. . . . Kihn Nhân luân _quyển 5 ~ tranminhthang1145

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Kihn Nhân luân _quyển 5

Quốc bảo chân kinhNHÂN


LUÂN


KINH


                     THIÊN ẤN                THIÊN BÚT

                                        GÒ HỘI

                    ĐỨC PHỔ                 QUẢNG NGÃI

                                           1985

                                       QUYỂN 5


PHẦN 1,
Những người ở thế kĩ 21  cho đến nhiều thế kĩ sau , muốn vào ngôi phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ, chúa tổ,  người đó phải phát đại nguyện rộng lớn,  tận độ nhân loại anh em,  lập đại công truyền bá kinh luân , duy trì văn hóa cội nguồn thiên ý cha trời chủ nghĩa đại đồng, hướng dẩn nhân loại đi theo con đường chính nghĩa, con đường văn hóa cội nguồn con đường chánh đẳng chánh giác,
      Phát đại nguyện rộng lớn cũng có nghĩa là đã trở thành rường cột cho trời , rường cột cho nhân loại ,
Mở con đường sáng lấp con đường tối,  hướng dẩn nhân loại hội nhập cội nguồn,  và đạt đến hiểu rõ nguồn cội của chính mình,  từ linh hồn cho đến thể xác, ( xem kinh long hoa thiên tạng sẽ biết rõ hơn )
Hướng dẩn nhân loại biết rõ nguồn cội linh hồn của chính mình, từ linh giác tối cao hư không vũ trụ, sanh ra linh thức vũ trụ,  hay nói một cách khác từ chân tánh tối cao hư không vũ trụ khởi sanh ra thức tánh vũ trụ, để dễ hiểu giữa thức tánh và chân tánh, linh giác và linh thức, chúng ta lập trình ví dụ cụ thể như sau  NƯỚC và  BỌT NƯỚC,   nước là chân tánh là linh giác,  bọt nước là thức tánh là linh thức,
       Như vậy bản thể của nước , chân tánh , linh giác , là đại linh hồn vũ trụ,  bản thể khai hóa tối thượng tổ tiên,
       Bản thể của thức tánh, của linh thức , là tiểu linh hồn vũ trụ, như vậy  tiểu linh hồn vũ trụ là do đại linh hồn vũ trụ sanh ra, 
       Vì thế cội nguồn của bọt nước chính là bản thể của nước ,  bản thể của nước chỉ là một,  còn bản thể của bọt nước là hằng hà sa số, có thể nói là vô tận vô biên,
Như vậy tiểu linh hồn vũ trụ là ai ? 
Là chỉ cho tất cả linh hồn muôn loài vạn vật trong đó có linh hồn con người, 
Những thức tánh , linh thức , linh hồn con người hội nhập về bản thể , cũng có nghĩa là hội nhập về chân tánh chân giác vũ trụ,  bọt nước hội nhập về bản thể của nước,  đó là nói về phần nguồn cội linh hồn còn sau đây là nói về phần nguồn cội thể xác con người,
      Từ đại linh hồn khai hóa tối thượng tổ tiên , sau khi khai dựng tạo lập lên vũ trụ,  tam thiên đại thiên thế giới , 28 tần trời , 18 tần địa phủ , núi tu di,  thất sơn châu báu, bảy biển hương thủy,  biển khí nước mặn, bốn cõi trần gian,  nhật, nguyệt, tinh tú, thiên hà ngân hà, núi thiết vi,  địa luân, thủy luân, phong luân,  ba cõi vũ trụ , thiên đàng trần gian địa phủ,  rồi trải qua hơn năm tiểu kiếp, khai lập lên muôn loài vạn vật , côn trùng , thảo, mộc, rồi để cho chúng tiến hóa lên loài , bò sát, cầm, thú,  thiên địa tuần hoàn đi vào ổn định , hình thành ba cõi tâm linh , dục giới, sắc giới, vô sắc giới,
       Tổ tiên khai hóa thấy muôn loài vạn vật không thể tiến hóa lên làm chủ vũ trụ, 
       Bằng tốm thâu tiên thiên chơn dương tinh hoa toàn hư không vũ trụ hiện thân ra ĐỨC CHA TRỜI,  tức là đức long hoa cửu huyền ,  hay còn gọi là lạc long quân,  tổ tiên khai hóa lại tiếp tục tốm thâu tiên thiên chơn âm tinh hoa toàn hư không vũ trụ hiện thân ra ĐỨC MẸ TRỜI,  tức là TIÊN CƠ ĐỊA MẪU,  hay còn gọi là mẹ âu cơ, 
      CHA TRỜI, MẸ TRỜI, bay xuống dãy núi long hoa chốn trần gian  sanh con đẻ cái ,  sanh ra 100 ông bà tổ đầu tiên của nhân loại con người,  hai mươi người con
Da trắng, hai mươi người con da đen, hai mươi người con da chàm, hai mươi người con da vàng, hai mươi người con da đỏ,  cọng lại thành 100 người con 50 nam 50 nữ,  một trăm người con nầy khi chưa ra đời đều nằm chung trong bọc trứng âu cơ,  GỌI LÀ ĐỒNG BÀO,
      Vì thế tất cả nhân loại anh em từ xưa cho đến tới ngày nay,  luôn luôn nói lên tình anh em nghĩa đồng bào,  vì thế phật , thánh, tiên, thần , chúa, dù ở trên trời,  hay đã lâm phàm xuống chốn trần gian,  dù ở thời nào , cũng khuyên nhân nhân loại xóa bỏ hận thù,  vì tất cả nhân loại đều là anh em , đều là con cháu nhà trời,
      Chỉ vì lạc mất cội nguồn nên khôn nhận ra nhau đấy thôi,
      Nay văn hóa cội nguồn đã xuất hiện,  phật , thánh , tiên, thần, chúa, phải có bổn phận và trách nhiệm,  hướng dẩn nhân loại trở về cội nguồn,  tiến tới thế giới đại đồng , đưa nhân loại về cõi trời tránh tai kiếp hủy diệt tuần hoàn lặp lại cuối tiểu kiếp thứ chín,
( xem kinh sau thời hậu đế sẽ nói rõ hơn )
                             *          *          *
PHẦN 2,
GIÁC MÊ KINH,

      Trần gian là chốn trường thi
Là nơi cõi tạm luyện tu linh hồn
      Ngộ rồi siêu thoát về trời
Nào đâu phải chốn muôn đời bình yên
      Sanh già  bệnh tử liên miên
Xoay vần tan hợp não phiền lắm thay

    Cõi trần gian tai bay họa gởi
    Nào chiến tranh binh lửa chẳng yên
        Thiên tai tàn phá kinh thiên
Lắm điều cơ cực biết bao nhọc nhằn

     ở cõi trời đất vàng đất ngọc
     nào báu châu xinh đẹp lạ thường
         lầu đài cung điện kim cương
pha lê , mã não, trân châu, xà cừ
     các tần trời sang giàu bậc nhất
     chốn trần gian chẳng sánh mảy lông
          thiên đàng hạnh phúc vô biên
trần gian biển khổ đảo điên họa cùng

      bồng lai cảnh giới thiên đàng
sống lâu trẻ mãi não phiền đều không
      đâu như trần thế trần gian
chia lìa khốn khổ  tử sanh luân hồi

     chốn trần gian muôn ngàn khốn khổ
     cõi thiên đàng sống mãi an vui
         trần gian bệnh tật ốm đau
thiên đàng tự tại sống lâu an lành

     nay đã được làm người trần thế
     lại gặp thời văn hóa tái sanh
         muôn đời vạn kiếp gặp may
chỉ cần tu học đổi thay cuộc đời
     thành tiên, thành phật, sáng ngời
thành thần , thành chúa , còn gì vui hơn
      về trời sống mãi bình yên
tự do tự tại, muốn chi cũng thành
      nay đã được phước lành như vậy
      không lo tu tiến đến phật tiên
         chỉ lo vui thú trần gian
thiên đàng mất lối , hết mong về trời
      uổng công sanh kiếp làm người
vì mê phải chịu cuộc đời trầm luân
      lạc đường vào chốn ác gian
muôn nghìn vạn kiếp hết còn siêu sanh
      phải nên thức tỉnh cho nhanh
trở về nguồn cội trổ nhành hương thơm
      mười điều thiện pháp làm duyên
sáng, trưa, chiều, tối , phải siêng tu hành

      một là đối với con người
không nên sát hại , cứu đời khốn nguy
      hai là truyền bá kinh luân
cho người hiểu rõ đường lên thiên đàng
      ba là ác bỏ thiện làm
trở về nguồn cội thực hành từ bi
      bốn là không được dệt thêu
hại người gieo nghiệp biết bao tội tình
      năm là gieo oán hận thù
đáo đầu trả quả biết ngày nào xong
      sáu là không được thọc đâm
làm cho nghiệp  ác lỗi lầm càng cao
      bảy là trộm cướp nên xa
ác lai ác báo hết mong yên  bình
      tám là không được tham tàn
hại dân khuấy chúng lầm than khốn cùng
      chín là phản hại cội nguồn
hết mong trở lại kiếp người,  trầm luân
       mười là không được vong ơn
hiếu trung , nhân nghĩa, luôn luôn đáp đền
      mười điều tu luyện trọn đời
phước cao đức rộng thánh thần là đây
      đường lành mãi đắp cùng xây
trở thành phật , chúa, hồn bay về trời

       kinh luân là thầy con người
khai tâm mở trí thoát đời trầm luân
       kinh luân là thuốc trường sanh
uống vào bất tử sống ngang đất trời
       kinh luân là đạo , là đường
xuyên suốt cõi trời , địa phủ, trần gian
       đưa người qua khỏi sông mê
bên kia bờ giác trở về tiên ban
       trường đời cõi tạm trần gian
khổ nhiều vui ít sớm nên về trời
       phật , tiên , thánh, chúa , trên đời
chỉ cần tu học chẳng tìm đâu xa
       nếu  như có người thiện nam
hay là thiện nữ luận bàn kính tin
      người nầy sẽ được tổ tiên
khai thông trí hệ vô biên tột cùng
      huống chi đọc tụng thuộc lòng
giảng giải truyền đạt cho người khác nghe
      người nầy muôn kiếp về sau
đứng đầu đại chúng sang giàu kể chi
      lựa là biên chép ấn in        
cầu chi đặng nấy , siêu sanh cõi trời
      ông bà cha mẹ nhiều đời
thoát vòng đọa lạc vãn hồi siêu sanh
      huống chi tu học ngày đêm
thông minh trí tuệ ít ai sánh bằng
            *           *           *
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai
( lạy )
Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy )
                                 *            *             *
PHẦN 3
Đời mạc khí , phần đông con người lạc vào con đường ác đạo , lòng người dối trá , giả hình, không biết bao nhiêu là sự đóng tuồng thủ đoạn để lừa gạt, phần đông lòng người hiểm độc vô cùng,  chỉ biết chạy theo tiền tài danh lợi, dẩn đến vô cảm phần đông mất hết lương tri lương tâm,  không nghĩ gì đến sự giải thoát,   xem nhẹ đạo đức,  nên gây ra không biết bao nhiêu là tội ác tội lỗi,  con người là tiểu thiên vũ trụ, liên quan đến đại thiên vũ trụ, khi mà nhân loại con người chỉ biết hung ác, thời trời đất cũng bị tác động bởi ác tâm ác tánh, làm cho hung khí xông lên khắp trời đất ,
Khiến cho khí hóa âm dương thời tiết không được ổn định bình hòa , nên thường bị thiên tai rảy ra gây thảm họa cho con người,  chính con người là tác giả dẩn đến thiên tai đầy thảm họa,
       ở vào thời kỳ như vậy âm dương khí hóa không ổn định , quy luật tuần hoàn vì đó có phần không ổn định, bốn mùa tám tiết không rõ rệt ,
độc khí lại thường sanh ra , bệnh tật theo đó tàn hại con người, giai đoạn bể khổ trầm luân,
khổ về nghèo khổ,  khổ về chiến tranh, khổ về đàn áp, bóc lột, áp bức, khổ về thiên tai , khổ về ôn dịch,  khổ về bệnh tật, khổ về trộm cướp, khổ về sự lừa đảo, dối trá tàn độc, nhất là sự khổ về tham tàn bạo ác  độc tài độc trị, làm cho con người mất hết tự do chẳng khác gì sống trong lao tù,  bắt bớ trù dập , không tội làm cho có tội , cây ngay bị chặt trước, người sống có lương tâm thời được coi như là cái gai trong mắt nhổ đi,
cái khổ đau khổ hơn nữa là khổ nồi da nấu thịt,  đồng bào tàn sát lẩn nhau,  khổ về  cha con , chồng vợ, anh em, bà con thân tộc tàn hại lẩn nhau,  sự tàn hại ấy không biết hổ thẹn mà cho là vinh quang,  thời kỳ thiện triệt hạ ác lên ngôi, xão trá lên vương thẳng ngay tù tội , thời phải nói trần gian bể khổ không sai,  từ trộm cướp cá nhân tiến lên trộm cướp tập thể, cao hơn nữa là trộm cướp có chủ trương,  thời đại mạc pháp mạc khí  con người phải chịu nhiều sự thống khổ, oán chồng lên oán thù chồng lên thù, hại người , người hại cứ thế mà tàn sát lẩn nhau,  thời kỳ như thế tu hành hướng thiện là vô cùng khó,  luôn luôn bị cái ác trù dập không chỉ có vài ngày mà suốt cả đời, hàng mấy mươi năm,
*-     ở vào thời buổi khó khăn nầy chỉ cần tu được một ít phước lành dù bằng hạt cát hạt bụi, cũng coi như là hiếm có rồi vậy,  huống chi là thật tâm tu hành  thời những người đó là phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở thượng giới xuống trần , tận độ nhân loại anh em, dù làm được hay không làm được cũng được gọi là đại bồ tác rồi,
*-     huống chi là những người làm rường cột cho chánh
Pháp , giữ gìn văn hóa cội nguồn chính nghĩa, truyền bá kinh luân, tận độ thiên hạ nhân loại anh em,  nếu không phải phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ, chúa tổ, thời không thể làm nổi,
*-    nếu gặp được những bậc thiện nhân đại trí thức như thế , thời nên đảnh lễ ca ngợi tán thán , cúng dường, thời được phước báo, phước đức vô tận, dù chỉ bằng hạt cát hạt bụi cũng đặng lợi ích không thể nghĩ bàn, những người nầy muôn ức kiếp về sau phần lớn đều được siêu sanh về trời có đủ thần thông tự tại vui chơi, thân hình xinh đẹp lạ thường hào quang rực rỡ , tưởng ăn có ăn tưởng mặt có mặc , muốn gì có nấy tất cả đều theo ý muốn hiện ra,
*-    nếu như có người thiện nam hay là thiện nữ ngay trong thời buổi ác trược nầy, mà tìm về với cội với nguồn đến với đấng cha ông đấng khai tạo lập lên vũ trụ,  dù chỉ cần lễ lạy một lần , hoặc hai ba lần, thời tội ác tiêu tan hết thảy đặng phước báo vô tận,  vì ba đấng tối cao vũ trụ quyền năng vô hạn quyền lực vô biên , không có việc gì mà ba đấng tối cao làm không được,  linh hay không linh đều ở lòng tin của mỗi con người, niềm tin lòng tin đức tin là quyết định tất cả,
        Trong thời đại cái ác lên ngôi cái thiện bị dập tắc , chỗ khó tu mà tu được mới thật là hi hữu hiếm có , ở vào thời đại cái ác hưng thịnh , chỉ cần hành thiện tu hành một ngày ở trần gian , hơn một năm hành thiện tu hành ở thiên đàng,  chỗ khó tu mà tu được, chỗ khó hành thiện mà hành thiện được,  nên mới gọi là hi hữu  , chỉ cần làm một việc thiện cũng đặng phước báo vô tận vô biên,  ở chỗ ác mà không hành ác không nhiễm ác đây mới là chuyện lạ , khác gì hoa sen gần bùn mà
Chẳng hôi tanh mùi bùn,  ngay ở chỗ tranh danh đoạt lợi, mà lòng không nhiễm tranh danh đoạt lợi, đây không phải là chuyện lạ sao những người ấy quả thật trí đức vô tận vô biện phước đức không thể nghĩ bàn,
*-     ở ngay chỗ tham tàn bạo ác nhất là những người có quyền có chức có thế có lực mà vẩn giữ được lương tri lương tâm thương dân yêu nước, vì dân vì nước không vì mình miễn sao dân được an vui thái bình thịnh vượng, đây mới quả thật là hi hữu khó thấy ở trên đời, nếu không phải phật tổ , thánh tổ, tiên tổ, thần tổ , chúa tổ, thì không thể nào làm nổi  có tấm lòng đại hùng ,đại bi , đại trí , đại đức như vậy,
       ở ngay chỗ dối trá, giả hình, mánh khóe , thủ đoạn, lừa gạt, đâm thọc , thiêu diệt , ác khẩu,  lăn lóc trong vũng bùn tanh hôi nhơ nhớp , độc ác , kiêu căng ngạo mạn, tham lam vô độ chai lì trong tội lỗi,
        mà lòng không nhiễm theo , ngược lại vì đồng bào vì nhân loại , luôn đem đến những lợi ích chân thật, vì dân giàu nước mạnh , vì công bằng dân chủ văn minh , mưu cầu hạnh phúc cho toàn nhân loại , hướng nhân loại đi theo con đường chính nghĩa, tôn trọng nhân quyền , tôn trọng công bằng bình đẳng,  những người như vậy không phải phật tổ , thánh tổ , tiên tổ, thần tổ, thời còn ai,  những người ấy đã có hoa sen báu trong tâm của họ , vì sao lại nói như vậy vì chỗ ác mà tâm không nhiễm ác,  lại còn sanh ra muôn tánh thiện , cứ mỗi tánh thiện là mỗi hoa sen báu,  vì có vô lượng tánh thiện nên có vô lượng hoa sen báu nơi tâm ý của những bậc hi hữu nầy,

      chính họ là những phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ, chúa tổ, vì một đại  nhân duyên sanh xuống chốn trầngian,  khi thị văn hóa cội nguồn thiên luật vũ trụ thiên ý cha trời cho nhân loại hội nhập cội nguồn trở thành chánh đẳng chánh giác, nếu gặp được những người như thế phải nên cúng dường lễ  bái ca ngợi tán thán công đức , dù chỉ một lời cũng đặng phước báo vô tận vô biên, khi mãn thân phàm trần hồn liền được siêu sanh lên thượng giới,
*-     huống chi có người tự cống hiến đời mình làm việc cho trời , cho di chí của ông cha,
Lại có công lấp đi con đường ác,  tận độ nhân loại anh em đi theo con đường chính nghĩa trở về với cội với nguồn, siêu sanh lên các tần trời , lên ngôi chánh đẳng chánh giác,
        Những bậc tối cao như vậy  không thể nào bàn luận cho được , có trí huệ oai linh vô biên vô tận, những bậc tối cao nầy không nên luận bàn là ai , mà chỉ nên tôn kính vì thấy những người đó như đã thấy trời,
      Nếu như có người thiện nam hay người thiện nữ nào, mà gặp được những người như vậy thời coi như mình đã tu luyện vô lượng ức kiếp nay mới có nhân duyên gặp đặng như vậy,  nên ca ngợi tán thán công đức thành tâm lễ bái cúng dường , hoặc là lễ lạy quy y ,  sẽ đặng phước báo vô tận không sao kể xiết ,  có thể nói chuyển họa thành phúc,  chuyển phàm lên thánh ngay, rút ngắn thời gian trải qua hàng triệu hàng vạn đại kiếp tiến hóa tu hành , không bao lâu tiến hóa lên ngôi chánh đẳng chánh giác,
       Những bậc tối cao như vậy một là hiện thân của đức cha trời,  hai là hiện tối cao của phật tổ , thánh tổ, tiên tổ, thần tổ , chúa tổ,  chỉ cần ca ngợi , tán thán công đức , cúng dường, thời con cái , cháu chắt , nhiều đời
Đều được thành đạt hiển vinh, sang giàu uy danh khắp cõi,  cho đến trăm nghìn ức kiếp cũng không nói hết phước báo nầy,
         Có người thiện nam hay người thiện nữ nào có lòng đọc tụng kinh nhân luân , hoặc ca ngợi kinh nhân luân, dù chỉ là một câu một chữ,  thời cũng đặng phước đức vô cùng vô tận,  huống chi là đọc tụng giảng giải cho người khác nghe,  thời đặng vào quả phật , quả tiên, quả thánh, quả chúa,  ông bà cha mẹ nhiều đời cũng đặng hưởng phước, thoát khỏi địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh,  sanh lại làm người , huống chi là biên chép ấn in không những được siêu sanh về cõi trời,  mà con cháu nhiều đời giàu sang vinh hoa phú quí, cha trời mẹ trời luôn luôn phù hộ, che chở tai qua nạn khỏi,
                            *           *           *

PHẦN 4 ,
KINH NHÂN LUÂN,

      Làm người ở chốn trần gian
Khổ nhiều vui ít sớm nên tu hành
      Phật, tiên, thánh, chúa, thánh thần
Chỉ cần tu luyện chẳng tìm đâu xa

      Nhân luân ở cõi người ta
Làm người ai cũng trải qua một lần
      Nhỏ thời học đạo làm con
Giữ gìn lễ phép chu toàn nết na
      Trên thời nghe mẹ nghe cha
Nghe anh nghe chị cùng là chú cô

       Lớn lên giữ lấy đạo anh
Hay là đạo chị thuộc lòng đừng quên
       Luôn là gương mẫu sớm hôm
Tiếp lời cha mẹ truyền sang em lành
       Bản thân chăm chỉ học hành
Luyện tu đức tính nên người mai sau
       Trưởng thành làm mẹ làm cha
Làm cô, làm chú , cùng là bề trên

     Đạo người tất phải nghiêm minh
Trắng, đen, tỏ rõ  hợp tình tổ tông
     Làm cho gia đạo đặng an
Dưới trên hòa thuận họ hàng an vui
     Trải qua năm tháng trần gian
Bóng câu cửa sổ ,chuyển  sang xế chiều
     Tóc đầu đã bạc về già
Trở thành ông nội cũng là bề trên
      Đường trần sắp hết ra đi
Hàng trang chửng bị mang theo về trời
      Thiện lành gốp nhặt cho nhiều
Lòng vàng sáng chóa bao điều thiện tâm
      Từ bi hỹ xả rộng dung
Quá khứ không nghĩ vị lại chẳng màng
      Nhất tâm tỉnh tọa đạo tràng
Dứt đường địa ngục thoát vòng tử sanh
      Tuổi già nào có bao lâu
Tuổi già như ngọn đèn dầu sắp khô

      Bao nhiêu của cải trần gian
Chết rồi bỏ lại thiên đàng ra đi
      Trắng tay rồi lại trắng tay
Mới hay vật chất mang theo được nào
      Xác thân trả lại đất nầy
Thần hồn siêu đọa tự mình liệu lo
      Phật , tiên , thánh, chúa đâu xa
Chỉ cần hành thiện tự tâm đắc thành
      Hành trang chửng bị lên đường
Không ngoài thiện tánh bạc vàng nào hơn

       Kinh nầy vốn thật sâu xa
Làm cho trí huệ phước duyên tăng lần
      Nhiệm mầu linh hiển vô cùng
Chỉ cần tụng niệm tội liền tiêu bay
      Một năm tu luyện trở lên
Thiên đàng cực lạc có tên bản vàng
      Cháu con phú quí sang giàu
Ông bà cha mẹ nhiều đời siêu thăng
      Huống chi biên chép ấn in
Lưu truyền hậu thế biết bao phước lành
      Người nầy thường mãi ở trời
Thần thông trí huệ ít người sanh hơn
                     *           *           *
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai
( lạy )
Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy )
Nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,
Nam mô cứu khổ cứu nạn
Thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,
Nam mô cứu khổ cứu nạn ,
Địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần , địa la chúa,
Thiên la địa la cứu khổ cứu nạn , linh linh ứng hóa, thân ly nạn , nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần , thân ly nạn , nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần,  thân ly nạn , nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,
                          *            *            *
PHẦN 5,
Hành thiện được lợi gì ?
Đáp:    nói đến cái lợi thời không có gì lợi hơn hành thiện, không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được,
Đây chỉ tốm tắc vài ý chính,
Như chúng ta đã biết , con người có hai phần , phần hồn và phần xác,  phần xác liên quan đến sự giàu sang, phần hồn liên quan đến văn hóa đạo đức,
Những người tu thiện hành thiện có lợi cho cả hai mặt , thể xác và sự giàu sang,  linh hồn và đạo quả, siêu thoát về trời thành phật, thánh, tiên, thần chúa, sống mãi trên cõi vĩnh hằng, tự tại an vui hạnh phúc, ( xem long hoa thiên tạng, long hoa pháp tạng sẽ nói rõ hơn )
       Những người làm lành hành thiện , thời được sống lâu, ít bệnh ít tật,  gia đình ấm êm hòa thuận,
Phật, thánh, tiên, thần , chúa ủng hộ,  tai họa tránh xa phước lộc thường đem đến,  được mọi người kính trọng,
Con cháu hiển vinh thành đạt, ông bà cha mẹ siêu thăng thiên giới, kinh doanh làm ăn buôn bán đều được thuận lợi, thông minh trí tuệ sáng suốt,  lời nói được nhiều người nghe, người dữ kẻ ác độc khó hại được,  muốn gì
Thường được như ý, gặp nhiều bạn tốt,  không bị các tai ương,  muôn vạn kiếp tới thường ở bậc tôn quí, thân tướng xinh đẹp,  nếu hướng về cội nguồn thời thường làm vua làm chúa đứng đầu đại chúng,
      Nói tóm lại hành thiện không có cái lợi nào hơn, có thể cái lợi không thể luận bàn cho hết được,
      Chỉ một kiếp theo con đường chính nghĩa hành thiện , mà muôn vạn kiếp sau hưởng phước báo vô tận vô biên,  thành phật, thánh, tiên, thần chúa, an vui tự tại ở mãi trên trời, thời còn cái lợi nào hơn,
                         *           *           *
Sau đây là nói lên một ít kinh nhân quả báo ứng , khi con người chỉ biết chạy theo dục vọng tạo ra,

PHẦN 6,
KINH báo ỨNG,
Muốn biết ác gian có hại gì
Phải nên tìm hiểu ở kinh thi
Nhơn luân quả báo đều ghi rõ
Họa phúc thăng trầm có khó chi

Luật nhân quả trước sau, sau trước
Gieo giống gì gặt nấy có sai
Trồng lúa gặt lúa xưa nay
Gieo ác gặt ác ác vây khốn cùng
Nơi vũ trụ một nền thiên luật
Đạo huyền cơ chuyển vận không sai
Ác thời đọa xuống âm ti
Thiện thời nhẹ bước siêu lên thiên đàng
Vì hiểu rõ luật trời như thế
Phật , thánh, tiên , chọn đức làm đầu
ở trong vũ trụ một bầu
chánh, tà, hai nẻo vui , buồn, sai chi
thiện cùng ác do người mê ngộ
tạo nghiệp duyên chuyển vận thọ mang
gieo nhân kết quả rõ ràng
nhân nào quả nấy là điềm chẳng sai
tạo nghiệp ác tương lai thọ khổ
đọa linh hồn địa phủ khó ra
chịu nhiều quả báo gớm ghê
gươm đâm , đao chém đứt lìa tan thây
nơi ngục lửa hải hùng la ré
ngục âm phong lạnh nứt thịt da
đớn đau khủng khiếp rên la
chết đi sống lại khó qua đọa đày
nơi trần thế hung tàn bạo ác
cậy thế quyền tàn sát dân lành
thiên cơ vận hóa linh hồn
chết đi sa đọa chín tần địa lao
hồn linh đói khác biết bao
quỉ yêu xé xác ôi nào khiếp kinh
nơi địa phủ hồn linh đày đọa
đủ cự hình thảm họa triền miên
chừng nào hết nghiệp ác gian
mới mong thoát khỏi thảm thê ngục hình

tiếng la khóc hãi hùng dậy khắp
nổi kinh hoàng thịt khét lửa nung
mới hay địa ngục khiếp kinh
sa chân làm ác hết mong phản hồi
nơi trần thế xem thường hành thiện
cứ tham tàn bày biện  ác gian
nào hay địa phủ kề bên
mất thân hồn đọa âm ti mấy tần
nơi trần thế dối lừa hại chúng
xuống âm ti hôi thuối vô cùng
quỉ ngục kéo  lưỡi ra cày
máu tuôn đau đớn ghê thay
chết đi sống lại biết bao nghìn lần
nơi trần thế hại người tàn độc
xuống âm ti muôn vạn cực hình
giáo đâm gươm chém trùng trùng
linh hồn nát vụn nát nhừ như tương
nơi trần thế hại dân khuấy chúng
miệng độc xà hại chết người ngay
chết đi đọa xuống âm ti
đọa đày khủng khiếp vô phương cứu cùng
nơi ngục lạnh hãi hùng đau đớn
lưỡi cứng đờ phồng tét thịt da
răm nứt xé nhỏ xé to
đớn đau khủng khiếp thét la hãi hùng
nơi trần thế giết người cướp của
làm cho người khốn khổ thương đau
chết đi hồn xuống âm ti
quỉ thần hành hạ moi tim nấu nhừ
vậy mới biết đất  trời thiên luật
hể hại người trời lại hại mình
chuyển xây thiên luật công minh
gieo ác gặt ác có gì hàm oan
nơi trần thế mưu gian hại nước
làm cho dân khốn đốn đói nghèo
sống trong đao búa ngục tù
sống trong áp bức khốn cùng đau thương
gieo đại ác tội cao như núi
luật trời kia chuyển hóa đọa đày
lâm chung hồn xuống địa đàng
thọ hình quả báo những gì gớm ghê
lụi, đâm, quay, nướng, lột da
moi gan , móc ruột , rút gân , nấu dầu
quết, giã, xay, xét, băm nhừ
búa, rìu, dao, rựt, đồng thời bửa , đâm
quen hồn cho rắn nuốt ăn
rừng đao núi lửa cũng quăn liện vào

lạc cội nguồn sa vào ác đạo
tâm gian tà làm hại nước non
ỷ quyền ỷ chức hại dân
lâm chung hồn đọa mấy tần địa lao
quỉ dữ cùng với ngựa trâu
hành hình rồi lại nấu dầu không tha

làm con hại mẹ hại cha
đây là tội lớn phải sa ngục tù
đọa vào hỏa ngục hành hình
nghìn muôn ức kiếp biết đời nào ra

làm người phản hại nước non
hồn lìa khỏi xác hồn sa ngục tù
chìm trong bể ngục đen sì
làm mồi cho rắn nuốt thời thịt xương

làm người hủy bán tổ tiên
bất nhân, bất hiếu, truyền miên đọa đày
tan xương nát thịt đứt lìa
đọa vào ngạ quỉ cùng là súc sanh
muôn đời vạn kiếp khổ thân
hết mong trở lại đầu thai làm người
đệ tử hảm hại thầy mình
chết đi phải chịu hành hình gớm ghê
đói khác nào có được ăn
đớn đau tra tấn rút gân nấu dầu
chết đi sống lại ức ngàn
ăn đồng uống sắt cháy thời ruột gan
lại thêm chim sắt mổ ăn
đớn đau khủng khiếp ruột gan chẳng còn
địa ngục khiếp vía kinh hoàng
phải nên hành thiện dứt đường đọa sa
ác tâm phải xuống âm ti
thiện tâm thì được sanh lên thiên đàng
trước gian sau lại thiện lành
cũng thành chánh quả hết vào âm ti
trước ác sau lại ăn năng
không sa địa ngục siêu sanh về trời
chỉ cần bỏ ác đi rồi
tâm hồn nhẹ bổng cuộc đời thênh thang
siêu đọa đều bởi do tâm
gieo gì gặt nấy chẳng tầm đâu xa
gieo ác địa ngục phải sa
thiện lành thì được sanh lên thiên đàng
thiện lành không phải một ngày
phải luôn diệt ác đến giờ quy tiên

kinh nầy mầu nhiệm vô biên
chỉ cần đọc tụng tội tiêu ức ngàn
nếu như đọc tụng thuộc lòng
coi như thoát khỏi ngục hình từ đây
nếu như có người thiện nam
hay là thiện nữ luận bàn giảng ra
cho người hiểu rõ suốt thông
thời đặng phước báo vô biên kể gì
nhơn luân kinh giáo chủ trì
muôn nghìn ức kiếp thường làm chúa vua
nếu ai gặp được kinh đây
phát tâm cúng thí hoặc nầy ấn in
hồi hướng công đức về trên
cầu cho cha mẹ , cháu con yên bình
cầu cho gia đạo thuận hòa
cầu cho đắc lợi đắc tài giàu sang
cha trời địa mẫu ban ơn
hiển linh như ý muốn chi cũng thành
ứng linh ở tại lòng mình
hể tin là có muôn đời chẳng sai
               *         *         *
Chúng con là những người ăn năng sám hối , nguyện cầu tổ tiên, cha trời địa mẫu,  hộ trì hộ độ cho toàn tất cả pháp giới cháu con,  nhân loại anh em , sớm dứt nghiệp duyên ác căn tội lỗi , căn lành tăng trưởng , hướng về cội nguồn, hội ngộ chân tâm chân tánh, siêu sanh thiên giới , an vui tự tại,
Không còn sa đọa nơi tam đồ khổ , địa ngục ngạ quỉ súc sanh,  đồng thành chánh đẳng chánh giác,

NAM MÔ, A MEN,
Nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,
Nam mô cứu khổ cứu nạn
Thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,
Nam mô cứu khổ cứu nạn
Địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  linh linh ứng hóa , thân ly nạn , nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,
Thân ly nạn , nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,
Thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,
Ly bà ly bà đế , cầu ha cầu ha đế , đa ra ni đế , ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế , chơn lăng càng đế, ta bà ha,
( lạy 3 lạy bái bốn bái)
                            *            *             *
PHẦN 7,
Những người muốn vào hàng phật tổ , thánh tổ, tiên tổ, thần tổ, chúa tổ,  thời phải phát đại nguyện, tận độ nhân loại anh em,  dìu dắt nhân loại anh em trở về cội nguồn,  đi theo con đường văn hóa cội nguồn, thiên luật vũ trụ, thiên ý cha trời, chủ nghĩa đại đồng,  mở con đường sáng , lấp con đường tối, đưa nhân loại trở về thiên đàng cực lạc, thoát tam đồ khổ địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh,
       Nhân loại con người là do CHA TRỜI , MẸ TRỜI sanh ra , lưu truyền mãi đến tận bây giờ,  đã trải qua hơn bốn tiểu kiếp,
      ở vào thời kỳ giữa tiểu kiếp , tức là ở cuối kiếp tăng
đầu kiếp giảm, khi ấy nhân loại con người tuổi thọ trung bình lên đến 8 muôn 4 nghìn tuổi,  tiên thiên chân khí đã hạ xuống làm thông suốt thiên đàng trần gian hạ giới,  muôn sanh linh vạn vật tuổi thọ rất cao,  nên người tiên thường xuống sanh sống với người trần,  có khi còn lấy nhau sanh con đẻ cái,  ở vào thời kỳ nầy người trần không khác gì người tiên , hầu hết người trần đều có thần thông , bay đi tự tại biến hóa như ý,
       cũng ở vào thời kỳ nầy , thời kỳ hưng thịnh thiên tiên chân khí , muôn loài cầm thú , bò sát , tuổi thọ rất cao,  có số tu luyện thành người , cũng đặng thần thông tự tại,  nhưng không được vào ngôi vị chánh tiên,  vì không phải là  con người , nòi giống tiên rồng , con cái cha trời mẹ trời ,  mà chỉ nhờ tu luyện pháp thuật thần thông biến hóa thành con người,
       chưa hiểu gì đạo lý nhân luân,  đạo làm người, phần đông thú , cầm, bò sát,  cây, cỏ , tu luyện thành người  trở thành yêu tinh quỉ dữ,  hung tàn bạo ác vô cùng,
       nói về yêu tinh quỉ dữ , thần thông pháp thuật không kém gì phật, thánh, tiên, thần, chúa,  nhưng không bao giờ trở thành, phật thánh tiên thần chúa được , mà chỉ tự xưng giả danh mà thôi,
       như vậy thành phật , thánh, tiên, thần, chúa,  không phải ở pháp thuật thần thông mà là giác ngộ hướng thiện, theo đạo luật nhân luân, hiếu nghĩa, sống theo thiên tánh tự nhiên lương tâm của mỗi con người, 
       yêu tinh quỉ dữ không bao giờ hiểu được đạo luật nhân luân, hiếu nghĩa, cũng như lương tâm của con người , nên chúng không bao giờ thành phật, thánh, tiên, thần , chúa , được,
       khi tuổi trung bình nhân loại con người đã hạxuống chỉ còn 30 nghìn tuổi , lúc bây giờ khí hóa thiên tiên đã biến mất, nên người phàm người tiên đã ngăn cách , cõi trần gian cõi thiên đàng ngăn cách nhau, nên người tiên không xuống cõi phàm trần nữa,
       ở vào thời kỳ nầy , con người trần tục mất hết thần thông, muốn có thần thông phải tu thiền luyện khí , tu dưỡng tánh mầu mới có thần thông nhưng thần thông chỉ ở mức độ bình thường, ở vào cảnh giới của địa tiên,  không phải ở cảnh giới thiên tiên,
*-    còn về muôn loài cầm, thú, bò sát, cây , cỏ,  muốn tu luyện thành người thời rất khó khăn,
       Vì có sự khác biệt sự sống giữa trần gian và cõi thiên đàng , nên người tiên không thể xuống sống nơi chốn trần tục được nữa,
       Muốn xuống chốn trần gian phải đầu thai vào bụng mẹ , đủ ngày đủ tháng mới được sanh ra làm người phàm tục, sống trong cõi phàm tục,  phải chịu nhiều sự ốm đau bệnh tật, già nua sanh tử,  không còn nhớ rõ tiền thân kiếp trước của mình,  chỉ khi nào tu thiền luyện khí đắc lục thông thời mới nhớ rõ lại tiền thân kiếp trước của chính mình,
*-     khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã hạ xuống chỉ còn 10 nghìn tuổi,  khí địa tiên chuyển hóa già cổi , chuyển sang giai đoạn mạc kiếp , giai đoạn u tối nặng nề, ở vào thời kỳ nầy âm khí thịnh hành , trược khí sanh ra độc khí làm cho con người khốn khổ về bệnh tật,  không những thế tâm tánh con người độc ác vô cùng, ( xem long hoa pháp tạng sau thời hậu đế sẽ nói rõ hơn )
        ở vào thời kỳ nầy  phật, thánh, tiên, thần , chúa,  đầu thai xuống chốn trần gian rất khó trở lại thiên đàng
vì sao lại nói như thế,  vì khi đầu thai vào bụng mẹ hấp thụ tinh cha huyết mẹ ô trược nên thần hồn u tối quên hết kiếp trước của mình,  khi mở mắt chào đời thời luôn sống trong nghịch cảnh, cái ác khắp cùng sống cùng với thời đại ác lâu ngày cũng phải nhiễm ác, nhân loại sống sao mình sống vậy , không thể sống ngược lại được, nên phật ,thánh , tiên , thần, chúa, đầu thai xuống chốn trần gia vào giai đoạn nầy , khó mong trở lại thiên đàng cực lạc,  nếu không nhờ thần lực của cha trời , mẹ trời , che chở hộ độ cho ,
       ở vào giai đoạn nầy người phàm tục phần đông là muôn loài cầm , thú, bò sát.  Hoặc những linh hồn ma , quỉ,  đầu thai làm người ,  nên xảy ra chiến tranh tàn khốc, con người không có lương tâm lương tri tàn bạo vô cùng,  ở vào giai đoạn mạc pháp nầy con người tu luyện đạt đến lục thông vô cùng khó khăn có khi hết cả đời cũng không đạt được,  cho nên không mấy ai hiểu rõ tiền thân kiếp trước của mình,
*-     khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã hạ xuống chỉ còn 100 tuổi, là thời kỳ đi lần đến giai đoạn cuối của thời hạ ngươn, hạ ngơn mạc kiếp tiến lần đến cho hết tiểu kiếp,
Nhân loại ở vào thời kỳ nầy tàn bạo vô cùng tàn sát nhau dữ dội,  những cảnh tranh giành thuộc địa,  chiếm hửu nô lệ, tranh giành nô lệ, thắng là vua thua là giặc, xem đi xét lại giặc với vua chẳng khác gì nhau,  lòng người vô cùng dối trá, giả hình, giả nhân giả nghĩa, giả đạo , giả đức, mưu mô xão quyệt , mánh khóe , thủ đoạn, lừa gạt, tham tàn bạo ác,  giết người không gớm tay, lòng dạ ác độc , kiêu căng , ngạo mạn, không coi trời vào đâu, chỉ cần có chút quyền lực thời xưng thần
Xưng thánh, thật ra thời lòng dạ độc ác mất hết nhân tính con người , mất hết lương tri lương tâm, trở thành con người vô cảm, chỉ biết thỏa mãn nhục dục , tham lam vô độ , chai lì trong tội lỗi,  mà thần, thánh, phật, tiên , cái nổi gì, chỉ là lừa dối nhân loại lừa dối bản thân mình mà thôi,
      ở vào thời kỳ nầy không những muôn loài cầm, thú , bò sát , ma , quỉ , đầu thai làm người,   mà còn có cả ác cầm, ác thú, ác sát,  ác quỉ , yêu tinh đầu thai làm người, bóng u minh bao trùm lấy nhân gian, 
     ở vào giai đoạn nầy phật, thánh, tiên, thần , chúa , xuống đầu thai chốn trần gian , nhiều vô số vô biên, vì nhân loại truyền bá chánh giáo theo thiên ý của đức cha trời,  nhờ thế nhân loại mới hướng thiện làm lành , trở về với cội với nguồn, siêu thoát về trời,  thoát khỏi địa ngục , ngạ quỉ , súc sanh,
*-    thiên đàng là nơi đất báu , vàng , bạc, trân châu, kim cương, pha lê , lưu ly, xà cừ,  chư thiên khai thác đất báu , xây dựng lên lầu đài cung điện, cung vàng điện ngọc, kỳ quan, bảo tháp, nhà của, phố xá, đền , chùa, đường sá, ao hồ , cây báu,  giàu có vô cùng,   lọng, tàn, bảo bối, vật dụng đồ dùng, trang trí nội thất , tất cả đều toàn bảy báu,  ánh sáng từ châu báu tỏa ra sáng ngời muôn màu vạn sắc trông đẹp mắt vô cùng,
Đường sá rộng lớn thông thương từ nơi nầy đến nơi kia,  cũng toàn bằng bảy chất báu,  cứ mỗi khúc đường đều có ao sen báu,  hoa sen báu,  lọng tàn rất đẹp mắt,  nước ao sen trong mát , hương sen thơm ngát không những làm cho con người không còn đói khác,  mà còn làm tăng thêm tuổi thọ,
      Nói về vô lượng ông bà tổ của nhân loại con người ở
Trên trời , đã thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,  thấy con cháu của mình ở chốn trần gian quá khổ , tai nạn truyền miên, về trời không được lại sa đọa xuống các tần địa phủ, nên phát đại bi tâm đầu thai xuống chốn trần gian,  tận độ con cháu,  hoặc dùng điển lực  chỉ điểm dạy bảo nhân loại cháu con,  hướng thiện làm lành trở về thiên đàng cực lạc,  hoặc hiện thân mách bảo,  tu mau kẻo trể  vì tiểu kiếp sắp hết , kiếp nạn hủy diệt sẽ ập tới , thiên địa tuần hoàn lập lại,  không còn bao nhiêu người sống sót , chuyển qua tiểu kiếp mới,  trở thành thỉ tổ thời hồng hoang,  nếu linh hồn vẩn còn mê muội thời sẽ bị sa đọa hết xuống các tần địa phủ, khốn khổ vô cùng,  ( xem long hoa pháp tạng sau thời hậu đế sẽ nói rõ hơn)
*-    chỉ có phật , thánh, tiên, thần, chúa, ở cấp cao,  khi đầu thai xuống chốn nhân gian, ở thời mạc kiếp mới không bị ác cảnh, vật dục trần gian xoay chuyển,  dù rằng quên hết kiếp trước của mình,  đó là nhờ căn thân tâm lực đại nguyện vậy, cũng như nương nhờ thần lực cha trời, mẹ trời,  nên dù ở chốn ô trược nhưng không nhiễm ô trược,  như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,  dù ở trong danh lợi nhưng không nhiễm bởi danh lợi, dù ở ngay chốn ác nhưng không nhiễm ác,  không xuôi theo dòng đời , mà đi ngược lại dòng đời , nên phải chịu nhiều khảo đảo của trần thế,
*-     phật , thánh, tiên , thần, chúa , trước,  phật thánh tiên thần chúa sau , cùng đi trên một con đường lành, lìa xa con đường ác,  nhất là thời kỳ mạc kiếp thời kỳ âm khí thịnh hành, nhân loại phần nhiều sa vào con đường ác đạo , độc tài độc trị, độc tâm độc tánh , độc khí tràn ngập khắp nơi , bệnh tật hoành hành, tham tàn
Bạo ác , dối trá, giả hình, biết bao là mánh khóe , thủ đoạn lừa gạt, lòng người hiểm độc vô cùng,  ác lên ngôi lên vương lên tước , chân thiện bị dập tắt,  thời kỳ như thế con người rất khó tu hành ,
Hễ tu hành được thời đắc đạo rất cao , có thể nói tu hành một ngày trần gian , bằng thiên đàng tu hành một năm,  ở cuối thời mạc khí thời bao giờ cũng có khí lành xuất hiện, chửng bị cho một thời đại mới,
       Hôm nay tuổi thọ nhân loại con người trung bình đã giảm xuống chỉ còn 60 tuổi,  yểu 40 tuổi, thọ 80 tuổi , đại thọ 100 tuổi,  và còn tiếp tục giảm xuống cho đến khi tuổi thọ trung bình con người chỉ còn 10 tuổi,  yểu 1 tuổi , thọ 20 tuổi,  thời thủy tai , động đất, mưa to gió lớn , sóng thần nổi lên , kéo dài hơn 1 nghìn năm,  lần lần hủy diệt hết muôn loài vạn vật trong đó có nhân loại con người ,  những người còn sống sót chuyển qua tiểu kiếp thứ 10,  trở thành thỉ tổ nguyên thỉ hồng hoang,  rồi cứ 100 năm tăng lên một tuổi ,  tăng mãi cho đến khi nhân loại con người trung bình tuổi thọ 8 muôn 4 nghìn tuổi, thời hết kiếp tăng,  rồi chuyển sang kiếp giảm,  cứ 100 năm giảm đi một tuổi , và giảm mãi cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình chỉ còn 10 tuổi thời hết kiếp giảm, rồi chuyển sang kiếp tăng , cứ như thế tuần hoàn lặp đi  lặp lại mãi hết tiểu nầy tới tiểu kiếp khác,  như hết ngày tới đêm , hết đêm tới ngày,  xuân hạ thu đông cứ lặp đi lặp lại hết năm nầy sang năm khác, như một quy luật tiến hóa tuần hoàn không có gì là mới mẻ cả,  vì thế phật , thánh, tiên, thần, chúa , luôn biết trước, huyền cơ chuyển hóa vũ trụ như vậy,  nên đầu thai xuống trần , cứu khổ nhân loại anh em về trời, tránh đi kiếp nạn tuần hoàn hủy diệt của vũ trụ, 
Lặp lại chuyển qua tiểu kiếp mới , tiểu kiếp thứ 10
*-     nói về kiếp giảm thuở mà nhân loại con người tuổi thọ đã hạ xuống trung bình chỉ còn 30 tuổi  thiên tai vô cùng khắc nghiệt, mưa to gió lớn , động đất dữ dội sóng thần hoành hành, hết năm nầy tới năm khác,  khiến cho thời tiết đảo lộn, mất mùa liên miên, lúa thóc rau quả gì cũng bị hư hỏng,  nhân loại con người bị đói suốt bảy năm khốn khổ vô cùng,  sau đó thời tiết tạm lắng yên trở lại, ổn định  tuần hoàn,  cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình giảm xuống chỉ còn 20 tuổi  lúc bấy giờ khắp năm châu bốn biển đều nổi lên cơn dịch bệnh tật,  kéo dài hơn cả năm , nguyên là do là bởi khí độc chuyển thành dịch bệnh,  do các ác nghiệp khí độc  dồn đến ,  sau đó thời trở lại bình thường,  cho đến khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình hạ xuống chỉ còn 10 tuổi ,  thời tai nạn đao binh xảy ra cùng khắp thế giới , giết hại lẩn nhau vô cùng tàn bạo khi ấy nhân loại con người hầu hết không còn lương tâm lương tri gì nữa, hể ai giết được nhiều người là lên lon lên chức,  cứ như thế mà tàn sát lẩn nhau,  thời cũng là lúc thiên cơ vận hóa tuần hoàn  hủy diệt muôn loài vạn vật trong đó có con người, thủy tai xuất hiện,  động đất ra đời, mưa to gió lớn, sóng thần kinh khiếp,  kéo dài suốt hơn 1 nghìn năm,  địa cuộc thay đổi , núi non biến mất,  nước dân tràn ngập hết thảy các lục địa, kết thúc tiểu kiếp thứ chín,  chuyển qua tiểu kiếp thứ 10,  nhân loại con người sống sót không còn được bao nhiêu, trở thành thỉ tổ , thời nguyên thỉ hồng hoang,
*-    thế kỉ 21  bắc đầu cho tiểu kiếp thứ 10 , cũng là giai đoạn tiến lần về cuối tiểu kiếp thứ 9,  những giai đoạn hết sức quan trọng cho sự giải thoát, siêu sanh về trời,
Văn hóa cội nguồn ra đời ,  soi sáng mãi đến tiểu kiếp thứ 14, thứ 15, trải qua hơn 80 triệu năm, 
Thời văn hóa liên hoa hải tạng ra đời,  lần lượt có 994  tổng giáo làm tổng bí thư cho tạo hóa ,  chuyển đại pháp luân theo văn hóa liên hoa hải tạng, ở tiểu kiếp thứ 15, 16, 17, 18, 19,  và cho đến tiểu kiếp thứ 20  cuối kiếp tăng đầu kiếp giảm, khi nhân loại con người tuổi thọ trung bình đã lên đến cực điểm  8 muôn 4 nghìn tuổi,  thời có vị tổng đà la ni bí thư của tạo hóa ra đời  số 1000 là  ĐỨC LÂU CHÍ ra đời ,  khi đức lâu chí nhập diệt là hết kiếp trụ, đến kiếp hoại,
ở kiếp hoại có 20 tiểu kiếp , mỗi tiểu khiếp là 16 triệu 8 trăm nghìn năm,  trải qua 3 trăm 36 triệu năm ở kiếp hoại không có tổng bí thư tổng đà la ni vũ trụ ra đời,  vì ở kiếp hoại con người ngu si tà kiến quá lớn , nên không có tổng bí thư tổng đà la ni tạo hóa ra đời,
*-     có thể nói văn hóa cội nguồn hàng mấy mươi triệu năm mới xuất hiện , và kéo dài hơn tám mươi triệu năm, năm tiểu kiếp,
Nếu bỏ lở một dịp may hiếm có nầy ,  mất thân người thời khó mà gặp được,  vì linh hồn mê muội ác nghiệp chuyển xây sa đọa,  luân hồi khắp nẻo , trải qua vô số kiếp ở địa ngục, ngạ quỉ , súc sanh,  còn đâu có dịp trở lại làm người,  mà gặp được văn hóa cội nguồn,
       Thật đáng thương thay cho những ai còn mê muội bỏ mất một cơ hội , để làm phật, thánh, tiên, thần, chúa,  làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên đàng cực lạc,  làm chủ vận mệnh của chính mình, làm chủ chân tâm chân tánh, lên ngôi chánh đẳng chánh giác,  tiết thay, uổng thay, đáng thương thay,  có văn hóa cội nguồn là có tất cả,  không có văn hóa cội nguồn là mất tất cả,  đọa lạc mãi
Trong luân hồi sanh tử,
        Nếu như có người thiện nam , hay người thiện nữ nào mà gặp được kinh nầy,  phát tâm hộ trì bảo hộ kinh luân , bảo vệ văn hóa cội nguồn ,  hoặc ra công biên chép ấn in, truyền bá cho người dù là một câu một chữ  thời cũng đặng công đức vô tận vô biên, 
Thiện nam tín nữ ấy , sẽ được tổ tiên, cha trời , địa mẫu,  phật, thánh, tiên, thần, chúa, khắp trong pháp giới hư không hộ trì hộ độ,  tai qua nạn khỏi , cầu chi đặng nấy, con cái , cháu chắt, nhiều đời vinh hiển,  ông bà nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu thăng về trời, hưởng phước,  chỉ có lòng tin , niềm tin , đức tin ,thời thấy rõ sự mầu nhiệm nầy,  vì kinh giáo chính là thiên ý của đức cha trời,  ứng linh không có gì bằng,
                        *           *           *
PHẦN 8,
KINH HIẾU NGHĨA

Vô lượng kiếp cha trời địa mẫu
Thường phóng quang cứu khổ hồn linh
Độ cháu con vô số vô biên
Đều chứng quả phật, tiên, thánh, chúa,
Công cha trời khắp trong trời đất
Chẳng ai hơn đệ nhất công lao
Lớn vô cùng vô tận biết bao
Dựng cơ nghiệp tam thiên vũ trụ
Chủ nhân ông quyền năng định đoạt
Đấng chủ trì thiên luật thưởng ban
Cho những người bồi đức lập công
Vì đại nghĩa vì dân vì nước
Vì anh em tiên rồng nòi giống
Giúp cho người tỉnh giấc tu hành
Giúp cho người trở lại đường lành
Về thế giới  thiên đàng cực lạc
Sống an vui cung vàng điện ngọc
Mãi vĩnh hằng tự tại tự do
Cõi nước trời vô số hà sa
Tùy công đức mà vui mà hưởng

Cõi trần gian huyền cơ biến chuyển
Đầy họa tai lắm cảnh truân chuyên
Ý cha trời chuyển vận huyền cơ
Nền văn hóa cha trời tiếp rước
Nghĩa đồng bào phật, tiên , thánh chúa
Khắp ta bà thế giới năm châu
Ban pháp lành từ cổ chí kim
Bao lời lẽ từ bi bác ái

Phật, thánh , tiên , phò trì chánh giáo
Đồng ra kinh cứu vớt cõi trần
Độ nhân sanh về với cội nguồn
Lập công lành với đấng trời cha
Lưu danh tiếng khắp cõi hà sa
Đức cha trời quyền năng trên hết
Chủ huyền cơ chuyển xây chuyển biến
Cùng thánh , thần, trấn khắp càn khôn
Đồng phóng quang hộ độ cháu con
Về thế giới an khương cực lạc

Nếu những ai trở về nguồn cội
Lạy cha trời thành kính một lòng
Theo văn hóa sám hối tội tình
Bao kiếp ác chẳng còn tiêu sạch
Hết họa tai an vui hưng thịnh
Mãi về sau ít bệnh ít đau
Đọc kinh đây thời hãy truyền mau
Phát tâm lành bồi công lập đức
Phật , thánh, tiên, ở trên thượng giới
Đồng phóng quang cứu vớt từng giờ
Tạo nhân hiền dứt khổ an lành  
Đạo hiếu nghĩa nay đà  thành tựu
Về tiên ban hội tụ điền viên

Trăm năm trong cõi người ta
Cũng như sương khói thoáng qua mất liền
Ra thân tu phước thờ trời
Kính tin phật, chúa, thánh, thần, chở che
Kinh đây vốn thật cao siêu
Chỉ cần đọc tụng mong chi cũng thành
Công đức không thể nghĩ bàn
Cầu chi đặng nấy chẳng lầm chẳng sai
Nếu như có người thiện nam
Hay là thiện  nữ luận bàn giảng ra
Cho người cùng hiểu cùng nghe
Thấm nhuần chân lý  trời cha dạy truyền
Người nầy sẽ được cha trời
Cùng là địa mẫu suốt đời chở che
Khai tâm trí huệ vô biên
Muôn nghìn ức kiếp chúa vua cõi trời
Con cháu muôn kiếp vạn đời
Hiển vinh , vinh hiển sang giàu kể chi
                     *           *          *
Chúng con là phật, thánh , tiên, thần , chúa,  nguyện
Cầu tổ tiên cha trời, địa mẫu,  hộ trì , hộ độ , cho toàn pháp giới cháu con,  nhân loại anh em,
Sớm dứt nghiệp duyên , ác căn tội lỗi , căn lành tăng trưởng , hướng về cội nguồn, hội ngộ chân tâm chân tánh,  siêu sanh thiên giới , an vui tự tại,  không còn sa đọa nơi tam đồ khổ , địa ngục , ngạ quỉ, súc sanh,  đồng thành chánh đẳng chánh giác,

NAM MÔ, A MEN ,
Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai
( lạy )
Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai ( lạy )
Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai
( lạy )
NAM MÔ, A MEN,
Nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,  nam mô cứu cứu nạn
Thiên la phật, thiên la thánh, thiên la tiên, thiên la thần, thiên la chúa,
Địa la phật, địa la thánh, địa la tiên, địa la thần, địa la chúa,  cứu khổ cứu nạn ứng hóa linh linh , thân ly nạn, nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần,  thân ly nạn , nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,  thân ly nạn , nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần,
( lạy 3 lạy bái bốn bái )

PHẦN 9

Việt nam văn hóa cội nguồn
Đơm hoa kết trái đổi màu xuân xanhÁnh mặt trời bừng lên tỏa sáng
Dạy hào hùng rợp bóng rồng tiên
Trời nam rực rỡ thiêng liêng
Gió xuân tràn ngập an vui thái bình
Nền văn hóa tràn đầy hạnh phúc
Lướt ngàn mây ung đúc ấm no
Việt nam khúc hát tự do
Con hồng cháu lạc đơm hoa chuyển mình
Bừng non nước tràn đầy hưng thịnh
Cảnh giàu sang tràn ngập văn minh
Việt nam rạng rỡ năm châu
Việt nam hội tụ một bầu anh linh
Nền văn hóa chuyển mình tỏa sáng
Định pháp mầu thiên ý trời cha
Mưa xuân gió thịnh nở hoa
Trời xuân nở rộ phụng bay rồng chầu
Lời vàng ngọc vạn tần mây báu
Ý diệu huyền rõ thấu huyền cơ
Việt nam muôn vạn bài thơ
Địa linh thánh địa bến bờ thoát siêu
Cửa trời rộng mở nơi đây
Đón người trần tục siêu bay về trời
Việt nam mãi mãi rạng ngời
Việt nam con lạc cháu hồng muôn năm,
                    *           *           *
                    Hết quyển 5
                 Xem tiếp quyển 6 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét