. . . . _ CON ĐƯỜNG VIỆT NAM ~ tranminhthang1145

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

_ CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

                          Văn Hóa đoàn kết
                                  CON

                     ĐƯỜNG

                       VIỆT

                        NAM

      Con Đường Truyền thống
            Anh Linh Dân Tộc

                      Quyển 1

                         2014

                            Lời nói đầu

Thưa các Bạn :
Bạn đã thấy con đường Việt Nam Chưa ?
Nếu thấy :   Bạn là người hạnh phúc nhất,  vì bạn đã thấy mùa xuân trên non sông Tổ Quốc đất nước Việt Nam. Một mùa xuân đầy hoa thơm và quả ngọt.
Nếu Bạn chưa thấy :
Thời trên tay bạn là La Bàn chỉ đường cho bạn tìm đến con đường Việt Nam.
Con đường Việt Nam không phải bây giờ mới có . Mà đã có từ lâu lắm , từ khi dựng nước Văn Lang đến bây giờ . Con đường mùa xuân rộng lớn đầy hoa thơm quả ngọt , con đường thắm nghĩa Đồng Bào đậm tình anh em, không hận thù và đầy lòng thương yêu đùm bọc chung sống cùng nhau trên con đường Việt Nam vinh quang Tổ Quốc .
Thưa các bạn :
Con đường Việt Nam có thể nói xa tận chân trời đối với những người xa rời Cội Nguồn . Nhưng lại rất gần đối với những người có tâm có đức  yêu Cội nhớ Nguồn thời ở ngay trước mắt .
Con đường Việt Nam :
Không phải là con đường đấu tranh giai cấp mạnh được yếu thua , thắng là Vua thua cho là giặc . Xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chỉ là một thứ .
Mà là con đường Văn Hóa Cội Nguồn:
Con đường không mạnh được yếu thua thắng là Vua thua cho là Giặc, con đường đoàn kết thắm nghĩa Đồng Bào đậm tình anh em . Đi trên còn đường Việt Nam, Độc Lập Tự Do, tôn trọng Quyền Con Người. Nhân Quyền, Công Bằng , Bình Đẳng Dân Chủ văn minh
Thưa các bạn :
Nguồn Cội của dân tộc Việt Nam là dân tộc Bách Việt Văn Lang .  Dân tộc đa sắc tộc , dân tộc hợp chủng tộc. Dân tộc có tới 100 lãnh chúa .
Nếu đêm so sánh thời không khác gì Nước mỹ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ .
Một dân tộc hợp chủng tộc, đa sắc tộc như thế nếu không lấy nền tản Quyền Con Người, Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do  đi vào cuộc sống thời lấy đâu ra sự tồn tại Độc Lập 2701 năm.  Có thể nói Nhà Nước Văn Lang, Dân Tộc Văn Lang không có thể chế độc tài độc trị mới có sự tồn tại lâu như vậy.
Chẳng hạn như  nước Hoa Kỳ dựa trên nền tản Quyền Con Người . Nhân Quyền Dân Chủ đi vào cuộc sống kéo dài sự Độc Lập cũng như sự hùng mạnh đã chứng minh điều đó .
Vì thế :   Con đường Việt Nam chính là con đường hợp chủng tộc , hợp chủng đa sắc tộc , như thời Quốc Tổ dựng nước Văn Lang . Con đường lấy Quyền Con Người làm nền tản . Những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho , những quyền bất khả xâm phạm. Nhân Quyền  Tự Do , Công Bằng , Bình Đẳng Dân Chủ văn minh.
Một đất nước Văn Minh giàu mạnh không thể tồn tại độc tài độc trị . Mà phải nhường cho Quyền Con Người Nhân Quyền Dân Chủ văn minh ra đời.  
                         *           *           *
       Hết phần mở đầu , mời các bạn xem tiếp
                  Con đường Việt Nam .

                              PHẦN 1


0 nhận xét:

Đăng nhận xét