. . . . VĂN LANG CHIẾN SỰ 3 ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

VĂN LANG CHIẾN SỰ 3

QUỐC BẢO CHÂN KINH

VĂN

LANG

CHIẾN

SỰ

3

THIÊN ẤN     THIÊN BÚT

GÒ HỘI

ĐỨC PHỔ     QUẢNG NGÃI

2013

Nguyễn Đức Thông


QUYỂN 2PHẦN 8

Đây nói về Lê Quang Chủ Tướng, thống lĩnh 8 vạn quân tiến thẳng đến Âu Tây Châu. Còn cách Âu Tây Châu mười dặm liền cho quân thám tính. Thời biết Quân Phản loạn đang bao vây thành Âu Tây Châu. Liền chính đốn quân ngũ chia là ba đạo quân. Đạo Quân cánh hửu hai vạn quân từ phía đông đánh bọc lên thành Âu Tây Châu. Do tướng La Thông chỉ huy. Đạo quân cánh tả hai vạn quân từ cánh Tây đánh bọc xuống thành Âu Tây Châu. Do Tướng Sơn Tây chỉ huy. Còn đạo quân chủ lực Lê Quang Chủ Tướng trực tiếp chỉ huy đánh thẳng vào quân địch chính Nam Âu Tây Châu đang bao vây cửa Nam thành Âu Tây Châu.


Nói về Quân Phản loạn Việt Trung Nguyên Ba Cha Con Triệu Công đang dồn quân phía Nam thành Âu Tây Châu tìm cách tấn công thành. Thời nghe quân thám báo về báo quân Văn Lang đã kéo đến bao vây tấn công chúng ta. Tức thời ba Cha Con Triệu Công bày binh bố trận sẳn sàng giao chiến với quân Văn Lang. Triệu Công thông báo cho hai cánh quân đang bao vây Đông - Tây thành Âu Tây Châu. Cánh Quân loạn tặc phản loạn bao vây Đông thành Âu Tây Châu do Vua Lưu Việt. Phù Việt trược tiếp chỉ huy. Cánh quân loạn tặc phản loạn bao vây  phía Tây thành Tây Âu Châu do Vua Lỗ Việt. Vua Nô Việt chỉ huy.

Nói về ba Cha Con Triệu Công dàn binh bố trận đâu vào đấy thời thấy xa cát bụi mù mịt. Trên thành Âu Tây Châu quân binh đang reo hò quân chủ lực Văn Lang đến rồi. Quân Văn Lang đến rồi. Tiếng quân binh reo hò vang dậy trời đất. Triệu Công kinh hải quân Văn Lang đến nhanh như thế sao liền ra lịnh không tấn công thành Âu Tây Châu nữa  mà chửng bị nghinh chiến.

Nói về  Chủ Tướng Lê Quang thấy quân phản động Trung Nguyên trùng trùng lớp lớp ước tính trên mười vạn quân Lê Quang không ngờ quân phản loạn Việt Trung Nguyên đông như vậy. Trong khi mình chỉ có bốn vạn quân. Nhưng nhìn thấy thành Âu Tây Châu chưa mất khí thế chiến đấu vững mạnh. Lê Quang nghĩ quân Âu Tây Châu từ trong thành đánh ra, thời có thể  đánh thắng được quân phản loạn Việt Trung Nguyên. Bằng thúc quân vượt lên xông tới giao chiến. Quân Văn Lang hò hét dậy trời người ngựa gươm đao giáo mác ào ào lao tới xáp chiến với quân Việt Trung Nguyên hai bên giao tranh long trời lở đất. Triệu Công cũng không thua kém thúc quân tiến tới sẳn sàng đánh trả khí thế hừng hực. Triệu Công thấy Chủ Tướng Văn Lang thân cao bảy thước cỡi con ngựa Bạch. Đầu đội Kim khôi mình mang giáp sắt oai phong lẫm liệt cầm thanh đại đao to lớn ước nặng đến trăm cân thời biết đây là một dũng Tướng có sức mạnh kinh người.

Nói về Lê Quang nhìn thấy Triệu Công tuy lớn tuổi mình cao bảy thước oai phong lẩm liệt cỡi con ngựa đen. Đầu đội kim khôi, mình mang giáp đồng tay cầm đại đao ước lượng nặng không kém gì cây đại đao của mình thời biết đã gặp kỳ phùng địch thủ. Lê Quang Định phóng ngựa lên giao chiến với Triệu Công Tướng Mạnh Hổ nói. Chỉ là một con Lợn già cần gì đến mãnh Hổ, để Thuộc hạ lấy đầu cho rồi Lê Quang nói Tướng quân hãy cố hết sức bình sanh. Mạnh Hổ hiểu ý nói Thuộc hạ quyết lấy cho được thủ cấp của giặc. Mạnh Hổ mình cao sáu thước cỡi con ngựa xám mình mặt giáp sắt tay cầm trường đao to lớn ước nặng tám mươi cân phi ngựa tới hét lớn quân phản loạn mau ra đây cuối đầu chịu chết. Triệu Côi thấy Tướng Văn Lang hung dữ như vậy liền nói với Triệu Công để con ra giết quách đi cho rồi. Triệu Côi nói xong phóng ngựa lao ra chém một giáo mạnh như thiên lôi giáng. Mạnh Hổ múa đao lên đở ken đinh tai nhứt óc. Hai bên đánh nhau khói bụi mù mịt giáo đao chém qua chém lại ầm ầm ngựa người xáp tới lao vào bật ra, xáp lại đánh nhau cát bụi mù trời kinh khiếp.
Đúng là:
Hai Hổ đánh nhau
Cát bay đá chạy Giáo Đao ầm ầm
Ngựa người lao tới rầm rầm
Đao như thác đổ bão gầm Giáo tuôn
Đánh cho trời đất chuyển rung
Đánh cho non núi đổ nghiêng dậy trời
Tám mươi hiệp đã qua rồi
Bất phân thắng bại kinh thời khiếp kinh.

Nói về Tướng Nhị Beo thấy Mạnh Hổ chưa hạ gục được Triệu Côi bằng nói với Lê Quang để tôi ra hiệp sức giết chết tướng địch cho rồi. Nhị Beo nói xong liền phóng ngựa lao ra, tức thời có tiếng quát như sấm nổ có ta đây đừng hổn láo. Một bóng người phi ngựa lao ra chém tới Nhị Beo. Nhị Beo múa thương chống trả choang một tiếng đinh tai nhứt óc Nhị Beo quát phản tặc xưng tên rồi chịu chết. Triệu Chi quát Ông Nội ngươi đây nộp mạng đi Triệu Chi múa giáo chém tới như mưa. Nhị Beo múa đao chống trả quát thằng phản loạn giặc con Ông Cố Tổ ngươi đây mau về chầu Âm Phủ. Trường thương Mạnh Hổ đâm chém như mưa sa bão táp thế là hai bên xáp lá cà đánh nhau như sấm sét cát bụi mịt trời.
Nhìn trận chiến mà đau xót dạ
Cảnh tương tàn Bách Việt Văn Lang
Cũng cùng con cháu Rồng Tiên
Cớ sao nên nổi đảo điên  tranh giành.

Lê Quang đứng xem trận chiến tấn công trước giành phần chủ động liền chỉ kiếm lên trời hết lớn tử chiến. Tức thời ngựa hí vang trời quân reo dậy đất quân Văn Lang ào ào xông tới. Triệu Công cũng chỉ Đao lên trời hét lớn xông lên tử chiến. Hai bên như nước vỡ bờ  ào ào lao vào nhau xáp lá cà chém thôi là chém.
Thơ rằng :
Ôi thôi trận đánh kinh hồn
Giáo Đao Thương Kiếm ầm ầm dậy non
Đầu rơi máu đổ xương tan
Thi nhau ngã gục máu loang đất bằng
Còn chi Con Cháu Tiên Rồng
Còn Chi Bách Việt trường tồn còn chi
Ngựa Người dẫm đạp lên nhau
Thây phơi thịt xẻ nát tương nát nhừ
Đồng bào cùng một Cuội Nguồn
Chỉ vì Lạc Cội tranh giành giết nhau
Văn Lang một Cội trước sau
Giờ đây chém giết khiếp kinh hãi hùng
Nam Bắc tranh bá ầm ầm
Văn Lang binh lửa dậy trời từ đây
Kìa Chiến trận quân vây lớp lớp
Kìa Gươm Đao gào thét dậy non
Văn Lang ơi hỡi Văn Lang
Từ đây đành phải nát tan cơ đồ
Nhìn trận chiến khắp cùng  thây chất
Tiếng hò reo tàn sát kinh thiên
Văn Lang Bách Việt Anh Em
Nồi Da nấu thịt thảm thê đất trời.

Đây nói về La Thông Tướng Quân thống lĩnh hai vạn quân đánh bọc từ phía đông lên thành Âu Tây Châu gặp phải một đội quân hùng mạnh hơn hai vạn quân trấn giữ người chỉ huy là Vua Lưu Việt. Vua Phù Việt. La Thông phi ngựa tới quát Lưu Việt, Phù Việt hai ngươi là Bách Việt Văn Lang sao lại phản lại nhà nước Văn Lang. Vua Lưu Việt nói Ta với Ngươi giờ đây ai thờ chủ nấy. Từ xa Vua Phù Việt phi ngựa lao tới chém La Thông với sức mạnh sấm sét. La Thông múa trường thương chống trả choang choang đinh tia nhức óc. La Thông Quát loạn Tặc phản loạn xem đây, tức thời La Thông múa trường đao phi ngựa chém tới như mưa. Vua Phù Việt múa giáo chống trả một còn một mất. Vua Phù Việt thấy không hạ gục được La Thông bằng phi ngựa thoát ra cuộc chiến phất cờ hiệu lệnh tấn công vào quân Văn Lang, Thế là quân loạn tặc phản loạn Trung Nguyên ào ào xông lên càng quét quân Văn Lang như thác đổ. La Thông nào chịu kém chỉ kiếm lên trời hét lớn quét sạch những tên phản loạn cho ta. Thế là Quân Văn Lang ầm ầm xông tới hai bên xáp chiến long trời lỡ đất. La Thông múa trường Thương phi ngựa lao tới đâm chém Vua Lưu Việt tới tấp. Vua Lưu Việt ra sức chống trả. Đường Thương La Thông như rồng bay phụng múa kỳ bí làm cho Vua Lưu Việt chống đở muốn hụt hơi. Vua Phù Việt thấy Vua Lưu việt yếu thế liền phi ngựa xông vào xáp chiến. Nhưng đã trể Vua Lưu Việt bị La Thông đánh trúng một thương ngã nhào xuống ngựa bị thương rất nặng đứng dậy không nổi. La Thông nhanh như chớp bồi thêm một thương nữa Vua Lưu Việt chết tốt. Vua Phù Việt lấy làm kinh khiếp định quày ngựa bỏ chạy La Thông liền phi ngựa rượt theo đánh trúng một thương như trời giáng Vua Phù Việt trào máu ngã nhào xuống ngựa hồn du Địa Phủ.
Thơ rằng :
Sống thác là thường lý
Phù du cũng một đời
Nhưng chết cho có nghĩa
Linh Hồn mới thảnh thơi
Đằng nầy cái chết theo quân phản loạn
Hồn du địa Phủ tàn đời
Khó mong trở lại làm người
Cũng vì lạc Cội lạc Nguồn mà ra.

Quân Văn Lang thắng thế reo hò vang dậy ào ào xông tới chém quân phản loạn Trung Nguyên như chém chuối. Quân phản loạn Trung Nguyên lớp chết lớp bị thương bỏ chạy về hướng Bắc. Quân Văn Lang không tri sát tiến lên bao vây đánh bọc hậu vào mười vạn quân của ba Cha Con Triệu Công. Khi ấy ở núi  Phù Vân có năm vị tu Tiên đắc Đạo tên là Phù Vân Đạo Sĩ. Nhìn thấy Bắc Văn Lang hung khí đầy trời  liền co tay bấm quẻ không khỏi thở dài nói Văn Lang đi vào kiếp nạn. Ý trời đã vậy khó mà cứu vãn, Tiên Thánh như chúng ta cũng đành bó tay. Bắc Văn Lang không bao lâu nữa sẽ rơi vào tay Nhà Chu xát nhập về phương Bắc.
Thơ rằng :
Ngán thay cho cõi Hồng Trần
Thịnh suy, suy thịnh xoa vần lao đao
Mặt Trời Văn Hóa mất đi
Văn Lang suy sụp còn chi cơ đồ
Từ đây chinh chiến bão bùng
Thần Tiên lánh nạn về Trời nương thân
Yêu Tinh xuất hiện chuyển xây
Giả chân, chân giả khó thay cho đời
Anh hùng lạc đạo đã rồi
Nước non, non nước ngập trời đao binh
Văn Lang ơi hỡi Văn Lang
Non sông Bách Việt tương tàn lẫn nhau
Nhìn thế cuộc thấy lòng đau
Đồng Bào một cội thi nhau tương tàn
Bỡi vì lạc Cội lạc Nguồn
Tranh giành chém giết hận thù triền miên.
**************


PHẦN 9

Đây nói về Tướng Sơn Tây thống lĩnh hai vạn quân nhanh chóng đánh bọc từ phía tây Âu Tây Châu đánh xuống. Bổng thấy hơn một vạn quân phản loạn cờ xí rợp trời xông ra chận đánh. Tướng quân loạn tặc phản loạn là Vua Nô Việt mình cao sáu thước đầu đội kim khôi mình mang giáp đồng cỡi con ngựa màu nâu tay cầm trường giáo nặng khoảng 60 cân cản đường quát.

Tướng Văn Lang kia mua xuống ngựa quy hàng thời sống  bằng chống trả thời chết.

Sơn Tây quát Ta là Tướng Văn Lang mà quy hàng bọn giặc cỏ làm loạn các ngươi. Lão Tổ ngươi đã đến sao không mau  xuống ngựa đầu hàng.

Vua Nô Việt cả giận phi ngựa lao tới chém Sơn Tây một giáo mạnh như trời giáng. Sơn Tây múa trường đao chống trả, choang choang đinh tai nhứt óc Hai bên đã thử sức biết đối thủ không thua kém gì mình.

Sơn Tây quát  thằng cháu giặc cỏ ngươi có mắt như mù thờ Yêu Tinh Quỉ Dữ cha con Doãn Thường đã gặp ta thời coi như tới số xem đường đao lão tổ của ngươi đây. Tướng Sơn Tây nhanh như tia chớp múa đao pháp kình phong tuôn ra ù ù chém vào Vua Nô Việt như sấm sét. Vua Nô Việt cũng ra oai không kém hét lên một tiếng xem đường giáo của sư gia đây. Tức thời múa giáo vù vù cát bay đá chạy phi ngựa lao tới chém ầm ầm vào Sơn Tây hai con hổ đánh nhau một còn một mất đao giáo choảng nhau liên miên bất tận. Hai bên càng đánh càng hăng cát bụi mịt trời.
Về Sau có thơ rằng :
Một bên con Hổ Văn Lang
Một bên con Hổ Trung Nguyên thét gầm
Hai bên giao chiến ầm ầm
Đao qua Giáo lại đùng đùng dậy non
Đường Đao chơm chớp trời Nam
Giáo tuôn sấm sét dọc ngang đất trời
Giáo - Đao trăm hiệp qua rồi
Bất phân thắng bại ai nào thắng ai
Cát bay đá chạy kinh thiên
Rền trời rền đất đảo điên rền trời
Xem đi xét lại nực cười
Tranh Giành chém giết hết rồi anh em
Nước non gặp lúc tối đen
Anh hùng lạc đạo hết mong về trời.

Trong lúc hai con Hổ chiến đấu hăng say thời quân Vua Lỗ Việt Trung Nguyên từ sau đánh bọc tới quân Văn Lang trước sau bị địch bao vây Phó Tướng Sơn Tùng tức tốc điều khiển một đạo quân chống trả lại thế đánh bọc hậu của Vua Lỗ Việt. Quân Lỗ Việt  từ sau bọc hậu đánh tới liền thấy quân Văn Lang dạc ra hai bên như vòng cung.Từ trong vòng cung xuất hiện một tướng quân Văn Lang oai phong lẫm liệt quát lên như sấm có Tướng Nam nhà trời đây quân phản loạn  khó mà chạy thoát. Vua Lỗ Việt nhìn thấy Sơn Tùng oai phong lẫm liệt như thế cũng hơi ngán. Nhưng ở vào thế cỡi cọp không đánh cũng không được. Liền thúc quân xông tới giao chiến. Sơn Tùng nghĩ muốn thắng giặc phải giết tướng trước. Quát lên một một tiếng  phi ngựa lao tới chém Vua Lỗ Việt một đao sấm sét. Vua Lỗ Việt múa đao chống trả choang một tiếng đinh tai nhứt óc. Vua Lỗ Việt cánh tay tê nhứt như muốn gãy kinh hồn bạc vía Phi ngựa bỏ chạy Sơn Tùng phi ngựa phóng theo vớt một đao bay đầu. Quân loạn tặc phản loạn Trung nguyên thấy Vua Lỗ Việt chết liền đạp lên nhau bỏ chạy. Quân Văn Lang không rượt đuổi mà quay ngược trở lại tấn công vào Quân Vua Nô Việt. Quân Nô Việt chống không lại quân binh rối loạn Bị quân Văn Lang xông tới chém tới tấp.

Vua Nô Việt hét lên một tiếng đánh bậy một giáo rồi phi ngựa bỏ chạy như bị tên quân Văn Lang bắn chết. Quân Văn Lang thắng thế hò hét vang trời dậy đất thi nhau rượt theo chém quân trung nguyên như chém chuối thây phơi lớp lớp thê thảm chưa từng thấy.
Về sau có thơ rằng :
Anh Em cùng một  nước non
Bất đồng chí hướng máu loang chiến trường
Bỡi gì lạc mất Cội Nguồn
Tranh giành chém giết hãi hùng biết bao
Mất đi truyền thống Cha Ông
Như cây mất gốc như sông mất nguồn
Yêu Tinh Quỉ Dữ lộng hành
Bày ra cuộc chiến tranh giành hại nhau
Chúng dân khốn khổ lao đao
Lạc Ngồn lạc Cội lạc vào hiểm nguy
Bắc Nam máu đổ đầu rơi
Cũng vì Lạc Cội ôi thôi lạc Nguồn
Từ đây khốn khổ vô cùng
Binh đao máu lửa ngập tràn khắp nơi
Đúng sai, sai đúng là đâu
Cũng vì lạc Cội xé xâu tan tành.

Đây nói về ba Cha Con Triệu Công đang chiến đấu hăng say. Thúc 10 vạn quân tiến lên đè bẹp quân Văn Lang, quân Văn Lang chỉ có bốn vạn khó mà chống cự cho lại, quân phản loạn Việt Trung Nguyên ào ào xông lên lấy thịt đè người. Trận thế đang nghiêng về quân loạn tặc phản loạn, quân Văn Lang yếu thế hơn thấy rõ. Triệu Côi, Triệu Chi, áp đảo tướng Mạnh Hổ, Tướng Nhị Beo. Triệu Côi, Triệu Chi múa giáo vù vù chém tới tấp nhác nào nhác nấy như trời giáng. Tướng Mạnh Hổ, Tướng Nhị Beo ra sức chống đở yếu thế thấy rõ sắp bị đánh bại tới nơi còn Chủ Tướng Lê Quang ra sức đánh với Triệu Công.

Triệu Công tuy lớn tuổi nhưng võ nghệ cao cường múa trường đao như sấm sét chém tới như mưa. Lê Quang múa đao chống trả thế đao chém tới ầm ầm trận chiến kinh hồn cát bay đá chạy không ai chịu thua ai. Quân Văn Lang đang trong lúc yếu thế có thể nói là sắp bị đánh bại tới nơi. Trong lúc nguy cơ ấy. Bổng nghe chiêng trống vang trời quân reo dậy đất. Hai bên cánh tả, cánh hửu phía sau lưng quân loạn tặc phản loạn. Quân Văn Lang đánh thốc tới thế mạnh như chẻ tre dưới sự chỉ hủy của Tướng La Thông. Tướng Sơn Tây. 10 vạn quân phản loạn Trung Nguyên tức thời rối loạn. Cùng lúc ấy bốn Cha Con Tri Phủ. Thục An Kim, Thục An Chu, Thục An Hãn, Thục An Ngưu ở trên thành Âu Tây Châu nhìn thấy hai cánh quân phản loạn Đông - Tây  do các Vua Việt chỉ huy đã bị hai cánh quân Văn Lang đánh bại. Liền mở cổng thành thống lĩnh hơn một vạn quân xông ra hiệp cùng hai cánh quân Văn Lang từ phía sau đánh bọc tới, dồn ép quân phản loạn Việt Trung Nguyên vào giữa  tiêu diệt.
Thơ rằng :
Binh hùng tứ phía bao vây
Quân reo dậy đất cờ bay rợp trời
Quân Nguyên bị đánh tơi bời
Chỉ vì phản lại Vua Hùng tan thây.

Triệu Công đang hăng say chiến đấu với Chủ Tướng Lê Quang. Bổng thấy quân binh rối loạn thời chưa hiểu là chuyện gì. Cùng lúc ấy một tướng giặc phi ngựa tới nói lớn. Bẩm Nguyên soái mau cho quân mở đường rút lui, quân Văn Lang đang bao vây tứ phía dồn ép quân ta vào giữa tiêu diệt. Triệu Công nghe nói thất kinh hét lớn bắn pháo lệnh rút lui Lê Quang quát lên như sấm nổ chạy đâu cho thoát. Liền phi ngựa đến chém Triệu Công tới tấp. Vị tướng giặc mới đến múa giáo chận đánh Chủ Tướng Lê Quang. Triệu Công phi ngựa thúc quân binh phá vòng vây Tướng Giặc múa giáo ra sức đánh với Lê Quang bổng hét lên một tiếng chém tới Lê Quang một giáo mạnh  như sấm sét bất thình lình phóng ngựa chạy dài. Chủ Tướng Lê Quang không rượt đuổi theo mà thúc quân binh xông lên chém giết quân loạn tặc phản loạn Trung Nguyên như chém chuối. Quân loạn tặc phản loạn Trung Nguyên kinh hồn bạc vía người ngựa đạp lên nhau mà chạy. Quân Văn Lang lao theo chém thôi là chém.
Thơ rằng :
Tế Gia Yêu Quỉ ra đời
Làm cho Bách Việt đứng ngồi không yên
Ngư Tinh chuyển hóa xưng vương
Mở màng chinh chiến nát tan cơ đồ
Văn Lang binh lửa dậy trời
Chỉ vì tranh Bá của loài Yêu Tinh
Ôi thê thảm còn chi Bách Việt
Thây ngã nhào kết cuộc thảm thê
Văn Lang con cháu Rồng Tiên
Lạc Nguồn Lạc Cội đảo điên cơ đồ
Quỉ Yêu xây chuyển lộng hành
Chia bè rẽ phái tranh giành hại nhau.
       
Nói về ba Cha Con Triệu Công thúc quân binh phá vòng vây chạy về Phù Châu. Quân Văn Lang rượt đuổi theo chém giết tơi bời. Ba Cha Con Triệu Công chạy thục mạng bán sống bán chết. Thời thấy một đạo quân xuất hiện biết đó là quân của mình vô cùng mừng rở. Đạo quân trước mặt nhanh chóng đến nơi. Thì ra đó là vợ của Triệu Côi Phù Châu con của Vua phù Việt. Đang trên đường vận chuyển lương thực. Phù Châu thấy Cha Chồng và Chồng thất trận thảm thê. Đằng sau quân Văn Lang đuổi theo chém giết rất dữ. Phù Châu nói để con chận đứng quân Văn Lang lại cho. Nói xong Phù Châu phi ngựa về phía trước thấy quân Văn Lang trùng trùng lớp lớp hò hét rượt đổi quân phản loạn Trung Nguyên chém giết ầm ầm dậy trời dậy đất. Phi ngựa tới hét lớn  quân Văn Lang khốn kiếp kia xem đây, liền  rút ra một cái quạt niệm chúquạt liền ba cái. Tức thời cuồng phong nổi dậy ầm ầm mù trời mịt đất cát bay đá chạy cây cối ngã đổ. Quân Văn Lang bị cuồng phong đánh bật trở lại kinh hồn bạc vía rút lui không còn đuổi theo quân phản loạn nữa. Rút hết về Âu Tây Châu. Trệu Công điểm lại quân binh, đi tiêu hơn bốn vạn. Xây xẩm mặt mày. Chưa kể các Vua việt bỏ mạng, cánh Đông cánh Tây  quân binh các Vua việt chết hơn phân nữa. Phù Châu nghe nói Cha mình Vua Phù Việt đã bỏ mạng khóc sướt mướt nói để con đêm quân giết sạch quân Văn Lang báo thù. Triệu Công thở dài can quân Văn Lang xảo trá Lắm  khó mà đánh bại lúc nầy được, phải chờ cơ hội khác ngay lúc bây giờ đây là cũng cố lại lực lượng ngăn chặng không cho quân Văn Lang tiến ra Bắc. Bằng ra lệnh cho Triệu Côi thống lĩnh hai vạn quân đến Phù Châu  kết hợp với quân Phù Việt cũng cố thành trì trấn giữa không cho quân Văn Lang tiến ra Bắc. Triệu Chi thống lĩnh hai vạn quân đến Lâm Giang Tây Châu kết hợp với quân Lâm Việt cũng cố thành trì trấn giữ không cho quân Văn Lang tiến ra Bắc. Triệu Công thống lĩnh hai vạn quân đến Uất Lang Việt Châu  kết hợp với quân Lang Việt cũng cố thành trì trấn giữ không cho quân Văn Lang tiến ra Bắc.
Tan nát nước nhà do mất Cội
Chiến chinh loạn lạc bỡi lòng tham
Truyền thống Ông Cha vừa quên lãng
Binh đao máu lửa dậy tràn lan
Khốn khổ muôn dân vì đâu hỡi
Độc tài độc trị họa diệt vong
Hãy theo Quốc Tổ thời dựng nước
Pháp Quyền Dân Chủ náo nương thân.

Muốn xây dựng lên một đất nước thật sự Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. NHÂN QUYỀN Dân Chủ Văn Minh. Thời phài xây dựng lên Nhà Nước Pháp Quyền, dựa trên nền tản Quyền con người nhà nước Pháp Quyền của Dân do Dân và vì Dân. Đằng nầy Cha Con Doãn Thường không hiểu gì về nhà nước Pháp Quyền mà chỉ dựa trên Văn Từ lừa dối mà thôi. Cha con Doãn Thường chủ thuyết xây dựng lên nhà nước Pháp Quyền bằng con đường bạo lực. Đấu tranh bằng bạo lực thắng là Vua thua là giặc. Thời không thể nào lập lên một nhà nước Pháp Quyền chân chính được. Mà chỉ lập lên nhà nước độc quyền, độc tài, độc trị vì muốn lập lên một nhà nước Pháp Quyền thật sự của dân, do dân, vì dân. Thời cuộc dấu tranh đó lập lên nhà nước Pháp Quyền, không phải là cuộc đấu tranh thắng là Vua thua là Giặc. Mà là cuộc đấu tranh Văn Hóa vể quyền con người. Chỉ Có Ở Thánh Chiến, không có ở phàm chiến, thần chiến. Nhà nước Pháp Quyền phải lập trên nền tản Quyền con  người. Nhân Quyền công bằng bình đẳng. Vì thế  lập lên nhà nước Pháp Quyền không phải  nhà nước thắng là Vua, thua cho là Giặc, nhà nước Độc Tài, Độc trị. Có thể nói Cha Con Doãn Thường vẽ ra chiếc bánh Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, Dân Chủ, Dân Quyền, Văn Minh. Nhà Nước Pháp Quyền của Dân do Dân và vì Dân. Lừa dân quả thật là tài tình. Dân Bắc Văn Lang vì mê chiếc Bánh Vẽ  hợp lòng dân nầy. Nên Dân Bắc Văn Lang  sẳn sàng đi theo Cha Con Doãn Thường. Cướp lấy Bắc Văn Lang lập lên nhà nước Trung Nguyên Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị quản lý Dân chúng còn chặt chẽ hơn Phương Bắc Nhà Chu. Phương Nam Vua Hùng. Dân Chúng sống trong một nhà tù rộng lớn dưới sự kiểm soát quản lý gắt gao của nhà nước Trung Nguyên. Tất cả ruộng đất đều về tay nhà nước Trung Nguyên Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Với một thể chế xin cho dân chúng không những sống không có Tự Do như những gì Cha Con doãn Thường đã nói. Mà còn sống trong cảnh bóc lột thậm tệ. Dân Chúng khi hiểu ra sự lừa đảo của Cha Con Doãn Thường thời tài sản hết sạch tất cả đều là của nhà nước Trung Nguyên. Dân chúng được nhà nước Trung Nguyên chia cho có ruộng đất để canh tác làm ăn. Nhưng chỉ là nô lệ khéo làm công cho một địa chủ lớn là nhà nước Độc Tài Độc Trị. không có dư chỉ đủ sống mà thôi.

Theo những gì Quốc Tổ Vua Hùng Dạy :
Muốn có một đất nước thật sự Tự Do. Công Bằng, Bình Đẳng, Nhân Quyền Dân Chủ Văn Minh. Thời nhà nước Văn Lang thời Mạc Pháp Phải tự xóa bỏ Độc quyền, Độc Tài, Độc Trị. Tiến tới nhà nước Pháp Quyền. Nhà nước Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp là Vua của nước Văn Lang. Nền Quốc Đạo Dân Tộc. Còn Vương, Vua chỉ là người Đại diện tối cao của nước Văn Lang. Bảo vệ thi hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nền Quốc Đạo Dân tộc. Thời nhà nước đó mới thật sự là nhà nước Pháp Quyền. Nhà nước của Dân do Dân và vì Dân. Nhà nước Công Bằng Dân Chủ Văn Minh. Cha Con Doãn Thường chỉ là xảo ngôn lừa đảo. Mưu đồ cướp lấy Bắc Văn Lang mà thôi. Khi chiếm lấy được Bắc Văn. Thời lộ bộ mặt Chồn Cáo lộ ra Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Tạo lên thể chế xin cho Tàn Bạo vô cùng. Và cuối cùng cũng đưa đến sự nhanh chóng hủy diệt. Đất nước Trung Nguyên không còn của Trung Nguyên mà Trở Thành Trung Quốc Phương Bắc. Những di tích Văn Hóa Văn Lang xóa sạch không còn. Thay vào đó là di tích Văn Hóa Phương Bắc.

Điều đáng nói ở đây Dân Tộc Văn Lang đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn nền Quốc Đạo dân tộc. Chạy theo Văn Hóa Phương Bắc. Đánh mất bản Sắc Văn Hóa Truyền Thống Dân Tộc. Thời nguy cơ mất nước sắp đến. Anh Hùng Lạc Cội. Chia bè rẽ phái nổi lên đòi tự trị tranh giành đất đai chém giết lẫn nhau. Tạo ra cảnh nồi da nấu thịt Anh Em tàn sát, tranh bá tranh hùng. Cuối cùng cũng rơi vào tay các thế lực ngoại xâm. Cũng như Cha Con Doãn Thường dâng Bắc Văn Lang cho Phương Bắc Nhà Chu, Thời Chu Nguyên Vương.

Gương lịch sử thời xưa cũng như thời nay ở vào thời nào Dân Tộc Văn Lang. Hay Dân Tộc Việt Nam. Mà đánh mất Văn Hóa Cội Nguồn làm phai mờ truyền thống anh linh dân tộc. Chạy theo Văn Hóa ngoại lại cũng chính là lúc thời kỳ dẫn đến sự đen tối nhất. Dân chúng không còn đoàn kết được nữa dẫn đến chia bè rẽ phái chém giết lẫn nhau xưng hùng xưng bá. Cũng là lúc các thế lực ngoại xâm có cơ hội xâm lược đất nước Văn Lang hay đất nước Việt Nam. Bài học xương máu từ lịch sử Ông Cha. Mỗi lần cây mất gốc thời héo cành rũ ngọn. Mỗi lần nước không nguồn thời sông cạn đồng khô. Nói tốm lại:  Cứ mỗi lần quên đi Quốc Tổ Vua Hùng. Quên đi truyền thống anh linh dân tộc. Là mỗi lần kiếp nạn xảy ra, binh đao máu lửa chém giết lẫn nhau, đói nghèo lạc hậu. Đạo đức xuống cấp thậm chí dẫn đến không còn lương tri nhân tính làm những điều tội lỗi không sao tưởng tượng được.
**************


PHẦN 10

Đây nói về Chủ Tướng Huỳnh Trung Kỳ thống lĩnh 8 vạn quân nhanh chóng đến Quan Hải Châu. Khi đại quân chỉ còn cách Quan Hải Châu mười dặm thời cho quân binh dừng lại. Huỳnh Trung Kỳ liền cho đội quân thám báo trinh sát đến Quan Hải Châu xem xét tình hình. Đội quân Thám Báo đi không bao lâu thời  trở về báo.

Bẩm Chủ tướng Quân phản loạn Trung Nguyên đang tấn công Quang Hải Châu, tình thế vô cùng nguy cập.

Huỳnh Trung Kỳ nghe xong liền ra lịnh.

Tô Vũ  nghe lịnh:  Có thuộc hạ. Tướng quân thống lĩnh hai vạn quân đánh thẳng xuống cửa Tây Hải Châu. Tuân lịnh.

Chu An nghe lịnh: Có thuộc hạ. Tướng quân thống lĩnh hai vạn quân nhanh chóng từ cánh đông đánh bọc lên cửa  phía đông thành Hải Châu. Tuân lịnh.

Còn Huỳnh Trung Kỳ thống lĩnh bốn vạn quân đánh thẳng vào cửa chính Nam nơi có hơn 10 vạn quân chủ lực quân phản loạn Trung Nguyên.

Đây nói về Tri Phủ Quang Hải Châu. Kỳ Thọ cùng ba người con là Kỳ Lộ, Kỳ Hội, Kỳ Duyên cố thủ Quang Hải Châu không chịu đầu hàng quân loạn tặc phản loạn. Ở trên thành chửi rủa bốn cha con Triệu Phàn. Thằng giặc Triệu Phàn kia. Ngươi theo Cha Con Doãn Thường cướp lấy Bắc Văn Lang xưng Vương. Xưng Chúa Phản bội lại non sông Tổ Quốc. Phản bội Quốc Tổ Vua Hùng tội ngươi đáng phanh thây xẻ thịt. Mau bỏ gươm giáo xuống quy hàng may ra còn mạng sống.

Triệu Phàn cười ha hả nói. Thằng Kỳ Thọ ngu dốt kia thời đại Hùng Vương sắp hết rồi. Toàn là một lũ tham quam chỉ lo tửu sắc vơ vét của dân phá tan đất nước Văn Lang, Ông trời nổi giận mới sanh ra Chúa mới ra đời. Doãn Thường là Quốc Tổ đầu thai trở lại cứu dân tộc Bách Việt Văn Lang thoát khỏi bọn tham quam để lo cho dân cho nước sống được tự do ăn no mặt ấm. Mau thức thời mở cổng thành quy hàng, thời còn cái đầu để mà nhìn con nhìn cháu.  Bằng không thời con gà con chó cũng không còn.

Kỳ Thọ nghe Triệu Phàn nói Doãn Thường là Quốc Tổ đầu thời râu tóc dựng đứng lên quát như sấm nổ. Thằng Triệu Phàn kia ngươi dám hổn láo đến Anh Linh Quốc Tổ. Quốc Tổ nào đầu thai tiêu diệt con cháu các Vua Hùng của mình. Chỉ có loài Ác Quỉ đầu  thai cướp giang sang Quốc Tổ thời có. Ta lạ gì Ông Cha ngươi ở phương Bắc đã từng giết Vua Nhà Tấn đại nghịch Ác Đạo. Đã bị tru di cửu tộc. Nếu không nhờ Phương Nam Văn Lang che chở thời làm gì dòng họ Triệu Ngươi hưng thịnh như ngày hôm nay. Không biết ơn các Vua Hùng có công dựng nước, có công giữ nước để cho ngươi hưởng lạc mà còn tạo phản. Theo ác quỉ manh tâm cướp lấy giang sang các Vua Hùng. Triệu Phàn quát ta không cướp lấy giang sang Vua Hùng mà là thay thế Quốc Tổ Vua Hùng tiêu diệt lũ tham quan các ngươi đã quên hết Cội Nguồn chạy theo Văn Hóa Phương Bắc bán đứng truyền thống đất nước Văn Lang. Nếu không giết sạch lũ tham quan các ngươi để các ngươi sống chỉ làm dơ bẩn đất nước Văn Lang mà thôi.

Kỳ Thọ quát các ngươi không cướp lấy giang sang Vua Hùng thời Bắc Văn Lang, là Bắc Văn Lang. Sao các ngươi thay tên đổi xứ thành Trung Thổ, Việt Trung Nguyên. Triệu Phàn thua lý quát lớn nơi trận địa chỉ nói chuyện bằng gươm đao ta hạn cho Cha Con Kỳ Thọ ngươi trong vòng ba ngày quy thuận Việt Vương Tế Gia thời sống. Bằng chống lại Việt Vương Tế Gia thời chết. Kỳ Thọ nhìn lên trời than rằng:
Cướp nước nhờ lối xảo ngôn
Lừa dân nhờ lối khéo khôn dụng  từ
Chánh Tà lẫn lộn mơ hồ
Làm cho dân chúng lầm đường Tà Ma
Vua Hùng thời bỏ lánh xa
Yêu Tinh Quỉ Dữ ngợi ca tôn thờ
Văn Lang đen tối mịt mờ
Ôi thôi non nước dậy thời binh đao.

Ba ngày trôi qua không thấy Cha Con Kỳ Thọ mở cửa thành đầu hàng. Triệu Phàn liền ra lịnh cho các chư hầu Vua Việt, Vua Giao Việt, Vua Loan Việt, Vua Khê Việt tấn công cửa Tây Thành. Vua Điền Việt, Vua Lạc Việt, Vua Lang Việt tấn công cửa Đông thành. Còn Bốn Cha Triệu Phàn thống lĩnh 10 vạn quân đánh trực vào cửa chính Nam thành. Quang Hải Châu không lớn lắm thành cũng chẳng cao. Đứng trên thành nhìn xuống thấy quân giặc đông như kiến chửng bị tấn công thành. Trong khi trong thành chỉ hơn một vạn quân. Quan Tri Phủ Kỳ Thọ  nhìn lên trời thở dài Kỳ Duyên nhìn thấy Cha thở dài như vậy nói. Thưa Cha bọn phản động dã tâm hiểm độc. Chúng muốn cướp lấy giang sang Quốc Tổ Vua Hùng biến Bắc Văn Lang thành Trung Thổ Việt Trung Nguyên. Tội phản nghịch đã rõ. Con Cháu Rồng Tiên không bao giờ đầu hàng chúng. Lũ phản nghịch Phản bội đất nước Văn Lang  dù cho mạnh đến đâu cũng không có gì là nao núng chỉ còn  một hơi thở là xông lên chiến đấu quyết một còn một mất với quân phản loạn bất lương nầy. Kỳ Thọ nhìn đứa con  gái thân yêu của mình,  nói những lời đầy chính nghĩa dũng cảm như thế lòng cảm thấy rất vui Kỳ Thọ nói nếu cuộc chiến quyết tử hôm nay là cuộc chiến chống ngoại xâm thời hay biết mấy. Nhưng đây chỉ là một cuộc chiến Bách Việt Văn Lang tàn sát lẫn nhau không vẻ vang gì. Một cuộc chiến phải nói là vô cùng đau đớn nầu da nấu thịt. Nhưng không còn cách nào để lựa chọn đành phải tử chiến với quân loạn tặc phản loạn bảo vệ thành quả mà Ông Cha ta đã gầy dựng lên. Đất nước Văn Lang của Quốc Tổ Vua Hùng quyết không thể rơi vào tay quân loạn tặc  phản loạn được. Không để cho Cha Con Doãn Thường cướp lấy thêm một tất đất nào nữa. Kỳ Lộ cũng nói  sợ gì quân phản loạn sẳn sàng tử chiến với chúng. Kỳ hội cũng nói. Non Sông Tổ Quốc nầy nào phải của Cha Con Doãn Thường khai dựng lập nên mà có từ thời Kinh Dương Vương dựng Nước Xích Quỷ, Văn Lang rồi đến bây giờ. Cha Con Doãn Thường muốn cướp lấy giang sang Văn Lang phải dẩm lên xác chết của chúng ta. Những kẻ phản loạn chúng chỉ lợi dụng hình ảnh Quốc Tổ làm bức bình phong che chắn tội ác phản loạn của chúng mà thôi tội ác bọn phản loạn đã rõ.  Kẻ nào theo quân cướp nước thời coi như phản bội lại Ông Cha. Giết sạch chẳng tha. Dù chúng có mạnh đến đâu cũng không có gì đáng sợ. Chết Vinh hơn sống nhục. Chúng con sẳn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nước Văn Lang chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng là vì Quốc Tổ duy nhất khai dựng nước Văn Lang mà thôi. Không Trung Thổ Việt Trung Nguyên gì cả. Kỳ Thọ nghe các con nói những lời chính nghĩa như vậy lấy làm tự hào khen các con quả  không mất đi dòng máu Tiên Rồng. Dòng máu anh hùng bất khuất. Kỳ Thọ  thấy các con anh dũng sẳn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng liền phất cờ hiệu lịnh sẳn sàng tử chiến. Khẩu hiệu được truyền ra Văn Lang là đất nước Văn Lang kẻ nào cướp lấy kẻ đó sẽ bị tiêu diệt.
Thơ rằng :
Quên mình thề giết quân Nguyên
Dù cho ngã gục tiến lên sẳn sàng
Dù cho quân giặc trùng trùng
Theo gương Phù Đổng lẫy lừng năm xưa
Đánh cho lũ giặc khiếp kinh
Đánh cho phản loạn nát tan phen nầy
Gươm đã sẳn trong tay tử chiến
Nào hò reo liều chết huy sinh
Tiến lên Tử chiến, tiến lên diệt thù.

Triệu Phàn thấy Cha Con Kỳ Thọ ngoan cố không chịu đầu hàng mà còn sẳn sàng tử chiến liền  phất cờ hiệu lệnh thổi còi tức thời pháo lệnh tấn công đã bắn lên trời. Quân phản loạn reo hò dậy trời dậy đất  ào ào bắt thang trèo lên thành. Có sự yểm trợ của đội quân xạ tiễn, tên bắn lên thành như mưa. Quân binh Quang Hải Châu trên thành ra sức chống trả. Nhưng tình hình khó chống cự được lâu Quang Hải Châu sắp rơi vào tay quân phiến loạn. Trong lúc quả chuông treo sợi tóc thành Hải Châu mất đến nơi. Bổng quân phiến loạn nghe quân binh trên thành Hải Châu reo hò vang dậy quân cứu viện đến rồi, quân cứu viện đến rồi tinh thần quân binh dân cao chống trả quyết liệt. Nói về quân phiến loạn thấy quân Văn Lang kéo tới từ phía sau đánh thốc lên như vũ bão. Gươm đao giáo má dậy trời. Quân loạn tặc phiến loạn chưa lấy được thành bị quân Văn Lang đánh tới tấp nên có bề yếu thế. Quân binh trên thành liền chiếm lại ưa thế. Phản công dữ dội la hét dậy trời.
Bắt sống Triệu Phàn
Bắt sống Triệu Phàn
Đi theo bè lũ quỉ yêu tinh
Một bọn phản nòi quân khác máu
Quét sạch chúng đi tiến lên tiến lên.

Nói về Tô Vũ thống lĩnh hai vạn quân nhanh chóng tiến thẳng đến cửa Tây  Hải Châu đánh từ phía sau địch đánh tới làm cho quân giặc rối loạn. Vua Giao Việt, Vua Loan Việt, Vua Khê Việt không còn sức đâu mà tấn công thành, bằng quay sang điều khiển quân binh chống trả lại quân Văn Lang từ sau đánh tới. Cùng lúc ấy cửa Đông Hải Châu trận chiến đã xảy ra dữ dội Vua Điền Việt, Vua Lạc Việt, Vua Lang Việt thúc quân binh chống trả lại quân Văn Lang từ phía Đông bọc sau  đánh tới như vũ bão. Vua Giao Việt, Vua Loan Việt, Vua Khê Việt huy động quân binh toàn lực lượng chận đứng quân Văn Lang tràn tới như nước vỡ bờ. Vua Giao Việt thấy Tướng Văn Lang cỡi con ngựa đen múa trường đao chém quân phản loạn như chém chuối. Liền cỡi ngựa xông tới múa giáo chém tới. Chu An thấy vua Giao Việt chận đánh mình, liền quát lên như sấm nổ hét lớn quân phản loạn nạp mạng phi ngựa múa đao chém tới Vua Giao Việt. Vua Giao Việt múa giáo chống trả. Đường đao Chu An như rồng bay phụng múa chém tới như mưa sa bão táp. Vua Giao việt đánh không lại sắp bị đánh bại tới nơi. Vua Lạc Việt từ xa thấy thế phi ngựa đến trợ lực giao chiến hai người đánh một đao giáo dậy trời. Khi ấy nơi miếu Thổ Thần gần đó cách không xa trận chiến có một số Anh Linh Tướng sĩ ở các thời Vua Hùng  nhìn thấy cảnh Bách Việt Văn Lang chém giết dậy trời thời không khỏi thở dài. Bổng một hồn thiên anh linh Tướng Sĩ ngân bài thơ rằng:
Thời mạc vận Văn Lang nội chiến
Thôn tính nhau chém giết lẫn nhau
Chiến trường máu đổ đầu rơi
Thắng thua, thua thắng biển trời thê lương
Văn Lang ơi hỡi Văn Lang
Vì đâu nên bỡi chiến tranh thế nầy
Chiến trường bỏ mạng khắp đầy
Thắng thua, thua thắng cuộc hề loạn li.

Nói về Phó Tướng Lý Hạo thúc quân binh Văn Lang xông lên chém quân loạn tặc phản loạn ầm ầm. Vua Việt Lang thúc quân loạn tặc phản loạn chống trả. Chiến trường ngựa hí quân reo gươm đao giáo mác dậy trời, hai bên xáp lá cà thi nhau mà chém. Thây người thi nhau ngã gục thê thảm hãi hùng. Nơi Miếu Thổ Thần các Anh Linh Tướng Sĩ nói dân tộc Bách Việt Văn Lang tàn sát lẫn nhau chúng ta khó mà giúp bên nào vì tất cả là Đồng Bào anh em chúng ta, dù biết rằng đó là quân loạn tặc phản loạn. Thôi thời mặc cho huyền cơ số phận dân chúng Văn Lang vậy.
Thơ rằng :
Nguồn Cội mất  nước non nguy khốn
Cảnh Đồng Bào chém giết lẫn nhau
Chiến tranh  loạn lạc biết bao
Thây phơi chật đất núi sâu hận thù
Bỡi lạc Nguồn chia bè rẽ phái
Bỡi tham tàn xưng bá xưng vương
Chiến trường mạnh được yếu thua
Thắng Vua, thua Giặc còn chi đạo trời
Gươm đao gào thét hãi hùng
Văn Lang Bách Việt chiến trường thây phơi
Sự thật là thế ai ơi
Sử Kinh để lại cho đời soi xem.

Nói về Lý Hạo thấy Vua Việt Lang hung dữ thúc quân loạn tặc phản loạn chống trả lại quân Văn Lang chém quân Văn Lang tới tấp. Lý Hạo hét lên một tiếng như sấm nổ phi ngựa lao tới chém Vua Việt Lang. Vua việt Lang múa giáo chống trả. Hai bên đánh với nhau một mất một còn giáo đao choảng nhau đinh tai nhứt óc. Lý Hạo giả thua bỏ chạy Vua việt Lang đổi theo, bất ngờ Lý Hạo quay ngược trở lại chém một đao, Vua Lang Việt  tránh không kịp nhào xuống ngựa hồn du Địa Phủ. Quân Văn Lang thắng thế hò hét xông lên chém quân loạn tặc phản loạn tơi bời. Quân phản loạn tặc phản loạn đạp lên nhau bỏ chạy thây người ngã gục lớp lớp.
Thơ rằng :
Ôi thôi sanh mạng còn gì
Văn Lang Bách Việt kể gì giết nhau
Nhìn xem mà thấy lòng đau
Đầu rơi máu đổ vứt thây khắp cùng
Cũng vì tranh bá tranh hùng
Hồn sa Địa Phủ hết còn siêu sanh.

Muốn cứu vản đất nước thoát khỏi sự kìm kẹp của ngoại ban cũng như tránh khỏi cuộc binh đao máu lửa nội chiến. Tìm lại con đường Độc Lập Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, Nhân Quyền Dân Chủ Văn Minh. Không phải bằng con đường bạo lực mạnh được yếu thua. Thắng xưng là Vua, thua cho là Giặc. Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chỉ là một thứ. Mà  giải quyết  bằng con đường Văn Hóa. tránh con đường chém giết lẫn nhau. Tranh Hùng Tranh Bá. Mạnh ai cũng tự cho mình là chính nghĩa. Mà là tất cả đồng trở về Cội Nguồn TÔN THỜ QUỐC TỔ vun đắp cái gốc Cội Nguồn Dân Tộc lên cao. Thời Tự nó nở cành xanh ngọn tự nó giải quyết tất cả mọi mâu thuẩn. Giải quyết tất cả mọi xung đột giải, quyết đói nghèo lạc hậu. Khi sức mạnh tinh thần đoàn kết toàn Dân Tộc đã có. Chính nghĩa đã sung đầy tự đứng vững trên đôi chân của chính người Đại Việt. Nội Lực hùng mạnh. Thời màng đêm ách thống trị ngoại ban sẽ tan biến không còn. Hãy đi theo con đường Quốc Tổ. Con đường bất chiến tự nhiên thành. Nghĩa là mỗi người dân Việt Nam tôn vinh Cội Nguồn, TÔN THỜ QUỐC TỔ Phát huy truyền thống anh linh dân tộc. Thời kiếp nạn dân tộc sẽ tai qua nạn khỏi. Bỏ mất cội Nguồn, quên đi truyền thống anh linh dân tộc, thời bóng u minh sẽ trùm xuống non sông Tổ Quốc ngay. Yêu tinh quỉ dữ sẽ nhân cơ hội nầy mà đầu thai làm người khỡi động bộ máy chiến tranh. Lôi kéo con chúa Tiên Rồng vào cảnh nồi da nấu thịt. Như Kinh Văn đã nói trên.
**************
                           

PHẦN 11

Nói về Chu An một mình đánh với Vua Điền Việt, Vua Lạc Việt. Có vẻ hơi yếu thế nếu kéo dài trận chiến sẽ bị Vua Điền Việt, Vua Lạc Việt  đánh bại. Chu An trổ hết thần oai uy dũng quyết một còn một mất đường đao chém tới véo véo kinh hồn. Vua Điền Việt, Vua Lạc Việt múa giáo quyết hạ gục Chu An trận chiến càng lúc càng dữ dội. Bổng từ xa một  dũng Tướng phi ngựa tới hét lớn chém Vua Điền Việt. Vua Điền Việt bận lo chống đở đao pháp Chu An chém tới như mưa nên không tránh kịp đao pháp bất ngờ chém tới liền trúng một đao ngã nhào xuống ngựa chết tốt. Vua Lạc Việt kinh khiếp định bỏ chạy nhưng không còn kịp bị Chu An chém một đao ngã nhào hồn lìa khỏi xác. Quân Văn Lang thắng thế  như nước vỡ bờ  ào ào lao tới chém quân loạn tặc phản loạn như chém chuối. Thây phơi như rạ quân loạn tặc phản loạn thi nhau bỏ chạy bán sống bán chết. Quân Văn Lang không đuổi theo mà đánh bọc hậu lên cửa Nam thành dồn đại quân loạn tặc phản loạn Trung Nguyên vào giữa.

Cùng lúc ấy  Tô Vũ xua quân đánh xuống cửa Tây như thác lũ. Vua Giao Việt thấy Tôn Vũ uy dũng vô song múa trường đao như mưa sa bão táp chém quân loạn tặc phản loạn như chém chuối. Vua Giao Việt múa song chùy phi ngựa xông tới đánh Tô Vũ. Hai Hổ giao tranh kẻ đao người chùy đánh với nhau cát bay đá chạy bụi đất mịt mù. Bổng nghe một tiếng quát như sấm nổ. Vua Khê Việt múa cặp búa chém tới Tô Vũ  thế là ba con Hổ đánh nhau chí tử. Tô Vũ một mình đánh không lại hai người chém bậy một Đao rồi bỏ chạy  Bổng một tiếng quát như sấm nổ có phó tướng Hầu Bưu đây. Hầu Bưu liền chận đánh Vua Việt Khê. Vua Việt Khê ủy sức mạnh múa cặp búa ù ù chém tới. Hầu Bưu múa thương chống đở hai bên đánh nhau long trời lở đất. Tô Vũ quày ngựa trở lại múa trường đao chém vào Vua Giao Việt như mưa. Vua Giao Việt múa Song Chùy chống trả hai bên  đánh nhau mù trời mịt đất. Bổng một người xuất hiện Tô Cẩn  con trai lớn Tô Vũ dương cung bắn một phát Vua Giao Việt trúng tên ngã nhào xuống ngựa Tôn Vũ dớt một đao bay đầu. Tô Cẩn lại dương cung bắn một phát nữa  Vua Khê Việt trúng tên ngay cổ ngã nhào xuống ngựa Hầu Bưu dớt cho một thương Vua Việt Khê hồn du địa phủ. Vua Lang Việt  kinh hồn bạc vía phi ngựa bỏ chạy. Quân Văn Lang thắng thế ào ào lao tới chém quân phản loạn tặc phản như chém chuối chết la chết liệt, quân phản loạn đạp lên nhau bỏ chạy. Quân Văn Lang không đuổi theo từ phía Tây bọc xuống cửa Nam đánh bọc sau lưng quân chủ lực loạn tặc phản loạn của địch đánh tới ép mười vạn quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên vào giữa.
Thơ rằng :
Giáo, đao, xối xả ầm ầm
Tên bay chùy nện đùng đùng khiếp kinh
Văn Lang kiếp nạn bủa vây
Đầu rơi máu đổ giết nhau tương tàn
Đồng Bào thê thảm Khốn cùng
Văn Lang ơi hỡi còn gì Văn Lang
Truyền thống mờ mịt nát tan
Còn đâu yên ổn cháu con Lạc Hồng
Truyền thống lệch lạc phai mờ
Tương tàn chém giết hãi hùng biết bao
Hỏi Trời hỡi tại làm sao
Cội Nguồn vứt bỏ biết bao khốn cùng
Nước non chinh chiến kinh hoàng
Tranh giành quyền lực để rồi hại nhau.

Đây nói về Chủ Tướng. Huỳnh Trung Kỳ thống lĩnh bốn vạn quân tiến thẳng đến cửa Nam Quang Hải Châu còn cách hơn mười dặm thời dừng lại. Cho quân trinh sát đi dọ thám không bao lâu thời quân dọ thám trở về báo. Bẩm Chủ Tướng, Quang Hải Châu sắp bị tấn công. Huỳnh Trung Kỳ nhanh chóng điều động quân binh.

Trương Nhân Tướng Quân nghe lịnh: Có thuộc hạ Tướng Quân tức tốc thống lĩnh một vạn quân nhanh chóng đánh vào cánh tả quân chủ lực loạn tặc phản loạn. Tuân Lịnh.

Bảo Đồng Tướng Quân nghe lịnh: Có thuộc hạ Tướng Quân tức tốc thống lĩnh một vạn quân nhanh chóng đánh vào cánh hửu quân chủ lực loạn tặc phản loạn. Tuân lịnh.

Huỳnh Trung Kỳ nhanh chóng thống lĩnh hai vạn quân đánh thẳng vào trung đạo cửa Nam quân loạn tặc phản loạn hí thế hừng hực.

Đây nói về Triệu Phàn ra lịnh tấn công Quang Hải Châu cửa thành sắp bị phá vỡ Quang Hải Châu sắp bị hủy diệt. Triệu Phàn ngữa mặt lên trời cười ha hả những kẻ chống lại bổn soái thời con gà con chó cũng không còn. Triệu Phàn nghĩ là mình sẽ chiếm được Quang Hải Châu hơn tiếng nữa. Bất ngờ thấy quân binh trên thành Hải Châu reo hò vang dậy Quân Văn Lang đến rồi đền rồi. Quân binh trên thành phản công dữ dội. Triệu Phàn chưa hiểu nép tẻ gì cả thời có một tướng phi ngựa đến báo. Bẩm Thượng Quân Nguyên Soái quân Văn Lang đã tấn công cửa Đông cửa Tây rồi quân ta đang chống trả quyết liệt. Triệu Phàn nghe xong vô cùng kinh hãi. Triệu Phàn nghe chiêng trống nổi dậy vang trời hình như quân Văn Lang bủa vây tứ phía. Triệu Phàn chưa biết xử trí ra làm sao thời thấy một tướng lĩnh khác phi ngựa tới báo. Bẩm Nguyên Soái quân Văn Lang đang tấn công vào cánh hửu cánh tả quân ta như vũ bão. Triệu Phàn thất kinh hét lớn ra lệnh cho Triệu Quân mau thống lĩnh quân binh chống trả lại quân cánh tả Văn Lang. Triệu Quân nhanh chóng cùng mấy viên tướng phi ngựa đến cánh tả thời thấy quân Văn Lang như nước vỡ bờ ào ào xông tới chém giết ầm ầm. Triệu Phàn không ngờ quân Văn Lang không những hùng mạnh mà còn kéo đến tấn công nhanh chóng như cơn bão lốc. Liền ra lệnh Triệu Hàn cùng một số tướng lĩnh điều khiển quân binh chống trả lại quân cánh hửu Văn Lang như cơn bão đánh thốc tới. Triệu Phàn chưa kịp trở tay thời quân Văn Lang từ Trung Đạo chính diện ào ào kéo đến  như nước vỡ bờ, gươm đao giáo mác chiêng trống dậy trời dậy đất, cờ xí lớp lớp. Triệu Phàn không còn cách nào hơn là thúc quân giao chiến. Cùng lúc ấy Triệu Anh phi ngựa tới nói. Thưa Cha quân Văn Lang đánh bại quân ta cửa Đông Cửa Tây rồi đang đánh bọc hậu đánh tới rất mạnh. Không những thế. Quân Hải Châu từ thành tràn ra kết hợp với quân Văn Lang bao vây vây tứ phía đánh tới tấp rất mạnh quân ta chống đở không nổi. Triệu Phàn kinh hoảng bắn pháo lệnh rút lui chạy về Hạt Linh Giao Châu. Quân Văn Lang rượt đuổi chém giết tơi bời. Bốn cha con Triệu Phàn chạy bán sống bán chết ngã gục la liệt khắp dọc đường. Tiệu Phàn khiếp vía than rằng thôi hết rồi. Triệu Phàn vừa than xong thời trên hư không bổng xuất hiện một con quái vật đầu Sấu đuôi Rồng Quái Vật Thuồng Luồng hóa ra một trận cuồng phong đen trời mịt đất che chở cho quân loạn tặc phản loạn. Quân Văn Lang bị trận quái phong đánh bật trở lui vô cùng khiếp đảm. Cũng may lúc ấy trên hư không bổng vang lên tiếng sấm lớn. Con thuồng luồng khiếp sợ biến mất. Quân Văn Lang liền thoát kiếp nạn của trận cuồng phong quái ác khủng khiếp ấy.

Nói về Huỳnh Trung Kỳ, Tô Vũ, Chu An thúc quân rượt đuổi quân phản loạn Trung Nguyên, không ngờ bị cuồng phong chận đứng. Thời than rằng cơ trời không cho ta tiêu diệt quân loạn tặc phản loạn Trung Nguyên. Thời biết rằng Bách Việt Văn Lang rơi vào cảnh đại họa vì kiếp nạn Yêu Tinh Quỉ Dữ không sao tránh khỏi. Huỳnh Trung Kỳ bằng thu quân trở lại Quan Hải Châu địa đầu Trung Văn Lang tiếp giáp với Bắc Văn Lang. Đóng quân trấn giữ tại đây không cho quân loạn tặc phản loạn Trung Nguyên tiến quân chiếm đánh Trung Văn Lang.
Thơ rằng :     
Nước loạn vì đâu phải có căn
Nào phải tự nhiên có chị Hằng
Mất Nguồn lạc Cội sanh nguy biến
Nước non đen tối họa kiếp chen.

Nói về  Triệu Phàn  bị quân Văn Lang đánh tả tơi  thu quân chạy bán sống bán chết. Nếu không nhờ trận cuồng phong đẩy lùi quân Văn Lang thời không biết sẽ thảm họa ra sao thở dài nói. Quân Văn Lang quả là lợi hại không dễ gì đánh bại được. Triệu Phàn điểm quân lại thời đi tiêu hơn hai vạn. Chưa kể cánh Đông, cánh Tây thiệt mạng hơn phân nữa. Các Vua Việt đều bỏ mạng tại sa trường. Chi bằng cố thủ Đông Nam Bắc Văn Lang vững chắc thời hay hơn. Liền kêu Triệu Quân đến nói. Con điểm hai vạn quân đến trấn thủ Lạc Trung Giao Châu. Kết hợp với quân Lạc Việt cũng cố thành trì. Không cho quân Văn Lang tiến ra địa phận Bắc Văn Lang. Triệu Quân theo lệnh Triệu Phàn nhanh chóng điểm hai vạn quân  đến Lạc Trung Giao Châu. Triệu Phàn gọi Triệu Hàn đến nói. Con điểm hai vạn quân  nhanh chóng đến Liễu Giang Châu. Kết hợp với quân Liễu Việt cũng cố thành trì vững chắc không cho quân Văn Lang tiến ra Bắc Văn Lang. Triệu Hàn liền nhanh chóng điểm hai vạn quân đến trấn thủ Liễu Giang Châu. Triệu Phàn cùng Triệu Anh thống lĩnh bốn vạn đến Hạt Linh Giao Châu, kết hợp với quân Linh Việt cũng cố thành trì ngăn cản quân Văn Lang không cho quân văn Lang tiến ra Bắc Văn Lang.

Nói về các vua Việt tử nạn con lên thay thế trấn thủ Nam Hải Giao Châu, Dạ Loan Châu, Thất Khê Châu, Đình Hải Châu, Cái Hải Châu, Hạ Giang Châu. Quyết phò Cha con Doãn Thường chống trả lại Hùng Vương. Vì cho rằng Hùng Việt Vương Tuân Lang, không làm theo di chí Quốc Tổ chỉ lo cũng cố quyền lực Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị của mình không lo gì đến dân chúng Bách Việt Văn Lang nữa cần loại bỏ thay thế Quốc Vương mới. Và Cha Con Doãn Thường là Thần tượng để cho dân chúng tôn thờ. Phần đông dân chúng Bách Việt Bắc Văn Lang vì nghe theo lời lừa phỉnh của Cha Con Doãn Thường cho rằng Thời Đại Hùng Vương đã mạc phải thay thế thời đại mới. Dân chúng Bắc văn Lang nghĩ Cha Con Doãn Thường là hiện thân của Minh Quân không khác gì Quốc Tổ thời dựng nước Văn Lang. Nhưng dân chúng Bắc Văn Lang nào có hiểu. Một sự âm mưu lớn của Dòng Họ Vũ đã trải qua nhiều đời. Kể từ khi Vua Vũ từ phương Bắc thời Vua Kiệt di cư đến đất Bắc Văn Lang. Mưu đồ làm Vương nước Văn Lang.

Đây nói về Đồng Bào dân chúng Bách Việt Văn Lang vô cùng khốn khổ bỡi chiến tranh chia cắt Bắc Nam dân chúng qua lại không được. Có những người Mẹ nhớ con ở Bắc. Người Ông người Cha nhớ con ở Nam ngày đêm ràng rụa nước mắt. Trong số người nhớ con ấy có một vị kỳ nhân tài trí vô cùng tên là Văn Bát không theo quân loạn tặc phản loạn, cũng không ra giúp cho Vua Hùng vì chán ngán thế sự anh em Bách Việt Đồng Bào tương tàn lẫn nhau.
Sau có thơ rằng :
Nghĩ đời mà ngán cho đời
Từ đây Nam - Bắc tương tàn giết nhau
Nghĩ đời càng nghĩ càng đau
Văn Lang đất Bắc còn đâu một nhà
Biến thành Trung Thổ mất rồi
Tranh Giành chém giết dân tình đảo điên
Rồng Tiên ơi hỡi Rồng Tiên
Lạc Nguồn Lạc Cội đảo điên cơ đồ
Đồng bào chung một Cội Nguồn
Quên đi Nguồn Cội tranh giành hại nhau
Thánh Thần trông thấy đớn đau
Thắng thua, thua thắng nhục vinh cuộc hề
Chia bè nổi loạn ê chề
Lạc vào Ác Đạo linh hồn còn chi
Muôn đời vạn kiếp vùi chôn
Khắp nơi Địa Phủ dập dồn nạn tai
Ác gieo Ác gặt chuyển xây
Khổ chồng lên khổ biết bao khốn cùng
Quên Nguồn quên Cội lạc đường
Nước non, non nước ngập tràn binh đao.

Ở vào thời Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước không có sự Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Mà tất cả đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc. Sự hiện thân của Nhà nước chính là sự hiện thân Công Lý. Thực thi Công Lý đêm lại sự Công Bằng, Bình Đẳng, Văn Minh của Xã Hội. Từ bỏ Độc quyền, Độc Tài, Độc Trị. Đó là cái phúc cho toàn Dân Tộc, tránh đi bao tai họa lặp đi lặp lại tranh danh đoạt lợi binh đao máu lửa. Xây dựng lên Nhà Nước Pháp Quyền. Nhà Nước của Dân do Dân và vì Dân. Như từ buổi khai dựng lập lên nước Văn Lang. Hai chữ Đồng Bào thiêng liêng. Bách Việt Văn Lang sống trong Công Bằng, Bình Đẳng. Không có Sự Độc Quyền, Độc Tài, Độc Trị. Mà sống theo Nhân quyền Dân Chủ Văn Minh. Nhà Nước thật sự của Dân do Dân và vì Dân. Là Nhà nước Pháp Quyền. Tất cả đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp nền Quốc Đạo dân tộc. Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Luật Vũ Trụ, Thiên Ý Cha Trời chính là Kim Chỉ Nam cho sự phát triển xã hội, tiến tới dân  giàu nước mạnh Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng Văn Minh.
**************


PHẦN 12

Đây nói về Văn Khánh Thống Soái. Theo lệnh Hùng Việt Vương, Tuân Lang: Thống Lĩnh 30 vạn quân tiến về Bắc Văn Lang tiêu diệt quân phản tặc phản loạn Cha Con Doãn Thường dấy loạn chiếm Bắc Văn Lang biến thành thuộc địa Trung Nguyên. Đại quân đi đến Vân Giao Châu  thời chia ra làm ba đạo quân chủ lực.

Đạo quân cánh tả do Chủ Tướng Lê Quang chỉ huy, thống lĩnh 8 vạn quân tiến thẳng đến Âu Tây Châu.

Đạo quân cánh hửu do Chủ Tướng Huỳnh Trung Kỳ chỉ huy  thống lĩnh 8 vạn quân  tiến thẳng đến Quan Hải Châu.

Còn đạo quân chủ lực Văn Khánh thống soái  thống lĩnh 14 vạn quân trực tiếp chỉ huy tiến tới Tiên Châu, Bạch Lang Châu quyết tiêu diệt cho được quân loạn tặc phản loạn. Khi đại quân chỉ còn cách Tiên Châu hơn 10 dặm  thời thống soái Văn Khánh cho đại quân dừng nghỉ. Thống soái ra lệnh cho đội quân thám báo xem xét tình hình Tiên Châu và Bạch Lang Châu rồi mới tiến quân. Đội quân thám báo đi không bao lâu thời trở về báo.

Bẩm thống soái Bạch Lang Châu đã bị quân phản loạn Trung Nguyên chiếm mất rồi. Còn Tiên Châu thời quân phản loạn Trung Nguyên đang bao vây trùng trùng lớp lớp có lẽ chửng bị tấn công đến nơi. Văn Khánh nghe xong liền điều động quân chủ lực chia làm hai đạo quân. Một đạo quân tiến đánh lấy lại thành Bạch Lang Châu. Một đạo quân tiến đánh quân phản tặc loạn đảng Tiên Châu.

Chủ tướng Võ Hầu nghe lịnh: Có thuộc hạ. Tướng quân thống lĩnh 7 vạn quân tới Bạch Lang Châu ngay trong đêm tối nay nhân lúc quân phản loạn mới chiếm được thành còn hổn loạn chưa ổn định. Bất ngờ tiến quân vào thành quét sạch tiêu diệt quân loạn tặc phản loạn. Tuân Lịnh.

Lương Minh nghe lịnh: Có thuộc Hạ: Tướng quân thống lĩnh 2 vạn quân nhanh chóng bọc lên phía Tây thành Tiên Châu đánh xuống sau lưng quân loạn tặc phản loạn. Tuân Lịnh.

Lưu Hà nghe lịnh: Có thuộc hạ: Tướng quân thống lĩnh 2 vạn quân bọc từ phía Đông thành Tiên Châu  đánh bọc lên sau lưng địch. Tuân Lịnh.

Còn thống soái Văn Khánh thời thống lĩnh 3 vạn quân nhanh chóng bất ngờ đánh thẳng vào sau lưng địch vào cửa chánh Nam Tiên Châu.

Đây nói về quân phản loạn tặc phản loạn. Quan Đại Phu Chủng  Hầu. Cùng Quan Trung Lang Giá Chữ thống lĩnh 5 vạn quân đánh chiếm Bạch Lang Châu. Chủng Hầu, Giá Chữ  dùng loa kêu gọi Cha con Thạch Trung Sơn đầu hàng. Chủng Hầu lớn lối kêu gọi rằng. Quân Bạch Lang Châu cùng Quan Tri Phủ nghe đây. Niên Đại Hùng Vương sắp hết. Niên Đại Việt Vương Tế Gia ra đời. Thần linh ứng cơ dạy như thế. Các quẻ ứng nghiệm không sai mau thức thời bỏ thời đại Hùng Vương mà theo thời đại Việt Vương Tế Gia. Thời cái đầu trên cổ vẩn còn. Không chừng còn được làm quan trở lại. Còn bằng trái lại cơ trời thời không ai còn sống sót. Ở trên thành Thạch Trung Sơn thấy quân loạn tặc phản loạn phát loa kêu gọi quân Bạch Lang Châu đầu hàng với lời lẽ vô đạo đức như vậy cũng như lợi dụng vào Thần Linh Ứng Quẻ hết sức lợi hại những người nhẹ dạ cả tin  sẽ ngã lòng theo.

Thạch Trung Sơn bằng phát loa nói rằng. Lời kêu gọi bọn loạn tặc phản loạn các ngươi chỉ là lời Ma lời Quỉ nói những lời bất Trung bất Nghĩa. Phản dân hại nước. Các ngươi sẽ bị quả báo cho những sự sai lầm phản phúc theo loạn tặc Phản Loạn Cha Con Doãn Thường. Các ngươi sẽ bị trời tru đất diệt.

Chủng Hầu, Giá Chữ chỉ Thạch Trung Sơn quát. Thằng Thạch Trung Sơn ngu si kia. Không biết thức thời là gì cả. Việt Vương Tế Gia là đấng con trời sanh xuống. Nay mai sẽ làm chủ nước Văn Lang. Xóa bỏ Độc Tài, Độc Trị, xóa bỏ bè lũ tham quan hại dân hại nước. Dân chúng sẽ được tự do an hưởng thái bình.

Thạch Trung sơn quát lớn hai thằng Chủng Hầu, Giá Chữ ngu dốt kia ngươi là con cháu Tiên Rồng. Con Dân Văn Lang theo loạn tặc. Phản bội lại truyền thống anh linh Dân Tộc. Phản bội lại Vua Hùng thời coi như hết đời rồi mau quây đầu lại là bờ bến bằng không, không còn cái đầu để mà thấy vợ con.

Chủng Hầu, Giá Chữ nghe Thạch Trung Sơn nói thế cười ha hả nói. Ta không cần biết là ai đúng ai sai ai Tà ai Chính Chỉ cần thắng là vua thua là giặc. Bắc Văn Lang nay thuộc về Việt Vương Tế Gia. Không còn của Hùng Vương nữa Bắc Văn Lang trở thành đất Việt Trung Nguyên, không còn là đất Văn Lang, nói cho đúng là nhà nước Văn Lang sẽ xóa sổ thay vào đó là nhà nước Việt Trung Nguyên ra đời. Thạch Trung Sơn nghe Chủng Hầu, Giá Chữ nó thế thời vô cùng tức giận hét lớn. Bọn phản loạn mất hết lương tâm lương tri kia ta không thể nói bằng lý lẽ với các ngươi được nữa chỉ nói bằng gươm đao giáo mác mà thôi. Trung Sơn Ta nhất quyết không đầu hàng sẳn sàng quyết tử với quân phản loạn tặc phản loạn các ngươi. Liền ra lịnh cho quân binh ráng ra sức cố thủ cung thành chờ quân Văn Lang đến. Không ngờ tối hôm ấy vàolúc nửa đêm bổng nghe quân loạn tặc phản loạn ViệtTrung Nguyên tràn vô thành như nước vỡ bờ. Các cửa thành đã mở toan quân binh trong thành không chống cự lại nổi thi nhau ngã gục có số đầu hàng. Khi ấy trong thành có năm vị Bố Chánh Đại Nhân Tri Huyện trong đó có Bố Chánh Tri Huyện Bảo Trung chạy tới chỗ Cha Con Tri Phủ Thạch Trung Sơn, nói Cha Con Hồ Phĩ, Hồ Lũ, Hồ Bão phản rồi. Thấy tình thế vô cùng nguy cập mau trốn đi. Tri Phủ Thạch Trung Sơn không kịp di chuyển vợ con. Bằng theo đường hầm bí mật thoát ra khỏi thành Bạch Lang Châu nương theo đồi gò trốn vào rừng. May sao gặp được quân Văn Lang như đã nói trên.

Chủng Hầu, Giá Chữ chiếm được thành đang thúc quân ráo riết tìm Cha Con Thạch Trung Sơn. Hồ Phỉ bắt cả gia quyến của Thạch Trung Sơn đến giao nạp cho Chủng Hầu, Giá Chử. Chủng Hầu, Giá Chữ nhìn thấy hai người con gái xinh đẹp hỏi. Hai người con gái nầy là ai? Hồ Phỉ nghe hỏi cuối đầu khôm lưng nói. Bẩm nhị vị Quan Đại Phu. Hai người con gái nầy chính là hai con dâu của Thạch Trung Sơn. Giả Chữ, Chủng Hầu vốn là tay háo sắc, thấy Thứ Nữ, Chân Kiều da trắng như tuyết, lưng eo, ngực lớn, mông nở. thời có vẻ thèm khác vô cùng khen Hồ Phỉ không hết lời. Giá Chữ, Chủng Hầu ra lịnh giam tất cả bọn chúng lại. Nhất là hai cô nầy cho ăn uống tử tế tắm rửa sạch sẽ  để nhị quan gia thưởng thức.

Mặt trời buôn xuống nhưng tiếng quân binh loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên vẩn sùng lục khắp nơi. Tìm những tên quân binh đang trốn trong kẹt cửa xó nhà lôi ra chém giết. Đàn bà con gái trong thành bị quân binh hảm hiếp thê thảm vô cùng. Chúng thi nhau vơ vét châu báu cướp của giết người. Những ai đầu hàng theo quân loạn tặc phản loạn thời chúng tha. Còn tất cả thời bị giết sạch. Giá Chữ, Chủng Hầu đang hảm hiếp Thứ Nữ, Chân Kiều vô cùng thích thú.
Thơ rằng :
Con người đó cũng con người đó
Lạc Cội Nguồn đã hóa Yêu Tinh
Hung tàn bạo ác vô biên
Mất đi nhân tính trở nên hung tàn
Lạc Cội Nguồn linh hồn hóa quỉ
Mất lương tâm chẳng nghĩ Ông Cha
Cuồng dâm phản loạn ác tà
Hung sùng ác sát kể gì anh em
Đời ăn cướp còn chi chính nghĩa
Phản non sông hí hửng xưng danh
Mặt dày đến hết chỗ chê
Làm quân loạn tặc cũng khoe anh hùng
Luật nhân quả khó mòng chạy thoát
Ác gieo ra quả báo đến nơi
Chạy đâu thoát khỏi cơ trời
Xương tan thịt nát để rồi mà xem.

Đây nói về Chủ Tướng Võ Hầu. Thống lĩnh 7 vạn quân kéo đến Bạch Lang Châu, chỉ còn 8 dặm nữa thời tới Bạch Lang Châu Võ hầu liền cho quân dừng lại im hơi lặng tiếng ra lệnh cho đội quân thám báo đến Bạch Lang Châu dọ thám xem xét kỷ tình hình. Chờ cho trời tối mới tiến quân tấn công quân phản loạn đang chiếm lấy Bạch Lang Châu.

Nói về quân thám báo chia nhau nhiều hướng lặng lẽ âm thầm phi thân trong màn đêm đến Bạch Lang Châu. Đội Trưởng thám báo là Vũ Tùng đang phi thân vùn vụt nương theo những lùm cây thời phát hiện có người ẩn núp. Vũ Tùng ra lệnh cho quân thám báo nhanh chóng bao vây tốm cổ chúng, đội quân thám báo là những người không những võ nghệ cao cường mà thuật kinh công cũng siêu đẳng, tuy trời đã xẩm tối nhưng những người thám báo hành động lợi hại vô cùng họ tốm được ngay ba người ẩn núp trong bụi rậm trên đồi gò cao. Vũ Tùng hỏi gì ba người ấy cũng không nói liền cho người trói lại dẫn đến gặp Chủ Tướng Võ Hầu. Chủ Tướng Võ Hầu nhìn ba người tuy ăn mặt theo kiểu nông dân nhưng không che được vẻ oai phong của bậc công hầu khanh tước liền sinh nghi hỏi.

Ba ngươi làm gì lén lút ẩn núp trong bụi rậm. Ba người nghe Võ Hầu hỏi vẩn làm thinh không nói. Vũ Tùng thấy vậy nổi nóng nói có lẽ chúng là ba tên quân dọ thám của quân loạn tặc phản loạn dùng tra tấn cực hình may ra chúng mới chịu khai. Ba người bị bắt nghe Vũ Tùng nói họ là quân loạn tặc phản loạn thời hai con mắt sáng lên chăm chăm nhìn Võ Hầu. Võ Hầu linh cảm ba người nầy không phải là quân dọ thám loạn tặc liền nhỏ dọng lễ phép hỏi ba vị là ai vì sao lại lẫn trốn trong bụi rậm?

Người lớn tuổi nghe Võ Hầu hỏi lần nầy không làm thinh nữa mà hỏi lại các Ngài là quân binh ở nơi nào? Võ Hầu nghe người lớn tuổi hỏi liền nói bổn chủ tướng cho các ngươi biết cũng không sao. Ta chính là Chủ Tướng của quân Văn Lang. Ba người nghe xong liền quỳ lạy nói chúng tôi là Tri Phủ trấn giữ Bạch Lang Châu. Võ Hầu quá bất ngờ hỏi trong ba vị ai là Tri Phủ đại nhân Thạch Trung Sơn?  Người lớn tuổi nói tôi chính là Thạch Trung Sơn, Võ Hầu nghe xong liền đứng dậy bước tới mở trói cho ba người chấp tay xin lỗi mời ba người ngồi.

Thạch Trung Sơn giới thiệu người áo đen nói. Người nầy chính là Quan Tri Huyện Bảo Trung còn người nầy chính là con trai của tôi Thạch Kế. Võ Hầu nghe xong lấy làm mừng, liền hỏi tình hình quân loạn tặc phản loạn mạnh yếu ra sao? Tri Phủ Thạch Trung Sơn nói , tình hình Bạch Lang Châu vô cùng hổn loạn. Quân loạn tặc phản loạn đang sùng lục tri sát chém giết khắp nơi. Võ Hầu hỏi quân loạn tặc phản loạn hiện đang ở trong thành bao nhiêu? Quan Tri Huyện Bảo Trung nghe Võ Hầu hỏi liền trả lời thay cho Quan Tri Phủ Thạch Trung Sơn.  Bẩm chủ tướng quân loạn tặc ở trong thành phỏng chừng ba vạn, còn hơn hai vạn chúng đang bao vây kiểm soát các cổng thành ra vào, cũng như sự truy sát khắp nơi của chúng. Mỗi cổng thành quân loạn tặc canh giữ ước lượng hơn 5 nghìn quân. Thạch Trung Sơn nói xen vào tôi còn hai người con đang lẫn trốn trong rừng chủ tướng cho phép tôi đi tìm chúng nó Võ Hầu nói Tri Phủ đại nhân cứ tự nhiên hành động. Thạch Trung Sơn đi tìm không bao lâu thời gặp được hai con, người con lớn tên là Thạch Công, người con út tên là Thạch Thừa, người nào người nấy anh dũng vô song. Võ Hầu nhìn thấy không khỏi khen thầm. Võ Hầu giờ đây đã nắm rõ tình hình quân phản loạn liền lên kế sách tấn công lấy lại thành Bạch Lang Châu ngay trong đêm nay.

Trương Hoài nghe lịnh: Có thuộc hạ. Tướng quân thống lĩnh 2 vạn quân cùng Thạch Công, Thạch Thừa, nhanh chóng bất ngờ tấn công vào cửa Tây hạ gục hơn năm nghìn quân phản loạn, thần tốc tiến vào thành quét sạch quân phản loạn ngay trong đêm nay. Tuân Lịnh.

Nguyên Tôn Chí nghe lịnh: Có thuộc hạ. Tướng quân thống lĩnh 2 vạn quân cùng với Tri Huyện Đại Nhân Bảo Trung, Tri Phủ Đại Nhân Thạch Trung Sơn nhanh chóng bất ngờ đánh vào cửa Đông xóa sổ hơn năm nghìn quân phản loạn thần tốc tiến vào thành hốt trọn ổ không cho một tên loạn tặc phản loạn chạy thoát. Tuân Lịnh.

Còn Võ Hầu thống lĩnh 3 vạn quân bất ngờ thần tốc đánh vào cửa chính Nam Bạch Lang Châu.

Đây nói về Trương Hoài thống lĩnh 2 vạn quân cùng Thạch Công, Thạch Thừa. Nhanh chóng bí mật di chuyển quân binh trong đêm. Dưới ánh trăng lờ mờ ảm đạm quân Văn Lang đã tiến sát sau lưng quân loạn tặc phản loạn chỉ hơn nữa dặm mà chúng không hay biết gì hết. Năm nghìn quân phản loạn đang bao vây cửa phía tây thành Lang Châu chỉ chăm chăm đến dân chúng, bắc dân chúng những người chúng cho là quân binh Bạch Lang Châu giả dạng dân trốn thoát.

Cùng lúc ấy cánh quân phía Đông Nguyên Tôn Chí cùng Tri Phủ Thạch Trung Sơn, Tri Huyện Bảo Trung Thạch kế cũng đã áp sát quân giặc, chờ lịnh tấn công mà thôi. Cùng lúc ấy Võ Hầu cũng đã thống lĩnh 3 vạn quân áp sát quân loạn tặc phản loạn. Quân loạn tặc tuy có cảnh giác đề phòng nhưng cũng không phát hiện Quân Văn Lang áp sát chỉ chờ lệnh là tấn công tiêu diệt quân loạn tặc phản loạn.

Võ Hầu vừa nghe cánh Tây quân Văn Lang động chuyện tức thời ra lịnh tấn công. Quân Văn Lang bất ngờ ập tới tiêu diệt quân loạn tặc phản loạn như bão lũ xơi vài miếng năm nghìn quân phản loạn chết sạch không còn một tên.

Cùng lúc Nguyên Tôn Chí ở cánh Đông nghe quân Văn Lang ở cánh Nam động chuyển liền ra lịnh tấn công. Hơn năm nghìn quân phản loạn Trung Nguyên chẳng kịp trở tay bị quân Văn Lang xơi một  phát chết sạch thây phơi như rạ. Cánh quân Văn Lang phía tây ra tay trước khi thấy quân loạn tặc phản loạn  chỉ lo ăn uống trâu, bò, dê, heo. Cũng hảm hiếp đàn bà con gái. Chúng đang hưởng lạc thời bổng nghe như một trận đại hồng thủy ập tới chém xối xả vào chúng. Quân loạn tặc phản loạn chưa kịp trở tay thời bị một đao đầu lìa khỏi cổ. Hai vạn quân Văn Lang ập tới chỉ cần đốt một phát là năm nghìn quân binh loạn tặc phản loạn chưa kịp kêu la thời hồn du địa phủ. Ba cánh quân Văn Lang đồng loạt tràn vào thành như cuồng phong vũ bão. Quân loạn tặc phản loạn trong thành không chút đề phòng vừa hảm hiếp phụ nữ, vừa quay heo, nướng gà, nấu bò, mổ trâu. Bổng thấy quân Văn Lang như từ dưới đất chui lên, từ trên trời nhảy xuống chém bọn chúng như chém chuối chết không kịp ngáp, bay đầu thủng ruột không kịp trở tay.
**************


PHẦN 13

Đây nói về Giá Chữ, Chủng Hầu là hai tay háo sắc thấy thấy Thứ Nữ, Chân Kiều. Tướng người mảnh mai xinh đẹp da trắng như tuyết, mông nở, ngực đầy, thời lao tới mà mân mà mê, mà ve mà vuốt Thứ Nữ, Chân Kiều càng kháng cự càng thời hai tên háo sắc lại càng thích thú. Hai tay đại gian đại ác như hai con mèo vờn chột, chúng vờn cho đã rồi mới xơi. Hai tên quỉ dữ đang hì hục hảm hiếp Chân Kiều, Thứ Nữ bổng nghe quân reo dậy đất chiêng trống dậy trời. Gươm Đao giáo mác ầm ầm thời kinh hãi hỏi chuyện gì thế chuyện gì thế?  Nhưng nào có ai trả lời chỉ nghe gươm đao giáo mác dậy trời. Chủng Hầu phóng xuống giường từ trong nhà chạy ra mặt mày hớt hãi vừa mặc quần vừa chạy vừa nói không ra lời, chuyện gì thế chuyện gì thế. Chủng Hầu chưa hết khiếp sợ thời quân binh đã ập tới. Một vị tướng xuất hiện chận đầu Chũng Hầu cho quân binh bắt lại Vị Tướng xông vào trong nhà thấy Thứ Nữ trần truồng nằm trên giường thời hiểu rõ tất cả. Thứ nữ vừa nhìn thấy vị Tướng quân mới đến thời khóc ròng nói hắn hảm hiếp thiếp rồi. Thạch Công hỏi hắn là ai Thứ nữ khóc lóc nói hắn là Chủng Hầu. Thạch công hỏi thằng khốn từ trong nhà mới chạy ra đó sao? Thứ Nữ nói chính hắn. Thạch Công nói đưa thằng khốn ấy vào đây. Chủng Hầu lúc nầy mặt không còn chút máu. Thứ Nữ lúc nầy đã mặt lại áo quần cầm con dao tới nói ta xẻo thịt mầy thế là Thứ Nữ xẻo hết miếng thịt nầy đến miếng thịt khác, cắt mũi, cắt tai, móc mắt. Chủng Hầu đau đớn không chịu nổi.  Hành hạ đã đời Thứ Nữ liền đâm cho mấy nhác Chủng Hầu hồn du địa phủ. Thứ Nữ liền tự sát chết luôn. Thạch Công đau đớn vô cùng bằm Chủng Hầu ra trăm mảnh.

Đây nói về Giá Chữ đang hảm hiếp Chân Kiều nghe quân binh ập tới  gươm giáo dậy trời thời kinh hải chuyện gì thế? chuyện gì thế? Còn đang trần truồng thời một người xông vào chém một nhác đứt lìa cánh tay người ấy chém một nhác nữa rụng luôn một cánh người ấy xếnh cho một đá ngã nhào xuống đất. Chân Kiều nhìn thấy người đến cứu mình chính là Thạch Thừa. Liền khóc lớn Hắn làm hại thiếp rồi. Thạch Thừa uất khí xông lên hỏi Hắn Là Ai? Chân Kiều nói hắn là Giá Chữ. Thạch Thừa nói thì ra là thằng khốn nầy. Định băm ra thành từng mảnh. Chân Kiều bận xong áo quần nói. Để thiếp xử lý cho Chân Kiều rút kiếm của Giá Chữ  tới móc mắt mổ ruột moi gan đã đời rồi tự sát luôn. Thạch Thừa đau đớn vô cùng lấy kiếm băm Giá Chữ ra làm trăm mảnh.

Nói về quân Văn Lang mau chóng lấy lại thành Bạch Lang Châu tiêu diệt quân phản loạn  hầu như chết sạch. Chỉ còn một số ít người giả làm quân binh Lang châu trốn chạy. Trong số người trốn chạy ra bắc có Cha Con Hồ Phỉ, Hồ Lũ, Hồ Bão. Chạy đến huyện Lang Chi thời trời sắp mưa ba Cha Con Hồ Phỉ liền chạy đến gốc cây cổ thụ to lớn tránh mưa. Nghĩ là đã thoát nạn nhìn lên trời cười ha hả nói nghe nói Quốc Tổ Vua Hùng linh thiêng lắm. Thật ra chỉ là lời đồn đại phao tin. Cha Con ta phản bội lại Quốc Tổ hại con cháu Văn Lang chết như rạ nhưng nào có ai làm gì được Cha Con Ta đâu. Cùng lúc ấy trên không trung sấm chớp nổi lên ầm ầm một tia sấm chớp khủng khiếp đánh xuống chỗ cây cổ thụ tiếng nổ vang dội. Ba Cha Con Hồ Phỉ bị tia sấm chớp đánh trúng cháy đen cháy thui hồn phách tan biến khó tụ lại được vì Linh Căn Huệ Mạng đã bị hủy diệt hàng trăm triệu năm cũng chưa khôi phục căn thân huệ mạng linh hồn luân hồi mãi trong côn trùng thảo mộc.
Về sau có câu thơ rằng :
Trên đầu luôn có Thần Linh
Nghe lời hổn láo ngạo kinh Vua Hùng
Thần Linh nổi giận đùng đùng
Nổi cơn sấm sét giết loài yêu tinh
Cha Con Hồ Phĩ cháy đen
Phách hồn tan biến khó mong hoàn hồn
Sử Kinh chép lại để đời
Những ai phản lại giống nòi dè răng.

Đây nói về Lương Minh, cùng hai phó tướng là Ba Ra và Hê Na theo lệnh Văn Khánh thống lĩnh 2 vạn quân nhanh chóng bọc lên phía Tây thành Tiên Châu đánh bọc xuống sau lưng quân phản loạn, trong lúc cánh Tây quân loạn tặc phản loạn Việt Trung Nguyên đang tập trung lực lượng tấn công thành Tiên Châu nên không hay biết gì cả. Chỉ lo loan tin là thành Bạch Lang Châu đã chiếm lấy được rồi. Cùng lúc ấy đạo quân của Lưu Hà cùng hai phó tướng là Hơ Tu và Ê Ran, thống lĩnh 2 vạn quân từ cánh Đông bọc lên cũng đã áp sát sau lưng quân giặc. Nhưng quân giặc cũng không hề hay biết gì cả. Cùng lúc ấy thống soái Văn Khánh thống lĩnh 3 vạn quân áp sát quân giặc từ phía sau lưng cửa chánh Nam Phải nói Quân Văn Lang dưới sự chỉ huy của Văn Khánh duy chuyển quân binh thần tốc. Cũng như áp sát quân loạn tặc phản loạn, nhưng quân loạn tặc phản loạn không hay biết gì cả.
Đây nói về Phạm Đổ Chinh Tân Quân Nguyên Soái thống lĩnh hơn 6 vạn quân tiến đánh thành Tiên Châu. Thành Tiên Châu khó đánh hơn thành Bạch Lang Châu nên quân phản loạn Trung Nguyên chưa có cách gì chiếm được. Chúng ngày đêm kêu gọi Cha Con  Tri Phủ Anh Kỳ đầu hàng. Tri Phủ Anh Kỳ có bốn người con  hai trai, hai gái đều là anh hùng hảo hán. Hai người con trai mạnh như voi nhanh như hổ, võ nghệ cao cường con trai lớn là Anh Võ, con trai nhỏ là Anh Quyền. Hai người con gái võ nghệ cũng cao cường. Một người là Xuân Cẩm. Một người là Kim Thu. Bốn cha con Anh Kỳ nghe quân phản loạn ngày đêm kêu gọi đầu hàng thời sôi gan quát lớn. Quân phản loạn theo Cha con Doãn Thường kia. Chúng bây không còn là con người nữa mà là một lũ ác quỉ nổi lòng tham cướp lấy Bắc Văn Lang. Các ngươi sẽ bị băm nát ra tương, ở đó mà lớn lối kêu gọi đầu hàng. Phạm Đổ Chinh biết Cha Con Anh Kỳ thà chết không chịu đầu hàng. Liền hợp các tướng lĩnh lại nói chững bị quân binh tối nay đến giờ dậu tấn công Tiên Châu. Quân Tiên Châu không đầy một vạn  nhưng tinh thần chiến đấu hừng hực dâng cao không hề khiếp sợ quân loạn tặc phản loạn tấn công. Cha Con Kỳ Anh chửng bị dầu sôi lửa bỏng. Cung tên đá lớn đánh trả lại quân công thành. Phạm Đổ Chinh là tay cáo già thông thạo nhiều loại binh pháp. Nên Phạm Đổ Chinh tấn công thành bằng hỏa Công theo hướng có lợi chiều gió. Tạo ra những cung lớn bắn dầu bắn lửa lên thành đốt cháy tả tơi rồi mới cho quân binh bắt thang leo tường tấn công với sự yểm trợ của đội quân xạ tiễn. Quân Văn Lang ẩn mình trong đêm không xa chờ cho quân phản loạn tấn công thành Tiên Châu là từ phía sau đánh bọc tới. Giờ dậu đã đến còi hụ nổi lên, cũng như pháo lệnh tấn công quân loạn tặc phản loạn đã bắn lên trời tức thời quân phản loạn Trung Nguyên hò reo dậy đất. Dưới ánh trăng lờ mờ lửa bắn lên thành đỏ rực lửa gặp gió bốc cháy ngùn ngụt. Lửa cháy lan trên thành nhanh chóng. Những chảo dầu trên thành đang nóng để chống trả lại quân phản loạn leo tường không ngờ bị lửa phủ cháy phản ngược trở lại đốt cháy quân Tiên Châu. Trên thành quân binh hổn loạn. Lửa cháy đỏ trời Phạm Đổ Chinh ra lệnh tấn công tức thời quân binh loạn tặc phản loạn ào ào xông tới bắc thang leo lên thành đen nghịt. Có đội quân yểm trợ bắn tên lên thành như mưa. Thành Tiên Châu đang trong lúc nguy kịch. Thời bổng thấy quân phản loạn kinh hải rối loạn vì quân văn Lang từ sau lưng đánh thốc tới như vũ bão  chiêng trống ầm ầm quân reo dậy đất. Phạm Đổ Chinh kinh khiếp chuyện gì thế? chuyện gì thế? Một vị tướng phi ngựa chạy tới kinh hãi nói lớn  Bẩm Nguyên Sói quân Văn Lang bao vây trùng trùng lớp lớp từ sau đánh bọc tới như nước vỡ bờ thế mạnh đời non lấp biển. Phạm Đổ Chinh xây xẩm mặt mày chưa kịp đối phó làm sao. Thời có một tướng khác phi ngựa tới báo bẩm nguyên soái mau cho quân phá vòng vây trốn chạy. Phạm Đổ Chinh liền ra lịnh mau phá vòng vây chạy về Huyện Đức Nam, Bộ Hợp Phố, Đức Châu. Quân Bắc Việt Trung Nguyên thi nhau bỏ chạy dẫm đạp lên nhau thê thảm vô cùng. Khi ấy trên hư không có vị Đại Tiên trên đường chu du qua Đông Hải nhìn thấy cảnh ấy thở dài ngâm bài thơ rằng:
Thê thảm nào hơn thảm cảnh nầy
Thăng trầm họa phúc mãi chuyển xây
Hết thịnh tới suy âu là thế
Văn Lang kiếp nạn Quỉ chuyển xây
Huyền cơ Tạo Hóa nào tránh thoát
Nội chiến dậy trời giáo gươm bay
Ba nghìn năm nữa tai kiếp hết
Văn Lang Bách Việt sải cánh bay.

Nói về Anh Kỳ trên thành Tiên Châu thấy Quân Văn Lang đánh bọc sau lưng quân loạn tặc phản loạn đánh tới liền cho bắn pháo lệnh ám hiệu lên không cho biết thành Tiên Châu chưa mất làm tăng thêm khí thế chiến đấu quân binh Lương Minh cho người  bắn pháo lệnh đáp trả lại. Anh Kỳ biết chắc là quân Văn Lang đang tấn công quân phản loạn bằng thống lĩnh quân binh mở cửa thành xông ra chém giết quân phản loạn chém thôi là chém quân phản loạn chết lớp lớp người ngựa đạp lên nhau bỏ chạy chết thôi là chết. Quân Văn Lang từ bốn phía đánh thốc tới gươm đao giáo mác dậy trời. Phạm Đổ Chinh xua quân phá vòng vây chạy về Huyện Đức Nam, giáp ranh với Huyện Lộc Điền, Hợp Phố Đức Châu. Quân Văn Lang rượt đuổi hơn 20 dặm gần đến Bàu Sen núi Bà phía Nam Huyện Lộc Điền. Thời trời bổng nổi lên một cơn mưa khủng khiếp mưa xuống như trút mấy giờ liền. Nước tràn ngập đồng ngập sá quân Văn  Lang đành phải rút trở về Tiên Châu. Văn Khánh nhìn lên trời thở dài nói  không lẽ đây cũng là ý trời kiếp nạn Văn Lang phải mất Bắc Văn Lang. Văn Khánh rút quân về Tiên Châu trong lòng luôn lo nghĩ là khó mà chiếm lấy lại Bắc Văn Lang. Vì huyền cơ kiếp nạn Văn Lang như vậy. Con người không thể làm gì khác hơn là tận lực tri thiên mệnh mà thôi. Chiếm lấy lại Bắc Văn Lang được hay không còn phải chờ huyền cơ Tạo Hóa Cơ Trời.

Nói về  Phạm Đổ Chinh  nhờ trận mưa  mà quân Văn Lang không truy đổi nữa. Cho người điểm lại quân binh thời chỉ còn hơn ba vạn thời thở dài xây xẩm mặt mày hơn 10 vạn quân giờ đây chỉ còn hơn ba vạn. Liền viết thư cho người về Kinh Đô Việt Trung Nguyên tức là Kinh Đô  Xích Quỷ Bắc Văn Lang xin thêm quân trấn giữa Lộc Điền, Diêm Hồ Châu, Ninh Giao Châu. Không cho quân Văn Lang tiến ra Bắc. Văn Khánh tuy thắng trận nhưng không thể tiến sâu ra Bắc Văn Lang được, Vì Bắc Văn quân phản loạn đã cũng cố các thành trì vững chắc. Lại thêm quân lực hùng mạnh trong hai cánh Quân Tây - Đông. Lê Quang, Huỳnh Trung Kỳ cũng chỉ giải tỏa  sự bao vây của quân phản loạn ở Quang Hải Châu và Âu Tây Châu mà thôi. Có Lẽ ý trời Bắc Văn Lang rơi vào tay giặc. Chỉ còn cách trấn thủ địa đầu Trung Văn Lang, không cho quân phản loạn Trung Nguyên xâm chiếm Trung Văn Lang mà thôi. Bằng cho quân binh cũng cố lại thành Bạch Lang Châu, cũng cố lại thành Tiên Châu. Không cho quân phản Bắc Văn Lang tiến vào. Cũng từ đây Nam Bắc Phân Tranh quân Văn Lang. Quân Việt Trung Nguyên giao tranh khốc liệt. Quân Văn Lang tiến ra Bắc cũng không nổi.  Quân Trung Nguyên tiến vào cũng không được. Kéo dài hơn bảy mươi năm.
**************


PHẦN 14

Đây nói về Việt Vương tế Gia, thời còn điều khiển hơn trăm thương đoàn, buôn bán giao thương khắp đất nước Văn Lang. Có buôn lậu Sắt Thép từ Kinh Đô Văn Lang giao thương với Phương Bắc. Tích gốp được một số thép tốt thượng hạn để dành tinh luyện thành kiếm báu. Ở vào thời ấy có Âu Giã Tử. Là người rất giỏi về luyện kim, luyện kiếm. Được Việt Vương Tế Gia mời đến tiếp đãi trọng hậu. Còn ban cho một chức quan. Việt Vương Tế Gia nói Ta có một số thép rất tốt mua được từ Kinh Đô Văn Lang, ngươi có thể tinh luyện cho Ta thành năm kiếm báu được không? Âu Giã Tử nói Bẩm Đại Vương. Hạ dân xem qua thép tốt ấy như thế nào mới biết luyện được hay không. Việt Vương Tế Gia liền cho người mang ra một bao thỏi thép. Mỗi thỏi thép nặng hơn cân, được hơn năm mươi thỏi. Âu Giã Tử liền bốc lên một thỏi xem thử thời không khỏi biến sắc mặt nói. Bẩm Đại Vương đây là những thỏi thép quý vô giá, những người có phúc lớn mới  gặp được. Những thỏi thép nầy có từ thời luyện kim Cao Tổ, Cao Tông. Công thức luyện kim nầy đã thất truyền không còn ai biết nữa. Nếu đem rèn chế thành mũi tên thời bắn thủng cả áo giáp sắt. Áo giáp đồng lợi hại vô cùng. Nếu đem luyện thành kiếm báu thời chém sắt như bùn. Còn nếu luyện thành Thần Kiếm, thời phải có vàng tinh luyện nguyên chất, cũng như phải có Tinh Khí Thần con người đồng trinh nam nữ kết hợp thời mới luyện thành. Việt Vương Tế Gia nghe xong liền cho người tìm đủ những thứ ấy. Âu Giã Tử liền chọn ngày lành tháng tốt khởi động sai các đồng nam đồng nữ cả thảy trăm người kéo bễ quạt than lửa cháy đỏ rực nhiệt độ rất cao nấu vàng nấu thép chảy ra nước bảy lần bảy 49 ngày đến ngày cuối cùng luyện thành Thần Vật, thời khắc quan trọng tức thời năm nam năm nữ đồng trinh tự nguyện nhảy vào lò luyện kim phút chốc tiêu tan tất cả. Tức thời hào quang từ trong lò luyện kim sáng lên rực rỡ hóa thành Thần Vật. Âu Giã Tử mừng rở reo lên thành rồi thành rồi. Âu Giã Tử liền làm ra năm thanh Thần Kiếm. Một là Trạm Lư, hai là Bàn Sính, ba là Ngư Trường, bốn là Can Tương, năm là Hiệp Gia.

Việt Vương Tế Gia khi còn làm thương gia giàu có  thường sang nước Ngô buôn bán Sắt, Đồng giao thương ra mắt Vua Thọ Mộng. Nên cũng có quen biết với Vua Ngô. Vua Ngô Thọ Mộng khi ấy có bốn người con. Người con Trưởng là Chư Phàn. Người con thứ hai là Dư Tế. Người con thứ ba là Di Muội.  Người con thứ tư là Quý Trát. Vua Thọ Mộng lúc nào cũng dòm ngó Việt Trung Nguyên nhưng không biết làm sao đánh chiếm được Việt Trung Nguyên tức là Bắc Văn Lang. Bắc Văn Lang đất đai trù phú không nơi nào bằng. Lại có nền Văn Minh lúa nước từ thời Viêm Đế Thần Nông truyền lại. Nước văn Lang nhờ nền Văn Minh lúa nước nầy mà dân giàu nước mạnh. Việt Vương Tế Gia trị vì thiên hạ không bao lâu thời qua đời Việt Vương Doãn Thường lên thay thế. Việt Vương Doãn Thường là nhà Quân Sự Thiên Tài lại biết lo xa. Sợ Thọ Mộng đem quân xâm chiếm Bắc Văn Lang. Bằng sai sứ giả đêm ba thanh kiếm báu dâng hiến cho Vua Thọ Mộng cầu hòa. Khi ấy Vua Thọ cũng đã già không bao lâu thời mất. Người con lớn Chư Phàn lên thay thế. Thời lúc nào cũng muốn chiếm lấy Bắc văn Lang. Vì Bắc Văn Lang Việt Trung nguyên là miếng mồi quá béo bở. Không những giàu có về  vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu. Nhất là giàu về lúa gạo, ngô, khoai, củ, quả ăn không hết. Mà còn giàu có về nguồn sông nước Thủy Sản. giàu có về Biển Cả Hải Sản. Giàu có về Sơn Hào rừng núi. Chiếm lấy được Bắc Văn Lang chẳng khác gì ngồi trên đống vàng ngọc ngà châu báu. Ngồi trên Sơn Hào, Hải Vị. Muốn gì được nấy nhất là nền văn lúa nước. Nền văn minh sắt, thép. Thời không có mọt nước nào bằng. Chư Phàn ăn cũng mơ ngủ cũng mơ tìm mọi phương cách chiếm cho được Bắc Văn Lang. Chư Phàn nghĩ Cha ConDoãn Thường đã tận lực chống trả lại quân văn lang sức lực suy yếu.  Chỉ cần khỡi binh xâm lấn liền chiếm được. Việt Trung Nguyên không ngờ quân Trung Nguyên khó đánh vô cùng. Bị quân Trung Nguyên đánh bại. Uất khí nổi lên sanh bệnh rồi chết. Chư Phàn chết. Dư Tế lên thay cũng đêm quân xâm chiến Trung Nguyên Bắc văn Lang. Nhưng đều bị thất bại. Hao quân tổn tướng. Trong khi ấy các nước Phương Bắc dồm ngó nước Ngô có nhiều nước đem quân xâm lấn nước Ngô. Dư Tế ra sức chống trả lấy làm sầu não sanh bệnh chết. Di Muội lên thế. Thường đem quân xâm lấn biên giới Việt Trung Nguyên. Nhưng bị quân Việt Trung Nguyên Doãn Thường đánh bại. Từ đó Việt - Ngô như nước với lửa thường đánh nhau luôn trên chuyến tuyến biên giới của hai bên. Di Muội tốn không biết bao nhiêu là công sức hao quân tốn lương cũng không chiếm nổi đất biên giới Văn Lang sanh bệnh rồi chết. Đáng lý Vua Ngô Di Muội trước khi lâm bệnh phải nhường ngôi cho Công Tử Quang. Con Chư Phàn. Đằng nầy không nhường ngôi cho Công Tử Quang. Mà lập người con Di Muội là Vương Liêu lên làm vua. Công Tử Quang là con của Chư Phàn. Có ý muốn giết Vương Liêu. Nhưng chưa biết phải làm sao. Thời Vận may Công Tử Quang gặp Ngũ Tử Tư bỏ nước Sở chạy trốn đến nước Ngô. Công Tử Quang trọng dụng Ngũ Tử Tư cho làm thượng khách quý của mình. Nhờ Ngũ Tử Tư bày kế giết Vương Liêu. Năm 525 trước công nguyên. Tháng tư, ngày bính tý. Công Tử Quang đặt ngầm binh sĩ mang áo giáp ở nhà hầm. Mời Vương Liêu đến uống rượu Vương Liêu tuy có đề phòng. Chuyên Chư mang thức ăn lên dâng cho Vương Liêu bắt ngờ lấy Ngư Trường chém sắt như chém bùn đâm Vương Liêu một nhác thủng áo giáp đang mặt chết tốt. Công Tử Quang lên làm Vua Ngô tức là Hạp Lư. Hạp Lư lên làm Vua nước ngô thèm khác Bắc văn Lang Trung Nguyên còn hơn Cha, Chú của Y chiến tranh Việt - Ngô càng thêm dữ dội hơn nữa.
    
Đây nói về Hạp Lư Vua Ngô ở bên kia phía Bắc Sông Trường Giang vô cùng lo lắng vì Việt Trung Nguyên càng ngày càng lớn mạnh. Phần thời sợ Việt Trung Nguyên tấn công. Phần thì sợ Sở tấn công. Nam thời sợ Việt Trung Nguyên vượt Trường giang sang đánh. Đông thời sợ Sở vượt sông Hán Thủy tiến đánh. Lư Hạp liền kêu Ngũ Viên tới nói. Ta có được ngươi như cá được nước ngươi có cách gì làm cho Nước Ngô ta hùng mạnh. Nam ngăn được Việt Trung Nguyên. Đông chặn được Sở. Ngũ Viên nói muốn làm được như vậy thời phải làm cho lúa thóc đầy kho. Sửa sang lại thành quách. Thu nạp binh sĩ. Luyện tập binh mã Hạp Lư liền nghe theo lời Ngũ Viên chọn nơi đất tốt xây Thành Trì. Thấy phía Đông Bắc núi Cô Tô khí thế hưng vượng tức thời cho quân binh đắp thành trì không bao lâu Ngũ Viên  đắp xong một thành lớn rộng bốn mươi bảy dặm gọi là Thiên Đô. Chia làm tám cửa như sau:  Bàn Môn và Xà Môn ở phía nam; Tề Môn và Bình Môn ở phía Bắc; Lâu Môn và Tượng Môn ở phía Đông; Xương Môn và Tư Môn ở phía Tây. Thành quách đắp xong. Ngũ Viên đón Lư Hạp vào Thiên Đô ở đấy. Rồi ra sức tuyển mộ quân binh lên đến hàng vạn vạn người ngày đêm thao luyện quân binh diễn tập chiến trận. Lại cho đắp một cái thành nữa ở phía nam Phượng Hoàng Sơn đề phòng Việt Trung Nguyên tiến quân sang đánh nước Ngô.

Lúc bấy giờ Bá Hi nước Sở sợ tội chạy trốn nghe nói Ngũ Viên đã làm quan nước Ngô, mới trốn sang nước Ngô vào yết kiến Ngũ Viên hai người ôm nhau mà khóc. Ngũ Viên đưa Bá Hi vào yết kiến Hạp Lư. Hạp Lư có lòng thương cho làm Quan Đại Phu cùng Ngũ Viên bàn việc nước. Quan Đại Phu nước Ngô là Bị Ly hỏi riêng Ngũ Viên rằng:

Ngài nghĩ thế nào mà tin Bá Hi như vậy ?

Ngũ Viên nói:
Sự oan uổng của Bá Hi, cũng chẳng khác gì sự oan uổng của tôi. Tục ngữ có câu rằng: “ đồng bệnh tương liên hẳn ngài chẳng còn lạ gì điều đó.”

Bi Ly nói :  
Ngài chỉ biết mặt ngoài, chưa biết mặt trong. Tôi trông Bá Hi, mắt nhìn như mắt chim ưng. Chân đi như dáng con hổ phải nói là người tham nịnh tàn ác chớ nên đến gần. Nếu người ấy được trọng dụng thời tất liên lụy đến Ngài. Ngũ Viên không cho là phải, cùng Bá Hi thờ Vua Ngô. Một hôm thiết triều Hạp Lư vua Ngô nói với triều Thần rằng. Nước Ngô Ta giờ đây phải nói là rất hùng mạnh. Tướng Giỏi quân nhiều Phương Bắc chẳng nước nào dám xâm lược. Việt Trung Nguyên không còn là mối lo nữa. Nhân cơ hội nầy ta từ Bắc đánh vào là chiếm được Việt Trung Nguyên Bắc Văn Lang. Nếu chiếm được Việt Trung Nguyên thời coi như nguồn lương thực dồi dào dân số lại đông. Phía Nam sợ gì Hùng Vương. Phía Bắc Sợ gì Nhà Chu. Sở muốn nuốt hồi nào chẳng được.

Bá Hi tâu chúa công nói rất phải. Nếu không cơ hội nầy chiếm Bắc Văn Lang Trung Nguyên thời còn có cơ hội nào nữa. Vì sao thần lại nói như vậy, vì Việt Vương Doãn Thường đã dốc toàn lực lượng chống trả lại quân Văn Lang từ Nam đánh ra Bắc. Còn lực lượng đâu chống trả quân ta. Quân ta bất ngờ đánh chiếm nhất định chiếm được Việt Trung Nguyên. Hạp Lư cho là phải. Ngũ Viên khuyên can tâu Chúa công Bắc Văn Lang Việt Trung Nguyên là nơi linh địa nước Xích Quỷ chín thời Kinh Dương Vương ngự trị Linh Địa ấy không dễ gì đánh chiếm được đâu. Nước Văn Lang tuy Nền Quốc Đạo không còn nhưng uy danh vẩn còn lừng lẫy Dân Chúng tuy ngã về Văn Hóa Phương Bắc. Cha Con Doãn Thường nổi lên chiếm lấy Bắc Văn Lang. Nhưng không phải là quân ngoại xâm. Chỉ là quân nội loạn nổi lên đòi tự trị được dân chúng Bắc Văn Lang theo về bảo bọc che chở. Cuộc nội loạn Bắc Văn Lang không phải là lần đầu mà cách đây hơn ba trăm năm mươi năm vào thời. Hùng Huy Vương: Pháp Hải Lang. Phù Đổng Thiên Vương ra đời quét sạch quân xâm lược cũng như quân phản loạn. Ở vào thời đó 961 đến 893 trước công nguyên. Bắc Văn Lang các Vua Việt nổi lên đòi tự trị. Theo xu thế Phương Bắc, một quận, một huyện cũng xưng vua, Ân Mao Vương cùng Hồ Vương, Hung Vương đưa quân xâm lược. Bắc Văn Lang tưởng như là đã chiếm được Bắc Văn Lang. Nhưng đã bị Phù Đổng Thiên Vương quét sạch. Chỉ trong vòng ba ngày. Đừng nói đến thời Ân Mao Vương sau nầy. Mà ngay cả cuối thời Nhà Thương. (xem Văn Lang chiến sự 1 sẽ rõ). Ân Thọ khi lên ngôi Trụ Vương thời ngày đêm thèm khác nước Văn Lang giàu có. Ỷ mình có binh hùng tướng mạnh bằng dốc toàn lực lượng Nhà Ân. Trên 200 vạn quân tràn sang xâm chiếm cho bằng được nước Văn Lang. Nhưng mới tiến vào Bắc Văn Lang. Thời đã bị Hùng Tiên Lang: Điển Lang đánh bại vùi chôn hơn một nữa quân binh nơi đất Bắc Văn Lang. Cách đây gần 600 năm. Tức là ( 1141  đến 1077  trước công nguyên ). Vì thế Bắc Văn Lang tìm ẩn những điều không lường trước được. Cha Con Doãn Thường nổi dậy chiếm Bắc Văn Lang chỉ là nội loạn  được sự hưởng ứng của người dân Bắc Văn Lang. Còn chúng ta là khác không phải là quân nội loạn mà là quân xâm lược. Dân Văn Lang luôn tự hào dòng giống Tiên Rồng. Không dễ đánh thắng được đâu. Chúng ta đưa quân chiếm lấy Bắc Văn Lang chính là quân ngoại xâm lược. Dân Bắc Văn Lang tuy theo Cha Con Doãn Thường nhưng lòng quật cường anh linh truyền thống dân tộc Văn Lang vẩn còn mạnh. Không thể xem thường được. Hạp Lư không nghe lời khuyên của Ngũ Viên. Giao quốc chính cho Ngũ Viên cùng Phù Sai. Trực tiếp chỉ huy 25 vạn quân có thể nói là dốc toàn lực lượng sức mạnh của quân Ngô. Vượt qua Sông Dương tức là Sông Trường Giang chia làm ba đạo quân. Tiến đánh Việt Trung Nguyên. Đạo quân thứ nhất: trược tiếp Hạp Lư chỉ huy thống lĩnh hơn 10 vạn quân cùng Bá Hi, Vương Tôn Lạc, Chư Nghị đánh thẳng vào Dương Giang Giao Châu. Đạo quân thứ hai: Bá Cổn  Chủ Tướng Thượng Quân, Tiêu Chấn phó Chủ Tướng Hạ Quân thống lãnh 7 vạn quân đánh thẳng vào Bắc Giang Giao Châu. Đạo Quân thứ ba: Chuyên Tạo Chủ tướng, Bá Cẩn làm phó tướng thống lãnh 7 vạn quân đồng loạt vượt sông Dương Tử. Tiến vào địa phận Trung Nguyên đánh thẳng vào Lạc Giang Giao Châu.
**************

HẾT QUYỂN 2 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét