. . . . Chú Giải ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Chú Giải

Trong phần Quyền Chính Phụ của Long Hoa Luật Tạng ghi thiếu 4 Quyền.
46- Quyền an phận
47- Quyền xác nhập
48- Quyền giải thể
49- Quyền hồi hướng         


Chú giải-  quyền báo thù

44-   Phần Quyền Chính Phụ;
Cha Trời truyền dạy rằng;
Nầy các con của Ta;
Các con có thấy sự Giáng Họa cũng như  Báo Ứng Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên không ?
Một trăm con Trời đồng đáp rằng;
Thưa Cha Trời, chúng con không những thấy rõ biết rõ Giác Tánh Tổ Tiên. Là Giác Tánh Giáng Họa Báo Ứng. Theo Định Luật Nhân Quả, Vay Trả tự nhiên.
Những ai tôn thờ  Tổ Tiên thời Tổ Tiên Giáng Phước. Những ai phỉ bán  Tổ Tiên thời Tổ Tiên Giáng Họa. Phước Họa không ở chỗ nào mà tự con người tạo ra nhân quả báo ứng,  nhân nào quả nấy. Gieo Ác gặt Họa, gieo Thiện gặt Phước.

Cha Trời lại hỏi;
Giác Tánh Giáng Họa cũng như sự  Báo Ứng Tổ Tiên, ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành Quyền gì các con có biết không?
Một trăm con Trời đồng đáp rằng;
Thưa Cha Trời;  Giác Tánh Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn chúng con trở thành Quyền Báo Ứng, Báo Thù. Theo Định  Luật Nhân Quả vay trả tự nhiên.  Đối với kẻ thù xâm hại đến Quyền Sống chúng con. Xâm hại đến mạng sống  con cháu chúng con. Xâm hại đến chủng tộc chúng con. Chúng con có Quyền Báo Thù.  
Cha Trời nói, đúng thế đúng thế;

Quyền Báo Thù cũng là Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền, của mỗi con  người, mỗi gia đình, mỗi dân tộc, mỗi đất nước. 

Những kẻ giết hại mạng sống các con, giết hại gia đình các con, giết hại dân tộc các con , giết hại Đồng Bào các con. Thời các con có Quyền chống trả hoặc báo thù.  

Những kẻ dùng quyền lực, giết hại sanh mạng con người, hoặc giết người cướp của. Thời hồn Ma bị giết hại có Quyền Báo Thù.

Nhưng nếu các con sống trong một đất nước có Hiến Pháp, Luật Pháp minh chính thời các con phải nhờ vào Công Lý để Báo Thù giết người thời phải thường mạng. Đòi lại sự Công Bằng mạng sống con người.  Nếu đó là tội cố ý giết người.

Nầy các con của Ta. Báo Thù, Trả Thù, Hận Thù đối với Ngoại Xâm, đó là khí phách hùng anh dân tộc.  Nhưng Báo Thù, Trả Thù, Hận Thù đối với người  cùng chung đất nước. Nội thể Đồng Bào anh em. Thời phải nhờ vào Công Lý.

Vì sao các con phải nhờ vào Công Lý để Báo Thù ? Vì các con với kẻ thù.  Là người cùng chung đất nước, là anh em Đồng Bào. Phải nhờ Công Lý Công Bằng xét xử. Theo Hiến Pháp Luật Pháp minh chính.

Nếu các con vì sự Hận Thù, Báo Thù, Trả Thù, mà tàn sát lẫn nhau. Oan oan tương báo. Nợ nợ đối đầu không biết bao giờ chấm dứt, Hận Thù, Báo Thù, Trả Thù vay trả, trả vay nồi da nấu thịt gieo sự khổ cho cả hai bên. Chi bằng lấy ân trả oán.  Oán oán tự hết, đất nước yên vui cùng nhau sống trong cảnh thái bình an lạc.

Tóm lại:  Quyền Báo Thù là Quyền cơ bản con người ai ai cũng có. Nhưng báo thù cũng phải theo luật. Phạm luật thời không gọi là Quyền Báo Thù nữa. Mà trở thành có tội.
Chẳng hạn Trung Cọng xâm lược Việt Nam, giết hại dân tộc Việt Nam. Thời tất cả dân tộc Việt đồng loạt đứng lên tiêu diệt chúng, trả thù cho những người đã ngã xuống bị chúng sát hại là Báo Thù đúng luật.

Còn Nội Thù là do lạc Cội lạc Nguồn mà ra, tranh bá lẫn nhau mạnh được yếu thua, thắng là Vua, Thua trở thành Giặc. Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau. Trả Thù, Báo Thù chỉ càng thêm oan nghiệt. Không biết bao giờ chấm dứt. Làm hại tương lai, chiến tranh triền miên tan tành cơ nghiệp, ngoại xâm cướp lấy giang san. Điêu linh nô lệ lầm than.

Hãy lấy ân trả oán, trải tình thương xóa bỏ lòng Hận Thù, Báo Thù, Trả Thù. Vượt lên tất cả, trở về Nguồn Cội, chung sống yên vui hòa bình độc lập, dân giàu nước mạnh, sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp. Đạo Pháp Công Bằng Dân Chủ văn minh.
                -------------------------------------------
                                                      CAO ĐỨC TOÀN


Chú giải-  quyền giả dối

54-  Phần Quyền Chính Phụ

Cha Trời truyền dạy rằng;
Nầy các con của Ta;
Các con có thấy. Tổ Tiên Tạo Lập lên tất cả, muôn sinh linh cùng vạn vật  đều là giả tạm. Tự Thể giả dối hết thảy không?
Một trăm con Trời đồng đáp rằng;
Thưa Cha Trời:  Chúng con không những thấy rõ biết rõ những gì có hình tướng, màu sắc đều là giả dối hết thảy. Như con tắt kè chuyển đổi màu sắc, muôn sinh, vạn vật thấy đó rồi mất đó. Con người cũng thế sinh ra rồi cũng mất đi. Tất cả chỉ là giả dối không thật có. Nếu không triệt thấu, thời bị cảnh giới đánh lừa.

Cha Trời khen:   Các con đã đạt đến thanh tịnh Pháp Nhãn nên các con mới thấy rõ thật tướng muôn sanh linh cùng vạn vật, cảnh giới hữu hình hữu sắc không còn đánh lừa các con được nữa.

Nầy các con của Ta;
Pháp Thân Linh Giác Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên. Thần Thông vô hạn. Tạo ra cảnh giới như huyển ví như các nhà ảo thuật gia. Đánh lừa thị giác con người.  Linh Giác Thần Thông vô ngại Tổ Tiên ở trong mỗi Linh Hồn các con trở thành Quyền Giả Dối của các con.

Cũng như các nhà Văn muốn cho nhân loại nhận thức một sự việc nào đó. Thời nhà Văn đó phải tạo lên tác phẩm nghệ thuật bằng trí tưởng tượng. Với những câu chuyện không thật có đánh thức lương tâm lương tri con người. Qua sự giả dối Hư Cấu  của câu chuyện.

Nầy các con của Ta; 
Quyền Giả Dối cũng là Quyền cơ bản Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Quyền đánh lừa tự bảo vệ Bản Thân, bảo vệ Gia Đình, bảo vệ Dân Tộc, bảo vệ Đất Nước. Giảm đi sự thiệt hại.  Đó là nói đến sự giả dối chân chính. Còn sự Giả Dối bất chính làm hại người phạm luật.  Không gọi là Quyền Giả Dối nữa. Mà là có tội.
Ví dụ:  Sự Giả Dối, sự Lừa Dối, sự Phỉnh Gạt, sự Lừa Đảo, cướp lấy tài sản, buôn bán người. Dụ dỗ người theo con đường bất chính vân. v..
Tóm lại:   Giả Dối  ví như con dao hai lưỡi. Giả Dối vì sự cứu người thời phước đức không gì bằng, như các nhà Văn hư cấu cốt truyện thức tỉnh Lương Tâm con người Quyền Giả Dối.  Giả Dối làm hại người Phạm Luật mất Quyền  tội ác không biết đâu mà lường, gánh lấy hậu quả những gì mình gieo tạo ra .
            ------------------------------------------

                                                   CAO ĐỨC TOÀN 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét