. . . . Quốc Bảo Khai Kinh ~ tranminhthang1145

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Quốc Bảo Khai Kinh

                         Quốc Bảo Khai Kinh

                                   
                   ĐẠI  THỪA


                   QUỐC BẢO

                   
                   KHAI KINH

                                   THIÊN ẤN          
                                THIÊN BÚT 

                                  GÒ HỘI

              ĐỨC PHỔ                     QUẢNG NGÃI

                                     2014

                              

                               THIỀN SƯ

                       TƯỜNG KHÔNG VÂN
                       THÍCH HẠNH PHONG


                  LONG HOA  

      VÔ NGẠI ĐẠI BI THẦN CHÚ
                     Đồng trì tụng
           Nam Mô hắc ra đát na dạ da
    Trở về Nguồn Cội kính Cha Mẹ Trời
           Lợi ích không thể nghĩ bàn
    Chú linh Pháp Tánh MẬT tàng Như lai

          NAM MÔ: vô tận hư không
          Quy Y kính lễ Tổ Tiên Cha Trời
                A RỊ DA  Học tập nghe lời
          Mật tàng linh chú khắp thời ứng linh

                BÀ LÔ YẾT ĐẾ: thinh thinh
          Quán tâm quán tánh chiếu lên sáng ngời
                Rõ thông Thiện Ác ngộ rồi
          THƯỚC BÁT RA DẠ linh thời ứnglinh                        
                Tự tại an trụ tự nhiên
           Chú linh ấn chú vô biên  khắp cùng

                BỒ ĐỀ :  giác tánh cao vời
          TÁT ĐỎA  sáng ngời đô lại ứng đô  
                 Cha Trời pháp tướng hư  vô
           Khấu đầu đảnh lễ cầu chi cũng thành

                 MA HA:  vô tận tột cùng
            Phát tâm rộng lớn đại hùng vượt lên
                 Hằng hà số kiếp cứu dân
            Làm cho hết khổ vượt qua não phiền
                  
                  TÁT ĐỎA tận độ khắp cùng 
            Hiệp vào tạng tánh nhiệm mầu Như Lai

                  MA HA : số kiếp vô biên
             Nương theo đại nguyện độ dân cứu đời
                    CA LÔ đức độ sáng ngời
             Từ bi thương cả muôn loài chúng sanh
                    NI CA  tâm đại bi tâm
              Đại hùng đại lực phá tan não phiền
                    DA là ân đức Cha Trời
              Thành tâm đảnh lễ linh thời ứng linh

                    ÁN :  là đức Mẹ thiêng liêng
              Âu Cơ Địa Mẫu Mẹ chung muôn loài
                     Mẹ Trời đức Mẹ bao trùm
              Chỉ cần một niệm thoát cùng họa tai
                     Linh chú tạng tánh Như Lai
              Chỉ cần một niệm cũng siêu về trời
                     
                     TÁT BÀN RA : tự tại cao vời
              Tánh không tự tánh não phiền biến tan
                     PHẠT DUỆ xưng tán hồng danh
              Cha Trời Địa mẫu ứng linh tột cùng
                     Chú linh không thể nghĩ bàn
              Chỉ cần đọc tụng linh thời ứnglinh

                      SỐ ĐÁT NA:  pháp tánh vô biên
               Thần thông vô hạn khai sanh đất trời
                      Năng lực thù thắng vô cùng
               Pháp Bảo Cội Nguồn thù thắng trang nghiêm
                      ĐÁT TẢ Thiên Bút lời kinh
               Đại Viên cảnh trí ứng linh Cha Trời
                      Cầu lên Tam Bảo Cội Nguồn
               Ứng linh, linh ứng khắp cùng chở che
                      Tạng tánh linh chú Như lai
               Ứng linh cảm ứng không sai bao giờ

                      NAM MÔ: Tạng tánh Cha Trời
                Đà la ni pháp khắp thời hư không
                     TẤT KIẾN  thấy rõ chứng thông
                Như lai mật tánh Cha Ông Cội Nguồn
                      Thành tâm thành ý một lòng
                LẬT ĐỎA bản ngã nhơn hiền uy linh
                       Y MÔNG pháp nhẫn vô sanh
                Hiệp vào tạng tánh Cha Ông nhiệm mầu
                       Linh linh ứng ứng khắp cùng
                Nhất tâm đọc tụng cầu gì cũng linh
                 
                
                    A RỊ DA  Thánh Giả vô biên
               Phật, Tiên, Thánh, Chúa hiệp theo Cha Trời
                    Ứng linh cùng khắp đất trời
               Ứng theo tạng tánh Cội Nguồn chuyển xây

                     BÀ LÔ KIẾT ĐẾ :  quán soi
               Phát tâm tận độ hà sa khắp cùng
                     THẤT PHẬT bảy báu giác lòng
               RA vào  tự tại nghe nhìn viên thông
                    LĂNG ĐÀ hải đảo núi non
               Phổ Đà nam hải Quan Âm tịnh thiền
                      BÀ là hiển thị uy quyền
                Quan Âm đại sĩ  đại từ đại bi
                       Chú nầy linh ứng vô biên
                Chỉ cần đọc tung tiêu tan khổ sầu
                       Tiêu tan tai họa ngập đầu
                Tiêu tan tai họa hận thù tiêu tan

                      NAM MÔ : thành kính quy y
                NA RA một dạ nhớ ghi thiện lành
                      CẨN TRÌ thương hết chúng sanh
                Cứu dân độ thế đền ơn Cha Trời
                       Chú nầy đọc tụng một lời
                Tiêu tan tội ác vạn ngàn ức muôn

                        HÊ RỊ :  thường phải tịnh tâm
                 Như như vắng lặng không không bến bờ
                        MA HA rộng lớn vô ngần
                 Cát tường như ý thường hằng tánh chơn
                        BÀN ĐÀ là đại bao dung
                 SA MẾ rực rỡ hào quang sáng ngời
                        Chiếu cùng khắp chốn khắp nơi
                 Dà la ni tánh ứng thời ứng linh

                        TÁT BÀ :  tất cả chúng sanh
                 Đại Đồng Bình Đẳng như nhau, đại đồng
                       A THA ĐẬU  phú lạc vô bần
                Cầu chi cũng được là nhờ thiện tâm
                       Không làm mà cũng có ăn
                Là nhờ Trời đãi Trời cho phúc lành
                       DU BẰNG tột thế sang giàu
                Trang nghiêm sự nghiệp cũng nhờ luyện tu
                       Tánh Trời tạng tánh Như Lai
                Chú tâm trì niệm ứng linh chẳng cùng

                       A : là tột thế đứng đầu
                THỆ DỰNG  tối thắng không gì cao hơn
                       Cha Trời Địa Mẫu Tổ Tiên
                 Không gì sánh được anh linh tột cùng
                       Trở về Nguồn Cội, Cội nguồn
                 Thành tâm lễ bái linh thời ứng linh

                       TÁT BÀ TÁT ĐA :  căn thân
                Linh Căn vô nhiễm sạch trong Bồ Đề
                       NA MA tạng tánh Cội Nguồn
                Trinh Nguyên trong sạch không gì nhiễm ô
                       BÀ TÁT ĐA thể tánh như như
                 Không thêm không bớt linh linh nhiệm mầu
                       Cội Nguồn thể tánh bao trùm
                Thượng vô đẳng đẳng khắp cùng hư không
                       NA MA đẳng đẳng linh thông
                Tối vô thượng chú khắp trong đất trời
                       BÀ TÁT GIÀ tột thế uy quyền
                Thượng vô đẳng đẳng không gì cao hơn
                       Đà là ni  thể tánh  vô biên
                Tổ Tiên tạng tánh chuyển xây  tột cùng
                      Chỉ cần một niệm trong lòng
                 Chú linh ứng chú khắp cùng ứng linh
               

                      MA PHẠT:  tôn kính Cha Ông
               ĐẠT ĐẬU cúi lạy cầu mong Cha Trời
                      Cúi mong khổ nạn tiêu trừ
               Bình an vạn sự, sang giàu, bình yên
                      Mật chú tạng tánh Tổ Tiên
               Linh linh ứng ứng vô biên nhiệm mầu
             

                     ĐÁT ĐIỆT THA: Ấn bút Cha Trời
               Nghĩa văn sở vị  cõi trời Phạm Thiên
                      ÁN  là dẫn dắt chú linh
               Ứng vô lượng pháp chuyển luân khắp cùng
                      La ni mật tánh Cha Trời
               Ứng vô lượng tánh khắp thời hư không

                      A BÀ : quán xét sáng soi
                LÔ HÊ suy nghiệm giả chân tỏ tường
                       Chú nầy phá sạch mê lầm
                Như Lai tạng tánh chuyển đời khổ đau

                     CA ĐẾ:  pháp chú tối cao
               Đà la ni tánh biết bao nhiệm mầu

                     CA RA ĐẾ : rộng nhân từ
               Tánh nầy hợp với biển lòng Mẹ Cha
                     Gúp cho hành giả vượt qua
                Vô biên tội lỗi thoát siêu về trời

                     DI HÊ RỊ:  thuận Cội Nguồn
              Tự tâm phát nguyện phụng hành ngày đêm
                     BỒ ĐỀ giác Đạo quy nguyên
               Trở về Nguồn Cội vượt lên trí phàm
                     TÁT ĐỎA dũng mãnh tu hành
                Không gì ngăn được một lòng nhất tâm
                      Chú nầy quả thật cao thâm
                Linh linh ứng ứng mong đạt thành

                     TÁT BÀ : Thiên Ấn Cha trời
               TÁT BÀ lợi ích cho người luyện tu
                      Thiên Ấn quyền năng tối cao
                Ứng linh linh ứng chở che cho người

                       MA RA: tăng trưởng phúc lành
                MA RA như ý trọn phần luyện tu

                      MA HÊ : cực ý vô ngôn
                Dạy người đức hạnh, cũng  như dạy lời
                      MA HÊ đức hạnh cao vời
                Nhưng mà độ được vạn loài thậm thâm
                      Nhờ hiệp tánh đức Cha Ông
                Chú linh ứng chú linh thông diệu kỳ

                       RỊ ĐÀ DỰNG sen nở trong lòng
                Liên hoa hải tạng sáng ngời trong tâm
                       Tánh linh vi diệu thậm thâm
               Dứt trừ tai họa phá tan não phiền
                      Chú nầy ác nghiệp không còn
               Thân cùng khẩu ý trọng phần uy linh

                     CU LÔ CU LÔ : nhãn tịnh thanh
               Bảo Hoa Nhãn Ấn sáng soi tột cùng
                      Chú nầy sáng mắt sáng hồn
               Thoát qua khổ nạn không còn họa tai

                      ĐỘ LÔ ĐỘ LÔ:  độ hải cứu dân
                Thoát qua bể khổ tiêu tan não phiền
                       Như Lai tạng tánh nhiệm mầu
                Ứng linh chú pháp tột cùng ứng linh
                     
                       PHẠT GIÀ RA ĐẾ chân tâm
                Cội Nguồn đại đạo dung thông đất trời
                       Đà La ni tánh nhiệm mầu
                Như Lai tạng tánh khắp cùng siêu nhiên
                       Chỉ cần một  niệm thành tâm
                Cũng linh cũng ứng chuyển xây tận cùng

                       MA HA : Ấn chú Cội Nguồn
                PHẠT GIÀ RA ĐẾ tận cùng công năng
                       Thù thắng đệ nhất vô biên
                Hàng Ma phục Quỉ ứng linh nhiệm mầu
                       Pháp chú khiếp vía kinh hồn
                Thiên la đại pháp khắp cùng bủa vây

                       ĐÀ LA :  thủ ấn tối linh
                ĐÀ LA cam lộ, nhành dương, tịnh bình
                      Rưới lên cùng khắp chúng sanh
                Tiêu tan ác nghiệp  tiêu tan lòng tà
                      Chú linh, tịnh thủy cam lồ
                Hồi sanh đức tánh, nở nhành thiện căn

                       ĐỊA RỊ NI: chuyển hóa sanh
                Làm cho ác pháp tiêu tan chẳng còn
                      Chú nầy thị hiện đạo tràng
                Phụng hành thiện nghiệp khắp cùng ứng linh

                     THẤT PHẬT RA DA : phóng quang
               Khai thông sáng mắt hết mê hết lầm
                  Pháp ấn nhã pháp soi cùng
            Làm cho hết thảy không còn tối mê
                  Mật chú tạng tánh Như Lai
            Ứng linh linh ứng không sai chút nào

                  GIÁ RA: mệnh lệnh Cha Trời
            GIÁ RA hành động linh thời chú linh

                  MẠ MẠ : hiệu lịnh tuân theo
            Ứng linh, linh ứng biết bao tột cùng
                 PHẠT MA RA chuyển luân hiện hành
            Ứng linh linh ứng khắp cùng ứng linh
                   Đi vào cảm ứng vô biên
            Đi vào hiệu lệnh chú linh Cội Nguồn

                  MỤC ĐẾ LỆ : Ấn Pháp Cha Trời
            Gậy Rồng hệu lệnh khắp thời tam thiên
                  Giải thoát phiền não đảo điên
            Tiêu tan bệnh tật siêu sanh thiên đàng
                   Tánh linh mật tạng khắp cùng
             Chỉ cần tụng niệm linh thời ứng linh

                    Y HÊ : quy thuận Tổ Tiên
             Y HÊ thuận giáo tự nhiên tu trì
                     Tạng tánh Cội Nguồn diệu kỳ
              Chỉ cần đọc tụng siêu thời thoát siêu

                   THẤT NA : huệ quang cao siêu
             THẤT NA cảnh trí vô biên Cội Nguồn
                    Chỉ cần trì tụng một lời
             Ngu si tan biến linh thời ứng linh
                 Tụng rồi thời chẳng còn quên
             Tuệ quang sáng mãi vô biên tận cùng

                   A RA SAM:  Chuyển luân độ đời
             PHẬT RA XÁ LỢI  sáng ngời giác thân
                    Hiệp cùng Tạng Tánh Cha Ông
             Quyền năng tột thế dung thông tư nghì
                   Chú nầy vừa niệm trong lòng
             Tiêu tan tội ác vạn ngàn ức muôn

                    PHẠT RA : Hoan hỉ mừng vui
              Anh linh Đại Sĩ lừng danh lẫy lừng
                    Nhờ vào hiệp Cội hiệp Nguồn
              Hiệp vào mật tánh Cha Trời Tổ Tiên
                    PHẠT SÂM thành đại anh linh
               Cũng nhờ quy kính Tổ Tiên Cội Nguồn

                     PHẬT RA : linh tượng voi Trời
               XÁ DA tối thắng sáng ngời pháp vương
                     Linh Tượng khế hiệp pháp thân
               Hiệp vào tạng tánh Cha Ông Cội Nguồn
                     Quyền năng vô tận vô cùng
               Chuyển luân cứu khổ muôn loài chúng sanh
                      Cội Nguồn thành kính quy y
               Thần thông tự tại vô biên độ đời

                    HÔ LÔ HÔ LÔ: linh ứng nhiệm mầu
               MA NA như ý linh thời ứng linh

                     HÔ LÔ : linh ứng vô biên
              HÔ LÔ pháp tánh tự nhiên ứng cùng
                       HÊ RỊ linh quang sáng ngời
                Chú nầy đọc tụng dứt thời nạn tai

                    TA RA:  kiên cố định tâm
             TA RA thanh tịnh thậm thâm cao vời
                    Ngũ căn ngũ lực dâng trào
             Không gì lay chuyển được thời chuyển lay
                    Hiện cùng tạng tánh Như Lai
             Thần thông tự tai ít ai sánh bằng

                  TẤT RỊ:  thù thắng khôn cùng
            Hiệp vào tạng tánh Cha Trời uy linh
                  TẤT RỊ dũng mãnh uy nghi
            Muôn loài tùng phục khiếp kinh muôn loài
                  Cát tường tưởng nghĩ Cha Trời
           Ứng linh cảm ứng khắp thời ứng linh
 
                 TÔ RÔ:  cam lộ trường sanh
           TÔ RÔ  sống dậy thiện căn bao đời
                   Tô rô bất tử thường còn
            Sống theo Thiên Ý linh thời ứng linh

                 BỒ ĐỀ DẠ: giác ngộ chân tâm
           BỒ ĐỀ DẠ giác hạnh viên mãn tròn nhân quả đầy
                  Chú nầy trì niệm hằng ngày
           Tu hành mau đến đắc thành đạo cao

                  BỒ ĐÀ DẠ : trực giác chân như
           BỒ DÀ DẠ thức tỉnh quy y Cội Nguồn
                  Hiệp vào tạng tánh Cha Trời
             Đà la ni chú ứng thời ứng linh

                  DI ĐẾ RỊ:  vô số vô biên
             Cũng không tính đếm cũng không nghĩ bàn
                  Nhất tâm tôn kính Cội nguồn
             Hà sa phước đức khắp cùng hà sa

                  NA RA : cảm ứng vô biên
            CẨN TRÌ  che chở khắp trong muôn loài
                   Cha Trời cùng với Mẹ Trời
             Luôn luôn bảo bọc cho người luyện tu
                  Nhất là khi đã quy y
             Trở về Nguồn Cội hiệp theo ý trời
                  Chú nầy linh ứng tột cùng
             Chỉ cần đọc tụng họa thời tiêu tan

                    ĐỊA RỊ :  nguyện lực vô biên
              SẮC NI NA hàng phục yêu tinh quỷ thần
                    Hiệp vào tạng tánh Cội Nguồn
              Ứng linh quyền lực khắp cùng hà sa
                   
                    BÀ DẠ : lừng lẫy tánh danh
              MA NA xưng tụng Tổ Tiên Cha Trời
                    Vô biên cảm ứng tột cùng
              Nguyện chi cũng tọa vang lừng khắp nơi

                    TA BÀ HA : sáu nghĩa ở đời
              Cát Tường. Thành Tựu, rạng ngời tánh danh
                     Viên Tịch.  đạo quả vô biên
              Tiêu tan Kiếp Nạn, ác căn Tiêu Trừ
                     Vô Trụ. giác tánh cao vời
             Chứng thành đạo quả rạng ngời Dương Quang
                  
                    TẤT ĐÀ DẠ: viên mãn, mãn viên
              Tựu Thành chánh quả vẻ vang oai hùng
                     Biện tài Hùng Biện lẫy lừng
              Lợi Tha xưng tán rạng ngời hồng danh

                    TA BÀ HA :  như ý viên dung
              Cát tường rạng rỡ tánh danh sáng ngời
                     Ác căn nghiệp khổ không còn
              Như như vô trụ sáng bừng huệ quang
       
                    MA HA thành quả vô biên
             TẤT ĐÀ DẠ: viên mãn công danh tròn đầy
   
                    TA BÀ HA: như ý cuộc đời
             Công thành danh tọa cũng nhờ luyện tu

                    TẤT ĐÀ:  thành tựu lớn lao
              Cứu dân độ thế biết bao nhọc nhằn
                     DU NGHỆ hư không đạo tràng
              Vô vi thanh tịnh thường hằng chân như
 
                     THÁT BÀ : tự tại an nhiên
              RA DA thành tựu vô biên phức lành

                   TA BÀ HA như ý cuộc đời
             Thuận theo Thiên Ý viên thành quả viên

                    NA RA: lễ lạy Tổ Tiên
             CẨN TRÌ ái mộ quyền năng Cha Trời
                   Chú linh ở tại lòng người
             Thành tâm tôn kính niệm thời ứng linh

                   TA BÀ HA: như ý vô biên
              Cũng nhờ bảo bọc chở che Cha Trời

                    MA RA : như ý nguyện cầu
              NA RA  tột đỉnh đứng đầu công danh
                    Chú nầy linh ứng ứng linh
              Thành tâm cầu nguyện ứng nhiệm mầu

                     TA BÀ HA: như ý cuộc đời
             Cũng nhờ công đức phản hồi chân như
                     Hiệp vào tạng tánh Như Lai
             Đà la ni Tánh ứng linh tột cùng
                    Công thành danh tọa lẫy lừng
             Hiệp vào Nguồn Cội tròn đầy viên dung

                   TẤT RA TĂNG: thiện đức bi tâm
            Chở che bảo hộ  giúp muôn vạn loài
                  Giúp cho nhân thế con người
            Làm cho tất cả sống đời bình yên
                  A MỤC KHƯ GIA nhớ gắng ghi
            Không bỏ điều gì thông thạo độ sanh

                  TA BÀ HA : như ý thần thông
            Vô biên trí huệ tiện phương cứu đời
                  Hiệp vào bản thể Cha Trời
            Biện tài vô ngại không gì ngại ngăn

                 TA BÀ:  kham nhẫn tịnh tâm
           MA HA rộng lớn vô biên quả mầu
                 Thượng thừa đại đạo cao sâu
            Vô biên vô tận không sao nghĩ bàn          
                  A TẤT ĐÀ DẠ viên thành
           Đạt thành ý nguyện lẫy lừng tánh danh

                  TA BÀ HA : sáng tỏa vô biên
           Cũng nhờ công đức luyện tu độ đời
                  Hành theo Thiên Ý Cha Trời
            Công thành danh tọa rạng ngời công danh

                  GIẢ KIẾT RA: xây chuyển pháp luân
            Kim thân sáng rực huệ quang tột cùng
                   A TẤT ĐÀ DẠ viên thành
            Cũng nhờ công đức cứu người cứu dân
                   Uy lực vô tận vô biên
            Làm cho Ma Quỉ kính tin, phục thuần

                   TA BÀ HA : viên mãn cát tường
            Cũng nhờ công đức cứu đời độ dân
                   Đại bi tâm đại bi tâm
            Anh linh tột thế siêu nhiên tột cùng  

                  BÀ ĐÀ MA : liên hoa sáng bừng
           Tánh chơn pháp tánh đại từ đại bi
                  YẾT TẤT ĐÀ DẠ thiên uy
            Trắng hoa sen trắng tinh khôi nhiệm mầu
                  Sạch trong không nhiễm bụi trần
            Ứng linh linh ứng khắp cùng ứng linh

                  TA BÀ HA : như ý viên dung
            Tựu thành viên mãn nhờ công tu hành
                  Nương nhờ thần lực Cha Trời
              Muôn điều thuận lợi không gì ngại ngăn

                  NA RA : Hiền Giả, Thánh, Tăng
            CẨN TRÌ, Chúa, Phật, Thần,Tiên, cứu đời
                  Giữ gìn Ấn Chú, hộ trì
             Làm cho thường trụ khắp thời thế gian
                   BÀN ĐÀ RA DẠ ứng linh  
            Khắp cùng mọi lúc mọi nơi khắp cùng
                  Làm cho nhân thế con người
            Không còn sợi hãi, không còn lo âu

                    MA BÀ LỢI THẮNG:  hùng bi
             Vượt lên tất cả  không gì ngại ngăn
                    YẾT RA DA sanh tánh kim cang
             Đại bi vô ngại anh  linh tột cùng

                   TÁT BÀ HA : như ý đạo tràng
             Hiệp vào đức  tánh Cha Trời mà ra
                   Tát bà ha, tát bà ha
             Ứng linh, linh ứng hà sa chẳng cùng

                    NAM MÔ: thành kính Cội Nguồn
            Pháp thân rộng lớn Cha Trời hư  không
                   HẮC RA tam bảo Cha Ông
           ĐÁT NA thuận ý Thiên Công Cha Trời
                   ĐÁ RA Pháp thể đại đồng
           DẠ DA hội nhập Cội Nguồn dạ da
                   Chú nầy linh ứng hà sa
           Chú tâm trì trụng vượt qua khốn cùng

                   NAM MÔ: vô tận Cội Nguồn
         Hà sa Thánh Giả Thánh Hiền A Men
               Phật, Tiên, Thánh, Chúa vô biên
         Khắp cùng vũ trụ hư không đất trời
               Chỉ cần tưởng niệm trong đầu
         Cũng linh cũng ứng khắp cùng ứng linh
               Nam mô vô tận a men
         LỊ DA  quy kính Tổ Tiên Cha Trời
              Tôn vinh Nguồn Cội, Cội Nguồn
         Thuận theo thể tánh đại đồng thuận theo

               BÀ LÔ: quán sát pháp thân
        Hư không pháp giới vô vi khắp cùng
               KẾT ĐẾ  không nhiễm bụi trần
        Sạch trong giác tánh hiển phần chân như
       
               THƯỚC BÀN : tự tại sáng soi
        RA DẠ ứng khắp cứu dân độ đời
               Anh linh đại sĩ sáng ngời  
        Từ bi tận độ  khắp thời chúng dân
               Quán Âm đại sĩ quán Âm
         Chú linh ứng khắp, ứng linh tận cùng

               TA BÀ HA : viên mãn cuộc đời
        Vô biên công đức sáng ngời vô biên

               ÁN : là chú pháp linh thiên
         Dẫn đầu linh ứng, ứng linh khắp cùng
              TẤT ĐIỆN  thành tựu đạo tràng
         ĐÔ MẠN  lãnh thổ tận cùng khắp nơi
              Tam thiên cõi nước hà sa
         Thiên Đàng, Địa Phủ, Trần Gian chủ trì
              
               ĐÀ RA  pháp hội Cội Nguồn
          
         BẠT ĐÀ : viên mãn tròn đầy đức công
                 DẠ : da vô tận công năng
          Ứng linh, linh ứng vô biên tận cùng
                 Họa to  biến nhỏ lạ lùng
          Họa nhỏ biến thành không lại hoàn không
                Chuyển thành phước đức vô biên
         Cũng nhờ linh chú, linh thiên nhiệm mầu

                TA BÀ HA: như ý tựu thành
         Tròn đầy quả vị, viên thành công lao
                Cầu chi cũng được ứng linh
          Nguyện cầu như ý mãn viên tròn đầy

                 Nam Mô vô tận Cội Nguồn
          A Men như ý linh thời ứng linh
                 Nam Mô quy kính Tổ Tiên
          Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh tột cùng
                          *         *         *
           Tổ Tiên Pháp Thể Tột đứngđầu
           Cội nguồn tạng tánh thật cao sâu
           La Ni mật tánh chuyên trì tụng
           Linh ứng vô biên, ứng nhiệm mầu
                     ( gõ tiếng chuông )
                           Đồng lạy 3 lạy
                           Bái bốn bái
Trì Tụng Long Hoa  đại bi linh chú đến đây là hết
Chú Đại Bi: không phải của một vị Phật hay vị Thánh nào cả. Mà là linh chú  ĐÀ LA NI PHÁP TÁNH MẬT TẠNG CỘI NGUỒN. Tổ Tiên Cha Trời. Truyền dạy cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.  Long Hoa đại bi chú là linh chú khai mở trí huệ. Hàng phục yêu Ma. Tiêu trừ bách bệnh. Chuyển họa thành phước. chuyển đổi số mạng. Thoát khỏi địa ngục siêu sanh thiên giới. Linh chú lợi ích không bao giờ nói, không thể nghĩ bàn. Thậm thâm vi diệu vô tận. Chỉ cần trì tụng hiệu nghiệm tất thời. Niềm tin là tất cả. Vì mật tạng đà la ni tánh Cội Nguồn chỗ nào cũng có. Lại khế hiệp vô số vô biên danh tánh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, quá khứ hội nhập vào Cội Nguồn Như Lai Tạng Tánh. Nên linh ứng không thể nghĩ bàn.  Hể có tụng niệm mật tánh là có ứng linh ngay. Dù cho ở Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, đều có sự linh ứng như nhau. ĐỨC TIN, NIỀM TIN, TỰ TIN là bí quyết đạt đến mong muốn kết quả như ý.
              --------------------------------------
                                   
                                                       NHỮNG NGÀY LỄ
                   CHÍNH THỨC   

Mùng một tết:
Cúng giao thừa. Hay làm lễ đầu giờ Thìn buổi sáng ngày mùng 1 tết vô cùng quang trọng.
Vì ngày nầy chính là ngày TỔ TIÊN. Hiện Thân ra CHA TRỜI, MẸ TRỜI. Ba ngôi tối cao vũ trụ.
Cũng chính là ngày vía LONG HOA GIÁO CHỦ. DI LẶC, QUỐC VƯƠNG THỈ TỔ HÙNG VƯƠNG tiếp nối di chí ÔNG CHA. Được coi như là ngày hội tụ. Về Cội về Nguồn. Đền ơn đáp nghĩa.

Ngày RẰM tức là ngày 15 giữa tháng. Ngày CHA TRỜI, MẸ TRỜI hiện thân xuống chốn trần gian sanh con đẻ cái. Được coi như là ngày tình thương đem lại sự an vui cho mọi loài.

Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày MẸ ÂU CƠ ĐỊA MẪU khai hoa nở nhị, sanh ra Nhân Loại Con Người ÔNG BÀ TỔ TỔ TỔ năm màu da Nhân Loại Anh Em. Được coi như là ngày đoàn kết, đại đoàn kết.  

Chủ Nhật:  là ngày cuối tuần. Cũng chính là ngày mở màn cho tuần lễ tiếp theo. Ngày CHA TRỜI, MẸ TRỜI dạy bảo con cái.  Chủ Nhật được coi như là ngày Di Chí cũng là ngày Thuận Hiếu con cái đối với CHA TRỜI, MẸ TRỜI.

20 THÁNG 2  là ngày sinh Hùng Lan. Quốc Tổ Hùng Vương. Mùng 10 tháng 3 ngày Quốc Tổ về trời      
            -------------------------------------------             


          KHAI KINH SỐ 1

                         KHAI CƠ

Chuông đánh ba hồi ba tiếng. Trống đánh ba hồi ba tiếng. Tiếp theo sau là đánh tiếng chuông, tiếng trống, 3 tiếng chuông 3 tiếng trống. Sau cùng nhập chuông trống đánh cùng một lúc (thứ 4)
                         
                          CHỦ LỄ
            Đứng ngay ngắn xướng niệm
   Hai bên chủ lễ Tả Hữu phía sau lắng nghe

        TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

             Thế giới tịnh yên nhờ có Đạo
             Non sông có Đạo mới bình yên
             Gia đình xã hội chúng dân
             Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng
                   Án lam tóa ha ( 3 lần)

       TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

           Thân lành thường giúp thế nhân
       Khẩu lành không nói hiểm sâu hại đời
           Ý lành cứu giúp con người
       Làm cho cuộc sống yên bình, bình yên
         Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ
         Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám ( 3 lần)

Quỳ ngay thẳng :  Chủ Lễ cầm 3 cây hương dâng ngang trán xướng niệm. Hai bên Tả- Hửu đứng phía sau chấp tay yên lặng chú ý lắng nghe.

             Nguyện đem lòng thành kính
             Gởi theo đám mây hương
             Phản phất khắp mười phương
             Cúng dường ngôi Tiên Tổ
             Cha Trời cùng Địa Mẫu
             Long Hoa Giáo Chủ
             Di Lặc. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương
             Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
                 ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

KỲ NGUYỆN:
Hôm nay nhằm ngày----------tháng-----------năm-------- Thôn---------------------Xã-------------------------Quận Huyện---------------------Tỉnh----------------------Nước Việt Nam.
Tại nơi:  Am, Thất, Chùa, Đền. Nhớ đến ngày Tổ Tiên. Hiện Thân Cha Trời. Địa Mẫu.  Ngày vía  Long Hoa Giáo Chủ, Di Lặc Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương.
Chủ Lễ tánh danh:-------------------pháp danh--------------
Cùng tất cả chúng dân, đệ tử.  Đêm lòng thành khẩn, thành tâm dâng lên, nhang, đèn, hương hoa, trà, quả. Lập thành nghi thức, cúng dường đảnh lễ. Trì chú, tụng niệm kinh luân. Cầu cho Quốc thới dân an. Tai họa tiêu tan dân giàu nước mạnh. Hạnh phúc an vui.
Ngưỡng mong ơn trên. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ.  Di Lặc, Quốc Vương Thỉ Tổ
Hùng Vương.  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.  Chứng tri công đức ban xuống ân sâu. Hộ độ chúng con, vạn sự bình an. Khai tâm mở trí, sáng láng thông minh. Giác thành Đại Đạo.
         ( đánh một tiếng chuông đồng bái lạy)

                            KHAI ẤN 

CHỦ LỄ cùng hai bên chủ lễ TẢ, HỬU cùng xướng đọc

             Thiên Ấn tối cao, Ấn tối linh
             Chuyển vận huyền cơ cứu nhân sanh
             Nhất tâm lễ bái lòng cung kính
             Họa tai tan biến  thoát siêu sinh
                            *         *         *
             Ấn Linh Tối Thắng khắp hư không
             Chuyển hóa Linh Căn pháp đại đồng
             Vi Diệu Thậm Thâm cơ ứng hóa
             Cội Nguồn Đại Đạo Cội Cha Ông
              ( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)
                             *         *         *
             Thấy Ấn như thấy Cha Trời
             Thành tâm lễ bái vãn hồi chân như
             Thấy Ấn như thấy Âu Cơ
             Mẹ Trời che chở bến bờ bình yên
             Ấn Linh ứng hóa vô biên
             Chuyển xây tất cả cứu nguy linh hồn
             Hào quang Thiên Ấn bao trùm
             Anh Linh tột thế khắp cùng chuyển xây
             Thiên Ấn tối Thắng Như Lai
             Nhất tâm cung kính tội tiêu ức ngàn
             Thấy ấn như thấy Cha Trời
             Cầu chi đặng nấy linh thời ứng linh
             Nam Mô vô tận hư không
             A Men như ý quyền năng tột cùng
             ( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)
                         KHAI BÚT

CHỦ LỄ cùng hai bên chủ lễ TẢ, HỬU đồng xướng đọc

            Thiên Bút cao sâu khó nghĩ bàn
            Ứng Linh xuất hiện chốn nhân gian
            Cứu khổ ban vui cùng nhân loại
            Vi diệu thậm thâm ức vạn ngàn
Nam Mô Thiên Bút Đạo Tràng. Linh Linh ứng hóa khắp cùng A Men.
             ( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)
 Chú Nguyện:

Nguyện cầu pháp giới sanh linh
Tịnh yên vô nhiễm sạch không bụi trần
Hương giới hương huệ thơm lừng
Hương nhân hương nghĩa tột cùng sáng soi
Khẩu lành tụng niệm kinh luân
Gieo mầm công đức, gieo nhân quả lành
Tịnh khẩu ác nghiệp không còn
Hương thơm lan tỏa đạo tràng cao bay

Tam nghiệp thanh tịnh an vui

Thân cùng Khẩu, Ý đắp xây quả lànhTrì kinh tụng đọc cúng dường
Dâng lên Tiên Tổ , Cha Trời chứng tri

Nguyện cho kinh pháp chuyển luân
Khắp cùng pháp giới mười phương gieo mầm
Lời kinh tận độ khắp cùng
Làm cho tất cả không còn khổ đau
Làm cho tất cả siêu sanh
Trở về Thiên Giới an lành yên vui

Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu. Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới mười phương. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ hộ độ chúng con Nam Mô A Men.
                      ( đánh tiếng chuông )
                     ( Lạy ba lạy bái bốn bái)
                            *           *           *
PHẦN KHAI CƠ THÁNH ĐỨC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT

TIẾP THEO SAU LÀ PHẦN KHAI KINH.
                    
                            KHAI KINH

                   Đánh tiếng chuông, tiếng mõ
                       Tiếng chuông tiếng mõ
                       Tiếng chuông tiếng mõ (3 lần )

                      Chủ Lễ Khai Kinh
                            Xướng Đọc

             Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu
             Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
             Nay con gặp đặng chuyên trì tụng
             Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu

Nhất tâm cung kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Tối Cao Tam Bảo. Khắp hư không, pháp giới mười phương. Bao trùm quá khứ, hiện tại, vị lai, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
                  ( gõ chuông đồng lạy)
Nhất tâm cung kính:  Chí Tôn Thiên Đế. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
                  ( gõ chuông đồng lạy)

Nhất tâm cung kính:  Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, phương tiện vô biên diệu khởi cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế giới.
                  ( gõ chuông đồng lạy)
                  

                   TIẾP THEO SAU
                 TỤNG CHÚ ĐẠI BI

          Ở phần đầu Quốc Bảo khai kinh

 Xong phần chú đại bi.  Tiếp theo  là tụng kinh Long Hoa nói về Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Ở trong Bộ Kinh Long Hoa Thiên Tạng hay Long Hoa Mật Tạng.
Xong phần kinh Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người.  Phần tiếp theo là trì tụng chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở phần sau cùng Quốc Bảo khai kinh.
          Trì tụng xong phần Bát Nhã Tâm Kinh
                       ( Là tam nguyện)
                     Chủ Lễ xướng đọc

    Cả ba Chủ Lễ, hai bên Tả Hửu đồng đọc
                     NAM MÔ A MEN
Đương Nguyện Thế Nhân. Quy Kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận Theo Kinh Bảo  Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
            ( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)
                                                             
                    NAM MÔ A MEN
Đương Nguyện Thế Nhân. Phát Vô Thượng Tâm. Thấu Suốt Kinh Tạng Trí Huệ Như Hải.
             ( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)
                     NAM MÔ A MEN
Đương Nguyện Thế Nhân. Phát Vô Thượng Tâm. Thống Lý Đại Chúng Không Gì Ngăn Ngại.
              ( đánh tiếng chuông đồng bái lạy)

              Nguyện đem công đức nầy
              Hồi hướng khắp tất cả
              Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ
              Hết khổ tự tại an vui hạnh phúc
                         Bái xá bốn bái
                          *         *         *
Phần khai kinh cũng như phần tụng kinh cơ bản đến đây là hết . Nếu muốn trì tụng kinh rộng lớn hơn. Tiếp theo sau Chú Đại Bi. thời chọn những phần kinh. Trong Nhơn Luân. Long Hoa Thi Tập. Long Hoa Thiên Tạng. Long Hoa Pháp Tạng. Long Hoa Mật Tạng. Sau Thời Hậu Đế. Quốc Hồn Long Hoa Đại Cương. Và còn những Văn Kinh trong văn Sử khác nữa vân vân. và ..
               -------------------------------------

Những điều cần chú ý.  Quốc Bảo Khai Kinh là những phần văn kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt cho phù hợp hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN  thời người khai kinh. Không cần phải khuôn rập theo khai kinh. Tỳ nghi  thêm hay bớt văn kinh cho phù hợp nơi hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.
             

         KHAI KINH SỐ 2

     Ba hồi chiêng trống khai văn tế

               GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

                 VĂN TẾ DÂNG HOA
                                                           
                           
Chủ Tế bước tới trước một bước quỳ xuống xướng đọc Văn Tế . Hai bên Tả Hửu chủ lễ phía sau chấp tay chú ý lắng nghe.

          Tinh Hoa: rực thắm sắc hương hoa
          Thành tâm dâng cúng đức Ông Cha
          Việt Nam con cháu lòng đóa tưởng
          Công đức Vua Hùng mãi ngợi ca
           ( đánh tiếng chiêng tiếng trống)
                   Hai bên Tả Hữu chủ lễ
                       ( đồng bái lạy )

                   VĂN TẾ DÂNG TỬU

          Tửu Vị:  ấm nồng, tửu vị hương
          Thành tâm dâng cúng Tổ Hùng Vương
          Việt Nam con cháu lòng thành kính
          Ân đức Vua Hùng sáng hơn gương
             ( đánh tiếng chiêng tiếng trống)
                  Hai bên Tả Hữu chủ lễ
                        ( đồng bái lạy)

                   VĂN TẾ DÂNG TRÀ

          Thảo mộc:  tinh hoa mỹ vị trà
          Thành tâm dâng cúng cội Ông Cha
          Vua Hùng Quốc Tổ niềm chứng giám
          Con cháu Tiên Rồng những thiết tha
              ( đánh tiếng chiêng tiếng trống)
                     Hai bên Tả Hửu chủ lễ
                        ( đồng bái lạy)

      VĂN TẾ KHAI CHUÔNG KHAI CHIÊNG

           Hồi chuông: trổi dạy chuyển âm vang
           Truyền tấu càn khôn khắp thế gian
           Phổ hóa Cha Ông đà ngự giá  
           Anh Linh truyền thống tỏa hào quang
               ( đánh tiếng chiêng tiếng trống)
                     Hai bên Tả Hữu chủ lễ
                        ( đồng bái lạy)

                  VĂN TẾ KHAI TRỐNG

           Phúc Âm: sấm dậy chuyển âm vang
           Ấn chỉ ban ra khắp thế gian
           Tiếng trống phổ truyền chung thinh cáo
           Giỗ Tổ Vua Hùng đại vinh quang
             ( đánh tiếng chiêng tiếng trống)
                     Hai bên Tả Hữu chủ lễ
                         ( đồng lạy xuống)

       VĂN TẾ TRỐNG CHIÊNG HỢP NHẤT 

           Âm- Dương  Chiêng- Trống hiệp ban ra
           Phổ hóa anh linh khắp nước nhà
           Truyền tấu càn khôn thông pháp giới
           Đương kim Quốc Giáo Đạo Ông Cha
         ( đánh chiêng trống chiêng trống 3 lần)
                         ( đồng bái lạy)
                   Đi vào Văn Tế đại lễ
                    
                     VĂN TẾ ĐẠI LỄ

               Chủ Lễ đọc giọng trầm hùng

               MỪNG NGÀY HÔM NAY

              Trống đồng chuyển thế
              Non sông dậy sấm anh hùng
              Trống đồng ngân lên!
              Việt Nam ngút ngàn linh khí
              Rồng Tiên phất phới!
              Dậy sóng đất trời chuyển rung
              Toàn dân giỗ Tổ!
              Nhớ đến công ơn!
              Quốc Vương Thỉ tổ Hùng Vương
              Cả nước mừng vui Quốc Lễ
              Trên non dưới biển
              Rợp bóng người đi
              Cờ xí uy nghi !
              Trống Chiêng thi nhau dục dã
              Trăm họ, gái, trai, già trẻ!
              Hân hoan muôn dặm trùng phùng
              Bừng lên nhật nguyệt lẫy lừng
              Việt Nam con cháu Tiên Rồng uy linh
              Sơn hà trổi dậy hương thơm
              Trên trời hạt trắng, mây xanh cát tường
             Địa Linh non nước diệu kỳ
             Núi non trùng điệp, điệp trùng uy nghi
             Biển bọc bao la!
             Ruộng đồng mênh mông
             Thuyền xuôi sóng vỗ!
             Núi mây sừng sững công Cha
             Hổ lượng Rồng Bay!
             Sông nước tràn đầy nghĩa Mẹ
          
           CÙNG NHÌN LẠI!
         
           41 đời Hùng Vương
            Bách việt Văn Lang
            Trăm bộ tộc!
            Chầu về một hướng
            Đạo Ông Cha muôn trượng cơ đồ

            Lòng chuyên nhất triệu người như một
            Cuộc mưu sinh khổ cực có nhau
            Thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau
            Dù ngoại xâm!
            Hay là Yêu Tinh Ma Quỉ
            Tinh thần yêu nước
            Vùng lên quật khởi
            Dũng cảm mưu trí quật cường
            Hiên ngang thay!
            Bao phen từng đánh tan quân xâm lược
            Thời Tiên Lang !
            Tiền quân ân khiếp nhược!
            Anh Linh thay!
            Phù Đổng Thiên Vương!
            Một trận đánh hậu Ân tan xác
            Nước Văn Lang oai hùng có khác
            Vẽ vang thay 41 đời  triều Vương
            Thế giới!
            Nào có ai hơn !
            Rực rỡ mấy nghìn năm thịnh trị
            Với công lao!
            Khai phá dựng nước một thời
            Mà uy lực trải dài trăm thế hệ
            Lòng yêu nước !
            Ngút cao trên chín bệ
            Đạo Hiếu Trung !
            Nào phân biệt Gái, Trai
            Triệu Nữ, Trưng Vương ! anh hùng cái thế
            Trai dũng lược Đinh Tiên, Lý Đế
             Sông Bạch Đằng !
             Ngô Quyền :
             Đánh tan quân Nam Hán
             Gió Nam Việt rền vang Truyền Thống
             Lý Thường Kiệt!
             Khiếp hồn quân Tống
             Hội Diên Hồng!
             Rung chuyển cả trăng sao
             Hưng Đạo Vương !
             Trung- Hiếu, chí, đức cao
             Ba lần đánh Nguyên Mông khiếp vía
             Lở đất long trời !
             Quang Trung đại phá!
             Một trận đánh vùi chôn quân Sĩ Nghị
             Tiên Rồng hừng hực!
             Năm nghìn năm, Đại Việt Uy Linh
            
             CHÚNG CON NAY

             Khắp ba miền Trung-Nam-Bắc
             Bốn phương rộng khắp!
              Nam-Bắc-Đông-Tây
              Trăm họ, già, trẻ, gái, trai
              Kính cẩn nghiêng mình đại lễ
              Trên Quốc Tổ linh thiên chỉ vẽ
              Dưới hồn thiên cao cả phù trì

              XIN CÚI NGUYỆN

              Trăm con một bọc !
              Đồng Bào ruột thịt !
              Yêu thương nhau đùm bọc chan hòa
              Một gốc trăm cành!
              Gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ
              Dựng cơ đồ Chị ngã Em nân
              Cơn hoạn nạn Bầu thương lấy Bí
              Chung sức cùng gian khó xẻ chia
              Vì thế hệ tương lai !
              Nào kể gì sống chết
              Mãi hết lòng vì dân! Vì nước
              Noi gương Cha Ông luôn gắng sức
              Tinh thần  cao ngút!
              Khí thế con cháu Tiên Rồng
              Nhớ ơn đời đời  Hùng Vương vạn tuế
              Nhớ ơn đời đời Hùng Vương Cái Thế
              Nhớ ơn đời đời trời bể Hùng Vương
                             *          *          *
              Chiêng trống nổi lên rền vang đại lễ

                        Chiêng- Trống
                        Chiêng-  Trống
                        Chiêng-  Trống
              Hồng Lạc Tinh Hoa năm châu bốn biển ngoại xâm khiếp vía kinh hoàng.
                             Chủ văn tế
                       Lạy chín lạy chín bái
                              *           *          *
Phần văn tế đến đây là hết, tiếp đến phần khai Giáo
Quốc Đạo Nền Văn Hiến Văn Lang Thời khai cơ dựng nước. Nay là Nền Văn Hiến Quốc Giáo Truyền Thống Anh Linh Việt Nam.

          TIẾP THEO LÀ PHẦN KHAI GIÁO

                 HỒI CHIÊNG -  HỒI TRỐNG
                       CHIÊNG- TRỐNG
                       CHIÊNG- TRỐNG
                       CHIÊNG- TRỐNG

Chủ Lễ xướng đọc Văn Giáo.
Phụng Nguyện Thượng Sớ

Hôm nay ngày Giỗ Tỗ:
Nhằm ngày--------tháng--------năm---------Thôn- Xã------------------- Quận Huyện--------------------Tỉnh----------------------------Nước Việt Nam.
Tại nơi Am, Thất, Chùa, Đền, Đình.  Trì tụng kinh giáo. Dâng lên Khai Hóa Tổ Tiên.  Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Long Hoa Giáo, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Hết thảy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, Hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Năm châu bốn biển. Hồn Thiên Sông Núi. Hội tụ Linh Thiên về đây. Chứng tri công đức trì tụng Văn Giáo Kinh Luân.
Nguyện ơn trên hộ độ chúng con.
                 ( gõ chuông đồng bái lạy)
           
                         KHAI GIÁO

                  ĐỌC TỤNG TẬP THỂ

               Việt Nam Quốc Giáo lẫy lừng
         Uy Linh vạn cõi sáng bừng thập phương
               Truyền Thống Cha Ông vẻ vang
         Năm nghìn năm Văn Hiến vinh quang tột cùng
                        ( gõ tiếng chuông)
                           ( đồng bái lạy)

                             KHAI ẤN

           Ấn Linh xuất hiện chuyển an ban
           Vận chuyển càn khôn chuyển thế gian
           Thiên Ý  Cha Trời nền Thiên Luật
           Duy trì Công Đạo Chiếu Linh Quang
                     ( gõ chuông đồng bái lạy)

                             KHAI BÚT

           Bút Linh xuất hiện chốn nhân gian
           Chuyển nguy hóa giải đến bình an
           Việt Nam tỏa sáng nền Quốc Giáo
           Rực rỡ Sơn Hà dậy vinh quang
Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Chí Tôn Thiên Đế Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần , Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lại. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
                   ( gõ chuông đồng bái lạy)
                           *         *         *
                           Đọc tụng tập thể
        

                            SÁM KINH

             Quốc Tổ Anh Linh khó nghĩ bàn
             Xuống trần khai Đạo cứu thế gian
             Nay con thành kính xưng danh tụng
             Phổ hóa lời kinh Quốc Đạo Tràng
                            *         *         *

             Trước ảnh tượng Tiên Rồng chóa sáng
             Lạc Long Quân cùng với Âu Cơ
                  Cha Trời Địa Mẫu tối cao
        Uy Linh tột đỉnh trùm bao uy quyền
             Với lòng dạ chí thành cung kính
             Xin Trời Cha chứng giám công lao
                 Thành tâm lễ bái công ơn
        Sanh thành dưỡng dục tạo lên muôn loài

                Ngày đại lễ vang lừng Giỗ Tổ
                Khắp cháu con hoa quả dân lên
                Một lòng nhớ đến công ơn
                Khai cơ dựng nước dựng lên sơn hà

                Ơn Quốc Tổ không gì sánh được
                Truyền chân kinh tận độ chúng dân
                      Lập lên đất nước Văn lang
          Văn Minh hùng mạnh thế gian ai bì
                Ơn Quốc Tổ thấm nhuần con cháu
                Năm nghìn năm Văn Hiến vinh quang
                   Văn Lang Bách Việt chúng dân
           Đời đời ghi nhớ công ơn của người
                Ngày giỗ tổ tựu tề đông đủ
                Đèn, hương, hoa, trà , quả kính dâng
                     Tỏ lòng thành kính tri ân
           Công lao Quốc Tổ không ai hơn người
                 Nền Quốc Đạo sáng ngời chân lý
                 Ơn Vua Hùng truyền giáo khai kinh
                      Công ơn trời biển công ơn
            Nói sao cho tận kể sao cho cùng
                  Ngày Giỗ Tổ chí thành lễ bái
                  Xin bề trên chứng giám công lao
                     Khí Thiên sông núi khắp nơi
             Hồn Thiên dân tộc vạn đời chở che
                  Là dân tộc Rồng Tiên Hồng lạc
                  Vốn giống dân Hồng Ngọc uy linh
                      Giống dân Trung Hiếu Nghĩa Nhân
             Không quên Nguồn Cội không quên giống nòi
         
                    Chúng con ý thức được rằng
              Như cây có Cội nở nhành nở hoa
                    Nước kia không cạn vì sao
              Còn Nguồn còn Cội đầy sông đầy hồ
                    Loài Chim có Tổ trường tồn
               Loài người có Cội Tiên Rồng uy linh

               Dân Tộc Việt năm nghìn năm truyền thống
                   Trải bao đời tiếp nối đến hôm nay
                       Giữ gìn bồi đắp dựng xây
               Cho non cho nước nở đầy nhành xuân
                    Nền Văn Hiến lẫy lừng con cháu
                    Rạng hùng anh tỏa sáng Cha Ông
                         Rồng Tiên phất phới cao bay
               Năm châu bốn bể đắp xây hòa bình
                   Nước Việt nam đại gia đình dân tộc
                   Thể Đồng Bào luôn đùm bọc lẫn nhau
                       Nhiễu điều phụ lấy giá gương
             Người trong một nước phải thương nhau cùng

                       Lá rách nương nhờ lá lành
                  Tinh thần đoàn kết bao đời khó phai
                       Anh Em như thể chân tay
                   Như chim liền cánh như cây liền cành
  
                   Ngày Giỗ Tổ hương trầm thơm ngát
                   Lời kệ kinh thấu suốt tam thiên
                        Kết thành cam lộ vô biên
              Thấm nhuần hết thảy ức muôn vạn loài
                    Xin Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu
                    Cùng Vua Hùng Quốc Tổ anh linh
                     Hồn Thiên sông núi chứng minh
               Chứng tri công đức chúng con thọ trì
                     Nguyện cho đất nước an lành
               Thái bình độc lập nở nhành giàu xuân
Nam Mô A Men. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Chứng minh công đức ban xuống ân sâu. Hộ độ chúng con, vạn sự bình an. Tai qua nạn khỏi, căn lành tăng trưởng. Tinh thần minh mẫn, sáng láng thông minh, Hành trì chánh giáo, thuận theo Thiên Ý  hóa độ sanh linh. Nhân loại anh em khắp cùng thế giới đêm lại cuộc sống ấm no hạnh phúc an vui. Nam Mô A Men.       
     ( đánh hồi chiêng hồi trống kết thúc khai Giáo)
                        ( lạy ba lạy bái bốn bái )
                             *           *           *
Lễ khai Văn Tế, khai Kinh, khai Giáo, Giỗ Tổ đến đây là hết.

                                                                                     

               

                  KHAI KINH SỐ 3

         
                            KHAI KINH
                            CẦU AN

                Chuông đánh ba hồi 3 tiếng
                                Kế đến
                    Tiếng chuông tiếng mõ
                    Tiếng chuông tiếng mõ
                    Tiếng chuông tiếng mõ

Thắp đèn đốt hương, ban chủ lễ đứng ngay ngắn, chấp tay ngang ngực Chủ Lễ xướng tụng.

         Chuông Mõ truyền đi thấu cõi trời
          Truyền rằng Trần Thế tại chúng nơi
          Việt Nam tỏ rạng lời  Trời dạy
          Thiên Ý cam lồ thiện sinh sôi
              ( gõ chuông đồng bái lạy)

        TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

          Thế giới: tịnh yên nhờ có Đạo
          Non sông: có Đạo mới bình yên
              Gia đình xã hội chúng dân
       Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng
                      Án lam xóa ha
              ( gõ chuông đồng bái lạy)

       TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

              Thân lành thường giúp thế nhân
         Khẩu lành không nói hiểm sâu hại người
               Ý lành tận độ muôn loài
         Làm cho hết thảy không còn khổ đau
             Án ta phạ bà phạ, Truật đà ta phạ
         Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám
                  (gõ chuông đồng bái lạy)

Chủ Lễ  bước tới trước một bước. Quỳ ngay thẳng Tả Hửu hai bên chấp tay lắng nghe. Chủ Lễ cầm 3 cây hương dân ngang trán xướng đọc.

CẦU NGUYỆN:
Nay có Thánh Đức tên là: ---------------------Pháp Danh-------------------------cùng cọng sự  đồng Đạo
Tên Là:-------------------------------------------------------------
Hôm nay nhằm ngày--------------tháng-------------năm------------------Thôn, Xã-------------------Quận Huyện------------------------Tỉnh--------------------Nước Việt Nam.
Tại nơi Cư Gia, Đền thờ, Chùa chuyền Am Cốc, Miếu, Thất.
         Giờ Tốt :  Khai Kinh:   Chư Chức Sắc. Đức Thầy. Chư Tăng. Đại Đức. Cùng toàn thể, thiện nam, tín nữ. cũng như con cháu. gái trai, già trẻ. Thành tâm cung kính lễ lạy cúng dường.
Nhang, đèn, hương hoa, trà, quả, rượu, nước, tinh khiết
Lập thành nghi thức dâng lên Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.
Ngưỡng mong ba ngôi tối cao. Ban xuống ân sâu. Khai tâm mở trí. Sáng láng thông minh. Thừa hành di chí ơn trên. Hành trì chánh giáo. Thuận theo Thiên Ý. Người sống thời được bình an. Người mất siêu sanh. Tất cả chứng thành quả Đạo. An vui tự tại dứt hết não sầu. Lời kinh vang vọng xin cầu
Tổ Tiên, Địa Mẫu, Cha Trời chứng tri. Nam Mô A Men
               ( gõ chuông đồng lễ lạy )

Chủ Lễ cùng Tả Hửu hai bên đồng xướng đọc Kệ cúng hương.

           Đốt nén tâm hương đến Cha Trời
           Linh Căn dâng trọn đưới chân người
           Cầu xin bảo bọc cùng che chở
           Họa kiếp tai ương dứt tiêu trừ

           Đốt nén tâm hương đến Mẹ Trời
           Cầu cho nhân thế sống trên đời
           Họa tai tan biến  tâm an lạc
           Gia Đình Xã Hội sống thảnh thơi

           Đốt nén tâm hương dứt lòng tà
           Nhớ lời truyền dạy đức Trời Cha
           Sống theo Thiên Ý thông đạt giáo
           Trở về Thiên Giới sống âu ca
               ( gõ chuông đồng bái lạy)
                         *         *         *
TÁN DƯƠNG

           Cha Trời pháp thuật vô biên
     Thần thông quảng đại tam thiên cúi chầu
           Mẹ Trời pháp thuật cao sâu
     Tam thiên cuộc sống Mẹ hầu chở che
           Chúng con thành kính lắng nghe
      Cúi xin Cha Mẹ chuyển xây yên bình
            Nam Mô cuộc sống an lành
      A Men như ý không còn khổ đau
             Chú pháp Cha Mẹ ban cho
       Linh thiên mầu nhiệm họa tai chẳng còn
               Chú pháp đem lại cát tường
        Thiên La, Địa Pháp hiệp cùng ứng linh
               Thiên La Thần, Địa La Thần
                Thân ly nạn, Nạn ly thân
               Nhất thiết tai ương hóa vi trần
               Nam Mô cung thỉnh nguyện cầu
              A Men linh ứng nhiệm mầu ứng linh
                     ( gõ chuông đồng bái lạy)
                       *           *           *

TÁN DƯƠNG

               Lời kinh thấu đến Cha Trời
          Đức lành ngào ngạc khắp thời tam thiên
               Cầu cho nhân loại bình yên
          Não phiền dứt sạch keo sơn hiệp hòa
               Cội Nguồn truyền thống Ông Cha
          Sáng soi nhân đức trổ hoa thái bình
               Hiển linh ứng ứng hiển linh
          Lời kinh chuyển hóa muôn nghìn vận may
               Nam Mô vô tận hư không
          A Men như ý ước mong đạt thành
                  ( gõ chuông đồng bái lạy)

SÁM GIÁC CA

                Một lòng quy kính Tổ Tiên
          Cha Trời, Địa Mẫu, Cửu Huyền Long Hoa
                Hành thiện điều ác tránh xa
          Trăm lành vạn phúc cái vui nào bằng
                Hành thiện siêu sanh Thiên Đàng
           Cung Trời sống mãi hết còn khổ đau
                Cội Nguồn Văn Hóa cao sâu
            Thậm thâm vi diệu biết bao cơ mầu
                 Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời
             Chỉ cần làm được một lời cũng linh
                  Cha Trời hộ độ khai tâm
              Phật, Tiên, Thánh, Chúa chẳng tầm đâu xa
                   Ngộ rồi trí huệ sáng soi
              Tử sanh, sanh tử rõ thông an nhàn
                   Cội Nguồn kinh giáo Đạo Tràng
               Như liều Thánh Dược cứu đời khốn nguy
                    Nghịch Thiên thời được cái chi
               Muôn điều tai họa hết mong yên bình
                    Tai ương khắp chốn khắp cùng
                Chỉ vì nghịch lại Ý Trời mà ra
                     Cầu lên ba đấng Ông Cha
               Tối cao vũ trụ khai sinh đất trời
                     Quyền năng vô hạn tột cùng
               Khai sinh tất cả vạn loài tam thiên
                     Thuận Trời muôn sự bình yên
               Vạn lành muôn phúc việc chi cũng thành
                     Thuận Thiên tai họa tiêu trừ
               Gia đình họ tộc rạng ngời danh thơm
                     Ông Bà Cha Mẹ siêu thăng
                 Cũng nhờ công đức thuận Thiên Cha Trời
                      Cầu lên ba đấng cao vời
                  Quyền năng tột đỉnh giúp thời chúng con
                       Sống thời thường được bình an
                  Mọi điều suôn sẻ khó khăn cũng lành
                       Cầu xin Quốc Tổ Vua Hùng
                  Hiển Linh gia hộ khắp cùng chúng dân
                       Non sông Tổ Quốc giang sơn
                  Sanh sôi cuộc sống thênh thang cơ đồ
                       Khắp nơi phồn thịnh sang giàu
                   Nơi nào cũng được ngập tràn ấm no
                       Cầu cho Quốc Thới dân an
                   Nhà nhà hạnh phúc cháu con thuận hòa
                       Cầu cho Nam Việt nước nhà 
                   Văn minh cuộc sống rạng ngời anh linh
                       Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
                   Nhân quyền dân chủ văn minh tột cùng
                        Dân giàu nước mạnh anh hùng
                   Việt Nam con cháu Tiên Rồng muôn năm
                        Nam Mô vạn sự bình yên
                   A Men như ý sám nguyền ứng linh
                        Nam Mô vạn sự đều nên
                   A Men như ý, ứng linh nhiệm mầu
                        Nam Mô vạn sự thỉnh cầu
                   A  Men như ý, nguyện cầu  ứng linh
                   Ta bà ha,
                   Án ,
                   Tất điện đô mạn đà ra.
                   Bạt đà gia, ta bà ha.
                   Yết đế yết đế
                   Ba la tăng yết đế
                    Ba la tăng yết đế
                    Bồ đề tát bà ha
               ( gõ chuông tất cả đồng lễ lạy)

                      Chủ lễ xướng đọc             
              Cội nguồn Đại Đạo rất cao sâu
                      Tả lễ xướng đọc
              Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
                      Hửu lễ xướng đọc
              Nay con gặp đặng chuyên trì tụng
                      Cả 3 hợp nhất cùng xướng đọc
              Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu
                                  *         *         *

                         Chủ lễ xướng nguyện
Nam Mô A Men
Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu.  thuận  theo kinh bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
                         Tả lễ xướng nguyện
Nam Mô A Men
Đương nguyện thế nhân phát vô thượng tâm thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải
                         Hửu lễ xướng nguyện
Nam Mô A Men
Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại
                       Cả 3 cùng nguyện
            Nguyện cho cuộc sống bình yên
            Nguyện cho nhân loại não phiền sạch không
                    Nguyện cho khắp cả thế nhân
            Sớm mau giải thoát siêu sanh thiên đàng
                    Nguyện đem công đức tụng trì
            Hướng hồi khắp cả loài người, chúng sanh
                     Mau thành trí huệ thậm thâm
            Chân như Đại Đạo trường sanh an nhàn
                    
                       ------------------------
                            Bái bốn bái

Phần khai kinh Cầu An  số 3 đến đây là hết. Còn cầu an lớn đại sự. Thời phải tụng Đại Bi cùng Bát Nhã. Cũng như Chọn những phần kinh thích hợp trong Quốc Bảo Khai Kinh cho việc trì tụng tiếp theo. Hoặc chọn phần kinh trong những bộ kinh như sau.
Kinh Nhân Luân. Kinh Long Hoa. Kinh Thiên Tạng. Kinh Pháp Tạng. Kinh Mật Tạng. Long Hoa Đại Cương. Long Hoa Thi Tập. Sau thời Hậu Đế vân vân. và ..
                         *           *           *
              KHAI KINH SỐ 4

            KHAI KINH CẦU SIÊU

Thắp đèn đốt hương xong. Khai ba hồi chuông ba tiếng, ba hồi mõ ba tiếng. Rồi nhập chuông mõ đánh cùng một lúc. Chủ lễ cũng như Tả Hửu hai bên chủ lễ, đứng ngay ngắn, chấp tay trước ngực Chủ lễ bước lên trên một bước xướng niệm đọc.

          TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

              Thế giới tịnh yên nhờ có Đạo
              Non sông có Đạo mới bình yên
                    Gia đình, xã hội, chúng dân
           Nếu không có Đạo rối ben khốn cùng
                         Án lam xóa ha
                 ( gõ chuông đồng bái lạy)

          TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

              Thân lành thường giúp thế nhân
          Khẩu lành không nói hiểm sâu hại người
              Ý lành truyền dạy Đạo Trời
          Làm cho cuộc sống không còn khổ đau
             Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ.
             Đạt mạ ta phạ, bà phạ, truật độ hám
                    ( gõ chuông đồng bái lạy)

                       Cả ba đồng xướng

              Nguyện thắp nén hương lòng
               Bay lên khắp tần trời
               Cúng dường ngôi Tiên Tổ  
               Cha Trời cùng Địa Mẫu
               Quốc, Vương Thỉ Thỉ Tổ
               Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
               Khắp pháp giới mười phương
               Quá khứ hiện tại vị lai
               Thiên đàng trần gian địa phủ
               Ban xuống ân sâu
               Cứu khổ hồn linh
               Siêu sanh thiên giới
               Nam Mô A Men
               ( gõ chuông đồng lạy)
          Chủ lễ quỳ xuống xướng đọc

KỲ NGUYỆN:
Hôm nay Thánh Tử tên là:-------------------Pháp danh----------------------------kỳ nguyện khai kinh Cầu Siêu
Nhằm ngay------------tháng------------ngày------------Giờ-----------
Hiện tại nước------------------Tỉnh-----------------Quận Huyện------------------Xã-----------------Thôn Xốm-------------------------
Tại nơi  Cư Gia. Am, Thất, Chùa, Đền, Đình, Miếu.
Gia Chủ, Thí Chủ, Tín Chủ tên là: ----------------------Phẩm vật dâng lên nhang đèn, hương hoa, trà, quả, đồ ăn thức uống, tinh khiết. Lập thành nghi thức.  
Chư Thầy Đại Đức, cùng Thiện Nam Tín Nữ quỳ trước anh linh tối cao vũ trụ. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tụng kinh trì chú, xưng tán hồng danh. Một dạ chí thành.
Nguyện cầu ân trên, phóng quang cứu khổ Hương Linh.
Tên là:--------------------Pháp Danh ----------------------tiêu trừ khổ ách, thường hoạch kiết tường, tai nạn không còn.  Âm Siêu Dương Thới, người sống kẻ mất, mê lầm tan biến, đều được lợi ích an vui.
               (gõ chuông đồng bái lạy )

                         Cả ba chủ lễ
                    Xướng kệ triệu hồn

           Thiên Cơ chuyển đến thời đến lúc
           Hồn mau mau về đến nghe kinh
              Trần gian bể khổ mông mênh
    Mau mau hướng thiện siêu lên cõi trời
          Thiện –Ác đáo đầu chung hửu báo
          Nhân nào quả nấy có sai chi
              Theo trời, Trời chuyển Trời xây
     Tiêu tan tai họa siêu sanh thiên đàng
           Phật với Ma tự mình khai tạo
           Nào khó chi Ác- Thiện rõ thông
               Rõ rồi thời phải gieo nhân
      Hương Linh thành kính quy y Cội Nguồn
            Bể trần khổ khốn cùng sanh tử
            Nào tai ương họa dữ chiến chinh
                Mau theo Nguồn Cội Tổ Tiên
      Cha Trời, Địa Mẫu anh linh tột cùng
            Về Thiên Giới an nhàn vui thú
            Cõi Thiên Tiên châu báu giàu sang
                Đâu như cõi tạm trần gian
      Sanh già bệnh tử biết bao khốn cùng
            Lời Trời dạy phước phần cam lộ
            Khi uống vào dứt sạch khổ đau
                Mau mau hồn hãy mau mau
       Thành tâm lễ lạy quy y Cội Nguồn
                Thất Phật diệt tội xong rồi
        Hồn Linh siêu thoát về trời an vui
        Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế
        Đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế
        Ma ha già đế, chơn lăng càng đế
        Ta Bà Ha. 
                   Gõ một tiếng chuông
                   TUYÊN SỚ:

           Cúi đầu đãnh lễ đấng Cha Ông
           Cầu mong giải thoát cứu Hương Linh
           Vô Biên khổ ải không còn nữa
           Thiên Đàng sống mãi dứt tử sinh
Hôm nay Thánh Tử : Phụng sự cầu siêu, cúng kinh trai tuần húy kị. kỳ siêu độ sự.
Kim tắc:  Thượng khởi sớ chương. Phụng báo Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. duy nguyện hào tướng quang trung phủ thùy minh chứng.
ĐỌC SỚ :
PHỤC DĨ:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang cứu khổ tiếp dẫn Hương Linh siêu sanh thiên giới.
BÀI SỚ VỊ:
Việt nam Quốc ------------------------tỉnh-------------------------------huyện------------------------xã hiện cư ngụ tại---------------------------
Phụng sự trì chú tụng kinh ( Thiên Cửu------------húy kỵ khai kinh chi lễ, báo đáp thù ân kỳ siêu độ sự.
Kim cư gia :  Tang Chủ.
Đồng gia môn hiếu quyến. Nam Nữ . Nội, Ngoại. Đại tiểu đẳng. Duy nhật bái can. Mong ơn trên Tổ Tiên Cha Trời. Địa mẫu tiếp độ.
THỐNG NIỆM:
Phụng vị------------- Hương Linh:  ( Phủ quân” nhụ nhơn chi linh cửu ) chi linh.
TRƯỢNG THỪA:
Cội Nguồn Đại Đạo dĩ siêu thăng. Toàn lại kinh văn nhi giải thoát tư lâm.
Khai Kinh chủ lễ, kiền trượng thiền hòa ( Đạo Tràng) chi niệm phúng tụng. Đại Thừa Thiên Ý Văn Kinh.
Tôn kính gia trì vãng sanh tịnh độ thần chú
Nam mô a di đa bà dạ, đá tha già đa dạ
Đá địa dạ tha. A đi rị đô bà tỳ. A di rị đá, tất đam bà tỳ
A di rị đa, tỳ ca lan đế. A đi rị đa, tỳ ca lan đa. Già di nị, già già na. Chỉ đa ca lệ . Ta bà ha.

Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, chứng minh công đức cầu siêu tận độ. Ứng linh tiếp dẫn Hương Linh siêu sanh Thiên Giới.


·       Nếu không sớ thì đọc:
·       Kim tắc (1) cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Dung nguyện từ bi phủ thì tiếp độ.
·       Phụng vị tên-----------------Hương Linh. Chi Hương nương theo hào quang Thiên Ý dĩ siêu thăng. Toàn kinh văn nhi giải thoát. Khuông phò tín chủ dĩ bình an. Tỷ hộ toàn gia nhi khương thái. Thiệt lại Tổ Tiên Cha Trời Địa Mẫu ấn chứng minh. Cần Bạch
                     ( gõ chuông đồng bái lạy)
                              Tam chủ lễ
                            Đồng xướng kệ

                    Hương Linh vốn khốn khổ
                    Do lạc Cội mà ra
                    Hương linh mãi đọa sa
                    Là do:
                    Thân khẩu ý gieo nghiệp dữ
                    Hương Linh nay lìa bỏ
                    Hướng thiện mãi làm lành
                    Hương Linh quy Cội Nguồn
                    Hương Linh:
           Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa
           Nam Mô A Men.
                      ( gõ chuông đồng bái xá)

Phần khai kinh cầu siêu  Thánh Tử đến đây là hết tiếp theo là phần khai kinh tụng kinh trì chú Đức Thầy, Thiện Nam Tín Nữ.

                        KHAI KINH KỆ

                              Đức Thầy
                             Xướng đọc

             Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu
             Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu
             Nay con gặp đặng chuyên trì tụng
             Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu
                   ( gõ chuông đồng bái lạy)
                                Tiếp theo
Trì tụng Long Hoa Đại Bi Thần Chú. Phần đầu Quốc Bảo khai kinh.
Tiếp theo:
Trì Tụng Kinh Long Hoa. Phần kinh nói về Cha Trời Mẹ Trời sanh ra nhân loại con người. Nằm trong các bộ kinh. Như kinh Long Hoa Thiên Tạng. Kinh Long Hoa Mật Tạng.
Tiếp theo:
Trì Tụng Long Hoa Bát Nhã . Phần cuối của Quốc Bảo khai kinh.
Cúi cùng là tụng sám từ vân.

                          SÁM TỪ VÂN

              Một lòng khổ nhọc không nài
       Cầu về Thiên Giới thoát vòng trầm luân
              Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên
       Cội Nguồn hết thảy ức muôn vạn loài
              Lòng con quy kính Cội Nguồn
       Nguyện làm hiếu đạo tôn thờ Mẹ Cha
              Cầu mong quả Đạo thậm thâm
       Cầu mong trí huệ vô biên tận cùng
              Con nay chí nguyện  lòng thành
       Cầu mong Cha Mẹ chứng lòng độ cho
              Trở về Thiên Giới an vui
       Không còn khổ sở bơ vơ luân hồi
              Cha Trời cùng với Mẹ Trời
       Thương con thời hãy cứu thời chúng con
               Trần gian khổ lắm Mẹ ơi
       Biển trần lặng hụp biết bao khổ sầu
               Chúng con cầu được về trời
        Thuận theo kinh giáo không còn lầm mê
               Thiên Đàng đất báu hào quang
         Lầu đài cung điện vàng son ngọc ngà
                Sống đời trẻ mãi không già
         Không đau không bệnh, không là tử sanh
                Nguyện rằng con nguyện theo chân
         Cha Trời, Địa Mẫu, Tổ Tiên, Cội Nguồn
                Phát tâm thương hết muôn loài
         Cầu cho nhân loại đồng là siêu sanh
                Trở về Cực Lạc quê tiên
          Xa lìa mộng tưởng đảo điên luân hồi
                Nam Mô cứu khổ Cha Trời
          A Men đức Mẹ độ thời chúng con
                 ( gõ chuông đồng bái lạy)

TAM NGUYỆN:

Nam Mô A Men:
Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận theo Kinh Bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
                    ( gõ chuông bái lạy)
Nam Mô A Men:
Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm. Thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải.
                    ( gõ chuông bái lạy)
Nam Mô A Men:
Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.
                     ( gõ chuông bái lạy)
Chú Nguyện:

                Nguyện đêm công đức nầy
                Hướng về khắp tất cả
                Giải thoát muôn sự khổ
                Siêu sanh và an vui
                Nam Mô A Men
                      ( bái xá )
                      -----------------------------
Lễ khai kinh số 4  cũng như phần tụng kinh trí chú đến đây là hết.
Nếu muốn tụng thêm thời chọn những phần kinh thích hợp trong Quốc Bảo khai kinh, cho việc trì tụng tiếp theo. Cũng như chọn những phần kinh trong những bộ kinh sau đây cho việc trì tụng tiếp theo.
Kinh Nhân Luân. Kinh Long Hoa. Kinh Long Hoa Thiên Tạng. Long Hoa Pháp Tạng. Long Hoa Mật Tạng. Long Hoa Đại Cương. Long Hoa Thi Tập. Sau Thời Hậu Đế vân vân. và ..

                                  
                          
              

             KHAI KINH SỐ 5

                     NGHI THỨC           

            KHAI KINH NHẬP ĐẠO

Con Cháu, Đệ Tử Thiện Nam Tín Nữ. Khi nghe hồi chuông. Tập trung vào chánh điện. Hội Đồng Thánh Đức Áo Tràng nghiêm chỉnh. Tất cả chấp tay hướng về Thiên Ấn. Tổ Tiên. Cha Trời, Địa Mẫu. Lắng tâm  nghe một hồi Chiêng Trống. Chuông Kim Cang. Trống Bát Nhã. Chuông Mõ khai lễ .  Rồi tất cả điều quỳ xuống nghe Hội Đồng Thánh Đức dâng lên lời phụng báo lên ba đấng tối cao. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.
Đại diện cho Hội Đồng Thánh Đức. Ban Chủ Lễ gồm 3 vị  bước lên trên đại chúng, tới trước anh linh Thiên Ấn, anh linh Cha Trời Địa mẫu đọc văn bút phụng báo như sau.

                      Ban Chủ Lễ 3 vị

                      Quỳ ngay thẳng
              Chánh Chủ Lễ Đọc Văn Sớ
              Còn hai bên Tả, Hửu chủ lễ
              Tịnh tâm lắng nghe
                            Chủ Lễ
                  Xướng kệ sớ như sau
                          
               Thành tâm cung kính lạy
               Dâng lên lời phụng sự
               Kính báo đấng Cha Ông
               Nay dân sứ tâu lên
           
               Tổ Tiên, Cha Trời Địa mẫu
               Long Hoa giáo chủ
               Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương
               Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
               Khắp pháp giới hư không
               Quá khứ, hiện tại, vi lai
               Thiên Đàng Trần Gian, Địa Phủ
               Chứng tri lễ nhập đạo sanh khai
               ( đánh tiếng Chiêng, tiếng trống )
                  Chủ Lễ vẫn quỳ ngay ngắn
                       Hai bên Tả Hửu chủ lễ
                               Lạy một lạy

                                 Chủ Lễ
                          Xướng đọc tiếp
Kỳ Nguyện:
Hôm nay nhằm ngày-------tháng--------năm---------Thôn-----------------Xã------------------Quận Huyện-----------------
Tỉnh------------------Nước Việt Nam
Tại nơi Am, Thất, Đình, Đền , Chùa.  Cầu thỉnh Hội Đồng Thánh Đức, Tác lễ chứng nhận hội nhập thành viên vào Thiên Ý Đại Đạo.
           ( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống)
Ba Vị Chủ Lễ phụng báo đứng dậy lui qua một bên
                   Vị Chủ Lễ khai nhập Đạo
        Bước ra trước tượng Cha Mẹ Trời lễ lạy
    Tuyên đọc uy danh những vị hội nhập Đại Đạo
                             Đọc xong
             (đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
       Vị Chủ Lễ khai nhập Đạo lui về một bên

Tiếp đến ba vị chủ lễ phụng báo.  Bước ra trước tượng Cha Mẹ Trời. Quỳ xuống.

                                 Chủ Lễ
                           Xướng đọc tiếp

Thành tâm cung kính. Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lai lâm chứng giám. Phù trì hộ độ cho ngày hội nhập Thiên Ý Đại Đạo. Tiếp nhận con cháu vào Thiên Luật.  Dự phần vào ngôi Thánh Đức. Thừa hành di chí Ông Cha.

Kính mời đại diện tối cao Hội Đồng Thánh Đức Truyền Thánh Chỉ Hội nhập THIÊN Ý ĐẠI ĐẠO, do Hội Đồng Thánh Đức chủ trì ban ra.                                        
( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống) ban chủ lễ lui qua một bên.
                      Tiếp đến là lễ hội nhập
                          Thiên Ý  Đại Đạo
                      Hết sức trang nghiêm
    
                        Xong đâu vào đấy
                            Tam Chủ Lễ
                  Đồng Xướng đọc kệ rằng
                        Kèm theo nhạc cụ
                     Kèn, đàn, sáo đệm theo

             
            ĐứcTổ Tiên  bao trùm rỗng lặng
            Mẹ, Cha Trời vô tận hư không
               Quyền năng vô hạn vô biên
        Chuyển xây vũ trụ, ức muôn vạn loài
            Trước Cha Trời tâm con chí nguyện
            Cúi đầu xin thệ nguyện quy y
                 Từ đây giới luật tinh nghiêm
        Thừa hành di chí Tổ Tiên, Cha Trời
             Lòng Trung Hiếu sáng ngời muôn thuở
             Luôn hành theo dạy bảo Trời Cha
                  Làm cho nhân loại âu ca
        Chung hòa hạnh phúc siêu lên cõi trời
               Nam Mô Đại Đạo cao vời
           A Men như ý đạt thành ước mong
              
            ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
                Cả ba Chủ Lễ đồng bái lạy

                            Sau đây là
        Hội Viên. Đạo Viên đồng xướng kệ rằng

                   Hôm nay ngày nhập Đạo
                   Ngày trở về Nguồn Cội
                   Khôi phục lại linh căn
                   Vào ngôi!
                   Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
                   Bao lầm mê tội lỗi
                   Gieo ra từ vô thỉ
                   Lạc loài trong ác đạo
                   Xoay vần trong ác nghiệp
                   Ngược lại ý Trời Cha
                   Mãi luân hồi đọa sa
                   Tai ương không kể xiết
                   Trải qua vô số kiếp
                   Khốn khổ mãi khôn cùng
                   Trăm ức muôn vạn nghìn
                   Đọa lạc thảm thảm thê
                   Nay dứt sạch lầm mê
                   Trở về nơi bờ giác
                   Một lòng thành kính quy y
                   Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu
                   Long Hoa Giáo Chủ
                   Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương
                   Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
                   Khắp pháp giới mười phương
                   Chứng tri tấm lòng biết ơn
                   Hết lòng ra công dạy bảo  
                   Xót thương phù trì che chở
                   Khai tâm mở trí
                   Tuệ quang sáng láng
                   Trí huệ như hải
                   Chúng con mãi mãi
                   Nổ lực làm lành
                   Nguyện tận độ linh hồn
                  Chuyển hóa những khổ đau
                  Chuyển hóa những họa tai
                  Tiêu tan không còn nữa
                  Theo di chí !
                  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu
                   Sống cuộc sống bình đẳng
                   Lòng đại nghĩa từ bi
                   Vì nhân loại anh em
                   Vì giải thoát khổ đau
                   Luôn hết lòng tận tỵ
                   Nam Mô vô tận Cha Ông
                   A Men cứu khổ dứt đi đọa đày
                 ( Gõ tiếng chuông tiếng mõ)
                    Nhạc cụ nổi lên hòa theo
                     Lời xướng tụng sau đây
                   
                   Trước Ấn linh, Cha Trời Địa Mẫu
                   Cúi đầu xin tội lỗi tiêu tan
                        Linh Linh ứng hóa vô biên
             Chuyển xây vận mệnh thoát siêu an nhàn
                   Nay con đã bước vào Đại Đạo
                   Thời tâm con thành nguyện nghe theo
                        Cầu cho ác nghiệp tan tiêu
                  Mau thành chánh quả vào ngôi Thánh Hiền
                
                   Lời Trời dạy không gì hơn được
                   Cao ngút ngàn vi diệu thậm thâm
                   Nay con nghe thấy nguyền tu học
                   Nguyện rõ lời Cha lý đạt thông
                  
                   Lời trì tụng ứng linh cùng khắp
                   Thân khiêm cung nguyện thoát tai ương
                   Ý thuần phục nguyện lòng tỏa sáng
                   Dẫu cho tạo tội to hơn núi
                   Cũng nguyện tiêu tan sạch chẳng còn
                   Nam Mô quy kính Cội Nguồn
                   A Men Đại Đạo nguyện thành A Men
                    ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
                             ( đồng bái lạy)
Tiếp theo:
Hội Đồng Thánh Đức:
Thuyết giảng về ý nghĩa quy y nhập đạo
Thưa Đạo Hội:

Quy Y nhập Đạo là gì ?

Quy :  Có nghĩa là trở về nương tựa vào ba ngôi tối cao Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu.

Y :   Có nghĩa là không thay đổi, trước sao sau vậy. Trọn lòng tôn thờ hiếu kính đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời.

Khi chúng ta đã quy y trở về với Nguồn với Cội . Là chúng ta tuyệt đối trọn lòng tôn kính hiếu Đạo đối với Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu Mẹ Trời.

Tổ Tiên là gì ? mà chúng ta thành tâm quy y?
Như chúng ta đã biết, và cũng thường nghe Ông Bà chúng ta dạy. Tổ Tiên là trên hết.
Sao gọi là trên hết ?
Vì Tổ Tiên là Đấng Tối Cao khai sanh ra tất cả.  Khai sanh ra vũ trụ Tam Thiên, Đại Thiên thế giới.
Khai sanh ra Thiên Đàng, Trần Gian, Địa phủ. Khai sanh ra Càn Khôn Thiên Địa. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Thậm chí khai sanh ra không khí cho chúng ta hít thở. Khai sanh ra Cây Cỏ, Ngũ Cốc, muôn loài vạn vật để nuôi dưỡng sanh mạng chúng ta.
Thậm chí Linh Hồn chúng ta cũng từ Đại Linh Hồn Tổ Tiên phân hóa sanh ra tiểu Linh Hồn chúng ta.
Như thế Tổ Tiên là Cội Nguồn tất muôn sanh linh cùng vạn vật trong đó có chúng ta.

Vì thế chúng ta quy y trở về với Cội với Nguồn, của chúng ta. Là chúng ta vô cùng khôn ngoan, vì chúng ta không còn lạc lỏng  bơ vơ trong vũ trụ. Lạc loài trong trời đất. Luân hồi sanh tử khốn khổ vô cùng.
Chúng ta đã trở về với Cội với Nguồn của chúng ta. Là chúng ta như nước có nguồn, như cây có Cội. Nhất định nở cành xanh ngọn. Muôn phúc vạn lành sẽ đến với chúng ta .

Tốm lại : Tổ Tiên là Cội Nguồn của chúng ta, chúng ta phải quy y trở về Nguồn Cội của chính mình. Đó là sự quy y chân chính nhất, không có sự quy y nào cao hơn nữa. Chúng ta trở về với Cội với Nguồn, là chúng ta không bao giờ sa đọa xuống các tần Địa Phủ nữa. Mà trở quê hương Thiên Đàng cực. Tổ Tiên chúng ta đã khai tạo ra các Thiên Giới vô số vô biên cõi nước Trời Là để cho chúng ta những người con cháu trở về Nguồn Cội hưởng phước sanh sống an vui tự tại. Không còn khốn khổ luân hồi sa đọa nữa.

Cha Trời, Địa Mẫu là ai ? mà chúng ta thành kính quy y
Cha Trời, Địa Mẫu là Hiện Thân của Khai Hóa Tổ Tiên
Hai đấng tối cao vũ trụ.  Cha Rồng, Mẹ Tiên.
Nhân loại con người có ra, là do Cha Trời Mẹ Trời sanh ra. Lưu truyền nòi giống con người cho đến tận bấy giờ.
Chúng ta đang mang dòng máu trong người, chính là dòng máu của Cha Trời Mẹ Trời.
Nhưng chúng ta đã quên Nguồn quên Cội lạc loài bơ  vơ mãi trong chốn bụi trần. lặng hụp mãi trong bể khổ
Trầm luân.  Cũng tại vì chúng ta không biết mình từ đâu sanh ra.  Như cây mất gốc nên mãi héo cành rũ ngọn. Như nước không nguồn cạn phước cạn đức khốn khổ triền miên hết khổ nầy đến khổ khác. Trải qua không biết bao nhiêu số kiếp đọa đày.

Nay chúng ta trở về với Nguồn với Cội là chúng ta đại giác ngộ nhận thức được rằng. Cha Trời Mẹ Trời không những là hai đấng Cội Nguồn của chúng ta. Mà còn là  Hai đấng quyền năng vô hạn. Thần thông pháp thuật vô biên chuyện gì làm cũng được.  Lại là hai  đấng giàu có nhất vũ trụ. Chủ nhân của tất cả nhất là sự giàu có về ngọc ngà châu báu. Khắp toàn tam thiên đại thiên thế giới. Cũng như thất sơn châu báu hạ thiên vũ trụ.

Tốm lại :
Chúng ta trở về với Cội Nguồn là chúng ta muốn gì được nấy. muốn được giàu có như ý, quyền năng như ý, hạnh phúc như ý thời chúng ta phải biết nghe lời Cha Trời dạy bảo, tùy làm theo lời dạy bảo Cha Trời nhiều hay ít mà hưởng phước Trời lớn hay nhỏ. Công lớn thời làm vua trời. Công nhỏ thời làm dân trời. Nói chung làm theo lời Trời dạy đều được lợi ích. Nhất là lợi ích siêu sanh về Thiên Giới sanh sống, không còn sa đọa khốn khổ nữa.
Tổ Tiên, Cha Trời Địa mẫu là ba ngôi tối cao vũ trụ, không ai cao hơn  Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Ba ngôi vô thượng tối cao nầy.  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng chỉ là con cái, con cháu của Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu mà thôi.

Ba ngôi tối cao nầy quyền năng vô hạn quyền phép vô biên. Sanh vũ trụ, tận diệt vũ trụ theo ý muốn của mình. Ba ngôi hóa Công của Tạo Hóa. Có đủ quyền năng ban phước cho những ai làm lành hướng thiện không nghịch lại Thiên Ý Cha Trời.
Giáng họa cho những ai hành ác đi ngược lại  Thiên Ý Cha Trời.

Chúng ta đã quy y trở về Cội Nguồn là chúng ta từ đây đi vào con đường hết khổ. Chúng ta tuyệt đối tin vào lòng thương yêu của Cha Trời Mẹ Trời đối với chúng ta. Chúng ta càng  thành tâm tỏ lòng hiếu kính quỳ dưới chân Cha Mẹ. Cầu mong Cha Mẹ che chở. Và ban ân đức cho chúng ta. Thời chúng ta sẽ được như ý. Nhất là siêu sanh về các cõi trời sống trên châu báu Thiên Đàng Cực Lạc.

Chúng ta đã quy y Nguồn Cội. Là chúng ta đi vào ngôi vị thừa kế những gì Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu đã tạo ra, và tiến đến làm chủ tất cả. Làm chủ vũ trụ. Làm chủ tam thiên, đại thiên thế giới. Làm chủ Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Làm chủ Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà Ngân Hà. Cho đến làm chủ muôn loài vạn vật.

Trong sự làm chủ nhất là làm chủ Thiên Bút Văn Kinh của Trời. Truyền bá lại cho các thế hệ sau. Thời phải nói sự làm chủ nầy không thể nghĩ bàn. Dù cho trăm nghìn ức kiếp cũng không thể nào kể hết những lợi ích của sự truyền bá Thiên Bút cho đời. Có thể nói sự thành đạt như ý.

Chúng ta đã quy y trở về với Cội với Nguồn là sự quy y cao nhất không còn sự quy y nào cao hơn nữa.  Lấy Thiên Ý làm kim chỉ nam. Lấy Thiên Luật làm sự sống
Nhất là Thiên Luật Nhân Quả, gieo giống gì thời trổ ra giống nấy. Vì thế chúng ta phải tuyệt đối gieo ra giống lành những hạt giống Văn Hóa Cội Nguồn mà Cha Trời đã trao cho chúng ta.

Đã nhập Đạo . Thời từ đây luôn yêu thương đồng loại Đồng Bào Anh Em. Làm cho nhân loại anh hạnh phúc Nhất là làm cho Thân- Khẩu- Ý thường trong sạch.  Hội tụ đủ Nhân Hạnh, Đức Độ,
Tài Năng. Thừa hành di chí Ông Cha. Tận độ nhân loại Anh Em. Siêu sanh về các cõi trời Đạo Quả Viên Mãn.

Hội Đồng Thánh Đức thuyết giáo xong  đồng phất nước trong cam lộ về phía  đại chúng bắt ấn Tí, bắt ấn Ngọ làm phép . Nguyện rằng:
                       Cơ Trời ứng hóa
                     Thuận theo Thiên Ý
Đương nguyện nhơn sanh trở về Nguồn Cội, thấu suốt Đại Đạo. Phát vô thượng tâm.
                       Cơ Trời ứng hóa
                     Thuận theo Thiên Ý
Đương nguyện nhơn sanh, thâm nhập chánh kinh, thấu suốt Thiên Ý cha Trời, hành trì Thiên Luật, trí huệ như hải.                        Cơ Trời ứng hóa
                      Thuận theo Thiên Ý
Đương nguyện nhơn sanh, theo bước Cha ông. Thừa hành di chí, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.
                         *           *           *
Lễ khai kinh nhập Hội, nhập Đạo đến đây là hết . Đại chúng bái lạy ấn xá  rồi lui ra.  Nếu lễ lớn thời Chiêng, Trống, Nhạc. Khai lễ cũng như  Bế Mạc long trọng hơn nữa .
                  ----------------------------------

Những điều cần chú ý:
Quốc Bảo khai kinh là những Văn Kinh cơ bản.
Còn muốn thêm hay bớt Văn Kinh.  Cho phù hợp hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN,
Thời ban tổ chức khai kinh. Hay người khai kinh, không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh. Tỳ Nghi thêm hoặc bớt Văn Kinh, cho phù hợp nơi hành lễ.
                               KHAI KINH SỐ 6

         THEO NGHI THỨC VẠN ĐẠI
                       NGHI THỨC
                    PHONG THÁNH

Nghi Thức : giới thiệu thành phần tham dự
Thành phần cao cấp, cũng như chức sắc cao cấp
Nghi Thức : giới thiệu thành phần tài trợ
                 Nghi Thức đi vào đại lễ

Nghi thức đi vào đại lễ:
Chuông kim cang. Trống bát nhã hiệp nhau đánh 3 hồi 3 tiếng.
                   Chủ lễ văn tế 3 vị
Tới trước bàn thờ tam cấp. Tổ Tiên Thiên Ấn. Cha Trời, Mẹ Trời.  Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương Uy Nghi Trang Nghiêm. Thắp đèn, đốt hương, đứng ngay ngắn trước bàn thờ.
Chủ lễ bước tới một bước  quỳ xuống xướng đọc văn tế. Hai bên Tả Hửu chủ lễ phía sau lắng nghe
                  

                     VĂN TẾ DÂNG HOA
                         Chủ lễ xướng đọc
             Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

           Tinh Hoa rực thắm sắc hương hoa
           Thành tâm dâng hiến Cội ! Ông Cha
           Thuận Hiếu ! chúng con lòng đóa tưởng
           Cha Trời, Địa Mẫu mãi ngợi ca
                           Khấu bái
          ( đánh tiếng Chiêng, tiếng Trống)
            Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

                        VĂN TẾ TỬU
                     Chủ lễ xướng đọc
           Hai bên Tả Hửu chủ lễ  lắng nghe

           Tửu Vị ấm nồng tửu vị hương
           Thành tâm dâng hiến Đức Tổ Tiên
           Cha Trời, Địa Mẫu lòng thương tưởng
           Chúng con thành kính nguyện náo nương
                            Khấu bái
            ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
              Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống
                   
                    VĂN TẾ DÂNG TRÀ
                       Chủ lễ xướng đọc
            Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

            Thảo Mộc tinh hoa mỹ vị trà
            Thành tâm dâng hiến Cội ! Ông Cha
             Cầu mong Đại Đạo nguồn Thiên Ý
            Thiên Luật bao trùm Đạo Tinh Hoa
                              Khấu bái
              ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
              Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống
                      
                        VĂN TẾ KHAI
                    CHIÊNG- CHUÔNG
                       Chủ lễ xướng đọc
             Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

            Kim cang Chuông kệ chuyển âm vang
            Truyền tấu càn khôn khắp hư không
            Nay ngày Phong Thánh Ngôi Thiên Ý
            Thừa hành di chí Đạo khai thông
                               Khấu bái
             ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
              Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống


                     VĂN TẾ KHAI TRỐNG
                           Chủ lễ xướng đọc
                 Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

              Phúc Thiên Âm Pháp Trống dậy vang
              Ấn truyền đại Đạo  khắp thế gian
              Phong Thánh, Thiên Quyền ngôi Thiên Ý
              Uy linh tột thế, đại vinh quang
                                 Khấu bái
              ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
              Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

                  VĂN TẾ CHIÊNG- TRỐNG
                               HỢP NHẤT
                          Chủ lễ xướng đọc
               Hai bên Tả Hửu chủ lễ lắng nghe

            Âm Dương Chiêng Trống hiệp ban ra
            Truyền tấu Ý Trời, khắp bao la
            Vinh quang truyền Ấn ngày phong Thánh
            Linh quang chiếu diệu khắp hà sa
                              Khấu bái
               ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
                Hai bên Tả Hửu chủ lễ lạy xuống

                      VĂN TẾ KHAI NHẠC
                          Chủ lễ xướng đọc

     Ngày phong Thánh.  Sáo, Kèn, Chiêng, Trống
     Đờn hòa theo Truyền Thống Thánh Ca
                 Chung nhau hiệp lực ban ra
        Truyền đi Thánh Lễ đăng quang lẫy lừng

               ( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
                   Cả 3 chủ lễ đồng lạy xuống
Tất cả lắng nghe :  Đàn, kèn, sáo chiêng trống tấu bài Thánh Lễ.  xong đâu vào đấy. Ban Chủ Lễ tiếp tục xướng đọc Văn Tế. Diễm Văn với giọng trầm hùng
                             *         *         *
                                  VĂN TẾ
                           ĐỌC DIỄN VĂN
                     Ban chủ lễ quỳ ngay thẳng
 Hai bên Tả Hửu chủ lễ chấp tay trước ngực lắng nghe
         Chủ lễ xướng đọc văn tế với giọng buồn bi ai
         Có đờn bầu cùng các nhạc cụ khác hòa theo

Khổ thay :
Sống ở đời mấy ai là yên ổn
Trần Gian bể khổ!
Chỉ là nơi cõi tạm!
Thế mà hoạn nạn, tai ương, bệnh tật, tử sanh
Một cuộc sống bể dâu!
Lênh đênh ba chìm bảy nổi
Họa vô đơn chí lòng lo mãi
Kiếp con người trần tục
Mấy ai không khổ ải
Nhọc nhằn bươn chải
Nhưng kết quả ra đi, cũng trắng tay
Khéo thương thay
Cuộc sống trần gian
Mãi bán lấy tai ương quanh quẩn
Khổ ơi là khổ
Biết bao thảm cảnh trên đời
Ngậm ngùi rơi lệ kiếp người trần gian
( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
Chủ lễ xướng đọc tiếp với giọng kể lể
Đờn tranh sáo trúc hòa theo

Một tấm lòng thương
Một cuộc hy sinh
Xả thân vì đời, vì nhân loại anh em
Nào đợi tập rèn, tài trí siêu nhân
Nào đợi giàu sang, tài ba xuất chúng
Chỉ vì người
Một manh áo vải
Lao vào bể khổ cứu với nhân loại anh em
Chỉ một nắm rau ranh
Cũng thấy đà ngon miệng
Màng chi cao lương mỹ vị
Khắp Đông- Tây vạn dặm cứu người
Thời vận may
Gặp Cội gặp Nguồn
Rèn chí lớn trong ngôi nhà Đạo Đức
Gươm nghĩa nhân đầy dũng khí tự tin
Kể chi hiểm nguy
Kể chi bản thân
Kể chi nhọc nhằn gian khổ
Kể chi ngăn cản yêu ma
Chí đại hùng thúc dục
Lòng đại bi nhẫn nhục vượt qua
( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
Với giọng hào khí cao ngút chủ lễ xướng đọc

Nào sợ chi
Tù ngục đao to búa lớn
Liều mình như chẳng có
Làm cho
Yêu Tinh, Quỉ Dữ kinh hồn bạc vía
Gươm trí huệ
Tuy chưa mài
Nhưng vô cùng sắc bén
Bước dọc ngang theo khí thế Ông Cha
Chữ đức chuyển xây
Chữ tài ẩn nhẫn
Trước mắt là biển khổ
Sau lưng là phiền não, nghiệp dữ hoành hành
Nhưng luôn vững chí
Tận độ dân tình
Chốn trần đời
Bao trùm u minh địa ngục
Khắp nhân sanh tuôn lệ vạn nghìn sầu
Nhìn thế sự lạc vào vinh nhục
Mà quên đi Nguồn Cội Ông Cha
Hỡi mấy ai
Ngược dòng trần thế
Nằm sương gối tuyết
Tắm mưa gội gió
Kể gì thân xác
Vì đại nghĩa
Vượt qua nguy khốn cứu dân
Thà thác mà linh hồn hiển Thánh
Còn hơn sống mà chỉ biết cái ta
Chết đi thành Quỉ thành Ma
Luân hồi sanh tử còn chi Linh Hồn
Phải ra sức!
Ngăn đường Địa Phủ
Thiên Đàng mở cửa khai ra
Chí cứu dân, lòng người Trời Tỏ
Trên Ân Thiên nân đở hiển vinh
( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống
Chủ lễ xướng đọc giọng trầm hùng cao vút
Nhạc lễ Kèn, trống, chiêng, đàn, sáo hòa theo

Mừng ngày hôn nay!
Ngày anh linh phong thánh
Đại lễ bừng lên
Vũ trụ ngút ngàn tỏa sáng
Nổi lên chiêng trống
Đất trời dậy sóng chuyển rung
Nhạc lễ hòa theo
Đất trời anh linh tỏa sáng
Tiếp nối di chí.
Cha Ông năm nghìn năm Văn Hiến
Truyền trao Ấn Bút
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đồng vui
Tột thế Uy linh.
Nhang đèn khói hương cờ xí
Lời ca tiếng hát, cao ngút trời xanh
Khí thế bừng lên
Truyền thống Cha Ông vang lừng vạn cõi
Anh Linh Quốc Tổ
Sơn hà  rực rỡ trổi xuân
Đất trời chuyển giao
Non sông Rồng Tiên phất phới
Bừng lên Quốc Giáo
Trổi dậy Hồn Thiên sông núi
Khí thế oai linh
Hổ dậy, Rồng bay Phụng múa
Nhân loại hướng về một mối
Đạo cao tột thế
Cơ đồ Thánh Đức Ông Cha
Nối chí Hùng Vương
Sừng sững công ơn Quốc Tổ

Nhớ thưở xưa!
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu
Khai sanh tất cả!
Vũ trụ, tam thiên, ba cõi
Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ
Nhật, Nguyệt, Tinh Tú
Thiên Địa Càn Khôn
Muôn loài vạn vật sanh linh
Công lao gian nan vất vả
Để lại cháu con thừa hưởng
( đánh tiếng Chiêng tiếng Trống)
Chủ lễ xướng đọc với giọng khoang thai
Ngân nga.

Đẹp thay !
Những ai có tấm lòng nhớ tưởng
Vẻ vang thay ! rực rỡ thay!
Những ai bước vào ngôi Thánh Đức
Tiếp nối mặt trời Thiên Ấn
Mãi sáng bừng 84 triệu năm
Chí công lao một thời khó khăn
Mà trải dài muôn ức vạn nghìn thế hệ
Cội Tiên Rồng trên ngôi cao chín bệ
Năm màu da đồng loại anh em
Xin cúi nguyện!
Tình đồng loại, nghĩa Đồng Bào
Mãi thương yêu đùm bọc chan hòa
Một Cội năm nhành !
Năm màu da luôn đoàn kết keo sơn
Nền Thiên Luật Cha Ông, luôn rộng mở
Dựng cơ đồ theo di chí Quốc Tổ Hùng Vương
Hết dạ vì dân
Tiếp Ấn Trời Cha không gì lay chuyển
Hùng khí Cha Ông vạn tuế muôn năm
Sơn Hà trổi dậy ứng linh
Non Sông Tổ Quốc chuyển mình cao bay

                   *           *           *
                    TIẾP THEO
                 LỄ PHONG ẤN
DO HỘI ĐỒNG THÁNH ĐỨC TRUYỀN TRAO
      VÀ LỜI TUYÊN THỆ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHONG ẤN
1-      Là nguyện hết lòng !
Phụng sự :  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Đời đời kiếp kiếp. Sống theo Thiên Ý hành theo Thiên Luật.
2-      Là nguyện hết lòng !
    Phụng sự nhân loại am em. Làm cho nhân loại anh em hội nhập Cội Nguồn trở thành chánh đẳng chánh giác, trí huệ như hải.
    3-  Là nguyện hòa đồng cùng Hội Thánh coi nhau như anh em ruột thịt chan hòa. Keo sơn chặt chẽ. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công đại thành công.
                 LỜI THỀ QUYẾT ĐỊNH
Đã trở thành Đạo Viên. Thiên Đạo Cội Nguồn Tối CaoVũ Trụ mà phản lại lời Nguyện Thệ của chính mình. Thời căn thân linh hồn sẽ bị hủy diệt. Không mong gì trở lại kiếp con người. Đời đời khốn khổ sa đọa nơi u tối.   XIN THỀ, XIN THỀ, XIN THỀ
                        
        NHỮNG VỊ ĐƯỢC PHONG THÁNH
         ĐỒNG TỤNG BÀI KỆ TÁN THÁN
    UY LINH TỔ TIÊN CHA TRỜI MẸ TRỜI
               CÓ NHẠC KÈM THEO

              Đấng Cha Ông Vô Thượng
              Ba cõi chẳng ai bằng
              Tổ Tiên khắp trời người
              Nay con nguyện nương về
              Dâng lên lời ca ngợi
              Ức khiếp không cùng tận
        Cội Cha Ông như như rỗng lặng
        Cảm ứng linh chẳng thể nghĩ bàn
              Pháp Thân vi diệu đạo tràng
      Ứng linh, linh ứng khắp cùng ứng linh
              Chúng con thệ nguyện quy y
      Hành trì Thiên Ý rộng gieo đức lành
               Nam Mô vô tận Cội Nguồn
      A Men như ý nguyện thành A Men
 ( đánh hồi Chiêng hồi Trống bế mạc kết thúc)
            Các vị Thánh lễ bái rồi lui ra

   Lễ phong Ấn, phong Thánh đến đây là hết   
               ----------------------------------


Những điều cần chú ý:
Quốc Bảo khai kinh.
Là những phần Văn Kinh cơ bản. Còn muốn thêm hay bớt. Cho phù hợp tình thế, NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN
Thời ban tổ chức khai kinh. Cũng như cá nhân có trách nhiệm đứng ra tổ chức khai kinh.
Không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh. Mà tùy nghi thêm, hoặc bớt Văn Kinh. Cho phù hợp nơi tổ chức hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.
                        *          *           *
           
               KHAI KINH SỐ 7

           ĐỌC TỤNG NHÂN LUÂN
                    HIẾU NGHĨA
             
Chuông đánh ba hồi 3 tiếng, thắp đèn đốt hương
Chấp tay ngang ngực niệm
                  Án Lam xóa ha ( 3 lần)
             Đánh tiếng chuông niệm tiếp
           Án Ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ.
          Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám ( 3 lần)
                             Tiếp theo
Lạy 3 lạy quỳ ngay thẳng cầm ba cây hương ngang trán niệm.
                 Nguyện đem lòng thành kính
                 Cầu lên đức Tổ Tiên
                 Cha Trời cùng Địa Mẫu
                 Cứu khổ chúng chúng con
                 Tai họa biến tiêu tan
                  Sống bình yên an lạc

CẦU NGUYỆN:
Nay có Con, Cháu, Đệ Tử tên là:--------------------ở tại Thôn-----------------Xã---------------------Quận Huyện-----------------------------Tỉnh---------------------Nước Việt Nam
Tại nơi Cư Gia , Am, Thất, Miếu, Đình, Đền, Chùa. Tụng kinh trì chú. Nhơn Luân Hiếu Nghĩa. Xả bỏ mê đồ. Siêu sanh thiên giới. Gia đình hạnh phúc, gia đạo yên vui. Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh chứng giám. Nam Mô A Men.
Nhất tâm cung kính:  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tối cao Tam Bảo. Pháp Thân vô cùng vô tận khắp pháp giới hư không. Bao trùm quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
            ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)
Nhất tâm cung kính:  Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
           ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy )
Nhất tâm cung kính: Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Pháp Thân phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Khắp cả Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế giới.
          ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

                           KHAI KINH

Gõ 5 tiếng Chuông xong. Gõ 4 tiếng Mõ rời từng tiếng một, nghỉ hai nhịp.  Tiếp theo gõ hai tiếng Mõ liền nhau, rồi nghỉ một nhịp gõ tiếng Mõ cuối cùng, tổng cọng là 7 tiếng Mõ.
              Sau đó Chuông- Mõ hòa nhau như sau.
              Chuông một tiếng, Mõ một tiếng.
              Chuông đủ 3 tiếng, thời ngưng chờ Mõ đánh thêm một tiếng nữa, tiếng thứ 4, thứ 5, thứ 6 liền nhau
Rồi Chuông gõ cùng lúc với tiếng mõ thứ 7.
                Tiếp theo là xướng kệ, tụng kinh  
           
          Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu
          Trăm nghìn ức kiếp khó tìm cầu
          Nay con gặp đặng chuyên trì tụng
          Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu
            ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

         Tụng kinh công đức thù thắng hạnh
         Tiêu tan tai họa chuyển siêu sanh
         Phổ nguyện Cha Trời Thiên Ý Luật
         Về Trời hưởng phước rạng uy danh
              ( gõ chuông đồng bái lạy)

         Nguyện theo Truyền Thống chí Cha Ông
         Phổ hóa Chân Như Cội đại đồng
         Tiêu tan nghiệp chướng vô ức kiếp
         Diệt trừ phiền não huệ linh thông
            ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

         Nguyện theo Nguồn Cội Đức Trời Cha
         Thành Phật, Thánh, Tiên khắp hà sa
         Cứu khổ ban vui cùng nhân loại
         Từ Bi mở rộng huệ nở hoa
               Cha Trời, Địa Mẫu sáng soi
         Chứng tri công đức chúng con hành trì
               Lời kinh chuyển khắp, Hửu, Vô vi
         Gieo nền Chánh Giáo sanh sôi nẩy mầm
               Lời kinh tận độ khắp cùng
         Xóa tan khốn khổ trở về Thiên Ban
               Nam Mô vô tận hư không
         A Men như ý ước mong đạt thành
            ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)
        Phần khai kinh đến đây là hết

Tiếp theo là phần tụng kinh.  Chọn lấy những phần kinh trong  Kinh Nhân Luân, Hiếu Nghĩa. Trì Tụng
                      *        *         *

Tụng kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa xong
Thời xướng tụng đọc tam nguyện.

Nam Mô A Men:
Đương nguyện Thế Nhân, quy kính Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận Theo Kinh Bảo Thiên Ý Cha Trời. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
      ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)
Nam Mô A Men:
Đương nguyện Thế Nhân, phát vô thượng tâm thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải.
       ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)
Nam Mô A Men:
Đương nguyện Thế Nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.
       ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)
Ban hộ niệm cũng như ban trì tụng đồng xướng kệ tụng đọc rằng.
              Nguyện đem công đức nầy
              Hồi hướng đến khắp cùng
              Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ
              Hết khổ sống hạnh phúc an vui
                        *          *           *
Phần khai kinh, cũng như tụng kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa đến đây là hết.
             KHAI KINH SỐ 8

NGHI THỨC KHAI KINH CẦU SIÊU
CŨNG NHƯ NGHI THỨC CẦU SIÊU

NGHI THỨC:
Đại chúng tề tựu, ban chủ lễ thắp đèn, đốt hương. Một bên Duyệt chúng (Mõ) một bên duy ma ( chuông)  ban chủ lễ đứng ngay ngắn chấp tay trước ngực. Nghe chuông đánh ba hồi 3 tiếng.
     Chủ Lễ bước tới trước một bước mật niệm.
          TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN
               Án lam xóa ha  (đọc 3 lần)
               Gõ tiếng chuông niệm tiếp
          TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
               Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ
              Đạt mạ ta phạ, bà phạ, truật độ hám
Chủ Lễ lạy quỳ ngay thẳng. Cầm 3 cây hương dâng lên ngang trán xướng niệm.
              Nguyện đem lòng thành kính
              Dâng lên đấng Tổ Tiên
              Đấng tối cao thiêng liêng
              Cùng Cha Trời, Địa Mẫu
              Phật, Thánh, Tiên, cao cả
              Khắp pháp giới mười phương
              Nguyện tối cao ân trên
              Cảm ứng linh gia hộ
              Cảm ứng linh tận độ
              Xa biển khổ nguồn mê
              Chóng quay về bờ giác
KỲ NGUYỆN:
Kim ( Nay)  có đệ tử chúng con tên là:-----------------------
Niên --------------nguyệt-----------------nhật---------------
Kim cứ ( Tại ) Cư Gia, Chùa, Đình, Đền, Thất,  Thôn--------------------Xã----------------------
Quận Huyện-----------------------Tỉnh----------------------Nước Việt Nam.
Gia Đường:  Kiến đàn cung phụng Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tu hương phúng kinh--------------( phục hồn) Tiên Linh húy kỵ----------------) cầu siêu độ sự.
Kim ( nay) tên gia chủ ------------------phụng vị-------------
Tên hương linh. Dứt sạch nghiệp chướng, tốc xả mê đồ siêu sanh Thiên Giới. Cung kính Cha Trời Mẹ Trời. Duy nguyện phù thùy chứng giám.
TÁN DƯƠNG
Đấng Cha Ông Tối Thượng
Vũ Trụ chẳng ai bằng
Cội Nguồn của muôn loài
Cha Trời luôn truyền dạy
Quy Y về Nguồn Cội
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Siêu sanh trở về trời
Hưởng phước vô cùng tận
QUÁNG TƯỞNG:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu
Cảm ứng linh không thể nghĩ bàn
Pháp thân vi diệu Đạo Tràng
Linh linh ứng ứng khắp cùng ứng linh
Cội Nguồn cung kính quy y
Về trời sống mãi không gì vui hơn
KÍNH LỄ:
Nhất tâm cung kính:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tối cao Tam Bảo. Cội Nguồn tất cả. Khắp pháp giới hư không. Bao trùm Trần Gian, Thiên Đàng Địa Phủ. Quá khứ, hiện tại, vị lai.
             ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nhất tâm cung kính:
Chí Tôn Thiên Đế. Long Hoa Giáo Chủ. Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khắp pháp giới hư không. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.
             ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)
Nhất tâm cung kính:
Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ. Pháp thân phân hóa mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ khắp Ta Bà thế giới sanh linh.
            ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Ban Chủ Lễ cũng như ban hộ niệm đồng tụng LONG HOA ĐẠI BI ở phần đầu Quốc Bảo Khai Kinh

TÁC BẠCH TIÊN SỚ:
Kế thủ ứng linh đấng Cha Ông
Cảm tương phước đức khấc từ ân
Vô biên khổ ải, vô  biên dứt
Ngũ thể đầu thành tịnh lục căn

Kim hữu đệ tử chúng con.------------------phụng sự tu hương phúng kinh-----------------( tịch điện” trai tuần, húy kỵ)--------------kỳ siêu độ sự.
Kim tắc:  Thượng khởi sớ chương.  Cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Duy hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng. ( đọc sớ )
PHỤC DĨ:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Ban xuống ân sâu. Ứng linh giải thoát chi môn. Siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc.
BÀI VỊ SỚ:
Việt Nam Quốc.-------------------Tỉnh-------------------Quận Huyện. Hiện trú ngụ tại Thôn----------------Xã  Phụng sự tu hương phúng kinh ( thiên cửu------------------( * )--------------húy kỵ ) Khai kinh chi lễ báo đáp thù ân kỳ siêu độ sự.
Kim đệ tử ( tang chủ) Đồng gia môn hiếu quyến. Nội, Ngoại đại tiểu đẳng.
DUY NHẬT BÁI CAN:
Cội Nguồn Cha Ông phủ thùy tiếp độ
THỐNG NIỆM:
Phụng vị------------------( phủ quân” nhụ nhơn” chi linh cửu ) chi linh.
TRƯỢNG THỪA:
Cội Nguồn:  Dĩ siêu thăng. Toàn lại Thiên Bút Kinh Văn nhi giải thoát tư lâm------------( * )-------------khai kinh chi lễ, kiền trượng thiền hòa ( Đạo Tràng) chi niệm phúng tụng Đại Thừa. Đại Đạo Thiên Ý Trời Cha. Gia trì siêu sanh Thiên Giới.
ĐẢNH LỄ:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tập thử hương nhơn cầu siêu độ sự. Kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái bạch.

Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tác đại chứng minh
Nam Mô A Men
Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần Chúa. Tác đại chứng minh.
Nam Mô A Men

CUNG PHỤNG:
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tiếp dẫn. Địa Tạng Từ Tôn, tiếp xuất u đồ chi khổ. Minh Dương Liệt Thánh đồng thùy mẫn niệm chi tâm.
PHỤC NGUYỆN:
Từ bi vô lượng lân mẫn hửu tình . Tiếp hương linh Thiên Đàng Cực Lạc tiêu diêu. Phò dương quyến Nam Sơn thọ khảo.
NGƯỠNG LẠI:
Tổ Tiên, Cha Trời Địa Mẫu chứng minh cẩn sớ.
Tuế thứ ---------------niên--------------nguyệt--------------nhật.
Con Cháu đệ tử chúng đẳng:
Hòa Nam Thượng Sớ.

Nếu không sớ thì:
Kim tắc ( 1 ) Cung Bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, duy nguyện từ bi phủ thùy tiếp độ:
Phụng vị --------------tên hương linh---------------chi hương linh. Nguyên thừa ơn trên dĩ siêu thăng, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.
Khuông phò Tín Chủ dĩ bình an. Tỷ hộ toàn gia nhi khương thái. Thiệt Lại hồng ân Cha Trời Địa Mẫu chứng minh cẩn bạch.
LINH CHÚ DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế. Đà la ni đế, ni ha ra đế
Ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha  (3 lần)
CHỦ LỄ XƯỚNG:
Thỉnh linh quy y Cội Nguồn
Thỉnh linh quy y Cội Nguồn
Thỉnh linh quy y Cội Nguồn
Đồng niệm: cho đến khi rước linh ảnh, hoặc bài vị đến trước bàn thờ Cha Trời Mẹ Trời.
Nam Mô A Men. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa linh ứng, ứng linh.
CHỦ LỄ XƯỚNG:
Trở về Cội Nguồn. Thành Tâm kính lễ
Đồng Hòa.
Tam Bái
Hửu chức xướng:
Hồ quỳ:
Hương Linh quy y Cội Nguồn
Hương Linh quy y Cha Trời
Hương Linh quy y Địa Mẫu
Hương Linh quy y Cội Nguồn. Hương Linh không còn sanh tử
Hương Linh quy y Cha Trời .  Hương Linh không còn khổ não
Hương Linh quy y Mẹ trời . Hương Linh không còn sa vào ác đạo
Hương Linh trở về Cội Nguồn. Hương Linh thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
NGUYỆN:
Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu phóng quang tiếp độ ------------------Phục vị ----------------chi Hương Linh
ĐỒNG HÒA:
Siêu sanh Thiên Giới
CHỦ LỄ SÁM THÁN:
Tội từ tâm khởi, đem tâm sám
Tâm giác ngộ rồi, tội liền tiêu
Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không
Thế mới thật là chơn sám hối
Nguyện Hương Linh.
ĐỒNG HÒA
Tội ức kiếp biến tan
ĐỒNG TÁN:
Thiện Tài đồng tử
Ngũ phận tam tham
Siêu sanh tử độ hương hồn
Tảo vãng về trời
Nhược nhơn, nhược nhơn quy y Nguồn Cội
Bất đọa tam đồ:
Nam Mô A Men:  Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chứng minh ( 3 lần )
CHỦ LỄ XƯỚNG:
Linh tại Cửu Huyền , đảnh lễ tạ
ĐỒNG HÒA:
Tam Bái
TẢ CHỨC XƯỚNG:
Thỉnh Linh hoàn cựu sở.

                       KHAI KINH KỆ

          Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu
          Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
          Nay con gặp đặng chuyên trì tụng
          Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu
ĐỒNG TỤNG:
Long Hoa bát nhã mật đa tâm kinh. Ở phần sau cùng Quốc Bảo khai kinh.
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
Nam mô a di đa bà dạ. Đá tha già đa dạ. Đá địa dạ tha
A di rị đô bà tỳ. A di rị đá, tất đam bà tỳ. A đi rị Đá, tỳ ca lan đế. A di rị đá, tỳ ca lan đa , già di nị, già già na,
Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.
HỒI HƯỚNG:
          Cầu siêu công đức thù thắng hạnh
          Vô biên thắng phước giai hồi hướng
          Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
          Tốc vãng vô lượng quang siêu độ

          Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
          Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
          Nguyện theo Thiên Ý hành Đại Đạo
          Nguyện an trụ chân như Nguồn Cội
          Nguyện dĩ thử công đức
          Phổ cập ư nhất thiết
          Ngã đẳng dữ chúng sanh
          Giai cọng thành Đại Đạo
PHỤC NGUYỆN:
Đệ Tử Chúng Đẳng :  Cập Tín Chủ cung tựu Cha Trời Địa Mẫu, phúng tụng đại thừa kinh chú, xưng tán hồng danh Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu . Công đức chuyên vì kỳ siêu Hương Linh-----------------pháp danh---------------tốc xả mê đồ, siêu sanh Thiên Giới. Nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.
Nguyện Hương Linh đắc Đạo cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc. Âm Siêu Dương thái , pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình. Nhân Loại anh em khắp cùng, tề thành Đại Đạo.
Nam Mô A Men:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu cứu khổ ban xuống ân sâu
TAM TỰ QUY Y:
Tự Quy Y  Nguồn Cội : Tổ Tiên, tối cao vô thượng.
Đương nguyện, chúng sanh. Nhân loại anh em thế giải Đại Đạo phát vô Thượng Tâm.
          ( gõ tiếng chuông đồng lạy 1 lạy)
Tự Quy Y  Thiên Ấn,Thiên Bút :
Đương nguyện, chúng sanh. Nhân Loại anh em, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải.
           ( gõ tiếng chuông đồng lạy 1 lạy )
Tự Quy Y Cha Trời, Địa Mẫu:
Đương nguyện, chúng sanh. Nhân loại anh em thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.
   ( gõ tiếng chuông đồng lạy 3 lạy bái bốn bái)
                       *          *           *

                         SỚ LÀM TUẦN
Vạn Đức Từ Tôn. Chững tế u minh chi lộ----------------tuần phủ chi kiền, kỳ tiến bạt chi chương. Nhứt niệm chí thành, thập phương cảm cách.
BÀI SỚ VỊ:
Việt Nam Quốc--------------------------Tỉnh------------------Quận Huyện---------------------Xã--------------------Thôn. Cung tự vu----------------------Tự Phụng Sự tu hương phúng kinh--------------------chi trai tuần báo đức thù ân kỳ siêu độ sự.
Kim đệ tử chúng con--------------------------
Duy Nhật Bái Can:
Cội Nguồn Tối Cao : Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu phủ thùy tiếp độ.
THỐNG NIỆM:
Phụng vị---------------------
Trượng Thừa:
Hồng Ân Cha Trời, Địa Mẫu, ban cho các cõi nước Trời. Y diệu pháp cao đăng Thiên Đàng Cực Lạc.
Tư Lâm-----------------Chi trai tuần. Chánh tri khôn phủ đệ----------------Điện------------------Minh Vương án tiền trình quá. Do thị túc thanh phạm vũ. Tổ Triễn trai nghi, kiền trượng thiền hòa tuyên dương pháp sự. Phúng tụng Đại Thừa. Pháp bảo tôn kinh. Gia thì vãng sanh tịnh độ thần chú.
ĐẢNH LỄ :
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Tam Thân Bửu Tướng. Vạn Đức Kim Dung, tập thử Thiện Nhơn. Kỳ cầu siêu độ. Kim tắc cẩn cụ, sớ văn hòa nam bái bạch.
Nam Mô A Men:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa mẫu hóa độ Linh Căn cảm ứng chứng minh.
Nam Mô A Men:
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cảm ứng chứng minh
DIÊM PHỤNG:
Tam thừa Thượng Thánh. Tứ Phủ Vương Quan. Thập Điện Tử Vương. Minh Vương Liệt Thánh đồng thùy tiếp độ, cọng chứng vãng sanh.
PHỤC NGUYỆN:
Từ Bi bất xả. Tế độ vô biên. Quá giả xá. Tội giả trừ. Tiếp Hương Linh, suyền đăng siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc. Phước tự tăng, lộc tự chí.
Bảo nhi tôn thọ hưởng Nam Sơn.
NGƯỠNG LẠI:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Chứng minh cẩn sớ
Tuế thứ---------------niên---------------nguyệt---------------
Đệ Tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.
           --------------------------------------------


Những điều cần chú ý:
Quốc Bảo khai kinh, là những phần Văn Kinh cơ bản.
Còn muốn thêm hay bớt kinh văn. Cho phù hợp khôn khổ hành lễ. NGỘ BIẾN, TÙNG QUYỀN.
Thời ban tổ chức khai kinh. Cũng người tổ chức khai kinh, không cần phải khuôn rập theo Văn Kinh.
Mà tùy nghi thêm hoặc bớt Văn Kinh. Cho phù hợp nơi hành lễ. Không làm trở ngại cho việc hành lễ.
                         *           *           *               KHAI KINH SỐ 9

        NGHI THỨ TANG LỄ CƯ GIA

                   LỄ KHAI KINH

CỬ TÁN:
               Tâm nhiên ngũ phận
                 Phổ biến thập phương
                 Hương yên đồng tử ngộ chơn thường
                 Tỷ quán thiệt nan lường
                 Thoại ái trường quang
                 Kham hiến pháp trung ương
Nam Mô A Men:  Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ( 3 lần )
CỬ TÁN TIẾP:
                Hải chấn triều Âm thuyết phổ môn
                Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn
                Dương chi nhất đích chơn cam lộ
                Tán tác sơn hà địa địa xuân
Nam Mô A Men: Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần)
CHỦ LỄ NÓI PHÁP NGỮ:
               Phù thử thủy giả
               Bát công đức thủy tự thiên chơn
               Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần
               Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới
               Cá trung vô xứ bất siêu luân
               Thủy bất tẩy thủy
               Diệu cực pháp thân
               Trần bất nhiễn trần
               Phản tác tự kỷ
               Quyên trừ Nội Ngoại
               Đản địch đàn tràng
               Sái khô mộ chi, tác dương xuân( hay phùng xuân)
              Kiết uế ban nhi thành tịnh độ
              Sở vị Đạo Nội Ngoại
              Trung Gian vô trược uế
              Thánh, Phàm, u hiển
              Tổng thanh lương
CỬ TÁN:
              Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy
              Năng linh nhất đích biến thập phương
              Tinh chuyên cấu uế tận tiêu trừ
              Phổ sái pháp diên ( đàn tràng) tất tịnh thanh
Nam Mô A Men Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu ( 3 lần)
CHỦ LỄ CỬ:
Giáo hữu Đại Bi Chơn Ngôn cẩn trì y tụng.

ĐỒNG TỤNG LONG HOA ĐẠI BỊ
Ở phần trước Quốc Bảo Khai Kinh
Tụng xong Chủ Lễ
CỬU TÁN:
Cha Trời Địa Mẫu: Như tịnh mãn nguyện. Diệt như  thiên nhật phóng quang minh.
Viên quang phổ chiếu ư thập phương
Hỷ xả từ bi giai cụ túc
Nam Mô A Men :
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Vô tận hư không cảm ứng linh thiên khắp cùng vũ trụ.
CHỦ LỄ XƯỚNG:
Kê thủ từ bi đấng Giác Tôn
Cảm đương phước đức khất từ ân
Vô biên khổ ải vô biên chứng
Ngũ thể đầu thành sạch nhục căn
Chí Tôn:  Đức tướng nan tận tán dương
Kim hửu đệ tử ------------------chúng đẳng tu hương hiến cúng phúng kinh----------------( khai kinh------------------)
Kỳ siêu độ sự.
Kim tắc cần cụ khai khởi sớ chương: Cung bạch Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Duy nguyện từ bi phủ thùy chứng giám.
( đến đây công văn đọc sớ)

CỬ TÁN:
Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh thiên
Cứu độ Hồn Linh khắp mọi miền
Thành tâm cung kính dù một niệm
Siêu sanh thiên giới sống bình yên
Nam Mô A Men:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. ( 3 lần)
ĐỒNG TỤNG:
       Cội Nguồn Đại Đạo rất cao sâu
       Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
       Nay con gặp đặng chuyên trì tụng
       Nguyện rõ chân kinh lý nhiệm mầu
ĐỒNG TỤNG
LONG HOA BÁT NHÃ MẬT ĐA TÂM KINH
Ở phần sau cùng Quốc Bảo Khai Kinh
Xong rồi tiếp đến tụng vãng sanh quyết định chơn ngôn
Nam mô a di đa bà dạ. Đá tha dà đa dạ. Đá địa dạ tha.
A di lị đô bà tỳ. A di li đá, tất đam bà tỳ. A di li đá, tỳ ca lan đế. A di li đá, tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ. Ta bà ha ( 3 lần )
ĐỒNG TỤNG:
Nguyện sanh Thiên Giới sống an vui
Cực Lạc trường sanh không già chết
Trở về Nguồn Cội ngộ tâm giải thoát
Hết khổ hết sầu dứt đọa sa.
ĐỒNG HÒA
Nam Mô A Men:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu, ứng linh khắp cả pháp giới hư không cứu khổ Hương Linh siêu sanh Thiên Giới.
ĐỒNG XƯỚNG TỤNG :

        Cội Cha Ông hư không rỗng lặng
        Cảm ứng linh khó đặng nghĩ bàn
        Pháp Thân vi diệu Đạo Tràng
        Linh Linh ứng ứng khắp cùng ứng linh
        Chúng con thệ nguyện quy y
        Hành trì Thiên Ý rộng gieo đức lành
        Nam Mô vô tận Cội Nguồn
        A Men như ý nguyện thành A Men
                      *          *           *
GHI CHÚ:
Trước khi làm lễ khai kinh. Trên bà phải có quyển kinh để sẳn. Trong lúc đại chúng tụng tám câu kinh kệ nầy.
Vị Chủ Lễ đưa tay trái mở quyển kinh ra thời mới đúng pháp khai kinh. 
                         ----------------------------

                      BÀI SÁM TÁNG
     Đưa Tang. Hay Tụng Kinh siêu độ hồn linh

            Cõi hồng trần giở thân trăm tuổi
            Kiếp phù sanh thay đổi vô thường
                  Có thân nên khổ không ngừng
        Sanh già bệnh tử có chừa ai đâu
             Bởi phàm thân khó mong tránh khổ
             Thân mất rồi chôn bỏ nghĩa trang
                  Hay là tống táng đồng hoang
         Hay là chôn cất xốm làng cách xa
              Mau giác ngộ thiện tâm giải thoát
              Nương Cội nguồn chuyển kiếp siêu sanh
                  Cha Trời, Địa Mẫu anh linh
         Thần thông vô hạn vô biên tận cùng
                  Hồn Linh nhớ niệm Cha Trời
         Siêu thăng cực lạc phản hồi Thiên Quê
              Xa Cội Nguồn  lạc lối lầm mê
              Vô Minh xây chuyển ê hề họa tai
                   Trần gian cõi tạm xưa nay
          Sống thời còn đó trắng tay lìa trần
              Khi chết đi sang giàu cũng bỏ
              Hồn ra đi muôn thuở trở về
                  Dù cho giàu đến cở nào
          Cũng đành bỏ lại rốt cùng như không
                   Còn thân còn cả giang sang
          Mất thân đến cả cả cháu con cũng lìa
               Hồn thức tỉnh mau về Nguồn Cội
               Niệm Trời Cha hết tội siêu thăng
                    Không còn sa đọa chuyển luân
           Ra vào ba cõi xuống lên sáu đường                Đời dĩ vãng gương người còn đó
                Tranh giành nhau nào có được chi
                    Làm vua đến lúc ra đi
           Cung vàng điện ngọc đem theo được nào
                Gieo nghiệp ác Âm Tào tới trước
                Cõi Âm Ti muôn kiếp khốn nguy
                     Hồn linh khốn khổ biết bao
           Hành hình đủ thứ đớn đau nghìn trùng
                Khi còn sống không tìm về Cội
                Thân mất rồi Hồn lạc sông mê
                     Ác nghiệp xây chuyển thảm thê
           Luân hồi báo quả biết bao thảm sầu
                 Hồn mau tỉnh quay đầu bờ giác
                 Nghe kệ kinh giải thoát họa tai
                     Mau mau tỉnh giất u mê
           Tìm về Nguồn Cội theo chân Cha Trời
                Quyền lực mấy kiếp người giả tạm
                Sang đến đâu khó trọn mang theo
                      Rốt rồi tất cả đều không
           Chỉ còn nghiệp ác mang theo đọa đày
                 Trường danh lợi mưu nầy kế nọ
                 Án công hầu thủ đoạn đua chem
                      Sang, giàu, nghèo, khổ tài năng
            Chung quy rồi cũng một phen tan tành
                  Kiếp bụi trần trả lại bụi trần
             Hồn lìa khỏi xác thảy đều trắng tay
                 Bao những kẻ lầm mê tàn bạo
                 Tưởng đâu rằng sự nghiệp muôn năm
                      Thủy Hoàng thời được cái chi
             Hít le đổ nát biết bao nhọc nhằn
                  Vậy mới biết sang hèn quyền thế
                   Dại với khôn giàu có vua quan
                         Cuối cùng một nấm mồ hoang
             Cái thân thối rữa đất ăn còn gì
                   Ôi sách sử còn ghi phản tỉnh
                   Họ Thạch giàu hơn cả ông vua
                       Cuối cùng cũng lại trắng tay
             Chết đi hóa kiếp sanh ra thằn lằn
                   Hồn ơi hỡi phản hồi thức tỉnh
                   Tám trăm năm Bành Tổ sống lâu
                         Cuối cùng xác cũng già nua
             Xác trần bỏ lại ở nơi cõi trần
                   Biết bao kẻ xanh mày mặt ngọc
                   Biết bao người vàng bạc ức muôn
                       Xem đi xét lại chung quy
             Cuối cùng rốt lại còn chi sạch sành
                   Hãy tỉnh giất quy về Nguồn Cội
                   Niệm Trời Cha vạn hội siêu thăng
                        Thiên Đàng cực lạc an ban
             Đất đai châu báu hào quang sáng ngời
                  Mùi tục lỵ vướng vào là khổ
                  Bả lợi danh cám dỗ khốn nguy
                     Sống thời thấy chết còn chi
            Mấy ai sống mãi uổng công tranh giành
                Còn chút trí xét đời nghĩ lại
                Chốn trần gian cõi tạm vô thường
                     Vắng đi hơi thở còn gì
             Xác thân bỏ lại Linh Hồn bơ vơ 
                  Hãy thức tỉnh nương nhờ Nguồn Cội
                  Niệm Cha Trời hồn đặng siêu thăng
                      Về Trời sống mãi  vô biên
             Thiên Đàng Cực Lạc bình yên sang giàu
                  Lời kệ kinh nghe rồi tỉnh giất
                  Muôn việc đời rốt hết là không
                       Chỉ còn tánh đức thiện căn
              Mới là đáng quý linh thiên tột cùng
                  Xét thân nầy đến hồi tan rã
                  Thời hết mong khó nổi tu nhơn
                       Nghiệp trần xây chuyển hồn linh
              Tam đồ sa đọa biết bao khốn cùng
                   Chờ đến lúc không còn hơi thở
                   Thời ôi thôi khó thể lo toan
                        Hồn linh vào cảnh tối tăm
               Khó mong thoát khỏi Âm Ti đọa đày
                    Sống cứ mãi mê lầm trần thế
                    Mà quên đi cái chết không xa
                         Trăm năm cũng chẳng đâu là
               Cuối cùng nhận lấy nấm mồ nghìn thu
                    Bóng trăng lu buồn ru  ác xế
                    Tháng ngày qua thăm ghé mộ phần
                         Cỏ xanh quạnh quẽ vô cùng
           Gió, Mưa, Nắng, Tuyết, bão bùng cô đơn
                Hồn tỉnh giất nghe kinh nhẹ gót
                Vượt sông mê bờ giác không xa
                     Kìa là Đức Mẹ Trời Cha
           Nương nhờ thần lực vượt qua mê lầm
                Nguyện siêu sanh về miền cực lạc
                Nguyện xa lìa ác nghiệp trần lao
                     Thiên Đàng tiên cảnh an vui
           Trường xuân tự tại, tiêu dao hưởng nhàn
                     Nam Mô vô tận Đạo Tràng
            A Men giải khổ linh hồn, A Men
                             *          *     
              KHAI KINH SỐ 10 

                NGHI THỨC CẦU AN
                    LỄ THÀNH HÔN  

Những điều cần biết trước:
Trước khi cử hành nghi thức. Cầu an, lễ thành hôn:
Hai Họ.  Phải có mặt tại Cư Gia, hay Đền Thờ, Chùa, Thất.
Từ nơi Bệ Thờ Chánh Điện Đại Đạo nhìn ra.
Hai Họ sắp hai hàng:
Nam Giới đứng bên trái.
Nữ giới đứng bên phải.
Cô Dâu, Chú Rể :  đứng ở giữa hai họ phía sau ban chủ lễ.  Dâu bên phía Nữ.  Rể bên phía Nam.
Ban Chủ Lễ :  đốt nhang, đèn, xông trần.  Rồi mới thỉnh Đức Thầy. Hay Tôn Sư,  ra làm Chủ Lễ  Khai Kinh.
Chuông đánh 3 hồi trước. Trống đánh 3 hồi sau.
              ĐI VÀO NGHI THỨC HÀNH LỄ
                    Chuông nhỏ đánh 3 tiếng
Chủ Lễ xướng tụng.  Cô Dâu, Chú Rể  quỳ xuống lắng nghe lời kinh.

Nhất tâm cung kính:
Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Pháp Thân Linh Giác Tối Cao Tam Bảo. Khắp pháp giới mười phương. Bao trùm, Trần Gian, Thiên Đàng, Địa Phủ. Quá khứ, hiện tại, vị lai.
       ( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể lạy xuống)
Nhất tâm cung kính :
Chí Tôn Thiên Đế, Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương
Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Khắp pháp giới hư không, quá khứ, hiện tại, vị lai.
Thiên Đàng, Trần Gia, Địa Phủ.
      (gõ tiếng chuông cô dâu chú rể lạy xuống)
Nhất tâm cung kính:
Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ. Phân Hóa
Mười phương. Chuyển đại pháp luân. Thiên Đàng,
Trần Gian, Địa Phủ. Cứu khổ sanh linh khắp Ta Bà thế
Giới.
      ( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể lạy xuống)
Chủ Lễ  xướng tụng :  cùng ban chủ lễ xướng tụng theo
                  Nguyện cho đôi phu thê
                  Luôn bình an vạn sự
                  Chung một lòng thệ nguyện
                  Tỏa ngát hương thủy chung
                  Sống an vui trăm tuổi
                  Gắng bó mãi yêu thương
                  Sống hòa thuận yên vui
                  Nhọc nhằn luôn có nhau
                  Như dạ xốn lòng đau
                  Như cờ bay trong gió
                  Mãi như chim liền cánh
                  Mãi như cây liền cành
                  Dù cho biển cạn
                  Dù cho non mòn
                  Lòng vẩn ngập tràn
                  Chung thủy cùng nhau
                  Dù cho nhan sắc tàn phai
                  Cũng không thay đổi tình yêu vợ chồng
Nam Mô Tiên Tổ, Cha Trời.
A Men Địa Mẫu chứng thời chứng tri
     ( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể đồng bái lạy)
PHỤNG BẠCH:
Hôm nay ngày-------------tháng -------------năm-----------
Nước Việt Nam.
Tại nơi :  Cư Gia. Đền Thờ. Có cô Dâu, chú Rể. 
Thiện Nam Chú Rể tên là-------------------pháp danh nếu
Có.----------------
Tín Nữ Cô Dâu tên là--------------------pháp danh nếu có-
------------------- Được sự đồng ý hai bên Cha Mẹ. Long trọng tổ chức thành hôn vu quy cho hai con
Nguyện Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Long Hoa Giáo Chủ, Quốc Vương Thỉ Tổ Hùng Vương. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ban xuống ân sâu, hạnh phúc lứa đôi vạn sự bình yên, trăm năm hảo hợp. Vạn hạnh keo sơn
Sanh con đẻ cái hiếu báo ơn trên Ông Bà Cha Mẹ lưu truyền nòi giống.
       ( gõ tiếng chuông cô dâu chú rể đồng bái lạy)
                          Cô dâu chú rể
               Hướng về bệ thờ Cha Mẹ Trời
Đồng xướng nguyện rằng:
               Đã yêu, yêu đến bạc đầu
         Không vì hờn giận chia lìa lẫn nhau
               Hiếu nghĩa đối với hai bên
         Cũng đều cho trọn mười phân vẹn mười
               Tơ duyên là đạo của Trời
         Thương yêu là đạo của người mình yêu
               Chúng con thề nguyện thỉ chung
          Trăm năm tơ tóc keo sơn một lòng
                Nam Mô vô tận Cội Nguồn
          A Men như ý nguyện thành A Men
       Cô Dâu, Chú Rể ngâm kệ thệ nguyện xong
Đức Thầy, hay Tôn Sư: bưng chén nước trên bệ thờ xuống.
Dùng một bông hoa. Nhúng vào chén nước Thánh Thủy rồi điểm nhẹ lên trên đỉnh đầu của hai người.
Niệm Chú:
        Đát chỉ đá.    
       Ám dà la phạ đá, dà la phạ đá, la dà phạ đá, la dà phạ đá sa ha.
       Thiên La Thần, Địa La Thần. Nhân ly nạn, nạn ly thân. Nhất thiết tai ương hóa vi trần.
Hạnh phúc đâm chồi tai họa tiêu tan.

Tiếp theo là phần hai bên  trao nhẫn cho con.
Chủ Lễ :  xướng đọc kệ rằng”
         Gói gắm trao con chiếc nhẫn nhà
         Rằng đây quà tặng của Mẹ Cha
         Báu vật nói lên trong dụng ý
         Thương nhau nhường nhịn phước nở hoa

         Đạo Nhẫn nhu hòa vật điểm trang
         Với ba chữ nhẫn quý hơn vàng
         Hạnh phúc bình yên nhờ đức nhẫn
         Nhẫn là nhường nhịn nghĩa tào khang

         Nhẫn nhịn vì nhau chẳng phải hèn
         Gặp phải sự đời lúc khó khăn
         Nhớ lấy công phu thường nhịn nhẫn
         Vượt qua dông bão đến đất bằng

         Tam nhẫn hành trang nhớ công phu
         Vợ Chồng nhẫn nhịn rạng đường tu
         Thuận hòa hạnh phúc nhờ nhịn nhẫn
         Nhẫn nhịn tai qua, võng lọng dù
Chủ Lễ tuyên bố.  Lễ cầu an thành hôn đến đây là kết thúc. Chúc hai Họ vạn sự như ý.
        
         ( đánh hồi chuông, hồi trống kết thúc)
         
                                
                    
                     
                      LONG HOA
       BÁT NHÃ TÂM KINH
                                    1
         
           Nầy tất cả Thiện Nam nghe rõ
           Với cùng là Thiện Nữ nghe đây
               Muốn thành chánh quả Như Lai
       Phải tường phải tận Tổ Tiên Cội nguồn
            Cần phải rõ thấu cùng chân Tướng
            Thể Cội nguồn không cấu nhiễm ô
                  Cội Nguồn thể Tướng Hư Vô
       Bao trùm rộng khắp hư không tận cùng
            Cần hiểu rõ Cội Nguồn chân Tánh
            Không Tánh gì mới thấy Tánh Chân
                Tánh không, không Tánh Cha Ông
        Khắp cùng vũ trụ linh thông đất trời
            Cần hiểu rõ Cội nguồn Chân Pháp
            Thể giác linh cùng khắp hư không
                  Ý không, không ý, ý không
        Như như độc lập dung thông Đại Đồng
             Nào hiểu rõ cội Nguồn Linh Giác
             Không thinh hương xúc pháp mắt tai
                  Cũng không miệng mũi chân tay
       Cũng không màu sắc thinh thinh bao trùm
             Thể Linh Giác Cội Nguồn trong sạch
             Tối linh thiên không diệt không sanh
                 Thường hằng thanh tịnh vô vi
        Không thêm không bớt như như thường còn
                Nầy hiểu rõ cho tường Nguồn Cội
                Thể an nhiên vô niệm như như
                  Còn như động niệm pháp thân
         Sanh sanh hóa hóa vô biên tận cùng
                  Sanh ra ngũ uẩn, lục trần
          Cũng như lục thức hình thành lục căn
                  Sanh ra mười hai nhân duyên
          Hợp tan, tan hợp không sao kể cùng
                  Khởi sanh đủ loại chủng hình
          Diệt sanh, sanh diệt tận cùng diệt sanh
                  Tịnh thời tất cả đều không
          Động thời tất cả khởi sanh trùng trùng
                  Tịnh là chân pháp đại thiền
          Như như vắng lặng hiệp vào Chân Như
                  Vô Niệm phiền não sạch không
         Còn đâu vọng chấp còn đâu não phiền
                  Nếu không hội ngộ Cội Nguồn
          Vô minh vọng chấp niếu trì khởi sanh
                  Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức sanh sôi
          Hình thành căn nghiệp ôi thôi trùng trùng
                   Căn Thân Ngũ Uẩn ra đời
          Là do vọng chấp sanh thời khởi sanh
                   Ngũ Uẩn Nguồn Cội giai không
           Tử sanh, sanh tử rõ thông biến bờ
                   Có- Không làm chủ được rồi
            Tử sanh, sanh tử phản hồi tự nhiên
                   Không thì tất cả đều không
           Có thì có cả khắp trong đất trời

                  Chúng con hội ngộ được rồi
            Không còn lo sợ sanh thời tử sanh
                  Vô vi linh thể Cha Ông
             Không hình không tướng cũng không sắc màu
                  Cội Nguồn trong sạch nhiệm mầu
             Không hương không vị không mùi không thân
                   Tự nhiên không đến không đi
             Bao trùm vũ trụ hư không tột cùng
                    Không rờ dụng thể vô hình
             Không tai, mắt mũi, muôn nghìn cái không
                    Không thể sờ mó thấy xem
             Hiển linh, linh hiển vô biên tận cùng
                    Cội Nguồn pháp thể đại đồng
             Pháp thân bình đẳng khắp cùng mọi nơi
                    Cội Nguồn pháp thể Cha Ông
             Không thêm không bớt như như bao trùm
                   Thế mà khởi dụng lạ lùng
            Sanh sanh hóa hóa khắp cùng khắp nơi
                    Tạo ra sự sống vô biên
            Tạo ra thế giới nhân duyên xoay vần
                    Từ không sang có nối liền
            Lục trần, lục thức cùng là lục căn
                    Hình thành chứng đắc ngại ngăn
            Là do phân biệt ái ưa gieo mầm
                    Chúng con thức tỉnh được rồi
            Giai không ngũ uẩn phản hồi chân nguyên
                    Không còn sợ hãi tử sanh
            Không còn mộng tưởng đảo điên xa lìa
                    Vô Minh tận diệt được rồi
            Cũng không diệt hết phần nào Vô Minh
                    Cội Nguồn hội ngộ chân như
            Ba la thần chú, thậm thâm thượng thừa
                    Đẳng đẳng minh chú tiêu trừ
            Diệt vô lượng khổ hết còn khổ dau
                    Không còn thần chú nào hơn
             Giải thoát tất cả sạch trơn khốn cùng
                              Yết đế yết đế
                              Ba la yết đế
                              Ba la tăng yết đế
                              Bồ đề tát bà ha
                -----------------------------------------
            
            


                         LONG HOA
         BÁT NHÃ TÂM KINH
                         2
               Khi hội ngộ Cội Nguồn
                     Mới giác ngộ ra rằng
                     Do phân biệt vọng chấp
                     Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
                     Cấu kết hiện sanh ra
                     Năm uẩn Cội trống không
                     Giác ngộ được điều đó
                     Sanh tử hết lo xa
                     Mọi khổ đau ách nạn
                     Tận diệt mọi tai qua
                                 * * *
                     Cội Nguồn vốn sạch không
                     Vô vi cùng cùng khắp
                     Cội Nguồn không hình tướng
                     Cũng không màu không sắc
                     Không thêm cũng không bớt
                     Không ý cũng không thức
                     Không không và sạch không
                                     * * *
                     Cho nên trong cái không
                     Vi diệu thậm thậm thâm
                     Khởi sanh ra tất cả
                     Vọng chấp luôn thọ tưởng
                     Khởi sanh ra ngũ uẩn
                     Sáu trần và sáu căn
                      Sáu thức cũng như thế
                      Nhân duyên luôn lôi kéo
                      Theo định luật nhân quả
                      Luân hồi sanh sanh tử
                      Khi hội ngộ làm chủ
                      Không có Vô Vô Minh
                      Cũng không hết Vô Minh
                      An như và tự nhiên
                      Không đi vào chứng đắc
                      Không khởi tâm chấp trước
                      Cội Gốc là không không
                      Trở về Cội Cha Ông
                      Nên tâm hết chướng ngại
                      Nên không còn sợ hãi
                      Làm chủ sanh sanh tử
                      Động Tịnh theo tự nhiên
                      Cảm ứng vô vô biên
                      Cội Nguồn linh chú lớn
                       Cao tột đại linh thiên
                       Không có chú nào hơn
                       Có thể so sánh được
                       Cội Nguồn vô vô tận
                       Diệt tiêu tan tai nạn
                       Diệt trừ mọi khốn khổ
                       Cha Trời tuyên tuyên thuyết
                       Linh chú qua bờ giác
                       Bát Nhã mật đa tâm kinh
                       Yết đế yết đế
                       Ba la yết đế
                       Ba la tăng yết đế
                       Bồ đề tát bà ha
              -------------------------------------
                     
                      LONG HOA
      BÁT NHÃ TÂM KINH
                         3

Nầy Thiện Nam Tín Nữ:
Cội Nguồn Cha Ông. Linh Giác Chân Như, thể tướng rộng lớn như hư không.
Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn. Chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch. Chẳng thêm chẳng bớt, thể tướng rộng khắp bao trùm tam thiên đại thiên thế giới, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ chỗ nào cũng có. Linh Giác Cội Nguồn vô nhiễm vô vi.
Cội Nguồn Bản Thể Linh Giác Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Pháp thân vô thỉ vô chung. Không có tai, mắt, mũi, lưỡi, không có thân, ý, thậm chí không có sắc,
Thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có vọng chấp phân biệt. Nên không có ý thức giới. Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Thấy- Nghe- Hay- Biết tự nhiên.  Nên không có ngũ uẫn. Bản thể linh giác chân như Tổ Tiên rộng khắp  vi diệu thâm thâm không thể nghĩ bàn.
Muốn hội nhập Cội Nguồn. Không nên có sở trí. Sở đắc. nên không diệt hết vô minh, thế mà vô minh tận. Lão Tử tận. Chân tướng Cội Nguồn. Trong cái không động niệm hiện ra cái có.  tất cả cái có Cội Nguồn rốt ráo là không. Cho nên không còn sợ hãi. Lìa xa mộng tưởng đảo điên. Cứu cánh hội nhập trở về Cội Nguồn tự nhiên an vui tự tại. Thần thông cảm ứng vô tận. Uy lực vô biên. Đại Minh Thần Chú. Vô Thượng Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú. Tiêu trừ khổ ách nạn tai.
Yết đế, yết đế. Ba la tăng yết đế, ba la tăng yết đế. Bồ đề A Men như ý tát bà ha.
Nam Mô A Men:
Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên. Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận theo nghĩa cả. Thiên Ý Cha Trời.
Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
              ( gõ chuông đồng bái lạy)
Nam Mô A Men:
Đượng nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thấu suốt kinh tạng trí huệ  như hải.
              ( gõ tiếng chuông đồng bái lạy)
Nam Mô A Men:
Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.

              Nguyện đem công đức nầy
              Hồi hướng khắp tất cả
              Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ
              Hết khổ, hạnh phúc, an vui
                        *          *           *
Quốc Bảo khai kinh đến đây là hết. Những gì lợi ích trong Quốc Bảo khai kinh là không thể nghĩ bàn.  Nơi nào có Quôc Bảo khai kinh. Thời nơi đó có Cha Trời, Địa Mẫu. Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Giáng ngự. Hồn Thiên Dân Tộc phò trì. Khí Thiên Sông núi bảo bọc che chở. Quốc bảo khai là báu vật đất trời tối đại linh thiêng chỉ cần thành tâm ca ngợi cũng đặng siêu thoát vô lượng tội ác. Tai họa lớn biến thành tai họa nhỏ. Tai họa nhỏ biến thành tiêu tan.
Huống chi là đọc tụng. Dù chỉ là một câu cũng linh ứng vô cùng. Nếu nhớ được một câu, hay một bài khai kinh thời coi như chuyển họa thành phúc. Vì Quốc Bảo khai kinh chính là Thiên Ý , Thiên Bút của trời.


                      THIỀN SƯ

            TƯỜNG KHÔNG VÂN
            THÍCH HẠNH PHONG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét