. . . . LONG HOA THIÊN TẠNG::quyển 1 ~ tranminhthang1145

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

LONG HOA THIÊN TẠNG::quyển 1

Quốc bảo chân kinh

LONG
HOA

THIÊN
TẠNG


KINH


             Thiên ấn            thiên bút

Gò hội
                         
             Đức phổ             quảng ngãi            
             
                             1985

                           Quyển 1
CHƯƠNG 1
PHẦN 1

Hư không vũ trụ

Cách đây khoảng.
Hai nghìn, năm trăm, lẻ ba triệu năm ở vào khoảng thời gian ấy,
Vũ trụ TA BÀ , chỉ là một khoảng chân không.
1-   trong khoảng chân không rộng lớn cùng khắp ấy có một BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO, rộng lớn như hư không chỗ nào củng có,
Đó là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO , KHAI HÓA, TẠO HÓA, TỔ TIÊN.
2-   bản thể linh giác tối cao khai hóa, tạo hóa TỔ TIÊN, bản thể ĐỘC LẬP,  TỰ DO, BÌNH ĐẲNG,
3-   bản thể khai hóa ,  tạo hóa TỔ TIÊN, thể tướng
Như hư không, VÔ TƯỚNG,
VÔ TƯỚNG, chính là thật tướng của TỔ TIÊN, không những thể tướng của tổ tiên là thể tướng vô tướng,
Mà thể TÁNH của tổ tiên là VÔ TÁNH, vô tánh củng là tánh, thật TÁNH CỦA TỔ TIÊN.
4-   bản thể linh giác tối cao tổ tiên , BẢN THỂ VÔ VI TRONG SẠCH, không cấu nhiễm, ví như hoa sen
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Chính vì sự không cấu nhiễm trong sạch nầy, là tối đại linh thiên của LINH GIÁC BẢN THỂ,
Linh giác tối linh LIÊN HOA HẢI TẠNG VŨ TRỤ,
5-   bản thể linh giác TỐI CAO TỔ TIÊN, không những vô vi trong sạch không cấu nhiễm, mà cả CHÂN TÂM, CHÂN TÁNH củng trong sạch vô vi.
     Củng chính vì sự trong sạch vô vi không cấu nhiễm , củng như sự trong sạch chân tâm chân tánh trở thành bản thể minh tâm kiến tánh vũ trụ
Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TÂM KHÔNG,trong sạch vô vi,  TÁNH KHÔNG trong sạch vô vi, TƯỚNG KHÔNG trong sạch vô vi,Ý KHÔNG, trong sạch vô vi, THỨC KHÔNG trong sạch vô vi.
     Nên tự bản thể linh giác tối cao vũ trụ THẤY-NGHE- HAY- BIẾT, khắp cùng vũ trụ.
Sự thấy , nghe, hay, biết, ở đây là sự thấy nghe hay biết toàn bản thể hư không vũ trụ,  cái thấy khắp cùng, cái nghe khắp cùng, cái hay khắp cùng, cái biết
Khắp cùng.
6-   bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những không cấu nhiễm trong sạch vô vi, mà còn trong sạch, không MÀU, không SẮC, không MÙI, không VỊ,  và củng chính sự trong sạch không cấu nhiễm, không màu, không sắc, không mùi, không vị nầy, không những tự bản thể linh giác thấy,
Nghe, hay, biết, toàn năng toàn giác toàn bản thể, mà còn PHẢN KHÁNG, CẢM ỨNG, ĐO LƯỜNG, trở thành CÁN CÂN CÔNG LÝ  BẢN THỂ, vũ trụ
Cán cân công lý công bằng bình đẳng vũ trụ.
7-   Bản thể linh giác tối cao, linh giác TỔ TIÊN, bản thể linh giác ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, và củng chính bản thể đại đồng,độc lập, tự do, bình đẳng nầy, trở thành bản thể CHÂN LÝ tối cao của sự sống, trở thành thiên luật tối cao vũ trụ,
Sự sống tối cao vũ trụ  chính là bản thể linh giác  CỘI NGUỒN bản thể tối cao KHAI HÓA TẠO LẬP LÊN TẤT CẢ.
Bản thể tối cao lập lên tất cả, là bản thể hợp nhất bản thể ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG,
8-    bản thể đại đồng, độc lập, tự do, bình đẳng,
là bản thể cội nguồn  tối cao HIỀN TẠNG, PHÁP TẠNG , LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ,  khi chưa khai hóa tạo lập vũ trụ.
9-   bản thể linh giác tối cao HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG , LUẬT TẠNG tối cao vũ trụ, khai hóa tạo lập vũ trụ, khai tạo lập lên tam thiên, đại thiên thế giới,các tần TRỜI, các tần ĐỊA PHỦ,  TRẦN GIAN,
Bốn cõi, Thiên hà , ngân hà, nhật, nguyệt, tinh tú, muôn sanh linh sự sống, côn trùng , cỏ, cây,  cầm , thú , cho đến con người, vân vân. . .
Thời bản thể HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, CỘI NGUỒN TỐI CAO VŨ TRỤ,
Chuyển thành, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ , THIÊN Ý
CHA TRỜI,  cán cân CÔNG LÝ VŨ TRỤ.
10   bản thể linh giác TỔ TIÊN tối cao vũ trụ là bản
Thể linh giác tối cao của sự TỰ NHIÊN, không ai sanh ra , củng không mất đi, trường tồn bất diệt, trước sau như một, không có sự khởi đầu , không có
Sự kết thúc, không quá khứ chẳng vị lai, một bản thể như hư không bao trùm vũ trụ , bao trùm hoàn vũ, không đi không đến, tất cả sự sống đều nằm trong sự sống tối cao nầy.
11-  bản thể linh giác tối cao vũ trụ linh giác TỔ TIÊN, không những như như thường còn , mà còn mãi mãi tột thế vô tận của vị lai, vì vậy danh từ NHƯ
LAI TỔ TIÊN vẩn là danh từ khế hợp nhất.
12-    Bản thể linh giác khai hóa tổ tiên, bản thể BẤT SANH, BẤT DIỆT, BẤT CẤU, BẤT NHIỄM, BẤT TĂNG, BẤT GIẢM, KHÔNG SẮC, KHÔNG MÀU,
KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ,
Ý KHÔNG , THỨC KHÔNG, TÂM KHÔNG , TÁNH KHÔNG, TỰ NHIÊN TRONG SẠCH VÔ VI
chính là bản thể hiến tạng, pháp tạng , luật tạng bản thể linh giác tối cao vũ trụ,  linh giác  ĐẠI ĐỒNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, BÌNH ĐẲNG.
13-   Vì thế nhân loại con người CON CHÁU của khai hóa TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN,củng chính là hướng về CÔNG BẰNG , BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP,TỰ DO,  đi vào hợp nhất theo luật công bằng, theo luật bình đẳng, theo luật độc lập, theo luật tự do, theo luật tự nhiên tự thể của bản thể, ĐẠI ĐỒNG HỢP NHẤT.nhất thể

14-     Hướng về CỘI NGUỒN , khác với hội nhập
CỘI NGUỒN,
Hướng về cội nguồn là hướng về công bằng, bình đẳng, hướng về độc lập tự do,
Còn hội nhập cội nguồn là sự hội nhập, bọt nước hội
Nhập vào bản thể nước, bọt nước trở về là nước, linh thức trở thành linh giác, thức tâm , thức tánh, trở thành chân tâm chân tánh,   TÂM KHÔNG, TÁNH KHÔNG, TRÍ KHÔNG, Ý KHÔNG, THỨC KHÔNG,  LÀM CHỦ CHÂN TÂM CHÂN TÁNH ,  LÀM CHỦ SỰ CÔNG BẰNG , BÌNH ĐẲNG, ĐẠI ĐỒNG , ĐỘC LẬP, TỰ DO , TỐI CAO VŨ TRỤ.
15-   Bản thể linh giác tối cao TỔ TIÊN, ví  như NƯỚC,  còn linh THỨC, linh hồn muôn sinh linh sự sống,  ví như  BỌT NƯỚC,
Củng chính vì NƯỚC SANH RA BỌT NƯỚC,  LINH GIÁC SANH RA LINH THỨC, CHÂN TÂM
CHÂN TÁNH ,SANH RA THỨC TÂM THỨC TÁNH,  nên nước - bọt nước, linh giác - linh thức, chân tâm chân tánh – thức tâm thức tánh , không khác nhau, đồng tánh thể , bản thể, NƯƠC CÓ những gì , thời BỌT NƯỚC củng y như vậy, linh giác có những gì, thời linh thức củng y như thế. Chân tâm chân tánh có những gì , thời thức tâm thức tánh củng có y nhau, bản thể của NƯỚC , công bằng, bình đẳng,độc lập, tự do, thời bọt NƯỚC củng có những đức tánh ấy, ẨN TÀNG TRONG BỌT NƯỚC,
16-  đây chính là sự tương thông đồng nhất giữ bản thể NƯỚC và BỌT NƯỚC,  tương thông giữa linh
Giác TỔ TIÊN ĐẠI LINH HỒN VŨ TRỤ,  LINH THỨC TIỂU LINH HỒN CON CHÁU,  
17- Bản thể linh giác, NƯỚC tối cao vũ trụ, bản thể đại đồng, công bằng, bình đẳng, độc lập tự do,
Thời linh thể LINH THỨC BỌT NƯỚC, củng có thể tánh của nước, thành chủng tánh của bọt nước, chủng tánh đại đồng , công bằng, bình đẳng, độc lập tự do,
18-  Nhân loại hướng về ĐẠI ĐỒNG, hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, chính là hướng về CỘI
NGUỒN, theo hiến tạng , pháp tạng, luật tạng tối cao vũ trụ, ẨN TÀNG trong mỗi linh hồn con người,  
19-  Đấu tranh giành lại sự CÔNG BẰNG , BÌNH ĐẲNG, TỰ CHỦ , TỰ DO, THEO HIẾN TẠNG,
PHÁP TẠNG , LUẬT TẠNG, chính là sự đấu tranh chính nghĩa, khế hiệp lòng người , lòng trời, khế hiệp
Bản thể linh giác tối cao vũ trụ, TỔ TIÊN, TRỜI, NGƯỜI,  HỢP NHẤT,
20-  Nhân loại con người con cháu KHAI HÓA TỔ TIÊN, hướng về CỘI NGUỒN chính là hướng về CÔNG BẰNG, hướng về BÌNH ĐẲNG hướng về ĐỘC LẬP, hướng về TỰ DO, và tiến tới hội nhập công bằng , hội nhập bình đẳng, hội nhập độc lập,hội
Nhập tự do, và tiến tới làm chủ tối cao của sự CÔNG BẰNG,tối cao của sự BÌNH ĐẲNG, củng như tối cao của sự TỰ CHỦ , ĐỘC LẬP , TỰ DO,

21-    Bản thể tối cao vũ trụ, bản thể  linh giác TỔ TIÊN bản thể công bằng độc lập tự do bình đẳng,
nhưng khi Bản thể đã chuyển thể , TỪ NƯỚC sang  BỌT NƯỚC, thời bản thể công bằng, bình đẳng, độc lập tự do từ NƯỚC , chuyển thành cái quyền của BỌT NƯỚC, những quyền thiêng liêng quyền bất khả xâm Phạm, nói chung là nhân quyền con người
22-  Quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ , quyền ngôn luận , quyền mưu cầu hạnh phúc, nói chung những gì bản thể linh giác tối cao đại linh hồn vũ trụ có , thời linh thức tiểu linh hồn củng có, trở thành những quyền cơ bản của mỗi linh hồn, NHÂN QUYỀN của mỗi con người, những quyền thiêng liêng quyển bất khả xâm phạm
23-  Bản thể linh giác tối cao vũ trụ , là bản thể HIỀN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG, THIÊN TẠNG
MẬT TẠNG , đây chính là kho tàng tri kiến vô tận vũ trụ, mà mỗi linh hồn tiến hóa khai thác cho đến cuối cùng, tiến tới làm chủ, năm kho báu ấy
24-   Quyền công bằng , quyền bình đẳng , quyền độc lập, quyền tự do, quyền tự chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền cơ bản của mỗi con người, của mỗi dân tộc, những quyền thiêng liêng quyền bất khả xâm phạm,  nhưng chủ nghĩa ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI, ĐỘC TRỊ, đã vi phạm trắng trợn, quyền cơ bản của mỗi con người, quyền cơ bản của mỗi dân tộc, tước đoạt, cướp đoạt, những quyền thiêng liêng ấy, đi ngược lại công bằng , bình đẳng, công lý hóa công tạo hóa vũ trụ,  không những họ đã đi ngược lại thiên
Ý cha trời , thiên luật vũ trụ, mà còn chính họ đã đi ngược lại những quyền cơ bản của chính họ, mà tạo hóa đã ban cho họ.
25-   Đây là một điều không thể chấp nhận được, và chính sự công bằng bình đẳng của con người, của xã hội, sự tiến bộ nhân loại, cán cân công lý hóa công  tạo hóa loại bỏ họ.
26-   Trả lại những quyền cơ bản, quyền tạo hóa đã ban cho mỗi con người, của mỗi dân tộc, là việc làm hợp lòng người , hợp lòng trời, hợp thiên luật, việc làm đầy chính nghĩa , đầy sáng suốt không còn sự sáng suốt nào hơn, vì không một ai chống lại nổi thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời,  nhất là sự phản kháng đấu tranh dân cao lòng dân đã hợp lòng trời, thời không còn một thế lực nào chống đở được nữa.
27-  bảo vệ quyền thiêng liêng con người QUYỀN SỐNG, QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO,  QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỂN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ QUYẾT, QUYỀN TỰ NGUYỆN, nói chung là 32
quyền chính 80 quyền phụ, 8 muôn 4 nghìn thiên tính,  nhưng ở đây chỉ nêu lên một số quyền cơ bản , NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI, bảo vệ quyền con người là việc làm cao cả , không có việc làm cao cả nào hơn.

                          *           *           *

CHƯƠNG 1
PHẦN 2

Khai lập vũ trụ

1-   Bản thể linh giác tối cao , linh giác TỔ TIÊN, đại linh hồn vũ trụ,
Phải mất 3 trăm 36 triệu năm, khai tạo THẦN LỰC ở
Giai đoạn kiếp không , giai đoạn đại định, và kéo dài khai tạo THẦN LỰC VŨ TRỤ,  1 nghìn 8 triệu năm,
2-   Phải mất 3 trăm 36 triệu năm chuyển hóa THẦN LỰC VŨ TRỤ, khai tạo ra CHÂN KHÍ VŨ TRỤ.
Thần lực chuyển thành chân khí
Thể lực chuyển thành thể hơi
3-  Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa TỔ TIÊN mới chuyển hóa CHÂN KHÍ khai tạo ra thể LỎNG, NƯỚC.
4-  Phải mất 3 trăm 36 triệu năm nữa TỔ TIÊN mới chuyển hóa THỂ LỎNG , NƯỚC khai tạo ra LỚP MÀU MỠ PHÙ SA LỚP BỤI VŨ TRỤ, rồi từ lớp bụi màu mỡ nầy kết tụ thành ĐÁ rồi từ ĐÁ chuyển hóa thành ĐẤT, thể lỏng chuyển thành thể đặc.
5- Từ thể nầy chuyển hóa khai tạo sang qua thể kia
Phải mất 20 lần chuyển hóa, 1 lần chuyển hóa phải mất 16 triệu 800 nghìn năm
6-  Chuyển hóa hết một thể , THỂ KHÍ , THỂ HƠI
HAY THỂ LỎNG,  phải mất 3 trăm 36 triệu năm cho 20 lần chuyển hóa, cứ 1 đợt chuyển hóa, lực già chuyển hóa ra khí , thành khí,   phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, khí già chuyển hóa ra nước, thành nước, củng y như vậy, phải mất 16 triệu 800 nghìn năm, từ thể lỏng thóai hóa già cỗi chuyển sang thể đặc thành lớp bụi vũ trụ củng phải mất một thời gian như trên, là 16 triệu 800 nghìn năm, cho một đợt chuyển hóa.
7- THỂ LỰC, THỂ KHÍ , THỂ LỎNG, chuyển hóa sang thể khác, mỗi thể đều có 20 đợt già thoái hóa chuyển thể như thế, nên làm cho các thể dưới tăng lên hạ xuống, của một thể, củng như sự tăng lên giảm
Xuống của một đợt thoái hóa chuyển hóa, đây chính là nguyên nhân gây ra ĐẠI HỒNG THỦY, SÓNG THÂN, VÀ ĐỘNG ĐẤT, củng như hỏa địa ,động
Đất, núi lửa lần lượt xuất hiện khắp địa cầu năm châu
Biển ở giai đoạn đầu kiếp giảm, và HỒNG THỦY,SÓNG THẦN, ĐỘNG DẤT, xuất hiện về sau càng nhiều, càng mạnh,  củng như mưa to gió lớn, càng về cuối tiểu kiếp, của kiếp giảm,
Kiếp tăng của một tiểu kiếp là 8 triệu 400 nghìn năm
Kiếp giảm của một tiểu kiếp củng y như thế 8 triệu 400 nghìn năm.
8-  KHAI HÓA TỔ TIÊN khai hóa tạo lập ra bốn thể,
THỂ LỰC, THỂ KHÍ, THỂ LÒNG, THỂ ĐẶC,
Kéo dài sự khai tạo ấy 1nghìn 8 triệu năm,  và phải mất 3 trăm 36 triệu năm để khai lập vũ trụ.
9-  Thành lập tam thiên đại thiên thế giới, các TẦN TRỜI, củng như TRẦN GIAN, và các TẦN ĐỊA PHỦ, THIÊN HÀ, NGÂN HÀ , NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, sau cùng là bốn quả ĐỊA CẦU,
( xem long hoa mật tạng kinh sẽ nói rõ hơn)
10- Khai hóa TỔ TIÊN, phải mất thêm 16 triệu 800
Nghìn năm nữa, để cho bốn quả ĐỊA CẦU TRẨN GIAN, nguội đi ổn định tuần hoàn.
11-     Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa khai hóa màu xanh hình thành RONG RÊU, tiến hóa lên loài THẢO MỘC,  vi trùng tiến hóa lên CÔN TRÙNG.
12-  Phải mất thêm 16 triệu 800 nghìn năm nữa, để cho các loài CÔN TRÙNG, tiến hóa lên các loài BÒ SÁT, các loài CẦM- THÚ.
Phải mất thêm 285 triệu 600 nghìn năm nữa, thời các loài BÒ SÁT, các loài CẦM – THÚ, mới tiến hóa đến đỉnh cao không còn tiến hóa được nữa
13- Phải mất thêm 75 triệu năm để cho các loài BÒ SÁT, các loài CÂM – THÚ, sát phạt ăn nuốt lẩn nhau
Tiến hóa linh thức, ý căn , chủng tánh, đến khi không còn tiến hóa được nữa, thời gian trải qua 75 triệu năm, ý căn linh thức chủng tánh của các loài bò sát, cầm, thú, không tiến hóa được nữa , mà chỉ tăng thêm sự Hung dữ ác tánh mà thôi .
14- Và cứ thế các loài bò sát, các loài cầm thú, sát phạt, ăn nuốt lẩn nhau, đầu thai qua lại, sự sát phạt ăn
Nuốt lẩn nhau càng về sau càng khốc liệt, trải qua
600 nghìn năm nữa.
15- Đến lúc nầy KHAI HÓA TỔ TIÊN, mới hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI,  ĐỨC ĐỊA MẪU, cốt RỒNG giống TIÊN, bay đến quả ĐỊA CẦU , nam thiện bộ châu, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống, con người
Để cho các linh hồn, bò sát, cầm, thú ,  đầu thai vào loài người, dòng giống TIÊN RỒNG , tu luyện tiến hóa linh hồn tiến đến ý thức nhận thức, kết quả trí tuệ
Trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN CHÚA, lên ngôi CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.
16- Sự xuất hiện CHA TRỜI , ĐỊA MẪU chốn nhân gian, sanh con đẻ cái, đã đánh dấu móc son lịch sử ra đời của nhân loại trần gian, và củng từ đây địa cầu NAM THIỆN BỘ CHÂU đã có nhân loại con người sanh sống,  ông bà tổ, đầu tiên của nhân loại.

                         *           *           *  CHƯƠNG 1
PHẦN 3
Kiếp số

1-    KHAI HÓA TỔ TIÊN, khai tạo lập lên bốn quả ĐỊA CẦU, trần gian, phải trải qua bốn chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH- TRỤ- HOẠI- KHÔNG.
2-    Kiếp thành,  có 20 tiểu kiếp,  kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, củng vậy, mỗi kiếp đều có 20 tiểu cả,
Tổng cọng :  một chu kỳ đại hóa tuần hoàn THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG, là 80 tiểu kiếp,  80 lần tăng, 80 lần giảm,  1 lần tăng là 8 triệu 400 nghìn năm, một lần giảm củng vậy 8 triệu 400 nghìn năm.
3-    ở kiếp THÀNH, có 20 tiểu kiếp, 20 lần tăng 20 lần giảm kéo dài 3 trăm 36 triệu năm, ở kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không củng vậy.
4-     bốn kiếp cọng lại thành 1 nghìn 3 trăm 44 triệu năm ( một đại kiếp)
5-     nhưng tuổi thọ của quả ĐỊA CẦU, chỉ tính từ kiếp thành , kiếp trụ ,kiếp hoại, là 1 nghìn 8 triệu năm
tuổi thọ bốn quả địa cầu ngan nhau.
6-    Sự sanh sôi nảy nở sự sống , rong rêu, côn trùng, thảo mộc, bò sát, cầm thú, kéo dài hàng tiểu tiểu kiếp,
Con người ra đời ở vào kiếp trụ,giữa tiểu kiếp thứ 5 của kiếp trụ.

                          *           *           *
CHƯƠNG 1
PHẦN 4

Dãy núi long hoa
Địa long vũ trụ

1-  cách đây 75 triệu 600 nghìn năm giữa tiểu kiếp thứ 5 (  kiếp trụ )
thời ấy là thời kỳ đỉnh cao của chánh khí tiên thiên
nên các tần trời , trần gian , các tần địa phủ đều tương thông, thuận lơi cho con người ra đời,  vì ở vào giai đoạn nầy là giai đoạn đỉnh cao của chánh khí tiên thiên, nên tuổi thọ CÔN TRÙNG, THẢO MỘC, SANH LINH VẠN VẬT,tuổi thọ rất cao sống lâu vô kể.
2-   ở vào thời kỳ ấy ở PHƯƠNG ĐÔNG, có một dãy núi , cao, to, dài, rộng, lớn, vô cùng lượng hình
chữ S hàng nghìn nghìn dặm.
3-  lưng chừng dãy núi quanh năm tuyết phủ , che lấp hết thảy những ngọn núi kỳ vĩ , những đỉnh núi cao chót vót, thi nhau chạy dài NAM- BẮC.
trên không trung nhìn xuống thời đó là một con
RỒNG , ĐỊA LONG KHỔNG LỒ, đang lượn mình bay về vũ trụ.
4-  Cảnh quan nhộn nhịp , chim muôn, vạn thú , lúc nhúc khắp nơi, đông vô số, nhiều vô biên, không
Thể tính đếm , không thể luận bàn cho hết được,
Phần nhiều muôn loài CẦM , THÚ đều có pháp thuật thần thông, sự đi đi lại lại kiếm ăn của các loài thần cầm, thần thú,  thường gây lên những cơn gió lốc, làm cây cối ngã đổ ầm ầm,
Lại thêm loài RỒNG đánh nhau với loài QUỈ thường gây ra dông bão dữ dội ,
Nhất là loài rồng đánh nhau, với MỘC QUỈ,  HỒ QUỈ, NGƯ QUỈ, tạo ra cảnh mù trời mịt đất chết chóc ghê hồn.
5-  Dãy núi long hoa địa long trái đất, hình chữ S
Không những cao chót vót, mà còn dài xa thăm thẳm rộng lớn vô cùng, bao gồm ba nước , LÀO,
CAMPHUCHIA, VIỆT NAM, VÂN NAM TRUNG QUỐC, hình thể như một con RỒNG vươn mình bay về vũ trụ.
6- Chân núi ở phía ĐÔNG của dãy núi, rộng xa dài thăm thẳm , giáp liền với các ĐẢO, HẢI NAM, HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, ngày nay,
7-  Chân núi ở phía TÂY của dãy núi, dài rộng xa thăm thẳm giáp liền MEGUITAVOI,  NAMTU, MIKINA, bao gồm THÁI LAN, MIẾN ĐIỆN,
8- Chân núi ở phía NAM của dãy núi dài , rộng xa thăm thẳm,Giáp liền MALAIXIA.
9-   Chân núi ở phía BẮC của dãy núi dài , rộng, xa, thăm thẳm, giáp liền tới sông TRƯỜNG GIANG, bao hàm hầu hết giang nam lãnh nam
Trung quốc,
10-  Một dãy núi, dài , rộng, cao, to, vô cùng kinh khiếp, cọng thêm chân núi bốn phía xung quanh bao trùm nhiều lãnh địa rộng lớn như đã kể trên,
Chưa hết, còn có bảy dãy núi khác nữa, bao bọc xa
Gần , nói chung là bảy nước láng giềng xa gần ,
ĐÔNG, NAM,  Á, hiện nay.
11- Dãy núi long hoa không những , dài , rộng, cao , to lớn như đã nói trên, hình thể như một con rồng vươn mình bay lên hư không vũ trụ, mà còn phát ra ánh sáng nhất là khúc giữa của địa long.
12- Vì khúc giữa của dãy núi , nằm sâu dưới lòng núi, có một khoảng trống chạy dài uốn lượng theo dãy núi hơn nghìn dặm, chứa đầy linh khí , tinh khí
Linh cốt địa long hết sức hiếm quí, dãy núi vì thế mà phát sáng
13-Trên khắp những đỉnh núi tuyết phủ quanh năm tạo ra nguồn nước bất tận , tuôn chảy xuống chân núi, làm cho sự sống càng sanh sôi nẩy nở, côn trùng , thảo, mộc, bò sát, cầm , thú, càng lúc càng nhiều càng đông.
14 Với con mắt THẦN , THÁNH, thời nhìn thấy rõ
Chân núi, lưng chừng núi , đỉnh núi, lồ lộ hiện ra vô số hang động, những màng che trắng xóa thác nước, vừa kín vừa hở, làm cho cửa động tăng thêm sự  huyền bí.
15- Quang cảnh dãy núi không những sắc màu sặc sỡ,mà còn nhộn nhịp, náo nhiệt,  bởi cỏ cây hoa
Lá, chim muôn vạn thú vô số kể, vô tận vô biên Nhìn màu xanh cây cao bóng cả tàn tán tròn xoe
Chen chúc lẩn nhau bạt ngàn vô tận ,  mây nhìn cảnh, cảnh nhìn mây, hoa đua sắc , sắc đua chen gió Luôn choáng ngộp lượn quanh chẳng dừng, đèo mây lớp lớp trùng trùng, núi non xuân hội vạn nghìn hội xuân,
16 Dãy núi long hoa không những đẹp hơn tranh vẽ
bốn bên chân núi rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn trải dài vô tận, Mà cảnh quang vạn hội sặc sỡ muôn vạn nét xuân, sông suối quanh co trong vét uốn lượn ,
gương hồ mây trời thu gọn, xuân ,hạ, thu, đông ,
chuyển vận xây.
17- Thời tiết ở bốn phía chân núi , chuyển vận theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông,
Khi chân núi phía BẮC khí hậu lạnh mưa to gió lớn lụt lội,  thời ngược lại chân núi ở phía NAM lại là mùa nắng ấm.
18- Chân núi phía TÂY chuyển mình lạnh lẽo, thời chân núi phía ĐÔNG lại đi vào mùa nắng ấm áp khô ráo,  có thể nói lãnh địa dãy núi long hoa là vùng đất thánh, lãnh địa đất trời , tinh hoa thu gọn càn khôn.
19- VÔ CỰC- THÁI CỰC- LƯỠNG NGHI- ÂM, DƯƠNG- TỨ TƯỢNG – NGŨ HÀNH- BÁT QUÁI-
THIÊN CAN- ĐỊA CHI- HÀO, QUẺ ,không thiếu, biến hóa vô cùng, linh ứng nhất trái đất,  trung tâm của dãy núi long hoa , linh khí , tinh khí , linh cốt tỏa địa long tỏa sáng hiện lên ẤN- BÚT,
nơi linh thiên của quả địa cầu, nơi con người trần gian ra đời, và đúng như vậy.

                         *           *           *


CHƯƠNG 1
PHẦN 5

Cha trời – địa mẫu
Xuất hiện
Lạc long quân và âu cơ
1
Lúc bấy giờ từ nơi hư không trung tâm vũ trụ , ĐỨC
KHAI HÓA TỔ TIÊN,  thấy muôn loài, bò sát , cầm thú, sát phạt ăn nuốt lẩn nhau , không còn tiến hóa được nữa, lẩn quẩn đầu thai qua lại ở mãi loài bò sát , thú, cầm, với cái tánh ngu si, mê muội, của chúng ngự mãi linh hồn của chúng, làm tăng tánh dã thú ác độc man dại, ăn nuốt lẩn nhau càng thêm ghê rợn,
KHAI HÓA TỔ TIÊN nhìn thấy chúng như thế mà thương.
2- Tổ tiên nhìn về vũ trụ nghĩ rằng , giang sang của ta rộng lớn thế nầy , không người cai quản , với tánh ngu si của muôn loài vạn vật BÒ SÁT, CẦM, THÚ,
Thời chúng khó mong làm chủ được vũ trụ,
Nói chi đến chuyện linh hồn chúng nó giác ngộ trở về với cội với nguồn.
3-  Chúng mãi mãi ở lớp bò sát , thú cầm, rồi đọa lạc trở lại CÔN TRÙNG , THẢO MỘC,
Thật ra mà nói linh hồn của chúng , củng chính là linh hồn của ta , linh hồn của ta ví như NƯỚC, còn linh hồng của chúng ví như BỌT NƯỚC,  linh hồn của ta là ĐẠI LINH HỒN, linh hồn của chúng là TIỂU LINH HỒN,  TA SỐNG THEO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH, còn chúng sống theo THỨC TÂM THỨC TÁNH ,  ta linh giác , chúng là linh thức, linh hồn của chúng , linh hồn của ta,  tuy hai mà một, tuy một mà hai, nước và bọt nước,  một chân , một giã , nhưng trong giã có chân, trong thức tánh có chân tánh,  chân tánh là cội nguồn của thức tánh , linh giác là cội nguồn của linh thức, nước là cội nguồn của bọt nước.
4- NƯỚC chỉ có một, nhưng bọt nước thời hằng hà sa số, vô lượng vô biên,  ĐẠI LINH HỒN thời chỉ có một , nhưng tiểu linh hồn thời vô lượng vô biên không thể tính đếm , không thể nghĩ bàn cho hết được,củng như chân tâm chân tánh thời chỉ có một , nhưng thức tâm thức tánh thời vô lượng vô biên , dù  trải qua vô lượng vô biên ức kiếp củng không thể nào tính đếm hay luận bàn cho hết được,
5- Tiểu linh hồn khắp các sự sống, là do đại linh hồn ta tạo ra, ví như nước chuyển thể thành bọt nước, nhưng tiểu linh hồn chúng quá ngu si, chúng không
Bao giờ tìm thấy cội nguồn của chúng , vì sao lại như thế , vì khi TỔ TIÊN thành lập xong vũ trụ, tam thiên, đại thiên thế giới, các tần trời, các tần địa phủ,  nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn quả địa cầu trần gian, thời TỔ TIÊN đã cạn kiệt thần lực đi vào giất ngủ vô minh sâu vào đai định, không còn kiểm soát bản thể linh giác được nữa , pháp thân linh giác TỔ TIẾN tiếp xúc với vật chất liền phản tỉnh trực giác , chuyển thành linh thức, từ đại linh hồn sanh khởi ra vô số vô lượng vô biên tiểu linh hồn không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cho đó là phật, thánh,tiên ,thần , chúa, khắp cùng vũ trụ tính đếm cả trăm nghìn kiếp củng không thể nào đếm hết tiểu linh hồn được.
6-  Tiểu linh hồn sanh ra liền bám lấy vật chất, ưa thích vật chất thành tính chất di căn chuyển thành di truyền, bước đầu đi vào sự sống của loài rong rêu, và
Tiến hóa mãi tiến lên sự sống của các loài BÒ SÁT, THÚ, CẦM, và không còn tiến hóa được nữa.
7- Tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật sanh ra ở vào giai đoạn VÔ MINH , khi tổ tiên đã đi vào giất ngủ, không kiểm soát được pháp thân linh giác của mình, nên linh thức tiểu linh hồn của muôn loài vạn vật củng đi vào tối mê, không  thể nào nhận biết được nguồn cội của chính mình, mãi mãi trôi lăng trong vòng sanh tử, hết kiếp nầy sang kiếp khác vô tận vô biên, củng như bọt nước u mê, thời không bao giờ chúng hiểu chúng từ nước sanh ra,
TỔ TIÊN nhìn thấy linh hồn BÒ SÁT, LINH HỒN CẦM, THÚ, cứ mãi trôi lăng trong sanh tử, đầu thai qua lại ăn nuốt lẩn nhau, ác tính khởi sanh như non  như núi, xung đột tàn sát khốc liệt, và củng hiểu rõ chúng không còn tiến hóa được nữa, và chúng mãi mãi không bao giờ tìm thấy được cội nguồn của chúng, đồng nghĩ là mãi mãi trôi lăng trong sanh tử, khốn khổ vô cùng, chúng vĩnh viễn ở mãi thú , cầm , bò sát, ăn nuốt lẩn nhau, và đọa lạc trở về loài cây cỏ.
8- Nên KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN, mới hiện thân ra con người, ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA
MẪU, một nam một nữ, cốt cách TIÊN RỒNG, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người, với những mục đích như sau.
1 : là để cho linh hồn các loài bò sát, cầm, thú, đầu thai làm người.
2 : nhờ thể xác con người, thể xác cao cấp thể xác tiểu thiên vũ trụ, nên tiểu linh hồn tiến hóa ý thức, nhận thức nhanh chóng, lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh , làm chủ vũ trụ.
3 : thay thế TỔ TIÊN, cai quản điều hành vũ trụ, lúc tổ tiên ngủ củng như lúc tổ tiên thức,
4 : cứu khổ cứu nạn nhân loại còn ở cảnh giới VÔ
MINH, đọa lạc luân hồi, khốn khổ, điều hành nhân loại theo thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, hiệp theo bộ máy huyền cơ tuần hoàn tiến hóa xây chuyển vũ trụ,
5 : thay thế TỔ TIÊN lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc, ban hành HIẾN TẠNG ,PHÁP TẠNG , LUẬT TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG, VŨ TRỤ
6 :  di trì  hiến tạng , pháp tạng, luật tạng, mật tạng,
Thiên tạng vũ trụ.
7 : bảo vệ CÔNG LÝ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG,
Vũ trụ, công bằng, bình đẳng, xã hội, bảo vệ QUYỀN THIÊNG LIÊNG con người, những quyền mà TỔ TIÊN đã chuyển thể sang con cháu nhân loại con người,những quyền bất khả xâm phạm.
8 : phát minh khoa học , toàn năng toàn giác, khoa học vũ trụ, khoa học tinh thần, khoa học vật chất, phục vụ cho đời sống cho VĂN HÓA CỘI NGUỒN
CHÍNH NGHĨA.
9 : hướng về cội nguồn , trở về cội nguồn , hội nhập cội nguồn, tiểu linh hồn hội nhập đại linh hồn, bọt nước hội nhập nước, thức tâm thức tánh hội nhập chân tâm chân tánh, vào cảnh giới thật tướng thật tánh vũ trụ, như  như ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG.
10  : HIỆN THÂN TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC, lập ra vô lượng vô biên phương tiện, tì bệnh cắt thuốc,
Độ tận chúng sinh đồng thành chánh đẳng chánh giác
9-   Sự hiện thân của ĐỨC TỔ TIÊN , thành ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU, không  những lưu truyền thể xác con người , thể xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, để cho linh hồn tiến hóa ý thức nhận thức đỉnh
Cao tiến tới làm chủ vận mệnh , làm chủ vũ trụ,
Mà còn làm theo di chí thiên ý của ĐỨC CHA TRỜI,
Sự hiện thân của tổ tiên lưu truyền loài người có nhiều mục đích như đã nói trên.
10- Điều đáng nói ở đây, TỔ TIÊN hiện thân ra đức CHA TRỜI , MẸ TRỜI , bằng cách nào,khi bản thể pháp thân linh giác tổ tiên là pháp thân linh giác vô vi
TỔ TIÊN muốn hiện thân ra đức cha trời , đức địa mẫu, tổ tiên phải dùng đến ý niệm thông qua thần lực
 tốm thâu , tiên thiên chơn dương tinh hoa vũ trụ, giống như lực nam châm hút lấy , sắt, thép, kẽm , chì,
mà không cần dùng đến tay ,chân, gì cả,
TỔ TIÊN dùng ý niệm thông qua thần lực ,tốm thâu tiên thiên  CHƠN DƯƠNG tinh hoa vũ trụ, hiện thân ra đức cha trời 32 Tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt cách rồng tiên hào quang rực rỡ,
TỔ TIÊN lại tiếp tục dùng ý niệm tốm thâu tiên thiên CHƠN ÂM, tinh hoa vũ trụ , hiện thân ra đức ĐỊA MẪU, mẹ trời, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt cách rồng
tiên hào quang rực rỡ .
11-  sự hiện thân của TỔ TIÊN,làm cho không gian bổng sáng rực, như báo hiệu ĐỨC CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU xuất hiện ra đời , chửng bị cho cuộc hành trình sanh co đẻ cái lưu truyền nòi giống con người.
12- và đúng thế từ nơi hư không vũ trụ hai đấng TIÊN RỒNG  CHA TRỜI, ĐỊA MẪU,
cùng bay xuống quả địa cầu , nam thiện bộ châu ,địa cầu mà nhân loại con người đang sanh sống, làm nơi sanh con đẻ cái,  CHA TRỜI , MẸ TRỜI từ từ hạ
chân xuống dãy núi long hoa,  địa long trái đất, làm cho quả địa cầu rung động, chim muôn vạn thú kinh hoàng hoãng sợ không hiểu chuyện gì đã xãy ra, mây thường biến mất mây ngũ sắc xuất hiện lũ lượt kéo đến, hư không vốn rực rỡ bởi hào quang của cha trời mẹ trời, giờ lại thêm mây ngũ sắc trùng trùng kéo đến
chầu đức cha trời , mẹ trời, làm cho quang cảnh không gian vốn đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ, dưới mặt đất những cây cối khô héo lâu ngày bổng đâm chồi nảy lộc đơm hoa kết trái, khắp nơi khắp chốn khắp địa cầu năm châu bốn biển , muôn màu muôn sắc thi nhau đưa nở, xuân trời xuân đất, xuân sự sống
trổi lên lời ca bất tử,  sông suối những nơi khô cạn nguồn mạch trở nên sung túc rốc rách tuôn ra thấm nhuần mặt đất, bầu trời mát mẻ trong xanh , nhật, nguyệt, tinh tú, thi nhau tỏa sáng, dưới đất trên không
PHỤNG HOÀNG nhãy múa, RỒNG THIÊN uốn khúc múa đầu, múa bụng, ngúc ngoắt múa đuôi, 8 muôn 4 nghìn loài đua nhau vào vũ hội, tiếng hát ca vang động chín tần mây.
13- Muôn đạo hào quang rực rỡ phát tỏa ra từ cha trời
Địa mẫu , mang theo mùi hương thơm ngát, muôn loài vạn vật , bò sát, cầm , thú, khắp nơi khắp chốn, hít lấy hương trời thời không còn đói khác, linh hồn phấn chấn, thể xác nhẹ bổng như muốn bay lên chín tần mây.
14- Dãy núi long hoa giờ đây chuyển mình khác hẳn từ khi cha trời , mẹ trời đáp xuống dãy núi long hoa
Với thân hình to lớn cha trời , mẹ trời, đáp xuống dãy núi long hoa làm cho quả địa cầu rung rinh chấn động
Chim muôn vạn thú vô cùng hoãng sợ, Cha trời , mẹ trời, liền thâu nhỏ thân hình lại chỉ còn độ vài ba mươi trượng mà thôi.
15- Để sanh ra con cái nhân loại trần gian, mẹ trời ĐỊA MẪU ÂU CƠ, liền gồm thâu khí ngũ địa,KIM
MỘC- THỦY- HỎA- THỔ, luân chuyển bốn phương
ĐÔNG, TÂY, NAM, BẮC, và THỔ KHÍ LINH CỐT
Nằm sâu dưới đãy núi long hoa,
Tạo thành phôi thai, trăm trứng, cùng chung trong một bọc , trong bụng mẹ ĐỊA MẪU ÂU CƠ,  hai chữ
ĐỒNG BÀO củng từ đây ra đời.
16- Dãy núi LONG HOA , hình rồng dãy núi của sự hội tụ tinh hoa trời đất, hàng triệu triệu năm, VÔ CỰC, THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, ÂM , DƯƠNG, gồm đủ TỨ TƯỢNG ứng đầy, BÁT QUÁI chuyển xây , NGŨ HÀNH, ĐỊA CHI không thiếu, MỘT TRĂM CHI KHÍ , trấn khắp ngũ phương ĐÔNG, TÂY, NAM. BẮC, TRUNG ƯƠNG , THƯỢNG HẠ
17- ĐỊA MẪU ÂU CƠ, tốm thâu tinh hoa trăm chi  khí ngũ địa Khắp địa cầu, củng như tinh hoa khí ngũ địa của dãy núi long hoa, kết thành phôi thai trăm trứng , trong một bọc lớn , BỌC ÂU CƠ,  vì vậy trăm
Bọc trứng ứng hiệp năm màu da khác nhau.
      KIM  trứng da bọc TRẮNG
      MỘC trứng da bọc CHÀM

      HỎA trứng da bọc ĐỎ     THỔ trứng da bọc VÀNG,
18- Sự hình thành phôi thai, dưỡng nuôi BÀO THAI
Phải trải qua một thời gian khá lâu theo luật tự nhiên
ở vào giai đoạn đỉnh cao của tuổi thọ, giữa tiểu kiếp thứ năm .
19-  con người sanh ra trung bình thọ 60 nghìn tuổi, thọ 80 nghìn tuổi, yểu 40 nghìn tuổi,  đại thọ 100 nghìn tuổi.
20  nên ĐỨC MẸ ÂU CƠ phải mang thai đến 9 năm
9 tháng,  100 ngày thời mới khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái.
21-  Biết mình không còn bao lâu nữa là đên ngày  khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái , nhân loại con người trần gian ra đời, ĐỊA MẪU ÂU CƠ MẸ TRỜI, nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI RẰNG nầy ông, giờ thời đến lượt ông, ông hãy gọi muôn loài CẦM , THÚ, BÒ SÁT, đến để chúng nó đầu thai làm con người, làm con của chúng ta.
22- ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI , nghe ĐỊA MÃU ÂU CƠ nó thế  tức thời từ nơi cửa miệng LONG HOA CHA TRỜI, trùng trùng điệp điệp lớp lớp hào quang tua tủa phóng ra, không những vô cùng đẹp mắt mà phát ra vô lượng vô biên âm thanh vi diệu, truyền xa đến tận chân trời góc bể , hang cùng ngõ hẻm khắp quả địa cầu.
23- Chim muôn, vạn thú, bò sát, những con chúa tể đầu đàng, nghe được âm thanh vi diệu ấy, liền cấp tốc
Lên đường đến nơi cha trời đang gọi,
24- Lúc bấy giờ  trên không trung , trung tâm dãy núi long hoa, xa gần lớp lớp mây ngũ sắc, biến thành vô số vô biên cây báu khổng lồ,  đất đai bằng phẳng,
Các loài CẦM, THÚ, BÒ SÁT, ở khắp mặt địa cầu , loài ở động ở hang, loài ở rừng ở núi, loài ở cây ở đất, loài ở sông ở biển, loài ở tuyết ở lửa, những đầu đàng chúa tể, thi nhau bay đến dãy núi long hoa rợp trời rợp đất,chúng bay đến chỗ CHA TRỜI , ĐỊA MẪU, lớp hạ xuống mặt đất báu, lớp trên cây báu, lớp ở trên không,  đông vô số, nhiều vô biên không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được,
Các chúa tể của các loài BÒ SÁT, CẦM , THÚ, hầu hết đều có pháp thuật thần thông, nhìn thấy hai đấng
TIÊN RỒNG, không những thân hình vô cùng cao lớn, hào quang rực rỡ, xinh đẹp hiền lành càng nhìn càng ưa càng mếm, có con bạo dạng đến gần để nhìn cho rõ.
25- Nhất là loài RỒNG, loài PHỤNG, loài KHỔNG TƯỚC, loài KỲ LÂN, loài VOI, loài HỔ - SƯ TỬ, loài NGỰA , TRÂU, DÊ,  CHÓ , MÈO , vân vân . . .
26- ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy chúa tể của muôn loài đến đông đủ, tức thời toàn thân của địa mẫu âu cơ lan tỏa vô lượng mùi hương tuôn ra cùng khắp , muôn loài CẦM , THÚ , BÒ SÁT, chỉ cần hít vào một ít không những hết đói khác cả tháng cả năm, thần lực tăng lên gấp trăm gấp nghìn, mà linh hồn củng minh mẩn sang suốt lạ thường nhậy cảm vô biên.
27-ĐỨC LONH HOA CHA TRỜI, thấy chúng nó
Đã hít, HUỆ HƯƠNG, TRÍ HƯƠNG, GIÁC HƯƠNG, GIỚI HƯƠNG, ĐỊNH HƯƠNG, THIỆN HƯƠNG, DŨNG HƯƠNG, TÍN HƯƠNG, NGHĨA HƯƠNG, HIẾU HƯƠNG , TRUNG HƯƠNG, LỄ
HƯƠNG , TẤN HƯƠNG , NHẨN HƯƠNG, NHỊN
HƯƠNG, NHỤC HƯƠNG, HĨ HƯƠNG , XÃ HƯƠNG, BI HƯƠNG, ĐỨC HƯƠNG, LẠC HƯƠNG, KHIÊM HƯƠNG, HÒA HƯƠNG, AN
HƯƠNG, từ pháp thân địa mẫu phát ra, 8 muôn 4 nghìn hương tánh tạng đức, diệu dụng nói sao cho hết nói sao cho cùng,
tức thời từ trong miệng ĐỨC CHA TRỜI phát ra trăm nghìn muôn ức hào quang phát ra vô lượng âm thanh khác nhau , cùng một lúc thuyết giáo nói chuyện với muôn nghìn chủng loại CẦM THÚ, BÒ SÁT,khai ngộ ý thức nhận thức của chúng, làm cho ý thức nhận thức của chúng tiến hóa nhanh chóng rút ngắn thời gian tiến hóa tu luyện, hơn muôn vạn ức kiếp như số vi trần, chỉ có CHA TRỜI , MẸ TRỜI mới làm nổi việc đó , còn tất cả PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, không ai có thể làm được.

                        *           *           *

CHƯƠNG 2
PHẦN 1
Lời truyền dạy của đức cha trời

1-Hỡi các loài chúa tể các loài CẦM, THÚ, các loài BÒ SÁT,
Ta đây là ĐẤNG CHÚA VŨ TRỤ, đấng tạo lập lên tất cả, nay ta gọi các ngươi đến đây, là để nói rõ các ngươi từ đâu có ra, để các ngươi hiểu , các ngươi biết đường  về, thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh ngu si khốn khổ, đần độn đọa đày truyền miên không biết đến bao giờ mới hết có thể nói là mãi mãi.
2-  Khi xưa ta khai hóa tạo lập tứ đại LỰC , KHÍ, NƯỚC , ĐẤT, chuyển vận khai tạo lục đại, lực , khí,
Đất, nước, gió, lửa.
3-  Khai tạo thành lập tam thiên đại thiên thế giới,  ba cõi vật chất, CÁC TẦN TRỜI, bốn cõi TRẦN GIAN, CÁC TẦN ĐỊA PHỦ, ba giới LINH HỒN là dục giới  sắc giới, vô sắc giới,
Khi ta khai tạo ra thiên hà , ngân hà, nhật, nguyệt tinh tú, thời ta đã kiệt sức, đi vào giất ngủ say, nên bản thể  LINH GIÁC CỦA TA VÀO CẢNH GIỚI VÔ MINH.
4-  Ta có cái tánh đặc biệt , khi ta thức thời bản thể pháp thân linh giác của ta tự nó QUANG MINH, nhưng khi ta đi vào giất ngủ vô thức thời tự nó
VÔ MINH, và chính sự vô minh nầy, mà pháp thân linh giác của ta đã phản tỉnh trực giác xâm nhập vào thế giới vật chất, bám lấy vật chất, khởi niệm tạo ra ý niệm di căn tính chất, ưa ái mếm thích tạo ra bản chất duy truyền, từ đó sự sống rong rêu ra đời, thu hút tinh hoa  tứ đại vật chất, kết tinh sự sống, tiến hóa lên loài cỏ cây, thu hút tinh hoa trời đất, kết hoa kết trái, TINH , KHÍ, THẦN hiệp nhất kết cấu chuyển hóa, tạo ra sự sống vi khuẩn vi trùng , tiến hóa lên CÔN TRÙNG , tiến hóa lên BÒ SÁT, CẦM, THÚ, các ngươi bây giờ, và đến đây các ngươi không còn tiến hóa được nữa, vì thân xác của các ngươi chỉ xác thân
Bò sát , cầm , thú,  thân xác tầm thường kết cấu não bộ tầm thường , không thể nào tiến hóa lên cao được nữa, mà phải đổi xác , thay hồn.
 xác người hồn người ,cuộc sống đứng thẳng,  rời bỏ xác thú hồn thú,  bồn chân, hai cẳng cuộc sống thân ngan,  xác thân con người thân xác TIỂU THIÊN VŨ TRỤ, vũ trụ thu nhỏ, tương thông hết thảy trời đất vạn vật vũ trụ, khối óc con người giúp cho linh hồn  con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng tìm ra cội nguồn của chính mình.
5-  Các ngươi nên biết , ta là đại linh hồn, còn các ngươi là tiểu linh hồn , từ đại linh hồn khởi sanh ra,
Tuy linh hồn các ngươi đã trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử , nhưng linh hồn các ngươi vẩn không hề thay đổi, không cấu nhiễm vật chất trước sau vẩn trong sạch, chỉ vì vô minh che lấp không nhận biết đó
Thôi, tiểu linh hồn các ngươi khởi sanh ra từ đại linh hồn của ta , nhưng tiểu linh hồn các ngươi không hề biết được điều đó , bởi gì linh hồn các ngươi sanh ra mang theo VÔ MINH đang say ngủ ấy của ta,  nên linh hồn các ngươi không những mê muội mà con ngu si đần độn,  củng bởi cái tánh mê muội ngu si đần độn nầy, dẩn dắc các ngươi lạc vào con đường cấu xé ăn nuốt lẩn nhau và mãi mãi sống trong kinh hãi , khốn khổ, dục vọng điên cuồng.
Không những các ngươi khốn khổ trong cuộc sống sát phạt , ăn nuốt lẩn nhau, mà còn khốn khổ trong sanh tử luân hồi đọa lạc hết loài nầy sang loài khác, luân hồi khắp nẻo, khắp nơi khắp chốn.
6-   Không những thế các ngươi lại phải khốn khổ trước sức mạnh vũ trụ, củng như sự luân chuyển tiến hóa vũ trụ, tiểu linh hồn các ngươi là BỌT NƯỚC,  đại linh hồn của ta là NƯỚC ,  như CHA với CON
THÁNH với THẦN ,  A  với  MEN,  NƯỚC và BỌT
NƯỚC , TUY HAI  MÀ MỘT , TUY MỘT MÀ HAI
Đồng bản thể , đồng tánh thể, chỉ khác ở bọt nước và
Nước, linh giác và linh thức, chân tánh và thức tánh mà thôi.
7- Các ngươi nên biết , NƯỚC KHÔNG xa rời BỌT NƯỚC, ĐẠI LINH HỒN không xa rời TIỂU LINH HỒN, các ngươi nghĩ gì , làm gì ta đều thấy rõ,  các ngươi khốn khổ ta củng chẳng vui chi,  linh hồn các ngươi đang sanh sống trong bản thể linh giác vũ trụ
Đại linh hồn của ta, như loài cá sống trong biển ĐẠI
DƯƠNG,  cá nghĩ gì , cá làm gì , thời đại dương thấy  nghe, hay, biết, rõ ràng dù đó là việc làm mãy lông sợi tóc của cá,  các ngươi củng thế , các ngươi nghĩ gì làm gì ,  dù là mãy lông sợi tóc, dù là trải qua vô lượng vô biên số kiếp, ta vẩn THẤY, vẩn NGHE, vẩn HAY, vẩn BIẾT rõ ràng,
Thân xác của các ngươi chỉ là thân xác , cầm , thú, bò sát, đã thấp kém, mà não bộ củng thấp kém,  không còn tiến hóa lên được nữa, mà linh hồn các ngươi củng chỉ là linh hồn cầm, thú, bò sát, linh hồn ngu si đần độn ăn nuốt lẩn nhau khổ mãi không ngừng.
8-  Các ngươi nên nhân cơ hội nầy, xã bỏ thân xác cầm, thú, bò sát, linh hồn đầu thai vào loài người, làm con của ta, con của TRỜI, không những các ngươi có một thể xác cao cấp , thể xác tiểu thiên vũ trụ, bộ  não tiểu thiên vũ trụ, linh hồn cầm , thú, bò sát, đã trở thành linh hồn con người.
9- Khi các ngươi đã là con của ta, không những linh hồn các ngươi tiến hóa ý thức , nhận thức nhanh chóng, trí huệ vô tận vô biên, nhờ vào thân xác con người , các ngươi trở nên khôn ngoan, sức mạnh con người chính là sự khôn ngoan nầy, các ngươi sẽ thống soái muôn loài vạn vật, tiến tới làm chủ vận mệnh, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ vũ trụ,
Không những các ngươi thoát khỏi loài thú , cầm, bò sát, mà con thoát khỏi sự ngu si đần độn,  làm con của ta, dòng giống TIÊN RỒNG, dòng giông uy linh tối thượng.
Các ngươi sẽ thay ta trông coi vũ trụ, tạo lập lên các cõi THIÊN ĐÀNG CỰC LẠC, sống mãi không chết, thoát khỏi sanh già bệnh tử,
10- Loài nào đầu thai trước , loài đó sẽ ở ngôi vị CHÍ TÔN làm anh cả của loài người, và tiếp theo ngôi vị trước sau phân theo thứ lớp.

                        *           *           *


CHƯƠNG 2
PHẦ 2

Đầu thai làm người
1- Khi DỨC LONG HOA CHA TRỜI , thuyết giáo xong liền có 100 linh hồn là những chúa tể đứng đầu
CẦM, THÚ, BÒ SÁT, nhanh chóng xả bỏ thân xác LINH HỒN liền đầu thai làm người làm con của ĐỨC CHA TRỜI , ĐỊA MẪU trong bọc trứng ÂU CƠ, dòng giống TIÊN RỒNG, uy linh tột thế.
2-  CHÚA TỂ CỦA LOÀI RỒNG , xả bỏ thân xác nhanh chóng đầu thai trước nhất, ở ngôi số 1
Kế đến là  PHỤNG HOÀNG, ở ngôi số 2
Kế đến nữa là  KỲ LÂN, KHỔNG TƯỚC ở ngôi
Số 3
Kế đến là VOI, CHIM ĐIÊU, ĐẠI BÀNG, HỔ, SƯ
TỬ ở ngôi số 4
Rồi đến NGỰA , TRÂU, CHÓ, MÈO, RẮN, KHỈ, HEO, GÀ  ở ngôi số 5 vân vân . . .
3-  Chỉ riêng có ba con quỉ không phải CẦM, không phải THÚ, đó là loài CHỒN CÁO có cánh chín đuôi
Chúng đa nghi xão hoạt, giả dối, tự kiêu, tự đại, bản tánh trộm, cướp,lén lút, lối sống nửa tối , nửa sáng, nói nột đàng làm một nẻo, nên chúng nghi ngờ lời thuyết giáo của đức cha trời, nên HỒ TINH QUỈ đã bỏ lở cơ hội làm con của đức cha trời.
4-  Hai, loài cá THUỒNG LUỒNG có cánh chín đầu
Không phải cầm không phải thú, tánh hung dữ đa nghi mưu mẹo ác độc, háo chiến , háo sát, chúng hủy diệt cả họ hàng tổ tông của chúng, lối sống vừa ở dưới nước, vừa ở trên khô, thích nửa tối nửa sáng, cướp công săn mồi , nói một đàng làm một nẻo,với bản tánh như thế chúng không tin lời truyền dạy của đức cha trời, nên NGƯ TINH QUỈ đã bỏ lở cơ hội làm con của đức cha trời.
5-   Ba, loài CÂY biết bay, loài cây ăn thịt, loài cây nầy chuyên tiết ra mùi hương lạ dụ các loài động vật đến kể cả các loài cầm thú to lớn củng bị chúng ăn thịt, bản tánh gian xão luôn nắm bắc thời cơ, hiểu rõ con mồi thích gì, tiết ra mùi hương để dụ làm cho con môi mắc lừa quả là loài cây vô cùng lợi hại vì thương phỉnh gạt dụ dỗ như thế chúng không tin lời truyền dạy của đức cha trời,nên MỘC TINH QUỈ bỏ lở cơ hội đầu thai làm người làm con của trời,
6-   Chúng củng được CHA TRỜI gọi đến, nhưng chúng cao ngạo, chúng không tin những gì cha trời truyền dạy, chúng đến để thực hiện mưu đồ bất chính
Hưởng lợi từ hai phía , cha trời và cầm thú bò sát, không những chúng xem thường con người, mà còn tỏ thái độ ganh ghét, sự uy nghi cao sang uy lực của ĐỨC CHA TRỜI.
7-  ĐỨC CHA TRỜI , ĐỨC ĐỊA MẪU ,tuy biết thế
Nhưng củng để yên cho chúng, không phê phán hay quở phạt gì, mà nghĩ chúng là kẻ có lợi cho sự tu luyện con cái nhà trời, sự tôi luyện cần phải có lửa ,
Muốn thành chính quả phải có sự khảo đảo của ÁC QUĨ, ÁC MA ,
Muốn tu luyện mau thành chánh quả, phải nhờ cái ác khảo đảo, tôi luyện, phản tỉnh,  có đại ác thời mới thấy đại thiện, ngán ngẩm cái xấu thời mới quý cái tốt, đọa đày khốn khổ thời mới tìm sự giải thoát đến với cái vui,  muốn có cõi thiên đàng cực lạc phải thoát ra từ cõi địa ngục,
Những kẻ đại ác thường là đại ân nhân của những người đã đạt đến chính quả, vì đạt đến chính quả nên đã tha thứ cho những kẻ đại ác.
8- Vì hiểu thế nên ĐỨC CHA TRỜI không quở phạt
Chúng , mà còn nói,
Nầy ba con tinh quỉ HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG , LUẬT TẠNG, vũ trụ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG
CÔNG MINH, nếu các ngươi thắng được lẽ phải, thắng được công lý chính nghĩa, thắng được các
Con của ta , thời các ngươi có quyền làm chủ vũ trụ.
9-   Ba con quỉ nghe đức cha trời phán thế, chúng không những không cảm ơn mà còn cao ngạo phóng lên không trung đầy thách thức kêu căn ngạo mạng
Cha trời thấy thế liền nở nụ cười đầy bí hiểm , khó ai hiểu được thâm ý của trời, bí mật mãi mãi là bí mật.
10- Từ khi chúa tể của các loài, cầm, thú , bò sát, đầu thai vào bụng mẹ địa mẫu ÂU CƠ, để được làm người , làm con trời, mang dòng máu TIÊN RỒNG,  phải trải qua chín tháng , trăm ngày nữa mới chào đời
11- Trong thời gian ấy địa mẫu âu cơ, luôn luôn thu hút tinh hoa khí hóa THIÊN , ĐỊA, nuôi con từng ngày, từng giờ trong bụng, để có được con người bằng xương bằng thịt, lưu truyển nòi giống sau nầy ,   mẹ âu cơ với bao công lao khó nhọc, theo định luật phát triển tiến hóa tự nhiên, mang thai, nuôi thai, dưỡng thai, vô cùng kham khổ, với công lao ấy con cháu TIÊN RỒNG  không lấy gì đền đáp nổi .
12- Địa mẫu ÂU CƠ mang thai sanh con theo quy luật tự nhiên của phàm trần, thời những người con của địa mẫu âu cơ, mới ở lại sống được nơi chốn nhân gian sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người.
13- Một thứ khổ mà tất cả người mẹ sau nầy đều trải qua  đó là khổ mang thai, khổ nuôi con trong bụng, khổ sanh con , khổ nuôi con khi còn nhỏ,  mà đức mẹ ÂU CƠ đã trải qua.
14- Thật ra mà nói với pháp thuật thần thông cô biên ĐỨC CHA TRỜI , ĐỨC ĐỊA MẪU, thời cần gì sanh
Co đẻ cái lâu như vậy,  
Chỉ cần nháy mắt là tạo ra hàng loạt con người, nhưng những con người đó chỉ là con người bằng pháp thuật thành thông, không phải con người trần tục sanh, lão, bệnh, tử, ăn , uồng, đói khác, theo quy
Luật tự nhiên, sanh con đẻ cái lưu  truyền nòi giống con người, chịu kham chịu khổ tu luyện tiến hòa linh hồn, lối sống có nhân có quả, gieo ác gặt ác, gieo thiện gặt thiện, tiến hóa lên cảnh giới PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.
15-  Vì vậy để khai tạo ra con người phàm tục, sống chung với muôn loài vạn vật, để cho muôn loài vạn
Vật có cơ hội đầu thai làm người,
Nên ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, phải theo quy luật tự nhiên, khổ mang thai, khổ nuôi thai, khổ sanh con, khổ nuôi con , cái khổ của người mẹ, mà ĐỨC MẸ ÂU  CƠ là người đầu tiên chịu sự khổ đó.
16- ĐỨC MẸ ÂU CƠ, đã biết sắp đền giờ khai hoa nở nhị sanh con đẻ cái, bằng nói với ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI rằng, giờ sanh con đã đến ông hãy ban cho con cái lời nguyền hồng phúc đi.
17-  ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, nhìn về vũ trụ giang sang rộng lớn vô tận vô biên của mình, chưa có người trông coi, củng như sự sáng tạo dựng xây cho thêm đẹp,
Lập lên thế giới thiên đàng cực lạc , cõi nước châu báu trang nghiêm
ĐỨC CHA TRỜI  lại nghĩ rằng ta là hiện thân của
Đức tổ tiên , đấng tối cao vũ trụ, ĐẤNG CHÚA CỦA LINH HỒN , và VẬT CHẤT, ta củng cần có người để kế nghiệp, đó chính là con cái của ta thay thế ta làm chủ vũ trụ.
18- ĐỨC CHA TRỜI lại nghĩ, pháp thân linh giác ta vô cùng linh diệu, bản thể linh giác tối cao cội nguồn vũ trụ, pháp tạng ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG , BÌNH
ĐẲNG , ĐỘC LẬP , TỰ DO, ta cần có người duy trì CÔNG ĐẠO VŨ TRỤ, đêm lại sự công bằng, bình đẳng cho cuộc sống, nên đức cha trời truyền phán rẳng.
19- Nầy hỡi các con của ta , khi các con chào đời sẽ vang tiếng sấm lớn, tiếng sấm trí tuệ, tiếng sấm uy quyền, tiếng sấm chúa tể, tiếng sấm làm chủ muôn loài vạn vật, tiếng sấm làm chủ vận mệnh , tiếng sấm làm chủ vũ trụ,  ánh sáng trí huệ các con sáng khắp hư không vũ trụ, không chướng ngại, sáng hơn tất cả ánh sáng của muôn vạn mặt trời, sáng hơn hào quang của ta.
20- Các con sẽ trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN , THẦN, CHÚA, làm chủ HIẾN TẠNG, LUẬT TẠNG, PHÁP TẠNG, MẬT TẠNG, THIÊN TẠNG,
Vào năm ngôi báu của ta, ngôi vị THẾ TÔN  
Vào năm ngôi tối cao VŨ TRỤ ngôi vị CHÍ TÔN .
CHÍ TÔN PHẬT TỔ,  CHÍ TÔN THÁNH TỔ, CHÍ TÔN TIÊN TỔ, CHÍ TÔN THẦN TỔ, CHÍ TÔN THIÊN CHÚA TỔ,
Thay thế ta chuyển pháp luân vũ trụ tận độ sanh linh
Ta ban cho các con quyền sáng tạo , các con sáng lập
Lên các cõi nước trời , thiên đàng cực lạc quốc làm cho vũ trụ, củng như tam thiên , đại thiên thế giới, mỗi ngày mỗi thêm rực rỡ trang nghiêm hơn.
21- Lời nguyền của ĐỨC LONH HOA CHA TRỜI vừa dứt,   vũ trụ hư không rung chuyển ĐỊA MẪU ÂU CƠ đã sanh ra MỘT BỌC to lớn khổng lồ,  sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động toàn vũ trụ, ( tiếng sấm đại đồng bình đẳng) kế tiếp theo là một trăm tiếng sấm làm chấn động liên miên vũ  trụ( tiếng sấm nhân quyền con người) tưởng chừng như vũ trụ đã đến hồi sụp đổ, như báo hiệu cho tất cả muôn loài vạn vật biết là nhân loại con người đã ra đời , thay thế cha ông làm chủ vũ trụ,  cai quản thế giới vật chất , củng như thế giới linh hồn , kế thừa gìn giữ cơ nghiệp ông cha .
22 Các loài CẦM , THÚ, BÒ SÁT, vô cùng hoảng sợ
Khiếp đảm khi nghe tiếng sấm van dậy liên miên nối
Tiếp nhau chấn động không gian vũ trụ rung chuyển cả đất trời,
Chúng linh cảm là từ đây chúng sẽ bị con người cai trị , quản thúc,  mà còn sát phạt chúng khi chúng chống lại, chúng thấy muôn đạo hào quang tua tủa rực rở trùng trùng điệp điệp tỏa lên từ khúc giữa đỉnh
Dãy núi long hoa, mỗi lúc một dữ dội âm thanh sấm nổ cứ vang rền mãi không dứt.
23-Nhất là ba con quỉ linh hồn chúng hoảng loạn run sợ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra chúng liền bay
Lên không trung bay đến đỉnh núi long hoa  nơi mà chúng gặp đức cha trời,
Chung hết sức kinh hoàng vì chúng thấy một trăm người con của đức cha trời đã ra đời , giống cha trời như đúc CỐT RÔNG GIỐNG TIÊN, uy dũng xinh đẹp vô cùng.
Những tia hào quang phóng tỏa ra từ 100 người con của đức cha trời, làm chúng đau đớn vô cùng như hàng vạn mủi kim đâm vào tim chúng thất kinh khiếp vía ẩn mình trốn thoát, không dám quay đầu nhìn lại nữa, chúng chạy mãi chạy mãi cho đến khi kiệt sức
Mới thôi, ngạo mạn bao nhiêu thời kiếp sợ bấy nhiêu.
24- Khi ấy hai dòng sữa của ĐỨC MẸ ÂU CƠ tuông chảy ra hóa thành những hạt giống NGŨ CỐC bay lên không trung lan nhanh khắp cùng mặt đất mọc lên
Ngũ cốc khi con người đi đến đâu thời nhờ dòng sữa
MẸ để sanh sống.

                            *           *           *

CHƯƠNG 2
PHẦN 3

Di dời con cái xuống đồng bằng chân núi
Phía bắc, bảo tồn sự sống cho con
Đức long hoa cha trời nói với đức địa mẫu âu cơ rằng
Nầy bà, không bao lâu nữa dãy núi long hoa sẽ bị sụp
Vì chúng ta đã gồm thâu hết tinh hoa linh khí của dãy núi nhất là linh cốt địa long của dãy núi , làm cho dãy    núi không còn đủ sức chịu đựng chống trả khi động  Đất,
 sự chuyển bụng của bà, củng như tiếng sấm ra đời của con ta đã gây ra chấn động lục địa chuyển động trong lòng địa cầu, nên dãy núi long hoa sẽ sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn lưng chừng núi trở lên
nhưng đó là nói hiện nay, còn nói về sau lâu xa hơn nữa, đất đai ở phương đông nầy động đất dữ dội nhất là càng về cuối tiểu kiếp, tứ đại chuyển hóa tăng giảm
giãn nở co bốp làm cho địa cầu thay đổi lục địa, dãy núi long hoa cùng chung số phận, tiếp tục sụp xuống chỉ còn lại những đỉnh núi , tạo thành những dãy núi mà thôi, sự sụp đổ nầy nửa phần của dãy núi chạy dài về nam nặng hơn là nửa phần chạy dài về bắc,  vì thế chân núi phía nam phần lớn đất đai ngập chìm trong nước , nên phải chọn chân núi phía bắc làm nơi sinh sống của các con.
2-  ĐỨC LONH HOA CHA TRỜI nói xong liền phất tay một cái một đám mây ngũ sắc hiện ra nân 100 người con bay lên không trung theo cha mẹ bay về chân núi phương bắc.
( chân núi phía bắc của dãy núi long hoa tức là địa phận , hầu hết giang nam lãnh nam trung quốc, giáp liền sông trường giang, củng chính là NƯƠC XÍCH QUỶ
THỜI KINH DƯƠNG VƯƠNG, LỘC TỤC, CHA QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG, một đất nước giàu sang hùng mạnh, nhờ vào nền văn minh lúa nước, từ thời VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG truyền xuống,  NƯỚC XÍCH QUỶ SAU NẦY TRỞ THÀNH BẮC PHÂN VĂN LANG, KHI NHÀ NƯỚC VĂN LANG RA ĐỜI,
Đám mây từ từ hạ xuống một vùng đất bằng phẳng , sông, suối, ao hồ, liên khúc, nước trong ven vét, núi , rừng san sát  hoa quả sum sê, phù hợp cho cuộc sống con người sanh sôi nẩy nở,bốn mùa tám tiết lúc nào củng có quả ngọt khắp nơi.
3-   Nhìn những dãy đồi bạc ngàn, rừng xanh mênh mông xa thẳm bát ngát , địa cuộc khắp nơi thế RỒNG
CUỘN, HỔ NGỒI, QUI ĐỊNH, PHỤNG AN,
Chim muôn vạn thú ở đây đông vô số vô biên, nhất là
Loài khỉ , loài vượn , loài tinh tinh hàng trăm đàng hàng vạn con.
4-  Một hôm ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn đàng con khôn lớn hào quang dần dần biến mất, là do ăn hoa quả, uống nước sông nước suối làm tăng thể chất phàm tục, mẹ ÂU CƠ không lấy đó làm buồn, mà cho đó là các con đang đi vào lẽ  sống của hồng trần, nhìn các con khôn lớn chúng có thể nghe có thể hiểu, bằng nói với ĐỨC CHA TRỜI rằng , ông hãy dạy văn hóa ngôn Ngữ đầu tiên của nhân loại con người, để các con Chung sống cùng nhau, hiểu biết nhau , tiến hóa ý thức nhận thức, sức mạnh tối cao của con người,
                         *           *           *
VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN LOẠI CON NGƯỜI.
Đức long hoa cha trời củng đã nhận thấy các con cần
Phải có văn hóa ngôn ngữ, là thứ văn hóa rất cần cho đời sống con người , nhờ vào văn hóa ngôn ngữ con người tiến hóa ý thức nhận thức nhanh chóng khai
Mở trí tuệ, sức mạnh tối cao của con người, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, lấy mặt đất làm giấy , lấy
Cành cây làm viết, vẽ họa ra nhiều hình tượng, biểu tượng ra ni,
5-  Và củng từ đây sự sanh hoạt hằng ngày một trăm người con của đức cha trời , thường trao đổi với nhau
Bằng ngôn từ ngữ ý pháp ý RA NI,
Múa tay, động chân, nháy mắt , gục đầu, nhí mũi, nhún vai, lắc đầu, đi, đứng , nằm, ngồi, mà diễn ý trao lời .
6-  Củng như một nhốm người câm họ sống chung với nhau , và hiểu được nhau qua biểu thị RA NI,
Sự sanh sống như thế đã trải qua nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm, ý thức nhận thức liên tục tiến hóa phát triển, tình cảm yêu thương, ganh ghét , giận hờn, mưu
Trí, khôn lanh, đối nhân xử thế , những đức tánh con người liên tục phát truyển nhanh chóng không ngừng
Không bao lâu thời sự tinh tế khôn khéo ấy đạt đến  cảnh giới xão thuật, nghệ thuật, về ngôn từ qua hành động bằng biểu thị RA NI, đạt đến cảnh giới diễn ý trao lời vi tế khi hai người đàm thoại cùng nhau thời củng là lúc chín mùi tiến hóa chuyển sang giai đoạn thuật ngữ ÂM PHÁP RA ĐỜI,

                        *           *           *CHƯƠNG 2
PHẦN 4

Văn hóa âm pháp
Thuật ngữ đầu tiên của nhân loại con người
1-Nhìn đàng con trẻ nô đùa nhãy múa tung tăng lòng MẸ ÂU CƠ củng vui lây theo con cái , hằng ngày sống chung cùng cha mẹ nên một trăm anh em vui đùa thỏa thích không lo lắng gì cả,
ĐỨC CHA TRỜI  nhận thấy đã đến lúc chuyển sang giai đoạn mới giai đoạn  âm pháp, để cho ý thức nhận thức con cái tiến hóa lên một tầm cao mới,  nhận thức sâu xa hơn nữa, nhận thức về mình về cuộc sống, về cộng đồng, cuộc sống tôn ti trật tự con người.   
2-   Để cho con cái mau chóng tiếp thu ÂM PHÁP  đức cha trời bằng dùng thuật ngữ thần thông truyền dạy cho con cái cách phát âm hình thành tiếng nói ,
Cách đánh dấu đặt tên cho người , cho vật, cho côn trùng , thảo , mộc, muôn loài bò sát, cầm, thú, sông
Núi, ao hồ , biển cả, thiện – ác , vân vân . . .  
3-  Nhờ vào văn hóa ngôn ngữ RA NI, TƯỢNG , HÌNH , GẠCH , DẤU,  tiến tới văn hóa THUẬT NGỮ ÂM PHÁP,
Đánh dấu đặc tên muôn loài vạn vật, biến động,
Thiên nhiên, tiến hóa phát triển , sanh, trụ, dị, diệt
phản ảnh hiện thực,
tác động vào ý thức nhận thức của con người, củng như sự sanh hoạt hằng ngày, thường trao đổi với nhau, thể hiện tình cảm , nhu cầu cuộc sống
Cứ thế con người nhờ vào hai loại văn hóa , văn hóa ngôn ngữ RA NI, và THUẬT NGỮ ÂM PHÁP, trải qua nhiều ngày , nhiều tháng nhiều năm, đạt đến cảnh giới diễn ý theo lời nói , mưu trí khôn lanh vượt xa các loài cầm thú, cứ thế phát triển ý thức, nhận thức không ngừng, và đạt đến cảnh giới của sự vi tế về ý tứ củng như nghệ thuật , xão thuật khôn ngoan của ý thức nhận thức con người,
4- Củng vì sự nân cao kiến thức , dẩn đến phân biệt chấp trước phân biệt màu da nên  ĐỨC CHA TRỜI , thường thấy các con không được đoàn kết cho lắm , DA VÀNG theo da vàng, DA TRẮNG theo da trắng, DA ĐEN theo da đen, DA ĐỎ theo da đỏ, DA CHÀM theo da chàm,  sự phân biệt màu da, càng về sau càng lớn củng như sự xung khắc của KIM
MỘC, THỦY, HỎA, THỔ, dẩn đến đối nghịch nhau chia rẽ nhau , đức cha trời thấy thế liền phán truyền dạy rằng,

                      Đồng bào một bọc

5- Nầy hỡi các con, các con từ MỘT BỌC mà ra, tuy các con khác màu da, nhưng các con cùng chung một
Cội một nguồn , một cha một mẹ, một TỔ TIÊN, một chiếc nôi quả đại cầu, một ngôi nhà chung vũ trụ, các con là ĐỒNG BÀO , là ANH EM, cùng một dòng giống TIÊN RỒNG, tất cả các con đều là con của TRỜI, các con phải biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau để mà sống, đùm bọc nhau để mà vượt qua bao nổi khó khăn, các con phải có tinh thần đoàn kết , sống vì nhau , tương trợ lẩn nhau, đối xử với nhau thật công bằng bình đẳng , tôn trọng lẩn nhau đó mới chính là cuộc sống của con người, cuộc sống của các  
Con
                          Cội nguồn

6-  Các con phải luôn luôn hướng về cội nguồn, chính là hướng về sự CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, hướng về ĐỘC LẬP , hướng về TỰ DO, hướng về TỰ CHỦ, hướng về SỰ SỐNG,
7-  Vì sao các con phải luôn luôn hướng về công bằng,bình đẳng, hướng về tự chủ tự nguyện, hướng về sự sống, vì cội nguồn của các con chính là BẢN THỂ LINH GIÁC TỐI CAO VŨ TRỤ,
BẢN THỂ ĐẠI ĐỒNG, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP, TỰ DO, TỰ CHỦ , TỰ NGUYỆN , BẢN THỂ TỐI CAO CỦA SỰ SỐNG,
8-Các con sống mất công bằng, sống mất bình đẳng
Sống ĐỘC QUYỀN, ĐỘC TÀI , ĐỘC TRỊ, sống chia rẽ phân biệt màu da chủng tộc,
 là các con tự làm khổ cho các con , tự mình rời xa cội nguồn , tự mình phản lại cội nguồn của chính mình, trái thiên luật, đi ngược lại thiên ý của ta, các con sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa.

                      quyền con người
9
bản thể linh giác TỔ TIÊN, bản thể CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, ĐỘC LẬP , TỰ DO, TỰ CHỦ , TỰ NGUYỆN, nhưng khi chuyển hóa sanh ra linh hồn của các con , như NƯỚC chuyển hóa sanh ra BỌT
NƯỚC, thời linh hồn bọt nước của các con có những thứ quyền mà TỔ TIÊN CÓ, bản thể nước có
Đó là QUYỀN SỐNG,  QUYỀN CÔNG BẰNG, QUYỀN BÌNH ĐẲNG, QUYỀN ĐỘC LẬP, QUYỀN TỰ DO, QUYỀN TỰ NGUYỆN, QUYỀN DÂN HIẾN, QUYỀN SỐNG , QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC, QUYỀN NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ CHỦ, QUYỀN SÁNG LẬP , QUYỀN SÁNG TẠO vân vân . . .
Quyền bất khả xâm phạm NHÂN QUYỀN CON NGƯỜI,
Các con tôn trọng và bảo vệ NHÂN QUYỀN  là các con đã đi vào con đường CHÍNH NGHĨA vua của các con chính là cội nguồn của các con, BẢN THỂ
HIẾN TẠNG, PHÁP TẠNG, LUẬT TẠNG , TỐI CAO VŨ TRỤ,
CHƯƠNG 2
PHẦN 5

Chính nghĩa
1-    Nầy hỡi tất cả con của ta, các con từ bọc trứng ÂU CƠ mà ra, không những cùng chung một cội một nguồn, mà còn là tình anh em nghĩa đồng bào , các con là con người , các con phải khác với loài cầm thú, đó là tấm lòng quảng đại, có chí nghĩa nhân, có lòng hiếu thuận, biết thương yêu đồng loại, biết tha thứ cho nhau, biết huy sinh vì đại nghĩa trung thành theo lẽ phải, đoàn kết đùm bọc cho nhau, nân đở giúp đở nhau khi lâm nạn, lối sống con người khác hơn lối sống của loài cầm thú, chính là lối sống chính nghĩa lối sống có đạo có đức, ( xem kinh nhơn luân hiếu nghĩa sẽ nói rõ hơn)
2-   Nầy hỡi các con của ta , các con nghe theo lời dạy của ta các con chỉ cần làm được một nữa, thời các con sẽ được làm vua làm chúa ở các tần trời, cõi trời
Sống trong thế giới châu báu, hạnh phúc vô tận vô biên.
3-  Các con chỉ cần làm được một lời ta dạy, thời các
Con sẽ được làm vua làm chúa chốn phàm trần.     Nếu các con làm theo hai, ba, bốn, lời ta dạy, thời các
con sẽ làm vua lớn trên các vua nhỏ, làm chúa lớn trên các chúa nhỏ,
Nếu các con chỉ cần nghe theo tin theo, một lời hoặc nhiều lời ta dạy, chỉ cần được một thời gian , nhất là thời gian ở cuối đời , thời các con sẽ được làm các vị thần may mắn , vị thần của sự giàu sang, vị thần uy lực, vị thần khoa học sáng tạo, vị thần hạnh phúc, vị thần trí tuệ, vị thần của vạn sự may mắn, và còn nhiều các vị thần nữa, nói chung vị thần nào vị thần nấy địa vị công danh rực rỡ.
4-   Huốn chi các con nghe theo làm theo trọn đời lời ta dạy thời phước báo không thể nghĩ bàn , các con mãi mãi là vua là chúa khắp các tần trời, sồng mãi trên thiên đàng cực lạc.
5-   Nếu các con chỉ cần nghe qua lời ta dạy tuy chưa làm theo, nhưng không quên thời các con củng sẽ sanh lên các tần trời, làm thiên chúng , làm dân ở các cõi trời tưởng ăn có ăn tưởng mặc có mặc muốn gì có nấy , cầu chi đặng Nấy,có nhiều phép lạ để vui chơi.
6-  Nếu các con chỉ cần nghe lời ta dạy nhưng sau đó lại quên, thời các con củng sẽ trở thành các vị thần ,
Thiên thần , địa thần , làm chủ NHẬT, NGUYỆT, TINH TÚ, làm chủ núi non, đất đai, sông, hồ, biển cả
Gió , lửa, tuyết, mây.
7-   Nếu các con chỉ khen một lời ta dạy, thời các con sẽ trở thành những người thông thái, học đâu nhớ đó
Lắm nhiều tài hay thiên tài ,sanh ra nơi đâu  thời quỉ thần người đều kính trọng
8-  Nếu các con chỉ cần truyền lại một lời ta dạy, thời
Đời đời kiếp kiếp ta sẽ luôn luôn ở bên các con, phù hộ cho các con, khai sáng trí huệ cho các con, cho đến khi nào các con ngộ được CHÂN TÂM thấy được CHÂN TÁNH, trở thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, làm chủ chân tâm chân tánh làm chủ vũ trụ.
9-  Nếu các con tôn thờ TỔ TIÊN, CHA TRỜI, ĐỊA MẪU, lại truyền dạy lời ta dạy cho thế hệ mai sau, thời các con sẽ trở thành PHẬT TỔ, THÁNH TỔ,
TIÊN TỔ, THẦN TỔ,  THIÊN CHÚA TỔ, năm ngôi vị CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, thay thế ta chuyển đại pháp luân vũ trụ,
Tà – chánh
Siêu,đọa, hai nẽo,phước, họa, hai đường
10-   Nầy các con của ta , nếu các con làm ngược lại lời ta dạy, thời đi vào bất hiếu nghịch thiên, tai họa giáng xuống không sao kể xiết, các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, MA, TINH, các con sẽ trở thành chủ nhân của vô minh, bóng đêm và sự chết chóc.
11-  Các con sẽ tạo ra thế giới ĐỊA NGỤC thế giới của sự chết chóc, tra tấn, hành hình, ăn sắt , uống đồng khốn khổ, sự khổ không ngừng dù chỉ là một giây, nếu các con đi ngược lại lời ta dạy, đi theo con đường ác thời các con sẽ biến thành ÁC QUỶ, ÁC MA, YÊU TINH, chúa tể VÔ MINH làm cho các con kiệt sức khốn khổ vì chiến tranh, khốn khổ vì luân hồi đọa lạc, đày đọa xuống địa ngục, đày đọa trở lại súc sanh, cầm, thú, linh hồn các con trở thành linh hồn cống cao ngạo mạn, tham lam gian trá , ganh ghét, hậm thù
Lạc vào con đường chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa của sự độc quyền, độc tài , độc trị, gây ra bao cảnh oán than , bao cảnh nồi da nấu thịt anh em tàn sát lẩn nhau.
12-   Chúa tể u minh sẽ biến linh hồn các con thành những linh hồn ngu si , mê muội, mãi mãi đi sâu vào tội ác để cho linh hồn các con mãi mãi nhận lấy quả báo kinh hoàng,khốn khổ tận cùng của sự khổ.
13-  Chiến tranh đẩm máu, tàn sát lẩn nhau, là thú vui của ác quỷ ác ma, thế giới tang tóc những thảm cảnh áp bức, đàn áp dã man, những vương quốc nhà tù chôn vùi cuộc sống , kết quả cuối cùng thời linh hồn ác ma và ác quỷ củng chỉ là linh hồn nô lệ,  nô lệ cho tham lam, cho hận thù, và sự mê muội mà thôi.
14-  Những thảm cảnh địa ngục trần gian, binh đao máu lửa, chết chóc chia ly nô lệ tù đày, là bức tường u minh , ngăn cản con người không cho con người tìm thấy chân trời hạnh phúc,  nhưng các con nghe lời
Ta dạy thời bức tường u minh kia , trở thành hành trang ngọc ngà châu báu trên chặn đường giác ngộ.
15-  Chúa tể của u minh chúng rất sợ ánh sáng chính nghĩa , nhất là ánh sáng chánh đẳng chánh giác của tâm linh, chúng không bao giờ muốn cho các con tiến lên cảnh giới PHẬT , THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ,  
Vì năm ngôi báu ấy luôn luôn tỏa ánh sáng CHÍNH NGHĨA , ánh sáng CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
Làm chúng khiếp sợ.
16- Nếu các con đi ngược lại lời ta dạy, không những các con đi vào con đường ác đạo , ác lai ác báo, mà các con sẽ bị vô minh xoay chuyển mãi mãi đi sâu vào con đường ác đạo, các con không bao giờ tìm thấy các tần trời , các con không bao giờ nhìn thấy thiên đàng cực lạc, củng không bao giờ nhìn thấy con đường chính nghĩa , củng không bao giờ nhìn thấy chân tâm chân tánh của chính mình.
17-  Các con chỉ thấy sự giã dối, sự chết chóc, chiến tranh và hận thù, các con luôn luôn nếm đủ mùi khốn khổ và đau đớn.
18- Đau đớn khốn khổ về thể xác, đau đớn khốn khổ về linh hồn, đau đớn cảnh nồi da nấu thịt, cha khóc con , con khóc cha, vợ khóc chồng , chồng khóc vợ, anh em cấu xé tàn sát lẩn nhau. Nước mắt của các con kiếp nấy sang kiếp khác cọng lại nhiều hơn nước cả đại dương.
19-  Các con hôm nay đã được làm người, lại là con của hai đấng tiên rồng  cha trời mẹ trời tối cao vũ trụ
Sự nghiệp giàu sang vô tận, cái giàu không sao kể xiết, vàng bạc châu báu đầy cả hư không tam thiên đại thiên thế giới, đó là các tần trời.
20-  Các con đã là con của ta, chỉ cần nghe lời ta dạy thời các con sẽ thay ta làm chủ vũ trụ, sống trong bất tử và sự giàu sang, nếu các con không nghe lời ta dạy thời đáng tiếc biết bao.
21- Hỡi các con của ta , ta là đắng cha trời đấng biết trước , những gì xảy ra trong tương lai, ta đều thấy rõ biết rõ, vì vậy các con phải tuyệt đối tin tưởng ở ta, vì ta là cha của các con, và củng là đắng chúa tể vũ trụ,
Đắng thương yêu các con hơn hết,
Những gì cha có những gì cha tạo ra đều là của các con.
22-  Nhưng các con muốn có được nó muốn làm chủ giang sang vũ trụ, thời các con phải có tài , có trí, có đức, có bi, có lực, có hùng, nắm bắt nguyên lý vũ trụ
Áp dụng khoa học vũ trụ, vận dụng sức mạnh vũ tụ, nương theo sức mạnh vũ trụ, làm sức mạnh của mình
Thời các con mới làm chủ được con quái vật vũ trụ,
Những người con có đức , có trung, có hiếu, có tâm, có nghĩa , có nhân, đối với TỔ TIÊN, CỘI NGUỒN, luôn nghe theo và làm theo lời ta dạy,
Thời ta lúc nào củng ở bên các con, phù hộ các con, giúp sức các con, khai trí mở trí cho các con mau đạc đến cảnh giới chánh đẳng chánh giác, thay thế ta điều hành vũ trụ làm chủ vũ trụ.
23- Còn những người con nghịch thiên , đi ngược lại lời ta dạy, dù có làm nhiều , ra sức nhiều, tốm thâu nhiều, vơ vét khắp thiên hạ vũ trụ, cuối cùng chỉ là trắng tay.
24-Nếu các con nghe lời ta dạy, các con sẽ luôn luôn gặp ta ở khắp mọi nơi, lúc nào ta củng che chở , và dìu dắc các con, dù cho các con có trải qua vô lượng ức kiếp sanh tử, ta củng theo sát các con, hộ trì các con , cứu khổ các con, làm cho trí huệ các con mỗi ngày một thêm tỏa sáng, tiến đến làm chủ chân tâm chân tánh, phát đại nguyện rộng lớn tận độ vô lượng vô biên lớp lớp con cháu nhân loại các thế hệ sau, vào năm ngôi báu ngôi PHẬT,ngôi THÁNH, ngôi TIÊN, ngôi THẦN, ngôi CHÚA.
25- Các con hạnh nguyện viên mản , bọt nước trở về là nước, thức tâm thức tánh trở về chân tâm chân tánh
Tiểu linh hồn trở về ĐẠI LINH HỒN vào pháp thân bình đẳng ĐẠI ĐỒNG VŨ TRỤ, bản nguyên là đấng TẠO HÓA, tổ tiên tối cao vũ trụ ĐẤNG TẠO LẬP lên tất cả.
26-  ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, thấy 100 người con chăm chú lắng nghe , đức long hoa cha trời dạy bảo nên lấy làm hài lòng, thời nghĩ rằng các con đã lớn khôn,
CHƯƠNG 3
PHẦN 1
Mở mang kiến thức

Các con có thể tự lập sanh sống không cần nương dựa,
Vào cha mẹ nữa, biết mình không thể ở lâu nơi trái đất, đức cha trời LẠC LONG QUÂN ,ĐỊA MẪU ÂU CƠ chia hai con cái, năm mươi người con theo cha làm quen với biển đảo, năm mươi người con theo mẹ
Làm quen với núi rừng đại ngàn.
1-  Đức cha trời LẠC LONG QUÂN dẩn 50 người con trai làm quen với biển đảo, từ biển nầy sang biển
Khác, từ đảo nọ sang đảo kia, hết đất liền rồi dạo chơi dười đáy đại dương, cứ như thế từ đông sang tây, từ tây sang đông rồi trở về chỗ cũ củng đã hết mười năm trời, ĐỨC MẸ ÂU CƠ củng thế, đức mẹ dẩn theo 50 người con gái hết núi rừng đại ngàn nầy, đến núi rừng Đại ngàn khác, tham quan các động,
Thác nước kỳ tích khai tạo của thiên nhiên, hết núi rừng đại ngàn phương đông rồi đến núi rừng đại ngàn phương tây, củng phải mất mười năm rồi trở về chỗ cũ.
2-  ĐỨC CHA TRỜI LẠC LONG QUÂN, ĐỊA MẪU ÂU CƠ hợp các con lại, rồi tiếp tục dẩn 100 người con cả nam lẩn nữ cùng khắp trái đất, khắp
châu bốn biển, bằng con đường tham quang hàng 
không trên mây,
100 Người con đức cha trời, địa mẫu âu cơ, thấy nào là biển rộng mênh mông, nào là đại ngàn cùng khắp, nào là núi cao chót vót, nào là rừng xanh thăm thẳm bạt ngàn,  nào là đảo biển lô nhô lớn nhỏ xanh um biển cả mênh mông, quả địa cầu cảnh đẹp như tranh
Đất liền biển, biển liền đất, sông hồ xen lẩn quanh co
uốn khúc,
Đúng là trên khô, ôi là chim muôn vạn thú, dưới biển
Mênh mông ôi là chen chúc cá lội tung tăng, nào san hô, nào hang động, nào thác nước buôn màng lụa trắng.
3- Hết tham quan trái đất LONG HOA CHA TRỜI, LẠC LONG QUÂN, cùng ĐỊA MẪU ÂU CƠ lại tiếp tục dẩn các con tham quan khắp các vì sao, thiên hà ngân hà, cha trời chỉ mặt trời rồi nói, các con có thấy không, tức thời cha trời phóng một đạo hào quang trong suốt chiếu vào mặt trời, tức thời một trăm người con nhìn thấy mây kim cương trong suốt xoáy tròn khổng lồ thu hút thần lực vũ trụ phát ra ánh sáng
Trở thành một khối lửa, sức nóng lan tỏa vô cùng dữ dội, đức cha trời nói với các con với sức nóng của mặt trời củng như sự xoáy tròn với tốc độ khủng khiếp của nó, nó đã chuyển hóa thần lực vũ trụ thành năng lượng vũ trụ, củng như với sức nóng của nó đã thiêu đốt tinh lực vũ trụ, chuyển hóa thành năng lượng sống vũ trụ, năng lượng sống vũ trụ, củng như năng lượng vũ trụ,
 chính là năng lượng tạo ra sự sống của muôn loài vạn vật , hai loại năng lượng nầy, rất bổ ích cho sức khỏe,nhất là  hệ thần kinh củng như thể lực , nội lực, rất bổ ích cho người tu thiền luyện khí luyện đạo, phần lớn kết tụ nhị xác thân là nhờ ở hai năng lượng nầy,
4-  CHA TRỜI , MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẩn con cái bay lên hạ thiên thế giới 6 tần trời, 100 người con lóa  cả mắt bởi đất đai nơi đây toàn là châu báu, nhưng không có dấu chân của con người và các loài cầm thú
Cha trời hiểu rõ những thắc mắc của các con bằng nói
Nơi đây là các tần trời hạ thiên vũ trụ, không có lòa cầm thú nào lên đây được, trừ khi con người dạy bảo
Cách tu luyện cho chúng, sáu tần trời nầy là của các con, các con nhớ lấy.
5- CHA TRỜI,MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẩn con cái bay lên 18 tần trời  trung thiên vũ trụ, 100 người con lóa cả mắt, vô cùng kinh ngạc bởi đất đai nơi đây củng toàn là châu báu, nhưng tỏa sáng rực rỡ khác hẳn châu báu sáu tần trời hạ thiên vũ trụ, đức cha trời thấy các con có vẻ say sưa thích thú như thế, liền nói mười tám tần trời nầy điều là của các con, đức cha trời lại dùng thần thông đưa các con bay khắp một tần trời, lại một lần nữa 100 người con vô cùng kinh ngạc vì thấy một tần trời rộng lớn như thế, nếu đêm so với quả địa Cầu, thời quả ĐỊA CẦU nhân gian chỉ là hòn đá, hòn sỏi so với  tần trời mà thôi, đức cha trời nói tần trời càng cao thời càng rộng.
6-  ĐỨC CHA TRỜI , MẸ TRỜI, lại tiếp tục dẩn
Con Cái bay lên bốn tần trời thượng thiên vũ trụ, nơi đây chỉ là bốn tần trời chân không , đức cha trời liền phóng một đạo hào quang, tức thời bốn tần trời thượng giới liền hiện ra, 100 người con nương theo hào quang của đức cha trời, thấy tần trời cao nhất rộng lớn vô tận vô biên là tần trời năng lượng thần lực vũ trụ,
Tần trời thấp hơn là tần trời năng lượng tinh lực vũ trũ,
Tần trời thấp hơn nữa là tần trời tiên thiên chân khí vũ trụ,
Tần trời thấp nhất là tần trời tiên thiên tinh khí vũ trụ
Đức cha trời nói , ở bốn tần trời nầy tuổi thọ rất cao
Chỉ cần ở cõi trời thấp nhất, tuổi thọ củng đã hơn quả địa cầu nhân gian, huống chi cõi trời năng lượng thần lực vũ trụ, cõi trời cao nhất thời tuổi thọ ngan bằng vũ trụ, 100 người con nghe cha giản dạy nhưng không lấy gì hiểu cho lắm, nhưng củng cố nhớ tin lời cha dạy, đức cha trời nói cha sẽ dẩn các con đến một nơi, đó là 18 tần ĐỊA PHỦ, tức thời cha trời liền phất tay một cái nháy mắt đã đến 10 tần địa phủ từ tần số một đến tần số mười 100 người con vô cùng hoang mang sợ hãi nhất là những người con phái yếu, vì thấy các tần địa phủ , càng xuống các tần địa phủ  càng sâu thời sự tối tăm càng lớn, tần địa phủ thứ nhất còn khá tuy đất đai toàn là đất sắt, đất kẻm, đất chì, đất đồng, đất nhôm, nhưng còn dễ thở, sự sống ở cõi nầy toàn là linh hồn của các loài bò sát, cầm thú,
Đã biến thành yêu tinh quỷ dữ, chúng tàn sát với nhau thật là ghê gớm, còn các tần địa phủ từ tần thứ hai trở xuống tới tần thứ mười chỉ là những tần đất không, càng xuống sâu các tần địa phủ không những không có ánh sáng mà sự tanh hôi của hơi đất sắt thép kẻm chì, củng như hơi lạnh thấu xương, làm cho con người càng thấy ớn lạnh, 100 người con nói với cha trời mẹ trời rằng, chúng con không muốn tham quan các tần địa phủ dưới sâu nữa, thưa cha mẹ những tần địa phủ nầy TỔ TIÊN khai lập để mà chi,
Cha trời nghe các con hỏi liền nói, những tần địa phủ nầy, tổ tiên lập ra là để cho những người làm ác ở, ác
Ít thời ở tần số 1   ác nhiều hơn thời ở tần số 2 cứ thế ác càng nhiều thời đọa xuống các tần sâu hơn, từ tần thứ 11 trở xuống thời những người đại ác đọa xuống để ở , nói xong cha trời dùng pháp thuật thần thông đưa các con dạo khắp tần địa phủ thứ 10 , 100 người con thấy tần địa phủ thứ 10 rộng quá rộng hơn quả địa cầu gấp vạn vạn lần thời vô cùng kinh hãi, đức cha trời nói các tần địa phủ càng xuống sâu càng rộng
Sau nầy những con người làm ác sẽ xây lên vô số vô biên xã hội âm phủ, trong xã hội âm phủ có địa ngục âm phủ, các tần địa phủ khác củng vậy, sự sống ở xã hội âm phủ đã khốn khổ rồi, mà còn thêm địa ngục âm phủ nữa thời khốn khổ biết là bao , địa ngục âm   phủ, là sự sống vô cùng thảm khốc, không những đóiKhác mà còn bị tra tấn khủng khiếp hết sức dã mang
Do những cai ngục tạo ra, thấy dẩn các con tham quan mở mang kiến thức đến đây là đủ, cha trời mẹ trời liền dẩn các con trở lại trần gian, trở về trái đất, trở về chỗ cũ, thời gian tham quan ấy đã trải qua hơn
Một nhìn năm.
7-  ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ, nhìn các con uy nghi hùng dũng trí tuệ đã lớn khôn , đức địa mẫu âu cơ ngẩm nghĩ các con của ta đã hơn một nghìn mấy mươi tuổi, chúng nó đã trưởng thành, có thể tự lập được, ta không còn ở lại với các con được nữa ,ta sẽ trở về hư không vũ trụ, bằng nói với đức long hoa cha trời rằng, ông hãy dạy bảo các con lần cuối đi, đức cha trời củng nghĩ là mình cần phải xa con cái bằng kêu gọi các con lại dạy bảo lần cuối.
8- Nầy các con của ta, cha và mẹ là hiện thân của đức tổ tiên , ví như nước , hiện thân ra bọt nước, từ vô tướng vô sắc, hiện thân ra hửu tướng hửu sắc, vì thế cha mẹ sắp trở về thật tướng thật tánh của chính
Mình, tức là thật tướng thật tánh hư không vũ trụ bản
Thể linh giác tối cao tổ tiên của các con,
TỔ TIÊN các con thân tướng như hư không chỗ nào củng có, các con không thể nào thấy được dù ở ngay trước mắt của các con, khi nào các con trở thành chánh đẳng chánh giác, thời các con thấy biết một cách rõ ràng, tổ tiên các con tạo lập lên quả địa cầu nầy chỉ là quả địa cầu trần gian giả tạm, tạo lập sau cùng khi tạo lập lên vũ trụ tam thiên đại thiên thế
Giới, các con đang sanh sống trong cõi phàm trần giả tạm, không phải là cõi vĩnh hằng, mà cõi vĩnh hằng của các con, chính là các cõi thiên đàng cực lạc, ở khắp các tần trời,
Không những các con đang sanh sống trong cõi trần giả tạm, mà thân xác của các con củng chỉ là thân xác phàm trần phàm tục giả tạm mà thôi, chỉ sống được
8 muôm 4 nghìn tuổi, nếu tu luyện thời thọ trên 100
Nghìn tuổi rồi củng phải bỏ thân xác nầy mà thôi, thân xác của các con khác với thân xác của cha mẹ, vì thân xác của các con là thân xác tinh hoa khí hóa của phàm trần, nên tuổi thọ rất ngắn không giống như thân xác cha mẹ là thân xác tiên thiên tinh hoa vũ trụ
Tuổi thọ vô biên muốn có là có muốn không là không
Đều theo ý muốn của chính mình.
9-  Các con sanh ra giữa tiểu kiếp thứ năm đang ở vào giai đoạn cuối kiếp tăng, giai đoạn cực thịnh của  tiên thiên chân khí , nên có sự liên thông nối liền các tần trời với trần gian,chỉ cần các con tu luyện là kết tụ nhị xác thân được ngay, hủy bỏ thân xác phàm tục bay lên các tần trời để ở , nhưng các con phải làm tròn hai thiên chức đạo làm người, một là sanh con đẻ cái,  trở thành phụ thân, phụ mẫu, phụ diễn lưu truyền nòi giống con người, hai là truyền dạy cho con cái những lời ta đã dạy cho các con, tiểu công là truyền dạy đến ba đời, lập ĐỨC TÔN, các con trở thành ÔNG BÀ, trung công là bảy đời, đại công là chín đời, nói chung là các con lưu truyền nòi  giống , đi đôi với lời dạy của ta, lập công trong văn hóa cội nguồn,
(xem kinh nhơn luân hiếu nghĩa sẽ nói rõ hơn) ( củng như kinh long hoa mật tạng sẽ nói rõ về cách tu thiền luyện khí)
10- Khi các con tu luyện kết tụ nhị xác thân củng như truyền dạy những lời ta dạy lại cho con, cháu, chắt, chít, không những các con làm tròn đạo làm ông làm bà, đạo làm cha lam mẹ, mà còn tiến hóa ý thức nhận thức, thành tựu trí tuệ giác ngộ, thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, vào năm ngôi báu vũ trụ, tiến tời làm chủ chân tâm chân tánh vào ngôi chánh đẳng chánh giác, ba ngôi CHÍ TÔN vũ trụ,
PHẬT TỔ TỔ, THÁNH TỔ TỔ,  TIÊN CHÚA TỔ TỔ, chuyển đại pháp luân cứu nhân độ thế,  các con
Hãy ghi nhớ lời ta dạy.
11- Mỗi con người được sanh ra nhất là những con người có địa vị trong cuộc sống thời điều có ba cái tên thường gọi, vì sao lại có ba tên thường gọi như thế, vì con người là sự sống của tập thể, sự sống của gia đình và sự sống của bản thân khi được sanh ra
Một là tên tộc, tên bản thân, HAI là tên gia đình tên khi đã sanh con, BA là uy danh tên địa vị xã hội trong cuộc sống, và ta đây củng như mẹ con củng không ngoài ngoại lệ ấy.
12- Tên tộc của ta, là LONG HOA CHA TRỜI.
Tên khi đã có con, là LẠC LONG QUÂN
Tên uy danh của ta, là LONG HOA CỬU HUYỀN
ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI.
Tên tộc của mẹ các con, là TIÊN CƠ
Khi sanh ra các con, là ÂU CƠ
Uy danh của mẹ các con , là TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI
13-Cha cốt rồng mẹ cốt tiên,  tên của các con NAM gọi là QUÂN củng có thể là VUA, củng có thể là DÂN tùy các con lựa chọn,  tên của các con NỮ gọi là CƠ, nói đến sự tài đức ứng biến của người phụ nữ, chỉ một chữ cơ củng không thể nào luận bàn cho hết được,
Quân cơ, binh cơ, thiên cơ, huyền cơ, cơ cảm, ứng hóa, linh cơ, thời cơ, không có cơ thời khó mà làm nên việc gì.
14-Trước khi hai đấng TIÊN RỒNG từ giã con cái đức cha trời lạc long quân, chỉ tay về dãy núi long hoa nói, cuối tiểu kiếp thứ chín, sắp chuyển sang tiểu kiếp thứ mười, các con hãy khiến dẩn con cháu của các con, tìm về dãy núi long hoa làm nhà rồng tiên trở về vũ trụ.
15-Đức cha trời lạc long quân dạy bảo con cái xong hai người ôm lấy các con lần cuối, trong tình yêu thương vô hạng, hai tòa sen báu như hai như hai quả núi nhỏ từ từ bay đến hào quang rực rỡ không biết đã hiện ra từ lúc nào, hai đấng TIÊN RỒNG bổng nhiên cao lớn dị thường , như hồi mới đến trái đất, hai người nhìn các con lần cuối từ từ bay lên hai tòa sen
Bầu trời đang trong sáng bổng nhiên tối sầm
Thế gian rơi lệ vì hai đấng tiên rồng cha trời , địa mẫu đã ra đi, hai tòa sen báu từ từ bay vào chốn hư không xa dần xa dần rồi mất hút, trước cảnh chia ly đầy xúc cảm , củng như sự ngơ ngác của đàng con, hai trăm con mắt cứ nhìn theo và nhìn mãi
16- Đất trời hôm qua khác với đất trời hôm nay, đất trời hôm qua là đất trời mùa xuân, đất trời hôm nay là đất trời mùa đông, bao trùm cái lạnh bơ vơ cái lạnh của sự nhớ thương không biết bao giờ gặp lại mẹ cha
Cái lạnh của sự mồ côi mồ cút, trên nẻo đường muôn vạn dặm của cuộc đời.

                    *               *               *
1-  Nơi vũ trụ, có ba ngôi tối cao  đó là TỔ TIÊN KHAI HÓA, ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, ĐỨC ĐỊA MẪU ÂU CƠ,
Ba đấng tối cao nầy , không những tối đại linh thiên, chỉ cần thành tâm nghĩ đến là ứng nghiệm linh ứng ngay, mà còn là ba đấng quyền lực vô biên, quyền năng vô hạn, không những khai tạo lập lên vũ trụ, tạo lập lên tam thiên đại thiên thế giới, các tần trời , trần gian , củng như các tần địa phủ, mà còn tạo lập lên tất cả sự sống, nhất là khai tạo ra con người, giống động vật cao cấp nhất vũ trụ, nòi giống tiên rồng, nòi giống thay thế ông cha
Làm chủ vũ trụ, tạo lập lên cảnh giới thiên đàng cực lạc.
2-   thời kỳ thượng tam hoàn là thờ kỳ TỔ TIÊN hiện thân ra con người, hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI, THIÊNG HOÀN, hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI, ĐỊA MẪU HOÀN            
Như vậy  thời kỳ thượng tam hoàn là thời kỳ TỔ TIÊN HOÀN, THIÊN HOÀN, ĐỊA MẪU HOÀN , thời kỳ hiện thân ra rồi HOÀN TRỞ LẠI , ví như nước hiện ra bọt nước rồi từ bọt nước tan biến trở về là nước,
Có thể nói thời kỳ thượng tam hoàn ra đời , sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người cho đến khi kết thúc kéo dài hơn một nghìn năm.
Còn hậu tam hoàng , là nói về con cái nhà TRỜI, làm vua làm chúa khắp cùng vũ trụ
THIÊN HOÀNG NGỌC ĐẾ, MẪU HOÀNG VƯƠNG MẪU,  TIÊN HOÀNG TIÊN CHÚA,  nói chung là thời kỳ NHƠN HOÀNG , SAU TAM HOÀN,
Thời kỳ hậu TAM HOÀNG là thời kỳ NHƠN HOÀNG 100 NGƯỜI CON CỦA TRỜI,
TIỀN TỚI THỜI KỲ PHÂN CHIA NGŨ ĐẾ, 
1-  LÀ THANH ĐẾ, DA CHÀM,  2- LÀ   BẠCH ĐẾ, DA TRẮNG,     3- LÀ XÍCH ĐẾ,   DA ĐỎ, 4-   LÀ HẮC ĐẾ, DA ĐEN,   5-   LÀ HOÀNG ĐẾ, DA VÀNG,  
                     *                                  *                                     *

CHƯƠNG 3
PHẦN 2
Thời kỳ nhơn hoàng
        
1-     SỨC MẠNH TRÍ KHÔN CON NGƯỜI

Nói về 100 người con ngơ ngác nhìn theo cha mẹ, cho đến khi cha mẹ mất hút tan biến vào không trung vũ trụ mà vẩn còn ngơ ngác nhìn theo mãi
2-Trăm người con giờ đây trở nên côi cút, rồi đây con người sống ra sao khi phải đối đầu bao nổi khó khăn trước mắt tự lập mồ côi mồ cút, nào là đối đầu với thiên nhiên, đối đầu với thú dữ, đối đầu với quỷ dữ, đối đầu với cái ăn cái mặt, 100 người con trải qua một thời gian nhớ cha nhớ mẹ, nhưng rồi dần dần củng quên đi quen lần với sự sống tự lập, sống hòa mình với muôn loài cầm thú, nhưng con người, khác hơn loài cầm thú, là tự biết Khâu cho mình bộ quần áo lá , những vật liệu đã được phơi khô, khâu kết hết sức khéo léo tinh xảo, củng như tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh có tổ chức cao, khác hẳn sự sống của đàn bầy các loài cầm thú, củng vì sự sống văn minh ấy không bao lâu loài người khống chế muôn loài cầm thú một cách dễ dàng, con người tới đâu thời các loài cầm thú bị khống chế đến đó.
3- Từ khi đức cha trời, đức địa mẫu hội nhập trở về cội nguồn, thời nhân loại năm màu da anh em luôn luôn đoàn kết chung sống cùng nhau, sang sẽ cùng nhau,
Những kiến thức hiểu biết, những kinh nghiệm cuộc sống ,, những khó khăn trong đời thường, đói thời ăn hoa quả, khác thời uống nước sông nước suối, con người càng về sau càng tinh khôn , vượt hẳn các loài cấm thú về mọi mặt.
4- Không những về mặt phát minh khoa học, mà còn luôn luôn phát minh về đạo đức , ý thức nhận thức về cộng đồng xã hội, nhất là ý thức nhận thức về mưu lược, mưu mẹo, chiến lược , chiến thuật, sách lược, kế sách chống đở chống trả lại cái làm hại mình, cái mạnh hơn mình, 100 người con trời nhờ sự thông minh khác thường, không những biết lấy lá phơi khô khâu may áo quần, mà còn biết kết cả nón, cả áo tơi, để chống mưa, chống rét, chống nắng, chống gió, mang giày cỏ chống lại côn trùng mòng muỗi sâu bọ rắn rít, vân vân . . .
Phát minh lấy đá đập vào đá , lấy những mảnh đá hình thù giống như đao búa, hoặc những mảnh đá lớn ở thác, ở suối, đã bị nước xóa mòn, đêm ra mài bén ngót,
Đào đất chặt cây, làm vũ khí hộ thân, những dụng cụ
Cần thiết trong sanh hoạt hằng ngày, tạo ra những trang sức bé nhỏ tinh xảo, dùng biểu lộ tình cảm tặng nhau. Tặng anh em , tặng người mình yêu
5-Tuy đời sống mồ côi mồ cút 100 anh em con trời vẩn ổn định cuộc sống , nhờ biết vận dụng khai thác  bảo tồn những thành quả có được làm nền tản cho sự phát minh tiến hóa Cao hơn,vì thế mà trí thức phát triển càng ngày càng nhanh chóng, đưa đời sống con người mỗi ngày một phong phú hơn, không những con người biết làm tổ lá để ở, mà còn biết để dành
Tích lũy thức ăn mỗi ngày một lớn.
Củng vì vậy mà cuộc xung đột giữ người và các loài cầm thú mỗi ngày một quyết liệt hơn,nhất là những loài cầm thú đã có tuổi thọ trên năm nghìn năm không những có yêu thuật, mà còn có sức mạnh vô cùng, chúng không những tranh giành thức ăn mà còn tranh giành lãnh thổ, sức mạnh của con người là sức của mạnh trí tuệ, cọng với sức mạnh của tập thể, nên dù trải qua bao cuộc xung đột với các loài cầm thú hung hiểm con người vẩn chiếm ưu thế thượng phong tiêu diệt chúng lấy da của chúng phơi khô khâu thành quần áo, làm cho các loài cầm thú khiếp sợ, tiếng đồn lan khắp đại cầu, làm cho những con chúa tể đầu đàn khắp địa cầu tức giận lúc nào củng muốn tiêu diệt loài người, nhất là trong cái lạnh mùa đông giá rét, trái cây rất hiếm , nên con người hoạt động tìm kiếm thức ăn phạm vi rộng lớn, các loài khỉ vượn cầm thú không dám đến gần tranh giành thức ăn với con người, cho đến một hôm có bầy đàn khỉ tinh tinh kéo đến số đông đến hàng nghìn nghìn con, con nào con nấy to lớn dị thường, đàn khỉ tinh tinh đi đến đâu
thời các đàn Khỉ khác cuối đầu nằm phục, nếu không bị chúng sát hại, cho đến loài cọp củng đã bị chúng sát hại nên phải tránh xa không dám đối đầu, vì loài cọp có ít không thể chống trả lại chúng, hơn nữa lại không có sự đoàn kết bầy đàn.
6-  Nói về 100 anh em con trời đang hái lượm đào kiếm củ quả, ngũ cốc, do sửa mẹ âu cơ mọc lên khắp địa cầu năm châu bốn biển cách đó hơn nghìn năm, thời nghe như có một cơn bão ào ào kéo đến, 100 anh em chững bị tìm nơi ẩn núp thời trước mắt đã xuất hiện hàng nghìn con khỉ tinh tinh chúng kéo đến mỗi lúc một đông bao vây con người, chúng hú lên đinh tai nhứt óc, con nào con nấy to gấp đôi gấp ba con người, chúng hung tợn nhe nanh múa tay múa chân nhảy tới nhảy lui phô trương khí thế dũng mãnh của mình uy hiếp tinh thần con người trước khi chúng tàn sát, chúng nhảy lui nhảy tới, làm cây rừng như bị tàn phá bởi cơn bão lớn, tiếng ào ào răng rắc tưởng chừng như rừng cây gãy đổ đến nơi.
7-   100 anh em thấy đàn khỉ tinh tinh hung hảm như thế không những không sợ, mà lấy làm tức giận đàn khỉ tinh tinh thấy con người không sợ chúng, chúng lấy làm tức giận chí ché hụ hú đinh tai nhứt óc chỉ chờ con chúa đàn ra lịnh là tấn công.
8- Bổng đàn khỉ tinh tinh dạt ra hai bên liền xuất hiện một con khỉ chúa đầu đàn to lớn gấp đôi những con khỉ tinh tinh khác, chúa khỉ tinh tinh xách trên tay một con cọp to lớn, nhìn con người với cái nhìn
Xem thường , chúa khỉ tinh tinh hú lên như sấm nổ , thổi ra một luồng kình phong làm ngã đổ trốc gốc một cây đại thụ hầu làm cho con người khiếp đảm chết khiếp rồi chúa khỉ tinh tinh mới ra lịnh cho đàn tinh tinh sát hại, nào hay chúa tinh thấy con người vẩn trơ trơ không hề sợ chúa tinh chút nào,
Chúa tinh liền nổi cơn thịnh nộ, tức thời xé xác con cọp ra làm nhiều mảnh, hàng nghìn con khỉ tinh tinh thấy chúa tể của chúng uy dũng như vậy củng vội hú lên vang núi dậy rừng, chúng nhìn con người như nói
hãy nằm mạp xuống.
9-  nói về chúa tể tinh tinh thấy con người không những không sợ chúng mà còn có vẻ muốn chống trả lại chúng, chúa tể tinh tinh liền lao vút vồ lấy con người xé xác , vì chưa có lịnh có lịnh tấn công của chúa tinh nên đàn khỉ tinh tinh chỉ đứng xem chúa tể của chúng xé xác con người chỉ trong chốc lác lác là
 chết sạch.
10-Nào hay đâu bổng nổi lên một tiếng quát như sấm nổ, một người da đen anh em phi ra chận đầu con khỉ chúa, con khỉ chúa tinh tinh càng thêm tức giận , với cái vồ hiểm hóc đã từng vồ chết nhiều con cọp, kình lực tuôn ra rít lên ầm ầm thật kinh người, với con trời
Thời những kình lực kia thời làm gì hại nổi, anh em người da đen không những không sợ hãi mà con quát to lên như sấm , như nói với con tinh tinh chúa khỉ kia rằng ta đây là ông nội của nòi mầy, đã từng là chúa tể của nòi mầy, thấy tao không quỳ lạy mà còn hổn láo, tao cho mầy chết, tức thời người anh em da
Đen, nhanh như chớp, tung ra một thế đánh bí hiểm của loài tinh tinh, chỉ nghe bịch bịch ầm ầm chúa khỉ tinh tinh choáng váng lảo đảo muốn ngã vì đã trúng ngay vào yếu huyệt, thần lực chúa tinh liền giảm hơn phân nửa, chúa tinh trúng đòn đau quá kêu lên chí ché inh ỏi, bị trúng đòn trước đàn khỉ tinh tinh, chúa khỉ tinh tinh cảm thấy mất mặt nên càng thêm tức giận,
Chúa đàn tinh tinh với thế võ vô cùng bí hiểm nhảy lên không trung chụp xuống với một tốc độ kinh hồn  hầu giết chết ngay đối thủ, người anh em da đen thấy khỉ chúa hung ác như vậy muốn hạ gục mình ngay chiêu nầy, thời tức giận nổi lên đùng đùng hét lên một tiếng làm rung chuyển cả núi rừng loài dã thú các ngươi dám chống lại loài người sao tao cho mầy chết, rầm một tiếng kinh thiên động địa, con chúa khỉ tinh tinh bị trúng đoàn quá mạnh lảo đảo muốn ngã, người anh em da đen củng bị trúng đoàn khá đau càng thêm tức giận, tức thì lấy khúc cây mang sau lưng ra phi tới nhanh như chớp đánh xuống đầu con khỉ chúa với sức mạnh toàn lực, con tinh tinh khỉ chúa né tránh không kịp chỉ nghe tiếng bốp chói tai đầu khỉ chúa vở sọ chết tươi máu tuôn lai láng,cả hàng nghìn nghìn con khỉ tinh tinh sợ quá run rẫy, có con thiêm thiếp nằm mạp xuống đất, còn đại đa số  chạy trốn toán loạn khiếp vía hồn kinh.
Từ đó loài khỉ tinh tinh hể thấy con người thời tránh xa không dám tới gần nữa.
11-Trong các cuộc đấu tranh sinh tồn ,100  người con của âu cơ phải tự bảo vệ lấy mình chống trả quân thù xâm lược tranh giành lãnh địa, chống trả lại bệnh tật, củng như thiên tai, hạn hán, mưa bão, lụt lội, lạnh rét, là cuộc đấu tranh lâu dài dai dẳn, đầy cam go và liên tục luôn luôn làm cho con người khốn đốn sợ hãi, vì thế con người luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ, chống trả, ẩn núp, khống chế, trốn thoát vân vân . . .
12- Đức cha trời dạy, vũ trụ thiên nhiên không những là con quái vật to lớn đầy sức mạnh, mà nó còn ẩn chứa nhiều máy móc huyền cơ, vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chiến thắng hàng phục, muôn loài bò sát , cầm, thú, thời không khó, vì các con là con người xác thân của các con là xác thân tiểu thiên vũ trụ, bộ não của các con là bộ não vũ trụ, vì thế muôn loài bò sát, cầm, thú, không thể nào chống trả lại con người được
Chỉ có con QUÁI VẬT THIÊN NHIÊN VŨ TRỤ, LÀ CON QUÁI VẬT, KHÔNG NHỮNG VÔ CÙNG TO LỚN ĐẦY SỨC MẠNH, MÀ CÒN ẨN CHỨA NHIỀU MÁY MÓC, ẨN CHỨA NHIỀU HUYỀN CƠ, vì thế cuộc đấu tranh sinh tồn chống trả và hàng phục con quái vật, là cuộc đấu tranh vô cùng gian nan   vất vả đầy khó khăn, gian khổ,không có con đường nào khác hơn là các con phải vận dụng bộ não vũ trụ phát triển ý thức nhận thức tiến hóa ý thức nhận thức đến cảnh giới chánh đẳng chánh giác
Thời các con sẽ làm chủ được con quái vật vũ trụ, vì các con đã hiểu rõ chúng, những quy luật biến động theo luật tự nhiên tiến hóa của chúng. Củng như sự ra đời của chúng, sự hủy diệt của chúng,
13- Vì thế các con không có gì phải sợ con quái vật thiên nhiên vũ trụ, mà cố gắn tiềm hiểu con quái vật thiên nhiên nếu chưa hàng phục được con quái vật thiên nhiên, thời các con lượng theo nó, hoặc né tránh để bảo tồn sanh mạng, các con muốn làm chủ được nó, các con phải đạt đến cảnh giới , PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,
Nhưng hiện tại các con mới ra đời , như một đứa trẻ còn non làm gì đạt tới cảnh giới phật, thánh, tiên, thần, chúa, và còn trải qua một thời gian lâu xa nữa, cac con mới có thể trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, được.
14- Nhờ sự đấu tranh sanh tồn của con người nên luôn luôn phát minh sáng kiến, phát minh ra nhiều thứ vật dụng bảo tồn cuộc sống, bảo tồn sự tiến hóa phát minh con người, nên trí huệ con người củng theo đó tiến hóa mỗi ngày một cao hơn, từ vật dụng sơ khai tiến tới vật dụng hiện đại,
Tuy bước đầu con người biết kết áo lá , áo da thú , giày cỏ , giày da thú, tổ lá , để bảo tồn sự sống trước  chuyển biến tiến hóa thời tiết tuần hoàn biến đổi của thiên nhiên,nhưng đó là sự diễn biến thời tiết theo sự bình thường,
Nhưng thời tiết có sự chuyển đổi đột biến ngoài sức dự liệu tính toán của con người và điều ấy đã xãy ra với con cái nhà trời,
Có lẽ chu kỳ tuần hoàn của tạo hóa hàng nghìn năm đã lặp lại nên mưa to gió lớn dai dẳn kéo dài
Trong nhiều tháng , rét lạnh thấu da những áo lá , tổ lá không chống đở nổi nữa , nên con người phải chuyển đổi cách ở, củng như sự sinh hoạt bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đi tìm hang động để ở, thế là cuộc đấu tranh sanh tồn giữa người, bò sát, cầm, thú, đã xãy ra, vô cùng khốc liệt.
15- Và ở đó không xa khoảng hơn trăm dặm có dãy núi cao hình thành lên nhiều sơn động do sự chấn động địa cầu, ĐỘNG ĐẤT làm rạng nức trong lòng núi, hàng triệu triệu năm về trước, các mạch nước ngầm tuôn chảy xóay mòn hình thành lên các sơn động, trong các sơn động có động MÃNG XÀ ,trăn, sống lâu năm thành tinh, rắn , sống lâu năm thành quỷ, động tinh quỷ từ xưa tới nay hàng vạn vạn năm chưa có loài cầm, thú, nào dám bén mãn đến , hể có đến là không có đi, có vào là không có ra .
16- Động mãng xà là động vô cùng rộng lớn có thể chứa hàng nghìn người , vì thế nơi đây có cả hàng vạn con trăn , hàng vạn con rắn chúng chia nhau để ở, nhất là những con đầu đàn, không những to lớn dài hàng mấy mươi mết mà còn có nhiều đầu vô cùng lợi hại, nhất là ngọc độc,  chất độc của chúng , chỉ cần một con trăn, con rắn ba đầu là đã quật chết một con voi to lớn, và đã từng quật ngã nhiều con voi như vậy cho cả đàn ăn thịt,
Sự phát hiện ra động mãng xà nầy là người anh em người da vàng có một lần lưu lạc đến đây may tí nữa thời bị chúng sát hại.
ở vào thời kỳ nầy tuổi thọ côn- trùng, thảo- mộc, bò sát, cầm-thú, củng như con người tuổi thọ rất cao, không những tuổi thọ rất cao, mà còn to lớn dị thường , tuổi thọ của chúng hơn mười nghìn tuổi, nếu chúng biết hít thở tu luyện thời có thể sống đến hai mươi ba mươi nghìn tuổi, có thể nói những con trăn, con rắn đầu đàn ở đây tuổi thọ đã có trên hai mươi nghìn năm
vì thế thần lực của chúng là vô cùng khiếp đảm vô cùng lợi hại.
17- dưới sự dẩn dắt của người anh em da vàng một trăm anh em con trời không bao lâu củng đã đi đến dãy núi trong cơn mưa tầm tả cái lạnh thấu xương và cuối cùng củng đến được nơi sơn xà động, tìm nơi trú ngụ gần đó, người da vàng anh em dẩn đường ấy nói
anh em chúng ta không nên tới gần sơn động vì rất nguy hiểm, hơn nữa vì trời còn mưa to gió lớn thế là một trăm anh em con trời dừng nghĩ đóng đô cách sơn xà động không xa, thế mà vẩn nghe mùi tanh của rắn lan ra nồng nặc, củng may nơi đây lại có nhiều hoa quả nghĩ củng lạ khi đã trải qua năm sáu tháng
mưa bão , nhưng hoa quả ở đây không phải ở cây mà là ở dây, dây rừng chằng chịt trong lúc hái quả để ăn phát hiện ra nhiều loại rắn ẩn mình trong lùm cây bụi rậm  chúng chỉ cần con người sơ ý mất cảnh giác  là chúng cắn liền vì thế mà không biết bao nhiêu loài chim loài thú bị chúng cắn bỏ mạng, một trăm người con của trời ăn no thời màn đêm củng vừa buôn xuống có lẽ cha trời, địa mẫu thấy con mình quá nhiều khổ sở, nên những cơn mưa bão củng từ từ dừng hẳn bầu trời dần dần yên lắng trở lại, thế là một trăm người con trời đi vào giất ngủ ngon lành, chừng khi nghe ào ào tưởng chừng như cơn bão lại đến một trăm anh em con trời thức giất mới hay là trời đã sáng tỏ, bổng nghe mùi tanh hôi nồng nặc mỗi lúc một đến gần, một trăm anh em đồng la lớn chúng đã đến gần hãy đề phòng và tiêu diệt chúng, và y như thế chúng đã đánh mùi có hơi người tuy rằng ở cách ra sơn xà động đến ba bốn dặm, những con đầu đàn chúa tể chúng đã có mặt, có lẽ chúng tu luyện có ngọc nên hai con mắt của chúng phát tỏa thần quang trông rất dữ tợn thấy mà phát khiếp, chúng kéo đến mỗi lúc một đông, đông đến nổi không còn tính đếm được nữa, chúng nhìn một trăm người con trời há mồm thè lưỡi coi bộ chúng rất thèm thuồng, muồn ăn tươi nuốt
sống ngay con người, trăn tinh , rắn quỷ , chín đầu phát ra âm thanh kỳ dị ra hiệu lịnh tấn công, thế là hàng nghìn hàng vạn con rắn , con trăn, uốn mình lượng tới tấn công, một trăm anh em đồng hét lên
mình chưa tấn công chúng , chúng đã tấn công mình chúng ta đồng xông lên tiêu diệt chúng ,thế là trận chiến xãy ra kinh thiên động địa một trăm khúc cây trên tay trăm người con trời múa lên như chong chóng, kình lực tuôn ra ầm ầm, sức mạnh con trời nào phải vừa càng đánh càng hăng lũ rắn bị đánh tơi bời, các con xà chúa, rắn chúa,thấy đàn con cháu bị con người đánh tơi bời vô cùng tức giận lao vào cuộc
chiến,  người anh em da vàng thấy xà chúa vô cùng lợi hại phun ra hơi độc cuồng phong nổi dậy ầm ầm làm cho một số anh em tối tăm mù mịt, nhất là chị em nữ phái yếu, người anh em da vàng chính là  HOÀNG LONG con RỒNG VÀNG CHÚA đầu thai  làm người phi tới xáp chiến với con xà tinh chúa chín đầu, trận chiến trở nên vô cùng khốc liệt, xà tinh chúa chín đầu quật đuôi một cái là cùông phong nổi dậy ầm ầm, anh em người da vàng không hề nao núng với cây gậy trong tay tấn công con xà tinh chín đầu tới tấp, con mãng xà tinh chín đầu thấy phun khí độc không làm hại được đối thủ, vì thấy trong người anh em da vàng có một lớp hào quang bao bọc hết sức kỳ lạ, đó là hào quang tiên thiên hộ thể, khí độc của chúng không làm sao hại được trận chiến càng lúc càng dữ dội.
18- nói về người anh em da trắng thấy con rắn quỷ chín đầu vô cùng lợi hại đầu phun nọc độc, đầu thổi ra cuồng phong ầm ầm long trời lở đất , đầu phóng ra tia lửa làm cho anh em xính xáng tối tăm mặt mày tức thời người anh em da trắng chính là BẠCH LONG con  RỒNG TRẮNG CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con RẮN QUỶ CHÍN ĐẦU, trận chiến vô cùng khốc liệt, với cây gậy trong tay người anh em da trắng tấn công con rắn quỷ chín đầu tới tấp , những tiếng rắc rắc ầm ầm nổi lên không ngớt, loài trăn, loài rắn dữ con nào con nấy củng đã trên năm nghìn tuổi , có con trên mười nghìn tuổi , có con trên hai mươi nghìn tuổi chúng tấn công con người với khí thế long trời lở đất, lớp nầy ngã xuống lớp khác xông lên, với con xà tinh BẢY ĐẦU, anh em với con xà tinh chín đầu, khí thế vô cùng hung hảm tấn công con người thật dữ dội những anh em yếu hơn đang gặp phải nguy hiểm, tức thời người anh em da đen hét lên một tiếng như sấm nổ chính là HẮC LONG con RỒNG ĐEN CHÚA đầu thai làm người, phi tới xáp chiến với con xà tinh bảy đầu, với cây gậy trong tay người anh em da đen tấn công vào đầu con mãng xà bảy đầu như mưa sa bão táp,
bên kia con RẮN QUỶ BẢY ĐẦU, thấy anh mình là con rắn quỷ chín đầu tấn công con người uy phong lẩm liệt, liền quật đuôi cuồng phong nổi dậy ầm ầm lao tới hầu nuốt chửng con người, người anh em da chàm thấy con rắn quỷ hung hảm như thế liền hét lên một tiếng như sấm sét vang động đất trời, người anh em da chàm này chính là THANH LONG con RỒNG XANH đầu thai làm người,
 phi tới đón đầu con rắn quỷ, với cây gậy trong tay múa lên kình lực phát ra ù ù đá chạy cát bay tấn công
tới tấp vào đầu con rắn quỷ, thế là trận chiến càng
thêm khốc liệt hơn,
bên kia trận chiến mấy mươi anh em đang yếu thế trước sự tấn công của hai con tinh quỷ năm đầu  chúng tấn công ăn khớp với nhau vô cùng lợi hại, nếu không có tiên thiên hộ thể thời toi mạng đi đời lâu rồi
bổng nghe tiếng quát như sấm nổ, một người phi ra múa gậy ầm ầm tấn công hai con tinh quỷ, thì ra người đó chính là người anh em da đỏ, XÍCH LONG
con RỒNG ĐỎ đầu thai làm người, hai con tinh quỷ như gặp phải đối thủ , nên ra sức tấn công người anh em da đỏ càng thêm dữ dội, chỉ nghe tiếng ầm long trời lở đất,
bổng nghe tiếng quát lanh lảnh nổi lên khắp chổ, loài yêu tinh chết nầy thế là những tiếng đùng đùng vang lên khắp chốn, thật là oai phong lẩm liệt nhi nữ anh hùng có khác, thì ra đó là năm cô gái da vàng, da trắng, da chàm , da đen, da đỏ, đó chính là NĂM CON PHỤNG HOÀNG CHÚA đầu thai với năm cây gậy trong tay múa lên vù vù  đánh cho lũ trăn , lũ rắn ba đầu hai đầu tơi bời , còn những anh em khác hò hét thi nhau tiêu diệt xà tinh, rắn quỷ.
                     *           *           *

Sức mạnh con người chính là sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của sự đoàn kết, nhờ thế mà con người luôn luôn chiến thắng các thế lực chống lại con người ,
Thế lực bò sát, thế lực cầm, thú, thế lực yêu, tinh,ác ma, ác quỷ , cho đến chiến thắng thiên nhiên tiến đến làm chủ vũ trụ,
CHƯƠNG 3
PHẦN 3
Sức mạnh trí tuệ,
Sức mạnh đoàn kết

1-Nhìn cuộc chiến thấy tình đoàn kết nghĩa đồng bào, năm màu da anh em luôn luôn sát cánh bên nhau, bảo vệ cho nhau, người Mạnh gánh gánh nặng, người yếu gánh gánh nhẹ, chung sức chung lòng quyết tử tiêu diệt kẻ thù .
đúng là:
một cội rồng tiên, thật khác thường
đồng bào ruột thịt, cội tình thương
sát cánh cùng nhau, trừ tinh, quỷ
bảo vệ cho nhau, sống chết nương
khí phách hào hùng, niềm quyết tử
chống lại hung tàn, để sử gương
nhân loại anh em , niềm chung thủy
đoàn hết chung nhau, dậy chiến trường
                 *      *      *  
Nói về mãng xà , rắn quỷ càng đánh càng thất thế liền đồng loạt nhã ngọc ra hóa phép hầu tiêu diệt con người , tức thời trên không trung hàng nghìn viên ngọc tỏa hào quang đồng loạt đánh xuống làm cho một trăm anh em chống đở không nổi sắp chết đến nơi trong lúc thập tử nhứt sanh nầy, bổng nghe năm tiến thét tưởng như trời đất sắp sụp đến nơi, tiếp theo sau là năm tiến thét lanh lảnh,đinh tai nhứt óc, tức thì  NGŨ LONG, NGŨ PHỤNG xuất hiện bay  lượng trên không trung hào quang chói loại nuốt sạch những viên ngọc làm cho xà tinh , rắn quỷ khiếp đảm trốn chạy về động không dám ló đầu ra nữa chúng đã mất ngọc trở thành loài trăn , rắn, thường,
Ngũ long , ngũ phụng, bay lượng trên không hào quang chóa loại sấm sét ầm ầm thấy xà tinh rắn quỷ bỏ chạy liền hoàn hồn nhập xác trở lại, thì ra đó là năm anh em, thanh long, bạch long, xích long, hắc long, hoàng long, năm chị em, thanh phụng, bạch phụng, xích phụng, hắc phụng, hoàng phụng, bải chiến trường giờ đây trở nên yên tỉnh trở lại, ngổn ngan đây đó xác  chết của trăn , rắn, chúng đã bị tiêu diệt hơn hai phần ba , thừa thắng xông lên một trăm con trời nào chịu để cho chúng được yên liền kéo đến bao vây sơn động, xà tinh, rắn quỷ, thấy con người kéo đến chúng vô cùng khiếp sợ thu mình cố thủ trong động chẳng chịu chuôi ra,
Trong khi một trăm con trời chưa biết phải làm sao tiêu diệt loài trăn, rắn,thu mình cố thủ trong động, thời người anh em da vàng, hoàng long nói rằng, sức mạnh của con người là sức mạnh trí tuệ sao anh em chúng không bàn thảo tìm ra kết sách để tiêu diệt chúng, thế là một trăm người con trời mỗi người đưa ra một ý kiến,  ý kiến nào hay thời theo ý kiến đó và cuối cùng củng tìm ra ý kiến hay, là lấy đá vận lực vào đôi bàn tay ném tấn công tiêu diệt chúng, thế là một trăm anh em liền theo kế sách lượm đá chất thành đống trước sơn động, chờ phát hiệu lịnh tấn công, không còn chờ đợi gì nữa hiệu lịnh đã vang lên
Tức thời trăm cánh tay vận lực ném những hòn đá  viên đá, xé gió lao nhanh vào động hạ gục đàn trăn , đàn rắn chúng trúng đoàn đau quá lao nhanh theo con
Đường thông hơi khác trốn thoát vào rừng sâu hang thẳm mất tăm mất dạng, con người chiếm lấy sơn động một cách dễ dàng.
2- Nhờ có động để ở anh em con trời không còn khốn khổ do mưa to bão lớn , mà còn có nơi cất chứa đồ ăn, đời sống con người vì thế mà càng ngày càng  gắn bó hơn tình cảm phong phú hơn, phái nữ vì thế không cần tìm kiếm thức ăn nữa mà chỉ lẩn quẩn gần sơn động trong sơn động mà thôi,
Cuộc sống cứ thế trải qua hàng trăm mùa xuân con cái nhà trời vẩn sống yên vui không có chuyện gì xãy ra mùa hạ nắng bức sắp đi vào kết thúc, mùa đông lại đến, cái lạnh cái rét mưa to gió lớn lại tràn về, cho nên các chàng trai thường vắng mặt nơi sơn động, củng như mội khi năm mươi cô gái xinh xắn, trong bộ áo da thú
Trông càng xinh đẹp, không những xinh đẹp mà các cô càng lớn càng trông rất giống mẹ trời, các cô giái xinh đẹp vừa ra khỏi sơn động, chửng bị tản ra tìm kiếm trái cây củng như vui đùa cho thỏa thích, như mội khi thời bổng nghe tiếng sư tử gầm rung chuyển núi rừng, chỉ trong chốc lác đàn sư tử xuất hiện trên mấy mươi con, con nào con nấy to lớn hung dữ vô cùng , chúng nhìn thấy các Cô gái lạ mắt, như chúng nhìn thấy sinh vật lạ xuất hiện nơi địa cầu , chúng là loài chúa tể không có loài nào thấy chúng mà không sợ, chúa tể đầu đàn nhìn con người đầy vẻ tức giận, vì các cô giái không hề sợ chúng,như coi chúng không vào đâu, đàn sư tử trên một hành trình đường xa bụng đã kêu lên vì đang đói, mấy mươi con sư tử kia tâm trạng củng giống như con sư tử chúa đàn , chúng muốn xông tới vồ ngay để ăn thịt,nhưng thời cơ chưa cho phép chúng vồ, vì chúng thấy con người không sợ chúng trong sự yêm lặng ánh mắt chăm chăm theo dõi nhìn chúng,  sự chăm chăm nhìn đàn sư tử của các cô gái đã cứu các gái thoát chết, các cô nào có biết nếu chúng đồng loạt tấn công thời khó mà bảo tồn tánh mạng, sự nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, các cô giái giờ nầy có lẽ đã nhìn ra sự nguy hiểm nầy, năm mươi cô gái chưa biết đối phó ra làm sao
thời hoàng phụng người con gái da vàng nói với các em rằng các em hãy rút gậy sau lưng ra xây mặt về chúng lui lần lui lần về sơn động đề phòng chúng tấn công, đàn sư tử chỉ chờ cho con người quay mặt hoặc bỏ chạy là chúng phóng đến xé xác ăn thịt ngay,
Các cô gái lùi lần từng bước , thời đàn sư tiến lên từng bước đúng là tình thế đầy hồi hộp căng thẳng từng giây từng phút thập phần nguy hiểm,
Các cô gái đã lùi hết vào trong động lấy lại khí thế
múa gậy thị oai hù dọa đàn sư tử,  con sư tử chúa không để ý gì đến lời hù dọa của các cô con gái mà chăm chăm nhìn sơn động thích thú gầm rú vang động núi rừng, mấy mươi con sư tử kia củng thích thú gầm rú đinh tai nhứt óc, chúng như nói rằng chúng tìm thấy nơi trú ngụ qua khỏi mùa đông và mấy mươi cô gái kia là thức ăn của chúng, chúng không đi đâu nữa mà nằm đây chận giữ cửa động và chờ cơ hội là xông vào ăn thịt con người.
3-  nói về năm mươi chàng trai nay đã già dặn khác thường , tuy đi tìm kiếm thức ăn đã khá xa nhưng vẩn còn nghe rõ tiếng gầm rú của loài sư tử phát ra từ nơi sơn động, thời thất kinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra các cô gái có lẽ đang gặp nguy hiềm có thể mất mạng, nên tất cả đều quây trở về nhìn thấy đàn sư tử chận cửa động như muốn xông vào quật chết những cô gái , những chàng trai vừa sợ hãi là không biết chị em có sao không, vừa tức giận, là vì chúng tàn sát con người, củng may là những đống đá vẩn còn chưa ném hết cách đây hàng trăm năm.
4-  Nòi về đàn sư tử đang liếm môi liếm mép chảy nước bọt ra vẻ thèm thuồng, thời nghe tiếng xé gió bay đến và chúng đã bị trúng những hòn đá lớn liên miêm trúng đầu thời phụp đầu trúng cẳng thời què cẳng, những hòn đá ,viên đá, ném đi với tốc độ khủng khiếp sức mạnh kinh người, trúng phải không bỏ mạng thời củng bị thương,  chúng trúng đá vừa đau vừa sợ hãi có con đã chết, chúng lao nhanh ra khỏi động nhãy tới tấn công con người , tức thời  tiếng hét nổi lên như sấm nổ, hãy phóng phi vào con
Chúa đàn to lớn , tức thời hàng loạt tiếng thét nổi lên năm mươi phi lao xé gió nhắm con đầu đàn lao tới với tốc độ kinh hồn , thế là con sư tử chúa rú lên thê thảm hàng loạt phi lao đã cắm loạn xạ vào mình vào đàu sư tử chúa, tiếng rú thê thảm chúa tể của chúng đã làm cho đàn sư tử khiếp vía, có lẽ chúng đã hết thời nên chúng mới gặp loài người là loài chúa tể của muôn loài vạn vật, cái chết của chúng sẽ không sao tránh khỏi, chúng chạy làm sao kiệp những phi lao trở thành những hung thần bay tới lấy mạng chúng , thế là mười mấy con sư tử nữa tiếp tục ngã gục, những con còn sống sót thời bỏ chạy thục mạng, bán sống bán chết, và từ đó về sau hể thấy loài người thời  trốn ngay không dám tới gần nữa.
5- Trước mưu trí của con người, các loài chúa tể sơn lâm cọp, voi, sư tử, nép mình khiếp sợ không dám tới gần, hể thấy con người cầm gậy lao là chúng khiếp vía chạy trốn, thế là một trăm người con trời trải qua sự bình yên lâu dài,
6- Cho đến một hôm anh em da đen đang hái lượm củ quả trái cây, thời bị một co đại bàng to lớn , đôi cánh chúng dài hàng chục mết, chúng có thể bắt lấy một con bò mộng to lớn bay đi để ăn thịt, đại bàng đang bay lượng trên không bổng xếp cánh lao nhanh xuống, bắt lấy người anh em da đen, nhưng nhờ người anh em da đen  phát hiện ra đại bàng sớm
Nên vừa thấy đại bàng xếp cánh thời lao nhanh vào tàn cây ẩn núp, đại bàng bắt người không được lấy làm tức giận, quạt cánh làm cho cành cây gãy đỗ
ầm ầm mười anh em da đen chống trả trồn tránh mới thoát chết, liền đem chuyện nguy hiểm đại bàng sát hại nói lại cho tất cả anh em cùng nghe , nghe xong  ai nấy đều lấy làm tức giận, liền bàn mưu tính kế tiêu diệt loài đại bàng ác điểu,hung ác nầy.
7-  thế là anh em con trời tìm bắt heo, đóng cọc cột hai ba con heo vào một chỗ nơi đại bàng ác điểu thường đi săn để nhử đại bàng các điểu , với cái tánh hung dữ của đại bàng ác điểu hể thấy con mồi là lao xuống bắt để ăn thịt, với sức ngụy trang khéo léo đại bàng ác điểu không thể nào nhận ra con người có mặt tại nơi hiện trường, gần sát ba co heo, cặp đại bàng ác điểu bay trên cao thấy ba con heo đang chạy nhãy lúng túng dưới đất liền xếp cánh lao xuống bắt hai con heo lớn nhất, đại bàng ác điểu chụp được con heo quật cánh bay lên chỉ vài ba mết thời bay lên không được nữa vì mắc phải cái dây cột con heo, cặp đại bàng ác điểu chưa biết phải làm sao, thời từ các lùm cây gần sát đó bổng rung động tức thời hàng loạt phi lao phóng ra với tốc độ kinh hồn lao thẳng về hai con ác điểu, vì quá bất ngờ lại đang kéo níu con heo đúng vào tầm phóng của xạ thủ,  thế là đại bàng ác điểu trúng liền mười mấy mũi phi lao oan oát rú lên thê thảm, con cái tuy thoát chết nhưng củng đã bị thương hồn phi phách tán, vì thế đại bàng ác điểu sau này hể thấy con người là khiếp sợ tránh xa.
8-  Một hôm ba con tinh quỷ , nghe muôn loài bò sát, cầm, thú, nói chuyện với nhau nếu gặp loài người thời tránh xa không thì chết hết, các loài bò sát, cầm ,
Thú, vừa nói chuyện vừa run sợ, ba con tinh quỷ nghe muôn loài ca tụng uy lực của con người thời tức giận lắm, nhưng chúng chẳng làm gì được vì chúng sợ đức cha trời,sự đức địa mẫu, sợ ánh sáng con người.
9-  một hôm chúng vân du vô tình nhìn thấy con người không còn hào quang nữa , củng không thấy cha trời địa mẫu, chúng lấy làm mừng, nhưng vì đa nghi chúng chưa ra tay tàn sát con người, và từ đó chúng luôn theo dõi rình mò và chúng đã biết chắc,
cha trời địa mẫu không còn có ở đó nữa, thế là chúng quyết tâm làm hại con người.
10-  một hôm chúng tụ tập muôn loài cầm, thú, bò sát,  cọp, beo, sư tử, đại bàng, cáo , sói, trăn, rắn, lại,
ba con quỷ nói các ngươi đã bị con người làm hại, hôm nay ta tụ tập các ngươi đến đây là để chống lại con người, loài người, con người sống thì chúng ta phải chết, không còn con đường nào khác hơn , là chúng ta phải tiêu diệt con người .
11-nói xong ba con quỷ hóa phép trổ thần oai hóa gió tạo mưa, hơi lạnh thấu xương, mây đen mù mịt, trời đang sáng bổng nhiên tối sầm, đá chạy cát bay, cây cối ngã đổ ầm ầm kinh thiên động địa cả một vùng
các loài bò sát, cầm, thú, khiếp quá nghe theo răm rắp
12- lúc bây giờ cảnh rừng núi lá vàng thi nhau chín  rộ, ông mặt trời vừa đi ngủ , màn đêm buôn xuống khá nhanh, trăng, sao, thi nhau tỏa sáng gốp phần vào sự sống nhân gian tiến hóa vũ trụ.
13- Bổng nhiên trời đất âm u, trăng sao biến mất, thay vào đó là gió dậy ù ù mỗi lúc một thêm dữ dội, hơi lạnh càng lúc càng thấu xương, trời thu làm gì có chuyện nầy, kỳ lạ hơn là sự âm u ấy lại cứ ùa vào sơn động, còn mang theo cả hơi độc làm cho một tăm người con trời càng lúc càng không chống cự lại nổi,   hơi lạnh càng lúc càng lạnh thấu xương, một trăm người con trời không hiểu trời đất nổi cơn hịnh nộ cái gì mà gào thét hung dữ thế nầy, bổng nghe ngoài sơn động một cảnh tượng ồn ào lạ lùng, hình như chúng ra sức phun hơi độc vào động, không lẽ  ? hàng trăm con mắt nhìn nhau, tuy trong đêm tối như củng cảm nhận được những ý nghĩ truyền qua đôi mắt, đồng cảm rằng không lẽ chúng nó kéo đến trả thù chúng ta, và tất cả đều nghĩ rằng thế là một cuộc chiến nữa xãy ra , năm màu da anh em càng nghĩ càng sôi gan , tức giận cho những loài đến đây gây chuyện , và lần nầy thời quét sạch không cho chúng còn sống sót, tức thời chị em nữ giữ động , còn anh em nam xông ra ngoài tiêu diệt những con thú hung dữ đang hà hơi phù phép thổi hơi độc vào động, thế là năm mươi chàng trai anh dũng phi ra cửa động với khúc gậy trên tay múa lên vun vút tấn công vào kẻ thù
Với con mắt người thường thời không thể thấy được trong màn đêm âm u như thế, nhưng với đôi mắt con trời thời lại khác, có thể nhìn thấy trong đêm, tuy tầm nhìn không được xa, nhưng củng nhận ra những kẻ đến đây gây chiến, thấy các loài bò sát, cầm, thú , bao vây sơn động, thời nộ khí xung thiên xông ra mà đánh tới tấp , cuộc giao tranh giữa người và các loài bò sát, cầm, thú, vô cùng khốc liệt.
14-Với sức mạnh con trời thời càng đánh càng hăng, càng đánh càng uy dũng, với khúc cây cầm trên tay những cú đánh như tia chớp, như sấm sét kình lục tuôn ra ầm ầm không ngớt, tuy khí độc mù trời mịt đất, nhưng không làm hại được con trời, vì con trời có hào quang tiên thiên hộ mạng, tiếng lốp bốp, lốp
Cốp chói tai vang động rất mạnh, những kẻ tới gây chiến bị đánh tơi bời lớp chết lớp bị thương vô kể.
15-Ba con chúa quỷ thấy tình thế không xong liền ra tay phù phép, mộc hương tinh liền thổi ra một luồng âm phong mê hồn hương, làm cho con người tối mặt tối mày, không con thấy đường thấy sá gì nữa.
16-Ngư tinh củng không kém tức thời hóa phép mưa sa bão táp cuồng phong nổi dậy ù ù cây cối ngã đổ ầm ầm đá chạy cát bay, cuồng phong bổng xoáy tròn như cơn bão lốc cuốn hút đất đá cây cối ngã đổ bay lên không trung rồi đánh xuống năm mươi người con trời,
Ai nhìn thấy củng phải kinh hồn khiếp vía , năm mươi người con trời đã bị mê hồn độc hương làm hại,
Giờ lại bị trận cuồng phong mang theo cả đất đá cây
Cối từ trên không trung cuốn hút theo cuồng phong đánh xuống chỉ nghe ầm ầm dậy trời dậy đất,khó mà chống đở nổi.
17-  Chưa hết , hồ quỷ nào chịu kém liền hóa phép biến ra vô số vô biên nanh, vuốt, to lớn bén nhọn của loài cáo chồn từ trên không chụp xuống thần sầu quỷ khốc kinh thiên khiếp đảm, thế là rồi đời năm mươi chàng trai,
Hồ tinh quỷ nhìn vào sơn động nhìn thấy năm mươi cô con gái , xuân xanh hơi hới căng tràng sức sống hồ tinh quỷ cười lên khoái chí , đúng là báu vật nhà trời sẽ là món đồ chơi của ta, ba con chúa quỷ nhìn lên trời hiu hiu tự đắc chúng tru lên đinh tai nhứt óc ta sẽ là chúa tể vũ trụ.
18-Năm mươi người con gái nghe tiếng gào đắc ý của ba con quỷ liền chấp tay cầu ĐỊA MẪU MẸ ÂU CƠ
Cứu khổ cứu nạn, mẹ âu cơ cứu chúng con, cứu chúng con , chúng con sắp bị quỷ sát hại đến nơi rồi
Tiếng kêu cứu cầu cứu , năm mươi người con gái tức
Thời linh ứng ngay.
19- Nói về năm mươi người con trai ra sức chống đở đến sức tàn lực kiệt mất mạng đến nơi, trong lúc thập tử nhất sinh, nghìn cân treo sợi tóc.
20- Bổng trên hư không nổi lên sấm chớp ầm ầm , những tia sấm sét đánh xuống chỗ ba con quỷ lửa điện chớp nháy rực trời, ba con quỷ đang làm phép bị sét đánh trúng phải , đau đớn thấu ruột gan ngã quỵ nằm mạp xuống đất, phép tắc của chúng bị sấm sét đánh tan biến chẳng còn, chúng cố bò la bò lết sau cùng củng đứng dậy được cong giò chạy mất , sợ đến nổi muốn chết ngất đi mấy lần, từ đó chúng không dám làm hại con trời nữa.
                     *           *           *

CHƯƠNG 3
PHẦN 4
Sự đoàn kết của người tiền sử
Luôn đêm lại sự thành công lớn
Sức mạnh đại đồng tập thể luôn là đề
Tài Mơ ước của bao thời đại,

1- Nói về ĐỊA MẪU ÂU CƠ tuy rời xa con cái trở về hội nhập cội nguồn như bọt nước hội nhập về bản thể của nước,  bản thể linh giác tổ tiên tối cao vũ trụ, bản thể vô vi khắp vũ trụ chỗ nào cũng có,
Tất cả sự sống vũ trụ đều nằm trong bản thể tối cao nầy,
Có thể nói sự sống của các con là sự sống trong lòng
ĐỊA MẪU,  địa mẫu lúc nào củng để ý chăm sóc con mình, vì pháp thân linh giác tối cao vô vi của địa mẫu
Cùng khắp chỗ nào củng có,
Nếu không phải con mắt chánh đẳng chánh giác thời không thể nào cảm nhận thấy được.
2- Thật  ra lúc nào ĐỊA MẪU củng luôn luôn ở bên  cạnh con mình, tuy thấy con mình gặp nạn nhưng không ứng cứu , còn chờ con cái còn nhớ đến mẹ chúng không, thấy năm mươi người con gái tưởng nhớ đến mình,  tức thời pháp thân địa mẫu âu cơ hóa thành sấm sét đánh cho ba con quỷ một trận nên thân, nhưng không đánh chết chúng, là có lý do bí mật của địa mẫu âu cơ không ai có thể biết được,
nói về năm mươi người con trai của trời chỉ lo ra sức chiến đấu mà quên đi cầu cứu với ĐỨC CHA TRỜI và chỉ còn chờ chết mà thôi, trong lúc thập tử nhất sanh, ngàn cân treo sợi tóc như thế, thời bổng nghe sấm sét đầy trời đánh xuống đất liên miên bất tận, tức thời yêu khí tan biến , khí lạnh , móng vuốt yêu quỷ không còn, trời quang mây tạnh trăng sao trở lại thi nhau tỏa sáng , năm mươi chàng trai đã hồi phục sinh lực xông pha đánh giết muôn loài ác cầm, ác thú, ác  sát, ôi thôi chúng bị năm mươi chàng trai con trời đánh cho tơi bời lớp chết lớp bị thương thi nhau trốn chạy, khiếp vía kinh hoàng, từ đó trở đi con người là chúa tể của muôn loài vạn vật, con người đi đến đâu là muôn loài vạn vật phải nếp mình cuối đầu đến đó, hoặc tránh xa không dám tới gần.
3- Sự đoàn kết chung sống 100 anh em  ông bà đầu tiên của Người tiền sử, đã đêm lại bao sự thành công lớn lao, không những thành công về mặt khoa học phát minh sáng kiến , tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ phục vụ cho đời sống con người ngày càng phong phú hơn, củng như thành công về mặt ý thức, nhận thức về cộng đồng xã hội, nhân cách , đạo đức , phẩm hạnh, phẩm chất tốt đẹp đối xử giữa người với người, vì thế lý trí củng như nhơn đạo, nhân đạo, được thiết lập xây dựng nền móng giác ngộ, cái xấu luôn luôn loại bỏ cái tốt ngày càng tươi đẹp hơn, sức mạnh của sự đoàn kết là sức mạnh vô địch, không những phát huy được sức mạnh của trí tuệ, mà còn phát huy được sức mạnh của tập thể, vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn, một sự sống vừa là anh em,  vừa là đồng đội, vừa là thầy cho nhau, vừa là quan quân, vừa là dân quân,  vừa là đồng chí, vừa là đồng bào,  đồng chí hướng , đồng quan điểm đồng phấn đấu vươn lên, tiến tới làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc sống, làm chủ vũ trụ.
4- Cuộc sống của ông bà người tiền sử là cuộc sống luôn luôn tiến hóa không ngừng , những cái lỗi thời
Thoái hóa già cỗi , trở thành có hại cho cuộc sống  phải được loại bỏ, thay thế bằng sự non trẻ vươn tới cái mới tốt đẹp hơn,
Sự tiến hóa không ngừng nầy không chỉ ở lĩnh vực cuộc sống, lĩnh vực cộng đồng xã hội, lĩnh vực khoa học, mà cả trong lĩnh vực tinh thần, những gì lổi thời
Cổ hủ không còn phù hợp cho cuộc sống thời loại bỏ
Nhất là hành vi đi ngược lại lời dạy của đức cha trời,
ở vào thời kỳ tiền sử đầu tiên của nhân loại con ngườituy chưa phát minh ra giấy bút mực , nhưng một trăm người con trời đã biết lấy Ý LÀM BÚT, lấy THỨC LÀM MỰC, lấy NÃO BỘ con người làm giấy,
những gì được học, được nghe, được thấy, được biết, ý thức nhận thức tiếp thu tác động vào não bộ con người được in ấn lại tất cả, rồi từ não bộ con người tác động lại ý thức nhận thức, làm cho con người nhớ mãi không quên, rồi dẩn đến  kết quả ý thức nhận thức đi sâu vào tìm thức linh hồn  tiềm tàng ẩn chứa trong giác quan thứ tám, giác quang vô thức vô minh, trở thành quả ngiệp dù đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác .
5- tuy thời tiền sử ông bà không có giấy bút sao chép ghi chép, nhưng sự sao chép in ấn của ông bà tiền sử phải nói là vô cùng vi diệu, không thể nghĩ bàn, đầy khoa học và củng đầy máy móc tối tân, những đoạn kinh văn sau đây sẽ nói lên điều đó.
                    *               *               *
Bộ não con người là bộ não tiểu thiên vũ trụ,  có thể lưu lại tất cả những gì ở quá khứ, khi quá khứ tác động lên sọ não, và củng lưu lại tất cả những gì ý thức nhận thức hiện tại tác động in ấn lên sọ não.
Nhưng con người thời nay không những ít tu thiền luyện khí, bảo dưỡng bộ não, mà còn lạm dụng nhiều chất kích thích mạnh như BIA, RƯỢU phá hoại bộ não , không những phá đi phần vi diệu của bộ não, mà còn làm mờ đục bộ não , củng như tờ giấy trắng tinh khiết đã bị ố, thời sự in ấn lưu chép ghi chép sẽ không còn được rõ ràng nữa, chưa nói đến con người thời nay quá nhiều dục vọng, nhất là những dục vọng điên cuồng ác khí xông lên làm hại sự vi tế của bộ não, PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN , CHÚA, là những người hiểu rõ điều nầy , nên luôn luôn kìm hảm sự dụ vọng, nhất là những dục VỌNG điên cuồng, củng như tự mình hạn chế BIA, RƯỢU , NHƯ PHẬT thời bò hẩn rượu,
CHƯƠNG 3
PHẦN 5
Sự trưởng thành của con người
Là nhờ vào sự liên kết trí nhớ của mỗi người
Những lời dạy của đức cha trời cách đó mười nghìn năm tái hiện lại không sót một lời trở thành  văn hóa kinh văn đầu tiên của nhân loại con người,
   
1-Nói về 100 người con trời đoàn kết chung sống với nhau từ khi ra đời tới bây giờ  đả được mười  nghìn tuổi, đói thời ăn cỏ, cây, củ, hoa , quả , khác thời uống nước mạch ngầm trong sơn động, nước sông, nước suối, trải qua một thời gian dài tiến hóa ý thức nhận thức, con người giờ đây mới thật sự đi vào giai đoạn trưởng thành , giai đoạn người con gái đã có kinh  bước vào giai đoạn làm cha làm mẹ, có thể nói con người đã bước vào giai đoạn tự chủ làm chủ bản thân mình. Giai đoạn đi lần đến tự lập.
2-  Thể xác con người là tiểu thiên vũ trụ, nên con người là động vật cao cấp huyền linh hơn muôn vật, lại là con của đức cha trời, cùng địa mẫu, được cấu tạo ung đúc hai tinh thể, tiên thiên, và hậu thiên, tiên thiên là khí huyết của cha mẹ trời, hậu thiên là tinh hoa khí hóa của quả địa cầu,
Vì vậy con người linh hơn muôn loài vạn vật, ẩn tàng tới tám giác quan đủ điều kiện cho con người phát triển ý thức nhận thức nhanh chóng,
3-  hơn nữa xương sống cốt người hình chữ S cốt rồng, thân tướng con người có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cốt tiên, làm người đứng thẳng , khác với loài bò sát , cầm , thú, xương sống thẳng , hai chân, bốn cẳng
thân ngan,
một trăm anh em con trời đi vào giai đoạn trưởng thành hội tụ đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng cơ nghiệp cho chính mình
4- một hôm một trăm người con trời, năm màu da anh em đang ngắm nhìn cảnh trời đất núi rừng cây cỏ đi vào xuân đơm hoa kết trái rực rỡ, hoàng long như chợt nghĩ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng,
1- là đánh dấu đặc tên trong năm nhóm năm màu da anh em,      
2- là chúng ta một trăm người anh em chị em ai nhớ những gì cha trời mẹ trời chỉ dạy, nói ra để cho nhau cùng học cùng biết, cùng làm theo, thế là một trăm người con trời cả nam lẩn nữ thi nhau vét óc suy nghĩ ráng nhớ lại những gì cha trời mẹ trời đã dạy cách đây mười nghìn năm , từ khi ra đời đến nay con trời người nào người nấy luôn sống theo, làm theo lời cha mẹ dạy, nhớ nhiều làm theo nhiều,  nhớ ít làm theo ít,  ai biết gì làm theo nấy, không ai nói ra hay dạy cho ai
 làm của  riêng chưa có diệp phổ biến ra cho tất cả anh em cùng nghe, cùng học hỏi cùng làm theo lời  dạy của cha mẹ, sự sáng kiến của HOÀNG LONG đã đánh dấu giai đoạn lịch sử giai đoạn tiến hóa ý thức nhận thức  con người lên một tầm cao mới,
theo sự sáng kiến của HOÀNG LONG,
ngày qua tháng lại suốt mấy năm trời , kẻ nhớ nhiều nói ra nhiều ,
người nhớ ít nói ra ít, cả trăm Người gốp lại thành kinh văn, văn hóa đầu tiên của nhân loại con người,
văn hóa chánh kinh lời dạy gốc của ĐỨC LONG HOA CHA TRỜI, củng như ĐỊA MẪU ÂU CƠ .
5- từ khi kinh văn cội nguồn ra đời không những đời sống con người tiền hóa cao hơn có luật có lệ, mà còn hình thành nghi lễ thờ cúng TỔ TIÊN , CHA MẸ,
nhơn đạo ra đời, đời sống, tiến hóa thay đổi nhanh chóng, có trung, có hiếu,  có chung, có thủy có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tín, linh hồn của các loài chúa tể , bò sát, cầm, thú,  đầu thai làm người đã tiến hóa sang giai đoạn trở thành linh hồn con người , không còn là linh hồn bò sát, cầm, thú nữa linh hồn có đạo, có đức có luật, có văn hóa.
6-  Từ đây một trăm anh em chung sống với nhau  một lối sống khác hẳn, lối sống có đạo đức, có văn hóa , văn hóa đời sống, văn hóa tín ngưỡng thờ phụng, văn hóa cộng đồng xã hội, văn hóa đối xử ứng xử, văn hóa luật, trật tự xã hội trật tự đời sống, văn hóa nghệ thật ca hát nhảy múa, văn hóa tôn ti giai cấp  văn hóa sám hối cải thiện , văn hóa bảo
Tồn phát minh khoa học, nói chung là rất nhiều văn hóa, không thể nói hết ở đây, củng bởi gì đời sống có văn hóa như thế, nên sự tiến hóa ý thức nhận thần tốc nhanh chóng, từ ý thức nhận thức đời thường, tiến hóa lên ý thức nhận thức đạo đức , nhận thức văn hóa, từ đời sống đời thường tiến hóa lên đời sống có đạo đức có văn hóa, thời con người Củng đòi hỏi sự sống cao hơn là tìm cho mình những lối sống thích hợp, cái gì đến thời nó củng phải đến,  đó là cuộc chia ly anh em năm màu da.
                     *            *           *

Mẹ ÂU CƠ gồm thâu tinh khí ngũ địa, tức là tinh hoa khí ngũ hành gồm thâu một trăm chi khí hình thành trăm  bọc trứng, trong một bọc  ÂU CƠ Năm màu da , ứng vào ngũ hành là KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ,
Không những ứng vào ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà còn ứng dụng vào ngũ phương, TÂY PHƯƠNG, ĐÔNG PHƯƠNG, NAM PHƯƠNG, BẮC PHƯƠNG, TRUNG ƯƠNG PHƯƠNG CHÍNH GIỮA,
Vì vậy anh em da ĐEN da TRẮNG thuộc hành KIM, hành THỦY, chủ khí ở PHƯƠNG TÂY, phương BẮC.  ứng hiệp đồng bằng sâu ẩm ước, ứng hiệp đòi gò cao đồng bằng khô ráo,
Anh em da CHÀM thộc hành MỘC chủ khí ở phương ĐÔNG ,ứng hiệp núi đồi rừng,
Anh em da đỏ thộc hành HỎA chủ khí ở phương NAM, ứng hiệp những nơi khí hậu nóng
Sa mạc, đồng cỏ,
Anh em da VÀNG thuộc hành THỔ  chù khí ở trung ương ở đâu củng được, nhưng thích hợp vẩn là ở phương ĐÔNG,
Không ai có thề cưởng lại được quy luật an bày của tạo hóa, khi con người  chưa làm chù được tạo hóa , vì thế một trăm con trời củng phải theo huyền cơ an bày sấp xếp của vũ trụ
Cho đến khi nào con người , biến lạnh thành nóng, biến nóng thành lạnh, biến khô thành ước, biến ước thành khô, biến cao thành sâu, biến sâu thành cao, con người dùng phương tiện để bay, thời NĂM MÀU DA ANH EM SẼ SUM HỢP TRỞ LẠI,
Còn con người  chưa làm được như thế, thời thế giới đại đồng chưa ra đời anh em năm màu da chưa thề hội tụ sum hợp được.
                                   *                     *                     *

CHƯƠNG 4
PHẦN 1
Ngũ hành họ
    Da vàng, da trắng, da đen, da chàm, da đỏ,

Sự sống chung cùng nhau từ nhỏ cho đền lúc trưởng thành đã trải qua mười nghìn năm , biết bao nhiêu là kỷ niệm, tình anh em vô cùng thắm thiết, nghĩa đồng bào sâu đậm biết bao, một trăm anh em luôn gắn bó cùng nhau, như tay với chân, như cây với rừng luôn luôn nương dựa vào nhau để mà sống, để mà chống lại bao kẻ thù xâm hại, một trăm anh em cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ sống mãi bên nhau, bảo vệ cho nhau không bao giờ xa nhau.
1-  Cuộc sống văn minh con người , không chỉ là cuộc sống cái ăn cái mặc, mà còn là cuộc sống có đạo có đức, có văn hóa, mà còn có tên có tuổi ẩn tàng ý nghĩa, có ngôi có thứ để xưng hô, thay cho cách xưng hô cũ lỗi thời thiếu văn hóa trước đây, ở giai đoạn sơ khai con người xưng hô với nhau , đều bằng biểu thị ra ni sau một thời gian dài, nhân loại tiến hóa lên một giai đoạn cao hơn, thời xử dụng ngôn từ để kêu gọi, nhưng chỉ là tên gọi thông thường không có ý nghĩa.     người anh em da vàng hoàng long nói, khi  cha mẹ sanh ra anh em chúng ta, là anh em ngũ hành , năm chi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sanh , tương
Khắc, thường gây gổ chống bán nhau, nên đã bị cha trời quở mắng ngăn cấm về sau không được như vậy nữa, hôm nay anh em chúng ta sống theo lối sống có văn hóa nên tôi gốp ý đề nghị bỏ tên gọi cũ ,tên cây , tên cỏ,không những không có ý nghĩa về văn hóa, mà còn lạc hậu kém văn hóa, mà chuyển đổi gọi tên theo  cội theo dòng giống tiên rồng chúng ta, nam rồng, nữ tiên.   
2-  Người anh em da vàng cứ thao thao diễn thuyết trình bày, người anh em da vàng nói người anh em da trắng thuộc hành kim, chủ khí hành kim ở phương tây chi số 2,  ở người hành kim an vị  số 1, sắc trắng, họ bạch,
Nên anh em da trắng , nam gọi là BẠCH LONG
Nữ gọi là Bạch TIÊN,  càn khôn vũ trụ có thập phương, từ số 1 đến số 10 theo ngôi vị từ một đến mười, thời BẠCH NHẤT LONG, BẠCH NHẤT
TIÊN ở ngôi  1
BẠCH NHỊ LONG,BẠCH NHỊ TIÊN ở ngôi  2
BẠCH TAM LONG, BẠCH TAM TIÊN ở ngôi 3
Cứ thế cho đến ngôi số 10, là BẠCH THẬP LONG
BẠCH THẬP TIÊN,
Người anh em da vàng lại tiếp tục, diễn thuyết trình bày.
                       *           *           *

                   HẾT QUYỂN 1
             XEM TIẾP QUYỂN 2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét