. . . . Kinh Nhân Luân_ quyển 7 ~ tranminhthang1145

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Kinh Nhân Luân_ quyển 7

Quốc bảo chân kinhNHÂN


LUÂN


KINH

                    THIÊN ẤN               THIÊN BÚT

                                       GÒ HỘI

                     ĐỨC PHỔ              QUẢNG NGÃI

                                          1985

                                      QUYỂN 7PHẦN 1,
Nói đến khai hóa tối thượng tổ tiên,  tức là chúa trời,  hay còn gọi là như lai,  đấng hiện thân thành long hoa cửu huyền cha trời, hiện thân thành tiên cơ địa mẫu,  hai đấng tối cao vũ trụ, hai đấng tiên tổ sanh ra nhân loại con người,  thời tất cả phật, thánh, tiên, thần , chúa, khắp hư không vũ trụ,  tam thiên đại thiên thế giới,  đều hết lòng thành kính,
Vì hai đấng tối cao nầy , không những là cha chung , mẹ chung, toàn thể nhân loại con người,  mà còn là hiện thân của đấng khai hóa tối thượng tổ tiên,  tức là chúa trời, hay còn gọi là như lai,
        Đấng tối cao khai lập lên tất cả , khai lập lên ngũ thể hư không vũ trụ,  thể lực, thể khí, thể hơi, thể lỏng, thể đặc, chuyển hóa vận hành khai lập lên vũ trụ,  khai lập lên tam thiên , đại thiên , thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ,  núi tu di, bảy núi châu báu thất sơn, bảy biển hương thủy xen lẩn bảy núi châu báu thất sơn,  khai lập lên nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà , ngân hà,  thiên địa trời đất, bốn cõi nhân gian,  khai lập lên biển khí nước mặn,  núi thiết vi, khai lập lên địa luân, thủy luân, phong luân,  khai lập lên ba cõi , thiên đàng, trần gian, địa phủ,  khai lập lên ba giới,  dục giới , sắc giới, vô sắc giới,  khai lập lên thế giới linh hồn muôn sanh linh cùng vạn vật,  khai lập lên côn trùng, thảo mộc, rong rêu , cây cỏ, khai lập lên muôn loài cầm thú, bó sát,  khai lập lên đất nước gió lửa, sáng tối , năm , tháng, ngày , giờ,  nói chung là khai hóa tổ tiên,  tức là chúa trời , hay còn gọi là như lai,  khai hóa tạo lập lên tất cả,  rồi hiện thân ra con người cốt cách tiên rồng, tức là cha trời mẹ trời,
Rồi từ cha trời mẹ trời sanh ra nhân loại ông bà con
Người,  cha trời mẹ trời hai đấng quyền năng tối cao vũ trụ, cha trời mẹ trời có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp,
*-    tất cả phật, thánh, tiên, thần, chúa, cũng như chúng quỉ , thần, đều là con cái của cha trời mẹ trời,  sở dĩ có chúng quỉ thần là vì nghịch lại thiên ý của đức cha trời,
Sỡ dĩ có phật, thánh, tiên, thần, chúa, là vì thuân theo thiên ý của đức cha trời,
       Phật, thánh , tiên , thần , chúa, là con cái của trời, những người con hiếu thuận,  nên được sanh sống trên các miền thượng giới, hay còn gọi là thiên đàng cực lạc,
      Yêu tinh quỉ dữ , chúng quỉ thần,  là những người con nghịch lại thiên ý cha trời , nên sa đọa sanh sống nơi các tần địa phủ, chịu nhiều sự khốn khổ vô cùng,
*-     thật tướng cha trời mẹ trời là vô tướng , tức là thân tướng của khai hóa tổ tiên , thân tướng khắp pháp giới hư không vô tận,
Không tướng, không sắc, không hương, không mùi, không vị, bất sanh , bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất nhiễm, trong sạch vô vi, linh giác tự nhiên thấy, nghe, hay, biết, khắp cùng,
Từ thật tướng không tướng,  hiện thân ra giả tướng , tức là con người có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cốt cách tiên rồng,  xác thân tiểu thiên tinh hoa vũ trụ,
*-    trong các muôn loài vạn vật chỉ có con người là cao quí hơn hết, không có muôn loài vạn vật nào sánh bằng,
Vì con người là hiện thân của khai hóa tổ tiên , tức là chúa trời, hay còn gọi là như lai,
Khai hóa tổ tiên hiện thân ra cha trời , khai lập ra bảy giáo , phật giáo, thánh giáo, tiên giáo, thần giáo,  thiên giáo, địa giáo, nhơn giáo,  như thật ra một giáo mà thôi
Đó là nhơn giáo,  đạo con người là đạo tiểu thiên vũ trụ
Bao hàm cả đời lẫn đạo, cả hửu vi lẫn vô vi, cả động lẫn tịnh, cả chân lẫn giả,
Đạo làm người , là cái đạo sống theo lương tâm của chính mình, sống theo lẽ thiện , sống theo thiên ý cha trời, sống theo chân tâm chân tánh vũ trụ,
Vì thế gốc của bảy giáo chính là nhơn giáo,  thời nay trình độ dân trí đã lên cao,  nên văn hóa cội nguồn mới ra đời, như một cứu cánh soi sáng linh hồn , trở về với nguồn cội, tiến tới làm chủ vận mạng, làm chủ linh hồn, làm chủ số phận, làm chủ vũ trụ,
       Nhân loại con người muốn đạt đến đỉnh cao của đạo học , mà thiếu đi văn hóa cội nguồn , xem thường cái đạo con người , và cái đạo làm người, thời sẽ lạc vào ác đạo ngay,  đi ngược lại thiên ý của đức cha trời, thời khó mà thành phật, thánh, tiên, thần, chúa , trở thành ác quỉ, ác ma,
       Muốn đạt đến cảnh giới làm chủ chân tâm chân tánh , sống đúng theo lương tâm của chính mình, hiệp theo thiên ý của đức cha trời, thời phải phát đại nguyện  hành thiện tận độ cứu khổ nhân loại anh em,  lương tâm lương tri theo đó khế hiệp lần lần theo thiên ý cha trời,  cho đến khi lương tâm lương tri của chính mình tương ứng khế hiệp thiên ý cha trời ,  thời người đó trở thành cha trời,  thay thế cha trời tổng trì đà la ni , tức là tổng trì tất cả thiện tánh, cũng như ác tánh,  chuyển đại pháp luân , vũ trụ, tận độ vô tận vô biên, không thể nghĩ bàn,  đủ mười danh hiệu,  như lai , ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải,  vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhơn sư, đức thế tôn,
*-    nói ra vô lượng nhân hạnh lành, nói ra vô lượng tội
Ác,
*-   nói ra tất cả đạo,  nhưng cũng chỉ là một đạo,
*-   nói ra tất cả pháp , cũng từ một pháp sanh ra
*-   nói ra tất cả tánh, cũng từ một tánh sanh ra,
*-   nói ra tất cả tướng , cũng từ một tướng sanh ra,
*-   nói ra tất cả ý,  cũng từ một ý sanh ra,
*-   vạn pháp quy tôn , trăm sông đều đổ về biển cả,  chỉ có một cội một nguồn,
                             *          *          *
Cha trời dạy,
Nhân loại con người hành thiện sống theo lương tâm lương tri, thời siêu lên các tần trời , cõi trời , hưởng phước,
Nhân loại con người hành ác , sống trái ngược lương tâm lương tri, thời đọa xuống các tần địa phủ, hình thành lên vô số địa ngục , thọ lãnh quả báo khốn khổ,
*-    ở các cõi trời , tần trời, phật, thánh, thần, chúa, khai lập tạo dựng lên thiên đàng cực lạc,
*-      ở các tần địa phủ quỉ dữ tạo lên vô số địa ngục, sát phạt lẫn nhau,
*-     lòng thương con cha trời khiến phật, thánh, tiên, thần, chúa,  lâm phàm đầu thai xuống trần,  truyền bá văn hóa cội nguồn, cứu khổ nhân loại anh em , ra khỏi con đường ác đạo,  siêu sanh về trời , nhất là giai đoạn đi lần về cuối tiểu kiếp, giai đoạn lặp lại tuần hoàn tiểu kiếp, giai đoạn hủy diệt hết thảy muôn loài vạn vật, trong đó có nhân loại con người,
*-    hành thiện đã khó , huống chi làm cho trí huệ tỏa sáng lại càng khó hơn , không phải một ngày hai ngày mà làm được,  phải một phen quyết chí tu học hành thiện, mới mong có kết quả như ý muốn,  một phen khổ
Muôn đời thong thả, sống trên thiên đàng cực lạc,
Lìa xa địa ngục âm ti
                     *            *            *
PHẦN 2
TÍN LỰC KINH,
     Thời kỳ chánh pháp ra đời
Có nền văn hóa mở đường siêu sanh
     Cội nguồn đại đạo thậm thâm
Con đường giải khổ ban vui phước lành
     Nhơn luân đại đạo là thầy
Chỉ đường mở lối đường về cõi trên
     Theo nền văn hóa nhơn luân
Công thành , quả chứng, huệ khai , đạo thành
      Phật, tiên, thánh, chúa, bao đời
Tu tâm, tu tánh đạo người vẩn y
     
      Đạo tâm vốn ở tại tâm
Ngoài tâm không đạo kiếm tầm càng xa
      Chân tâm hạt giống tự nhiên
Gieo sao gặt vậy sự thường xưa nay
      Tâm ác thành quỉ thành yêu
Tâm thiện thành phật, thành tiên, chúa , thần
      
      Phật, chúa, đều ở tại lòng
Tự mình hiểu lấy đừng tìm đâu xa
      Thiện tâm hiện rõ trong ta
Đắc thành phật , thánh, đắc là chúa tiên
      Nhơn luân tu luyện cho siêng
Giải thông kinh pháp dạy truyền cho nhau
     Thánh , thần, là đó chớ đâu
Tìm cầu khốn khổ càng xa càng mờ
      Nhân luân học tập tôn thờ
Lo gì chẳng được về trời an vui
      Dù cho tội ác bao nhiêu
Nhân luân khởi niệm tội tiêu vạn ngàn
      Còn mê nên gọi người phàm
Tỉnh ra thấy rõ thiên đàng khó chi
      Chân tâm thanh tịnh vô vi
Pháp thân rộng lớn nguy y đại thừa
      Thấy , nghe, hay, biết, khắp cùng
Hư không vô tận bao trùm hư không
      Chân tâm là chủ nhân ông
Minh tâm kiến tánh rõ thông sự đời
      Xưa nay chúa , phật, thánh, thần
Tin theo lời dạy cha trời long hoa
      Mười tin củng cố trong ta
Tự mình giải thoát tử sanh luân hồi

TIN-  chơn tâm  muôn nghìn chúa , phật
Đủ thần thông tự tại oai nghi
Chỉ vì hành ác ngu si
Thành ra mất hết những gì thần thông
TIN – chơn tâm chơn không đại đạo
Thể vô vi trong sạch khắp cùng
Chỉ vì chìm đắm mê mờ  
Luân hồi sanh tử , mãi thời tử sanh
TIN-  chơn tâm chính là kinh tạng
Đạo lương tâm tỏ rạng thiêng liêng
Vì sao kinh chẳng hiện lên
Là do danh lợi não phiền lấp đi
TIN- chân tâm như như bất diệt
Thể trường sanh cao tột thượng thừa
Thấy , nghe, hay, biết, khắp cùng
Chỉ vì mê đắm lục trần
Thành ra mất hết nhiệm mầu thần thông
TIN-  chơn tâm pháp thân cùng khắp
Như hư không rộng lớn vô biên
Bao trùm vũ trụ mười phương
Tam thiên thế giới nằm trong tâm nầy
Hiện tại nghiệp ác che mờ
Nên không hiển lộ cội nguồn chân tâm
Khi nào sáu thức lắng trong
Chơn tâm hiển lộ lần lần hiện ra
Thấy rõ cội nguồn , ông cha
Nước cùng bọt nước vốn là chung nhau
TIN- chân tâm vốn là vô tướng
Không tướng chi mới thật tướng mình
Không tướng thoát khỏi tử sanh
Có tướng giả hiệp không bền được lâu
Có sanh có tử xưa nay
Không sanh không tử mới là chân tâm
Vậy nên tất cả nơi đâu
Dù là vũ trụ một bầu kiền khôn
có sắc , có tướng chuyển luân
nhân duyên nhốm hộp vô thường chuyển xây
TIN-  chân tâm vốn không có tánh
không tánh chi mới thật tánh mình
không ác không thiện cội nguồn
tánh không , không tánh tỏ tường oai linh
TIN-  chân tâm vốn là trong sạch
thể linh minh chẳng nhiễm đục nhơ
dù cho muôn kiếp tử sanh
cũng không ô nhiễm chân tâm của mình
ví như sen ở chốn bùn
gần bùn mà chẳng nhiễm bùn lạ chi
TIN-  chân tâm khởi sanh tâm thức
từ chân tánh khởi sanh tánh thức
từ vô tướng khởi sanh hửu tướng
từ vô ý khởi sanh hửu ý
như nước kia sanh ra bọt nước
thể tâm linh hai cảnh rỏ ràng
thức tâm thức, cội nguồn vô thức
lạc cội nguồn tâm thức u mê
thấy giả cứ tưởng là chân
luân hồi sanh tử , tử sanh luân hồi
cái lầm cứ mãi sai lầm  

ví  như viên ngọc bỏ trong lửa lò
lửa nóng làm ngọc nóng theo
tưởng mình là nóng , ai ngờ lạnh tanh
thức tâm cũng giống như trên
bán theo vật chất , đắm chìm thích ưa
đến khi thoát khỏi u mê
trở về chân tánh tựa kề hư không
mới hay sanh tử , tử sanh
tuồng đời giả hợp , hợp tan đổi dời
tử sanh, sanh tử , luân hồi
là do gieo nghiệp để rồi chuyển luân
TIN- thức tâm , không phải chân tâm
Chân tâm mê vọng sanh ra
Thức tâm bọt nước , không là chơn tâm
Chân tâm , thức tâm khác xa
Nhưng cùng một thể gọi là như nhau
Thức tâm mê vọng sanh ra
Ngộ rồi biến mất suy ra lẽ thường
TIN – tâm thức lạc cội lạc nguồn
Nên không nhận thức ra mình
Từ thể nước biến sanh bọt nước
Mãi mê mờ cuốn hút tử sanh
Ví như rồng đã hóa gun
Nước thành bọt nước tử sanh luân hồi

Khi tỉnh ngộ trở về bản thể
Thời mới hay tất cả đều không
Cội nguồn chân tánh đại đồng
Linh minh diệu giác khắp cùng vô biên

Thức tỉnh ngộ trở về bản thể
Thức còn mê sanh tử , tử sanh
Khi mê tâm khởi thức ra
Thức với tâm hai vế một nhà
Nước , bọt nước đâu là có khác
Khi thức hiện chân tâm biến mất
Thức lặng rồi tâm mới hiện ra
THẬT, GIẢ, CHÂN, khó nổi phân qua
Khi liễu ngộ tâm thành đại dụng
Phát đại nguyện, đại hùng , đại lực
Dụng đại tâm , phương tiên cứu nhân
Chuyển pháp luân hiệp thể chân như
Đồng chứng quả đạo tràng chánh giác
Nước bọt nước chung nào có khác
Một chơn linh bình đẳng đại đồng
Không sanh không diệt thung dung
Không cấu không nhiễm vô cùng oai linh
                  *           *           *
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai
( lạy )
Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy )

Chúng con là phật , thánh, tiên, thần, chúa,  nguyện cầu tiên tổ , cha trời đại mẫu , hộ trì hộ độ, cho toàn thể tất cả pháp giới cháu con , nhân loại anh em, sớm dứt nghiệp duyên , ác căn tội lỗi,  căn lành tăng trưởng , hướng về cội nguồn,  hội ngộ chân tâm , chân tánh, siêu sanh thiên giới,  an vui tự tại,  không còn sa đọa nơi tam đồ khổ, địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh,  đồng thành chánh đẳng chánh giác,
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,  cứu khổ cứu nạn
Thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa, cứu khổ cứu nạn
Địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa, linh linh ứng hóa , thân ly nạn , nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần,  thân ly nạn, nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,
( lạy 3 lạy bái 4 bái )
                               *            *             *
PHẦN 3,

Vắng lặng tự nhiên, như như đại định , thấy , nghe, hay, biết, nhưng không khởi tâm phân biệt,  đó là an trụ Chân tâm, chân tánh,
*-   vọng tưởng khởi tâm phân biệt lục trần,  mê đắm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp,  chấp tướng , chấp pháp, chấp ngã, đó là thức tâm thức tánh thọ giả phàm phu thường nhân,
*-     vọng tưởng khởi tâm phân biệt lục trần,  mê đắm sắc , thinh, hương, vị, xúc, pháp, chấp tướng , chấp pháp, chấp ngã,  khởi niệm hành ác thức tâm ác thức tánh ác thọ giả yêu tinh quỉ dữ,
Sanh về địa phủ, hoặc làm các loài ác thần,  mản thân địa ngục , phải chịu đầu thai trở lại súc sanh,
*-      vọng tưởng khởi tâm phân biệt lục trần,  ưa thích sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp,  chấp tướng , chấp pháp, chấp ngã,  khởi niệm hành thiện , thức tâm thiện, thức tánh thiện,  thành phật, thánh, tiên, thần, chúa , ở cấp thấp, sanh về các cõi tần trời hưởng phước,
*-      tất cả đều không, một niệm cũng không,  không trụ mà trụ,  không lìa mà lìa, không thấy có tướng mình,  không có cái ta, tùy nhân duyên mà hiện tánh, hiện thức, truyền dạy chánh giáo,  tùy bệnh mà cắt thuốc, không có sự chấp trước, bình đẳng không hai,
Những người như thế chính là phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ, chúa tổ,  vì một nhân duyên lớn sanh xuống chốn trần gian,  giáo hóa tận độ nhân loại anh em,
                             *            *            *
PHẦN 4,
VĂN HÓA RA ĐỜI,

      Nhân luân kinh giáo ra đời
đại đồng tỏ rạng biển trời tự do
      nhân quyền bình đẳng chuyển luân
năm châu bốn biển bình yên , yên bình
      huyền cơ vận chuyển đổi đời
hiệp vào thiên ý cha trời văn minh
      lập đời thánh đức thiên tân
gieo mầm chính nghĩa lạc ban sau nầy

      phật, tiên , thánh , chúa , ra đời
phước lành muôn họ gặp thời siêu sanh
      nhân luân kinh giáo chép in
lưu truyền cho cả thế gian học hành
      vô biên vô tận phước lành
không gì hơn được lưu truyền kinh luân
      chỉ cần truyền tụng một câu
không sao kể hết nhiệm mầu phước duyên
      huống chi giảng giải ý kinh
khai thông trí huệ hiển linh cho người
      người nầy sẽ được cha trời
ban cho hồng phức vạn đời chúa vua           

      triệu muôn ức kiếp vạn năm
hôm nay mới gặp một lần nầy đây
      đến giờ gặp hội rồng mây
ai mà gặp đặng kinh nầy hửu duyên
      là nhờ vô lượng  kiếp tu
kiếp nầy mới gặp kinh luân cội nguồn
      nương nhờ thần lực cha trời
mới sanh chuyển kiếp gặp thời long hoa
      nếu như có người thiện nam
hay là thiện nữ luận bàn kinh đây
      dù là chỉ một lần thôi
cũng được siêu thoát về trời an vui
     huống chi phát nguyện truyền kinh
cha trời , địa mẫu, khai tâm huệ đầy
     cháu con vinh hiển vạn đời
ông bà cha mẹ khắp thời siêu thăng
     
      như trong thế giới năm châu
có duyên gặp đặng ngỏ hầu truyền ra
     chúa trời thần lực như lai
hộ trì , hộ độ, chuyển xây dắt dìu
      chuyển xây muôn kiếp sang giàu
ở ngôi chúa phật, thánh, thần , tối cao
     
      nhân loại khắp cả thế gian
kinh nầy gặp đặng đăng đàng truyền tin
      làm cho nhân loại đặng xem
thái bình an lạc dứt đi đói nghèo
      chiến tranh loạn lạc không còn
mặt trời văn hóa sáng bừng năm châu
      tự do hạnh phúc an vui
mãn thân hồn đặng siêu sanh về trời

      thiện nam tín nữ  ở đời
nhơn luân biên chép hay là ấn in
      người nầy sẽ được tổ tiên
ban cho trí huệ vô biên chẳng cùng
      lựa là tu học thuộc lòng
theo kinh luật nghĩa giảng bàn rộng ra
      hào quang thần lực trời cha
hộ trì khai trí thông mà suốt thông
      dứt đường sanh tử , tử sanh
lên ngôi chánh giác trở thành tối cao
      nếu như có người thiện nam
hay là thiện nữ một lòng kính tin
      thành tâm ngưỡng mộ chánh kinh
muôn nghìn tội ác tiêu tan chẳng còn
      phật, tiên , thánh, chúa, quỉ , thần
hộ trì độ mạng thoát nhiều họa tai
      không còn đọa lạc âm ti
siêu sanh thiên giới hưởng thì phước muôn

      người nào gặp đặng nhơn luân
sanh tâm hớn hở mừng vui chẳng cùng
      người nầy sẽ được phật trời
thánh, tiên, thần, chúa, đồng thời chở che
      giúp cho gia đạo bình yên
gặp nhiều may mắn làm nên cửa nhà
      cháu con sum hợp hiệp hòa
làm ăn phát đạt cả nhà yên vui

       còn như quan tước , chúa vua
truyền cho dân chúng kính tin học hành  
      gieo trồng thiên ý cha trời
làm cho đất nước càng ngày càng xuân
      thái bình an lạc giàu sang
văn minh vật chất cũng như tinh thần
      quan , vua, như vậy là lành
cứu dân, giúp nước trọn phần bề trền
      người nào làm được như đây
lo gì chẳng được siêu sanh về trời
      ức muôn vạn kiếp sau nầy
thường làm vua chúa đứng đầu chúng dân
      nước non hưng thịnh bình yên
dân giàu , nước mạnh, an vui , hiệp hòa
       huống chi theo ý cha trời
truyền kinh tận độ khắp thời chúng dân
      người nầy phước đức vô biên
quyền năng tột thế ai hơn người nầy
      thay trời hành đạo cứu người
năm châu bốn biển rạng ngời oai danh
      thánh , thần, phò giúp uy linh
dựng xây cơ nghiệp ở trên cõi trời
      chỉ cần gặp được người nầy
thành tâm ca ngợi hoặc là kính tin
      dù là chỉ một lần thôi
phước liền kéo đến tội tiêu ức ngàn
      huống chi cung phụng cúng dường
ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng
      cháu con rạng rỡ công danh
sang giàu hạnh phúc của ăn dư thừa
     
      từ giàu cho đến chí  nghèo
chỉ cần đọc tụng một vài câu kinh
      ngợi khen vui vẻ kính tin
cha trời , địa mẫu , phóng quang độ trì
      huống chi đọc tụng thuộc lòng
phật, tiên, thánh, chúa, hộ trì huệ khai
      huống chi trao đổi với nhau
chung cùng giảng giải trước sau thuận hòa
      ý kinh mầu nhiệm hiểu ra
đắc thành trí huệ sáng soi tận cùng
      thiện nam tí nữ người nầy
thành chúa , thành phật, chẳng lầm chẳng sai
       cõi trời sống mãi bình yên
tự do tự tại an vui vĩnh hằng

      kinh nầy từ trẻ đến già
chỉ cần đọc tụng vài ba câu liền
      ngợi khen kinh pháp thiêng liêng
nhơn luân đại đạo cửu huyền trời cha
      thật là huyền diệu sâu xa
cứu đời thoát khỏi biển hà trầm luân
      người nầy sẽ được tổ tiên
cha trời, địa mẫu, chuyển xây an lành
      ban cho trí huệ, sang, giàu
mãn thân hồn đặng sanh về cõi trên

      huống chi ấn tống chép in
phát hành rộng rãi khắp trong nhân loài
      người nầy sẽ được cha trời
khai tâm mở trí sáng thời vô biên
      cháu con giàu có bình yên
ông bà cha mẹ siêu lên cõi trời
      bản thân muôn kiếp vậy thời
làm vua , làm chúa, đứng đầu nhiều ban
      nhân dân trong nước giàu sang
đều theo nhơn đạo thái bình an vui

       từ quan cho đến chí dân
nhân luân tu học trọn phần kính tin
       nước non mãi mãi bình yên
thái bình thịnh vượng vô biên lâu dài
       trần gian trở thành thiên đàng
an vui hạnh phúc , sang giàu , văn minh
       mãn thân hồn được thoát siêu
thiên đàng cực lạc muôn điều tự do
     cung vàng điện ngọc đẹp xinh
kỳ quan, bảo tháp, cung đình nguy nga
    
      các ngài trí thức trần gian
có công hộ giáo chu toàn kinh luân
      công trạng như vậy lớn thay
biển trời công đức hiển bày công lao
      giúp cho thế giới đồng bào
trở về nguồn cội hiệp vào cha ông
      các ngài công đức vô biên
các ngài luôn được tổ tiên hộ trì
      mãn thân hồn đặng về trời
phật , tiên, thánh, chúa, chủ trì thiên cung
      đứng đầu vô lượng thiên dân
hiện thân thiên đế trọn phần tối cao
      cõi trời bảy báu trang nghiêm
thiên chúng trong nước giàu sang hiệp hòa

      nếu như có người ác tà
tham tàn bạo ác tội đầy núi non
      chỉ cần đọc tụng kính tin
tội kia dứt sạch trở nên thánh thần
      huệ khai chứng quả đạo tràng
mãn thân hồn đặng về trời an vui
      huống chi thành kính quy y
thuận theo thiên ý chủ trì kinh luân
      hào quang tối thượng tổ tiên
ban cho trí huệ vô biên chẳng cùng
      thành thánh, thành chúa , tại trần
thần thông trí huệ biện tài vô biên
      nếu như quỉ dữ ác ma
hay là quỉ quái , hay là yêu tinh
      chỉ cần bảo hộ kinh luân
về sau chuyển kiếp thác sanh làm người
      gặp thời chánh pháp thịnh hành
tu hành chánh quả trở thành phật tiên
      về trời hưởng phước vô biên
hết còn đọa lạc âm ti ngục hình
       ác thần , ác quỉ, khắp cùng
chỉ cần một  niệm hộ trì kinh luân
       tức thời trí huệ tăng lên
lần hồi chuyển kiếp siêu sanh thiên đàng
       huống chi thành kính một lòng
chở che phù hộ cho người trì kinh
       tự nhiên nghiệp ác tiêu tan
đắc thành chánh quả đạo tràng yên vui
   
      nhơn luân vốn thật đại kinh
không nên kinh xuất tội tình khó tha
      kinh nầy xuất hiện nơi đâu
cha trời , địa mẫu ,  ngõ hầu trong kinh
      linh linh kinh giáo đại linh
chỉ cần một niệm kính tin cũng lành
      chê bai , hủy bán , xem thường
triệu muôn ức khiếp ngục tù khó ra
                   *         *         *     
PHẦN 5,
Như chúng ta đã biết , khi khai hóa tối thượng tổ tiên , tức là chúa trời hay còn gọi là như lai,  khi chưa khai  ra ngũ thể,  thể lực,  thể khí,   thể hơi,  thể lỏng,  thể đặc,
Chưa khai lập lên vũ trụ , tức là tam thiên đại thiên thế giới, 28 tần trời, 18 tần địa phủ, núi tu di, bảy núi thất sơn châu báu
Bảy biển hương thủy,  nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà , ngân hà, bốn cõi trần gian,  biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân,  chưa lập lên sự sống muôn loài vạn vật,  xong rêu, côn trùng, thảo , mộc, muôn loài cầm, thú, bò sát,  vân vân . . .
Cũng chưa có năm tháng, ngày giờ, số kiếp,  nói chung chẳng có gì cả chỉ là hư không vô tận,
*-    bản thể linh giác hư không vô tận đó chính là bản thể vô tướng, vô tánh, của khai hóa tối thượng tổ tiên , tức là bản thể chúa trời, hay còn gọi là bản thể như lai,  bản thể linh giác rộng lớn hư không vô tận vô biên nầy có thiên tánh tự nhiên là THẤY-  NGHE-  HAY- BIẾT, khắp cùng, khắp hư không vô tận,
*-    bản thể khai hóa tối thượng tổ tiên, tức là bản thể chúa trời, hay còn gọi là bản thể như lai,  như như đại định, tuyệt nhiên vắng lặng,  không một niệm tưởng,  tức là linh giác hư không vô tận chưa khởi ra linh thức, thanh tịnh tự nhiên vắng lặng tuyệt đối như như đại định,  
*-   cũng chính vì tự nhiên vắng lặng như như đại định nầy,  mà linh giác pháp thân khai hóa tổ tiên, liền khởi sanh ra thần lực,  thể lực đầu tiên của hư không vô tận,  sự khởi sanh ra thần lực hư không vô tận kéo dài hàng nghìn triệu năm,
*-   theo luật tự nhiên hể cái gì có sanh ra, thời phải theo luật tiến hóa sanh già chuyển đổi,
Thể lực hư không cũng thế , phải theo luật tiến hóa từ thể lực non,  thể lực trẻ,  thể lực trung niên, thể lực già,
Thể lực già chuyển biến qua thể khác , ( gọi đó là tử, )
*-    thể lực già chuyển biến ,hóa ra thể khác,  đó là thể khí,  thể khí cũng phải tiến hóa qua bốn chu kỳ,  thể khí non, thể khí trẻ,  thể khí trung niên, thể khí già,
*-    thể khí già chuyển biến , hóa ra thể khác,  đó là thể hơi,  thể hơi cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ,  thể hơi non, thể hơi trẻ, thể hơi trung niên, thể hơi già,
*-    thể hơi già chuyển biến hóa ra thể khác,  đó là thể lỏng,  thể lỏng cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ,
Thể lỏng non, thể lỏng trẻ, thể lỏng trung niên, thể lỏng già,
*-     thể lỏng già chuyển biến hóa ra thể khác, ( gọi đó là tử, vì thể lỏng không còn, nhưng lại đó là sanh vì thể lỏng chuyển sanh ra thể khác, ) ( tử sanh- sanh tử là như thế)
Thể lỏng già chuyển biến hóa sanh ra thể khác , đó là thể đặc lớp màu mở hư không vũ trụ,
Thể đặc cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ,   thể đặc non,  thể đặc trẻ,  tức là lớp màu mở cùng khắp hư không vũ trụ,   thể đặc trung niên, thể đặc già, tức là lớp bụi hư không vũ trụ,
*-   thể đặc được chuyển hóa sanh ra , cũng phải tiến hóa trải qua bốn chu kỳ , non , trẻ, trung niên, già , ( tử)
Tất cả đều bị hủy diệt, không còn gì nữa, chỉ còn lại linh giác tổ tiên, linh thức con cháu tổ tiên mà thôi,
*-     nói về hư không vũ trụ ngũ thể ra đời,  tổ tiên khai hóa , liền máy động pháp thân linh giác làm cho ngũ thể chuyển động theo, tức thời phong luân chuyển động ầm ầm càng về sau càng lớn,  ngũ thể ma sát vào nhau  hỏa đại vì thế mà ra đời,   cháy đỏ rực khắp hư không,  làm cho ngũ thể kết tinh,  lực già kết tinh thành kim cương,
Dương kim cương, và âm kim cương,  hiếm quý vô cùng,  khí già kết tinh thành  kim khí kim loại,
dương kim loại là đồng, thau, vàng , bạc , trân châu,
âm kim loại là  gan , sắt , thép, nhôm, kẻm, chì,
* -   tinh của nước , đất, tức là tinh của thể lỏng , thể đặc, tạo ra vạn vật rong rêu, thảo mộc,
*-     tinh của vạn vật rong , rêu, thảo , mộc, hình thành lên thể xác sự sống động vật ,  côn trùng, cho đến muôn loài cầm thú , bò sát,
*-    thể xác con người là thể xác cao cấp , tiểu thiên vũ trụ, tinh hoa của ngũ thể , lục thể,  nên không có loài động vật nào sánh kiệp,  do cha trời mẹ trời sanh ra,  dòng giống tiên rồng , uy linh tột thế, chúa tể của muôn loài vạn vật,
*-    nói về khai hóa tổ tiên , máy động pháp thân , phong luân nổi lên , tạo ra hỏa đại, làm cho ngũ thể kết tinh,  cũng như tạo ra màu sắc, âm thanh, mùi, vị, 
Khai tạo lập lên vũ trụ ,  tam thiên, đại thiên, thế giới , 28 tần trời, 18 tần địa phủ,  núi tu di, bảy núi châu báu , bảy biển hương thủy,  nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà, ngân hà, bốn cõi trần gian, biển khí nước mặn, núi thiết vi, địa luân, thủy luân, phong luân,
Khai lập lên ba cõi , thiên đàng, trần gian, địa phủ,
Khai lập lên ba giới , dục giới, sắc giới, vô sác giới,  
*-    làm cho thiên , địa, trời đất, vũ trụ ổn định đi vào tuần hoàn,  lập lên số kiếp, năm , tháng, ngày, giờ,
Khai lập lên sự sống muôn loài vạn vật,  sau cùng là khai lập tạo lên giống người,
( xem kinh long hoa mật tạng, long hoa pháp tạng sẽ nói rõ hơn, về sự khai thiên lập địa của ông cha)
*-    khai hóa tổ tiên , tức là chúa trời, hay còn gọi là
Như lai,  hiện thân ra cha trời , mẹ trời,  sanh ra nhân loại con người trần gian,  và giao cơ nghiệp vũ trụ lại cho con cái của ngài,  tức là phật, thánh, tiên, thần, chúa,
                            *            *            *

PHẦN 6,
Phật, thánh, tiên , thần, chúa,  các ngài cũng từ con người phàm tục , giác ngộ sớm đi theo con đường chân thiện,  vì dân , vì nước , vì nhân loại con người,  truyền bá văn hóa cội nguồn,  làm cho nhân loại con người sớm dứt nghiệp ác , siêu sanh về thượng giới,
      Các ngài không nghĩ đến sự trả ơn của nhân loại con người,  các ngài chỉ vì lòng nhân ái, lòng thương người , muốn cho con người thoát khổ, dù cho sự huy sinh các ngài bao nhiêu đi nữa , các ngài không mong cầu sự báo đáp nào cả, miễn sao nhân loại thoát khổ an vui là được,
      Các ngài vì lòng hiếu thuận,  trên báo đáp công ơn tổ tiên, cha trời, địa mẫu,  dưới tận độ nhân loại anh em, trở về trời sống trong ngôi nhà chung vũ trụ,
Các ngài có chí nhẫn nhục cao ,nhẫn nhịn lớn, cương quyết, bền chí , vững lòng,  nhất là đầy lòng đức tin , niềm tin, tự tin,  luôn luôn đấu tranh loại bỏ cái ác,  để trở thành thánh thiện,  làm đầu tàu gương mẫu cho nhân loại đi theo,
*-   với công lao to lớn như vậy, không những các ngài trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  mà còn trở thành các vua trời , các thượng đế,  chư thiên rất đông do các ngài tận độ nhân loại siêu sanh lên thiên đàng,  nhất là các ngài để lại kinh giáo, truyền đạt thiên ý cha trời,
Phật, thánh, tiên , thần, chúa, các ngài cũng chỉ là người phàm tục,  nhưng các ngài là người hướng thiện, truyền bá thiên ý của đức cha trời,  và nghiễm nhiên trở thành các vị vua trời,  đứng đầu các cõi nước thiên đàng cực lạc quốc,  sự tiêu biểu vua trời lớn hay nhỏ,  bằng công lao, công đức,  và sự giác ngộ,
*-    đức khai hóa tối thượng tổ tiên,  tức là chúa trời, hay còn gọi là như lai,  khai hóa tạo lập lên vũ trụ , tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng cõi nước trời,  vô lượng cõi địa ngục,  và đứng ở vị trí hóa công không thiên vị, tất cả đều ứng theo thiên luật mà nhận lấy siêu, đọa, phước báo,  sang hèn,  nghèo giàu, khổ vui,  một mảy lông cũng không thể nào sai trật,
Nếu có công cứu người lớn thời có quả lớn, có công tàn hại nhân loại thời phải nhận lãnh tai họa lớn,  đó chính là luật công bằng của thiên luật, thiên ý cha trời,
                        *           *           *
PHẦN 7,
LINH GIÁC và  LINH THỨC,
TỔ TIÊN   và   CON, CHÁU,
Khai hóa tối thượng tổ tiên, tức là chúa trời, hay còn gọi là như lai,  phân hóa khai ra vô lượng vô biên LINH THỨC, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn,  đó chính là linh hồn của muôn loài vạn vật , trong đó có linh hồn con người,
*- những linh hồn lạc cội lạc nguồn, sa đọa trong con đường ác đạo,  trở thành yêu tinh , quỉ dữ , ác ma, chuyển luân về các cõi địa phủ,  luân hồi sanh tử , chịu không biết bao nhiêu là sự khốn khổ,
*-   những linh hồn không lạc cội lạc nguồn,  thời trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  siêu sanh về các tần
Trời hưởng phước, sống mãi an vui trên thiên đàng cực lạc vĩnh hằng,
*-    như chúng ta đã biết , linh giác đại linh hồn vũ trụ bất diệt,
Thời linh thức tiểu linh hồn cũng bất diệt,  có thể nói không bao giờ chết,  chỉ có luân hồi sanh tử mà thôi,
Có thể nói  linh hồn nào cũng đã trải qua vô lượng vô biên xác thân, hết xác thân nầy đến xác thân khác, phải nói là vô lượng vô biên,  linh thức linh hồn sống mãi,  hể hành thiện thời hưởng phước, hể hành ác thời mang họa,  luân hồi mãi mãi hết kiếp nầy sang kiếp khác, không bao giờ chấm dứt,  vì lạc cội lạc nguồn,
*-    như trên đã nói phật, thánh, tiên, thần, chúa,  bước đầu các ngài cũng chỉ là người phàm tục,  giác ngộ trở về cội nguồn,  dẩn theo vô số nhân loại anh em, trở về cội nguồn,  các ngài gặp không biết bao nhiêu là chướng ngại, khó khăn, gian nan, kham khổ,  đôi khi còn phải chịu cảnh khảo đảo tù đày, nhưng các ngài cũng quyết tâm vượt lên, và tôi luyện ý chí trở thành kim cang,  trở thành đại hùng , đại bi, đại trí, đại đức,  trở thành những bậc tối cao vũ trụ,  phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ, chúa tổ,  chuyển đại pháp luân khắp mười phương cõi, gieo hạt giống đại thừa chánh đẳng, chánh giác , khắp vũ trụ,
                            *            *             *
PHẦN 8,
Khai hóa tổ tiên , khai tạo lập lên non tiên cảnh giới, thiên đàng cực lạc,  chưa phải là đích cuối cùng tối cao của nhân loại con người,  mà đỉnh tối cao của nhân loại con người , là hội nhập cội nguồn, như bọt nước tan biến trở về là nước,  thức tâm ,thức tánh, trở về chân
Tâm chân tánh,  linh thức trở lại linh giác,   vào pháp gới bình đẳng không hai,  trở thành chúa trời tổ tiên như lai,
Chúa trời tổ tiên như lai khai tạo lập lên
Vô lượng cõi nước trời, là để cho những linh hồn giác ngộ hành thiện trở lại cội nguồn, hưởng phước nghĩ chân lấy sức đi tiếp ,  tiếp tục chuyển sang đi trên con đường đại nguyện,  và những hành trang mang theo ý chính là đại hùng , đại lực, đại bi , đại trí, đại đức,  vượt qua bao gian khổ khó khăn, tiến đến mục đích cuối cùng, trở thành chánh đẳng chánh giác,  bọt nước trở lại nước, vào pháp bình đẳng, không hai,
       Như vậy thiên đàng cực lạc, là những trạm dừng chân trên con đường hội nhập cội nguồn,  và còn phải đi trên con đường đại nguyện, tận độ nhân loại anh em, khi nào hoàn thành đại nguyện thời tới đích,
chư thiên , ở trên các cõi thiên đàng cực lạc,  là nơi nghĩ chân của những người hành thiện trở lại cội nguồn, phật , thánh, tiên, thần, chúa,  được hưởng những phần thưởng phước báo , cực lạc không thể luận bàn cho hết được,
huống chi những phước báo đã đi trên con đường đại nguyện, con đường tiến tới ngôi vị phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ, chúa tổ,
                             *           *           *
PHẦN 9,
Đức khai hóa tối thượng tổ tiên, tức là chúa trời , hay còn gọi là như lai,  sau khi khại lập lên vũ trụ , khai lập lên sự sống của muôn loài vạn vật,  bằng tốm thâu tiên thiên tinh hoa vũ trụ hiện thân ra con người  tức là cha trời mẹ trời, 
Tên tộc của cha trời,  là LONG HOA , hay còn gọi là CỬU HUYỀN,
Uy danh của cha trời,  là ẦN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI,
Tên sau khi sanh con , xưng là LẠC LONG QUÂN, 
Tên tộc của mẹ trời là TIÊN CƠ,
Uy danh của mẹ trời là ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI,
Tên sau khi sanh con , xưng là ÂU CƠ
*-    hai đấng cha trời mẹ trời , sanh ra 100 người con ông bà tổ nhân loại con người, cách đây 75 triệu 600 nghìn năm, giữa tiểu khiếp thứ 5,  cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, khi ấy nhân loại con người tuổi thọ trung bình lên tới 8 muôn 4 nghìn tuổi,
Con người ra đời càng về sau càng đông,  trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  sanh sống cùng khắp vũ trụ,
       Như vậy nhân loại con người là dòng giống rồng tiên, hay còn gọi là nòi giống rồng tiên, uy linh tột thể,  không có một loài vật nào sánh kịp,
Khi nhân loại con người lạc mất nguồn cội,  thời dần dần cũng đánh lương tâm , lương tri của chính mình,  nên không bao giờ nhận ra thiên ý cha trời nữa,  lạc vào con đường ác đạo,  linh hồn sa đọa hầu hết xuống các tần địa phủ, chịu nhiều sự khốn khổ vô biên, thảm khốc vô cùng,
      Nói đến làm ác là nói đến muôn nghìn điều tai hại,  hại bản thân, hại linh hồn, hại tương lai,  làm ác là tự mình , gieo ra muôn nghìn tai họa, khắp nẻo tai ương,  nhất là sự khốn khổ sa đọa xuống các tần địa ngục, ở các tần địa phủ,  luân hồi địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh,
Con đường làm ác tưởng như là được,  như thật ra là mất đi tất cả,
*-    sơ lược nhận xét về lịch sử , trải qua nhiều thời kỳ cho ta thấy rằng,  những người làm ác phải nói là vô kể, rốt cuộc họ được những gì , chỉ được sự nguyền rủa đời đời của nhân loại,  không mấy ai được sự sùng kính và tôn thờ,   như tôn thờ phật, thánh, tiên, thần, chúa,
Mà chỉ xem như nhân vật ác,  với bao sự nguyền rủa,
      Nói cho cùng dù ở giai đoạn nào,  thời nào, hể làm ác , là tự mình đưa mình tới đường cùng ngõ tận, tai ương đại họa khắp mọi nơi,  trần gian cũng như địa phủ,  không có sự tai hại nào hơn là tai hại của sự làm ác,
                            *             *             *
PHẦN 10,
                 Độc lập ca

      Cội nguồn văn hóa ra đời
Việt nam tỏa sáng rạng ngời muôn năm
      Thoát đời nô lệ tối tăm
Cúi luồn phương bắc nát tan cơ đồ
     
    Bừng chính nghĩa đất trời rung chuyển
    Nghĩa đồng bào hùng dũng keo sơn
        Việt nam con cháu rồng tiên
Cỡi mây đạp gió bay lên đỉnh trời
    Kìa tiến tới triệu người như một
    Cuộn bay lên rờm rợp dậy non
        Gươm thiên trí huệ sáng choang
ầm ầm sấm nổ nước dân cuộn cuồn
     rền đất bắc kinh hồn bạc vía
     mộng xâm lăng tan biến hư không
        trời nam rực rỡ mùa xuân
đơm hoa kết trái lẫy lừng năm châu
     gió xuân đến thắm màu thánh đức
     đạo cùng đời mặc sức an vui
        mặt trời tỏa sáng bừng lên
non sông tổ quốc điểm tô sang giàu
    cõi trời nam một màu bình đẳng
    nền văn minh thẳng tới tự do
       nhân quyền dân chủ ấm no
đồng bào một cội điểm tô thái bình
     xuân khởi sắc xuân hồng xuân thắm
     đời tự do đời thắm đời tươi
        cội nguồn văn hóa ai ơi
tôn thờ mãi mãi rạng ngời vinh quang
    
     kìa truyền thống văn lang xuất hiện
     đấng cha ông ngự trị  tòa sen
          chúa xuân mai nở xuân thăng
nước nam bền vững hằng hằng xuân thu

     đời hậu thế võng dù cùng khắp
     đường thang mây , kế tiếp hùng ca
         rồng tiên hội khắp gần xa
năm châu bốn biển đều là anh em,
                *          *          *  
                  LỜI KINH
    Thuở trời đất khai thiên lập địa
     Cùng sanh linh vạn vật ra đời
        Bốn mùa luân chuyển vận thời
Địa long chữ s đất trời linh thiên            Huyền cơ đến rồng tiên phất phới
     Giống lạc hồng nòi giống anh linh
         Đồng bào một cội ông cha
Bừng bừng sức sống nước nhà địa long
     Địa linh thánh khí thiên ung đúc
     Trổ anh linh khí tiết hùng anh
         Rồng tiên cốt cách rồng tiên
Văn minh vật chất , văn minh tinh thần
     Huyền cơ đến đất trời vận hội
     Đạo cùng đời một cội long hoa
         Nước non , non nước trổ hoa
Hương nguồn nước cội thắm qua cuộc đời
     Huyền cơ đến vận thời cũng đến
     Dân việt nam tỏa sáng ngời ngời
        Dân giàu nước mạnh thái bình
Tự do hạnh phúc cuộc đời tự do
     Lòng trung hiếu không gì hơn được
     Trở về nguồn lễ lạy tổ tiên
        Bình yên vạn sự bình yên
Văn minh cuộc sống tiến lên sang giàu
    
    Cầu hạnh phúc không gì hơn được
    Cùng chung nhau nam việt dựng xây
        Đói nghèo lạc hậu tiêu bay
Nước non nam việt càng ngày càng xuân
    Lòng thành kính yêu non yêu nước
    Yêu cội nguồn truyền thống cha ông
        Yêu hồn thiên yêu cả muôn dân
Lo gì chẳng được thánh , thần  giúp cho
    
      Thời trời , trời đải trời cho
Thờ tiên , thờ tổ , khỏi lo khốn cùng
      Thờ truyền thống dậy hào hùng
Ngoại xâm khiếp vía hết còn xâm lăng
       Vua hùng quốc tổ đừng quên
Làm cho vận nước càng thêm sang giàu
      Tai qua nạn khỏi yên bình
Lời kinh để lại giữ gìn mai sau
                 *         *         *
                  Mà chi
     Hại dân hại nước mà chi
Đã mang tiếng ác còn thêm họa cùng
     Vì dân vì nước anh hùng
Danh thơm lưu mãi muôn đời muôn năm
                  *         *         *
                   BỌC ÂU CƠ
Bọc âu cơ bọc tình thương rộng lớn
Thể đồng bào trăm trứng nở trăm con
Thể đồng bào chung cội gốc cha ông
Năm màu da cùng nòi giống rồng tiên
Gốc đại đồng cùng nguồn cội thiêng liêng
Sống cuộc sống luôn công bằng bình đẳng
Vốn con trời nên tinh thần khác hẳn
Quyền tự do , quyền độc lập mưu sanh
Quyền  ngôn luận , quyền tự nguyện hiến dân
Bao thế hệ con người luôn nối tiếp
Mãi tồn vong sanh sôi cùng cùng khắp
Đến bây giờ tràn ngập thế thế gian
Ôi nhân loại ôi nòi giống rồng tiên
Thể đồng bào trong bọc trứng âu cơ
Đại đại đồng trong cuộc sống thiêng liêng
                        *         *         *
           SỐNG và CHẾT
Sống và chết là trò vui tạo hóa
Xác mất rồi nhưng hồn vẩn tiêu diêu
Hồn thay xác trong hành trình chuyển kiếp
Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu
Trẻ không chết thời già cũng chết
Sớm muộn gì thay xác cũng phải thay

Sống và chết là con đường tiến hóa
Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu
Xác mất rồi nhưng hồn ta hiển thánh
Chọn cái chết luôn vì dân vì nước
Xác mất rồi hồn tiến hóa đi lên
Ôi hồn ta ôi sung sướng vô biên

Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu
Sống và chết như con người thay áo
Sớm muộn gì hồn đổi xác phải thay
Đường chính nghĩa ta sải cánh ta bay
Cứu muôn dân thoát khỏi cảnh đọa đày
Cứu muôn dân thoát khỏi cảnh ngục tù
Sống và chết là con đường giải thoát
Hồn thay xác trong hành trình chuyển kiếp
Lạ gì đâu nào có lạ gì đâu
Ôi hồn ta sung sướng vô biên

Muôn vạn kiếp hồn ta nào có chết
Luôn đầu thai hồn chuyển thế cứu dân
Kìa vũ trụ  kìa giang sang ta bước
Đường thênh thang ôi rộng khắp vô biên

Chết là hết nhưng nào đâu có phải
Muôn vạn kiếp linh hồn luôn bất tử
Hồn mang đi đầy những ngọc báu châu
Hồn mang đi chính nghĩa đạo cao sâu
Đời là thế  ôi muôn đời cũng thế
Hồn nào chết hồn luôn luôn còn đó
Chết là thế , chết chỉ là đổi xác
Hồn về trời hồn hạnh phúc an vui
Hồn về trời, hồn là phật thánh tiên
Chết lạ gì , chết sung sướng vô biên
                *         *         *
Nói đến cái chết sung sướng , là nói đến cái chết của những người thiệt lòng vì dân vì nước,  những người hành sự theo thiên ý của đức cha trời,  những người hành thiện hướng thiện ,
*-    còn những người tham tàn bạo ác, hại dân , hại nước, đi ngược lại thiên ý cha trời,  hoặc những người còn mê muội, ngu si , thời cái chết không phải là giải thoát , mà là đọa lạc vào con đường ác đọa , địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh, khốn khổ vô cùng,
                      *           *           *
   GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH
Nền giáo dục luôn là nền quốc sách
Chuyển hồn linh theo đạo đức chân tâm
Chuyển hồn linh theo chính nghĩa cha ông
Nền giáo dục luôn dẩn đầu cuộc sống
Luôn mở đường luôn đi đầu dẩn lối
Kết quả hoa đầy rực thắm mùa xuân
Trải sang giàu đầy hạnh phúc hương thơm
Nền giáo dục một công trình vĩ đại
Một công trình không bao giờ chiến bại
Đầy vinh quan trong cuộc sống vinh quan
Sống tự do trong cuộc sống thênh thang
Nền giáo dục luôn chuyển mình tiến hóa
Đầy anh linh và cũng đầy quyền biến
Mãi dẩn đầu trong cuộc sống đi lên
Luôn vượt qua những gian khổ khó khăn
Nền quốc sách là con đường giáo dục
Là con đường lắng trong luôn gạn đục
Làm cho đời luôn tỏa sáng yên vui
Mãi gieo mầm cho cuộc sống ấm êm
Nền giáo dục mang trong mình hạt giống
Giống chính nghĩa tràng đầy muôn sức sống
Vượt trời mây trong quốc giáo lẫy lừng
Vượt trời mây đầy khí thế oai hùng
Nền giáo dục luôn là nền quốc sách
Nền mùa xuân nền hạnh phúc muôn dân
Nền văn hóa một bầu trời hương thơm
                 *            *            *
            VUA HIẾN PHÁP
Vua hiến pháp đời đời hưng thịnh
Sống công bằng giàu mạnh ấm no
Bình đẳng trời đãi trời cho
Nhân quyền, dân chủ , hết lo đói nghèo
Vua hiến pháp ngập tràn hạnh phúc
Đầy tự do , tự tại mưu sanh
Con đừng no ấm đi lên
Sang giàu hùng mạnh văn minh tột cùng
Vua hiến pháp muôn đời như một
Mãi cho đời cao tột vinh quan
Tinh thần vật chất hai bên
Chan hòa cuộc sống tiến lên thiên đàng
Vua hiến pháp không già không cỗi
Mãi công bằng bình đẳng tự do
Con đường hạnh phúc trời cho
Con đường hòa hợp nở hoa thái bình
Đường truyền thống anh linh vạn cõi
Đường cha ông trí dũng song toàn
Con đường chinh phục biển trời
Con đường tự tại rạng ngời muôn thu

Xóa độc tài , tôn thờ hiến pháp
Là con đường duy nhất ấm no
Con đường độc lập tự do
Con đường bình đẳng xóa tan đói nghèo
Muốn tiến lên sang giàu hạnh phúc
Phải tôn thờ hiến pháp cha ông
Con đường giàu mạnh non sông
Con đường hưng thịnh dựng xây thiên đàng
Thờ hiến pháp trong ngoài êm ấm
Phật , thánh, tiên, thần, chúa xưa nay
Cõi trời ta đến ta bay
Trường sanh bất tử sống lâu tột cùng
Vua hiến pháp tuyệt vời như thế
Mãi tôn thờ vạn tuế muôn năm
Thái bình thịnh vượng giàu sang
Tự do hạnh phúc thênh thang cuộc đời
Độc tài độc trị hại đời
Con đường địa ngục phải thời tránh xa
                     *         *         *
         SỐNG CHO ĐỜI
     ở đời phải sống cho đời
sống cho non nước rạng ngời tánh danh
        rồng tiên con cháu hùng anh
chí muôn vạn cõi liệt oanh sửng sừng
       tâm hồn nhẹ bổng thánh, thần
sống theo chính nghĩa trổ nhành danh hoa
       cuộc đời là bản hùng ca
thiên đàng nhẹ gót làm nên nghiệp trời
       sống vì chính nghĩa vì đời
yêu tinh quỉ dữ tàn đời khói mây
               *         *         *
  ĐẤT TRỜI VIỆT NAM

Việt nam rực rỡ quan vinh
Quê hương đổi thịt thay da từng ngày
Gió xuân nhè nhẹ lay lay
Quê hương, phố thị lầu xây ngút tần
Muôn hoa hé nở nụ cười
Nước non , non nước , biển trời bình yên
Tự do hạnh phúc bay lên
Sống bừng sức sống đến muôn mọi nhà
Chuyển mình phồn thịnh ngân nga
Uy linh tổ quốc nở hoa sang giàu
Hương xuân tràn ngập bầu trời
Việt nam rực rỡ đất trời việt nam,
               *         *          *

             Bộ nhân luân kinh
             Đến đây là hết, 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét