. . . . VĂN LANG CHIẾN SỰ 3 ~ tranminhthang1145

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

VĂN LANG CHIẾN SỰ 3

QUỐC BẢO CHÂN KINH

VĂN

LANG

CHIẾN

SỰ

3

THIÊN ẤN     THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ     QUẢNG NGÃI

2013

Nguyễn Đức Thông


QUYỂN 3PHẦN 15

Nói về Quân Ngô tiến qua Bắc Văn Lang thế mạnh như chẻ tre đánh đâu thắng đó chiếm lấy các quận huyện chẳng khó khăn gì cả. Quân địa phương Việt Trung Nguyên khiếp kinh bỏ chạy. Hạp Lư cười ha hả nói quân Việt Trung Nguyên dồn hết vào phía Nam chống trả lại quân Văn Lang, còn binh lính đâu mà chống trả lại quân ta. Đời Ông Cha thế lực quân Ngô chưa đủ mạnh nên chưa lấy được Bắc Văn Lang. Nay thế lực quân Ngô Ta như nước vỡ bờ Bắc Văn Lang sẽ là của Ta. Đại Quân  Hạp Lư tiến đến đâu thời quân địa phương Việt Trung Nguyên bị đánh bại đến đó. Khi quân Ngô tiến sâu vào huyện Điền Lý. Sắp đến Dương Giao Châu. Thời nghe quân reo dậy đất quân Việt Trung Nguyên xuất hiện ước lượng hơn 2 vạn quân. Tướng dẫn đầu quân Trung Nguyên là Việt Vương Doãn Thường.


Nói về Việt Vương Doãn Thường là Việt Vương đời thứ hai sau Việt Vương Tế Gia, nhà quân sự, chính trị, binh pháp thiên tài chuyển xây tình thế đủ sức nổi lên chiếm lấy Bắc Văn Lang. Điều binh khiển tướng có một không hai trong thời ấy. Phía Nam Bắc Văn Lang, tức là Nam Việt Trung Nguyên đủ sức chống trả lại thế lực Vua Hùng. Phía Bắc, Bắc Văn Lang tức là Bắc Việt Trung Nguyên phòng thủ vững chắc không sợ các thế lực ngoại ban tấn công xâm lấn từ Phương Bắc. Nói về Hạp Lư Vua Ngô xua quân xâm lược tiến đánh Việt Trung Nguyên thế mạnh như chẻ tre, quân binh tràn tới đâu quân địa phương Việt Trung Nguyên tan rã đến đó. Hạp Lư vô cùng cao ngạo tiến quân đánh thẳng thọc sâu vào địa phận Việt Trung Nguyên. Quân Việt Trung Nguyên thua chạy có cờ. Hạp Lư càng tiến sâu vào Việt Trung càng cao ngạo. Nói Thế lực quân Việt Trung Nguyên suy yếu thấy rõ. Vua Ngô  Hạp Lư cho đây là cơ hội chiếm lấy việt Trung Nguyên  cho bằng được. Việt Vương Doãn Thường nghe tin Vua Hạp Lư trực tiếp chỉ huy 25 vạn quân chủ lực  tiến đánh Việt Trung Nguyền liền trực tiếp thống lĩnh quân binh đối mặt với Hạp Lư Vua Ngô quyết đánh bại Vua Ngô Hạp Lư trong trận chiến xâm lược nầy. Hầu làm khiếp đảm các nước Phương Bắc như Sở, Tề, Tấn vân. và …vân vân.

Doãn Thường ra lịnh:

Linh Việt Hàn: Có Thần. Nguyên Soái thống lĩnh 2 vạn quân đến Huyện Dương Hạ bí mật phục kích chờ cho quân Ngô đi qua tiến sâu vào Trung Nguyên mới dàng quân ra phục kích chận đánh đường rút lui của chúng.  Tuân Lịnh.

Linh Cô Phù nghe lịnh: Có Thần. Chủ Tướng thống lĩnh 3 vạn quân ẩn mình phục kích phía đông Huyện Điền Lý. Khi nào thấy pháo lệnh bắn lên trời nghe giao tranh khóc liệt thời mới xuất hiện từ cánh đông Huyện Điền Lý nhanh chóng tiến quân đánh bọc lên vào khúc giữa cắt đứt làm hai quân Ngô. Tuân lịnh.

Linh Quang Dũng nghe lịnh: Có Thần. Chủ Tướng thống lĩnh 3 vạn quân ẩn mình phục kích phía tây Huyện Điền Lý. Khi nào thấy pháo lệnh bắn lên trời nghe giao tranh khóc liệt thời nhanh chóng tiến quân đánh vào khúc đuôi quân địch. Tuân lịnh.

Phân bổ lực lượng đâu vào đó. Việt Vương Doãn Thường thống lĩnh 2 vạn quân dụ địch sa vào kế bẫy của mình.

Đây nói về hơn 10 vạn quân Ngô trực tiếp do Hạp Lư Vua Ngô chỉ huy tiến đến đâu thời quân Việt Trung Nguyên bị đánh tan tác đến đó. Quân Ngô không khác gì bầy chó sói ăn thịt bầy gà chận đường. Gặp quân Việt Trung Nguyên là xơi đẹp Quân Ngô cứ tiến sâu vào Trung Nguyên như chỗ không người. Khi quân Ngô đến Đất Điền Lý thấy cây cối tuy không rậm rạp nhưng cũng che khuất tầm nhìn. Nếu qua khỏi  Đất Điền Lý thời tới Dương Giao Châu. Hạp Lư không coi quân Trung Nguyên vào đâu Đại quân Ngô cứ tiến sâu vào đất Trung Nguyên. Khi quân Ngô vào Đất Điền Lý Thời thấy một đạo quân xuất hiện phải nói là hùng mạnh nhất từ khi quân Ngô tiến vào đất Trung Nguyên. Ước lượng 2 vạn quân Tướng dẫn đầu quân Trung Nguyên là Việt Vương doãn Thường. Việt Vương Doãn Thường thúc ngựa tới hét lớn chỉ mặt Vua Ngô là Hạp Lư chửi mắn nói. Thằng Hạp Lư ngu si kia Ta đối với nước Ngô không tệ. Đem ba bảo kiếm là Trạm Lư bảo kiếm, Bàn Sính bảo kiếm, Ngư Trường bảo kiếm dâng hiến cho nước Ngô giao hảo cầu hòa Ông Nội Thọ Mộng ngươi, không nói với ngươi biết sao. Nay ngươi đem quân xâm chiếm Việt Trung Nguyên của Ta. Ngươi tưởng nuốt Việt Trung Nguyên dễ lắm sao nơi đất Điền Lý nầy là mồ chôn của ngươi. Hạp Lư nhìn thấy quân Trung Nguyên chỉ có trên dưới 2 vạn thời nhìn lên trời cười ngất. Thằng Doãn Thường cáo già kia ta lạ gì mà không biết Cha Con ngươi. Cha Con ngươi người gốc Phương Bắc dòng giỏi Vua Vũ. Bị Vua Kiệt tri sát chạy đến Bắc Văn Lang. Tuy Dòng Tộc ngươi trở thành dân Văn Lang từ lâu. Nhưng Ông Cha ngươi nuôi mộng mưu đồ từ lâu chiếm lấy Bắc Văn Lang cướp giang sang của các Vua Hùng. Đất Bắc Văn Lang nào phải Cha Con Doãn Thường ngươi khai dựng tạo lập lên. Mà chỉ là quân loạn tặc phản loạn nổi dậy cướp nước. Còn Ta là quân xâm lược nào có khác chi. Miếng thịt béo bở Bắc Văn Lang  nay không thuộc của ai. Ai mạnh gươm đao hơn thời người đó được. Việt Vương Doãn Thường nổi nóng quát có tướng nào ra lấy đầu thằng Hạp Lư ngu dốt kia cho ta. Bổng một tướng tên là Vũ Hạo chấp tay nói để Thần ra lấy đầu thằng ngu dốt ấy cho. Nói xong Vũ Hạo phóng ngựa múa đao lao tới quát lớn thằng Hạp Lư quân cướp kia có giỏi thời ra đây đấu với Ông Nội ngươi. Hạp Lư nổi nóng quát có tướng nào ra thịt thằng hổn láo ấy cho Ta. Vương Tôn Lạc nói để Thần ra giết quách tên hổn láo ấy cho rồi. Vương Tôn Lạc nói xong phi ngựa lao tới múa đao chém Vũ Hạo. Vũ Hạo múa đao chống trả hai bên kẻ đánh qua người trả lại bụi cát mịt mù đánh hơn ba mươi hiệp. Vương Tôn Lạc giả đò thua bỏ chạy, Vũ Hạo đuổi theo chém Vương Tôn Lạc. Vương Tôn Lạc bất ngờ quay ngựa trở lại chém một đao như thiên lôi giáng Vũ Hạo tránh không kịp trúng một đạo ngã nhào xuống ngựa chết tốt. Quân Ngô thắng thế Hạp Lư chỉ kiếm vào quân Việt Trung Nguyên ra lệnh tấn công thế là hơn 10 vạn quân Ngô ào ào xông lên. Doãn Thường cũng chỉ kiếm vào quân Ngô thét lớn tấn công thế là quân Việt Trung Nguyên ào ào xông tới xáp lá cà với quân Ngô trận chiến dậy trời dậy đất. Doãn Thường biết đánh không lại ra lịnh quân binh rút lui bỏ chạy. Hạp Lư thắng thế rượt đuổi theo Quân Trung Nguyên chém tơi bời. Quân Việt Trung Nguyên bỏ chạy một đoạn thời dừng lại bắn pháo lên trời không chạy nữa  mà quay trở lại chống trả quyết liệt. Chận đứng hơn 10 vạn quân Ngô. Mười vạn quân Ngô tạm thời tiến tới không nổi. Hạp Lư đang hăng say thắng thế thúc quân binh xông tới tiêu diệt 2 vạn quân Trung Nguyên. Cùng lúc ấy từ phía Đông một đạo quân Việt Trung Nguyên đông như kiến chiêng trống dậy trời nhanh chóng lao tới đánh bọc lên tấn công vào khúc giữa mười vạn quân Ngô. Quân Ngô tức thời bị cắt ra làm hai. Cùng Lúc ấy một đạo quân Việt Trung Nguyên khác từ phía Tây Điền Lý đánh ập xuống. Hạp Lư bị quân Trung Nguyên tấn công đầu, đuôi, khúc giữa thế mạnh như chẻ tre. Quân Ngô rối loạn, quân Việt Trung Nguyên chém tới tấp Quân Việt Trung Nguyên phát cờ rợp trời rợp đất gươm đao giáo mác dậy trời  từ cánh Đông đánh bọc lên thế mạnh như vũ bão. Tướng Ngô là Tôn Các thúc quân binh chống trả. Tướng Trung Nguyên là Linh Cô Phù phi ngựa chém Tôn Các. Tôn Các đánh không lại bị Linh Cô Phù chém một đao hồn du địa phủ. Quân Trung Nguyên lấn thế chém quân Ngô như chém chuối. Cùng lúc ấy Linh Quang Dũng thúc quân binh từ phía Tây đánh xuống thế mạnh như nước vỡ bờ vào khúc đuôi quân Ngô Tướng Ngô là Bá Chu thúc quân binh chống trả. Linh Quang Dũng phi ngựa tới múa giáo chém Bá Chu. Bá Chu đánh không lại bị Linh Quang Dũng chém một giáo rồi đời. Quân Ngô mất tướng quân Trung Nguyên ào ào lao tới chém quân Ngô như chém chuối thây ngã la liệt. Hạp Lư biết là đã trúng kế bẫy của Doãn Thường kinh hồn bạc vía chưa biết phải làm sao không lẽ phải bỏ mạng tại nơi đây. Vương Tôn Lạc, Bá Hi, Chư Nghị nói Chúa Công mau đi theo chúng thần. Vương Tôn Lạc, Bá Hi, Chư Nghị ra sức bảo vệ Hạp Lư tháo chạy về Ngô. Chạy đến Dương Hạ thời trời cũng đã xẩm tối Hạp Lư  nghĩ quân Việt Trung Nguyên không còn rượt đuổi theo nữa liền tạm nghĩ xả hơi Hạp Lư nhìn quân binh tướng tá  người nào người nấy tả tơi bơ phờ thời tức muốn trào máu họng. Nhìn lên trời nói không ngờ Doãn Thường là tay quỉ quyệt như vậy. Nhưng ngươi cũng chỉ là tầm thường nếu không thời Ta khó mà thoát chạy. Hạp Lư vừa mới nói xong thời nghe chiêng trống vang trời quân reo dậy đất, quân Trung Nguyên bao vây đánh ập tới. Hạp Lư kinh hồn bạc vía Linh Việt Hàn phi ngựa tới hét Hạp Lư mau nạp mạng. Vương Tôn Lạc nói chúa công mau bỏ áo mão giả làm quân binh trốn thoát. Hạp Lư không còn cách nào hơn giả làm quân binh cùng Vương Tôn Lạc, Chư Nghị, Bá Hi, trốn chạy về nước Ngô. Cũng may Ngũ Viên, Phù Sai đêm quân ứng cứu Hạp Lư mới thoát chết trở về nước Ngô. Điểm lại quân số 10 vạn quân chỉ còn có 3 vạn đi tiêu hơn 7 vạn. Hạp Lư càng nghĩ càng hận Doãn Thường vô cùng.  Một trận thua nhục nhã chưa từng có.

Nói về Bá Cổn, Tiêu Chấn chỉ huy cánh tả thống lãnh 7 vạn quân theo lệnh Hạp Lư vượt qua sông Dương Tử  tiến đánh Tây Bắc Việt Trung nguyên. Quân Ngô thế mạnh như vũ bão tràn qua sông Dương tiến đánh các Quận Huyện phía Đông, Tây Bắc Văn Lang tức là các Quận Huyện phía Đông, Tây Bắc Trung Nguyên, quân Việt Trung Nguyên các Quận Huyện thua chạy. Bá Cổn, Tiêu Chấn tiến quân sâu vào đất Việt Trung Nguyên, phía Đông, Tây Bắc Văn Lang như chỗ không người, quân Ngô tiến đến Huyện Dương Hề thời nghe ngựa hí vang trời quân reo dậy đất. Quân Việt Trung Nguyên đến lúc nầy mới thật sự phản công quyết liệt. Đây nói về Chư Hạo Hạo, Trung Quân Nguyên Soái theo lệnh Việt Vương Tế Gia thống lĩnh 10 vạn quân cùng hai con là Chư Kế Dĩnh, Chư Tôn Quá. Kết hợp cùng Vua Cương Việt, Vua Ngô Việt, Vua Hung Việt trấn giữ Tây Bắc Văn Lang, tức là Tây Bắc Việt Trung Nguyên. Đến đời Việt Vương Doãn Thường. Thời đội quân thám báo cho biết quân Ngô tiến đánh phía Đông Tây Bắc Trung Nguyên. Tức thời Chư Hạo Hạo cho người khẩn cấp báo cho Việt Vương Doãn Thường. Việt Vương Doãn Thường ra lịnh Chư Hạo Hạo dốc toàn lực lượng tiêu diệt cho bằng được quân Ngô. Chư  Hạo Hạo bày binh bố trận như sau.

Các Trấn chư hầu nghe lệnh :
Vua Cương Việt, Vua Ngô Việt, Vua Di Việt, Vua Hung Việt phục kích phía Tây Huyện Dương Hề khi thấy pháo lệnh thời thúc quân binh  tràn xuống bao vây  tiêu diệt quân Ngô. Tuân Lịnh.

Chư Kế Dĩnh nghe lịnh: 
Chủ Tướng thống lĩnh 3 vạn quân  phục kích ở phía đông Huyện Dương Hề khi thấy pháo lệnh bắn lên trời thời từ cánh đông nhanh chóng kéo quân đến bao vây tiêu diệt quân Ngô. Tuân Lịnh.

Chư Tôn Quá nghe lịnh:
Chủ Tướng thống lĩnh 3 vạn quân nhanh chóng đến Dương Ba phía Bắc Huyện Dương Hề ẩn mình từ xa cứ để cho quân Ngô đi qua tiến về Huyện Dương hề không chận đánh, đến khi nào nghe chiến trận nổ ra pháo lệnh bắn lên trời thời nhanh chóng điều động quân binh từ phía sau quân địch đánh tới. Tuân Lịnh. Chư  Hạo Hạo phân bổ lực lượng xong. Liền cho 2 vạn quân mai phục gần phía nam Huyện Dương hề  do phó soái  Mạnh Hùng trực tiếp chỉ huy. Còn mình thời thống lĩnh 2 vạn quân đối mặt với quân Ngô.
**************


PHẦN 16

Đây nói về Bá Cổn, Tiêu Chấn tiến quân đến đâu thời quân Việt Trung Nguyên các Quận Huyện phía đông Tây Bắc ngã rạp đến đó quân Ngô thế mạnh như nước tràn bờ. Bá Cổn, Tiêu Chấn không coi quân Việt Trung Nguyên vào đâu cả dửng dưng tự đắc tiến quân ồ ạc. Không ngờ quân Ngô tiến vào đất Dương Hề thời nghe chiêng trống vang trời quân reo dậy đất. Chư Hạo Hạo thống lĩnh hai vạn quân từ xa lao tới chận đánh bảy vạn quân Ngô. Bá Cổn, Tiêu Chấn nhìn thấy hai vạn quân Trung Nguyên chận đánh thời nhìn lên trời cười ngất nói tướng Trung Nguyên mau quỳ xuống thời ta còn để cái đầu còn trên cổ. Bằng không thời ta làm thịt tất cả. Chư Hạo Hạo quát hai Tướng Ngô xâm lược kia người khác thời không biết hai ngươi là ai. Còn Ta thời Ta quá rõ hai ngươi chỉ là hai tên ăn cướp đầu Heo mặt Chó vừa ngu si vừa sủa bậy hôm nay gặp Ta thời kể như hồn du địa phủ. Bá Cổn, Tiêu Chấn nghe Chư Hạo Hạo chửi rát lỗ tai quá nổi nóng rút kiếm chỉ về phía quân Việt Trung Nguyên hét lớn chém sạch giết sạch cho ta. Thế là quân Ngô tràn tới như vũ bão chém ầm ầm vào quân Việt Trung nguyên. Quân Việt Trung Nguyên ra sức chống trả nhưng làm sao chống lại bảy vạn quân Ngô, đành thi nhau tháo chạy quân Ngô ào ào rượt đuổi theo một đoạn. Bổng quân Ngô nghe chiêng trống rền trời quân Việt Trung Nguyên ẩn núp từ hai bên đường ào ra chân đánh quân Ngô. Quân Ngô bị chận đánh bất ngờ sanh ra lúng túng. Chư Hạo Hạo không bỏ chạy nữa mà thúc quân binh quay ngược trở lại hợp lực với quân Chư Mạnh Hùng tấn công vào quân Ngô như sấm sét. Chư Hạo Hạo cho quân bắn pháo lệnh lên trời đỏ rực. Từ cánh đông Chư Kế Dĩnh nhìn thấy pháo lệnh bắn lên trời đỏ rực. Tức thời bắn pháo lệnh tấn công đáp trả. Thúc ba vạn quân binh nhanh chóng tiến đánh quân Ngô. Cùng lúc ấy Vua Cương việt, Vua Ngô Việt, Vua Di Việt, Vua Hung Việt từ cánh tây thấy pháo lệnh tấn công bắn lên trời đỏ rực liền thúc quân binh nhanh chóng tiến đánh quân Ngô. Cùng lúc ấy Chư Tôn Quá phục kích ở Huyện Dương Ba thấy pháo lệnh tấn công bắn lên trời đỏ rực, liền nhanh chóng thúc ba vạn quân bao vây từ sau đánh tới. Quân Ngô bị bốn phương tứ hướng quân Việt Trung  Nguyên tấn công dồn dập. Bá Cổn, Tiêu Chấn kinh hồn bạc vía  biết đã rơi vào cạm bẫy Quân Nguyên nhưng tất cả đều đã trể. Bá Cổn, Tiêu Chấn cho quân binh phá vòng vây tẩu thoát. Chư Hạo Hạo, Chư Mạnh Hùng quyết hạ gục Bá Cổn, Tiêu Chấn cho bằng được liền thúc quân đánh tới tấp. Con Chó Bá Cổn, con Lợn Tiêu Chấn kia chạy đâu cho thoát. Bảy vạn quân Ngô bị quân Việt Trung Nguyên bao vây đánh tơi tả. Bá Cổn, Tiêu Chấn bị trúng tên bỏ mạng tại sa trường. Quân Ngô chỉ còn một vạn sống sót trở về nước Ngô.

Nói về Chuyên Tạo, Bá Cẩn thống lĩnh 7 vạn quân theo lệnh Hạp Lư Tiến đánh Lạc Giao Châu thế mạnh như hổ báo quân Việt Trung Nguyên các Quận Huyện thua chạy. Chuyên Tạo, Bá Cẩn thúc quân nhanh chóng đánh chiếm lấy Lạc Giao Châu. Quân Ngô do Chuyện Tạo, Bá Cẩn chỉ huy tiến đến Huyện Tiêu Sơn đi sâu vào đường rừng thời thấy lửa cháy đỏ trời phủ tới thiêu đốt quân Ngô. Chuyên Tạo, Bá Cẩn kinh hãi cho quân tháo lui. Đây nói về Thường Thọ Quá được thông tin mật báo là quân Ngô tiến đánh Lạc Giao Châu tức thời lên kế sách tiêu diệt quân địch. Thường Thọ Quá  ra lịnh cứ để cho quân Ngô tiến sâu vào đất Việt Trung Nguyên  đến Huyện Tiêu Sơn thời mới ra tay.

Vua Đông Việt, Vua Hải Việt, Vua Giao Việt nghe lịnh. Ba trấn chư hầu nhanh chóng đem quân phục kích  phía Tây Huyện Tiêu Sơn. Khi nào nhìn thấy rừng Phong Kê bốc cháy thời thúc quân tràn xuống đánh thẳng vào cánh hửu 7 vạn quân Ngô. Tuân Lịnh.

Thường Thọ Chí  nghe lịnh: Có thuộc hạ.
Tướng quân thống lĩnh 3 vạn quân phục kích phía Nam Huyện Tiêu Dao. Khi quân Ngô tháo chạy qua đây thời chận đánh tiêu diệt quét sạch. Tuân Lịnh.

Trương Hào nghe lịnh:  Có thuộc hạ.
Tướng quân thống lĩnh 5 nghìn quân phục kích đường rừng cách xa khỏi tầm dọ thám của chúng. Khi thấy quân Ngô tiến sâu vào đường rừng thời đốt lửa đánh hỏa công. Tuân lịnh.

Còn Thường Thọ Quá thống lĩnh hơn ba vạn quân phục kích phía đông  Huyện Tiêu Sơn. Thấy rừng Phong Kê bốc cháy thời nhanh chóng tiến quân đánh vào cánh tả quân Ngô.

Đây nói về  Chuyên Tạo, Bá Cẩn tiến quân sâu vào đất Việt Trung Nguyên. Không có một thế lực nào chống trả lại nổi quân binh các Quận Huyện bị đánh bại một cách dễ dàng. Đại quân Chuyên Tạo, Bá Cẩn tiến thẳng đến Lạc Gao Châu chỉ cần qua khỏi rừng Phong Kê là đến Lạc Giao Châu. Rừng Phong Kê tuy không lớn nhưng rất rậm lại nhiều khúc quanh co dễ bị đánh hỏa công. Chuyện Tạo là tay am hiểu nhiều binh pháp nên cho đại quân dừng lại không tiến vào rừng Phong Kê mà cho quân thám thính. Khi thám thính không có gì mới cho quân đi qua. Mà chỉ cho một vạn quân tiên phong mở đường mà thôi, còn 6 vạn quân khi nào thấy an toàn mới đi qua. Chuyên Tạo sai Phu Sái thống  lĩnh một vạn quân qua rừng Phong Kê trước.

Nói về Phu Sái thống lĩnh một vạn quân Ngô tiến sâu vào rừng Phong Kê đi qua hơn nửa rừng thời thấy rừng bốc cháy cọng với gió to lửa cuồn cuộn đỏ trời. Phu Sái kinh hồn bạc vía cho quân rút lui quân binh hổn loạn đạp lên nhau tháo chạy. Phu Sái vừa nhìn thấy Chuyên Tạo thời nói chúng ta bị hỏa công rồi. Quân binh chết hơn nửa Chuyên Tạo, Bá Cẩn tuy có lường trước nhưng cũng thấy bất an chưa kịp tính toán ra sao. Thời có người đến báo. Bẩm Chủ Tướng  quân Việt Trung Nguyên từ phía Tây Tiêu Sơn tràn xuống đông như kiến tiến đánh quân ta. Chuyên Tạo kinh hãi có chuyện đó sao?  Chuyên Tạo chưa kịp ra lịnh thời có quân đến báo. Bẩm Chủ Tướng phía đông Tiêu Sơn quân Trung Nguyên cờ xí trùng trùng  chiêng trống dậy trời tràn tới tấn công quân ta. Chuyện Tạo ra lệnh rút quân, nhưng không còn kịp nữa phía trước mặt là hỏa công. Hai bên Tả Hửu như hai gọng kìm đánh phủ tới. Quân Ngô ra sức chống trả hầu rút lui. Bá Cẩn thúc quân ra sức phá vòng vây bổng nghe một tiếng quát như sấm nổ. Thì ra người quát đó chính là Thường Thọ Quá. Thường Thọ Quá múa đao phi ngựa tới chém Bá Cẩn. Bá Cẩn múa giáo chống trả hai bên đánh nhau khốc liệt. Thường Thọ Quá võ nghệ cao cường Bá Cẩn đánh không lại bị Thường Thọ Quá dớt cho một đao chết tốt. Quân Trung Nguyên thắng thế ào ào xông lên chém quân Ngô như chém chuối. Cánh Hửu quân Ngô bị quân Đông Việt, Quân Hải Việt, Quân Giao Việt tấn công  như vũ bão. Quân Ngô đánh không lại thi nhau bỏ chạy. Chuyên Tạo phá được vòng vây kéo quân chạy về hướng Tây Bắc, quân binh xơ xác bơ phờ, mệt mõi, đói khác vừa chạy đến Huyện Tiêu Dao thời bị quân Việt Trung Nguyên chận đánh. Còn sức đâu mà chống trả. Bị quân Việt Trung Nguyên đốp cho mấy phát rồi đời bỏ mạng. Thường Thọ Chí thấy Chuyên Tạo đang phá vòng vây trốn chạy. Thường Thọ Chí ra lệnh bắn chết thằng giặc cướp đó cho ta. Tức thời hàng nghìn mũi tên tập trung bắn vào chuyên Tạo. Chuyên Tạo ngã gục hồn du địa phủ, quân Ngô chết không còn một mạng.

Đây nói về Hạp Lư qua khỏi Sông Dương ngồi thở dốc. Nói rằng không ngờ quân Việt Trung Nguyên quỷ quyệt như vậy, chúng đã có sự chửng bị từ trước dụ quân ta vào kế bẫy bao vây tiêu diệt. Hạp Lư hỏi còn hai cánh quân kia ra sao? Ngũ Viên nói Bá Cổn, Tiêu Chấn đã bỏ mạng tại huyện Dương Hề chỉ còn hơn một vạn thoát thân. Bá Cẩn bỏ mạng tại Huyện Tiêu Sơn. Chuyên Tạo bỏ mạng tại Huyện Tiêu Dao, bảy vạn quân sống sót hơn vài trăm. Hạp Lư nghe xong thời điến cả hồn đi hết nổi. Phải có người dìu lên xe ngựa trở về Thiên Đô.
**************


PHẦN 17

Đây nói về Hạp Lư khi lên làm vua Ngô ở bên kia Sông Dương, tức là bên kia bờ bắc Sông Trường Giang thèm khác Bắc Văn Lang Trung Nguyên. Quân Ngô đang lúc hưng mạnh liền nghĩ ngay đánh chiếm bắc Văn Lang Việt Trung Nguyên. Vì ngày nào cũng được quân thám báo cho biết. Quân Văn Lang do Văn Khánh làm thống Soái chỉ huy đánh bại quân Việt Trung Nguyền khí thế hùng mạnh Quân Việt Trung Nguyên đánh không lại cho quân binh đắp thành cố thủ. Việt Vương Tế Gia qua đời. Việt Vương Doãn Thường lên thay chống đở vô cùng khó khăn. Hạp Lư lấy làm mừng rở cho dây là cơ hội hiếm có tiến quân chiếm lấy Việt Trung Nguyên. Ngũ Viên là người trông rộng nhìn xa khuyên can Vua Ngô Hạp Lư không nên tiến đánh Việt Trung Nguyên. Vì Việt Trung Nguyên không dễ đánh chiếm được đâu. Ngũ Viên khuyên can gì Hạp Lư cũng không nghe. Trực tiếp chỉ huy 25 vạn quân phải nói là dốc toàn lực lượng quân Ngô quyết chiếm lấy cho được Bắc Văn Lang. Tức là Việt Trung Nguyên. Không Ngờ Doãn Thường nhà quân sự thiên tài đánh bại ba đạo quân xâm lược quân Ngô tiêu diệt hơn 20 vạn quân làm cho Vua Ngô Hạp Lư choáng váng kinh khiếp. Hạp Lư nghĩ đến thua trận thê thảm, thời căm hận Doãn Thường tận xương tỷ.

Nói về Ngô, Sở vốn từ lâu hiềm khích với nhau nay nghe Hạp Lư Vua Ngô bị Việt Vương Doãn Thường đánh bại đi tiêu hơn 20 vạn quân. Liền nghĩ  Hạp Lư thất trận thê thảm, Nước Ngô suy yếu. Liền đêm quân xâm lấn đánh nước Ngô. Hạp Lư nghe Sở tiến đánh thời vô cùng lo sợ. Vì hiện giờ không còn đủ sức chống trả lại nước Sở. Phương Bắc hiện nay hàng trăm nước nhỏ lớn nhưng nước Sở là mạnh nhất. Có hơn trăm nước thuộc quốc tùng phục. Hạp Lư càng nghĩ càng sợ cũng may có Ngũ Viên là một tướng tài bên cạnh. Lại có mối thù với Sở thù Vua Sở cái tội giết Cha giết Anh.
Đúng là :
Sói ăn chẳng được con Lân
Còn thêm thương tích gãy chân què giò
Cọp rình sát cạnh bên nhà
Lao ra chụp nuốt hết đà trở tay
Hạp Lư vận mệnh còn may
Ngũ Viên xây chuyển giải vây an toàn.

Nói về Ngũ Viên nghe quân Sở tiến đánh nước Ngô thời sôi gan nhớ đến mối thù giết Cha giết Anh. Bằng khóc lóc mà tâu với Hạp Lư rằng. Nước Việt Trung Nguyên tuy đáng hận, nhưng không có đem quân xâm lược Nước Ngô còn Nước Sở thời khác lúc nào cũng có ý nuốt Nước Ngô Ta. Mối đại họa của Nước Ngô ta chính là con cọp Nước Sở. Không phải con Cọp Việt Trung Nguyên. Xin Đại Vương cho tôi đem quân đánh Sở. Trước là trừ đi hậu họa xâm lăng. Sau là Tôi trả hận mối thù nhà.

Hạp Lư nghe xong rồi nói: Sáng mai sẽ bàn. Qua ngày hôm sau Ngũ Viên và Hạp Lư lại vào yết kiến Hạp Lư. Hạp Lư nói: Nhờ sức hai người quân binh Ngô Ta khôi phục lại được hơn nửa, đủ sức chống trả lại với Sở. Nhưng chẳng biết dùng ai làm đại tướng được. Ngũ Viên và Bá Hi đồng thanh đáp. Tùy ý Đại Vương.  Dẫu ai làm Đại Tướng chúng tôi cũng xin hết sức.

Hạp Lư nghĩ thầm: Ngũ Viên và Bá Hi là người Nước Sở, nếu họ báo thù xong, thời khi nào chịu ra sức giúp cho mình nữa nín lặng không nói gì mà chỉ thở dài.

Ngũ Viên hiểu ý nói với Hạp Lư rằng. Đại Vương sợ Nước Sở lắm quân nhiều tướng hay sao?
Hạp Lư nói chính thế !
Ngũ Viên nói:
Tôi xin tiến cử một người chắc chắn đánh được Sở.
Hạp Lư hớn hở hỏi:
Nhà ngươi định tiến cử ai?  Tài người ấy thế nào?
Ngũ Viên nói:
Người ấy họ Tôn tên Vũ , cũng là người Nước Ngô Ta.
Hạp Lư nghe nói Tôn Vũ là người Nước Ngô thời có ý mừng rỡ.
Ngũ Viên lại tâu rằng:
Người nầy tinh thông thao lược, có làm ra mười ba thiên Binh Pháp. Mà không mấy ai biết đến người có tài như vậy quả thật hiếm thấy trên đời.  Hiện nay người ấy ở ẩn tại La Phù Sơn.
Hạp Lư nói:
Nhà ngươi thử triệu đến đây cho ta.
Ngũ Viên nói:
Người nầy không phải là người tầm thường. Phải đem lễ vật đến đón, thời có  thể mới chịu ra giúp. 
Hạp Lư y lời, cho người lấy mười nén hoàng kim. Một ngọc bích. Năm viên dạ minh châu. Sai Ngũ Viên đến La Phù Sơn gặp Tôn Vũ.
Ngũ viên vào yết kiến Tôn Vũ. Ngũ Viên nói Hạp Lư nghe danh Tôn Tiên Sanh từ lâu. Lòng vô cùng ngưỡng mộ, sai Ngũ Viên tôi đến gặp Tiên sanh, giải bày những tình ý kính mến của Hạp Lư. Tôn Vũ  thấy lễ vật toàn là những thứ quý hiếm. Biết Hạp Lư  thật sự có lòng cầu mình ra giúp. Liền đi theo Ngũ Viên đến Thiên Đô vào yết kiến Hạp Lư.

Hạp Lư nhìn thấy Tôn Vũ khác người biết là một nhân vật kỳ tài hiếm có. Liền xuống thềm chào đón niềm nở mời Tôn Vũ vào cung mời ngồi. Để kiểm chứng tài Tôn Vũ. Hạp Lư hỏi về binh pháp. Hạp Lư hỏi đến đâu Tôn Vũ đáp trôi chảy đến đó. Hạp Lư lấy làm mừng lắm. Tôn Vũ lấy trong người ra một cuốn Binh Thơ  gồm 13 thiên binh pháp dâng lên cho Hạp Lư.

Hạp Lư sai Ngũ Viên đọc cả lên một lượt cho triều thần nghe. Ngũ Viên đọc hết một thiên rồi phân tích ngợi khen không ngớt. Mười ba thiên binh pháp ấy như sau:
1)  thủy kế thiên.  2)  tác chiến thiên.  3) mưu công thiên.
4)  quân bình thiên.  5) binh thế thiên.  6)  hư thực thiên.
7) quân tranh thiên. 8) cửu biến thiên. 9) hành quân thiên. 10) địa hành thiên. 11) tưu địa thiên. 12) hỏa công thiên. 13) dụng gián thiên.

Hạp Lư nghe xong khen rằng:
Nghe binh pháp nầy thời biết cái tài Thông Thiên Triệt Địa của Tôn Tiên Sanh. Nhưng chỉ tiếc thay Ta đây nước nhỏ quân ít, thời biết làm thế nào? Tôn Vũ nói:  Binh pháp của Tôi không những biết mượn sức mạnh của trời đất. Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ để đánh giặc mà còn biết xử dụng dân chúng ô hợp. Cho đến đàn bà con gái. Cũng làm nên quân binh hùng mạnh đánh tan quân giặc.
**************


PHẦN 18

Hạp Lư nghe Tôn Vũ nói đàn bà con gái cũng đánh giặc được, thời vổ tay cười nói rằng:
Sao Tiên Sanh nói viễn vông quá vậy. Lẽ nào đàn bà con gái cũng tập trận được?
Tôn Vũ nói:
Đại Vương cho tôi nói viễn vông, thời Đại Vương cho phép tôi luyện tập các cung nữ. Nếu không được thời Tôi xin chịu tội.
Hạp Lư liền truyền đem ba trăm cung nữ giao cho Tôn Vũ luyện tập.
Tôn Vũ nói:
Xin Đại Vương chọn cho hai người làm đội trưởng thời hiệu lệnh mới có thể thi hành được.
Hạp Lư lại truyền gọi hai nàng Sủng Cơ xinh đẹp đến nói với Tôn Vũ rằng. Đây là hai Sủng Cơ yêu thích nhất của ta phỏng có làm đội trưởng được không?
Tôn Vũ nói làm được.
Nhưng việc binh tất phải có thưởng phạt thời hiệu lệnh mới được nghiêm chỉnh. Đây không phải là luyện tập chơi để coi mà luyện tập thật. Nếu không chấp hành mệnh lệnh thời cũng bị chém đầu như thường.
Xin Đại Vương cho lập một người Chấp Pháp. Thưởng phạt công minh. Một người làm quân tuyên bố hiệu lệnh. Đại Vương lập ra hai người làm chủ hai đội trống. Làm chủ hai đội thanh la. Và mấy người làm Nha Tướng để chỉ huy cầm gươm giáo đứng trước hai đội quân binh điều hành hai đội quân của mình theo hiệu lệnh. Và chọn ra mấy tướng đứng trên đàn giám sát cho trọng sự thể.
Hạp Lư làm theo Tôn Vũ chọn ra tất cả.
Tôn Vũ chia đám cung nữ ra làm hai đội. Tả Đội, Hửu Đội.
Tả Cơ thống lĩnh Tả Đội.
Hửu Cơ thống lĩnh Hửu Đội.
Hai đội quân đều mặc binh phục và cầm binh khí.
Tôn Vũ truyền dạy binh pháp tập luyện, truyền đi truyền lại rất nhiều lần.
Tôn Vũ tuyên bố hiệu lệnh có ba điều:
1:  Không được hổn loạn hàng ngũ.
2:  Không được cười nói rầm rì.
3:  không được cố ý làm trái hiệu lệnh.
Nếu vi phạm không chấp hành là tội chém. Tôn Vũ giản đi giản lại cho tất cả hai đội quân binh cung nữ nhớ. Và hẹn sáng mai hôm sau tất cả đều hội tại giáo trường để tập trận.

Đầu canh năm ngày hôm sau. Hai đội cung nữ đều đến giáo trường để tập trận. Mời Hạp Lư lên đài ngồi xem. Cung Nữ người nào cũng mình mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm Mộc.

Tả Cơ và Hửu Cơ thời mặc trang phục như Tướng Quân mỗi người chỉ huy một đội quân. Chờ Tôn Vũ thăng trường điều khiển chỉ bảo lần nữa và bày trận thế. Lại truyền hai lá cờ vàng đưa cho Tả Cơ và Hửu Cơ đứng trước hai đội quân binh phất cơ làm hiệu lệnh. Tả Cơ và Hửu Cơ phất cờ chỉ đâu thời hai đội cung nữ phải chấp hành theo hiệu lệnh mà duy chuyển.

Tôn Vũ hạ lệnh rằng:
Hễ thấy hồi trống thứ nhất, thời hai đội đều đứng cả dậy. Nghe hồi trống thứ hai thời Tả Đội phất cờ tiến quân về phía hửu. Hửu đội phất cờ tiến quân về phía tả. Nghe hồi trống thứ ba, thời cả hai đội ào ào xông tới như thể là đánh với nhau. Hễ nghe thấy hiệu lệnh Thanh La thời lui quân ra trở về vị trí cũ. Các cung nữ nghe Tôn Vũ truyền dạy hiệu lệnh đều bụm miệng cười.

Tôn Vũ  chỉ kiếm ra lệnh:
Tức thời hồi trống thứ nhất nổi lên. Các cung nữ kẻ ngồi người đứng không được đều nhau.

Tôn Vũ thấy vậy nói:
Hiệu lệnh không rõ là tội thuộc người ra lệnh.
Diễn tập không đúng là tội quân, tướng.
Chấp hành không nghiêm chỉnh là tội cả người ra hiệu  lệnh lẫn tướng chỉ huy, cả binh sĩ.

Tôn Vũ liền chỉ kiếm truyền lệnh cho viên quan ra hiệu lệnh một lần nữa. Viên Cổ quân liền đánh một hồi trống lệnh các cung nữ đều đứng dậy nhưng nghiêng bên nầy ngã bên kia xiêu vẹo đổ xô vào nhau rồi nổi lên cười như trước.

Tôn Vũ thấy vậy liền vén hai tay áo, cầm lấy dùi đánh trống ra hiệu lệnh. Tả Cơ và Hửu Cơ cũng như cung nữ đều cười ô lên tất cả. Tôn Vũ nổi giận hai mắt trợn ngược, tóc dựng lên đầu liền gọi viên Chấp Pháp đến.

Viên Chấp Pháp đến quỳ trước mặt.
Tôn Vũ nói:
Hiệu lệnh đã rõ. Diễn tập không đúng. Quân sĩ không nghiêm. Cứ theo pháp thời nên trị như thế nào? Tội gì? Viên Chấp Pháp nói nên chém. Tôn Vũ nói quân sĩ không thể giết hết được. Ta nên trị tội hai viên đội trưởng. Tôn Vũ liền cho người bắt hai đội trưởng là Tả Cơ và Hửu Cơ đem ra chém để làm gương.

Các Nha Tướng trông thấy Tôn Vũ hầm hầm nổi giận thời không giám trái lệnh bắt trói Tả Cơ và Hửu Cơ đem ra chém.

Hạp Lư ngồi trên đài trông thấy vội sai Bá Hi cầm cờ xuống nói với Tôn Vũ rằng. Đại Vương biết tài dụng binh của Tôn Tiên Sanh rồi Tả Cơ và Hửu Cơ là hai người nâng khăn sửa túi của Đại Vương. Đại Vương rất sùng ái hai người ấy. Thiếu hai người ấy Đại Vương ăn không ngon, xin Tôn Tiên Sanh tha cho.

Tôn Vũ nói :
Việc quân không phải là việc đùa. Tôi đã chịu mệnh làm tướng rồi. Thời khi ở trong việc quân thời phải có kỷ cương tiệt đối. Dẫu có mệnh vua cũng không thể phá hủy kỷ cương đó được. Nếu theo mệnh vua tha cho kẻ có tội thời làm sao cho quân sĩ phục. Tôn Vũ liền truyền lệnh chém ngay Tả Cơ và Hửu Cơ đêm bêu đầu trước hàng quân. Các cung nữ đều sợ run cầm cập không dám ngẩn đầu nhìn.

Tôn Vũ lại chọn hai người khác ở trong hai đội ấy ra làm hai đội trưởng Tả Đội và Hửu Đội. Rồi cho người nổi trống ra hiệu lệnh. Hồi trống thứ nhất: Tất cả đều đứng dậy cả. Hồi trống thứ hai: Tất cả đều theo hiệu lệnh hai đội quân Tả, Hửu  tiến quân vòng quanh đúng luật, đúng phép. Hồi trống thư ba: Hai đội quân giao chiến, rồi chuyển sang hợp chiến tiến lùi theo lệnh trống. Hiệu lệnh Thanh La nổi lên: Thời hai đội quân cùng lui quân lùi lại. Ba trăm cung nữ, hai đội quân lúc tả lúc hửu, lúc tiến lúc lùi, đều đúng khuôn phép không sai chút nào, trông đẹp mắt vô cùng. Càng diễn tập càng khí thế không khác gì hai đội quân tinh nhuệ của nam nhân. Ai nấy đều im lặng như tờ xem diễn tập không ai là không  thám phục cho cái tài của Tôn Vũ. Đến lúc nầy Tôn Vũ mới sai Viên Chấp Pháp đến tâu với Hạp Lư rằng.

Quân đội đã được chỉnh tề, không khác gì hai đội quân tinh nhuệ của nam nhân, tùy ý Đại Vương điều khiển. Bấy giờ dẫu Đại Vương bảo nhảy vào đống lửa cũng không ai dám lui tránh. Hạp Lư tuy biết tài Tôn Vũ, nhưng vì quá thương Tả Cơ và Hửu Cơ. Nên có ý không muốn dùng Tôn Vũ nữa.

Ngũ Viên nói với Hạp Lư rằng:
Đại Vương muốn đánh Sở làm bá chủ thiên hạ, mong tìm được người Tướng giỏi. Nay Đại Vương đã tìm được mà Đại Vương muốn bỏ không dùng. Thời ngôi Bá Chủ của Đại Vương khó mà thực hiện được. Hơn nữa vị Tướng tài cần nhất là phải một người quả quyết. Đã làm thời không ai có thể ngăn cản nổi. Đã đánh thời tất thắng quân địch sẽ thua. Nếu không có Tôn Vũ thời ai là người dám vượt sông Hoài, sông Tứ, đến sông Hán băng qua nghìn dặm mà đánh Sở bây giờ. Gái đẹp dễ có. Chứ tướng giỏi khó tìm có thể nói khắp thiên hạ tìm đâu ra vị tướng tài như Tôn Vũ. Nay Đại Vương thương hai nàng ấy. Mà bỏ mất một tướng giỏi thời chẳng khác nào tiếc đám cỏ xấu. Mà bỏ mất đám lúa tốt không đáng tiếc lắm sao. Mong đại Vương nghĩ lại.

Hạp Lư nghe Ngũ Viên giải bày liền tỉnh ngộ bằng phong cho Tôn Vũ làm thượng tướng quân. Hiệu là Quân Sư giao phó cho việc đánh Sở. Một hôm Ngũ Viên hỏi Tôn Vũ rằng:

Phải tiến đánh quân sở từ chỗ nào?  Bắt đầu từ đâu?
Tôn Vũ nói:
Phàm việc binh, trước hết phải giữ gìn mặt trong. Cũng như làm cho nội lực hùng hậu. Rồi mới có thể đánh mặt ngoài. Gồm thâu những nước nhỏ, mở rộng đất đai cũng như lương thực quân binh. Tiến đánh nước lớn hùng mạnh như Nước Sở. Tôi nghe nói Em Vương Liêu là Yểm Dư  đang ở nước Từ. Chúc Dung đang ở nước Chung Ngô. Hai người ấy đều muốn báo thù. Lúc nào cũng tìm cách lật đổ triều chính Đại Vương. Muốn làm nên nghiệp lớn nay Ta phải trừ bỏ hai người nầy, thời Nước Ngô mới trụ vững. Nhân cơ hội Yểm Dư ở Nước Từ. Chúc Dung ở nước Chung Ngô. Ta Gồm thâu nước Chung Ngô và Nước Từ. Quân Ngô hùng mạnh khi ấy sẽ tiến đánh quân Sở. Ngũ Viên khen phải bằng tâu với Hạp Lư. Hạp lư nói Nước Từ, nước Chung Ngô đều là nước nhỏ Ta sai sứ đến bảo bắt hộ, tất họ phải theo lời. Hạp Lư liền một người sang Nước Từ bắt Yểm Dư. Một người sang nước Chung Ngô bắt Chúc Dung.

Vua Từ là Chương Vũ không nở để cho Yểm Dư chết, mới mật sai người báo cho Yểm Dư trốn đi. Trên đường chạy trốn Yểm Dư gặp được Chúc Dung. Hai người bàn nhau chạy sang Nước Sở.

Văn Hóa Phương Bắc ở vào thời điểm ấy là thứ văn hóa độc hại  cạnh trạnh tiêu diệt lẫn nhau. Không kẻ gì đến anh em dòng họ. Nói gì đến người dưng vì cái lợi mà bất chấp tất cả,  Anh Em ruột thịt chém giết tàn sát lẫn nhau mà cho là chính nghĩa, như Anh Em Chú Bác Vua Ngô chẳng hạn. Nói chung là hầu hết văn hóa các nước Phương Bắc là như vậy. Phương Nam mất đi Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa Phương Bắc tràn sang làm hại.
**************


PHẦN 19

Nói về  Yểm Dư và Chúc Dung chạy sang Nước Sở.
Sở Chiêu Vương mừng nói:
Hai Công Tử ấy đều là thù sâu oán hận Hạp Lư. Ta nhân lúc họ cùng khốn mà biết thu nạp, giúp ta đánh Ngô. Bèn cho hai Công Tử  Yểm Dư và Chúc Dung ở đất Thư Thành Thao luyện binh mã chống lại Nước Ngô.

Hạp Lư nghe Nước Từ. Nước Chung Ngô thả Yểm Dư, Chúc Dung trốn chạy sang Nước Sở, thao luyện binh mã chống trả lại Nước Ngô. Hạp Lư vô cùng tức giận bằng khởi binh chinh phạt. Có cớ nuốt lấy Nước Từ, Nước Chung Ngô. Hạp Lư bằng sai Tôn Vũ đem quân đi đánh. Vua Từ Chương Vũ đánh không lại Tôn Vũ bằng chạy sang Nước Sở. Tôn Vũ lại đem quân sang đánh Nước Chung Ngô. Nước Chung Ngô đánh không lại bị Tôn Vũ bắt sống đem về nạp cho Vua Ngô Hạp Lư trị tội. Quân binh Nước Từ, Nước Chung Ngô quy hàng đầu nhập vào quân Ngô rất đông có hơn 3 vạn. Quân Ngô vơ vét tất cả lương thực Nước Từ. Nước Chung Ngô. Làm cho Nước Ngô mạnh về quân lực, mạnh về lương thực đủ sức đánh Nước Sở.

Tôn Vũ  từ khi thôn tính Nước Từ, nước Chung Ngô ngày đêm thao luyện quân binh. Bất ngờ bí mật khởi binh đánh Thư Thành. Làm cho Yểm Dư, Chúc Dung trở tay không kịp. Yểm Dư, Chúc Dung ngày đêm luyện tập quân sĩ. Bổng nghe quân Ngô tiến đánh thời quân Ngô đã tiến tới Thư Thành rồi. Quân Ngô tràn vào Thư Thành như nước vỡ bờ. Yểm Dư, Chúc Dung thúc quân binh chống trả.Yểm Dư, Chúc Dung đánh không lại.  Tôn Vũ giết chết Yểm Dư, Chúc Dung. Chiếm lấy Thư Thành quân Sở đầu hàng vô số. Quân Ngô càng thêm hùng mạnh lớn lên như thổi.

Hạp Lư như dều gặp gió đánh đâu thắng đó. Thừa thắng Hạp Lư muốn tiến vào Sính Đô.( Kinh Đô Nước Sở )
Tôn Vũ nói với Hạp Lư rằng:
Thời Cơ chưa đến, lại thêm quân binh đang mõi mệt chưa thể chiếm lấy Nước Ngô được. Ít hôm sau Tôn Vũ rút quân về. Ngũ Viên hiến kế rằng:
Phàm ít mà thắng được nhiều. Yếu mà thắng được mạnh là tất phải hiểu cái lẽ “dĩ vật đãi lao”. Tấn Diệu Công ngày xưa chia làm ba đạo quân, thay phiên nhau mà đánh làm cho Sở phải khó nhọc. Mới đánh được Sở ở Đất Tiêu, Đất Ngư. Kẻ cầm quyền ở Nước Sở ngày nay đều là những phường ngu dốt không biết gì. Xin Đại Vương  chia làm ba đạo quân để sang quấy nhiễu Nước Sở. Cứ thay phiên nhau mà quấy phá, quân sở ồ ạc kéo đến, thời quân Ta lại rút về. Quân Sở rút về thời quân Ta lại tiến đánh. Cứ thay đổi nhau đánh nước Sở không cho Nước Sở được yên. Khiến cho Sở Chiêu Vương tinh thần mệt mõi. Quân Binh chiến đấu không còn hăng say. Bất ngờ quân Ta dồn toàn lực lượng, tấn công thần tốc. Tức là phá vở được thế trận liên kết phòng thủ của quân Sở. Quân Ta tiến vào Sính Đô tiêu diệt Sở Chiêu Vương.

Hạp Lư khen phải, chia làm 3 đạo quân. Thi nhau tiến quân sang quấy nhiễu bờ cõi Nước Sở. Chiếm lấy các Quận Huyện tấn công ồ ạc làm như tiến đánh Sính Đô. Sở Chiêu Vương lo sợ ăn ngủ không yên. Sở Chiêu Vương thấy quân Ngô ồ ạc kéo sang tấn công liền đốc toàn lực ra tiêu diệt quân Ngô. Quân Ngô lại rút quân về. Quân Binh tướng tá quân Sở mệt mõi vô cùng.

Đây nói về Việt Vương  Doãn Thường tuy đánh bại quân Ngô làm cho Hạp Lư kinh hồn bạc vía. Doãn Thường không lấy đó làm tự đắc mà có ý cầu hòa với quân Ngô. Doãn Thường là một nhà quân sự chính trị kỳ tài. Sợ  Hạp Lư trả thù thời bất lợi cho Nước Việt Trung Nguyên. Phương Bắc Hạp Lư đánh vào. Phương Nam Hùng Vương đánh ra, thời Nước Việt Trung Nguyên khó mà chống đở. Doãn Thường bằng sai sứ cầu hòa mang vàng bạc châu báu dâng lên Hạp Lư. Hạp Lư vì thế mà gở lại thể diện thua đau thua đớn. Hạp Lư nói thế ra Nước Việt Trung Nguyên cũng biết sợ Nước Ngô Ta. Hạp Lư Vua Ngô tuy căm hận Việt Vương Doãn Thường nhưng cũng nén lòng không gây sự nữa. Việt Vương Doãn Thường vì thế mà ngăn chặng nổi quân Văn Lang ngày đêm tấn công ra Bắc Văn Lang, tức là Việt Trung Nguyên.

LÚC BẤY GIỜ Nước Văn Lang chỉ còn lại Trung Văn Lang, Nam Văn Lang. Cuộc chiến Nam Bắc Văn Lang phải nói là vô cùng khốc liệt. Hết năm nầy đến năm khác. Hai bên tổn tướng hao quân  dân chúng khổ sở vô cùng. Hùng Việt Vương: Tuân Lang. Lên ngôi Quốc Vương 40 năm tuổi trên 90 đầu óc tuy còn linh hoạt nhưng không bằng như khi còn trẻ nên giải quyết tình hình đất nước không được trôi chảy. Tình hình đất nước càng thêm hổn loạn. Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng. Vương, Quan mỗi người mỗi ý không thống nhất với nhau. Luật pháp luôn thay đổi, những gì có lợi cho dân thời Vương, Quan không thực hiện. Mà chỉ thực hiện những gì Luật Pháp thay đổi có lợi cho Vương, Quan mà thôi. Dân Chúng vì thế ngày càng bất mãn cho thể chế phi dân chủ Độc Tài Độc Trị, thể chế xin cho  bất lợi cho cuộc sống của dân.

Hùng Việt Vương: Tuân Lang. Không những không cũng cố được sức mạnh đoàn kết dân tộc vì Văn Hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo không còn. Vương, Quan Đạo Đức xuống cấp trầm trọng tất cả là do Lạc Cội mất Nguồn mà ra. Một dân tộc đã Lạc Cội mất Nguồn, thời mạnh ai nấy lo chia bè rẽ phái không mấy ai nghĩ đến non sông Tổ Quốc nữa. Mối nguy mất nước càng ngày càng hiện rõ. Văn Hóa Cội Nguồn không còn. Thời Nước Văn Lang bao trùm lấy một màng u minh không còn ánh sáng Quyền con người Công Bằng Bình Đẳng lấy dân làm gốc nữa. Mà chỉ thấy bóng đêm Ai vì quyền lợi nấy bành trướng chủ nghĩa Cá Nhân Độc Tài Độc Trị khủng bố tinh thần dân chúng. Đàn áp bóc lột thậm tệ. Công Bằng Bình Đẳng chỉ là lời nói để mà nghe. Ở vào thời điểm Vương Quan chỉ biết bạo hành. Thời dân chúng cũng đi vào hổn loạn. Tạo ra thời cơ cho các thế lực phản động. Như Cha Con doãn Thường, nổi lên cướp lấy Bắc Văn Lang. Được dân Bắc Văn Lang ủng hộ đi theo thế lực Cha Con Doãn Thường ngày càng lớn mạnh. Bắc Văn Lang không những không chiếm lại được. Trung Văn Lang cũng khó giữ yên khi quân Việt Trung Nguyên lớn mạnh chiếm lấy lần Trung Văn Lang, khi Bắc Văn Lang đã rơi vào Phương Bắc. Sau khi Việt Vương Doãn Thường đánh bại quân Ngô xâm lược, thời uy tín  Việt Vương Doãn Thường tăng lên gấp mười lần, được dân chúng Bắc Văn Lang sùng bái cho Việt Vương Doãn Thường là Chính Vương anh Hùng vĩ đại. Thay thế Niên Đại Hùng Vương kéo dài hơn mấy nghìn năm. Đã bị xơ cứng Thoa hóa. Doãn Thường là con Cáo Già, sức mạnh Doãn Thường là tay chơi chữ sử dụng ngôn luận tài tình. Những từ ngữ nào đẹp đẻ thời làm của mình. Những từ ngữ nào xấu xa thời trao cho thể chế Độc Tài Độc Trị Vua Hùng. Dân chúng vì thế luôn ủng hộ Doãn Thường chiếm ưu thế hoàng toàn về mặt chính trị. Sự đóng tuồng kích bác, công kích Hùng Việt Vương Tuân Lang, trên khắp mọi mặt Lao Động, Văn Hóa, Nghệ Thuật thậm chí cả trong Đồng Bóng, xin xăm, bói quẻ, mê tín dị đoan. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đã đạt đến trình độ như thật như thiệt. Làm cho dân chúng Bắc Văn Lang chán ghét Hùng Việt Vương Tuân Lang nổi dậy chống Vua Hùng. Vì thế Bắc Văn Lang khó mà lấy lại được nữa. Việt Vương Doãn Thường thành công trên sự nghiệp nói láo, nói xấu, Thắng xung Vua thua cho là Giặc nên sự nghiệp không tồn tại được lâu. Con Cáo Già dù tài tình che dấu cái đuôi tới đâu cuối cùng cũng lộ ra. Khi dân chúng phát hiện cái đuôi của loài Yêu Tinh Quỉ Dữ thời mọi chuyện đã rồi. Dân chúng Bắc Văn Lang chỉ biết ngậm đắng nuốt cay với mô hình thể chế  Độc Tài Độc Trị kiểu mới. Những gì Cha Con Doãn Thường nói chỉ là cái bánh vẽ để nghe để nhìn không đi vào cuộc sống được. Làm cho xã hội chậm phát truyển dân chúng trở nên ngu dốt. Đạo Đức xuống cấp kết cuộc trở thành nô lệ Phương Bắc. Thời Chu Nguyên Vương Nhà Chu. Bắc Văn Lang trở thành đất Phương Bắc, Trung Nguyên Trung Thổ phương Bắc  không cách gì lấy lại được nữa thảm thay.

Quốc Tổ Vua Hùng dựng lên nước văn Lang hùng mạnh rộng lớn không phải bằng gươm đao giáo mác. Mạnh được yếu thua thắng là vua thua là giặc. Mà là dựng lên nước Văn Lang rộng lớn bằng con đường Văn Hóa cội Nguồn. Trở thành nền quốc Đạo dân tộc. Hiến Pháp Văn Lang. Nhờ nền Quốc Đạo dân tộc mà nhà nước Văn Lang kéo dài Độc Lập 2701 năm 79 năm dựng nước văn Lang  2622 năm thừa kế giữ nước Văn Lang. Nền Quốc Đạo Văn Lang. Chính là nền Văn Hiến Văn Lang. Hiếp Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Lang. Nền quốc Đạo trị quốc  Có một không hai trên trái đất. Đã đi vào thất truyền. Và trở lại sau năm nghìn năm cũng chẳng khác gì mùa xuân đi qua mùa xuân trở lại văn Hóa Cội Nguồn biến mất. Văn Hóa Cội Nguồn trở lại. Biến hiện theo chu kỳ cũng như mùa xuân qua đi mùa xuân trở lại không có gì là lạ cả.
**************


PHẦN 20

Đây nói về Vua Ngô Hạp Lư Phương Bắc ở bên kia sông Dương quân lực hùng mạnh nhận định thời cơ đánh Sở đã đến. Nước Sở cũng ở Phương Bắc giáp ranh đông Bắc Văn Lang, bên kia sông Dương, sau nầy là sông Trường Giang Sính Đô Nước Sở gần Sông Hán.

Nước Ngô Vua Hạp Lư với chiêu bài ly gián cắt đức quan hệ giữa Việt Trung Nguyên với Sở, bằng cho người sang Phương Nam bên kia sông Dương tức là Nước Việt Trung Nguyên mượn quân đánh Sở. Mục đích là cắt đứt giao tình giữa Nước Sỡ và Việt Trung Nguyên. Nếu Nước việt Trung Nguyên giúp quân Ngô chinh phạt Sở thời làm cho quân Ngô thêm mạnh. Lại không lo Nước Việt Trung Nguyên thừa cơ hội  đánh Nước Ngô. Cũng như cắt đức giao hảo giữa Việt Trung Nguyên và Sở. Việt Vương Doãn Thường quá hiểu thâm tâm hiểm độc của Hạp Lưu một mũi tên bắng trúng hai con chim. Cái lợi gồm thâu về cho Ngô tất cả, vì hiểu như thế Việt Vương Doãn Thường không đáp ứng lời yêu cầu mượn quân của Hạp Lư tùy cơ ứng biến.

Ở vào thời điểm nầy Quân Ngô đã trở nên hùng mạnh. Có thể nói chinh Đông phạt Tây không khó là nhờ có Tôn Vũ và Ngũ Viên. Hạp Lư sai Tôn Vũ, Ngũ Viên, Bá Hi chỉ huy đánh Sở đã chiếm được Đất Lục, Đất Tìm. Chỉ chờ quân Việt Trung Nguyên kéo đến là đánh thẳng vào Sính Đô chiếm lấy Nước Sở. Không ngờ Doãn Thường không chịu tuyệt giao với Sở nên không chịu phát binh giúp Hạp Lư đánh sở Hạp Lư tức sôi gan quát tháo ầm ĩ chưa thể đánh thẳng vào Sính Đô tiêu diệt Sở được. Định kéo quân đánh Việt Trung Nguyên lần nữa.
Tôn Vũ can rằng:
Năm nay tinh tuế Việt Trung Nguyên rất là hưng thịnh ta đánh Nước Việt Trung Nguyên tất không lợi. Hạp Lư nhớ đến cái thù thua nhục nhã trước đây nên không nghe lời Tôn Vũ kéo đại binh tràn sang Việt Trung Nguyên. Cướp phá dân lành, cướp lấy của cải. Vàng ngọc Trâu, Bò, Dê, Lợn, Gà, Vịt, Lúa gạo, Muối, Mắm, Vải lụa. Nhiều vô số kể. Coi như một cuộc ra quân thắng lợi về ăn cướp.
Chính nghĩa quân Ngô chính là đây
Cướp đêm chưa đã lại cướp ngày
Đại Vương đại cả lòng gian ác
Giết người cướp của chẳng gớm tay.

Hạp Lư nhìn vào Bắc Văn Lang Việt Trung Nguyên nói Thằng xảo trá Doãn Thường Kia. Ngươi chỉ gạt được người dân Bắc Văn xưng là chính Vương. Như thật ra ngươi cũng chỉ là phường ăn cướp. Ngươi ăn cướp bắc Văn Lang của các Vua Hùng. Có ngày Ta sẽ chiếm lấy Bắc Văn Lang. Cướp dân chúng đất đai của ngươi. Cho ngươi đầu lìa khỏi cổ linh hồn ngưi cũng chỉ là một con quỉ đầu thai. Chính Vương con khỉ gì. Hạp Lư cho quân cướp lấy của cải dân chúng Việt Trung Nguyên nhiều vô số rồi rút quân về nước. Trong lúc đàm đạo. Tôn vũ nói riêng với Ngũ Viên rằng. Đất Phương Nam Văn Lang. Tuy không còn Văn Hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo dân tộc. Nhưng truyền thống anh linh Tiên Rồng chưa biến mất. Cha Con Doãn Thường tuy có nguồn gốc từ Phương Bắc. Nhưng đã trải qua nhiều đời thành  dân Văn Lang. Nên được dân Văn Lang suy tôn ủng hộ. Không phải dễ đánh chiếm như Phương Bắc đâu. Truyền thống anh linh Tiên Rồng không thể nào tưởng tượng được. Hơn mấy nghìn năm Phương Bắc biết bao lần xâm lược nhưng đều bị đánh bại. Có đi không có ngày về. Ngũ Viên nói tôi cũng nghĩ như vậy nên khuyên Đại Vương không nên đánh chiếm Việt Trung Nguyên Bắc Văn Lang. Đại Vương không nghe sít chút nữa thời bỏ mạng nơi xứ người lại đi tiêu hơn 20 vạn quân. Có thể nói Bắc Văn Lang Việt Trung Nguyên là miếng mồi quá béo bở. Ai mà không muốn chiếm lấy. Đại Vương cũng như bao nhiêu vị Vương  khác cũng tham vọng vô bờ bến. Không chiếm lấy được Việt Trung Nguyên thời ăn không ngon ngủ không yên.

Tôn Vũ nói: Sau bốn mươi năm nữa, nước Việt Trung Nguyên sẽ cường thịnh. Thời Nước Ngô sẽ đi vào Suy Vong, Các Nước Phương Bắc sẽ tùng phục Việt Trung Nguyên. Khi Nước Việt Trung Nguyên xác nhập về Phương Bắc. Mà Quốc Tổ Vua Hùng đã nói trước cách đây mấy nghìn năm. Quốc Tổ Hùng vương là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai. Khai ra nền Quốc Đạo Văn Lang thậm thâm vi diệu nhưng rất tiếc đã bị thất truyền.Vì thời ấy chữ viết thô sơ  nên không lưu chép để lại kinh luân được. Nếu Không thất truyền Văn Hóa Cội Nguồn thời Phương Bắc không những không làm gì nổi Phương Nam, mà còn  bị Phương Nam khống chế.

Đây về Sở Chiêu Vương. Quyết tâm tiêu diệt Nước Ngô, Vì Nước Ngô không tùng phục Nước Sở mà còn dòm ngó Sở. Văn Hóa Phương Bắc là thứ Văn Hóa chiếm tranh Văn Hóa của sự tham lam bành trướng. Văn Hóa của sự tranh Bá tranh Hùng. Mạnh được yếu thua, thắng xưng Vua, thua cho là Giặc. Lúc nào cũng muốn thôn tính chiếm đoạt nước khác. Cướp lấy tài sản vàng bạc châu báu đem về làm của riêng cho mình. Nói về sự giàu có Nước Ngô cũng phải kể là một nước có nhiều châu báu Nên nước Sở luôn dồm ngó Nước Ngô. Chờ có cơ hội là thôn tính Nước Ngô  chiếm đoạt đất đai tài sản. Không ngờ Nước Ngô có nhiều nhân tài ra đời như Tôn Vũ,  Ngũ Viên, làm cho Nước Ngô hùng mạnh nhanh chóng. Không những quân Sở thua liên miên trong các cuộc giao tranh đụng độ. Mà còn bị quân Ngô chiếm lấy nhiều đất đai quan trọng của Nước Sở. Sở Chiêu Vương lấy làm tức lắm. Bằng sai Quan lệnh Doãn Nước Sở là Nang Ngõa theo lệnh của Sở Chiêu Vương đem quân đánh Ngô chiếm lấy lại những đất đã bị quân Ngô chiếm đóng. Như đất Lục,  đất Tiền địa thế chiến lược  quan trọng của Nước Sở không những về mặt lúa gạo, mà cả về quân sự. Hạp Lư sai Tôn Vũ, Ngũ Viên đem quân chận đánh nghinh chiến. Với tài năng điều binh khiển tướng của Tôn Vũ và Ngũ Viên. Nang Ngõa đánh không lại, quân Sở bị quân Ngô đánh cho tan tác. Lại tiến quân chiếm thêm đất Sào, bắt được tướng Sở là Can Phồn đem về giao nạp cho Hạp Lư. Hạp Lư không lấy đó làm vừa lòng nói rằng: Có đánh chiếm lấy được bao nhiêu đất Sở đi nữa. Bắt được bao nhiêu tướng Sở đi nữa. Nhưng chưa chiếm được Sính Đô thời cũng vô công. Ngũ Viên nói Đại Vương đừng lo. Thần lúc nào cũng không quên được Sính Đô đâu. Chỉ vì Nước Sở đang cường thịnh không nên khinh thường quân địch. Dẫu Nước Sở hiện tại không được lòng các thuộc quốc. Nhưng các trấn chư hầu thuộc quốc chưa ai ghét cả. Thần nghe nói Nang Ngõa là vị quan tham ô chỉ biết vàng bạc châu báu, hể thấy ai có báu vật thời chiếm cho bằng được. Các nước thuộc quốc Nước Sở cũng sẽ sinh biến. Lúc nầy Đại Vương nên luyện tập binh mã, tích lũy lương thực. Chờ thời cơ một số thuộc quốc bất mãn Nước Sở là khởi binh tấn công diệt Sở.  Hạp Lư cho là phải. Để có đủ binh hùng tướng mạnh có cả hai mặt Bộ Binh và Thủy Binh. Hạp Lư giao cho Tôn Vũ luyện tập Thủy Quân. Còn Ngũ viên thời luyện tập Bộ Binh. Cũng như ngày nào cũng cho quân thám báo dọ thám tình hình Nước Sở. Nắm bắt thông tin thật chính xác.

Trong khi ấy ở Phương Nam quân Văn Lang và Quân  Việt Trung Nguyên ngày đêm đánh nhau dữ dội. Giành nhau từng tất đất. Lại nói về Việt Vương Doãn Thường thấy tình hình Phương Bắc Nhà Chu càng ngày càng mất đi quyền lực, mà quyền lực đều nằm hết các Trấn chư Hầu hùng mạnh như Tề, Tấn, Sở. Nhất là Sở đang lúc hưng thịnh. Mà Sở lại đáng chiếm nước Ngô. Hạp Lư vì thế mà khởi binh diệt Sở những trận giao tranh xãy ra kinh hồn. Việt Vương Đoãn Thường yên tâm Bắc không còn sợ Ngô vì Ngô - Sở đang giao tranh với nhau giành nhau từng tất đất. Việt Vương Doãn Thường cho rằng đây là lúc dốc toàn lực lượng tấn công vào Trung Văn Lang chiếm lĩnh các Châu Bộ, Quận, Huyện, Bằng bổ sung lực lượng cho ba cánh quân đang trấn giữ  không cho quân Văn Lang tiến đánh ra Bắc. Mà còn tổng động binh thôn tính Trung văn Lang. Hùng Việt Vương Tuân Lang được tin báo là Quân Bắc Việt, Việt Trung Nguyên tổng tấn công vào Trung Văn Lang. Hùng Việt Vương Tuân Lang lấy làm lo bằng thu bạo quân binh chuẩn bị cho trận chiến, khi cần thiết điều động quân binh bổ sung vào Quân Văn Lang đang trấn giữ Bắc Trung Văn Lang.

Có thể nói đây là cuộc nội chiến lớn nhất kể từ khi khại lập nước Văn Lang Đất nước Văn Lang chia cắt Nam - Bắc, tàn sát lẫn nhau bỡi do mất Cội mất Nguồn mà ra. Cộc chiến đẩm máu đầy đau thương chằng lấy gì làm vinh dự. Nhưng người ngoài cuộc thời sáng, chẳng hạn như bậc tu Tiên Đắc Đạo, thời ngán ngẫm cho cuộc nội chiến Đồng Bào Bách Việt tương tàn lẫn nhau nên các bậc Tu Tiên Đắc Đạo chẳng muốn giúp bên nào mà chỉ biết thở than cho kiếp nạn Văn Lang. Còn Việt Nam con Cháu Tiên Rồng chúng ta ngày nay thời sao. Hãy xem lại cuộc chiến Nam - Bắc phân tranh. Nếu không khéo đi đến hòa hợp dân tộc, thời không khác gì thời xưa đánh nhau cho hung cuối cùng cũng dân hai tay Việt Trung Nguyên cho nhà Chu Phương Bắc. Còn Việt Nam thì sao? Không thể làm thế dâng nước Việt Nam cho bành trướng Trung Quốc?
**************


PHẦN 21

Lại nói về Phạm Đổ Chinh sau khi bị Văn Khánh đánh bại rút tàn binh chạy về Lộc Điền cũng cố lực lượng trấn giữ Bàu Sen núi Bà. Những cuộc giao tranh quân Nam - Bắc hết năm nầy đến nam khác xương trắng chất chồng khắp nơi. Phạm Đổ Chinh được lệnh tiếp nhận them 10 vạn quân, mười tướng tài tổng tấn công vào Trung Văn Lang chiếm lấy Bạch Lang Châu, Tiên Châu, Vân Châu. Hầu làm cho quân Văn Lang khiếp sợ lôi kéo dân chúng Trung Văn Lang về với Việt Trung Nguyên. Phạm Đổ Chinh được lệnh ngày đêm thao luyện quân binh chững bị cho cuộc đại tấn công vào Trung Văn Lang. Với thế mạnh nhiều tướng tài quân binh lên tới gần 20 vạn Phạm Đổ Chinh như con hổ mọc cánh. Lại nói về Bạch Lang Châu, Chủ Tướng Võ Hầu, ba cha con Tri Phủ Thạch Trung Sơn, tiêu diệt quân loạn tặc phản loạn chiếm lấy lại Bạch Lang Châu. Từ đó về sau ra sức cũng cố thành Bạch Lang Châu mỗi năm một thêm kiên cố, Võ Hầu mấy lần tiến quân ra Bắc đánh chiếm các quận huyện Việt Trung Nguyên như Huyện Lộc Điền, Huyện Thuận An, Huyện Lâm Khê. Nhưng chiếm được rồi lại mất hao quân tổng tướng. Nam Bắc phân tranh cứ thế kéo dài hơn 15 năm dân chúng Bách Việt Văn Lang khốn khổ vô cùng.
Thơ rằng :
Khốn khổ nào hơn khổ chiến tranh
Đói khổ chồng lên lẫn tòng quân
Sa trường ngã gục phơi thân xác
Nội chiến tương tàn Nam Bắc chinh
Vinh nhục, nhục vinh đường mây khói
Đồng Bào tàn sát bóng u minh
Phải chăng quốc nạn  do mất gốc
Lạc Nguồn  lạc lối biến Yêu Tinh.

Một hôm Võ Hầu cùng các tướng lĩnh  nhìn lên bầu trời thấy có điềm khác lạ chẳng lành. Võ Hầu liền cho mời Đạo Sĩ đến xem cho một quẻ. Đạo Sĩ bói xong một quẻ nói bẩm chủ Tướng quẻ nầy không tốt nhưng thiên cơ không nói trước được.
Đạo Sĩ liền ngâm bài thơ:
Từ thuở Cha Ông mở đất trời
Trảm yêu, diệt quỉ khắp nơi nơi
Mặt trời Quốc Giáo ôi lặng mất
Văn Lang tăm tối họa đầy vơi
Ráng giữ lòng Trung vì Tổ Quốc
Siêu sanh Thiên Giới mãi dạo chơi
Huyền cơ đã thế đành phó thác
Chết sống do trời chỉ thế thôi.

Võ Hầu cũng các tướng lĩnh nghe Đạo Sĩ ngâm bài thơ nhưng không hiểu gì cả. Võ Hầu cùng các Tướng Lĩnh bàn về những câu thơ kỳ lạ thời có quân thám báo từ biên ải vào báo. Bẩm chủ tướng. Quân loạn tặc phản loạn đã vượt qua Lâm Khê hình như là chúng tiến đánh Bạch Lang Châu chúng Ta. Võ Hầu nghe báo liền tức tốc một mặt cho người đến Tiên Châu báo cáo cho Văn Khánh thống soái biết một mặt triệu cha con Tri Phủ Thạch Trung Sơn đến. Dân chúng Bạch Lang Châu nghe tin quân loạn tặc phản loạn Bắc Việt sắp kéo đến đánh chiếm châu thành thời xào xáo cả lên. Tri Phủ Thạch Trung Sơn phát loa kêu gọi dân chúng trong thành Bạch Lang châu bình tỉnh. Qua ngày hôm sau Các Quan Tướng cùng cha con Tri Phủ Thạch Trung Sơn ở trên thành nhìn thấy xa xa hướng Bắc khói bụi mịt mù không bao lâu thời thấy quân loạn tặc phản loạn đông như kiến ước lượng trên dưới 20 vạn quân, khi còn cách thành Bạch Lang Châu không xa thời đạo quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên chia làm ba đạo quân bao vây thành Bạch Lang Châu. Dựng trại liên hoàn chuẩn bị cho cuộc tấn công đánh chiếm thành Bạch Lang Châu. Trong khi ấy quân binh Bạch Lang châu chỉ hơn tám vạn nhìn thấy quân loạn tặc phản loạn đông như kiến thời lo lắng không yên. Không đợi lâu Phạm Đổ Chinh cho người đến Bạch Lang Châu khiêu chiến. Ở trên thành cha con Tri Phủ Thạch Trung Sơn nhìn thấy kẻ đến khiêu chiến dẫn theo một nghìn quân là một trung niên theo cờ xí thời biết đó là một trong những trấn chư hầu theo Việt Vương Doãn Thường Vua Hoa Việt trông có vẻ khẻo mạnh hung tợn.

Thạch Trung Sơn nói.
Quân loạn tặc phản loạn từ xa kéo tới, ta phải đánh thắng trận đầu làm nhụt nhuệ khí quân loạn tặc đi. Võ Hầu nói có tướng nào ra lấy đầu thằng loạn tặc đó không? Võ Hầu vừa lên tiếng hỏi, thời có một vị tướng lên tiếng nói bẩm chủ tướng để thằng giặc cỏ đó cho tôi, người vừa lên tiếng ấy chính là Thạch Công. Thạch công nghĩ đến cảnh vợ bị quân loạn tặc phản loạn làm nhục hiếp dâm làm cho tan nhà nát cửa thời sôi máu muốn bằm nát quân loạn tặc phản loạn ra tương liền xin ra trận đầu chém giết cho đã tay. Thạch Công điểm một nghìn quân mở cửa thành ra trận Thạch Công phi ngựa tới quát xem đường đao của ta đây Thạch Công chém một nhác xuống đầu tướng giặc. Tướng giặc múa trường giáo chống đở choang đinh tai nhứt óc quân Bạch Lang Châu đánh trống dộng chiêng ầm ĩ quân phản loạn cũng không kém khua trống khua chiêng dậy trời Thạch Công cùng tướng giặc đánh nhau trên 50 hiệp bất phân thắng bại. Tướng giặc vua Hoa Việt bất ngờ quay ngựa bỏ chạy, Thạch Công rượt ngựa theo vua Việt Hoa liền ném lên không một vật tức thời khói đen mù trời pha lẫn chất gây mê Thạch Công hít phải liền xây xẩm mặt mày Vua Hoa Việt đão ngựa nhanh như chớp chém Thạch Công một nhác chết ngay tại chỗ. Quân loạn tặc phản loạn thắng thế  ào ào xuông tới chém quân Bạch Lang Châu như chém chuối. Ở trên thành Thạch Trung Sơn thấy con tử nạn thét lên một tiếng oại máu ngã  ngụy. Thạch Kế, Thạch Thừa không khỏi kinh hoàng.

Võ Hầu không ngờ tướng giặc lợi hại như vậy chưa biết phải làm sao. Thời có một tướng lên tiếng nói để tôi ra giết thằng giặc ấy cho, người lên tiếng chính là Nguyên Tôn Chí. Nguyên Tôn Chí dẫn theo một trăm kỵ binh phi ngựa nhanh ra thành xáp chiến. Quân Bạch Lang Châu lấy lại khí thế chống trả đánh quân loạn tặc phản loạn tơi bời. Vua Hoa Việt, biết không đánh lại Nguyên Tôn Chí bằng quay ngựa chạy dài. Nguyên Tôn Chí không đuổi theo mà thu quân vào thành. Qua hôm sau quân loạn tặc đến khiêu chiến. Tướng lĩnh của quân loạn tặc phản loạn không phải là Vua Hoa Việt mà là một tướng khác trông có vẻ oai phong lắm. Lúc nầy Thạch Trung Sơn hầu như khôi phục công lực trở lại nghĩ đến cảnh quân loạn tặc phản loạn giết chết Thạch Công xác còn phơi thây ngoài chiến trường chưa lấy xác được bằng nói bẩm chủ tướng, chủ tướng để ba cha con tôi ra băm nát quân thù trả hận cho con tôi. Võ hầu nói Tri Phủ đại nhân hết sức cẩn thận ba cha con Tri Phủ Thạch Trung Sơn thống lĩnh hơn một nghìn quân binh mở cổng thành lao ra đối mặt với quân phản loạn. Thạch Trung Sơn tuy lớn tuổi nhưng oai phong lẩm liệt phi ngựa tới chỉ mặt tướng loạn tặc phản loạn hét lớn. Ngươi là dân tộc Bách Việt Văn Lang sao phản bội lại các Vua Hùng. Tướng giặc nhìn lên trời cười ha hả. Thằng Trung Sơn ngu ngốc kia nghe cho rõ đây không ai phản lại các Vua Hùng, mà chỉ trừ khử những tham ô quan lại mà thôi. Thạch Trung Sơn quát ngươi nói không phản bội các Vua Hùng sao ngươi theo cha co Doãn Thường làm phản. Tướng giặc nói Thắng Trung Sơn ngu ngốc kia. Doãn Thường tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng, ta không theo Việt Vương Doãn Thường thời ta theo ai. Hùng Việt Vương Tuân Lang tuy là dòng dõi Vua Hùng nhưng lại không làm theo lời dạy Quốc Tổ, Độc Tài, Độc Trị làm hai dân tộc Văn Lang. Thạch Trung Sơn quát các ngươi là loài ác Quỉ nói một đường làm một nẻo các ngươi chỉ gạt dân chúng gạt ta sao nổi, Thạch Trung Sơn phi ngựa tới chém tướng giặc một đạo như trời gián. Tướng giặc múa trường giáo lên chống đở. Hai bên đánh nhau cát bui mịt mù. Đao qua Giáo lạ đinh tai nhứt óc. Thạch Kế sợ Cha yếu thế bằng phi ngựa tới liên thủ cùng Thạch Trung Sơn quyết hạ gục tên tướng giặc phản loạn. Lúc ấy Phạm Đổ Chinh cũng ra trận hai bên Phạm Đổ Chinh rất nhiều Tướng Lĩnh trong đó có một tướng lĩnh nổi tiếng là Thần Xạ Tiễn Trường Lê. Chưa bao giờ bắng sai mục tiêu thấy hai cha con Thạch Trung Sơn sắp hạ gục Đổ Mục liền dương cung bắn Thạch Trung Sơn một phát. Thạch Trung Sơn trúng tên ngã nhào, Thạch Kế lao tới cứu Cha thoát khỏi trận địa. Tướng giặc Đổ Mục phi ngựa lao theo chém tới tấp. Thạch Thừa phi ngựa tới chậm đánh. quân Văn Lang Bạch Lang Châu. Cùng quân loạn tặc phản loạn Việt Trung xáp chiến hai bên thi nhau ngã gục chiến trường.
Vang lừng nội chiến dậy Văn Lang
Sát khí vùng lên thịt nát tan
Thi nhau ngã gục hồn phách tán
Chính nghĩa là đâu tiếng khóc than.

Nói về Thạch Thừa, Thạch Kế thu quân vào trong thành, Thạch Trung Sơn vì trúng tên quá nặng chất độc phán tán liền qua đời. Võ Hầu biết không thể nào đánh bại được quân loạn tặc phản loạn bằng cố thủ giữ thành không xuất binh tham chiến nữa. Cho người báo tin đến Tiên Châu tình hình nguy cập vô cùng. Văn Khánh đang xem qua mật thơ Võ Hầu gỡi đến, thời có quân thám báo vào báo.

Bẩm Thống soái. Tình hình Âu Tây Châu, tình hình Quang Hải Châu vô cùng nguy cập. Quân phản loạn Việt Trung Nguyên đang ráo riết công phá thành. Thống Soái Văn Khánh vô cùng lo lắng, thời có quân vào báo 20 vạn quân Văn Lang tiếp viện đã đến. Văn Khánh như trút gánh nặng vì quân Việt Trung Nguyên quá mạnh con số lên sáu mươi vạn quân quyết sang bằng Trung Văn Lang.

Lại nói về Võ Hầu sau khi cho người theo đường bí mật đem mật thơ báo cáo tình hình Bạch Lang Châu cho Văn Khánh thống soái biết. Cố thủ thành chờ quân Văn Lang đến giải tỏa sự bao vây của quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên. Phạm Đổ Chinh ngày nào cũng cho người đến Bạch Lang Châu khiêu chiến. Nhưng Võ Hầu vẩn làm thinh biết rằng ngày nào cũng có quân loạn tặc phản loạn đến khiêu chiến chửi rủa. Nào là quân Văn Lang hèn nhác, nào là con rùa rụt cổ. Mùa thu tháng 8 trời mát mẻ rất thuận lợi cho hỏa công công phá thành. Nhưng Phạm Đổ Chinh chưa tìm ra kế sách công phá thành bằng phương cách nào đạt hiệu quả cao nhất. Vì Võ Hầu thủ thành vô cùng chắc chắn. Phạm Đổ Chinh đang moi óc hầu tìm ra kế sách công phá thành thời bổng có chiếu chỉ của Việt Vương Doãn Thường từ kinh đô Xích Quỉ Việt Trung Nguyên đến. Mật thư chiếu chỉ như sau ra lịnh công phá thành hai ngày sau có nội ứng bên trong mở cửa thành cho quân ta tiến vào tiêu diệt sạch bọn chúng chiếm cứ Bạch Lang Châu.

Doãn Thường không những là nhà quân sự, chính trị thiên tài mà còn tạo lên mạng lưới bí mật, gọi là mạng lưới mật vụ. Mạng lưới mật vụ hoạt động bí mật xâm nhập vào nội bộ Quan Phủ. Mua chuộc Quan Phủ, giả làm dân trà trộn vào trong các nội thành mà không một ai phát giác được. Mạng lưới bí mật  nầy rất được đào tạo công phu võ nghệ cao cường thế lực đen, chỉ một mình Doãn Thường biết, và điều khiển bí mật nầy mà thôi. Những Quan, Tướng Việt Trung Nguyên chỉ cần bất mản chính sách do Việt Vương Doãn Thường đưa ra liền bị thế lực bí mật đen thủ tiêu ngay. Tai mắt Việt Doãn Thường khắp mọi nơi, khắp mọi ngõ ngách. Nhờ mạng lưới thế lực đen nầy mà ngôi vị Việt Vương vững như bàn thạch. Theo lệnh của Việt Vương Doãn Thường. Phạm Đổ Chinh ra lệnh cho quân binh tấn công thành ngày đầu tấn công ít ngày sau tấn công phá thành mạnh nhất là khi màng đêm buôn xuống. Trong lúc nửa đêm bổng trên thành quân binh bạch Lang Châu hổn loạn. Cửa thành mở toan ra thời cơ đã tới Phạm Đổ Chinh cùng hai phó Soái là Trường Lê cùng Võ Bị điều động quân binh ập vào thành, quân Bạch Lang Châu trở tay không kịp bị quân loạn tặc phản loạn chém xối xả. Trận tử chiến xảy ra cho tới sáng, hơn 8 vạn quân Bạch Lang Châu đi tiêu. Lại nói về Võ Hầu, cùng hai phó tướng là Nguyên Tôn Chí và Trương Hoài điều quân binh chống trả lại quân loạn tặc phản loạn công phá thành mỗi lúc một dữ dội. Bổng thấy quân binh hổn loạn không biết chuyện gì xảy ra, Thạch Thừa la lớn có quân nội phản. Bổng một quân binh Văn Lang múa đao chém tới Thạch Thừa. Thạch Thừa bất ngờ bị chém bay đầu. Võ Hầu thất kinh múa đại đao chém tới người giết Thạch Thừa nhưng người nầy võ công cao cường thoáng cái mất dạng. Nguyên Tôn Chí, Trương Hoài thấy quân loạn tặc  phản loạn tràn vô thành như nước vỡ bờ nói Chủ Tướng chúng ta mau trốn đi kẻo không còn kịp. Võ Hầu cùng hai phó tướng giết vội mấy tên lính loạn tặc, mặc áo chúng vào giả làm lính loạn tặc trốn thoát ra khỏi thành nhắm hướng Tiên Châu phi ngựa tới.

Nói về Văn Khánh đóng đô ở Tiên Châu trên 15 năm Thống Soái Tổng chỉ huy cả ba đạo quân chủ lực đóng ở Quang Hải Châu, Âu Tây Châu, Bạch Lang Châu. Văn Khánh được tin quân loạn tặc phản loạn sắp mở đợt tấn công tiến đánh Trung Văn Lang với sức mạnh đánh phủ đầu chưa tường có trước nay. Văn Khánh tuy lo lắng nhưng nghĩ mình có nhiều tướng tài. Nhất là chủ tướng Lương Minh cũng như Chủ Tướng Lưu Hà uy dũng oai phong đã lập nhiều công lớn đánh bại quân loạn tặc phản loạn nhiều trận, Lương Minh nên duyên vợ chồng với Xuân Thu con gái út Tri Phủ Anh Kỳ. Con trai lớn chủ tướng Lưu Hà nên duyên chồng vợ với Xâm Cẩm chị của Xuân Thu. Nữ tướng Ba Ra nên duyên cùng Anh Võ, nữ tướng Hê Na nên duyên với Anh Quyền. Những cặp nam nữ xinh đẹp văn võ song toàn này  đã từng sống chết bên nhau hơn 10 năm rồi còn gì. Văn Khánh nghĩ cuộc giao tranh Nam Bắc luôn đụng độ với nhau. Nhưng chưa lần nào căng thẳng như lần nầy. Văn Khánh thống soái ăn không ngon ngủ không yên than ngắn thở dài. Thời cũng đủ biết cuộc diện đang xảy ra phức tạp nguy hiểm khó khăn đến mức độ nào. Văn Khánh nghe Tin quân Việt Trung Nguyên tấn công dồn dập chiếm lĩnh các quận huyện dễ như trở bàn tay nghe tin Bạch Lang Châu thất thủ về tay quân loạn tặc phản loạn thời lấy làm kinh hãi. Quân loạn tặc phản loạn mạnh đến thế sao. Văn Khánh chưa tìm ra kế sách gì để đối phó, thời có quân vào báo Chủ Tướng Võ Hầu cùng hai phó tướng trốn thoát khỏi Bạch Lang Châu, đến đây phụng chỉ thọ tội. Văn Khánh cho mời ba người vào rồi hỏi đầu đuôi thất thủ Bạch Lang Châu , một cách cặn kẻ.

Võ Hầu nói.  Bẩm Nguyên Soái. Không hiểu từ lúc nào quân loạn tặc phản loạn đã cấy người vào ở trong thành và chính quân loạn tặc làm nội ứng nầy mở cửa thành cho quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên tràn vào nên Bạch Lang Châu mới thất thủ nhanh chóng như vậy. Văn Khánh nghi ngờ nói phải có hơn trăm quân loạn tặc phản loạn lẫn lộn trong quân ta hạ gục quân binh trấn giữ cổng thành, mới thực hiện nổi kế sách nội công ngoại ứng Nguyên Tôn Chí nói những quân binh làm nội ứng không phải quân tầm thường mà là đại cao thủ Võ Lâm. Kinh công thượng đẳng thấy đó mất đó chỉ một đường đao là giết chết Thạch Thừa. Văn Khánh nghe xong lấy làm khinh hãi cho cái tài Ma Quỉ quân phản loạn Việt Trung Nguyên. Văn Khánh bằng dân sớ tâu lên Hùng Việt Vương Tuân Lang rằng:

Chinh Bắc thống soái thần là Văn Khánh. Rất sợ hãi cúi đầu trước Quốc Vương Bệ Hạ.
Thần tự nghĩ“ Thần đã nổ lực hết mình suốt chặng đường 15 năm” Cố sức tấn công ra Bắc, giành lại những tất đất mà quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên đã cướp lấy, nhưng chẳng được là bao. Nay quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên thế lực bổng mạnh lên như nước thủy triều thêm lên mấy mươi vạn quân nữa. Thần nghĩ“ Nếu không thắng được quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên” Thời phụ lòng ủy thác của Bệ Hạ. Nhưng hiện giờ với số quân ít ỏi không thể ngăn chặng nổi khi quân Bắc Việt Trung Nguyên tổn tấn công. Phàm những việc lớn lao như thế đều phải dân tấu sớ lên Quốc Vương Bệ Hạ định liệu giải quyết. Dù gì đi nữa Thần lúc nào cũng tận tỵ xin dốc lòng đến chết mới thôi. Đến như thành bại được mất là do định mệnh tại Trời vậy. Xin Bệ Hạ soi xét chỉ thị dạy bảo Thần để Thần tùy cơ ứng biến một còn một mất với quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên.

Hùng Việt Vương xem xong sớ tâu Thống Soái Văn Khánh lấy làm kinh hãi. Liền chuyền tay cho các Quan đại Thần xem. Các Đại Thần xem xong ai nấy đều biến sắc mặt.

Hầu Tôn Vương tâu rằng :
Muôn Tâu Quốc Vương Bệ hạ. Tên loạn tặc phản loạn Doãn Thường đã có dã tâm lớn từ lâu hầu nuốt trọn Văn Lang thời đại Hùng Vương lập lên thời đại Việt Trung Nguyên. Nếu không đánh tan thế lực loạn tặc thời e rằng Trung Văn Lang cũng khó giữ nổi. Liều thuốc lấy dân làm gốc của Doãn Thường tuy là lừa đảo dân chúng, nhưng cũng hiệu quả tác dụng vô cùng e rằng dân chúng Bách Việt Trung Văn Lang ngã theo tên loạn tặc Quỉ yêu nầy, nếu mưu đồ đánh chiếm Trung Văn Lang.

Hùng Việt Vương Tuân Lang cũng nhận định được tình hình nầy bằng hỏi các khanh có diệu kế gì không?

Lạc Hầu Vương tâu rằng:
Muôn tậu quốc Vương Bệ Hạ. Bệ Hạ một mặt chính đốn lại Vương, Quan, Tướng lĩnh, Châu Phủ, Quận, Huyện loại trừ những tham quan làm hại dân. Thay thế những Vương, Quan có năng lực lãnh đạo ôn định lòng dân. Hai là Bệ Hạ giảm bớt thu thế những năm hạn hán thiên tai. Ba chiêu mộ hiền tài ra gúp nước. Bốn là  mở ra thi cử tuyển chọn nhân tài hàng năm những thí sinh thật sự có năng lực bổ sung vào các Quận Huyện không phải là cha truyền con nối. Năm là bồi dưỡng đức tài hàng năm cho các Vương Quan, Tướng lĩnh, Châu, Huyện. Đó là việc lâu dài, còn trước mắt là cử một người trong vương gia thống lĩnh đại quân, hiệp lực cùng thống soái Văn Khánh chống trả lại quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên. Nếu Quốc Vương Bệ Hạ làm được năm điều nói trên một cách triệt để cũng như phái vương gia thống lĩnh đại quân dẹp tan quân loạn tặc, thời Trung Văn Lang không dễ gì Việt Trung Nguyên Chiếm lĩnh nổi. Thần mấy năm nay chú tâm nghiêng cứu về Quốc Tổ cũng như thời Thượng Hùng Vương. Thần thấy rằng Quốc Tổ khai dựng lên nước Văn Lang không phải bằng con đường chinh chiến thắng cho là Vua, thua cho là Giặc. Mà là bằng con đường Văn Hóa Cội Nguồn, dựa trên quyền con người khai lập lên nhà nước Văn Lang, Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà nước của Dân do Dân và vì Dân. Có lẽ tên loạn tặc phản loạn Doãn Thường đã nghiêng cứu kỷ về Quốc khai sinh ra nước Văn Lang Một Nhà Nước đa sắc Tộc, nhà nước hợp chũng tộc nhà nước của một trăm Lĩnh Chúa. Sống chung trong một ngôi nhà chung NỀN QUỐC ĐẠO DÂN TỘC. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp mới thật là Quốc Vương của nước Văn Lang. Quốc Vương là người Đại Trung Thành với nền Văn Hiến tối cao ấy. Nếu không phải thế thời không thể nào đoàn kết được Bách Việt Văn Lang một trăm bộ lạc lâu dài được như vậy. Nhưng đáng tiếc là tất cả đi vào thất truyền, nhưng không vì thế mà không noi gương theo Quốc Tổ được. Năm điều nói trên thần rút ra từ hiểu biết về Quốc Tổ. Nhờ làm theo năm điều cơ bản trị quốc an dân của Lạc Hầu Vương niên đại Hùng Vương truyền xuống thêm được năm đời, tới đời Hùng Duệ Vương, Huệ Lang thời kết thúc niên đại Hùng Vương 258 trước công nguyên nối truyền được 41 đời thượng Hùng Vương 23 đời, Hạ Hùng Vương 18 đời. Kéo dài độc lập 2701 năm. 79 năm dựng nước thời Quốc Tổ. 2622 năm thời thừa kế giữ nước con cháu.

Quốc Tổ Vua Hùng khai dựng lên đất nước Văn Lang vô cùng rộng lớn chia đất nước Văn Lang ra thành 15 bộ  cho cả ba miền Nam - Trung - Bắc. Sau mở rộng nước Văn Lang lên tới 21 bộ.
1-  Bộ Giao Chỉ
2- Bộ Nhật Nam
3- Bộ Cửu Chân
4- Bộ Hợp Phố
5- Bộ Nam Hải
6- Bộ Uất Lân
7- Bộ Thương Ngô
8- Bộ Ninh Hải
9- Bộ Vũ Ninh
10- Bộ Việt Thường
11- Bộ Lục Hải
12- Bộ Tân Hưng
13- Bộ Cửu Đức
14- Bộ Bình Văn
15- Bộ Văn Lang.

Nước Văn Lang sau mở rộng lên đến 21 bộ:
Bắc Văn Lang
1- Bộ Giao Chỉ
2- Bộ Cửu Chân
3- Bộ Nhật Nam
4- Bộ Hợp Phố
5- Bộ Nam Hải
6- Bộ Uất Lân
7- Bộ Thương Ngô

Trung Văn Lang
1- Bộ Ninh Hải
2- Bộ Chu Diên
3- Bộ Lục Hải
4- Bộ Cửu Đức
5- Bộ Vũ Định
6- Bộ Dương Tuyền
7- Bộ Hoài Hoan

Nam Văn Lang
1- Bộ Văn Lang
2- Bộ Bình Văn
3- Bộ Tân Hưng
4- Bộ Phú Lộc
5- Bộ Vũ Ninh
6- Bộ Việt Thường
7- Bộ Hồ Nam

Ở vào thời  Thượng Hùng Vương các Châu Thành chỉ đắp cho có hình thức phần lớn thành hàng rào lũy tre tới thời Hạ Hùng Vương các Châu Thành mới đắp kiên cố hơn, nhất là các đời cuối Hạ Hùng Vương. Các Châu Thành thời đó không phải xây bằng đá gạch, mà chỉ xây đắp theo cách thông dụng lũy hào, hào lũy. Ngoài hào, trong lũy. Thành lũy đắp bằng đất cọng với cọc tre. Hàng năm thường tu bổ vì thành bằng đất mưa bão làm hư hỏng xuống cấp.
**************


PHẦN 22

Văn Lang Nam Bắc mãi chiến chinh
Bách Việt còn đâu cảnh thái bình
Đói nghèo khốn đốn ôi cùng khắp
Trận địa rền vang tiếng quân binh.

Nói về Chủ Tướng Huỳnh Trung Kỳ sau khi đánh bại Triệu Phàn đóng đô ở Quang Hải Châu. Trải qua hơn 15 năm Huỳnh Trung Kỳ mấy lần thống lĩnh quân binh tiến đánh ra Bắc nhưng bị quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên đánh bật trở vào Trung Văn Lang. Có nhiều người tự hỏi rằng Bách Việt Văn Lang tương tàn như thế lỗi thuộc về ai? và câu hỏi nầy đến với những người tu tiên Đắc Đạo và được trả lời như sau. ( Bách Việt Văn Lang không ai là người có lỗi, mà cái lỗi lớn ở đây là Bách Việt Văn Lang đã lạc Cội mất Nguồn nền Văn Hiến Văn Hóa Quốc Đạo Văn Lang biến mất. Mặt Trời Tổ Quốc không còn, bóng u minh trùm xuống Bách Việt Văn Lang Yêu Tinh Quỉ dữ lộng hành gieo rét chiến tranh thảm khốc ) Bách Việt Văn rơi vào kiếp nạn Yêu Tinh Quỉ dữ mà thôi.

Chiến trận Nam - Bắc phân tranh cảnh đen tối đất nước Văn Lang những cuộc giao tranh sống chết sanh tử có nhau thường nẩy sinh tình cảm trai gái, con trai lớn chủ tướng Huỳnh Trung kỳ. Huỳnh Văn Bá nên duyên chồng vợ với Kỳ Duyên con của Tri Phủ  Kỳ Thọ nữ tướng anh hùng thời đó. Kỳ Duyên không những xinh đẹp vô cùng mà trí tuệ cũng hơn người thường giúp cho chồng lập nhiều công trạng lớn. Văn Bá, Kỳ Duyên đóng quân ở Môn Hải Châu được quân thám báo báo tin là Quân loạn tặc phản loạn Việt Trung nguyên tổng sắp tấn công vào Trung Văn Lang, trước hết là xóa sổ Quang Hải Châu. Kỳ Duyên tức tốc về Quang Hải Châu báo tin cho cha là Kỳ Thọ cùng chủ tướng Huỳnh Trung Kỳ chửng bị đối phó. Kỳ duyên ở lại cùng với Cha Mẹ mấy hôm mới trở về Môn Hải Châu cùng ba vạn quân do Phó chủ tướng Lý Hạo chỉ huy  hợp lực cùng quân Văn Bá trấn giữ Môn Hải Châu.

Lại nói về  Triệu Phàn, Triệu Quân, Triệu Hàn được lệnh Việt Vương Doãn Thường tổng tấn công vào Trung Văn Lang chiếm lấy Quang Hải Châu, Môn Hải Châu. Ninh Hải Châu và tiếp tục đánh chiếm trung Văn  Lang. Triệu Phàn đóng quân tại Linh Giao châu lúc nầy quân binh vô cùnghùng mạnh trên 20 vạn quân. Triệu Phàn liền triệu tập hai con đến, Triệu Quân khi ấy đóng đô ở Lạc Trung Giao Châu. Triệu Hàn đóng đô ở Liêu Giang Giao Châu. Được lệnh của Cha. Triệu Hàn, Triệu Quân tức tốc đến Linh Giao Châu. Triệu Phàn nói với Triệu Quân, Triệu Hàn  rằng Việt Vương Chúa Công ra lệnh cho cha con Ta chiếm lấy cho được Quang Hải Châu, thời Môn Hải Châu không đánh cũng lấy được. Triệu Phàn nói nhỏ theo kế sách của Việt Vương Chúa Công đã dự bị. Triệu Quân, Triệu Hàn mỗi người được nhận thêm 3 vạn quân bổ sung quân từ kinh đô Việt Trung Nguyên Triệu Quân  từ Lạc Trung Giao Châu tiến đánh Môn Hải Châu. Triệu Hàn Từ Liễu Giang Giao Châu đến  phục kích tại rừng Tam Điệp. Cho thám báo theo dõi đường viện quân từ Quang Hải Châu, đến Môn Hải Thành tức thời xua quân chận đánh.

Nói về Kỳ Duyên vừa về đến Môn Hải Châu thời cũng vừa lúc Quân loạn tặc phản loạn kéo đến bao vây Môn Hải Châu. Môn Hải Châu là thành nhỏ không kiên cố cho mấy Huỳnh Văn Bá, Lý Hạo, Kỳ Duyên ở trên thành nhìn thấy quân loạn tặc phản loạn chia làm hai đạo quân từ Bắc kéo đến đông như kiến như muốn ăn tươi nuốt sống Môn Hải Châu. Quân loạn tặc phản loạn duy chuyển thần tốc không bao lâu thời phủ tới bao vây Môn Hải Châu. Kỳ Duyên nhìn quân giặc trùng trùng nói không ngờ quân loạn tặc phản loạn lại tiến đánh Môn Hải Châu ta. Không như những gì thám báo biết. Văn Bá nói có lẽ chúng đổi mục tiêu tấn công. Tình hình quân loạn tặc đã chuyển hướng mục tiêu tấn công. Không còn cách nào hơn là chúng ta tử chiến với quân loạn tặc một còn một mất vậy. Kỳ Duyên liền thả chim bồ câu lên không trung khẩn báo tình hình ở Môn Hải Châu. Lại nói về Triệu Quân duy chuyển quân binh nhanh chóng bao vây Môn Hải Châu chưa ra lệnh tấn công phá thành ngày nào cũng bắc loa kêu gọi Huỳnh Văn Bá đầu hàng thời được tha chết bằng không thời con gà con chó cũng không còn. Những bậc tu tiên đắc đạo trên những dãy núi cao nhìn thấy đất nước Văn Lang hung khí khắp cùng sát khí mịt mù thời than rằng còn đâu Bách Việt Văn Lang cảnh Đồng Bào cứ mãi chém giết lẫn nhau thời ngâm vịnh thi rằng:
Vinh với nhục cũng chỉ là trò hề cuộc thế
Đúng với sai trò đời cùng lạc lối U Minh
Chỉ có người luôn hướng về Nguồn Cội
Mới thoát ra quyền pháp thuật Yêu Tinh.

Nói về  Huỳnh Trung Kỳ đang ở Quang Hải Châu được tin báo là quân loạn tặc phản loạn tiến đánh Môn Hải Châu khí thế hùng mạnh hiện đang bao vây Môn Hải Châu thời kinh hồn thở dài số mạng Văn Bá khó mà giữ vững liền cho mời Tri Phủ Kỳ Thọ đến tìm kế giải vây cho Kỳ Duyên  Văn Bá. Kỳ Thọ nói Thành Môn Hải Châu không kiên cố như thành Quang Hải Châu nếu quân phản loạn Việt Trung Nguyên tấn công thời khó mà giữ nổi. Không như thành Quang Hải Châu kiên cố dù cho 20 vạn quân cũng khó mà công phá thành nổi trong vòng một tháng. Chỉ cần 3 vạn quân trấn giữ thành thời không hề gì. Chủ Tướng đem quân đến Môn Hải Châu ngoài đánh vào trong đánh ra thời có thể phá vòng vây giải cứu cho Kỳ Duyên, Văn Bá. Huỳnh Trung Kỳ cho rằng phải liền tức tốc điều động quân binh đến Môn Hải Châu. Khi còn cách Môn Hải Châu 10 dặm thời từ rừng Tam Diệp quân loạn tặc phản loạn duy chuyển quân binh nhanh chóng ra khỏi rừng Tam Điệp chận đánh quân Văn Lang không cho cứu viện. Huỳnh Trung kỳ không ngờ quân loạn tặc phản loạn chận đánh bằng dừng quân bày binh bố trận giao chiến. Triệu Hàn hình như biết rõ mọi ý đồ kế sách của Huỳnh Trung Kỳ. Triệu Hàn chuyển thế đối mặt với quân Văn Lang thành thế liên thủ tấn công. Sự điều khiển quân binh tài tình của Triệu Hàn khác xa năm xưa một trời một vực. Triệu Hàn thúc ngựa lên phía trước quát như sấm nổ thằng Huỳnh Trung Kỳ ngu ngốc kia có tài cán gì cùng ta giao đấu một trận. Tô Vũ phi ngựa tới trước quát thằng bại trận sống sót kia ra đây đấu với Tô Vũ Ta. Tướng Hắc Hổ thấy Tô Vũ oai phong lẩm liệt, bằng nói với Triệu Quân rằng Phó Soái để thằng đó cho Hắc Hổ tôi đưa hồn y về Địa Phủ. Nói xong Tướng Hắc Hổ phi ngựa lao ra chém Tô Vũ như trời giáng. Tướng Thanh Ngưu phi ngựa theo lược trận. Tô Vũ thấy song búa Hắc Hổ vô cùng lợi hại múa trường đao đánh trả choang đinh tai nhứt óc.
Thơ rằng :
Song búa vung lên dậy đất trời
Đao Thần cuồn cuộn khiếp ghê nơi
Cát bay đá chạy rền sấm sét
Chuyển núi rung đồi gió tả tơi.

Hai bên giáo qua đao lại chớp nhoáng 30 hiệp có dư bổng Tô Vũ bị trúng tên quày ngựa bỏ chạy, thì ra Tướng Thanh Ngưu bắn Tô Vũ. Tướng Hắc Hổ phi ngựa rượt theo chém Tô Vũ. Chu An hét lên một tiếng phi ngựa ra chém Hắc Hổ, Hắc Hổ múa song búa chống trả hai bên giao tranh khốc liệt. Bảo Đồng đang đứng bên Huỳnh Trung Kỳ thấy tướng Thanh Beo định bắn Chu An tức thời quát lên một tiếng như sấm nổ phi ngựa lao ra chém Tướng Giặc Thanh Beo, Thanh Beo múa song chùy chống trả. Hai bên quân binh chiêng trống dậy trời. Huỳnh Trung Kỳ thấy Tô Vũ trúng tên rất nặng chất độc phát tán rất nhanh. Nếu không cứu chữa kịp thời, thời toi  mạng. Liền đánh trống thu quân. Triệu hàn chuyển trận thế liên hoàn đối mặt thành thế liên hoàn bao vây quân Văn Lang. Huỳnh Trung Kỳ suốt ba ngày đêm án binh bất động không giao tranh với  quân loạn tặc phản loạn vì chưa tìm ra giải pháp đánh bại quân phản loạn. Trong lúc nửa đêm Huỳnh Trung Kỳ vét óc suy nghĩ thời có quân vào báo quân loạn tặc phản loạn tấn vào quân ta, hai mặt Tây - Nam, trận chiến xảy ra một lúc thời có quân vào báo, quân loạn tặc tấn công cả đông, bắc Huỳnh Trung Kỳ đã thấm mệt vì ba ngày đêm không chợp mắt thần lực suy yếu nghe quân phản loạn Việt Trung Nguyên tấn công tứ phía thời có phần lo lắng. Nói về Chu An trấn giữ phía đông thấy quân Việt Trung Nguyên ào ào xông vào doanh trại gươm đao giáo mác dậy trời liền xua quân chống trả hai bên xáp chiến dậy trời dậy đất. Tướng Hắc Hổ như con cọp dữ chém quân Văn Lang như chém chuối. Chu An phi ngựa tới giao tranh với tướng Hắc Hổ. Thế lực hai bên quân bình quân loạn tặc phản loạn tiến sâu vào đoanh trại không nổi. Bổng nghe quân reo dậy đất gươm giáo dậy trời, một đạo quân loạn tặc phản loạn khác Tướng Thanh Ngưu cầm đầu chỉ huy duy chuyển nhanh chóng hợp lực cùng quân Hắc Hổ tràn tới chém rối xả vào quân Văn Lang, quân Văn lang chống đở không nổi, quân loạn tặc tràn vào đốt đoanh trại lửa cháy đỏ trời. Lại nói về Huỳnh Trung Kỳ thấy doanh trại bị đốt cháy thời kinh hãi liền điều động quân binh xuống phía Đông. Đạo quân vừa duy chuyển thời Trương Nhân phi ngựa tới Bẩm Chủ Tướng cánh bắc doanh trại thất bại Tướng Bảo Đồng tử trận, Chủ Tướng mau ra lệnh thu quân phá vòng vây cửa Tây thoát khỏi sự  tấn công quân địch. Huỳnh Trung Kỳ tức thời ra lệnh thu quân thoát chạy hướng Tây. Thật ra sự công kích quân loạn tặc phản loạn phía tây doanh trại chỉ là kế sách dương tây kích đông mà thôi. Huỳnh Trung Kỳ điều khiển quân binh thoát ra khỏi vòng tấn công quân địch chạy trở về Quang Hải Châu thời trời cũng vừa hừng sáng Huỳnh Trung Kỳ điểm lại quân binh thời đi tiêu hơn một vạn tổn thất mất ba tướng trong đó có tướng Bảo Đồng. Huỳnh Trung Kỳ về gần tới Quang Hải Châu xa xa nhìn thấy cờ Việt Trung Nguyên tung bay phất phới trên thành thời kinh hồn bạc vía ra lệnh dừng quân không trở về Quang Hải Châu nữa mà chạy về Ninh Hải Châu. Vì Quang Hải Châu mất rồi. Kỳ Duyên nghe Quang Hải Châu thất thủ quân loạn tặc phản loạn chiếm mất thời khóc ròng, không biết cha mẹ cùng hai anh còn sống không. Lý Hạo nói nội trong đêm nay chúng ta phải phá vòng vây chạy về Ninh Hải Châu nếu chậm trể không còn kịp nữa. Cũng may trong đêm ấy trời tối mịt mưa lùn phùn. Quân Môn Hải Châu vì thuộc đường lối nên duy chuyển không lạc đường. Lại nói về Triệu Quân theo kế sách của Việt Vương Doãn Thường cho một vạn quân phục kích đường rút lui của Văn Bá chạy về Ninh Hải Châu. Văn Bá, Kỳ Duyên, Lý Hạo nửa đêm mở toan cổng thành 5 vạn quân bất thình lình lao ra tấn công vào quân phản loạn  chớp nhoáng, quân phản loạn rối loạn cả lên, Văn Bá , Kỳ Duyên, Lý Hạo nhờ thế phá vòng vây chạy về Ninh Hải Châu. Khi đi qua đường rừng hiểm trở thời nghe chiêng trống dậy trời gươm đao giáo mác dậy đất, quân loạn tặc phản loạn bắn tên rối xả vào quân Văn Lang. Quân Văn Lang quá bất ngờ mất chủ động bị quân Việt Trung Nguyên đánh chém tơi bời Văn Bá, Lý Hạo, Kỳ Duyên không còn liên lạc với nhau mạnh ai nấy ra sức chống đở. Kỳ Duyên đuối sức liền kêu Mẹ Âu Cơ cứu con với. Tức thời một  trận gió nổi lên cuốn Kỳ Duyên rời khỏi trận địa. Lý Hạo bị loạn tên bắn trúng bỏ mạng tại rừng Hạ Giang. Văn Bá cùng bại quân vượt qua khỏi khu rừng mệt thở không ra hơi. Văn bá cho người điểm quân chỉ còn 3 vạn đi tiêu 2 vạn. Văn Bá không tìm thấy Kỳ Duyên ôm mặt khóc ròng thời bổng thấy từ ra một người lao ngựa tới, Văn Bá nhìn thấy Kỳ Duyên an toàn thời mừng quá không cầm được giọt nước mắt miệng nói cảm ơn trời đất. Kỳ Duyên nói Mẹ Âu Cơ cứu em trước làng tên mũi giáo quân địch. Văn Bá kinh ngạc hỏi lại Mẹ Âu Cơ linh thiêng đến thế ư. Kỳ Duyên nói em thường ngày hay niệm danh hiệu của Mẹ nên Mẹ Âu Cơ mới cứu em như thế. Em nguyện cầu lên Cha Trời Lạc Long Quân cứu Cha Mẹ cùng hai anh của em. Kỳ Duyên vừa nói xong thời một trận gió nổi lên hiện ra một đạo sĩ. Đạo Sĩ nói Cha Mẹ cùng hai anh con đã được cứu thoát đang trên đường đến Ninh Hải Châu. Đạo Sĩ nói xong liền biến mất.
Thành tâm kính bái Cha Trời
Long Quân phù hộ cuộc đời tai qua
Thành tâm kính bái Âu Cơ
Tai qua nạn khỏi bình yên, yên bình
Vậy nên con cháu Tiên Rồng
Nương về Nguồn Cội tôn thờ Cha Ông
Hiển linh che chở, chở che
Thoát vòng sanh tử hiểm nguy khốn cùng.
**************


PHẦN 23

Chinh chiến, chiến chinh biết bao phen
Thắng thua, thua thắng chẳng ai khen
Nam Bắc tranh nhau xưng Vương Bá
Bách Việt  nghèo đói máu thịt văng.

Đây nói về quân loạn tặc phản loạn ba Cha Con Triệu Công thống lĩnh đại binh đánh chiếm Âu Tây Châu. Tây Bắc Trung văn Lang. Bị chủ tướng Lê Quang đánh bại rút tàn quân chạy về Uất Lang Việt Châu. Triệu Côi trấn thủ ở Phù Châu. Triệu Chi trấn thủ Lâm Giang Tây Châu. Ba cha con ngày đêm cũng cố lực lượng chống trả lại quân Văn Lang tiến ra Bắc. 15 năm trôi qua quân Văn Lang, quân Việt Trung Nguyên đụng độ nhiều trận nhưng bên nào cũng không chiếm được ưu thế đánh qua đánh lại máu đổ đầu rơi khắp chiến trường.

Việt Vương Doãn Thường là tay binh pháp số một ở vào thời đại đó. Doãn Thường là tay cao thủ Võ Lâm khi còn làm Quang Tri Phủ lập lên một thế lực đen, thế lực tuyệt mật, thế lực toàn những cao thủ võ nghệ xuất chúng. Mạng lưới thế lực đen lên đến hơn vạn người trà trộn khắp nơi. Trong quân binh, trong quan, tướng, cả trong dân chúng, với mưu đồ nuốt trọn Văn Lang với chiến lược 10 năm cấy người vào các Châu Thành Trung Văn Lang, Quan, Tướng các Châu, Quận, Huyện. Mà không một ai hay biết gì cả. Chỉ đánh giá qua sức mạnh quân binh Việt Trung Nguyên mà thôi. Không ngờ sức mạnh Việt Trung Nguyên còn có một sức mạnh kinh hồn đó là thế lực đen Việt Trung Nguyên. Thế lực nầy vừa là mật báo, vừa thủ tiêu những kẻ chống đối lại Việt Vương Doãn Thường. Và đương nhiên tai mắt Việt Vương Doãn Thường khắp mọi nơi mọi chốn. Có thể nói tai nghe nghìn dặm, mắt thấy nghìn dặm. Việt Vương Doãn Thường không bao giờ bỏ lở thời cơ. Khi nhận thấy tình hình Phương Bắc các nước thôn tính với nhau dữ dội. Nhất là Ngô đang dốc toàn lực đánh Sở. Đây chính là cơ hội tập trung lực lượng đánh chiếm Trung Văn Lang, Việt Vương Doãn Thường đã cấy thế lực đen trong các Châu Thành chủ lực Trung Văn Lang mà không một ai hay biết gì cả. Vì sự cấy người đó trong có bài bản. Suốt thời gian mười năm hợp tình hợp lệ nên không ai phát hiện được. Chỉ cần ngoài tấn công thành trong làm nội ứng thời nhất định chiếm được thành không mấy khó khăn.

Việt Vương Doãn Thường chi viện cho Triệu Công 10 vạn quân ra lệnh cho cha con Triệu Công tiến đánh chiếm Âu Tây Châu, Hồng Thượng Châu, Thạch Vân Châu. Được lệnh Triệu Công cho người gọi hai con đến nói Việt Vương Tế Gia lệnh cho cha con Ta đánh chiếm các Châu trọng yếu Tây Trung văn Lang với kế sách như thế nầy thế nầy. Triệu Công bổ sung cho Triệu Côi 3 vạn quân. Triệu Chi 3 vạn quân, đồng loạt tiến quân đánh chiếm Âu Tây Châu. Mùa Thu năm ấy lá vàng rơi rụng khí hậu mát mẻ nhưng ai còn quan tâm đến cảnh ấy vì cuộc giao tranh lớn giữa quân Nam Bắc sắp xảy ra.

Nói về  Lê Quang chủ tướng sau khi đánh bại ba cha con Triệu Công đóng đô Âu Tây Châu, không bao lâu thời tiến quân đánh ra Bắc đánh với quân Việt Trung Nguyên bị trúng tên độc không bao lâu thời qua đời. Văn Khánh thống soái lập con lớn Lê Quang là Lê Mạnh Càn lên thay thế. Lê Mạnh Càn là người cao ngạo luôn cho mình là tài cao học rộng nên thường quyết đoán không nghe theo ai. Cha con Tri Phủ Thục An Kim lấy làm bất mãn nhưng không dám nói. Lê Mạnh Càn được tin báo là quân Việt Trung Nguyên sắp tấn công thành Âu Tây Châu.  Mạnh Càn nghe xong cao ngạo nói Thành Âu Tây Châu kiên cố lo gì không chống đở nổi. Thục An Kim tuy tuổi đã già nhưng vẩn còn uy phong không kém gì trung niên khuyên can Chủ Tướng nên đề phòng cũng như cũng cố lực lượng cũng không thừa. Mạnh Càn như có vẻ không bằng lòng nhưng cũng giả đò nói cảm ơn Tri Phủ đại nhân nhắc nhở. Qua ngày hôm sau ở trên thành thấy ở hướng Bắc khói bụi mịt mù thì ra quân loạn tặc phản loạn đã vượt qua nhiều quận, huyện cánh Bắc Âu Tây Châu tiến đánh Âu Tây Châu. Ba đạo quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên duy chuyển nhanh chóng không bao lâu thời tới thành Âu Tây Châu. Đứng trên thành nhìn xuống thấy quân Việt Trung Nguyên trùng trùng điệp điệp cờ xí lớp lớp, gươm đao giáo mác sáng ngời. Chiêng Trống dậy trời ước lượng trên 20 vạn quân  không ít người khiếp hồn khiếp vía. Mạnh Càn tuy trong lòng lo sợ nhưng cũng làm mặt cả nói quân Việt Trung Nguyên tuy đông nhưng không thể nào chiếm được thành Âu Tây Châu đâu. Vì bổn tướng cho người báo tình hình nguy cập đến thống soái rồi nay mai quân Văn Lang sẽ kéo đến. Ngoài đánh vào trong đánh ra quân địch trở tay không kịp rút tàn quân chạy thục mạng về đất Bắc mà thôi. Tướng La Thông nói chủ tướng chớ xem thường quân địch nhìn cách điều binh khiển tướng ba cha con Họ Triệu lần nầy khác xa năm xưa. Ba cha con Họ Triệu hình như rất tự tin điều khiển quân binh như ý muốn. Quân Việt Trung Nguyên dùng thế liên hoàn hạ trại trấn thủ những chỗ trọng yếu khi ra lệnh tấn công thành.

Qua ngày hôm sau Triệu Công cho người đến khiêu chiến nhục mạ chửi rủa inh ỏi. Thằng Mạnh Càn có tài thời cùng ta giao đấu một trận cứ như con rùa rụt cổ thời còn chi là nam nhi hảo hán. Mạnh Càn nói có tướng nào ra lấy đầu thằng loạn lập công đầu. Tướng Nhị Beo nói bẩm chủ tướng để tôi ra lấy đầu thằng giặc hổn láo đó cho. Tướng Nhị Beo dẫn theo một nghìn quân mở cổng thành phi ngựa lao ra không nói không rằng chém tướng giặc một nhác như trời giáng. Tướng giặc múa giáo chống đở choang một tiếng đinh tai nhứt óc, tướng giặc như muốn vuột giáo khỏi tay kinh hồn bạc vía. Tướng Nhi Beo nhanh như tia chớp chém tới một đao tướng giặc bị chém rụng đầu quân văn Lang thắng thế lao tới chém rối xả vào quân Việt Trung Nguyên. Ở trên thành Mạnh Càn cười ha hả sức mạnh quân địch chỉ có thế là cùng. Nhị Beo tuy thắng thế nhưng cũng lấy làm lạ sao ta lại thắng dễ dàng như vậy phải chăng quân loạn tặc phản loạn có âm mưu gì? Quân loạn tặc phản loạn lại cho người ra khiêu chiến lần nầy là một nữ tướng tuổi độ trung niên nhưng vô cùng xinh đẹp Tướng La Thông nhận ra người ấy thời không khỏi lo lắng. Tướng Sơn Tây cũng thế vì đã nhận ra nữ tướng kia là ai. Nữ Tướng xinh đẹp kia chính là Phù Châu công chúa Vua Phù Việt vợ của Triệu Côi. Phù Châu không những võ nghệ cao cường mà còn có pháp thuật thần thông, nhất là quạt Thần vô cùng lợi hại. Mạnh Càn thấy quân Việt Trung Nguyên chỉ là một nữ tướng đến khiêu chiến thời có ý xem thường hỏi có tướng nào ra trận bắc con nữ tặc tướng kia không. Hỏi đi hỏi lại mấy lần không có tướng nào ra trận. Mạnh Càn nói thôi để bổn tướng vậy ra trận vậy. Mạnh càn liền điều động ba nghìn quân tinh nhuệ ra trận với hai tướng Nhị Beo với Mạnh Hổ phải nói khí thế gấp đôi quân địch Việt Trung Nguyên. Mạnh Càn đầu đội kim ô tay cầm trường đao, mặt áo giáp sắt cỡi con ngựa Hắc Long uy phong lẫm lẫm. Phi ngựa tới quát nữ tặc tướng kia tên họ là gì mau xưng tên họ rồi hồn du Địa Phủ. Phù Châu phi ngựa tới quát ta không đánh với kẻ vô danh tiểu tốt mau xưng họ tên kẻo làm quỉ không đầu. Mạnh Càn quát lớn nầy nữ tặc đứng cho vững khi nghe danh ta kẻo vở mật mà chết.
Mạnh Càn ngâm rằng:
Mạnh Càn vốn thật tên ta
Lẫy lừng Nam Bắc quỉ ma kinh hồn.

Phù Châu nghe xong phi ngựa tới quát ngươi là con của Lê Quang. Mạnh Càn nói không sai. Phù Châu mặt đầy sát khí vung song kiến chém tới như tia chớp, Mạnh Càn xem thường vung trường đao chống trả ken ken đinh tai nhứt óc Phù Châu như con Phụng hoàng song kiếm chém tới như mưa sa bảo táp, nội lực tuôn ra kinh người Mạn Càn chống đở muốn hụt hơi. Phù Châu thổi ra một luồn yêu thuật Mạnh Càn tối tăm mặt mày, cũng may lúc ấy tướng Nhị Beo, tướng Mạnh Hổ đến cứu kịp  quân văn Lang như rắn mất đầu không người chỉ huy, quân Việt Trung Nguyên ào ào xông lên chém quân Văn Lang tơi bời.
Sau có thơ rằng :
Tánh tự cao chính là tự sát
Xem thường quân địch tự giết hại mình
Xưa nay vẩn thế thường tình
Tự cao tự đại khốn cùng chẳng sai.

Nói về Mạnh Càn bại trận tí nữa thời toi mạng tự lấy làm xấu hổ cải hối ăn năng nói nếu không nhờ hai tướng cứu kịp thời giờ nầy Mạnh Càn tôi hồn du địa phủ. Mạnh Càn bàn cùng các tướng thượng sách vẩn là thủ thành vững chắc chờ quân Văn Lang tới. Triệu Công thấy Mạnh Càn không giao chiếm nữa thúc quân binh thủ thành kiên cố. Thành Âu Tây Châu ngoài hào trong lũy. Lũy Thành Âu Tây Châu xây đắp bằng đất sét xen lẫn cọc tre kiên cố vô cùng,  Triệu Công được tin là  quân Văn Lang sắp kéo đến liền theo kế sách chỉ đạo của Việt Vương Doãn Thường là dồn lực lượng tấn công vào cửa chính Nam, còn cửa Đông, cửa Tây chỉ cho quân bao vây mà thôi. Chiếm lĩnh thành Âu Tây Châu trước khi quân Văn Lang kéo đến. Triệu Công ra lệnh cho vợ chồng Triệu Côi thống lĩnh quân binh phục kích cách thành Âu Tây Châu về hướng TâyNnam năm dặm chờ cho quân Văn Lang kéo đến đánh bọc sau lưng đánh tới, hai mặt giáp công bao vây quân Văn Lang vào giữa tiệt diệt. Lúc ấy trời đã xế chiều lệnh tấn công thành Âu Tây Châu bắt đầu. Tiếng còi hụ lên vang động núi rừng quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên từ trong doanh trại kéo ra phủ tới tấn công vào ba cửa Đông - Tây - Nam, nhất là cửa chính Nam thành Âu Tây Châu Quân Việt Trung Nguyên lớp lớp leo tường thành, lớp lớp công phá cửa thành. Hai bên giao chiến rền trời rền đất.
Thơ rằng :
Nhìn trận chiến mà đau xót dạ
Cảnh Đồng Bào quyết hạ lẫn nhau
Cũng dân cũng chúng Văn Lang
Giờ đây thảm cảnh tương tàn còn chi
Bỡi lạc Nguồn xảy ra loạn lạc
Lũ yêu Tinh có dịp bày mưu
Làm cho đất nước Văn Lang
Rồng Tiên Bách Việt nát tan cơ đồ
Nhìn trận chiến ngậm ngùi rơi lệ
Dân Văn Lang ngã gục thây phơi
Rồng Tiên Bách Việt con Trời
Tương tàn chém giết lạc Nguồn mà ra.

Mặt trời đã lặng màng đêm phủ xuống khắp non sông tiếng cung tên, gươm đao giáo mác càng lúc càng dậy trời kéo dài cho đến nữa đêm. Bổng trên thành Âu Tây Châu quân binh hổn loạn. Tướng Nhị Beo, tướng Mạnh Hổ bị giết bất ngờ. Cửa Nam thành đã bị quân Việt Trung Nguyên phá hỏng nhờ có nội ứng bên trong. Quân Việt Trung Nguyên tràn vào thành như cơn bão, quân Văn Lang chống trả quyết liệt hai bên thi nhau ngã gục. Quân Văn Lang càng lúc càng yếu thế bị quân Việt Trung Nguyên chém như chém chuối. Tướng La Thông nói với Mạnh Càn chủ tướng mau hạ lệnh rút quân ra cửa Đông phá vòng vây tẩu thoát. Thục An Kim tức thời ra lệnh mở cửa Đông thành quân Văn Lang thi nhau tràn ra như nước lũ phá vòng vây chạy về hướng Đông Nam. Mạnh Càn dẫn tàn quân Văn chạy về Thạch Vân Châu, chạy cho đến lúc gần sáng quân binh bơ phờ chạy hết nổi nữa. Mạnh Càn nhìn lên trời than rằng không ngờ quân Việt Trung Nguyên chiếm thành nhanh đến thế. Tướng Sơn Tây nói không nhanh sao được vì trong thành có quân nội ứng. Mạnh Càn nhìn bốn cha con Tri Phủ Thục An Kim không nói gì. Mạnh Càn cho điểm lại quân binh 7 vạn quân giờ chỉ còn có 2 vạn, năm vạn quân binh chôn vùi trong trận chiến. Thành Âu Tây Châu đã bị quân Việt Trung Nguyên chiếm đóng giờ chỉ còn đến Thạch Vân Châu tá túc mà thôi.
Văn Lang Thảm cảnh biết bao
Ôi thôi chinh chiến lao đao khốn cùng
Vinh chẳng thấy, thấy toàn binh lửa
Mãi chiến tranh khốn khổ đao binh
Văn Lang Bách việt khốn nguy
Nồi da nấu thịt còn chi Đồng Bào
Ôi ôi hỡi Ông Trời có thấu
Dân Văn Lang chém giết lẫn nhau
Nghĩ càng, càng nghĩ càng đau
Lạc Nguồn Lạc Cội mới nên nổi nầy
Lạc Nguồn Cội sa vào Yêu Quỉ
Quên Ông Cha sao khỏi chiến chinh
Anh hùng lạc đạo chí nguy
Lạc vào chinh chiến con chi anh hùng.
**************


PHẦN 24

Đây nói về Hạp Lư Vua Ngô Phương Bắc lúc nào cũng dòm ngó Việt Trung Nguyên. Mấy lần xua quân xâm lược Việt Trung Nguyên đều bị Việt Vương Doãn Thường đánh bại. Hạp Lư cũng cố lại binh hùng tướng mạnh hầu quyết tâm chiếm cho được Việt Trung Nguyên. Không ngờ Sở Chiêu Vương thấy nước Ngô Suy yếu liền đem quân thôn tính nước Ngô. Hạp Lư vô cùng tức giận quyết diệt cho bằng được nước Sở. Một hôm Ngũ Viên nghe báo có người Nước Đường và Nước Sái đến sai sứ sang thông hiếu. Hiện đã tới ở ngoài chờ đợi. Ngũ Viên mừng rỡ nói rằng: Ý trời giúp Ta. Nước Đường, Nước Sái đều là thuộc quốc của Nước Sở. Nay tự nhiên sai sứ sang thông hiếu với Nước Ngô. Tất có lòng oán Sở ấy chính là cơ hội trời xuôi khiến cho Ta phá tan quân Sở tiến vào Sính Đô thời cơ đã tới. Mối hận Sở Bình Vương giết Cha, giết Anh, giết cả gia đình Ngũ Viên không lúc nào quên và đây chính là cơ hội cho Ngũ Viên tiêu diệt Nước Sở trả mối hận trong lòng.

Đây nói về các nước thuộc quốc xưa nay tùng phục Nước Sở. Nghe nói Sở Chiêu Vương bắt được thanh kiếm ( Trạm Lư ) đều đến chúc mừng. Nước Đường là Đường Thành Công. Nước Sái là Sái Chiêu Công, cũng đến chúc mừng. Sái Chiêu Công có một đôi ngọc bích quý hiếm màu mỡ dê và hai chiếc áo cừu bằng lông Điêu Bạch vô cùng hiếm quý.  Bằng đem mỗi thứ mỗi cái dâng cho Sở Chiêu Vương để làm lễ chúc mừng Sở Chiêu Vương bắt được kiếm quý. Còn lại mỗi thứ một cái để đeo và mặc. Nang Ngõa vừa trông thấy thời thích lắm lòng tham nỗi lên muốn chiếm lấy cho bằng được. Bằng sai người đến gặp Sái Chiêu Công nói muốn Nước Sở quan tâm đến Nước Sái thời phải dâng nạp Bích Ngọc và áo Cừu Lông Điêu Bạch cho Nang Ngõa. Sái Chiêu Công lấy làm tức lắm nhưng nhẫn nhịn nói rằng chuyện gì thời được chứ chuyện nầy thời không được từ chối không chịu đưa Ngọc Bích, Áo Quý cho Nang Ngõa. Đường Thành Công có một đôi ngựa rất quý tên gọi là Túc Sương. Thành Công có ý muốn khoe đôi ngựa quý của mình. Bằng cho đôi ngựa ấy kéo xe đi đến Nước Sở xe ngựa đi nhanh và êm lắm. Nang Ngõa nhìn thấy thời lòng tham nổi lên muốn chiếm về mình. Nang Ngõa sai người đến nói với Đường Thành Công rằng Quan Lệnh Doãn tôi muốn có đôi ngựa của Ngài nếu Ngài đem dâng thời Nước Đường sẽ được bình yên. Đường Thành Công nghe xong vô cùng tức giận nói rằng Đường Thành Công ta không thể theo ý của lệnh Doãn được. Nang Ngõa lấy làm tức lắm lập mưu hại Đường Thành Công và Sái Chiêu Công. Bằng vào triều tâu với Sở Chiêu Vương rằng. Đường Thành Công và Sái Chiêu Công tư thông với Nước Ngô. Nếu tha cho về thời tất dẫn Ngô sang đánh Sở, chi bằng bắt giữ lại. Sở Chiêu Vương nghe lời Nang Ngõa bằng truyền bắt Đường Thành Công và Sở Chiêu Công.

Nói về Đường Thành Công và Sái Chiêu Công chưa kịp về nước thời thấy quân binh ập tới bắt đem giam ở quán xá cho một nghìn quân canh giữ. Đường Thành Công và Sái Chiêu Công ngậm đắng nuốt cay. Ở vào thời điểm nầy Sở Chiêu Vương còn ít tuổi. Quyền chính đều ở trong tay Nang Ngõa. Nang Ngõa muốn làm gì thì làm. Không ai là không sợ. Đường Thành Công và Sái Chiêu Công bị giam tại Sở đã ba năm trời. Không biết chừng nào trở về không chừng bỏ mạng tại nơi đây.
Của quí  khoe ra họa biết bao
Gặp phải ác quan mạng âm tào
Thế sự xưa nay phường ăn cướp
Vua quan đầy rẫy bụng gươm đao
Giết người cướp của xưa nay thế
Vỏ bọc nghĩa nhân bán chào rao
Miếng mồi danh lợi luôn câu nhắp
Chém giết tranh giành khổ biết bao.

Nói về Thế Tử Nước Đường không thấy Đường Thành Công trở về liền sai Quan Đại Phu là Công Tôn Triết đến Nước Sở dọ tin, mới biết là Đường Thành Công bị giam.

Công Tôn Triết nói với các thị vệ rằng:
Chúa Công Ta tiếc đôi ngựa quý, để chịu giam mãi ở Nước Sở. Chúa Công sao lại trọng súc vật mà xem thường mạng sống coi thường nước nhà như thế. Chi bằng chúng Ta lấy trộm đôi ngựa quý ấy, đem dâng cho Quan Lệnh Doãn Nước Sở để Chúa Công được về. Khi Chúa Công về nước rồi có trị chúng ta về tội lấy trộm ngựa đem dâng cho Quan Lệnh Doãn thời chúng ta cũng cam lòng. Các thị vệ theo lời liền đem rượu ngon mạnh cho kẻ giữ ngựa uống. Những người giữ ngựa liền uống say, các thị vệ liền trộm ngựa đem giao cho Công Tôn Triết. Công Tôn Triết liền đem đôi ngựa quý đến giao nạp cho Nang Ngõa nói rằng. Chúa Công tôi có lòng kính mến Quan Lệnh Doãn. Sai chúng Tôi đem đôi ngựa quý đến đây dâng lên Ngài. Nang Ngõa trong lòng khoang khoái vô cùng nói có thế chứ. Thức thời sớm phải có hay hơn không Nang Ngõa liền nhận lấy đôi ngựa. Sáng hôm sau vào chầu Nang Ngõa tâu với Sở Chiêu Vương rằng.

Đường Thành Công bị giam ba năm như thế cũng đủ biết sợ không dám phản lại sở Ta. Dẫu Ta có tha cho về cũng chẳng làm gì Ta nổi. Nước Đường đất nhỏ quân ít nếu Đường Thành Công manh tâm tạo phản. Thời đêm quân thảo trừ cũng không muộn. Sở Chiêu Vương nghe lời Nang Ngõa tha cho Đường Thành Công. Đường Thành Công về đến Nước Đường. Công Tôn Triết cùng đám thị vệ đều sụp lạy trước sân rồng xin chịu tội.

Đường Thành Công nói:
Các ngươi không đem ngựa mà dâng lên cho đứa tham phu ấy, thời dễ gì chúng tha cho ta về nước. Đó là lỗi của Ta vì quá tiếc của quý. Đường Thành Công liền trọng thưởng cho Công Tôn Triết cùng đám thị vệ.

Nói về Sái Chiêu Công nghe nói Đường Thành Công dâng ngựa được thả về. Cũng đem áo cừu lông Bạch Điêu quý hiếm cùng ngọc bội cho người đem dâng cho Nang Ngõa.  Nang Ngõa nhận áo cùng ngọc bội lấy làm đắc ý nói Ta muốn là Trời muốn. Ai không dám tuân. Sáng hôm sau Nang Ngõa lại vào chầu tâu với Sở Chiêu Vương rằng:

Sái Chiêu Công  cũng như Đường Thành Công. Ta đã tha cho Đường Thành Công, thời còn giữ Sái Chiêu Công để mà làm gì nữa. Sở Chiêu Vương nghe theo lời Nang Ngõa thả Sái Chiêu Công. Sái Chiêu Công trên đường trở về nước trong lòng căm hận Vua Sở vô cùng. Khi đến sông Hán Thủy bằng cầm lấy viên Bích Ngọc ném xuống sông Hán Thủy mà thề rằng: Nếu Ta không đánh được Sở mà lại qua sông nầy lần nữa thời xin chết như thế nầy!

Khi về đến Nước Sái. Tức khắc Sái Chiêu Công cho Thế Tử Nguyên sang làm con tin tại Nước Tấn. Để mượn quân Tấn đánh Sở. Hơn nữa Tấn Định Công khi ấy quyền uy rất lớn. Tấn Định Công, đem việc Nang Ngõa Nước Sở tham Lam tố cáo lên Nhà Chu. Chu Kính Vương. Chu Kính Vương Nhà Chu nghe xong ra vẻ giận dữ, cũng như tỏ rõ sự uy quyền của mình. Liền sai quan Khanh Sĩ là Lưu Quyền  đem quân đến giúp Sái Chiêu Công. Từ khi Nang Ngõa lên nắm Quyền Lệnh Doãn Nước Sở. Thời xem thường các nước thuộc quốc. Như Tống - Tề - Lỗ - Vệ - Trần - Trịnh - Hứa - Tào - Cử - Châu - Đốc - Hồ - Đằng - Tiết - Kỷ - Tiêu - Châu - Tử - Đường - Sái. Cả thảy 20 nước đều oán Nang Ngõa là người tham lam thấy ai có của quý thời kiếm cớ lấy cho bằng được.

Nói về quan Khanh Sĩ là Lưu Quyền thừa lệnh Chu Kính Vương đem quân đến nước Tấn. Lúc bấy giờ Sĩ Ưỡng Nước Tần làm đại Tướng. Tuân Di làm phó Tướng đem quân các trấn chư hầu hội ở đất Thiệu Lăng. Tuân Di nghĩ mình vì nước Sái mà đánh Sở. Là có công với Nước Sái nên muốn đòi ăn tiền. Bằng đến gặp  Sái Chiêu Công rằng. Tôi nghe nói nhà Vua có áo Cừu lông điêu bạch, và ngọc bội đêm dân cho Vua Nước Sở, sao Tôi lại không có gì cả. Chúng Tôi vì nhà Vua mà cất quân đi đường xa nghìn dặm, chẳng hay nhà Vua lấy gì lấy gì mà khao thưởng quân sĩ nước Tôi? Sái Chiêu Công nghe Tuân Di đòi ăn tiền trước thời ngán ngẩm chán nản vô cùng. Nang Ngõa kia chưa diệt thời Nang Ngõa khác mọc ra. Tất cả chỉ vì sự tham lam mà gây ra bao chiến tranh loạn lạc bất hòa chém giết truyền miên.

Sái Chiêu Công nói:
Tôi thấy Quan Lệnh Doãn Nước Sở là người tham lam không kể gì đến phải trái. Tôi mới bỏ Sở mà đi theo Tấn coi Nước Tấn là Minh Chủ của nước Tôi. Nếu Ngài nghĩ đến cái nghĩa của Minh Chủ giúp đở các thuộc quốc mà đem quân đánh Sở. Thời năm trăm dặm ở đất Sở kia mặt sức tha hồ mà khao thưởng quân sĩ, còn gì lợi hơn nữa. Tuân Di nghe Sái Chiêu Công nói thế có ý hổ thẹn không muốn giúp Sái Chiêu Công đánh sở nữa.

Lúc bấy giờ Phương Nam Văn Lang đến thời mạc pháp Văn Hóa Cội Nguồn không còn. Nước Văn Lang ngày càng rơi vào cảnh tối tăm tình hình chính trị bất ổn Bắc Văn Lang rơi vào tay cha Con Việt Vương Doãn Thường Nước Văn Lang bị chia cắt làm hai. Nam Bắc phân tranh Doãn Thường và Hùng Vương đánh nhau kịch liệt.

Phương Bắc Nhà Chu các trấn chư hầu tham lam chém giết nhau dữ dội vô cùng thảm khốc. Lúc bấy giờ trời mưa dầm dề muỗi sanh ra hoành hành dữ dội dân chúng bị bệnh dịch sốt rét nhiều vô số kể. Quan Khanh Sĩ Nhà Chu bị cũng không tránh khỏi bị bệnh sốt rét nằm liệt gường chưa ngồi dậy nổi. Tuân Di nói với Sĩ Ưỡng rằng: Ngày xưa Tề Hoàng Công cường thịnh hùng mạnh như thế mà còn phải đóng quân ở Thiệu Lăng để giảng hòa với Sở. Tiên Quân nước Tấn ta là Văn Công tài trí vô song mà chỉ đánh thắng được Sở có một trận. Mà chiến tranh lan tràn mãi không thôi. Nước Tấn Ta từ khi cùng Sở giảng hòa hai bên vẫn chưa hiềm khích gì với nhau. Nước Sở vô cùng hùng mạnh không thể đánh là thắng liền được đâu, hơn nữa độ nầy mưa nhiều nước lụt. Bệnh dịch sốt rét đang phát. Tôi e rằng tiến quân đánh Sở vị tất đã đánh được Sở, khi hai bên giao tranh tiến không được mà lui về thời bị quân Sở đuổi theo tổn hại quân binh không sao lường trước, Ta nên lo tính trước mới được.

Sĩ Ưỡng không khác gì Tuân Di cũng là tay tham phu chỉ biết tiền tài vàng bạc. Muốn ăn tiền của Nước Sái nhưng chưa được mãn nguyện. Hai tay tham phu nầy mới viện cớ mưa nhiều nước lụt, bệnh dịch, tiến binh bất lợi. Nước Sở hùng mạnh khó mà đánh. Tuân Di, Sĩ Ưỡng cho Thế Tử trở về Nước Sái rồi hạ lệnh lui quân. Hơn 18 nướcthuộc quốc trấn chư hầu thấy Nước Sở là con chim đầu đàn lui quân không đánh Sở. Thời cũng đều lui quân về cả. Sái Chiêu Công thấy các nước rút quân về không ai chịu giúp mình nữa hết còn huy vọng đánh Sở để trả thù rửa hận, trong lòng vô cùng chán ngán. Sái Chiêu Công đành rút quân từ Thiệu Lăng trở về  khi đi qua Nước Thẩm. Sái Chiêu Công nổi giận vì Vua Thẩm không theo Sái đánh Sở. Sái Chiêu Công liền sai quan đại phu là Công Tôn Tính, đem quân đánh Thẩm. Vua Thẩm đánh không lại bị Sái Chiêu Công bắt được giết đi để cho hả lòng oán Sở.
Nhìn thế cuộc đảo điên, điên đảo
Tham, với Sân, vì của vì tiền
Tranh nhau chém giết giựt giành
Khác gì cầm thú chẳng còn người ta.

Nang Ngõa quan lệnh Doãn Nước sở nghe Sái Chiêu Công giết Vua Thẩm với cái tội không chịu giúp Sái đánh Sở. Nang Ngõa giận Lắm đem quân kéo đến vây hảm thành Sái Chiêu Công. Công Tôn Tính nói với Sái Chiêu Công rằng: Chúa Công không thể trông cậy ở Nước Tấn được nữa. Chi bằng sang cầu viện Nước Ngô. Các quan Nước Ngô như Ngũ Viên, Bá Hi đều là cừu địch với Nước Sở tất thế nào cũng giúp Ta. Sái Chiêu Công nghe lời sai Công Tôn Tính sang hội ước với Đường Thành Công để cùng đi mượn quân Nước Ngô đánh Sở. Lại cho người con thứ là Công Tử Kiền sang ở làm con tin. Ngũ Viên đưa sứ giả Nước Đường và Nước Sái vào yết kiến Hạp Lư, và nói với Hạp Lư rằng: Nước Đường và Nước Sái oán hận Nước Sở. Xin làm tiên phong đem quân đánh Sở. Đây là một cơ hội hiếm có. Đem quân đến cứu Nước Sái gây tiếng vang tốt. Nhân cơ hội nầy đánh Sở là một lợi to. Đại Vương muốn tiêu diệt Nước Sở  tiến vào Sính Đô lên ngô bá chủ chính là cơ hội nầy.  Hạp Lư mừng trong bụng liền nhận lời hợp tác cùng Nước Đường Nước Sái tiêu diệt Nước Sở. Bằng nói với Công Tử Tính về trước nói với Sái Chiêu Công và Đường Thành Công biết.

Hạp Lư đang bàn việc tiến binh cùng Ngũ Viên thời Quân Sư Tôn Vũ cũng vừa tới. Hạp Lư hỏi Tôn Vũ  thời cơ thuận lợi đã đến Quân Sư liệu kế ra sao?
Tôn Vũ nói: Tâu Đại Vương.
Nước Sở khó đánh là vì có nhiều thuộc quốc trấn chư hầu. Nên chưa thể tiến quân tiêu diệt Sở, Nay các thuộc quốc trấn chư hầu phần đông là oán Sở. Cụ thể như Vua Tấn chỉ cần xướng lên một câu mà có tới 20 nước hợp sức đánh sở Trong 20 nước ấy. Thời Nước Trần, Nước Hứa, Nước Hồ, Nước Đốn, Nước Sái, Nước Đường. Đều là thuộc quốc trấn chư hầu của Sở. Mà nay bỏ Sở theo Tấn. Xem thế thời biết các nước đều oán Sở. Chẳng những Nước Đường, Nước Sái mà còn nhiều nước khác nữa. Phen nầy Nước Sở cô thế chính là cơ hội cho Đại Vương tiến binh diệt Sở. Hạp Lư là tay tham tàn bạo ác đời nào bỏ lở cơ hội nầy nghe theo lời nhận định của Ngũ Viên cũng như Tôn Vũ. Bằng sai Bị Ly cùng Chuyên Nghị giúp Thế Tử Ba giữ Nước. Còn mình thời thống lĩnh quân binh tiến đánh tiêu diệt Nước Sở. Hạp Lư phong cho Tôn Vũ làm Đại Tướng. Ngũ Viên, Bá Hi làm phó Tướng. Công Tử Phu Khái làm tiên phong. Công Tử Sơn đốc vận lương thực. Rồi thống lĩnh 15 vạn quân Ngô chia làm hai đạo quân một đạo quân theo đường thủy. Một đạo quân theo đường bộ tiến thẳng đến giải vây cho Nước Sái.

Nói về Nang Ngõa thống lĩnh hơn 5 vạn quân Sở bao vây kinh thành Nước Sái tìm cách phá thành giết chết Sái Chiêu Công với cái tội phản Sở. Thời nghe nói quân Ngô chia làm hai đạo quân. Một đạo quân vượt sông Hoài tràn tới. Một đạo quân theo đường bộ tràn tới. Hai đạo quân  như nước vỡ bờ tiến tới bao vây quân Sở. Nang Ngõa biết đánh không lại vì trong thành quân Sái đánh ra, bên ngoài quân Ngô đánh vào. Bằng bỏ Sái Thành rút về nước. Lại sợ quân Ngô vượt qua Sông Hán tiến đánh Sính Đô. Mới cho đóng quân canh giữ nơi đây. Và sai người về Sính Đô cấp báo.

Nói về Sái Chiêu Công ở trên thành thấy quân Sở rút lui không bao vây Sái thành nữa. Xa xa nhìn thấy quân Ngô từ hai hướng Tây Nam kéo tới đông như kiến thời không khỏi kinh hoàng không ngờ quân Ngô lại hùng mạnh như vậy. Thảo nào quân Sở không dám chống trả kéo quân rút lui bỏ đi. Sái Chiêu Công nghinh tiếp Hạp Lư. Rồi vừa khóc vừa kể những tội ác của Vua tôi Nước Sở. Sái Chiêu Công tiếp đãi Hạp Lư một lúc thời Đường Thành Công cũng tới. Đường Thành Công và Sái Chiêu Công tình nguyện cùng theo Ngô đánh sở. Lúc sắp khởi hành tiến đánh Sở. Tôn Vũ truyền cho quân sĩ lên cả đường bộ, còn bao nhiêu thuyền bè cứ để ở khúc sông Hoài. Ngũ Viên thấy vậy hỏi riêng Tôn Vũ kế sách dụng binh như thế nào? Tôn Vũ nói đi đường thủy ngược dòng nước rất chận lại tốn nhiều sức lực Sở lại phòng bị trước khó mà phá nổi. Chi bằng ta tiến quân bằng đường bộ gây sự chú ý bất ngờ cho quân địch, chúng không đoán ra kế sách của Ta, nên chúng sa vào bẩy kế sách của Ta, và Ta  cho chúng một trận nên thân. Ngũ Viên nghe xong lấy làm bội phục. Đại binh nước Ngô tiến qua đường dự chương, tiến thẳng đến phía Bắc Sông Hán. Khi ấy quân Sở đóng ở phía Nam sông Hán Thủy ngày đêm phòng bị quân Ngô dọc theo sông Hán tiến đánh chừng Nang Ngõa nghe lại thuyền quân Ngô đều đóng ở cả Sông Hoài, Nang Ngõa lấy làm yên lòng không hiểu nổi kế sách điều quân khiển tướng của Tôn Vũ.

Nói về Sở Chiêu Vương nghe tin quân Ngô tiến đánh Sở liền hợp các quan lại hỏi kế sách. Công Tử Thâm nói muốn đánh bại quân Ngô. Đại Vương nên sai quan Tư Mã là Thẩm Doãn Thú trấn giữ không cho quân Ngô tiến qua sông Hán. Quân Ngô đi đường xa xôi lại không có tiếp ứng tất lui quân trở lại, không làm gì được nước Sở Ta đâu. Sở Chiêu Vương cho là chí phải liền sai Thẩm Doãn Thú đem một vạn rưỡi quân hợp cùng quân Nang Ngõa để chống lại quân Ngô không cho quân Ngô tiến qua sông Hán. Thẩm Doãn Thú được quân cấp báo là quân Ngô bỏ thuyền bè ở sông Hoài theo đường bộ qua Dự Chương tìm đường vượt qua sông Hán. Thẩm Doãn Thú nghe xong cười ngất rồi nói rằng. Tiếng đồn Tôn Vũ dụng binh như thần, nhưng dưới mắt của Ta Tôn Vũ chỉ là hửu danh vô thực dụng binh như lũ trẻ con. Nang Ngõa không tin tài phán đoán của Doãn Thú bằng hỏi:  Lấy cơ sở nào nói Tôn Vũ dụng binh như trẻ con?

Thẩm Doãn Thú nói:
Người nước Ngô quen thạo về thuyền bè, lợi thế về việc đánh thủy, nay lại bỏ thuyền bè ở khúc sông Hoài để đi cho chóng, vạn nhất thua trận thì lấy đường nào mà chạy về ? ta nghĩ cũng nực cười cho Tôn Vũ quá. Nang Ngõa nói quân Ngô hiện đang đóng ở phía Bắc sông Hán ta dùng kế sách gì mà phá được?

Thẩm Doãn Thú nói:
Tôi chia thêm cho ngài năm nghìn quân. Ngài cứ dọc theo bờ sông Hán gôm hết thuyền bè của dân lại ở bên nầy sông lại cho sai quân đi tuần khắp mặt sông khiến cho quân Ngô không thể nào qua sông được. Tôi đêm đại binh qua đường Tân đến sông Hoài, đốt sạch thuyền bè của quân Ngô. Làm cho quân Ngô sợ hãi hoang mang. Khi ấy Ngài đem quân sang sông Hán đánh vào mặt trước quân Ngô. Tôi đem quân đánh vào mặt sau quân Ngô. Quân Ngô hết đường mà chạy chắc hẳn bắt sống được Vua Tôi nước Ngô. Nang Ngõa nghe xong mừng lắm nói tôi chịu kém tài không bằng quan Tư Mã rồi. Thẩm Doãn Thú cho quan đại tướng là Vũ Thành Hắc thống lĩnh năm nghìn quân ở lại trợ giúp Nang Ngõa còn mình thời đem đại binh theo đường Tân đến sông Hoài đốt thuyền bè quân Ngô. Nhưng kế hoạch Thẩm Doãn Thú không thực hiện được, bị Tôn Vũ, Ngũ Viên xây chuyển tình thế đánh bại Nang Ngõa, cũng như Thẩm Doãn Thú.

Hạp Lư Vua Ngô tiến về Sính Đô không có một thế lực nào ngăn nổi, không những thế Tôn Vũ còn biết vận dụng cả nước sông Chương Giang, tháo nước sông Chương Giang chảy vào kỷ Nam Thành, rồi tràn vào Sính Đô ngập trắng xóa như biển cả. Sở Chiêu Vương phải bỏ Sính Đô cùng em gái là Quý Vu xuống thuyền chạy trốn khỏi nước Sở. Hạp Lư không những lấy sạch của cải châu báu nước Sở mà xài cả vợ của Sở Chiêu Vương. Tâm ý hung bạo tận diệt nước Sở bằng cho người đập phá tôn miếu của nước Sở, phá hủy sự anh linh của nước Sở. Ngũ Viên trả thù Cha, Anh cũng đào mồ mả Sở Bình Vương. Lôi xác Sở Bình Vương ra lấy roi đồng đánh ba trăm roi, giẫm chân lên bụng Sở Bình Vương, móc mắt Sở Bình Vương, cắt lấy đầu Sở Bình Vương đem xác sở Bình Vương quăng ở giữa cánh đồng. Văn Hóa phương Bắc là như thế hung dữ hơn sói, lang, hổ, báo. Độc hơn rắn, rít là do thể chế độc tài độc trị cường hào ác bá tạo ra. Văn Hóa cường hào ác bá nầy xâm nhập vào Bắc Văn Lang. Phá hoại nền Văn Minh đoàn kết hưng thịnh nước Văn Lang.
**************

HẾT QUYỂN 3 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét