật. Cống hiến nhiều cho xã hội. Đưa xã hội đến con đường xóa đói, giảm nghèo, tiến tới giàu có sung túc văn minh.

Thưa Phụ Vương, thưa Phụ Mẫu. Tổ Tiên lập lên cõi Nhân gian. Không phải là nơi đấu tranh tàn sát lẩn nhau. Mà la cõi trường thi tiến hóa Linh Hồn. Thiện thời siêu Ác thời Đọa. Họa phúc hai nẻo khác nhau không sai một mảy lông. Cuộc sống nhân gian là cuộc sống giã tạm, cuộc sống tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Lúc trẻ không lo tu nhân tích Đức. Đợi đến tuổi già sức đã kiệt, lực đã mòn. Khó mà vượt qua khỏi núi non ác nghiệp. Thiên Đàng mất lối. Địa Ngục lại sa chân, ôi thôi còn gì là một kiếp làm người. Bỏ lở cơ hội Linh Hồn tiến hóa lên Phật Thánh Tiên.

Chúng hội Long Vân càng lúc càng nghe giáo pháp, càng biết ơn Thái Tử, giống như thép càng tôi càng luyện càng cứng, vàng càng tôi càng luyện càng sáng. Chúng hội Long Vân như tìm thấy được trụ Trời, tìm thấy được ánh sáng Thái Dương. Tìm thấy được người lảnh tụ tự do Chính Nghĩa. Nên Nguyện đời đời theo Thái Tử. Làm con dân Thái Tử. Theo Chân Thái Tử về Trời. Chúng tôi đã hiểu. Trong trăm nghìn tu nhân tích Đức. Cứu nhân Độ Thế xây dựng lên xã hội tự do. Nhân Quyền, bình đẳng là cao hơn hết. Trong muôn nghìn sự bố thí. Bố thí pháp. Hướng dẫn dân đi theo con đường Chính Nghĩa. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ là cao hơn hết, không có sự làm lành bố thí nào hơn. Con đường tu tiến. Tiến hóa Linh Hồn nhanh chóng đến mức. Chỉ cần giảng giải Kinh giáo Văn Hóa Cội Nguồn 1 ngày. Bằng tu luyện làm theo tiểu thừa muôn vạn ức năm. Huống chi cả đời vì Nhân Loại, Vì Tổ Tiên vì Cha Trời. Mà truyền giáo Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ.
**************


CHƯƠNG 16

PHẦN 2

CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA PHÁP QUYỀN KHÁC NHAU Ở ĐIỂM NÀO

Khi ấy nơi Chúng hội Long Vân. Bổng dưng xuất hiện vị Thần chuyển Thế. Chấp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng. Thưa Đức Chí Tôn. Chủ Nghĩa Độc quyền và Chủ nghĩa pháp Quyền khác nhau ở điểm nào. Chủ Nghĩa Độc Quyền đã tồn tại hàng nghìn nghìn năm, vẩn không mấy kết quả, về giải thoát. Nhân Loại càng lúc càng sa đọa càng nhiều là tại làm sao? Xin Đức Chí Tôn giãi bày cho chúng Thần hiểu.

Thái Tử khen. Ông là vị Thần Chuyển thế chủ trì sự siêu đọa. Nhân thế trần gian. Ông vì lòng từ bi, muốn cho đời sau, khỏi có sự nhầm lẩn giữa Chính Nghĩa và Phi Nghĩa, giữa Địa Ngục trần gian và Thiên Đàng trần gian, giữa Chủ Nghĩa Độc Quyền và Chủ Nghĩa tự do Nhân Quyền, Pháp Quyền. Ta có thể nói ngắn gọn như thế nầy.

Chủ Nghĩa Độc Quyền là Chủ Nghĩa Độc Trị, về tay một nhốm người. Tư đặc ra giáo điều. Hiến pháp Độc trị. Luật pháp Độc trị, phục vụ cho sự cai trị, áp đặc bắt bá tánh muôn dân phải làm theo, áp bức tước hết mọi quyền tự do, áp chế hiểu biết. Biểu chết thời chết, cho sống thời sống, áp đảo khi người dân khán cự, áp giải làm tù binh hay giam vào nhà tù, sự sống của dân trên Đe dưới búa vô cùng khổ cực, cơ cực, ngắn cổ kêu chẳng thấu Trời. Chủ Nghĩa Độc Quyền là Chủ Nghĩa của sự tàn bạo. Chủ nghĩa của sự phi nghĩa, xã hội Địa Ngục trần gian. Cánh cửa khổng lồ dẩn tới Địa Ngục Âm Phủ. Chủ nghĩa của sự hận thù. Bất công chết chóc, đầy oan ức.

Chủ Nghĩa pháp quyền là Chủ Nghĩa Bình Đẳng. Hiến Pháp Cội Nguồn Đại Đồng Bình Đẳng là Vua. Luật pháp Nhân quyền tự do Bình Đẳng là thầy. Công Lý Công Bằng xã hội là Cha. Vua, Quan, Dân. Đều tôn thờ Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý. Trung thành giữ gìn bảo vệ như bảo vệ sinh mạng chính mình. Sống đúng theo Hiến Pháp Cội Nguồn. Làm đúng theo Luật pháp Cội Nguồn. Tôn trọng lẩn nhau công bằng xã hội mà sống. Chủ Nghĩa pháp quyền là Chủ Nghĩa mà ai cũng sống theo Hiến pháp, Luật pháp Bình Đẳng. Nêu cao Công Lý Công Bằng xã hội tiến tới thế giới Đại Đông. Thế giới Đỉnh cao của sự Công Bằng, cũng như sự giác ngộ Thế giới mà ai ai cũng nhận thức được. Tôn trọng quyền tự do của người khác, cũng chính là tôn trọng quyền tự do của chính mình. Tôn trọng quyền sống của kẻ khác, cũng có nghĩa là tôn trọng quyền sống của mình.

Chủ nghĩa Thiên quyền, Nhân quyền là Chủ Nghĩa Minh Chính. Chủ Nghĩa tôn thờ Hiến pháp, Luật pháp Công Lý. Mà chỉ có Hiến pháp Chân Chính, Luật pháp Chân Chính. Công Lý Chân Chính tồn tại mãi theo thời gian, hết nghìn năm nầy sang nghìn năm khác, soi đường dẩn lối gần gũi diều dắc Nhân loại Thế Nhân. Xã hội Thiên Đàng là xã hội Tôn Trọng Thiên Quyền. Quyền sống con người. Quyền tự do con người. Quyền Bình Đẳng con người. Quyền tự chủ con người. Quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Quyền ngôn luận con người v.v… Đây là những quyền Thiêng Liêng. Mà Đức Tổ Tiên, đã ban tặng cho mỗi Linh Hồn con người. Không ai có quyền xâm phạm, cũng không ai có quyền cướp lấy được. Thiên quyền và Nhân quyền không khác gì nhau. Nơi nào đàn áp Quyền tự do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền bình đẳng xã hội. Thời nơi đó có phong trào nổi lên đòi lại Tự Do, đòi lại quyền sống tự do mưu cầu hạnh phúc. Đòi lại sự sống công bằng xã hội. Đó chính là Luật. Mà Thiên Luật cho phép. Đấu tranh cho tự do, cho sự công bằng xã hội. Cho Nhân Quyền con người là sự đấu tranh Chính nghĩa. Hợp lòng người, hợp lòng Trời. Muốn xây dựng xã hội tương lai hạnh phúc cho toàn Nhân Loại, phải dựa trên cơ sở giác ngộ. Nắm vững Thiên ý Cha Trời, phát huy Nhân quyền, làm chủ xã hội, làm chủ Hiến pháp, làm chủ Luật pháp, làm chủ Công Lý, làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn. Thời ánh sáng Đại Đồng Bình Đẳng tỏa sáng khắp nhân gian. Đem lại Thiên Đàng hạnh phúc cho toàn Nhân Loại. Thiên Đàng trần gian.

Chủ Nghĩa Độc Quyền. Nẩy sinh ra đa dạng. Chế Độ Độc Quyền, ý tưởng xu hướng Độc trị, áp đảo dùng vũ lực đàn áp, áp đặc bắt người ta theo chính sách cai trị Độc quyền của mình, áp chế không cho người dân nói lên tiến nói Chân Chính Công Lý, áp bức, đè nén, đè bẹp tước hết mọi quyền lợi. Mà con người sanh ra cần phải có, vì không có quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Cuộc sống Địa Ngục Trần Gian đã kéo dài hết nghìn năm này sang nghìn năm khác và cứ thế kéo dài hàng nghìn năm. Chủ nghĩa Độc Quyền luôn luôn xu hướng Độc trị. Trái ngược lại xã hội Bình Đẳng, công bằng tự do. Dù cho trá hình bằng cách nào đi nữa. Thời thể chế Độc quyền Độc trị tàn bạo cũng sẽ lộ ra. Chủ Nghĩa Độc Quyền Độc Trị tàn bạo cũng sẽ lộ ra. Chủ Nghĩa Độc Quyền phát sanh từ phong kiến Thần giáo. Chế Độ Độc Quyền phát sinh từ Chủ Nghĩa Độc Quyền. Có thể ví dụ như sau. Chủ Nghĩa Độc Quyền ví như Bột Độc Quyền. Chế Độ Độc Quyền là những chiếc bánh. Được làm ra từ Bột Độc Quyền. Bột Bánh thời chỉ có một. Nhưng bánh thời đa dạng mẫu mã. Nhưng thật ra mùi vị. Bản chất tính chất cũng chẳng khác gì nhau. Dù trải qua hàng nghìn năm vẩn cứ thế mà thôi. Khi trình độ khoa học vật chất. Trình độ nhận thức dân trí lên cao, vói những chiếc bánh vừa lỗi thời vừa Độc hại Nhân Loại tiến bộ sẽ sanh ra nhàm chán vì cứ lẩn quẩn trong sự đấu tranh lật đổ lẩn nhau. Tàn sát lẩn nhau. Rốt cuộc cuối cùng chẳng ai là có kết cuộc tốt. Chung nhau cùng một số phận tất cả lần lượt đi vào diệt vọng. Linh Hồn Đọa lạc không mấy ai siêu thoát về Trời hay thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Phần nhiều thành ác nhân thì có.

Muốn tiến đến xã hội. Thế giới Chân thiện hoàn mỹ như ước muốn. Tốt đẹp trọn vẹn, không chiến tranh, không lật đổ, thái bình an lạc. Chỉ có một con đường duy nhất. Đi theo con đường Chính Nghĩa Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Làm chủ bản thân, làm chủ Linh Hồn, làm chủ Chân Tánh, làm chủ xã hội, làm chủ Hiến Pháp Cội Nguồn Đại Đồng, làm chủ Luật pháp nhân quyền Bình Đẳng, làm chủ Công Lý công bằng xã hội. Đi đến con đường hòa hợp hòa giãi dân tộc. Tất cả Nhân Loại đều là anh em một nhà xã hội thật sự Dân bầu, Dân cử, Dân tín nhiệm. Đại Diện cho sự công bằng thi hành Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý triệt để. Bảo vệ quyền lợi của Dân do dân và vì dân. Muốn có một xã hội tốt đẹp như vậy. Loại bỏ Chủ Nghĩa Độc Quyền phong kiến Thần giáo. Chuyển đến thời kỳ quá độ lỗi thời. Không còn phù hợp với trình độ dân trí ngày càng phát triển. Chuyển đến giai đoạn đấu tranh ôn hòa thay cho bạo động, quá khích tàn sát lẩn nhau. Vũ khí của Chính Nghĩa không phải là gươm Đao giáo mác. Mà là Đạo Đức Chính Nghĩa, Chân Lý Chính Nghĩa, Công Lý Chính Nghĩa, không có cá nhân lên án, mà là toàn Dân lên án, không có cá nhân, tập thể đấu tranh mà toàn Nhân Loại tiến bộ đấu tranh. Đấu tranh cho Nhân Quyền Bình Đẳng. Đấu tranh cho Nhân Quyền tự do. Đấu tranh cho quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc con người.

Một đất nước có Vua, có Vương, có Chúa. Nhưng không phải Vương, Vua, Chúa là tối cao. Như Chủ nghĩa Độc Quyền phong kiến thần giáo. Mà là Hiến pháp, Luật pháp. Công Lý. Mới thật là tối cao. Vua, Vương, Chúa. Chỉ là những kế vị được suy tôn lên ngôi vị tối cao. Thay mặt cho Dân, bảo vệ Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý, giữ vững Độc Lập cũng như sự Công Bằng xã hội. Dân đề cử suy tôn lên ngôi vị tối cao. Nhưng làm sai Hiến pháp, Luật pháp, Công Lý. Thời dân cử bầu lên, Thời cũng có quyền bãi bỏ chức vị mà dân đã bầu lên. Đó cũng chính là sự sáng suốt của toàn dân. Công bằng văn minh xã hội.

Chủ nghĩa Độc quyền phong kiến Thần giáo đã đi vào quá độ lỗi thời. Tự nó tiến hóa lên Chủ nghĩa pháp quyền Thánh Đức. Thay cho Chủ nghĩa Độc quyền phong kiến thần giáo. Tiến tới thế giới Đại Đồng. Nhận thức giữa cái chung và cái riêng không thể tách rời nhau. Cũng như Đạo và Đời, dung hòa là một. Đạo trong Đời, Đời trong Đạo. Làm Vương, làm Vua. Làm Quan Chân Chính. Thời coi như thành Phật, thành Thánh, thành Tiên rồi. Không còn Phật, Thánh, Tiên nào khác nữa. Những người có mặt nơi hội Long Vân. Tâm ý tưởng nở hoa giác ngộ. Làm Vương, làm Vua, làm Quan mà lo cho dân. Lo cho Dân sướng, Dân ít bệnh tật. Khuyến khích Dân làm lành hướng thiện. Thời Vương, Vua, Quan đó. Chính là Phật, là Thánh, là Tiên, là Bồ Tác không sai. Không còn Phật, Thánh, Tiên nào nữa.
**************


CHƯƠNG 16

PHẦN 3

TÀI VÀ ĐỨC
THẦN VÀ THÁNH

Điều mà các học sỉ Duy vật xưa nay nghỉ chỉ cần có tài là Thánh. Sao Chí Tôn Thái Tử không nói đến cái tài mà chỉ nói đến cái Đức. Làm vương, làm vua, làm Quan. Chỉ cần thật sự hết lòng vì Dân. Lo cho Dân, thời là Phật, là Thánh, là Tiên. Điều nầy có thể tin được không?

Đức Chí Tôn hiểu rõ tâm sự của các học sỉ. Những người thiếu căn, kém Đức vì lâu nay luôn khởi niệm Tài là Tất cả. Đại tài là Phật, Thánh, Tiên. Chí Tôn Thái Tử liền hỏi. Nầy các học sỉ, có người khám phá thấu đạt hết thế giới vật chất, thời người ấy có tài không. Các học sỉ nói. Thưa Đức Chí Tôn. Người ấy rất tài. Chí Tôn Thái Tử lại hỏi. Có người dùng pháp thuật Thần Thông. Khuynh Đão càn khôn vũ trụ. Chuyển đất thành biển, chuyển biển thành núi. Những người ấy có tài không? Thưa Đức Chí Tôn, họ là những người rất tài, có thể nói là trên cả Đại Tài mới đúng. Chí Tôn Thái Tử lại hỏi. Có người dựng lên học thuyết, mở đường cho sự đấu tranh, thôn tính lẩn nhau. Cuối cùng thâu tốm cả Nhân Loại. Những người ấy có tài không? Thưa Đức Chí Tôn. Họ là những người quá tài. Thiên tài.

Chí Tôn Thái Tử lại hỏi. Các ông thử nghỉ xem. Những người Đại tài. Trên cả Đại tài. Thiên tài như đã nói trên. Thời những người ấy ở ngôi vị thế nào nơi vũ trụ? Các học sỉ lặng thinh không trả lời, khi ấy cả Chúng hội Long Vân yên lặng chờ xem Đức Chí Tôn Thái Tử giải đáp thế nào. Để chứng dẩn lời dạy của mình. Tức thời từ nơi đỉnh đầu của Thái Tử. Bổng phát lên ba Đạo hào quang xuyên suốt hư không, vang ra tiếng sấm lớn. Tức thời xuất hiện một Đấng siêu Nhân, có tới ba con mắt. Lưng mang bảo kiếm. Thể hiện tài năng có thể nhìn thấy tất cả.

Đức Chí Tôn Thái Tử hỏi. Ông từ cõi nào tới? Vị Siêu Nhân mới xuất hiện đáp. Thưa Đức Chí Tôn Chúng Thần từ Cung quan sát. Hạ Thiên vũ trụ tới đây để nghe Chí Tôn dạy bảo. Đức Chí Tôn hỏi. Ông có biệt tài gì? Vị Siêu Nhân đáp. Thần là vị Thần trông coi vũ trụ. Không những thấy rõ, hiểu rõ tất cả thế giới vật chất vũ trụ. Mà còn thấy rõ cả thế giới Linh Hồn vũ trụ. Vị Thần nói xong con mắt thứ 3 giữa tráng liền phát ra một Đạo hào quang sáng chóa nhìn thẳng vể vũ trụ. Chúng hội nương theo ánh sáng ấy liền thấy vô lượng vô biên cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc, khám phá ra bao nhiêu điều kỳ diệu của thế giới vật chất. Vị Thần lại nhìn xuống các tần âm phủ. Chúng hội Long Vân nương theo ánh sáng ấy. Khám phá ra bao điều mới lạ chuyển kiếp đầu thai của thế giới Linh Hồn nơi cõi Âm Phủ. Vị Thần chuyển mắt Thần nhìn về chốn nhân gian. Thấy rõ hiện nay là giai đoạn phong kiến Thần giáo Độc quyền thống trị, giai đoạn Địa Thần quá độ, sắp sửa chuyển lên giai đoạn Thiên Thần, Phong Thần. Vị Thần thấy chúng hội, hội đủ đức tin liền thâu hào quang lại. Thuyết kệ rằng:
Dù tài có đến đâu
Quyền lực và tốm thâu
Khắp cùng Trời cùng Đất
Đại Tài Ngôi vị Thấp
Phò Đức vốn xưa nay
Tài, Đức khác nhau xa
Cứu Dân mới là lớn
Thương Dân là Đại Đức
Thánh là bật Đại giác
Thánh là bật yên bát
Hiểu rõ Đạo Luật Trời
Thánh là bật Thầy Người
Đức, Trí, không kể xiết
Thánh là bật Cứu Thế
Thánh là Đấng con Trời
Thương Dân thương giống nòi
Gương Đức sáng sáng soi
Yêu, Tinh lắm tài ba
Có mấy ai vượt qua
Nhưng nào có thành Thánh
Dù Thần Thông khủng khiếp
Cũng chỉ là Yêu Tinh
Thánh, Phật, Tiên anh Linh
Đức trùm muôn vạn cõi
Tài là Thần phụng chủ
Phò Chính Nghĩa cứu Dân
Đức: là ánh Thái Dương
Tài: là ngôi sao sáng.

Ngâm kệ xong vị Thần quan sát cũng như vị Thần Chuyển thế biến mất. Hai vị Thần vừa biến mất thời vị Thần khác lại xuất hiện. Tay cầm cẩm nan, thể hiện tài năng, trí huệ vô biên.

Chí Tôn Thái Tử liền hỏi. Ông từ cõi nào tới. Vị Siêu Nhân ấy chấp tay hành lễ thưa rằng. Thần từ Cung Thiên Sát đến đây để nghe Chí Tôn dạy bảo. Đức Chí Tôn hỏi. Ông có những tài gì? Thiên Sát Thần đáp. Khi chốn Nhân gian, Nhân Loại coi Trời bằng nắp vung ác căn ác Tánh sanh ra quá nhiều. Thần liền lầm phàm xuống chốn nhân gian. Hí luận lên nhiều Luận thuyết. Mở màn cho cuộc đấu tranh. Nhất là những Dân Tộc xem thường Nguồn Cội, phải chịu nhiều sự nô lệ, của nhiều nước khác. Trị cái tội Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu. Lấy ác diệt ác, lấy Độc trừ Độc. Thế mà Nhân Loại vì ác căn ác Tánh sâu dày. Nên cho cái tài của Thần là Thánh Lập miếu tôn thờ là Thánh. Muốn đạt đến ngôi vị Thánh Giáo. Thời người đó phải thể hiện cái Đức rộng lớn. Cái Đức rộng lớn. Chính là cái Đức thương Dân, lo cho Dân, ai cũng như ai Bình Đẳng. Bật Thánh Đức thường sống theo ý Trời, làm theo ý Trời, an trụ vào Chính Nghĩa, phát huy Chính Nghĩa. Mà Chính Nghĩa chỉ xuất hiện ở thời Thánh Đức mà thôi. Thiên Bút, Thiên Ấn ra đời. Nói xong vị Thần thuyết kệ rằng:
Đức mới là phần gốc của Trời
Tài chỉ là phần ngọn của Trời
Dù cho có tài đến đâu
Cũng chỉ là bề tôi
Theo phò Thánh Đức
Tài là Thần
Đức là Thánh
Đó là quy luật tự nhiên
Thiên Đạo vũ trụ.

Lo cho Dân, lo cho xã hội, lo cho Nước. Đó là hàng Thánh Đức không sai. Hại Dân, hại xã hội, hại Nước. Đó là ác Quỹ đầu thai, không phải Thần, không phải Thánh gì cả. Ngâm kệ xong vị Thần Thiên sát biến mất. Lại thêm một vị Thần nữa xuất hiện. Vị Thần uy nghi lẩm lẩm, ai nhìn thấy cũng đều kính nể run sợ. Đức Chí Tôn Thái Tử liền hỏi. Ông từ cõi nào tới. Vị Thần chấp tay hành lễ rồi thưa rằng. Thưa Đức Chí Tôn. Thần từ cung khai phá đến đây để nghe Chí Tôn dạy bảo. Chí Tôn Thái Tử hỏi, ông có những tài gì? Thần khai phá đáp. Thưa Đức Chí Tôn. Thần có tài dời non lấp biển. Điều động, Đất, Nước, gió, lửa, chuyển đổi phong thủy Địa Cuộc. Vị Thần nói xong liền lấy trong túi ra một cổ máy bảo bối nhỏ xíu. Hình thù như cuốc xẻng. Rồi thưa với Đức Chí Tôn rằng. Thưa Đức Chí Tôn. Cổ máy nhỏ xíu nầy là do nền Văn Minh Thiên Đạo sáng chế ra. Thần kỳ tối tân hết sức kỳ diệu. Có thể lớn nhỏ tùy theo ý muốn của con người. Dùng ý tưởng điện năng thần lực trong cơ thể con người phát động cổ máy. Khi cổ máy nhỏ xíu này chuyển động. Liền thu hút Thần lực vũ trụ vào cổ máy. Biến thần lực chuyển thành Điện Năng vũ trụ. Tỏa ra muôn Đạo hào quang. Cổ máy tức thời lớn lên tùy theo ý muốn của mình. Cổ máy lúc này sức mạnh vô biên. Đủ sức đào thông khai suối dời non lấp biển.

Chí Tôn Thái Tử nói, ông có thể biểu diễn sự kỳ diệu của bảo bối máy móc tối tân của Nền Văn Minh Tiên Đạo cho chúng hội Long Vân xem được không? Nhưng đừng làm tổn hại đến dân chúng đất đai núi non biển cả. Thưa Đức Chí Tôn Thần tuân lịnh. Tức thời vị Thần khai phá ấy. Quăng bảo bối máy móc lên không trung. Niệm chú vận dụng Thần Lực phóng tia điện năng từ nội thể theo luồng tư tưởng phát động bộ máy tối tân của chiếc cuốc xẻng Thần Kỳ. Tức thời một tiếng khua lớn, sau đó là chuyển động ầm ầm. Cổ máy thu hút Thần Lực vũ trụ, bổng chốc trở thành khổng lồ to lớn dị thượng. Sự chuyển động càng lúc càng khủng khiếp. Muôn Đạo hào quang càng lúc càng phát ra dữ dội. Cổ máy thu hút Thần lực vũ trụ. Biến thành Điện Năng vũ trụ. Chuyển động ầm ầm, hào quang chói mắt. Chiếc cuốc xẻng bay tới đâu, thời núi sông đất đai biển cả rung rinh tới đó. Cuồng phong khủng khiếp, cung thành như muốn sụp đổ đến nơi.

Chúng hội Long Vân nhờ an trụ Văn Hóa Cội Nguồn nên tinh thần định vững. Còn những người mới đến thời sợ muốn vỡ mật. Khiếp sợ trước thần kỳ Thần vật bảo bối máy móc tối tân, của nền văn minh Tiên Đạo. Dùng để khai phá Đất Đai dời non lấp biển. Vì thấy một số người quá sợ hãi nên Thần khai phá, thu hồi bảo bối lại rồi bỏ vào túi. Chí Tôn Thái Tử lại hỏi. Còn chiếc quạt cầm tay của ông có công dụng gì? Thưa Đức Chí Tôn. Chiến quạt nầy nhìn thấy rất tầm thường. Nhưng hàm chứa nhiều cổ máy tối tân. Huyền diệu tinh vi, phải nói là quá hiện đại, không thể nghỉ bàn, luận bàn cho hết được. Có thể quạt ra lửa. Quạt ra băng tuyết. Quạt ra giông bão. Chí Tôn Thái Tử hỏi. Chiếc quạt Thần kỳ này do đâu mà có? Thưa Đức Chí Tôn. Chiếc quạt đa năng nầy là do các nhà khoa học của Nền văn minh Tiên Đạo sáng chế ra. Những chất liệu trong máy móc quạt nầy toàn là Thần Vật. Được lấy trong tinh thể Kim Cương, Trân Châu, Vàng, Ngọc. Các nhà khoa học của Nền văn minh Tiên Đạo. Lấy Vàng, Ngọc, Kim Cương, Trân Châu. Đưa vào tôi luyện. Cho đến khi chuyển hóa thành Tinh. Rồi luyện cho Tinh chuyển thành khí. Rồi luyện cho khí hóa thành Thần vật. Dùng Thần vật chế tạo ra chiếc quạt đa năng nầy. Chí Tôn Thái Tử nói, ông có thể điều khiển chiếc quạt đa năng thần kỳ nầy cho chúng hội Long Vân xem được không? Thưa Đức Chí Tôn. Thần tuân chỉ nói xong vị Thần bay lên không. Niệm chú ấn nút phát động cổ máy. Tức thời tiếng rè rè phát ra từ chiếc quạt, bổng chốc chiếc quạt to lớn dị thường vị Thần cũng hiện Thân to lớn để điều khiển chiếc quạt. Vị Thần khai phá ngón tay cái ấm vào cung hỏa trên cán quạt. Tức thời chiếc quạt to lớn thu hút Thần Lực vũ trụ vào cổ máy tạo ra Điện năng bất tận, chuyển hóa thành lửa. Cổ máy không chỉ thu hút Thần Lực vũ trụ. Mà cả chân khí vũ trụ. Nói chung cổ máy Thần quạt thu hút Thần Lực - Chân khí, Thể Lỏng vũ trụ chuyển hóa ra ngọn lửa Thần. Nói ra thời chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Vị Thần quạt vào không giang ba cái. Tức thời Lửa Thần, Lửa Thiên trổi dậy ầm ầm lan tỏa nhanh chóng như thiêu rụi cả không gian, sức nóng tỏa xuống mặt Đất như đốt chín cả da thịt. Bổng không gian biển lửa biến mất. Hơi lạnh thấu xương. Đất Trời âm u mù mịt, tuyết rơi trắng xóa, sông suối như muốn đóng băng. Nơi Chúng hội có người đã chịu không nổi. May thay cơn lạnh cũng đã dừng nhiệt độ chan hòa trở lại. Chúng hội lại nghe tiếng gió gào thét, càng lúc càng dữ dội. Tưởng chừng như Đất Trời sắp sụp đổ đến nơi. Chúng hội có người đã kinh hoàng sợ hãi. Có lẽ vị Thần thấy biểu diễn sự kỳ diệu của chiếc quạt Thần thế là đủ, liền thu hồi Thần Thông pháp thuật của chiếc quạt Thần lại. Bay xuống trước pháp tòa để nghe Chí Tôn truyền bảo. Chí Tôn Thái Tử hỏi. Ông là người kỳ tài. Lại có nhiều báu vật, xử dụng máy móc, hình như đã đạt đến huyền vi tạo hóa. Nơi vũ trụ ông ở ngôi vị nào? Thưa Đức Chí Tôn. Thần cũng chỉ ở vào Ngôi vị Thiên Thần mà thôi. Vì Thần chưa hiểu được Pháp Lý, Công Lý, Đạo Luật vũ trụ. Nên không thể nào lên ngôi Thánh được, còn ở mãi ngôi Thần. Muốn lên ngôi Thánh phải hiểu Luật Trời dạy Dân theo con đường lành, lo cho Dân, lo cho Nước. Thế Thiên hành Đạo, đem lại sự an lành cho xã hội. Thể hiện lòng thương Dân, thương Đồng Bào, thương Nhân Loại. Hiển lộ cái Đức ẩn cái Tài. Đức Thánh con Trời. Chúng Thần đem cái Tài phò trì cho cái Đức. Lập công trong Thiên Đạo vũ trụ. Vị Thần Tiên Cung khai phá xong liền ngâm kệ rằng:
Đức mới là phần gốc
Tài chỉ là phần ngọn
Dù tài trùm vũ trụ
Chức vị ở Ngôi Thần
Dù Đức mởi khởi Tâm
Cũng liệt vào hàng Thánh.

Văn Hóa Cội Nguồn là trên hết. Phật Tiên Thánh Chúa đến nơi. Thiên Thần sứ giã. Hộ pháp ngâm kệ xong liền biến mất. Chúng hội Long Vân sau khi chứng kiến bảo bối máy móc tối tân, đã đạt đến cảnh tối cao của khoa học vật chất vũ trụ. Do Nền văn minh Tiên Đạo sáng chế ra. Dùng vật liệu bá bảo. Vàng, Ngọc, Kim Cương, Trân Châu. Tôi luyện thành Tinh, chuyển hóa thành khí. Khí Kim Cương, khí Vàng, khí Ngọc. Kết tụ thành Thần vật. Rồi mới chế tạo ra Bảo Bối máy móc tối tân huyền diệu Thần Kỳ. Chỉ cần dùng Thể Lực Điện năng trong cơ thể. Điều khiển bảo bối cổ máy sẽ làm nên những chuyện Kinh Thiên động địa. Dời non lấp biển sang bằng Địa cầu. Nền văn minh vật chất của Thiên Đạo, Thiên Tiên. Đã đạt đến cảnh giới thay quyền tạo hóa. Thay thế con người làm lên những chuyện lớn lao vũ trụ. Chỉ trong phút chốc, Chúng hội Long Vân như tiến hóa Linh Hồn vượt lên giai đoạn mới, giai đoạn khoa học máy móc thay cho con người. Các học giã Duy vật xưa nay tự cho mình là hiểu biết. Nhưng nay nhìn thấy nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên. Thời sự hiểu biết của mình xưa nay chỉ là hạt cát hạt bụi. Chỉ trong phút chốc, Chúng hội Long Vân kiến thức vượt lên có thể ví dụ. Tôm hóa Rồng. Bay lên khỏi mặt Nước. Nhìn thế giới vũ trụ với tầm nhìn rộng lớn, ý tưởng kêu căn tự phụ lắm bịnh nhiều tật, liền trút bỏ, vượt lên cảnh giới phàm, vào cảnh giới Phật Thánh Tiên. Chúng hội Long Vân giờ đây không còn hạt lếp. Hạt nào cũng chắc, nảy mầm sanh lộc, trở thành những cây Đại Thụ trong thế giới Long Hoa. Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ.

Sau khi vị Thần ở cung khai phá biến mất. Thời vị Thần khác lại xuất hiện. Vị Thần mới đến có khác hơn vị Thần trước. Vị Thần nầy ngoài sự uy nghi lẩm lẩm còn có cả hào quang phát ra từ đỉnh đầu. Như nói sự thông thái vô bờ bến. Chí Tôn Thái Tử thấy vị Thần xuất hiện liền hỏi ông từ đâu, cõi nào đến? Vị Thần đáp. Chúng Thần từ cung Huyền Cơ vũ trụ đến để nghe Chí Tôn dạy bảo. Chí Tôn Thái Tử hỏi. Ông là nhà khoa học Huyền Cơ vũ trụ, vậy ông có thể nói sự huyền Cơ tiến hóa xã hội tám nghìn năm đến cho chúng hội hiểu rõ được không? Vị Thần Thiên Cơ đáp. Thưa Đức Chí Tôn sự huyền Diệu của thế giới vật chất vũ trụ. Nào là Lực, nào là Điện, nào là Khí, nào là Nước, nào là Đất, nào là Gió, nào là Lửa, nào là Huyền Cơ tiến hóa. Sanh, Trụ, Dị, Diệt tuần hoàn vũ trụ. Từ đầu tiểu kiếp. Từ tiểu kiếp nầy sang tiểu kiếp kia chúng Thần đều rõ.

Nhưng chỉ trừ nước Văn Lang sau nầy do Chí Tôn chủ trì. Đất nước Thần - Thánh - Phật - Tiên. Thiên Đàng trần gian. Nhất là giai đoạn đầu năm trăm năm là giai đoạn xã hội Thần, Thánh, Phật, Tiên, không theo chu kỳ tiến hóa theo xã hội toàn cầu, xã hội thường tục, Và kéo dài cho đến một nghìn năm. Sau một nghìn năm xã hội Văn Lang. Có lẽ thế hệ ông Cha đã đi hết về Trời. Con cháu lần lần lạc Cội mất Nguồn, vì thế xã hội Văn Lang Phật Thánh Tiên. Dần dần biến mất, xã hội Văn Lang dần dần trở lại bình thường hòa nhập theo trào lưu tiến hóa xã hội thường tục. Còn về sau thời Thần chưa được rõ vì đó là bí mật Thiên ý của Đức Cha Trời. Thưa Đức Chí Tôn theo sự tiến hóa tuần hoàn vũ trụ, ở vào giai đoạn hiện nay là giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ 9. Chỉ còn 10 nghìn năm nữa là chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Giai đoạn hiện nay là giai đoạn cường thịnh phong Kiến Thần giáo và chỉ còn một nghìn năm nữa sẽ đi vào giai đoạn tiến lần đến kết thúc. Ở vào giai đoạn gần 2 nghìn năm. Giai đoạn phong Thần, sau giai đoạn phong Thần. Từ phong kiến Thần giáo chuyển sang phong Kiến Chủ Nghĩa độc quyền. Ở vào giai đoạn nầy nền văn minh vật chất, khoa học còn ở dạng sơ khai, giai đoạn con người thành phần tiến bộ. Khai phá cảnh giới thiên nhiên, để rồi làm chủ đất đai. Mở ra giai đoạn phong Kiến Địa Chủ. Đồng loạt tiến lên. Chúa Đất. Vua Đất. Vương Đất. Chủ Nghĩa phong Kiến Độc Quyền. Tiến tới Độc trị. Mở màn cho sự chiếm hửu nô lệ. Tranh giành đất đai, tranh giành con người. Làm bùng phát chiến tranh. Địa Ngục trần gian càng lúc càng nới rộng. Bạo Tàn áp bức càng về sau càng khủng khiếp. Sau ba nghìn năm, lúc nầy Phật Thánh Tiên Chúa. Đã xuất hiện trở lại chốn nhân gian. Thi nhau truyền bá Chánh giáo. Cũng vì thế xã hội Nhân Loại chuyển sang giai đoạn phong kiến Chủ Nghĩa Độc Quyền. Lần lần chuyển hóa đa dạng lên chế độ phong kiến Chủ Nghĩa Độc Quyền.

Chế Độ phong kiến Độc Quyền, là Chế Độ đỉnh cao của sự chiếm hửu đất đai. Con người. Khoa học kỷ thuật. Hình thành lên nhiều đất nước văn minh. Sự phát triển nầy cho đến hết giai đoạn ba nghìn năm. Chuyển sang giai đoạn bốn nghìn năm. Chế Độ phong kiến Chủ Nghĩa Độc Quyền đã tiến hóa phát triển đến đỉnh cao. Khoa học tiến bộ vượt bật. Đi sâu vào khai thác hầm mỏ đồng loạt. Như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ sắt, mỏ chì v.v… Chế tạo ra máy móc thô sơ. Và cho đến giai đoạn gần cuối bốn nghìn năm xã hội Nhân Loại tiến hóa nhanh chóng. Chế Độ phong kiến Chủ Nghĩa Độc Quyền đã tiến hóa đến cảnh giới quá Độ. Chuyển hóa lên Nhà Nước pháp Quyền. Chủ Nghĩa Đa nguyên. Những đất nước văn minh xã hội tiến bộ. Nền khoa học kỷ thuật, tiến hóa lên tầm cao mới. Từ khai thác Lục Địa, chuyển dần sang khai thác Đại Dương. Khai thác dầu khí, mỏ khí, nơi đáy biển. Các tần khí trên không trung. Tiến đến khai thác Thần Lực. Chính là Thể Lực vũ trụ, chuyển hóa thành Điện Năng, tạo ra Chân Hỏa, lưu chuyển qua. Đồng thau sắt thép chì kẻm. Lúc nầy nền văn minh khoa học đã đủ yếu tố Ngũ Hành.
1: Thể Lực Điện Lực.
2: Thể Khí áp lực bộc phát nổ.
3: Thể Lỏng cháy.
4: Thể Đặc sắt thép kẻm chì làm nền tản.
5: Chân Hỏa Lửa, phát động cho sực chuyển động.

Đây là giai đoạn ngành khoa học kỷ thuật đủ yếu tố chế tạo kết cấu Ngũ Hành thành máy móc. Từ máy móc đơn thô sơ, tiến lên máy móc liên hợp. Tạo lên sức mạnh thần kỳ của sức mạnh máy móc. Có thể làm mưa, làm gió, làm nóng, làm lạnh. Dời núi, đào sông, lấp biển. Máy móc thay thế cho sức mạnh con người làm nên tất cả. Đó là những nước Văn Minh đã tiến hóa lên nhà nước Pháp Quyền Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Đã cởi bỏ Độc Quyền. Cởi bỏ những thể chế, đè nén trói buộc con người, làm cho con người, khô cằn về lối sống. Con người đã hoàn toàn được tự do. Như đàn chim ra khỏi lồng tìm đến Chân Trời mới. Chân Trời tự do Nhân Quyền. Và ở Chân Trời tự do Nhân Quyền nầy họ sẽ tìm thấy Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Như chúng hội Long Vân hiện nay. Có thể nói chúng hội Long Vân hiện giờ đã tiến hóa đi trước xã hội Nhân Loại tới năm nghìn năm và năm nghìn năm tới xã hội Nhân Loại mới tiến lần tới Chủ Nghĩa Đại Đồng. Khi Nhân Loại xã hội tiến hóa lên Nhà Nước Pháp Quyền Chủ Nghĩa Đa Nguyên. Thời khoa học máy móc. Ngũ hành tiến hóa lên máy móc công nghệ thông tin, phần lớn là bành trướng sự thấy nghe hay biết con người qua máy móc công nghệ thông tin. Nhờ máy móc hiện đại ngũ hành. Máy móc công nghệ thông tin. Nhân Loại càng ngày xích lại gần nhau hơn. Trí tuệ tiến hóa khoa học không chỉ ở một Nước. Mà sự tiến hóa dựa trên cơ sở toàn cầu. Có thể nói từ năm năm trở về sau. Những nước đã tiến hóa lên Chủ Nghĩa Đa Nguyên Nhà Nước Pháp Quyền. Nhân Quyền tự do, chuyển hóa vượt lên khoa học đỉnh cao. Khoa học máy móc Đồng Thau, Sắt Thép, Kẻm Chì. Chuyển sang giai đoạn văn minh khoa học. Làm bằng chất liệu Châu Báu. Vàng - Bạc - Kim Cương - Trân Châu tối tân hiện đại. Vì máy móc làm bằng chất liệu Châu Báu sẽ phát huy hết tác dụng mật tạng của Điện Năng và Thần Lực vũ trụ. Khám phá được 1 phần trong năm phần Mật Tạng vũ trụ. Tinh thần lẩn vật chất. Mới đây nơi Chúng hội Long Vân. Vị Thần khai phá, xử dụng hai loại Bảo Bối, làm bằng chất liệu Châu Báu quí hiếm. Có sức công phá dời non lấp biển. Lửa gió nóng lạnh như ý. Mạnh yếu lớn nhỏ theo ý tưởng con người. Do nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên chế ra. Còn nền văn minh khoa học vật chất đỉnh cao của Nhân Loại. Nền văn minh của thời đại Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chỉ là đỉnh cao của nền văn minh Tiên Đạo Địa Tiên. Dù cho máy móc chất liệu toàn là Châu báu, vàng, bạc, ngọc ngà, Trân Châu Kim Cương. Nhưng so với nền văn minh Tiên Đạo Thiên Tiên, thời thấp kém quá xa. Không thể nào nền văn minh khoa học trần gian theo kịp. Vì sức tôi luyện Kim Ngân của nền văn minh Tiên Đạo Địa Tiên đỉnh cao Nhân gian. Cũng chỉ ở mức. Nấu cho Kim Ngân chảy ra rồi đem chế tạo thành máy móc. Còn sức tôi luyện Kim Ngân Châu Báu của nền Văn Minh Tiên Đạo Thiên Tiên. Không những nấu cho Kim Ngân Châu Báu chảy ra Nước. Nấu cho nước Kim Ngân hóa thành khí. Tinh khí bay lên. Kết tụ thành Thần vật, vàng sống, bạc sống, kim cương trân châu sống. Tự thu hút được, Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực vũ trụ. Mới đem chế tạo ra Bảo Bối. Máy móc tối tân thần kỳ. Chỉ cần đọc Chú truyền ý tưởng là khởi động được Bảo Bối bộ máy tối tân theo ý muốn của con người. Khi cổ máy phát theo ý muốn của con người. Khi phát động cơ quan. Liền thu hút Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực, vũ trụ. Biến thành sức mạnh chuyển hóa Điện Năng. Tỏa ra muôn Đạo hào quang sức mạnh thần kỳ có thể dời non lấp biển. Theo ý con người.

Tuy nền văn minh của xã hội Nhân Loại Địa Tiên Trần gian, không theo kịp nền Văn Minh Tiên Đạo Thiên Tiên. Nhưng cũng đã nói lên sự văn minh Nhân Loại phàm phu. Đã chuyển sang giai đoạn Văn Minh Thần Thánh, Phật Tiên. Ở giai đoạn Chủ Nghĩa Đại Đồng, xã hội Nhân Quyền tự do. Nhân Loại phàm phu tiến hóa đến đỉnh cao nầy. Cũng là lúc đi gần về cuối tiểu kiếp thứ 9. Máy móc tối tân của con người. Không chống chọi lại nổi máy móc tự nhiên Huyền Cơ tuần hoàn vũ trụ. Bánh xe lịch sử của tạo hóa. Khi đã chuyển mình. Thời Động Đất, Nước dân, mưa to bão lớn. Nhiệt độ tăng cao, hạ thấp, hủy hoại sự sống, lập lại tuần hoàn tiểu kiếp. Những người sống sót cuối tiểu kiếp thứ 9 chuyển qua tiểu kiếp thứ 10. Trở thành người nguyên thỉ Hồng Hoang. Những đất nước tiến hóa không kịp, còn ở cảnh giới lạc hậu. Bảo thủ Độc Quyền tự trói buột nhau, cai trị nhau, đàn áp nhau. Mà quên đi Địa Cầu sắp đi đến giai đoạn chuyển đổi Lục Địa. Động Đất chết hàng loạt. Những Linh Hồn tiến hóa theo kịp thời Đại, thời siêu sanh về Trời. Những Linh Hồn tiến hóa không kịp, ác căn chưa dứt ác khí còn chứa đầy trong tâm. Thời Linh Hồn sa xuống Địa Phủ. Chờ ngày đầu thai trở lại Chốn Nhân Gian ở tiểu kiếp thứ 10, tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn.

Cuối tiểu kiếp không những động đất càng về sau càng mạnh. Mà Nước biển càng về sau càng dân cao. Làm ngập chìm hầu hết các Đồng Bằng của các Châu Lục, vùi lấp không biết bao nhiêu làng mạc thành phố, thăm thẳm là Đại Dương mênh mông. Mưa to làm lở núi sụp đồi. Bão to càn quét tàn phá sự sống. Còn hình thành lên những con sóng khổng lồ như những dãy núi cao bủa ập vào cuốn đi tất cả. Cũng vì Nhân Loại sắp đi vào cảnh đại họa như thế. Nên Đức Chí Tôn mới sanh xuống chốn nhân gian. Xây nền móng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ trước 10 nghìn năm, trước khi tiểu kiếp thứ 9 kết thúc. Thiên Ấn ra đời. Sau khi Thiên Ấn năm nghìn năm, thời Thiên Bút ra đời. Nhân Loại nhờ Thiên Bút ra đời. Tiến hóa lên Chủ Nghĩa Đại Đồng, tiến bước trên con đường giải thoát. Nền văn minh khoa học vật chất của Chủ Nghĩa Đại Đồng, thu hút năng lượng mặt trời. Nhất là thu hút Thần Lực, Thể Lực vũ trụ, tạo ra năng lượng làm nhiên liệu bay đến các vì sao. Cũng là giai đoạn cuối cùng của nền văn minh khoa học vật chất đi vào hủy diệt, theo sự hủy diệt nhân loại con người. Nói xong Thiên Thần thuyết thi rằng:
Nhân Loại anh em vốn một nhà
Một Nguồn một Cội Đấng Trời Cha
Nòi giống Rồng Tiên uy linh khắp
Có Tài Vô Đức Quỉ Quỉ Ma
Có Đức Có Tài, là bật Thánh
Tiên - Thần - Phật - Chúa, Đức sinh ra
Thiên Đạo Tổng trì quyền Tạo Hóa
Thế Thiên hành Đạo khắp hà sa
Có phúc có duyên quy Chánh giáo
Lo gì chẳng được Đạo Cao xa
Tam giáo quy nguyên, nền Cội gốc
Ngũ chi hiệp nhất, Cội một Tòa
Đại Đồng Bình Đẳng, nền vạn tuế
Tự do hạnh phúc, nạn tai qua
Cha Trời, Địa Mẫu, luôn sùng kính
Văn Hóa Cội Nguồn Đạo ông cha
Đường lên thiên giới đường giải thoát
Con đường Chánh giác Cội Long Hoa
Ngâm thi kệ xong Tiên Thiên biến mất.
**************


CHƯƠNG 16

PHẦN 4

ĐẠO ĐỨC

Sự xuất hiện nhiều Thiên Thần, đã làm cho Chúng hội Long Vân, đã giác ngộ càng thêm giác ngộ. Thép càng tôi luyện, càng cứng, càng bền, vàng càng tôi luyện càng sáng càng trong. Đức Vua Kinh Dương Vương, là vị vua Hiền, nên rất sùng Đạo, lại thêm tuổi đã già, không bao lâu nữa thời xác thân sẽ trở về với Cát Bụi. Mở mắt còn sống thời gian sang còn đó, nhắm mắt xuôi tay tất cả chỉ là con số không. Linh Hồn đầu thai đến chốn Nhân gian không mang gì theo. Khi ra đi cũng sẽ bỏ lại tất cả. Dù cho đó là cung vàng Điện Ngọc, xem đi xét lại. Chốn Nhân gian chỉ là trường Đời giã tạm. Mượn đó rồi trả lại. Mượn của Trần, thời phải trả lại cho Trần. Chỉ cần mỗi Linh Hồn ra đi mang theo hạt bụi. Thời cõi trần gian hết sạch biến mất từ lâu. Hạt bụi còn mang theo không được. Huống chi là Cung Vàng Điện Ngọc. Lại càng không thể mang theo. Thử hỏi cái gì là của mình đâu. Đối với lúc xa lìa trần thế nào có ích lợi gì. Chi bằng hôm nay ta lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ, vì nghỉ như vậy, nên Kinh Dương Vương mới yêu cầu con trai là Thái Tử Hùng Lan vì Cha mà thuyết giáo. Làm lợi ích cho chúng hội Long Vân. Cũng như con dân trong nước truyền lại cho đến tận đời sau. Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Đạo vũ trụ là Đạo pháp tối cao không còn Đạo nào cao hơn nữa. Lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Đạo vũ trụ. Cũng tức là lập công với Đức Cha Trời Đấng tối cao. Hiện thân của Tổ Tiên Khai Hóa Như Lai. Đấng lập lên tất cả vũ trụ cũng như con người. Vì Văn Hóa Cội Nguồn, Thiên Đạo vũ trụ là Đạo pháp khoa học tối cao. Lời lẽ cao thâm khó hiểu. Nhất là ở vào thời điểm trình độ dân trí còn quá thấp. Nên phải dùng đến Thần Thông khoa học hiện thực để chứng minh. Làm cho Chúng hội tiến hóa Linh Hồn nhanh chóng hàng vạn vạn kiếp. Tiến đi trước sự tiến hóa Nhân Loại 5 đến 6 nghìn năm. Bằng Nhân Loại đã tiến hóa lên Chủ Nghĩa Đại Đồng ở vào thời Đại đỉnh cao văn minh nhất. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ là Đạo pháp khoa học hiện thực, không đi vào mê tín dị đoan mê hoặc. Lời lẽ khoa học biện minh rõ ràng. Nếu ai cùng giải mê giác ngộ. Bỏ ác làm lành. Hướng về Cội Nguồn. Thời ai cũng như ai Bình Đẳng. Sở dĩ có cao sang thấp hèn. Thông dốt, họa phúc, khác nhau là do mê Ngộ. Thiện ác. Tu nhân tích Đức kẻ ít người nhiều. Tạo ra cảnh giới xã hội như vậy. Đó cũng là lẽ công bằng của tạo hóa. Có công có quả, gieo nhiều gặt nhiều, gieo ít gặt ít. Cán cân công lý vũ trụ không thiên vị bình đẳng.

Tất cả Nhân Loại anh em. Dù người kinh ở Đồng Bằng hay người Thượng ở Đại Ngàn rừng núi. Da trắng hay Da Đen, Da Vàng Da Chàm hay Da Đỏ. Tất cả đều sanh ra cùng một Nguồn một Cội. Một Tổ Tiên. Cha Trời. Địa Mẫu. Nên tất cả Nhân Loại, tất cả Dân Tộc đều là anh em. Bình Đẳng. Nên quyền lợi nơi vũ trụ đều như nhau. Quyền sống con người. Quyền tự do con người. Quyền bình đẳng con người. Quyền mưu cầu hạnh phúc con người v.v… Là những quyền thiên liêng mà Đức Cha Trời duy truyền ban tặng cho mỗi con người không ai có quyền xâm phạm hoặc tước đi những quyền thiêng liêng ấy. Tổ Tiên đã tạo ra sự sống chúng ta, vì thế chúng ta phải tôn trọng sự sống của nhau. Tức là chúng ta đã làm theo thiên ý của Đức Cha Trời. Chúng ta tôn trọng Quyền Độc Lập. Quyền Tự Do. Quyền mưu cầu hạnh phúc là chúng ta làm đúng theo Thiên ý của Đức Cha Trời. Tôn trọng lẩn nhau là con đường hạnh phúc. Đưa chúng ta xích lại gần nhau. Thời chúng ta mới thấy được ý nghĩa của sự Bình Đẳng. Thế giới Đại Đồng tồn tại trên Chủ Nghĩa Đại Đồng.

Đến với Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ là đến với tình yêu thương rộng lớn. Tha thứ và thông cảm cho nhau. Những kẻ dùng quyền thế đàn áp dân chúng hoặc lạm dụng quyền thế xâm phạm quyền sống con người, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc con người. Phục vụ cho mưu lợi bất chính tham vọng của mình hoặc sát hại giết người bừa bãi. Thời coi như đã pham vào Đại Tội. Huyền Cơ Thiên Luật sẽ chuyển xây. Nhân Loại con người là do Tổ Tiên tạo lập. Thời chỉ có Tổ Tiên mới có quyền quyết định vận mạng của Nhân Loại con người, giàu sang phú quí, phước họa đều theo luật nhân quả mà thọ lảnh, gieo nhân gì thời nhận quả nấy, gieo Thiện gặt Thiện, gieo Ác gặt Ác. Đã gieo ra thời sơm muộn gì cũng phải nhận lảnh. Những ai lạm sát giết người, nhất là những người vô tội. Thời coi như đã giết một phần máu thịt của Đức Tổ Tiên, Đức Cha Trời. Những kẻ lạm sát ấy, cho dù là ai đi nữa cũng khó mà thoát khỏi lưới Trời, bộ máy Huyền Vi Công Lý của Tạo Hóa. Từ khi Khai Thiên lập địa cho tới nay. Chưa có một ai thoát khỏi lưới Trời.

Tổ Tiên đã ban cho Nhân Loại con người Quyền sống, Quyền tự do, Quyền bình đẳng, Quyền mưu cầu hạnh phúc, vì vậy chúng ta phải tôn trọng những quyền Thiêng Liêng ấy. Bảo vệ Quyền Thiêng Liêng ấy. Thời chúng ta đã làm việc có Đức, phải nói là Đại Đức mới đúng, vì chúng ta đã làm theo Thiên ý Đức Cha Trời. Những kẻ tước đoạt Quyền sống con người. Quyền tự do con người. Quyền Bình Đẳng con người. Quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Thời coi như đã phạm Thiên ý Đạo luật của Trời, phạm vào cái quyền, bất khả xâm phạm. Những kẻ lạm sát, xâm phạm quyền sống con người, xâm phạm quyền bình đẳng, quyền tự do con người, quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Thời Thiên Luật sẽ tước quyền Thiêng Liêng của họ, phải chịu những sự tù đày. Ngược đãi Nhân Loại. Đối xử tàn tệ.

Bảo vệ quyền sống con người. Quyền tự do. Quyền Bình Đẳng. Quyền mưu cầu hạnh phúc con người. Cũng chính là bảo vệ Quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc của chính mình. Một khi chúng ta xâm phạm những quyền Thiêng Liêng của kẻ khác. Cũng chính là ta đang tước bỏ quyền Thiêng Liêng của chính mình. Đi trên con đường Đạo Đức, là chúng ta biết tôn trọng Nhân Quyền, những quyền Thiêng Liêng của con người. Đánh mất Đạo Đức là chúng ta luôn phạm vào Nhân Quyền. Hủy hoại nhân cách bản thân sa chân vào con đường tội lỗi, ác căn ác tánh làm mờ hết lương tri Nhân Tính lương tâm con người.

Tôn trọng Nhân Quyền. Đối nhân xử thế, khiêm hòa tôn trọng lẩn nhau, sống theo Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa Chính Nghĩa, Văn Hóa của Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng, Công lý công bằng xã hội. Là chúng ta đang tiến tới xã hội văn minh, xã hội Thiên Đàng trần gian. Bất cứ một Lãnh Thổ. Một quốc gia nào dù nhỏ hay lớn. Những Quyền Thiêng Liêng Đấng tối cao Đức Cha Trời ban cho. Trong nhiều thứ quyền. Có quyền Độc Lập Tự Chủ. Quyền Bình Đẳng Quốc Tế. Quyền mưu cầu hạnh phúc trên nguyên tắc hợp tác. Hai bên cùng có lợi. Không xâm phạm lẩn nhau.

Tổ Tiên đã khai lập lên thế giới vật chất. Thế giới chung cho toàn nhân loại nhưng Tổ Tiên chỉ ban cho kẻ có tài, có Đức, có công. Có tài lo cho dân, lo cho xã hội, lo cho Nước, lo cho thế hệ mai sau.
Có Đức : Là sống theo Hiến Pháp Chính Nghĩa. Trong đó có Nhân Quyền. Những Quyền Thiêng Liêng mà Đức Cha Trời ban tặng cho mỗi con người. Quyền bất khả xâm phạm.

Có Công: Là công sáng tạo, công tìm tòa, công duy trì, công dìu dắt, công bảo vệ, công bảo hành, công thi hành, công xây dựng, công gốp công, gốp sức và còn nhiều thứ công khác nữa v.v…

Những kẻ mưu lợi bất chính. Nhất là trộm, cướp, tham ô. Móc ngoặc thông đồng cùng nhau, làm hại xã hội, làm hại Nhà Nước, làm tổn hại đến đời sống của muôn Dân. Coi thường pháp Luật, xem thường Chính nghĩa. Những kẻ ấy dù có lọt lưới pháp luật của thế gian. Nhưng không thể nào thoát khỏi lưới Trời, khó mà thoát khỏi quả dữ, sớm thời tại chốn nhân gian, muộng thời tại nơi Địa Ngục Âm Phủ. Thiên Đạo vũ trụ chính là Thiên Luật của Trời Đất. Thuận Thiên Luật. Thời mùa xuân hạnh phúc nảy sanh ra. Nghịch Thiên Luật thời họa tai trùng trùng kéo đến. Trong Trời Đất Thiên Luật xưa nay vẩn thế. Dù ở Thiên Đàng, Trần Gian, Âm Phủ, cùng sống chung Thiên Luật Đạo Trời. Đức và Tài là đôi cánh để cho con người bay cao bay xa, vượt lên cảnh giới phàm phu bay lên Thiên Đàng, bay về vũ trụ. Đến với Đấng ông Cha. Đấng lập lên vũ trụ cùng con người.

PHẦN THƯA HỎI :

Hỏi: Sao gọi là những Quyền Thiêng Liên bất khả xâm phạm?

Đáp: Có 2 ví dụ sau đây. Nước và Bọt Nước. Đại Linh Hồn và Tiểu Linh Hồn. Nước có tánh ướt. Thời Bọt Nước cũng có tánh ướt. Có thể nói Nước là Cha là Mẹ. Bọt Nước là con. Cha Mẹ có tánh ướt. Thời con cũng có tánh ướt. Không khác gì tánh của Cha Mẹ. Đại Linh Hồn là Linh Hồn Đức Cha Trời. Chân Tánh. Tiểu Linh Hồn là Linh Hồn Nhân Loại con người. Thức Tánh. Đại Linh Hồn là Bản thể linh giác tối vao vũ trụ. Thể Tánh Độc Lập Tự Chủ. Thể Tánh Bình Đẳng Tự Do. Thể Tánh Công Bằng Phân Minh. Đại Linh Hồn vũ trụ có những Đức Tánh như vậy. Thời Tiểu Linh Hồn vũ trụ cũng có Đức Tánh như vậy. Tánh Cha sao, Tánh con vậy. Có thể nói Thiên tánh Cha Trời. Nhân tánh con Người giống nhau không sai khác. Tính Cha sao Tính Con vậy. Đức Cha Trời ban cho Thiên quyền. Tức là Nhân tánh con người. Làm trái lại lương tâm của mình thời coi như đã phạm vào Thiên ý Cha Trời. Khó tránh thoát báo ứng. Thiên Quyền cũng chính là Nhân Quyền. Quyền Thiêng Liêng mà ai ai cũng có. Quyền bất khả xâm phạm. Ở Chư Thiên gọi là Thiên Quyền. Ở Nhân Loại phàm trần gọi là Nhân Quyền. Cái Quyền mà ai ai cũng có. Bảo vệ Nhân Quyền là bảo vệ cái chung không phải bảo vệ cho một cá nhân nào hay một tổ chức đảng phái, giáo phái Tôn giáo nào. Mà bảo vệ Quyền Thiêng Liêng quyền mà ai ai cũng có chung toàn Nhân Loại. Những kẻ ác căn ác tánh sâu dày. Thường là đi ngược lại lương tâm của họ. Mà lương tâm của họ. Chính là Quyền Thiêng Liêng mà Đức Cha Trời truyền xuống cho họ. Những thứ Quyền bất khả xâm phạm, vì vi phạm những quyền Thiêng Liêng ấy. Là nghịch lại Thiên ý Thiên Tính Đức Cha Trời, thời Đại họa giáng xuống.

Hỏi: Những kẻ đi ngược lại lương tâm của họ. Luôn luôn vi phạm Nhân Quyền sao chưa thấy họ nhận lảnh hậu quả?

Đáp: Những ai đi ngược lại lương tâm của chính họ. Là đã mang họa rồi. Huống chi luôn luôn phạm Nhân Quyền. Liên quan đến Thiên Tính Cha Trời. Nói rằng không mang họa thời đúng là chuyện lạ. Thiên Luật có hàng muôn điều, chưa có điều nào là không ứng nghiệm. Có những nhân ác vay trả không lâu gieo xuống vài năm, vài tháng thời gặt. Có những nhân ác. Chết đi Linh Hồn mới nhận lấy hậu quả. Có những nhân ác. Đời Cha gieo đời Con đời Cháu mới gặt. Làm hại một người thời họa đã lớn. Huống chi làm hại nhiều người Nhân Loại xã hội thời Đại họa biết là bao. Cái họa ba đời thi nhau mà gánh. Cái họa nhiều kiếp liên miên phải trả. Lưới Trời lồng lộng mảy Lông cũng không lọt. Những kẻ làm ác, thời tai họa sẽ kéo đến, chỉ là thời gian sớm hay muộn.

Hỏi: Những kẻ ủy quyền cậy thế mặc sức làm càn gây ra bao tội lỗi. Không kể gì hậu quả. Như Quan, Vua chẳng hạn?

Đáp: Phật - Thánh - Tiên - Thần - Chúa. Có tội cũng bị đọa như thường. Huống chi là Vua, Quan chốn nhân gian. Nhờ kiếp trước ăn hiền ở lành. Cọng với ông Bà Cha Mẹ tu nhân tích Đức. Nên mới được làm Quan, làm Vua. Ủy quyền cậy thế mặc sức làm càn gây ra bao tội lỗi. Dù cho có thế lực quyền lực to lớn đến đâu. Cũng bị Huyền Cơ Thiên Ý Công Lý xoay chuyển. Đại họa ập xuống. Cuối cùng tiêu tan hết thảy. Thần Hồn sa đọa xuống cõi âm phủ.
**************


CHƯƠNG 16

PHẦN 5

LỜI TRUYỀN PHÁN ĐỨC CHA TRỜI.

Đến với Đấng  ông cha. Là đến với sự giàu có. Trường tồn bất tử. Tổ Tiên lập lên vũ trụ, lập lên các tần Trời. Rộng lớn Châu Báu vô biên, cũng chỉ để dành cho con cháu. Những ai biết tìm về với Cội Nguồn.

Khi Đức Địa Mẫu Âu Cơ sắp sanh ra 100 người con. 50 Nam 50 Nữ gồm đủ năm màu da. Ứng dụng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Da Trắng, Da Đen, Da Vàng, Da Đỏ, Da Chàm. Tức là Ông Bà Tổ đầu tiên của Nhân Loại con người (Ông Bà, Tổ Tiên). 100 người đầu tiên trên trái đất nầy, giữa tiểu kiếp thứ 5 cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Khi Địa Mẫu Âu Cơ sắp sanh con, thời Đức Long Hoa Cha Trời Lạc Long Quân có lời truyền phán rằng.

Hỡi các con của ta. Các con ra đời các con sẽ thay ta làm chủ vũ trụ. Thiên Địa Càn Khôn. Nhật - Nguyệt - Thiên Hà - Ngân Hà -Tinh Tú. Làm chủ các tần Trời, làm chủ nhân gian và các tần Địa Phủ. Khi các con đã trở thành Phật Thánh Tiên. Ba ngôi Chí Tôn vô thượng. Duy trì Pháp Tạng, Thiên Tạng, Luật Tạng. Với quyền hạn tối cao. Các con thay ta gìn giữ, cai quản, sáng tạo cho giang sang vũ trụ mỗi ngày mỗi thêm đẹp. Các con thay ta che chở cho 8 muôn 4 nghìn loài. Theo Luật tự nhiên để các loài tu luyện tiến hóa. Đầu Thai làm người trở về Cội Nguồn vũ trụ.

Lời truyền phán xong của Đức Cha Trời sau đó là 1 tiếng sấm chấn động vũ trụ Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Tiếp theo sau là một trăm tiếng sấm thi nhau vang động Đất Trời, Năm Châu bốn biển. Các Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát ở vào thời kỳ ấy tuổi thọ rất cao hơn mười nghìn tuổi, to lớn dị thường. Đại đa số đều có phép Thần Thông. Các Thần Thú luôn luôn tàn sát nhau tranh giành lảnh địa. Chết chóc vô kể. Bổng nghe tiếng sấm nỗi lên, liền thu mình co ro khiếp sợ. Linh cảm rằng không bao lâu nữa các Lảnh Chúa Trái Đất sẽ làm chủ đất đai, núi sông  hồ biển cả. Tàn sát chúng cai trị chúng. Tùng phục thời sống Chống lại thời chết. Những điều Linh cảm của các Loài Thần Thú không sai. Một trăm người con của Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ ra đời lần lượt thống trị chúng. Thể xác con người, là thể xác tinh hoa vũ trụ thu nhỏ. Tương thông vũ trụ Trời Đất. Nên con người tinh khôn hơn muôn loài Cầm Thú, Bò Sát. Sức mạnh trí khôn là sức mạnh vô địch.
**************


CHƯƠNG 17

PHẦN 1

TIẾNG SẤM ĐẦU TIÊN
TIẾNG SẤM ĐẠI ĐỒNG

Đức Chí Tôn Thái Tử. Hùng Lan thuyết giáo đến đây dừng lại thở dài một tiếng, làm chấn động chúng hội Long Vân. Thái Tử thuyết cách đây 75 triệu 600 nghìn năm. Lúc ấy ta là Thần Long Rồng Chúa. Chúa Tể đứng đầu 8 muôn 4 nghìn Loài. Khi ta nghe Đức Cha Trời truyền chỉ. Liền bay đến dãy núi Long Hoa. Đỉnh Thiên Ấn lẩn Thiên Bút. Nhìn thấy Đức Cha Trời, Đức Mẹ Trời, hào quang rực rỡ. Thân Tướng xinh đẹp, nhìn mãi mà không thấy chán. Ta nghe Đức Cha Trời truyền dạy. Các ngươi hãy xả bỏ thân xác thấp hèn, thân xác của loài Cầm Thú, Bò Sát. Đầu thai làm con của ta. Các ngươi sẽ được làm người. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn nhanh chóng. Ta liền xã bỏ thân xác Rồng. Linh Hồn ta tức tốc Đầu Thai vào bung mẹ Âu Cơ Địa Mẫu trước nhất. Nên ta ở ngôi số 1. Khi Đức Mẹ Âu Cơ sanh ra bọc trứng lớn. Bao bọc 100 bọc nhỏ bên trong. Bọc lớn nổ ra. Tiếng sấm đầu tiên là tiếng sấm Đại Đồng. Tiếng sấm nói lên sức mạnh của Nhân Loại anh em. Chung nhau cùng một bọc. Đồng bào anh em. Tiếp theo sau tiếng sấm Đại Đồng là tiếng sấm con người. Ta đã chào đời trước nhất. Tiếp theo sau là chín mươi chín tiếng sấm làm rung rinh Trời Đất. Năm Châu bốn biển, vũ trụ. Một trăm anh em sanh ra. Cùng một Cội Nguồn một Cha một Mẹ. Một bọc trứng Âu Cơ Đại Đồng Bình Đẳng. Ta nhớ rõ vào thuở xa xưa ấy. Đức Địa Mẫu Âu Cơ sanh ra anh em của ta gồm 50 Nam 50 Nữ. Tổng cọng 100 người gồm đủ 5 màu Da, ứng hiệp theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ.

Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ, ở lại với con cái một thời gian khá lâu. Rồi sau đó chia con làm hai. Một nữa theo Cha làm quen với Đồng Bằng, Sông, Hồ, Biển, Đảo. Còn một nữa theo mẹ làm quen với Cao Nguyên núi rừng Đại Ngàn. Lạc Long Quân - Cha. Âu Cơ - Mẹ dẫn con đi khắp lục Địa khắp Năm Châu Bốn Biển. Sau đó Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Âu Cơ dẫn con cái hợp lại một chổ, nơi xuất phát ra đi. Thấy con đã khôn lớn. Cha Trời Lạc Long Quân dạy rằng. Đất đai, núi non, Sông, Hồ, Biển, Đảo là của các con. Cha Trời Lạc Long Quân nói các con hãy nhìn lên bầu trời. Thiên Hà - Ngân Hà - Nhật Nguyệt - Tinh Tú là của các con. Đức Cha Trời phóng một Đạo hào quang hiện rõ 28 tần Trời toàn bằng Châu Báu. Mỗi tần rộng lớn vô tận vô biên. Cha Trời Lạc Long Quân nói 28 tần Trời Châu Báu nầy là của các con. Nếu các con biết nghe lời ta. Thuận theo Thiên ý của ta. Đức Cha Trời Lạc Long Quân, phóng một Đạo hào quang hiện rõ 18 tần âm phủ tăm tối u minh. Cha Trời nói. Nếu các con không nghe lời ta dạy. Làm trái lại Thiên ý của ta cũng chính là làm trái lại lương tâm của các con. Thời các con sẽ sa đọa xuống 18 tần âm phủ. Tùy theo tội nặng tội nhẹ mà đọa xuống mỗi tần âm phủ khác nhau.

Sữa Mẹ các con đã chảy xuống mọc lên Ngũ Cốc khắp lục Địa. Lại thêm Thảo, Mộc cỏ cây. Đơm hoa kết trái. Nơi đâu cũng toàn là sự sống. Các con là chủ. Các con phải biết giữ gìn và khai thác. Nhất là khai thác Mỏ Khí Mỏ Lực trên không. Mỏ Dầu dưới lòng Đại Dương. Mỏ Vàng mỏ Bạc, mỏ sắt, mỏ thép dưới lòng đất chế tạo lên Máy Móc thay thế sức lực con người, sức mạnh trí tuệ là sức mạnh vô địch, không có loài Câm, Thú, Bò Sát nào chống trả nổi. Tuy Cha Mẹ sanh các con ở Phương Đông nhưng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ sẽ ứng nghiệm cơ trời, anh em các con sẽ lưu vong khắp cùng Trái Đất, làm chủ năm châu bốn bể. Những nghe lời Cha Mẹ. Không phân biệt màu da chủng tộc. Tôn trọng nhau, thương yêu nhau, giúp đở nhau, sang sẽ hiểu biết cho nhau. Các con sẽ đến các tần Trời xây dựng lên các cõi Thiên Đàng Cực Lạc.

Các con không nghe lời Cha Mẹ dạy, anh em tàn sát lẩn nhau. Tranh giành quyền lợi ác căn ác tánh sanh ra. Các con sẽ trở thành ác Ma ác Quỉ sa chân vào cõi âm u Địa Ngục. Các con hãy nhớ lấy lời Cha dạy. Các con cố nhớ đừng quên.

Cha Mẹ sắp xa các Con, trở về Cội Nguồn, trở về ngôi vị Tổ Tiên, Đấng tối cao, Đấng lập lên vũ trụ, Đấng hiện ra thân Cha Mẹ. Nói xong Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ bay lên tòa sen. Hai tòa sen mỗi lúc một xa dần rồi biến mất hút trong khoảng không gian. Một trăm người con nhìn theo ngơ ngác, Thành những người côi cút. Thân lập lấy thân mà đi vào cuộc sống.

Nòi giống Tiên Rồng cũng từ đây sanh sôi nẩy nở. Con đàng cháu đống ra đời, duy trì nòi giống. Nhờ đó mà Linh Hồn các loài Thần Thú tiếp tục có chổ đầu thai để làm người. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Theo bước ông Cha trở về Cội Nguồn làm chủ vũ trụ. Nhân Loại cũng từ đây mỗi ngày mỗi thêm đông. Hình thành lên nhiều Họ Tộc, Bộ Tộc, Bộ Lạc rồi đến các Vương Quốc. Sự sống của con người cứ thế hết tiểu kiếp nầy sang tiểu kiếp khác.Những người con của Đức Cha Trời. (Ông Bà, Tổ Tiên) Nhân Loại hiện đang làm chủ khắp cùng vũ trụ. Thánh Tổ, Tiên Tổ, Phật Tổ, truyền dạy lời dạy của Đức Cha Trời. Pháp Tạng, Thiên Tạng, Luật Tạng vũ trụ.
**************


CHƯƠNG 17

PHẦN 2

GIÁC NGỘ

Chúng hội Long Vân càng nghe Chánh giáo văn hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ. Càng hiểu thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, thế nào là hạnh phúc Chân Chính. Không có gì vui sướng hơn là làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Hạnh phúc chốn nhân gian, chỉ là thứ hạnh phúc giã tạm. Hạnh phúc ở Thiên Đàng mới là hạnh phúc lâu dài vĩnh cửu. Muốn có hạnh phúc lâu dài vĩnh cửu ấy. Chỉ có một con đường duy nhất là phải trở về với Cội với Nguồn. Đến với Đấng Ông Cha, Đấng lập lên vũ trụ cùng con người. Từ khi Nhân Loại ra đời đến nay đã hơn bốn tiểu kiếp. Thời gian đã trải qua 75 triệu 600 nghìn năm, với thời gian lâu xa như vậy, với bao sự thăng trầm Thiên Địa tuần hoàn. Sanh, Trụ, Dị, Diệt của tiểu kiếp Nhân Loại đã trải qua bốn lần hủy diệt, ở giai đoạn cuối tiểu kiếp. Những người may mắn sống sót. Trở thành người hồng hoang nguyên thủy. Tiếp tục cuộc hành trình sanh con đẽ cái lưu truyền nòi giống con người. Để cho các vong Linh nơi cõi âm lại có dịp đầu thai trở lại làm người. Tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn, theo bước Cha Ông về thượng giới.

Với 16 triệu 800 nghìn năm. 8 triệu 400 nghìn năm kiếp tăng nữa tiểu kiếp. 8 triệu 400 nghìn năm kiếp giảm nữa tiểu kiếp. Thời gian phải nói là rất lâu xa. Thế mà chúng ta tu luyện tiến hóa giải thoát, sự ngu si, mê chấp giãi trừ ác căn ác tánh vẩn không kịp. Hàng loạt Linh Hồn phải trở về âm phủ tu luyện ở những tiểu kiếp tới, sự lẩn quẩn trong đấu tranh sát phạt lẩn nhau. Mãi lún sâu vào ác căn ác tánh. Mê mờ lẩn quẩn trong trong thế giới giã tạm, khó mà giải thoát. Nếu không có sự may mắn, gặp được Đại Thừa Thượng Thừa, Văn Hóa Cội Nguồn vô thượng. Thời khó mà đạt đến cảnh giới Chánh Đẳng Chánh Giác. Làm chủ Chân Tánh. Làm chủ linh Hồn. Làm chủ bản thân. Làm chủ xã hội. Làm chủ cuộc sống, văn minh Bình Đẳng, Công Bằng xã hội. Chúng ta đang ở giai đoạn gần cuối tiểu kiếp, giai đoạn Thiên Địa tuần hoàn sắp đi vào giai đoạn lặp lại, sẽ đưa Nhân Loại đến con đường hủy diệt. Ở vào giai đoạn nầy ai là người cứu vớt Linh Hồn chúng ta. Giàu có ư. Những thứ ấy tuy rằng có lợi cho cuộc sống giã tạm. Nhưng chẳn liên quan gì đến cho sự giải thoát tội lỗi, giải thoát thói hư tật xấu. Thiện căn rất ít, ác tánh thời nhiều. Con đường trở về Địa Ngục, trở về Âm Phủ không sao tránh được. Quyền cao chức trọng, giàu sang phú quí không mang theo được. Đến khi hiểu thời đã quá muộn màng, vì ác căn ác tánh sâu dày thời khó mà chuyển đổi thành thiện căn thiện tánh. Thoát khỏi Âm Phủ, Địa Ngục. Ngạ Quỉ súc sanh được. Ác căn ác tánh xoay chuyển khó mong trở lại làm người, uổng thay, phí toi công sức đấu tranh, dựt giành quyền lợi. Nhất là những quyền lợi bất chính lại càng làm tăng thêm tội ác, uổng nhiều công sức mà chẳng đem lại kết quả gì. Lại để tiếng dữ về sau, làm hại con cháu. Chúng Hội Long Vân, như người mù sáng mắt, nhìn xa thấy rộng. Như người lạc hậu nằm trong rừng đã nhìn được lối ra. Như người lạc lối lâu năm đã tìm ra lối về, từ bến sống mê đã nhìn ra bờ giác. Cõi Thiên Đàng đã hiện ra. Cảnh Địa Ngục mờ xa không còn thấy nữa. Thiên Ấn ra đời chúng hội Long Vân bước lên ngôi vị Phật Thánh Tiên Thần Chúa, giai cấp Vương, Quan. Nước Văn Lang sắp ra đời. Đất nước Văn Minh. Đi trước Văn Minh thời đại xã hội, năm nghìn năm.
**************


CHƯƠNG 17

PHẦN 3

NGUỒN GỐC BA CON QUỶ

Thái Tử Hùng Lan thuyết giáo hơn ba năm. Biết văn minh thời cơ đã đến. Hôm ấy vào ngày 2 tháng 9 sau khi thuyết giáo xong. Thái Tử bằng xin Đức Vua Cha là KINH DƯƠNG VƯƠNG. Cho phép Thái Tử thu nạp Nhân Tài. Dẫn Đại Quân tiến về Lảnh Nam. Địa Long vũ trụ. Để khai cơ mở rộng nước Xích Quỉ về phía Nam. Kinh Dương Vương nghe Thái Tử mở rộng Nước Xích Quỉ về phía Nam, thời không khỏi giật mình, suy nghỉ. Kinh Dương Vương biết rõ. Đất Lảnh Nam là đất Yêu Tinh Quỷ Quái hết sức kỳ bí, có đi không có về. Kinh Dương Vương lặng thinh chưa quyết định. Thái Tử thấy vậy nói. Thưa Cha Nước xích Quỷ tuy rộng lớn. Nhưng tìm ẩn nguy cơ chiến tranh xâm lược. Chỉ thích hợp cho trồng trọt chăn nuôi, đánh bắt tôm cá, buôn bán giao thương. Không lo sợ đói nghèo. Nhà nhà no cơm ấm áo nhưng Thủ Đô Nam Kinh Xích Quy không có lợi cho việc phòng thủ. Lúa gạo, lúa mì, ngô, sắn là hạt Ngọc của Trời, dòng sữa của Địa Mẫu Âu Cơ. Lại thêm Đất Đai màu mỡ. Chính là miếng mồi ngon cho bao thế hệ tham lam, dù cho có bao lâu, một đời nhiều đời, ngàn năm chúng tìm cách chiếm cho bằng được. Vì vậy con muốn xây dựng thêm một Kinh Đô rộng lớn trên địa phận Đất Lảnh Nam. Kinh Đô Văn Lang, thêm phần rộng lớn vững vàng nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương nghe con nói vô cùng hửu lý.

Liền nói Cha cũng muốn thế từ lâu nhưng sức lực có hạng không làm nổi việc đó. Vì Đất Lỉnh Nam là đất của Yêu Tinh Quỷ dữ chiếm đóng từ khai Thiên lập Địa tới bây giờ. Có đi không có về. Ý con nghỉ thế không những hiệp ý Cha mà còn hiệp với các đời Tiên Đế nữa. Cha nghe các vì Tiên Đế kể lại rằng. Đất Lảnh Nam tuy là giáp ranh với Nước Xích Quỷ ta. Nhưng ít ai tới gần biên giới đất ấy, thậm chí trăm năm không có bóng người. Đất Lảnh Nam có 3 con Chúa Tinh, Chúa Yêu, Chúa Quỷ. Thần Thông pháp thuật vô biên. Dù cho Thần Tiên trên Trời xuống thế cũng không tài nào đánh lại chúng. Trước đây các vì Tiên Đế lúc nào cũng nghe Yêu Quỷ làm hại muôn Dân. Bằng chọn người tài giỏi nhất Nước, dẩn Đại quân tiến vào Đất Lảnh Nam diệt trừ Yêu Quỷ nhưng có đi mà không có về. Đến thời Cha lên Ngôi Quốc Vương trị vì Thiên Hạ. Mỗi khi cha nhắc đến Đất Lảnh Nam thời cả Triều Thần đều rung sợ. Cha thấy vậy nên không nhắc đến Đất Lảnh Nam đầy huyền bí đó nữa.

Con tuy là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai. Nhưng đối với 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy, thời con phải hết sức thận trọng. Không những chúng có pháp thuật Thần Thông cao cường mà mưu trí của chúng cũng không ai sánh kịp. Cơ may là chỉ có con mới đối đầu được với chúng. Còn thiên binh vạn mã cũng chẳng làm gì được chúng đâu. Chỉ là làm mồi cho chúng xơi mà thôi.  Kinh Dương Vương nói xong. Thời Cao Tổ tiếp nối thưa rằng. Thưa Chí Tôn Thái Tử. Thần nghe nói 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy. Đa mưu lắm kế. Tuy ở Đất Lảnh Nam nhưng chúng thường chu du khắp hoàn cầu. Cấu kết vô số Yêu Tinh khác, sát hại vô số Tu sỉ, Đạo sỉ, Giáo sỉ. Thần nghe kể lại các Tổ sư các giáo pháp Thần giáo. Thần Thông pháp thuật vô biên, hiệp sức bay đến Đất Lảnh Nam diệt trừ Yêu Tinh tận ổ. Sau cuộc giao tranh khốc liệt chỉ hơn có một ngày một đêm. Các Tổ sư của các phái Thần giáo bị Yêu Tinh sát hại ăn thịt hết. May mắn chỉ còn một số Tổ Sư Thần giáo sống sót trở về nói rằng. Dù cho có Thần Tiên trên Trời xuống thế cũng không làm gì được chúng, vì trúng độc Hồ Tinh vị Tổ Sư nói xong thời hồn lìa khỏi xác.

Các Đạo sỉ, Tu sỉ, Giáo sỉ ở những thế hệ sau nầy. Hể nghe đến Đất Lảnh Nam thời giật mình kinh sợ. Chí Tôn Thái Tử là Đấng con Trời xuống thế may ra mới có thể diệt trừ 3 con Chúa Tinh Yêu Quỷ ấy trừ hại cho toàn Nhân Loại. Thời Nhân Loại mới yên tâm tu luyện tiến hóa Linh Hồn được. Để trấn an lòng dân ÂU - LẠC mới ra đời. Cao Tông liền thưa với Đức Chí Tôn Thái Tử rằng. Thưa Đức Chí Tôn dân ÂU - LẠC là Dân con cháu nhà Trời. Trời muốn Dân ÂU - LẠC làm chủ Đất Lảnh Nam, thời chúng ta nên làm theo, việc sống chết có gì đáng sợ, sống vì Chính Nghĩa, chết vì Chính Nghĩa. Chúng ta lại càng mau lên Thiên Đàng. Diệt gian, trừ bạo, diệt yêu trừ quỷ. Đó là bổn phận con cháu nhà Trời. Thưa Đức Chí Tôn chúng Thần là con Cháu Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ Con Rồng Cháu Tiên. Thời không sợ quỷ càng không sợ Yêu Tinh. Mà chỉ sợ làm trái ý Trời. Trái lại Chính Nghĩa Đạo Đức. Thời chúng ta hết mong giãi thoát. Linh Hồn thường đọa đày nơi Địa Ngục, luân hồi trong biển khổ.

Chí Tôn là Đấng Cứu Thế, làm theo lời dạy của Đức Cha Trời. Từ nay Chí Tôn Thái Tử đi đến đâu. Thời Chúng Thần theo Thái Tử đến đấy. Thái Tử vì Nhân Loại, diệt trừ yêu Tinh ác Quỷ, việc làm Đại Nghĩa ấy, Chúng Thần nguyện theo Thái Tử để lập công. Chúng Thần không sợ chết, sống vì Chính Nghĩa, chết vì Chính Nghĩa, lối sống vinh quang, quang minh lỗi lạc anh hùng. Đã là con Rồng Cháu Tiên. Thời phải sống theo lối sống Con Rồng Cháu Tiên. Vì Đại Nghĩa tiến lên, yêu Tinh Quỷ dữ không có gì đáng sợ. Lời Cao Tông vừa dứt. Thời hàng vạn vạn tiếng hô. Chúng Thần không sợ chết khi chiến đấu với Yêu Tinh. Nếu có chết thời chúng Thần trở về với Cội với Nguồn, sống trong hạnh phúc tình thương yêu của Đức Cha Trời. Trong thế giới Châu Báu Thiên Đàng Cực Lạc. Chúng ta vì Nhân Loại, đồng tiến lên tiêu diệt Yêu Tinh. Đồng tiến lên tiêu diệt Yêu Tinh. Tiếng hô vang của hàng vạn người. Làm chấn động đến ba con Quỷ Chúa. Như báo hiệu điềm tai họa sẽ gián xuống đầu chúng.

Để hiểu rõ nguồn gốc của 3 con Quỷ. Nơi chúng hội có một học giã vô cùng Thông Thái, tên là Thi Công Hầu, chấp tay thưa với Thái Tử rằng. Thưa Đức Chí Tôn. Chí Tôn là Đấng Chánh Giác. Hiểu rõ quá khứ vị lai. Chúng Thần muốn biết 3 con Tinh Yêu Chúa Quỷ ấy nguồn gốc xuất xứ. Bắt đầu xuất Thân từ đâu? Toàn chúng hội cũng muốn biết rõ điều đó, để hiểu vì sao 3 con Yêu Tinh Chúa Quỷ lợi hại như vậy. Thái Tử hiểu ý Chúng hội. Liền trở lại cảnh giới an trụ Chân Tánh nhập định bất động. Tức thời trên đỉnh đầu Thái Tử phát ra Đạo hào quang trí huệ xuyên suốt về quá khứ. Một lúc lâu thời biến mất. Thái Tử từ trong Đại định trở về thực tại thuyết giao kể rằng.

Vào khoảng cách đây 76 triệu năm. Nơi chốn nhan gian có dãy núi cao chọc Trời. Hình thể như một con Rồng dài hàng vạn dặm uốn lượn hình chữ S. Như muốn bay về Trời uốn khúc trong những đám mây Ngũ Sắc. Đó là dãy núi Long Hoa. Dãy núi không những to, cao, rộng, dài. Mà bốn bên chân dãy núi cũng rộng dài xa thăm thẳm. Ngựa hay chạy cả năm, cũng khó mà đi giáp vòng cho được. Đất đai đã rộng, cây cối sum sê, rừng xanh tăm tắp bạc ngàn. Hoa quả triểu cành, đủ màu đủ sắc, tràn đầy sự sống. Nên Chim muôn vạn Thú đều tập trung đến dãy núi chân núi để ở, trú ngụ rất đông. Đông đến nổi trên cây đầy chim muôn, dưới đất đầy vạn thú. Dãy núi thường tỏa ra linh khí. Nên các Loài Cầm - Thú -Bò Sát, sống ở chân dãy núi, trên dãy núi Long Hoa lâu ngày chầy tháng hấp thụ Linh Khí. Nên đại đa số phần nhiều Thú - Cầm - Bò Sát. Đều có yêu thuật thần thông. Ở vào thời kỳ xa xưa ấy, dưới chân núi Long Hoa. Họ nhà Chồn Cáo sống đông vô số kể. Chúng rất khôn ngoan gian manh xão quyệt, lại thêm tánh đa nghi, còn hơn cả loài Chuột. Trong họ nhà Chồn Cáo có một con Cáo cái Chúa, khôn ngoan đáo để tu luyện rất lâu. Thường ở hang động gần suối ao hồ gọi là Hồ Cáo Chúa. Hồ Cáo Chúa rất ghét với họ nhà gà. Vì Chồn Cáo thích bóng đêm. Còn họ nhà gà thường thích ánh sáng. Hể ban ngày thời loài Chồn Cáo sợ hãi lấy làm khó chịu. Hể Loài Chồn Cáo nghe gà gáy rộ thời hừng Đông ánh sáng bình minh lần lần hiện ra. Loài Chồn Cáo vốn có tánh đa nghi. Tưởng là họ nhà gà kêu ông mặt Trời thức dậy để hại chúng và chúng đã rình rập tàn sát loài gà nhất là về đêm. Hồ Cáo Chúa thấy thịt gà ăn rất ngon, lại làm tăng thể lực. Từ đó Hồ Cái Cáo Chúa không thềm ăn tôm, cua, cá, ốc, hến. Chỉ rình bắt những con gà mập mạp đem về hang để mà ăn. Loài Chồn Cáo thuộc Âm. Loài gà thuộc Dương. Âm Dương giao hảo vạn vật hóa sinh loài Chồn Cáo ăn gà. Loài Chồn Cáo tu luyện mau thành yêu Tinh. Do Hồ Cáo Cái Chúa ăn quá nhiều họ nhà gà kết tụ ngũ tinh, gà đen, gà trắng, gà vàng, gà xám, gà đỏ. Hồ Cáo Cái Chúa vốn đã có 4 đuôi. Hồ Cáo Cái lần nầy mang thai rất lâu có đến cả hàng nghìn năm. Sanh ra chỉ có một con Hồ Tinh Đực có tới chín cái đuôi. Hồ Tinh chín đuôi thông minh. Đa nghi xão quyệt hơn mẹ nó gấp 10 lần. Hồ Tinh chín đuôi bắt gà còn giỏi hơn mẹ nó gấp 10 lần. Tu luyện mau chóng thành nhị xác thân, pháp thuật Thần Thông vượt trội hơn mẹ nó cả trăm lần và có lần Hồ Tinh hạ gục một con hổ lớn.

Cho đến cách đây 75 triệu 600 nghìn năm khi Đức Cha Trời thuyết giáo xong. Liền có hàng loạt Thần Thú, Thần Cầm, Thần Bò Sát vui mừng khôn xiết. Liền xã bỏ thân xác. Linh Hồn liền đầu thai vào bụng Mẹ Âu Cơ, để được làm con của Đức Cha Trời. Chúa Tể loài Rồng nhanh chóng đầu thai trước nhất ở ngôi vị số 1. Rồi đến Chúa Tể loài Phụng Hoàng. Chúa Tể Khổng Tước. Chúa Tể Kỳ Lân. Voi. Ngựa. Trâu. Dê. Mèo. Chó v.v…

Chỉ riêng có 3 con Quỷ. Chúng vừa hung ác, vừa cao ngạo, vừa đa nghi. Đó là Hồ Tinh. Ngư Tinh. Mộc Tinh. Chúng không chịu làm con của Trời. Không những chúng không chịu đầu thai làm con Trời mà chúng con tỏ thái độ ganh ghét sự cao sang xinh đẹp, uy lực Thần Thông quảng Đại của Đức Cha Trời. Đức Cha Trời biết thế nhưng không làm hại đến chúng. Mà còn nói. Nầy 3 con Quỷ, Thiên Luật rất công minh. Nếu sau này 3 ngươi thắng được con ta. Thời 3 ngươi có quyền làm chủ vũ trụ. Ba con Quỷ nghe Đức Cha Trời phán thế. Không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung bay đi đầy thách thức. Đức Cha Trời thấy thế không những không tức giận. Nở nụ cười đầy bí hiểm, khó ai hiểu được thâm ý của Trời.

Nói về ba con Quỷ chúng đang tụ hộp huênh hoang, ba hoa, khoác lác. Bổng nghe hàng loạt tiếng sấm. Làm rung động cả Địa Cầu. Chúng thấy muôn Đạo hào quang tỏa lên từ Đỉnh núi Long Hoa. Chúng liền bay lên không trung hướng về ngọn núi Long Hoa bay tới. Thời hết sức kinh hoàng. Một trăm người con của Địa Mẫu Âu Cơ ra đời. Trăm Đạo hào quang tỏa ra chiếu đến làm chúng ngạt thở. Như hàng vạn mủi kim đâm vào tim chúng, làm chúng hoảng sợ, ẩn mình trốn thoát không dám quay đầu nhìn lại nữa.

Từ khi Đức Cha Trời Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ, trở về nơi Cội Nguồn vũ trụ một trăm anh em, 50 Nam 50 Nữ. Năm màu Da anh em cứ thế mà chung sống với nhau, khát thời uống nước suối, đói thời ăn trái cây, lần lần mất hết hào quang. Nhưng thay vào đó là sự tinh khôn của con người phát triển nhanh chóng. Tình cảm vượt trội hơn các loài Cầm Thú và cũng mau chóng đi vào trật tự đoàn kết. Con người ra đời hơn hẳn các loài Cầm Thú về mọi mặc. Thể hiện lần sức mạnh của trí tuệ sức mạnh Cộng Đồng, sức mạnh đoàn kết. Nhất là ý thức về mưu lược. Biết cách chống trả chống cái mạnh hơn mình.

Đời sống một trăm anh em tuy mồ Côi tự lập nhưng đời sống vẩn vững vàng đi lên. Không những tìm ra thức ăn ngon mà còn biết để dành. Sự tích lũy trí khôn mỗi ngày mỗi lớn. Biết sử dụng, đá, cây làm vũ khí hộ thân, hang động làm nơi trú ngụ để ở. Cũng vì vậy mà cuộc xung đột giữa người và Thú, Cầm, Bò Sát mỗi ngày một quyết liệt, tranh giành thức ăn, tranh giành lảnh thổ, tranh giành chổ ở. Và vì thế cuộc xung đột giữa người và khỉ đã xảy ra trong cái lạnh mùa Đông giá rét. Trái Cây rất ít. Con người khôn hơn chiếm mọi ưu thế, lúc nào loài khỉ cũng bị thua thiệt. Nhưng chưa dám tấn công con người. Cho đến 1 hôm có bầy đàn khỉ từ xa kéo đến, con nào con nấy to lớn khí thế hùng mạnh. Chúng đi đến đâu thời các đàn khỉ khác phải cuối đầu nằm phục. Nếu không thời sẽ bị chúng giết. Cho đến loài Cọp cũng phải tránh xa. Vì họ nhà Cọp không đủ sức chống lại hàng nghìn con khỉ to lớn hung dữ như thế. Chúng hung tợn nhe nanh múa vuốt nhảy tới nhảy lui. Làm cho cây rừng rung động ào ào như bão lớn. Như bị tàn phá. Một trăm anh em con Trời đang hăng say tìm kiếm hái lượm. Bổng thấy khỉ ở đâu kéo đến đông nghịt, con nào con nấy to lớn dữ tợn hung hảm vô cùng. Đàn khỉ kéo tới mỗi lúc một đông hàng nghìn nghìn con. Nhưng chưa dám tấn công con người. Chúng chỉ đứng xa nhe nanh múa vuốt mà thôi.

Bổng đàn khỉ vẹt ra 2 bên. Liền xuất hiện một con Khỉ Chúa to lớn dị thường. Tay xách một con Cọp nhìn con người nhe nanh múa vuốt chí ché đinh tai nhức óc. Như nói rằng mau nằm mạp xuống. Bằng không tao sẽ xé xác như xé con Cọp nầy. Chúa Khỉ liền xé xác con Cọp như xé một chiếc lá, từng mảnh vụn. Hàng nghìn con Khỉ thấy Chúa Tể của chúng thị uy ra oai. Chúng cũng vội chí ché hú lên vang động núi rừng như ca ngợi sức manh uy dũng Chúa Tể của chúng. Chúng nhìn con người tự đắc chúng hét lên nằm mạp xuống.

Chúa Tể loài Khỉ, thấy con người không những không sợ sệt chúng. Mà không coi chúng vào đâu Chúa Khỉ liền nổi cơn thịnh nộ lao vút vồ lấy con người để xé xác. Bổng có tiếng quát như sấm. Một người anh em da Đen phi ra chận đầu con Khỉ Chúa. Khỉ Chúa đã tu luyện lâu năm, yêu thuật cao cường, với cái vồ hiểm hóc dã từng vồ chết nhiều con Cọp. Kình lực từ đôi bàn tay Khỉ Chúa tuôn ra cát bụi bay lên mù mịt. Người anh em da Đen không những không sợ mà còn quát to như sấm. Như nói với Khỉ Chúa kia rằng. Ta đây mới là Chúa Tể của loài nầy. Thấy tao không quỳ lạy mà còn hổn láo, tao cho mày chết. Con người lúc ấy không phải phàm sinh ra. Mà do Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ sanh, tuy chưa tu luyện pháp thuật Đạo thuật thần thông nhưng thần lực con Trời hơn hẳn các loài Thần Thú. Lại có khí tiên thiên bao bọc con người. Nên các loài Thần Thú, Thần Cầm yêu thuật tầm thường, không thể nào hại nổi.

Người anh em da Đen tung ra cú đá như Trời giáng. Chúa Khỉ bị trúng đoàn đau quá lộn trọc ngã nhào kêu lên chí ché inh ỏi. Bị trúng đòn ngã nhào lộn trọc. Mất mặt trước sự chứng kiến của đàn khỉ. Khỉ Chúa tức lồng lộng. Bay lên không trung thổi xuống một luồn yêu phong nhưng con người vẩn không hề hấn gì. Chúa Khỉ bằng lao xuống nhanh như tia chớp với thế võ đầy bí hiểm với cả sức mạnh đánh xuống đầu người anh em da Đen. Người anh em da Đen thấy Khỉ Chúa vô cùng hung ác muốn hạ gục mình. Thời tức giận nổi lên đùng đùng, hét lớn 1 tiếng làm rung chuyển cả núi rừng, tao cho mày chết. Rầm một tiếng Kinh Thiên Động Địa. Khỉ Chúa bị đánh bật lên không trung rớt xuống đất lảo đảo. Người anh em da Đen trong cơn đang tức giận. Lấy khúc cây cột ở sau lưng ra, phi nhanh tới đánh xuống đầu con Khỉ Chúa với một sức mạnh Kinh Thiên, tiếng bốp chóa tai, đầu óc Khỉ Chúa bị vỡ toan. Hàng nghìn con Khỉ thấy Khỉ Chúa bị đánh chết chúng run lẩy bẩy thiêm thiếp. Có con nằm mạp có con chạy trốn toán loạn kinh hồn khiếp vía. Từ đó loài Khỉ hể thấy con người thời tránh xa không dám tới gần.

Để đấu tranh sanh tồn. Con Trời lúc đó tuy đã biết làm tổ lá để ở, áo lá để che thân. Nhưng vì trời mưa dai dẳn giá lạnh thấu da. Tổ lá, áo lá khó mà chống đở nổi. Nên anh em con Trời mới bàn tính tìm hang động để ở. Thế là cuộc đấu tranh sanh tồn giữa người. Cầm - Thú - Bò Sát, tiếp tục xảy ra. Và ở đó không xa có một dãy núi cao hàng triệu năm do sự chấn động địa cầu làm rạng nức trong lòng núi. Các mạch nước ngầm tuông chảy. Hình thành lên các sơn động tự nhiên. Có một Thạch Động to lớn sâu xa có thể chứa cả nghìn người ở. Nhưng thạch Động đã có loài Rắn rất đông, hàng nghìn hàng vạn con. Con nào con nấy to lớn dài hàng chục mét. Nhất là con Rắn Chúa to lớn dài hơn trăm mét. Có 9 cái đầu. Đã từng sát hại không biết bao nhiêu sư tử, hổ, báo. Đã từng quật ngã cả Voi trước động, cho cả đàn rắn đến ăn thịt. Một trăm người con của Đức Cha Trời phát hiện ra thạch Động to lớn nhưng vì có bầy rắn dữ chiếm ở, nhưng con người sức mạnh ở trí tuệ, sức mạnh của Đại Đồng tập thể. Nhờ thế con người càng lúc càng mạnh. Càng phát minh sáng kiến những phương pháp chế ngự muôn loài Cầm Thú, Bò Sát. Làm chủ lần đất đai sông hồ núi non biển cả. Thời loài Rắn có hung dữ đến đâu, lợi hại đến đâu cũng không hơn được con người và đúng thế con người đã đánh đuổi loài rắn dữ làm chủ thạch Động. Với phương pháp sức mạnh của trí tuệ, con người đã tìm ra lối tấn công loài Rắn vô cùng hửu hiệu bằng cách ném đá, cho chúng bị thương hoặc chết bớt hoặc sợ hãi bỏ chạy. Sự thông minh của con người quả là đáng sợ. Nhất là sức mạnh trí tuệ tự do, sức mạnh trí tuệ Đại Đồng hội tụ tinh hoa trí tuệ, giống như gốp gió thành bão. Những hạt mưa hợp lại thành Đại Hồng Thủy. Mỗi đốm lửa chung hiệp lại với nhau thành ngọn lửa khổng lồ. Theo kế sách vừa phòng thủ vừa tấn công. Đàn Rắn khiếp hồn khiếp vía thi nhau chạy trốn bán sống bán chết, với thế ném từ trên cao ném xuống. Những viên đá lớn xé gió như cơn bão đá ập vào động. Thời đàn rắn dù hung dữ đến đâu cũng không chống trả nổi. Trước trí khôn của con người. Chúa Tể chín đầu của Loài Rắn. Dù trổ tài hết sức bình sanh, nổi giông nổi gió, phun hơi Độc mù mịt. Nhưng con Trời thời có Tiên Khí hộ mạng, bách độc bất xâm. Cuối cùng Chúa Rắn chín đầu phải đành tử nạn. Hang Động đã thuộc về con Trời. Một hôm anh em da Trắng đi hái lượm trái cây. Thời bị một con Đại Bàng to lớn tấn công, sít tí nữa thời bị nó cắp đi để ăn thịt. Đã làm cho một trăm anh em con Trời nổi giận. Liền lập kế để tiêu diệt những loài cố ý làm hại con người. Bằng lập ra trận kế tiêu diệt Đại Bàng trừ hại cho con người. Một hôm một trăm anh em chung tay chung sức, kẻ mài lao, người Kiếm Mây, bắt heo, bắt thỏ. Đóng cọc, cột heo, cột thỏ, nơi Đại Bàng thường đi săn để nhử chúng , con người ngụy trang thành những lùm cây bụi rậm thật khéo. Sức mạnh Đại Bàng là sức mạnh đoàn kết chống lại kẻ thù có sức mạnh đến đâu cũng bị đánh bại. Có lẽ một trăm anh em luôn luôn nhớ lời Cha Trời dạy bảo, sống bình đẳng không có cảnh người cai trị người. Người bóc lột người, tôn trọng nhau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Quyền tự do. Quyền mưu cầu hạnh phúc. Không phân biệt màu da. Tất cả đều là anh em. Trăm người như một.

Một cuộc sống Cộng Đồng. Có thủ lĩnh nhưng không có sự độc quyền cai trị. Chỉ làm theo ý kiến thống nhất của tập thể. Thủ Lĩnh ở đây không phải ngôi vị Vua, Chúa mà là ngôi vị điều hành chung tạo lên sức mạnh tập thể, sức mạnh trí tuệ tập thể xã hội, xã hội Đại Đồng Bình Đẳng là xã hội không có người độc trị người. Mà con người chỉ sống theo Cha Trời dạy làm theo Cha Trời dạy. Hiến pháp Nhân Quyền di giáo lời dạy bảo của Đức Cha Trời. Các con tôn trọng nhau để mà sống. Các con bảo vệ nhau để mà sống. Thời các con mới đủ sức chống lại kẻ thù tiêu diệt các con, anh em tàn sát nhau, cai trị nhau là điều tối kỵ. Cho sự tiến hóa Linh Hồn đến chổ chí cao. Các con sẽ bị trầm luân nơi Địa Ngục. Một trăm anh em sống theo lối sống Đại Đồng Công Bằng văn minh, vì thế sức mạnh tập thể luôn luôn phát huy đến đỉnh cao. Qua sự sáng suốt lựa chọn của tập thể lập lên người đứng đầu. Đủ khả năng thi hành trôi chảy. Lợi ích chung cho toàn sự sống anh em. Cũng như sự chiến kẻ thù. Trước sự mưu trí của con người. Chúa Tể loài Đại Bàng cũng phải đành sa lưới Có lẽ Đại Bàng bắt hụt con người. Nên lúc nầy chúng thường xuất hiện tới 2 con. Con Trống - Mái. Chúng bay lượng trên không phát hiện con mồi, dễ gì bỏ qua bằng lao nhanh xuống chụp con mồi bay lên. Nhưng chỉ hơn vài ba mét thời bay lên không được, vì con heo bị cột bởi sợi dây mây. Đại Bàng chưa biết phải làm sao. Bổng từ các lùm cây chuyển động. Hàng loạt phi lao phóng ra nhanh như tia chớp, vì bất ngờ lại đang nhìn xuống chân quắp con heo. Thời ôi thôi trúng phải phi lao khắp mình. Tiếng kêu rú thê thảm. Con cái lao xuống trúng liền một lao ngay cánh khiếp hồn khiếp vía. Rán bay lên trốn thoát, vì vậy mà về sau loài Thú, Cầm, Bò Sát hể thấy con người là tránh xa không dám tới gần.

Một hôm 3 con Quỷ nghe muôn loài Cầm, Thú, Bò Sát nói chuyện với nhau. Nếu gặp loài người thời tránh xa, không thì chết. Các loài Cầm Thú vừa nói chuyện vừa run sợ. Ba con Quỷ nghe tức giận lắm nhưng không làm gì được con người, vì chúng sợ Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ, sợ ánh sáng của con người. Và cho đến một hôm. Chúng vô tình thấy con người không còn hào quang nữa. Cũng không thấy Cha Trời - Địa Mẫu. Chúng lấy làm mừng. Nhưng vì chúng là loài đa nghi nhất là Hồ Tinh. Chúng thường tới lui để thăm dò, khi chúng biết chắc. Đức Cha Trời - Đức Địa Mẫu không còn ở đó nữa. Thời chúng lập kế để mà hại con người. Ba con Quỷ nghỉ thời cơ đã đến chúng tụ tập Sơn Lâm ác thú. Cọp, Beo, Sư Tử, Cáo, Sói, Đại Bàng, Rắn, Thuồng Luồng, Cá Sấu. Ba con Quỷ nói. Loài vật chúng ta đã bị loài người sát hại. Con người sẽ là Chúa Tể Địa Cầu, chúng ta không còn Đất để sống, rừng núi không còn quả để chúng ta ăn. Chúng ta phải chống lại loài người. Con người tồn tại thời chúng ta sẽ bị loài người tiêu diệt. Nói xong ba con Quỷ trổ thần oai, hóa gió tạo mưa. Hơi lạnh thấu xương, mây đen mù mịt, trời đang sáng bổng nhiên tối sầm cát bay đá chạy cây cối đỗ ngã. Cuồng phong ầm ầm gào thét kinh thiên động địa. Các loài dã thú ác căn khiếp quá nghe theo răm rắp.

Mặt Trời khuất núi màn đêm buông xuống rất nhanh. Cảnh núi rừng cũng vội vã đi vào yên tỉnh. Trăng sao mờ nhạc bởi cảnh sắc mùa đông. Bổng nghe Khỉ hụ, Hổ gầm, Sói tru, Quỷ thét. Chúng ùa vào động tấn công con người, tức thời một cuộc hổn chiến xảy ra. 50 anh em con trai, chống trả quyết liệt đánh bật dã Thú ác Cầm, Cọp, Beo, Rắn, Sói ra xa, với sức con Trời càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Các loại ác thú ác cầm, thuồng luồng, cá sấu, rắn rít, bò cạp chết thôi vô số kể.

Ba con Quỷ thấy thế biết không xong, liền ra tay phù phép. Mộc Hương tức thời thổi ra một luồng âm phong mê hồn trận. Cây cối hiện ra che phủ tối trời mịt đất. Ngự Tinh cũng ra oai hóa phép. Nước dân cuồn cuộn, thuồng luồng, cá sấu, rắn độc hiện ra tấn công con cái nhà Trời. Hồ Tinh nào chịu kém hóa phép hiện ra vô số vô biên loại Cáo chín đuôi phun độc. Hồ Tinh từ trên không chụp xuống. Ba con Quỷ tấn công con người như vũ bão, con người khó mà thoát chết. Nhất là Hồ Tinh luôn  đắc ý khoái chí. Cặp mắt HồTinh luôn nhìn vào hang động. Có vẻ thèm thuồng 50 người con gái đẹp lộng lẫy giống Mẹ Âu Cơ. Hồ Tinh luôn luôn mơ tưởng bắt những cô gái nhà Trời từ lâu. Hồ Tinh càng đánh càng hăng tiêu diệt 50 người con trai mau chóng kết thúc. Hồ Tinh đắc ý cười the thé rung chuyển cả đất trời. Đây là ngày cuối cùng của con người. Ta sẽ làm chủ vũ trụ, ta sẽ làm chủ vũ trụ, làm chủ Địa Cầu. Cuộc chiến xảy ra Thần sầu quỷ khốc vô cùng khốc liệt. 50 chàng trai có bề yếu thế, bị ba con Quỷ đánh tới tấp xây xẩm cả mặt mặt, sắp bị tiêu diệt đến nơi. Nghe tiếng cười đắc ý sắp chiến thắng của loài Quỷ. 50 người con gái chấp tay cầu nguyện Đức Mẹ Âu Cơ cứu khổ cứu nạn.

Nói về Địa Mẫu Âu Cơ tuy rời xa con cái trở về Cội Nguồn hòa nhập vào bản thể Tổ Tiên. Bản thể vô vi Linh giác tối cao vũ trụ rộng lớn khắp cùng chổ nào cũng có Địa Mẫu Âu Cơ lúc nào cũng ở sát bên con. Nhưng trăm người con không thể nào thấy được, biết được. Nay thấy con gặp nạn lại tưởng nhớ đến mình. Cầu cứu đến mình không quên lời dạy. Để cứu con cái pháp Thân tối cao linh giác của Địa Mẫu liền hóa ra một trận mưa sấm sét đánh xuống ba con Quỷ. Làm chúng chết đi sống lại cả hàng chục lần. Hủy diệt Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực cả hàng triệu năm tu luyện. Chúng khiếp quá lê lết trốn thoát, khiếp sợ đến nỗi vở cả mật. Từ đó về sau con người là Chúa Tể Địa Cầu, yêu Tinh Quỷ dữ, ác Cầm ác Thú đều khiếp sợ con Người. Ba con Quỷ tìm nơi thâm sâu cùng cốc tu luyện hàng triệu năm nữa mới có thể hồi phục pháp thuật.

Nói về Nhân Loại con người ra đời trải qua 8 triệu 400 nghìn năm đi vào giai đoạn kết thúc tiểu kiếp thứ 5 chuyển sang qua tiểu kiếp thứ 6, giai đoạn cuối tiểu kiếp là giai đoạn Thiên Địa tuần hoàn lặp lại chuyển đổi Địa Cầu co thắt, động đất liên miên xảy ra khắp cùng lục Địa. Dãy núi Long Hoa cũng không thoát khỏi sự Động Đất, sụp xuống thành những dãy núi thấp. Cọng thêm mua to như trút nước làm lở núi sụp đồi. Chim muôn vạn thú cùng con người chết la chết liệt. Trôi ra biển cả làm mồi cho cá, cho tôm. Họ nhà Chồn Cáo cũng không tránh khỏi tai khiếp đó. Chỉ còn sót lại những con có yêu thuật Thần Thông bảo toàn sanh mạng. Cho đến gần cuối tiểu kiếp thứ 7. Lúc nầy Nhân Loại con người ra đời 42 triệu năm. Chỉ còn 10 nghìn năm nữa là hết tiểu kiếp thứ 7. (Kiếp giảm), kiếp văn minh vật chất. Nhân Loại gần cuối tiểu kiếp thứ 7, sự tiến hóa Linh Hồn con người cũng như sự tiến hóa của xã hội đang bước vào giai đoạn sơ khai nền văn minh vật chất. Biết khai thác tài nguyên thiên nhiên vũ trụ, phục vụ vào đời sống xã hội con người. Nhờ vậy đời sống con người mỗi ngày một thêm phong phú. Trình độ dân trí tiến hóa nhanh chóng, biết phát triển chăn nuôi trồng trọt, mở màn khai thác quặng mỏ chứa nguyên tố hàm lượng lớn như: mỏ than, mỏ sắt v.v…

Ba con Yêu Tinh tu luyện hơn 40 triệu năm mới hoàn hồi pháp thuật phải nói còn lợi hại hơn xưa gấp 3 gấp 4 lần nữa là khác. Nhất là Hồ Tinh 9 đuôi càng tu luyện càng ác độc, xảo quyệt, man trá, khôn khéo. Hồ Tinh bắt gia Cầm gia súc của loài người nuôi để ăn thịt. Nhưng lòng ác độc ganh ghét với con người. Hồ Tinh nghỉ ăn thịt con người bằng ăn thịt hàng vạn con gà. Nhất là trẻ con lại càng bổ dưỡng hơn nữa. Hồ Tinh chuyển sang ăn thịt trẻ con. Làm kinh động khiếp đảm khắp nơi.

Ở vào thời kỳ ấy có vị Quốc Vương hưng thịnh là vị vua giàu có, binh hùng tướng mạnh, làm chủ năm mươi trấn chư hầu. Nghe tin dân chúng bị Hồ Tinh sát hại đời sống vô cùng khó khăn. Nhất là trẻ con chưa đầy một tuổi bị Hồ Tinh ăn thịt, hết xã này đến xã khác, hết huyện này sang huyện khác làm khiếp đảm dân chúng. Hồ Tinh ăn thịt hơn trăm em. Hồ Tinh càng ăn thịt trẻ thơ sinh, pháp thuật càng cao cường. Hồ Tinh khoái chí nghỉ nếu biết sớm ăn thịt trẻ thơ sinh tăng pháp thuật Thần Thông. Thời ta cần gì phải mất trên bốn mươi triệu năm để tu luyện. Thế là Hồ Tinh sát hại trẻ thơ sinh mỗi tháng một nhiều mà không cần phải sợ ai.

Quốc Vương Hưng Thịnh ra bảng cáo thị tuyển chọn nhân tài, lựa ra những vị anh hùng có võ công cái thế, pháp thuật Thần Thông cao cường, tiêu diệt Hồ Tinh, trừ tai họa cho dân chúng. Sau một thời gian tuyển lựa chọn ra được 50 người, 10 Đạo sỉ, 30 anh hùng xạ tiển, mười anh hùng đao thương kiếm thuật xuất chúng, với sức mạnh 50 nhân tài này Quốc Vương Hưng Thịnh nghỉ dù Hồ Tinh có giỏi đến đâu cũng phải chết. 50 người được lịnh đến xã An Đức, huyện Đức Chính mai phục. Trong khi chờ đợi. Bổng thấy trên không xuất hiện một chấm đen, càng lúc càng lớn gấp ba lần con người. Hồ Tinh đánh hơi có người mai phục. Nhưng không lấy đó làm sợ sệt, mà cứ đi thẳng đến ngôi nhà có trẻ con. Đến lúc nầy 50 người đã nhìn rõ Hồ Tinh. Là một con Cáo có cánh. Nhưng Hồ Tinh không quạt cánh để bay. Mà bay bằng pháp thuật Thần Thông. Hồ Tinh đến nhà có trẻ con chỉ còn khoảng chừng 50 mét. Hồ Tinh thổi một luồng yêu phong. Cuốn phen ngôi nhà bay đi. Không còn chần chừ thêm nữa 30 anh hùng xạ Tiển đồng loạt buôn tên. 30 mũi tên xé gió lao nhanh khủng khiếp đến hạ gục Hồ Tinh. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra tên không những không bắn trúng Hồ Tinh. Tên bay tới gần Hồ Tinh tự động rơi xuống hết thảy. Cùng lúc ấy mười Đạo sỉ cùng lúc ra tay. Người bay lên không, tấn công xuống, kẻ dưới đất cả chỉ, cả chưởng lẩn kiếm tấn công tới tấp vào Hồ Tinh. Hồ Tinh hai con mắt tóe lửa. Chỉ thấy 2 chân trước của Hồ Tinh đầy móng vuốt sắc nhọn bổng dài ra chụp bắt các Đạo sỉ. Những móng vuốt ấy Đao Kiếm chặt không đứt. Chỉ trong nháy mắt 10 Đạo sỉ bị Hồ Tinh giết sạch. 30 mũi tên đang ở dưới đất tự động bay lên lao nhanh tới 30 anh hùng xạ tiển nhanh như tia chớp. Thế là 30 anh hùng xã tiển xong đời. Mười anh hùng võ nghệ Kiếm thuật Đao thuật cao cường. Chưa kịp ra tay đã bị Hồ Tinh quật chết chẳng còn 1 người. Hồ Tinh bị 50 người phá đám không muốn ăn thịt trẻ con nữa liền hóa một luồng yêu phong bay mất. Quốc Vương Hưng Thịnh nghe tin khiếp vía. Không dám động đến Hồ Tinh nữa. Hồ Tinh muốn làm gì thì làm. Cáo già Hồ Tinh không những ăn thịt uống máu trẻ con. Còn bắt cả gái tơ phụ nữ cho cuộc hành dâm luyện tinh tăng thể lực, tăng nọc độc Hồ Tinh. Người mất vợ kẻ mất con khóc than cầu khẩn đến Cha Trời.

Cha Trời liền chuyển đại họa nhân gian đến tai những người con có đủ khả năng diệt Hồ Tinh, cứu con người.  Năm ấy là năm kỷ Dậu ở trên Thiên giới có vì Nhật Quang Thánh Tổ. Là 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Đang ở tần Trời số 10. Cõi Thiên quang. Cung Kim quang. Đang lúc tu Thiền luyện khí. Thời 1 luồng gió lạ nỗi lên. Như báo hiệu điềm chẳng lành ở hạ giới. Nhật Quang Thánh Tổ liền nhập định mở con mắt pháp Nhãn nhìn xuống nhân gian. Thời thấy rõ Yêu Tinh Chồn Cáo sát hại Nhân Loại con người. Liền sai Kim Đồng, xuống tần Trời số 6, cõi Trời Tha Hóa, Cung Ma Vương. Có vị Thánh Mão Nhật Kê là cháu chín đời của Nhật Quang Thánh Tổ. Khi Mão Nhật Kê dến Nhật Quang Thánh Tổ dạy rằng, loài người ở chốn nhân gian, đã bị Hồ Tinh sát hại. Từ khi Đức Cha Trời trở về bản thể hư không, Linh giác Chân Tánh tối cao vũ trụ. Giao giang sang vũ trụ lại cho Phật Thánh Tiên gìn giữ và luôn luôn chiếu cố đến con người nhất là Nhân Loại thế gian. Để lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ. Con xuống chốn nhân gian diệt trừ yêu quái Hồ Tinh, cứu khổ cứu nạn cho Nhân Loại con người. Dân công trạng lên Đức Cha Trời. Mão Nhật Kê nói Cháu xin tuân lệnh, tức tốc đằng vân lên đường bay xuống chốn nhân gian. Khi ấy chốn nhân gian mới bước sang ngày Mậu Thân. Mão Nhật Kê đứng trên các tần Mây. Dùng Thiên Nhãn nhìn xuống núi non sông hồ biển cả. Ở phương Tây không phát hiện được gì. Liền bay sang phương Đông thời thấy yêu khí trùng trùng. Bổng phát hiện một luồng yêu khí cực mạnh, phát lên từ một Vương Quốc giàu có. Mão Nhật Kê bay đến thời một cảnh tượng ghê khiếp Quốc Vương Hưng Thịnh đang run sợ trước cảnh Đại quân ngã rạp. Các tướng lỉnh đã bị Hồ Tinh bốp nát như tương. Như bốp một con giun con Dế. Mão Nhật Kê thấy thế bay xuống hét to, hỡi loài Hồ Tinh độc ác, ngươi đã làm hại đến con người, thời ngươi đã tới số. Tức thời chỉ tay cái một Đạo chỉ quang bay xuống. Hồ Tinh xem thường liền trúng ngay một Đạo chỉ quang. Đau đến nổi Hồ Tinh thét lên kinh hãi. Cáo già Hồ Tinh biết gặp phải tay dữ, không còn dám xem thường nữa. Bay lên không xáp chiến với Mão Nhật Kê. Mão Nhật Kê thấy Hồ Tinh trúng phải Kim quang chỉ mà không hề hấn gì thời kinh hãi nghỉ không lẽ Hồ Tinh đã luyện được Kim thân bất hoại. Kim quang chỉ của ta cho dù Vàng Đá cũng bị xuyên thủng như thường thế mà Hồ Tinh không hề hấn gì cả. Mão Nhật Kê biết Hồ Tinh là thứ dữ không dám coi thường mà hết sức cẩn thận.

Cuộc giao tranh xảy ra vô cùng khốc liệt giữa Hồ Tinh và Mão Nhật Kê. Hồ Tinh muốn chiến thắng cho mau, liền hóa ra thân hình to lớn, mình đồng da sắt, móng vuốt sắc nhọn cứng như kim cương. Tấn công Mão Nhật Kê tới tấp. Mồm Cáo già phun ra yêu khí nọc độc mờ trời mịt đất. Mão Nhật Kê liền trúng phải nọc Độc Hồ Tinh tức thời tối sầm mặt mũi. Biết không xong liền hóa ra một Đạo hào quang biến mất. Hồ Tinh đắc ý nghỉ con Trời cũng chỉ thế là cùng. Nói về Mão Nhật Kê hóa một Đạo hào quang trốn thoát. Bay lạc đến tần Trời 12, lạc đến cõi Trời Quang Âm. Cung Nam Hải, Thiên Trúc. Nơi đây có Nam Hải Phật Mẫu Quan Âm là một trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ, Mẹ Trời. Hôm ấy phật Mẫu Quan âm đang dạo chơi nơi cảnh Bồng Lai Thiên Trúc. Thời bổng nhiên có một luồng gió lạ đến. Biết là ý Trời có điều dạy bảo. Liền lắng tâm xem xét, thời hiểu rõ tất cả. Mão Nhật Kê đã lâm nạn. Đức Cha Trời đã đưa đến đây.

Nói về Mão Nhật Kê không hiểu mình đã lạc đến xứ nào. Mình mẩy trúng độc đau nhức vô kể chưa biết phải làm sao. Thời Quan Âm Phật Mẫu đã xuất hiện nói con thật là khổ. Ta với Ông Bà Tổ của con Nhật Quang Thánh Tổ là anh em cùng cha cùng mẹ. Tức là Long Hoa Cha Trời, Tiên Cơ Địa Mẫu. Nay con lâm nạn vì Đại Nghĩa, thời ta sẽ cứu chữa cho con. Nói xong Quan Âm Phật Mẫu lấy nhành dương liễu nhúng vào bình Cam Lộ, rồi lấy ra phất vào người Mão Nhật Kê không những khỏi hẳn nọc Độc Hồ Tinh mà thần lực tăng lên rất nhiều. Mão Nhật Kê mừng quá lạy tạ Quan Âm Phật Mẫu nói Mão Nhật Kê cảm ơn Tổ Tổ.

Phật Mẫu Quan Âm nói. Con Hồ Tinh Cáo già chín đuôi ấy Thần Thông quảng đại vô biên. Là nhờ Mẹ nó là Hồ Ly Cáo cái Chúa, hấp thụ Tinh Khí Âm Dương hàng triệu triệu năm. Hấp thụ Linh khí Trời Đất đạt đến chín tần Linh Khí vũ trụ. Liền sanh ra con Hồ Tinh Đực chín đuôi. Lớn lên tu luyện hàng mấy mươi triệu năm nữa. Nếu không phải những loại Thần Thông khắc tinh với chúng. Thời cho dù Thần Tiên xuống trần cũng đành bỏ mạng. Để ta sai Đại Thánh Kim Qui cùng con đến Linh Sơn gặp Phật Tổ. Phật Tổ là anh em với ta cùng Nhật quang Thánh Tổ. Nhờ Phật Pháp vô biên giãi trừ kiếp nạn cho Nhân Loại phàm trần.

Hôm ấy nơi chốn Linh Sơn. Chư Thiên Bồ Tát đông vô số vô biên. Phật Tổ thuyết giản rằng. Từ khi Đức Cha Trời Long Hoa Cửu Huyền ấn Quang Tối Thắng Như Lai.(Lạc Long Quân). Cùng Tiên Cơ Địa Mẫu Dưỡng Sanh Như Lai. Trở về Hư Không vũ trụ an trụ ngôi vị Tổ Tiên Như Lai. Giao lại vũ trụ cho con cái cai quản, từ đó đến nay Phật Thánh Tiên luôn luôn làm tròn bổn phận. Duy trì Công Đạo, giữ vững Cán Cân Công Lý vũ trụ. Thiên quyền ổn định, Chủ Nghĩa Đại Đồng luôn cũng cố và phát huy. Nhân Loại chư Thiên sống trong an lạc hạnh phúc. Nhưng ở thế gian thời khác. Nhân Loại đang sống trong biển khổ trầm luân. Không có Nhân quyền, không có Bình Đẳng, không có tự do, không có tự do mưu cầu hạnh phúc. Đời đời kiếp kiếp trói buộc nhau, trong giáo điều cuồn tín. Trói buộc nhau trong khuôn khổ độc trị, cái khổ nầy chồng chất lên cái khổ kia như non như núi. Thế mà đâu đã hết đang lâm vào đại nạn Hồ Tinh sát hại khắp nơi. Cha Trời có dạy Phật Thánh Tiên phải diều dắc Nhân Loại phàm trần. Nhất là giải nguy kiếp nạn con người. Huyền Cơ đã chuyển ý Trời đã vậy, nên Nhật Quang Thánh Tổ. Quan Âm Phật Mẫu đã cho người đến đây cầu Phật Pháp diệt trừ Yêu Tinh giải thoát kiếp nạn cho Nhân Loại phàm trần. Tức thời Phật Tổ cho mời Đại Thánh Kim Điêu đến dạy rằng. Con là Cháu chín đời ta. Để lập công trong Thiên Đạo Vũ Trụ, Phật Pháp ta phải cùng Thánh Giáo, Tiên Giáo thừa hành di chí của Đức Cha Trời, bảo tồn nhân loại. Đại Thánh Kim Điêu nói con xin nghe lời Tổ Tổ.

Nói về Hồ Tinh sau khi thắng Đại Thánh Mão Nhật Kê. Thời khoái chí mở tiệc ăn mừng, mời Yêu Tinh các Động tới, phải nói đúng là ngày hội của Yêu Tinh. Hồ Tinh ba hoa khoác lác nói. Con cái nhà Trời là giống gì chứ. Chẳng qua chúng gặp thời lên mặt. Con cháu của chúng sẽ lần lượt vào bụng của ta. Ta đây mới là Trời. Trời là ta vì ta muốn gì được nấy. Ta muốn Trời là hóa ra Trời. Ta muốn nhỏ là nhỏ, muốn lớn là lớn. Để chứng minh lời nói Hồ Tinh liền hóa ra người khổng lồ cao tới mây. Rồi mọc ra 2 cánh che rợp cả bầu Trời. Hồ Tinh thu mình lại nhỏ như con Kiến ẩn dưới lá cây. Yêu Tinh quỷ quái tán khen không ngớt. Đang lúc đắc ý Hồ Tinh luôn luôn khoác lác ta sẽ là Chúa Tể vũ trụ, các ngươi theo ta lên Trời để ở không? Yêu Tinh quỷ quái hò reo vang dội.

Thời trên hư không có người nói xuống rằng. Loài Yêu Tinh các ngươi chỉ xuống âm phủ. Hồ Tinh Đâu mau ra nạp mạng. Hồ Tinh chín đuôi tức giận đùng đùng bay lên không trung tìm địch thủ để tiêu diệt. Hồ Tinh chỉ mặt Mão Nhật Kê, ngươi còn dám vát mặt đến đây nữa sao. Đại Thánh Kim Qui bay tới chém 1 Kiếm. Kiếm quang chơm chớp tỏa sáng rực Trời. Hồ Tinh móng vuốt lúc ẩn lúc hiện chống trả. Mão Nhật Kê hiểu rõ sự lợi hại của Hồ Tinh không dễ gì mình Kim Qui Đại Thánh đánh thắng được, liền bay vào xáp chiến. Kim quang chỉ phóng ra như tia chớp, Hồ Tinh trúng chỉ bị thương.

Cáo già Hồ Tinh quả thật lợi hại, phun ra nọc độc mờ Trời mịt Đất. Kim Qui Đại Thánh hóa ra lớp sương mù chống trả. Hồ Tinh bổng thân hình to lớn. Quật đôi cánh, tức thời cuồng phong tàn sát hai vị Đại Thánh tối tăm mù chỉ còn cách gắng sức chống trả. Đại Thánh Kim Điêu thấy khí Độc Yêu Tinh hung hảm đến thế. Liền hóa ra Đại Bàng Điêu to lớn khổng lồ, quạt đôi cánh tạo ra cuồng phong chống trả. Kim Qui Đại Thánh nhờ có màn sương mù chống trả lại Yêu độc Hồ Tinh. Thấy cuồng phong Hồ Tinh, bị cuồng phong Đại Thánh Kim Điêu chặn lại liền xông tới tấn công xối xả vào Hồ Tinh. Mão Nhật Kê Đại Thánh nhờ Cam Lộ Quan Âm không sợ yêu Độc Hồ Tinh, xông vào Kim quang chỉ tuông ra như sấm sét. Hồ Tinh biết mình khó đánh lại ba người liền nhã viên ngọc độc ra hóa thành vô số hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh hầu tiêu diệt đối thủ. Đại Bàng Kim Điêu thấy Hồ Tinh hóa ra hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh. Tức thời nhã ra viên ngọc Bạch quang hóa ra vô số Đại Bàng Kim Điêu, xông tới nuốt hết hàng nghìn hàng vạn Hồ Tinh Chồn Cáo, Hồ Tinh khiếp đảm muốn tẩu thoát. Tức thời Mão Nhật Kê Đại Thánh liền hiện tướng là một con gà Thần khổng lồ. Nhã viên ngọc kim quang. Cất lên tiếng gáy van trời động đất. Ngọc Kim quang liền hóa ra Thiên La Địa La lưới phép. Bao vây bắt lấy Hồ Tinh. Hồ Tinh không tài nào thoát được. Nằm gọn trong lưới Kim quang. Gà Thần tiếp tục gáy, lưới Kim quang liền biến thành Thiên Kiếm vạn Đao băm xác Yêu Tinh ra thành muôn mảnh. Diệt xong Hồ Tinh. Ba vị Thánh hiện lại nguyên hình thành ba vị Thiên Tiên oai phong lẩm liệt, tính hạ xuống yêu động diệt hết con cái cháu chắt Hồ Tinh trừ hậu họa về sau. Cùng đồng đảng Yêu Tinh của chúng.

Thời trên không có vần mây ngũ sắc bay đến. Thì ra đó là Chúa Tiên Huyền Nữ, 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Ba vị Thánh chấp tay đảnh lễ chúng con chào Chúa Tiên Tổ Tổ. Chúa Tiên huyền Nữ dạy rằng. Các con diệt Hồ Tinh chín đuôi, thời coi như đã hoàn thành sứ mệnh. Không nên lạm sát nữa. Để ta bắt lấy vài con Hồ Tinh cái về cho Nữ oai Nương Nương dạy chúng, nhốt chúng vào Động âm sát ngày sau có chổ dùng. Nói xong Chúa Tiên Huyền Nữ phất cái túi Tiên Thiên, tức thời 1 Đạo hào quang từ trong túi tỏa ra nhanh như chớp cuốn hút Yêu Tinh vào trong chiếc túi, xong đâu vào đấy Chúa Tiên Tổ Tổ hóa ra một Đạo hào quang rồi biến mất. Ba vị Đại Thánh hoàn thành nhiệm vụ chia tay nhau hóa ra ba Đạo hào quang biến mất. Từ đó giặc Hồ Tinh không còn xuất hiện nữa.

Sự yên tỉnh của Nhân Loại không được bao lâu, thời bị giặc Thuồng Luồng sát hại. Thuồng Luồng là họ hàng nhà cá sấu tiến hóa thành Tinh. Chúng rất hung dữ đa mưu lắm kế, xão quyệt không khác gì loài Chồn Cáo có sức mạnh phi thường khó ai địch nổi chúng. Nguyên trước đây hàng mấy chục triệu năm. Ở vào thời Hồ Tinh Cái Cáo bốn đuôi. Thời kỳ ấy Tiên Thiên Chân Khí hạ thấp xuống chốn nhân gian. Có một con Thuồng Luồng Cái Chúa. Ngày tu luyện dưới đáy sông sâu. Đêm lên bờ luyện Chân Khí. Thường Thuồng Luồng cái Chúa. Mỗi lần sinh con có đến hàng tá. Nhưng lần sanh con nầy lại khác. Chỉ sanh độc nhất có một con hết sức quái dị. Đuôi Rồng. Đầu Chó. Mình Sấu. Con Thuồng Luồng quái dị này, càng lớn càng tinh khôn, càng độc ác, ăn thịt cả đồng loại, làm cho Thuồng Luồng, Cá Sấu, các loài khác đều khiếp sợ. Không bao lâu con Thuồng Luồng quái dị ấy thống lảnh hết con sông lớn đổ ra biển, sau cùng tranh bá với Loài Rồng để làm chủ Đại Dương nhưng chưa làm được. Loài Rồng cũng đã nhiều phen mất mạng vì con quái vật nầy.

Ở vào thời kỳ ấy không chỉ có Ngư Tinh làm hại con người. Mà còn có cả loài Mộc Tinh nữa. Cũng ở vào thời kỳ Thuồng Luồng cái Chúa nơi rừng Thiên Khí Độc. Nước Độc, do các loài cây có độc thải ra. Lâu ngày tích tụ cùng xác chết của các loài Động Vật. Chết vì nước độc khí độc vô số kể. Do khí hậu, địa cuộc, thổ nhưỡng. Thích nghi tính chất, ung đúc mọc lên loại cây kỳ lạ, loại cây ăn thịt, loại cây sống bằng khí độc, nước độc. Vừa động vừa tịnh. Chúng mọc rãi rác khắp nơi ở rừng Thiên khí Độc, nước Độc nầy. Chúng luôn luôn tiết ra mùi hương dụ dỗ Cầm, Thú, Côn Trùng, đến để ăn thịt. Loài cây nầy không có hoa nên không có quả. Loài cây nầy chóng lớn tuổi thọ rất cao, hàng triện triệu năm. Có một cây Mộc Hương do hấp thụ nhiều Linh Khí núi rừng Trời Đất. Lại ăn nhiều Động vật sống nên Mộc Hương Tinh đã trổ hoa sặc sở sáng chói, xen lẩn nhiều màu sắc. Hoa chóng nở cũng chóng tàn không đậu quả. Nhưng lần ra hoa nầy lại khác. Mộc hương Tinh kết đậu một quả dị thường, hình quả nhơn sâm. Không bao lâu thời rụng xuống đất mọc lên cây Mộc Hương cạnh cây Mẹ của nó.

Mộc Hương con lớn nhanh như thổi lấn ép lần mẹ nó. Cuối cùng mẹ nó bị hủy diệt, Mộc Hương con không ăn thịt loài Khỉ, vì quả Mộc Hương Tinh có ra là do Tinh Khỉ Chúa bắn ra dính vào hoa Mộc Hương Tinh. Trước khi bị Mộc Hương Tinh ăn thịt. Mùi hoa của Mộc Hương Tinh là mùi hương kích dục rất mạnh. Chất Kích Độc của Mộc Hương làm cho muôn loài Côn Trùng. Cầm Thú mau chóng tê liệt. Thể xác tan biến thành thức ăn cho Mộc Hương.

Mộc Hương Tinh Khỉ sau khi tu luyện hồi phục. Liền tìm con người để ăn thịt, trả thù. Thế là con người lâm vào cảnh khốn khổ tai họa chết chóc, bị Ngư Tinh, Mộc Tinh làm hại khắp nơi và cũng 3 con quỷ nầy đã thách thức với Đức Cha Trời trên dãy núi Long Hoa khi 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ chưa ra đời và chúng đã bị Địa Mẫu Âu Cơ đánh tiêu tan hết Thần Lực, Tinh Lực, Khí Lực. Khiếp hồn khiếp vía. Trốn chui trốn nhủi, phải mất một thời gian trên bốn mươi triệu năm mới hồi phục Thần Thông trở lại phải nói là cao cường hơn bốn mười triệu năm về trước gấp mười lần.

Lúc bấy giờ Ông Bà Tổ Tổ đầu tiên của Nhân Loại con người một trăm người con của Địa Mẫu Âu Cơ. Chia nhau làm chủ khắp cùng vũ trụ. Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Hôm ấy nơi cõi hạ Thiên vũ trụ có bốn cung Trời ở bốn bên dưới đỉnh núi tu Di, Trời tứ Thiên Vương là 4 cung Trời ở gần hạ giới nhất. Trông coi bốn cõi Nhơn phàm. Hạ giới trần gian.
1: Là Nam Thiên Bộ Châu.
2: Là Bắc Lô Cô Châu.
3: Là Đông Thắng Thần Châu.
4: Là Tây Ngưu Hóa Châu.

Hôm ấy Trời xanh mây sáng. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần ra khỏi cửa Thiên Môn. Thời thấy yêu khí trùng trùng phủ lấy nhân gian Nam Thiện Bộ Châu, yêu khí mỗi lúc một dân cao. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần kinh hãi nói yêu khí gì mà khủng khiếp thế. Bằng bay đến cõi nhân gian xem xét. Thấy dãy núi Long Hoa tuy động đất sụp lún hết hai phần. Nhưng vẩn còn những dãy núi chạy dài lổm chổm. Nam Thiên Vương cùng các Thiên Thần nhìn thấy rõ nơi đây hình thành lên nhiều Vương Quốc Yêu Tinh. Nhất là Vương Quốc Hồ Tinh, Mộc Tinh, Ngư Tinh. Nhìn yêu khí bao trùm Địa Cầu biết là Yêu Tinh thứ dữ, khó mà diệt trừ chúng được, không khéo còn bỏ mạng. Nam Thiên Vương bằng đằng vân lên tần Trời số 2 đến Cung Trời Đạo Lợi Thiên ra mắt Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Thiên Tôn Đại Đế là 1 trong 100 người con của Địa Mẫu Âu Cơ (Cao Thiên Thánh Thánh Đế). Nam Thiên Vương ra mắt Ngọc Hoàng Cao Thiên Đại Đế. Hành lễ rồi tâu rằng Nam Thiện Bộ Châu Nhân Loại phàm trần đang lâm nạn do Yêu Tinh hoành hành. Loại Yêu Tinh nầy Thần Thông quảng Đại khó mà diệt trừ chúng. Lúc ấy có Nam Cực Tiên Ông. Tiên Ông nói bẩm Ngọc Đế. Ngọc Đế đến Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ xem xét nguồn gốc loài Yêu Tinh nầy từ đâu sinh ra rồi hể tính. Thế là Chư Thiên Đại Thánh. Đồng đến Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ để xem nguồn gốc xuất xứ của loài yêu Tinh. Đài Thiên Văn hay còn gọi là Điện Thiên Văn. Là nơi bảo mật cung cấm không ai được đến. Trừ khi có lịnh của Ngọc Hoàng. Đài Thiên Văn là Đài Bảo Bối máy móc huyền cơ tối tân. Hiện rõ quá khứ xảy ra trong vũ trụ. Đài Thiên Văn Thiên Đạo vũ trụ trong suốt. Theo ý tưởng con người cảnh giới lần lần hiện ra. Nguồn gốc của ba con Chúa quỷ đã hiện ra. Chư Thiên Đại Thánh cũng phải kinh khiếp trước sự tu luyện pháp thuật Thần Thông của chúng. Tuy Hồ Tinh đã bị diệt trừ. Nhưng còn hai Chúa Quỷ kia rất là khó đối phó. Ngọc Đế nói ta phải lên tần Trời thứ 11 Trung Thiên giới Tần Trời phước sanh Cõi Thiên Vân, Cung Long Vân gặp Đức Chí Tôn. Tức là tần Trời thứ 16 từ tần Trời Đao Lợi Thiên tính lên.

Anh em con Trời lại có dịp gặp nhau. Đức Chí Tôn giáo Tổ nghe Ngọc Đế nói kiếp nạn Nhân Loại nơi chốn nhân gian lấy làm thương xót cho Nhân Loại phàm trần. Bằng nói với Ngọc Đế rằng, anh em chúng ta có đến cả trăm. Thay thế Cha Trời làm chủ gian sang vũ trụ. Bảo vệ nòi giống con người, giải trừ kiếp nạn cho Nhân Loại con người.

Đáng lý chúng ta phải thông báo hiệu triệu hết anh em ở toàn vũ trụ Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Làm như vậy thời lớn quá trở thành Long Vân Đại Hội. Chỉ hội vào Đại hội thường niên mà thôi hoặc có ý chỉ của Đức Cha Trời. Nơi trung ương Thiên giới có cả Tam giáo Phật Thánh Tiên. Có cả ngũ chi anh em. Ngũ luân Phật Tiên Thánh Thần Chúa. Nhân tài không thiếu, dư sức tiêu diệt loài Yêu Tinh quỷ quái làm hại Nhân Loại nhân gian. Để ta sai Ngũ Long Đại Thánh theo Ngọc Đế. Hiệp cùng Thiên binh Thiên tướng của Ngọc Đế, diệt trừ loài yêu quái. Bắt hồn chúng đưa đến động âm âm u giam giữ chúng.

Nói về Hồ Tinh bị Tam Thánh giết chết. Linh Hồn vất vơ vất vưởng. Ngày thời ẩn hồn xuống tận hang sâu trốn ánh sáng. Đêm thì vất vơ vất vưởng theo mây theo gió. Đói lạnh khốn khổ vô cùng đến cả mấy trăm năm. Một hôm Hồ Tinh vất vơ vất vưởng nương theo gió. Gặp lúc Ngư Tinh Quỷ Chúa đang phù hơi luyện khí. Hồ Tinh nhận ra đồng bọn khi xưa mừng quá liền xuất hiện tới gần Ngư Tinh run lẩy bẩy. Ngư Tinh đang ngồi luyện khí thấy hồn con Cáo Chín đuôi xuất hiện run lẩy bẩy liền hỏi ngươi đến đây để làm gì. Hồ Tinh nói anh không nhận ra tôi sao. Tôi là Hồ Tinh chín đuôi đây mà. Nói xong Hồ Tinh khóc lóc kể lể. Tôi đã bị con Trời sát hại. Con Trời thật là hung dữ tài cao. Chúng đòi tiêu diệt hết loài Yêu Tinh chúng ta. Chúa Tinh đừng để chúng gặp, nếu gặp con Trời chúng ta hết còn ngỏ sống. Ngư Tinh nghe Hồ Tinh nói vậy, liền cười ngất làm rung chuyển Đất Trời. Tưởng gì chứ mấy Đạo sỉ, Tu sỉ, tự xưng là con Trời ta đã ăn thịt chúng quá nhiều, kể ra mấy Đạo sỉ, Tu sỉ cũng có chút ít tài năng. Ăn thịt Đạo sỉ, Tu sỉ bổ dưỡng hơn trăm lần loài Cầm Thú. Nhân Loại con người chỉ là miếng mồi ngon tẩm bổ cho ta trường thọ, luyện công. Ngươi xem kìa xương người sọ người chất như núi. Ta vừa mới ăn thịt hết ba mạng. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh nói thế lấy làm mừng. Hồ Tinh thấy ánh sáng mặt Trời sắp mọc lên sợ hãi tan biến tìm nơi ẩn núp.

Hôm sau Hồn Hồ Tinh hiện tới run rẩy khóc lóc kể, ta đầu thai chưa được. Chúa Tinh trả thù cho ta, ta mới có dịp để đầu thai. Trả thù cho ngươi là chuyện dễ chuyện nhỏ. Hồ Tinh nói Chúa Tinh đã lầm. Những người mà Chúa Tinh ăn thịt. Dù cho đó là Đạo sỉ Tu sỉ cũng chỉ là người thường. Chưa phải là con Trời. Những Đạo sỉ, Tu sỉ xưa kia Hồ Tinh tôi cũng thường bắt chúng để ăn thịt. Con Trời ở trên Trời, xưng là Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Thiên Thần không phải Địa Thần. Nhân Loại nhân gian chỉ là phàm những thế hệ sau mà thôi. Con Trời ở những thế hệ trước mới thật là lợi hại. Hồ Tinh ngươi đề cao con người quá. Ngư Tinh lại nói dù cho chúng có kéo hết tới đây, ta tốm gọn hết 1 lần giam chúng lại để ăn thịt. Ta đây mới chính là Trời, còn Trời nào nữa. Đừng mắc lừa chúng. Chẳng qua chúng chỉ là loài khỉ tu luyện biến hóa ra loài người. Như chúng ta thường biến hóa ra con người để hại con người đó thôi. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh nói thế có hơi suy nghỉ, rồi nói té ra là thế. Ngư Tinh làm ra vẽ thông thái nói. Làm gì có Trời, chẳng qua con người có ra là do sự tu luyện tiến hóa của loài vật Cầm Thú mà thôi. Loài nào mạnh hơn loài đó là Chúa Tể. Ngư Tinh ta là Chúa Tể của muôn loài. Loài nào thuận ta thời sống, loài nào chống ta thời chết. Hồ Tinh nghe Ngư Tinh còn cao ngạo hơn cả ta. Mãi nói chuyện Hồ Tinh quên mất ánh dương quang xuất hiện. Mặt Trời chiếu phải Hồ Tinh đau đớn vô cùng, sợ quá liền tan biến xuống đất tìm nơi ẩn núp.

Đêm lại về Hồ Tinh lại hiện lên khóc lóc kể lể. Cầu xin Ngư Tinh trả thù cho tôi, trả thù cho nhà Họ Chồn Cáo chúng tôi. Họ nhà Chồn Cáo chúng tôi từ nay về sau quy thuận Chúa Tinh. Ngư Tinh nói, ta sẽ ăn thịt hết loài người tàn sát chúng cho ngươi được hả dạ. Hồ Tinh coi như đã đạt được ý nguyện, liền cáo từ Ngư Tinh. Linh Hồn nương theo mây gió, tìm hang sâu để mà ẩn núp. Có một hôm Hồ Tinh bị một luồng gió lạ cuốn hút vào chốn hư không. Bổng nghe tiếng khóc than của loài Người vô cùng thê thảm. Thì ra con người đã bị Mộc Tinh bắt ăn thịt. Hồ Tinh đánh hơi mùi máu tanh định hướng bay đến. Thấy Mộc Tinh vừa ăn thịt xong hết mấy người. Mùi máu tanh còn nồng nặc. Có lẽ đã ăn no nê. Mộc Tinh hóa ra một trận cuồng phong bay về hướng Tây Nam mất dạng. Hồ Tinh liền bám sát theo. Thấy Mộc Tinh liền hạ xuống một vùng âm u quanh năm không thấy ánh sáng mặt Trời. Mộc Tinh hiện nguyên hình trở lại. Thành cây Đại Thụ Mộc Hương khổng lồ cao to che rợp vả một vùng rộng lớn, xung quanh xa gần cây đại thụ Mộc Hương Tinh còn có hàng nghìn hàng vạn cây Mộc Hương nữa. Đó là Mộc Hương Tinh bắt cả trăm nhân mạng con người đem về đây cả họ hàng Mộc Tinh ăn thịt, yêu khí nơi đây trùng trùng. Hồ Tinh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hồ Tinh hiện Hồn dưới gốc Cây Mộc Hương khóc lóc kể rằng, từ khi chúng ta chia tay nhau tôi bị con người làm hại. Mộc Tinh đã nhận ra Hồ Tinh nói ta đã nhận ra ngươi rồi. Ngươi Thần Thông quảng đại làm sao con người hại ngươi được.

Hồ Tinh khóc lóc kể rằng. Con cái tôi họ hàng tôi bị con người sát hại. Linh Hồn tôi vô cùng khốn khổ vừa đói vừa khát, vừa sợ ánh sáng, lang thang nay đây mai đó vất vơ vất vưởng. Khốn khổ vô cùng, không nơi nương tựa, xin Chúa Tinh trả thù cho chúng tôi. Mộc Tinh nói chuyện gì chớ chuyện đó thời dễ. Ta đã ăn thịt nhân loại con người cả hàng triệu năm rồi, không biết bao nhiêu mà tính đếm cho hết. Mộc Hương Tinh nói xong cười ngất làm chấn động cả núi rừng làm khiếp đảm chim muôn vạn thú, cả hàng nghìn nghìn dặm. Mộc Hương Tinh lại nói, ta không những ăn thịt con người mà ngay cả Thần Sông, Thần Núi, Thần Thổ Địa. Ta cũng bắt chúng để ăn thịt. Nhưng chúng khiếp sợ chạy trốn từ lâu. Ta là Chúa Tể không có loài nào có thể sánh được. Hồ Tinh không tin nhưng cũng làm bộ nói. Mộc Tinh Chúa Thần Thông quảng đại. Hồ Tinh tôi nguyện theo làm đệ tử. Nhưng tôi giờ đây chỉ là Linh Hồn, thời biết phải làm sao. Mộc Tinh nói ngươi vốn là loài Cáo rất hợp với Khí Thể Độc Khí của ta. Ngươi có thể ẩn mình dưới gốc cây hóa rễ Đại Thụ Mộc Hương ta. Ta sẽ che chở cho ngươi. Ngươi hấp thụ Tinh Thể, Khí Thể của ta, hồi phục Nhị xác Thân, thời người sẽ hồi phục Thần Thông trở lại. Hồ Tinh nghe Mộc Tinh nói vậy thời mừng quá liền ẩn vào gốc cây hang hốc của Mộc Hương. Từ đó Mộc Hương Tinh. Hồ Tinh chuyên làm hại con người khắp Năm Châu Địa Lục. Sự hoành hành của ba con Tinh Chúa gieo họa khắp Địa Cầu, yêu khí xông lên mỗi ngày một thêm dữ. Mờ mịt cả hạ giới Nam Thiên Vương tâu lên Ngọc Đế. Ngọc Đế tâu lên Đức Chí Tôn vì thế ba con Tinh Quỷ đã đến ngày tận số.
**************

HẾT QUYỂN 5

0 nhận xét:

Đăng nhận xét