. . . . --NHƠN LUÂN KINH Quyễn 2 ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

--NHƠN LUÂN KINH Quyễn 2

Quốc bảo chân kinh

NHƠN

LUÂN

KINH


                  THIÊN ẤN         THIÊN BÚT

                                   GÒ HỘI

                   ĐỨC PHỔ         QUẢNG NGÃI               

                                      1985

                                   QUYỂN 2
                                     

                                  PHẦN 1


                                                                           
                                                                       
  GỐC và NGỌN

Hỏi :      trong các tôn giáo , đạo giáo,  NHO, LÃO, THÍCH, CHÚA,  tôn giáo , đạo giáo nào là gốc ?

Đáp:      NHƠN ĐẠO, ĐẠO CON NGƯỜI, và  ĐẠO LÀM NGƯỜI, mới thật là cái gốc,
Vì sao lại nói thế,
Vì con người là tiểu thiên vũ trụ,
Có nghĩa là :  con người chính là vũ trụ được thu nhỏ, bao hàm cả VÔ VI, HỬU VI,
HỬU VI phần thể xác, VÔ VI phần linh hồn,
HỬU VI phần thể xác, gồm có tứ đại bốn thể,  ĐẤT, NƯỚC, GIÓ LỬA,   thể hơi- thể lỏng- thể chân hỏa- và thể đặc,
VÔ VI phần linh hồn,  gồm có ba,  LINH GIÁC, LINH THỨC, và THẦN LỰC,
Linh giác tự nhiên, chính là linh giác NHƯ LAI,  tánh như không, tướng không, thân không, ý không,
LINH THỨC như lai,  cái biết PHÂN BIỆT giác ngộ, mê muội đã thành lập,
THẦN LỰC như lai, được sanh ra là do sự ĐẠI ĐỊNH, bất động tự nhiên của LINH GIÁC  như lai, 
Và chính thần lực nầy, nuôi dưỡng LINH THỨC như lai, linh thức như lai do linh giác NHƯ LAI khởi sanh ra,  linh thức như lai cùng thần lực như lai  khai lập vũ trụ,  rồi tốm thâu tinh hoa vũ trụ  khai lập lên con người, TIỂU THIÊN VŨ TRỤ,
Hiểu cho hết VÔ VI-  HỬU VI,  tiểu thiên vũ trụ,  con người ,
Có nghĩa là hiểu rõ phần thể xác lẫn linh hồn con người
Tức là hiểu rõ  nguồn cội của ngũ đại,  lực đại, khí đại, nước đại, hỏa đại, địa đại,
Hiểu rõ chân tâm chân tánh, của linh giác, linh thức, hiểu rõ lương tâm của con người,  thời coi như hiểu rõ vũ trụ làm chủ vũ trụ,  làm chủ sanh tử,
Có thể nói :   chưa biết mình là ai , mà làm chủ thiên hạ đó là chuyện xa vời,
Chưa biết mình từ đâu đến,  mà đòi dẫn dắt thiên hạ đi
Đó là chuyện không nên làm,
*-      NHƠN ĐẠO là cái đạo tối cao , không thể luận bàn cho hết được,  dù cho cả trăm năm cũng luận bàn không hết, huống chi là một ngày hai ngày,
Con người là tiểu thiên vũ trụ, là tổng hợp tinh hoa của TẠO HÓA,
Muốn đạt đến cái gốc cũa vũ trụ , mà bỏ mất cái gốc của con người , cái đạo của con người , là đều không thể thành,
PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,  cũng từ con người mà ra,  con người giác ngộ hướng thiện mà thành,  con người hiểu rõ chân tâm chân tánh làm chủ lương tâm, thời gọi là PHẬT TỔ   con người hiểu rõ đạo luật chân tâm chân tánh làm chủ đạo luật lương tâm thời gọi là THÁNH TỔ, con người hiểu rõ nguồn cội không rời xa nguồn cội  thời gọi đó là TIÊN TỔ,  bảo vệ thiên luật vũ trụ , thiên ý CHA TRỜI, cũng chính là bảo vệ đạo luật lương tâm của mỗi con người thời gọi đó là THẦN TỔ,  có lòng thương người cứu vớt nhân loại anh em trở về với cội với nguồn thời gọi đó là CHÚA TỔ,  những người đạt đến cảnh giới trên thường là những bậc GIÁO CHỦ,
Như vậy các tôn giáo, đạo giáo cũng từ NHƠN ĐẠO
Đạo con người, đạo làm người mà ra,
Chỉ tại con người chạy theo danh từ,  phân biệt danh từ, lệ thộc danh từ,  mà cho đạo nầy hơn đạo kia, tôn giáo nầy hơn tôn giáo nọ,
Thật ra PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA,  cũng từ nhơn đạo mà ra, 
Ví như tòa nhà có nền móng,  không có nền móng thời tòa nhà sụp đổ , nền móng vững chắc của phật, thánh, tiên, thần, chúa, chính là nhơn đạo,
*-     như chúng ta cũng biết , linh hồn con người phần vô vi có ba phần,
Linh giác, linh thức, thuộc trí ,  thần lực, tinh lực, khí lực, nhị thể thân, 
Phần linh giác, linh thức , không tự nhận thức ra chính mình, thời gọi còn mê, linh giác , linh thức VÔ MINH,
Nhận thức hiểu rõ về mình gọi là giác ngộ , bổn lai diện mục ( minh tâm kiến tánh ) phật, thánh, tiên, thần, chúa,   làm chủ linh giác linh thức minh tâm kiến tánh của chính mình ( phật tổ, thánh tổ, tiên tổ, thần tổ , chúa tổ,
Những người còn mê , không tự giác ngộ hiểu biết về mình, không làm chủ được vận mệnh của chính mình,  không tự biết mình từ đâu đến , và phải trở về đâu, lạc cội lạc nguồn sa vào con đường ác, gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi,  luân hồi mãi mãi,
*-     đấng tối cao vũ trụ, khai hóa tối thượng TỔ TIÊN từ bản thể tối cao LINH GIÁC NHƯ LAI,  an trụ thật tướng, thật tánh, của chính mình, khai tạo ra thần lực vũ trụ,
Và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI nầy,  khởi động tạo ra vô lượng vô biên linh thức chuyển hóa
Thành thức tánh,  làm cho ngũ thể chuyển theo tạo hình tạo vật, khai lập lên vũ trụ,
Và cũng từ bản thể LINH GIÁC NHƯ LAI nầy, khởi dụng tạo ra vô lượng vô biên linh thức,  tốm thâu tinh hoa khí hóa chơn dương, chơn âm  vũ trụ  hiện thân ra CHA TRỜI , hiện thân ra ĐỊA MẪU,
Tức là tổ tiên khai hóa hiện thân ra con người,  một nam, một nữ, 
NAM CỐT CÁCH RỒNG,  NỮ CỐT CÁCH TIÊN,
Hay nói một cách khác CHÚA TỔ TIÊN NHƯ LAI  hiện thân là con người,  lưu truyền nòi giống con người
( xem kinh long hoa mật tạng sẽ nói rõ hơn)  
Con người là tiểu thiên tinh hoa vũ trụ,  vì thế làm chủ được con người là làm chủ của sự vạn năng,  làm chủ vũ trụ,
*-     đạo con người , và đạo làm người, là cái đạo vô cùng vô tận, tương ứng với cái đạo của tạo hóa, ứng dụng cùng khắp , con người, gia đình, xã hội, non sông tổ quốc,  tu thân , tề gia, trị quốc, luận bình thiên hạ,
*-    ở gia đình con người hiện ra cái đạo tề gia,  ở xã hội con người hiện ra cái đạo trị quốc,  ở giác ngộ con người hiện ra cái đạo cứu khổ , ban vui, luận bình thiên hạ,
*    đối với vợ thời người nam thể hiện ra cái đạo làm chồng,  đối với chồng thời người nữ thể hiện ra cái đạo làm vợ
*-    đối với con cái thời người chồng, người vợ thể hiện ra cái đạo làm cha làm mẹ,
*-    đối với cháu, chắt, chút, chít,  thể hiện ra cái đạo làm ông làm bà,
* -   đối với em  thể hiện ra cái đạo làm anh làm chị,
*-     đối với anh chị , thể  hiện ra cái đạo làm em,
*-     đối với thầy , thời  thể hiện ra cái đạo làm trò,
*-     đối với non sông tổ quốc, thời thể hiện cái đạo làm dân,  thể hiện cái đạo làm chủ,
*-     đối với chủ , thời thể hiện cái đạo làm tôi làm tớ,
Nói tốm lại : 
Cái đạo làm ĐẾ, làm VƯƠNG, làm VUA,  làm CHÚA, làm QUAN,  thời phải hết lòng vì xã hội, hết lòng vì dân, hết lòng vì non sông tổ quốc,
*-      đạo làm PHẬT làm THÁNH, làm TIÊN, làm THẦN , làm CHÚA,  thời phải hết lòng vì TRỜI, vì  THIÊN LUẬT,  vì nhân loại con người,  đêm lại sự công bằng bình đẳng,  bảo vệ quyền thiêng liêng mà TẠO HÓA đã ban tặng cho mỗi con người,  những quyền cơ bản , những quyền bất khả xâm phạm,
Quyền con người, quyền sống , quyền tự do, quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền hội hộp , quyền theo hoặc không theo, quyền tự nguyện, quyền lập hội , quyền tự chủ,  nói chung là 36 quyền chính 72 quyền phụ nhân quyền con người,
*-     hay ngược lại :  
Làm DẾ,  làm VƯƠNG, làm VUA,  làm CHÚA,  làm QUAN, mà coi dân như nô lệ,  coi dân như giai cấp phụng sự cho mình,  độc tài, độc trị,  tham lam tàn bạo, cửa quyền , sách nhiễu, vơ vét của công, đặt mình lên trên truyền thống ông cha,  lên trên non sông tổ quốc, thời phạm phải đại kỵ  của sự tổn đức, 
Đáng lý làm ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, QUAN, rất nhiều đời,  đằng nầy mới một đời mà đã lụn bại,
Như vậy :
Cái đạo con người , cái đạo làm người ,  tu thân , xử thế,
Thật là vô tận,  vì thế có nhơn đạo là PHẬT ĐẠO, THÁNH ĐẠO, TIÊN ĐẠO, THẦN ĐẠO, CHÚA ĐẠO, tự thành,  ĐẾ , VƯƠNG, VUA, CHÚA tự có,  
Sau đây là phần kinh tu thân xử thế ổn định gia đình,
                    *                 *                   *
GIA ĐẠO KINH
      Trong cuộc sống không gì bằng đạo
      Mất đạo rồi nhân loại ngữa nghiêng
           Làm người phải rõ nhơn luân
Anh em chồng vợ cha con thực hành
      Nhơn luân chánh giáo chơn truyền
      Gắng công tu học đặng thành thánh tâm

*-  đạo làm cha phải nghiêm minh
Giới luật , khuôn phép , luôn luôn làm đầu
      Ăn ở mực thước mọi điều
Làm gương soi sáng dắt dìu cháu con
      Sống theo đạo đức lương tâm
Sáng bừng chân lý , sáng lòng đức cha
      Tôn nghiêm trật tự sáng soi
Thái sơn như núi trước sau trọn lành
       Sống theo đạo luật thánh hiền
Giữ thân trong sạch lìa đường tà gian
       Truyền kinh dạy đạo cháu con
Khuyên răn, uốn nắn, nghĩa nhân ở đời

*-   cha có đạo con thời bắt chước
      Tập hiếu trung yêu nước yêu non
          Làm cha vô đạo không xong
Dễ bề sanh loạn ở trong gia đình

      Làm mẹ kế tục  ông bà
Sanh con đẻ cái giữ gìn tông môn
      Sanh con không dạy là sai
Lưu truyền nòi giống đi đôi đạo mầu
      Truyền cho con cháu mai sau
Những lời dạy bảo đạo mầu tổ tiên
      Vợ chồng làm được như trên
Cha trời , địa mẫu , ứng linh phước lành
      Công lao sánh tựa biển trời
Vào ngôi phật, chúa, thánh , thần, tiêu diêu

*-   làm con biết nghĩ , biết lo
Theo lời dạy bảo mẹ cha dạy truyền
      Làm con hiếu hạnh trước tiên
Thờ cha, kính mẹ, thuận hiền trước sau
      Ăn ở có nghĩa có nhân
Chăm lo học tập mai sau nên người
      Trước tiên học lễ ở đời
Sau là văn, võ, đức tài , hiếu , trung
       Chánh chân độ lượng rộng dung
Kính trên nhường dưới sớm hôm khiêm hòa
       Xa nơi cờ bạc, rượu chè
Gái trai lãng mạng đua đòi phí phung
      Tham lam, trộm cướp dứt đi
Cống cao ngạo mạn khó thì nên danh
     Tự cao, tự phụ, ác gian
Mong gì thành đạt  vẻ vang cuộc đời
      Khoan thai độ lượng khiêm nhường
Đuổi xua cho hết tánh tình sân si
      Rung đùi hách dịch tật hư
Tà dâm rối loạn , tông môn còn gì

      Bội ơn bạc nghĩa ở đời
Làm sao lập đặng danh thời thơm danh
      Làm con hiếu đạo nhớ luôn
 Đáp đền sanh, dạy, mẹ cha biển trời
      Muôn đạo lấy hiếu làm đầu
Hạnh cao như núi đức nào mà hơn
      Làm con đạo đức như trên
Làm cho cha mẹ  sớm hôm vừa lòng
      Cha mẹ đẹp dạ vui mừng
Xứng dòng dõi đạo con rồng cháu tiên
      Cha trời , địa mẫu , trên cao
Phật, tiên , thánh , chúa , khắp nào càn khôn
      Hộ trì hiếu nghĩa nhân luân
Làm cho sáng dạ thông minh đức tài
      Đạo con như vậy là thành
Danh thơm khắp chốn tiếng lành đồn xa

*-   muốn cho gia đạo bình an
Không gì hơn được nhân luân ở đời
      Chỉ có đạo nghĩa cao vời
Làm cho hạnh phúc gia đình ấm êm

*-   làm chồng đạo nghĩa nhớ ghi
Yêu thương đùm bọc chở che vợ hiền
      Thủy chung giữ trọn đời mình
Một chồng một vợ trọn lành yên vui
      Đường đời chồng vợ cùng đi
Vượt qua gian khổ đồng chia ngọt bùi
      Vượt qua biển khổ cảnh trần,
Vượt qua nghèo đói nghĩa tình biết bao
       Vượt qua bao cảnh gian lao
Nghĩa chồng tình vợ biết bao đậm đà
       Bể trần gian khổ đường đời
Đồng hành chồng vợ nương thời cùng nhau
       Vượt qua bể cả sông sâu
Đường dài thiên lý có nhau đồng hành
       Thân nữ vốn đã yếu mềm
Sanh con khó nhọc thân hình kém suy
       Bệnh tật đau ốm thường khi
Cuộc đời khổ sở  xiết chi khốn cùng
       Vậy nên trong đạo vợ chồng
Thương yêu hết mực  trọn phần thủy chung
       Sống theo nhân nghĩa sớm hôm
Đẹp nhân đẹp nghĩa còn hơn đẹp người
       Làm chồng như vậy là lành
Thánh , thần , là đó chẳng lầm chẳng sai
       chúa , tiên , cũng vậy xưa nay
làm tròn bổn phận , làm cha , làm chồng

*-   làm vợ tiết hạnh trọn đời
Kính chồng , chăm sóc , thuận lời đừng sai
      Thuận chồng thuận vợ lâu dài
Trọn đời hạnh phúc có sai bao giờ
       Yêu chồng vợ khéo tôn thờ
Cho chồng tỏa sáng cậy nhờ sớm hôm
       Làm vợ như vậy mới khôn
Làm cho hạnh phúc càng thêm đậm đà
      yêu chồng nào có thiệt thòi
Trọn đời dân hiến đức là hiền nhu
       Làm vợ như vậy mới cao
Trăm năm hạnh phúc có nào sai chi
       Tiếng thơm lan tỏa bay đi
Vợ chồng đạo nghĩa đề thi đã thành
      Về trời sống mãi an lành
Cháu con vinh hiển đời đời chẳng sai

*-   vợ cùng chồng yêu thương như vậy
      Làm tấm gương để lại về sau
           Cháu con lấy đó soi chung
Lâu đài hạnh phúc , vàng son cuộc đời

*-   vợ cùng chồng sáng ngời như vậy
      Thời gia đình họ tộc yên vui
       Làm chồng như ánh thái dương
       Làm vợ như ánh trăng rằm
Hiệp nhau soi sáng ở trong gia đình
      Để cho con cháu theo lần
Con đường đạo đức cha trời truyền ban
      Nhơn luân đạo nghĩa cao thâm
Tu hành phúc đến giàu sang vững bền

*-   làm anh nhớ chữ công bằng
Nhớ cùng một cội một dòng máu ra
      Chung cùng một mẹ một cha
Đã cùng một cội phải hòa nhịn nhau
      Làm anh phải nghĩ trước sau
Sống theo lẽ phải siêng trau đức lành
      Ruột rà chung một gia đình
Thương yêu đùm bọc thắm tình anh em
      Làm anh giới đức tinh nghiêm
ở ăn mực thước nói năng dạy bày
      gương mẫu đạo đức gia đình
soi đường chỉ lối dắt dìu các em
       một là không được tham lam
của ai xong nấy đừng mong làm gì
       hai là không được sân si
hận thù ganh ghét được gì khổ thân
       ba là không được dệt thêu
chuyện không nói có lắm điều diềm pha
       bốn là nạnh hẹ cạnh tranh
phân bì nầy nọ lựa phần thiệt hơn
       anh em như thể tay chân
tựa nương giúp đở xa gần xẻ chia
       năm là không được hơn thua
làm cho huynh đệ sớm trưa  tương tàn
       năm là không được làm càn
việc gì cũng phải rõ ràng phân minh
       làm anh như vậy mới cao
đạo anh trọn đạo biết bao đẹp lành
       trời ban hồng phúc nên người
mai sau ắt có võng dù , giàu sang

*-    làm em có nghĩa có nhân
Kính anh nhường chị dạ vân lựa lời
       Thuận anh thuận chị đạo trời
Làm càn ngang bướng cuộc đời ra chi
       Làm em nên nhường nhịn đi
Thuận hòa trên dưới có gì không vui
       Nhiều khi anh chị lỗi sai
Không nên đối đáp trả treo làm gì
       Một nhịn là chín sự lành
Mai sau gặt hái vạn nhành hoa thơm
       Giàu sang nào có sai chi
Cũng nhờ nhường nhịn mới nên danh vàng

*-    đạo làm em nhất thời hiện tại
       Khi lớn lên trở lại làm anh
           Làm thầy dạy đạo cứu dân
Làm cha , làm mẹ, làm ông làm bà
       Nhơn luân chuyển hóa không ngừng
Trải qua thứ tự từng phần thứ ngôi
       Làm người ai cũng như ai
Lượt lần ngôi vị trải qua một lần

*-    kinh nầy từ trẻ đến già
Thành tâm đọc tụng lượt qua một lần
       Họa tai tan biến chẳng còn
Huệ khai trí sáng học hành thông minh
       Huống chi biên chép ấn in
 Cháu con đều đặng nên danh rạng ngời
       Giàu sang muôn kiếp vạn đời
Biện tài vô ngại cõi trời tổ sư
              *         *         *
Chúng con :
là phật, thánh, tiên, thần chúa,
nguyện cầu ơn trên CHA TRỜI , ĐỊA MẪU, từ bi gia hộ cho toàn pháp giới cháu con , sớm dứt nghiệp ác , căn lành tăng trưởng,  trở về nguồn cội, lên ngôi chánh đẳng chánh giác,
*-     nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai, ( lạy )
*-     nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai, (lạy)
*-    nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai, ( lạy )
*-    chú giải trừ tai họa
Nam mô phật, nam mô thánh, nam mô tiên, nam mô thần, nam mô chúa,
Nam mô ứng hóa cửu huyền , cha trời , địa mẫu, linh linh ứng ứng chuyển họa thành phúc, giải trừ oán nghiệp,
Hai tay bắt ấn tý ngọ, miệng lâm râm hô biến biến biến

BÌNH LUẬN :
Dù cho ở thiên đàng , mà mất cái đạo con người và cái đạo làm người,  thời cũng bị sa đọa như thường,
       Làm cha làm mẹ , làm ông làm bà, mà không dạy con cái , cháu chắt, sống theo đạo đức,  thời cũng có tội,
Trời tuy gián phúc mà  cũng gián họa, thưởng cái công lưu truyền nòi giống, nhưng phạt cái tội không lưu truyền đạo đức cho con , cho cháu,
      Xã hội cũng vậy,  phát triển vật chất mà không đi đôi với văn minh tinh thần, thời đại họa sanh ra không sao tránh khỏi,
Xem thường cái đạo con người, và cái đạo làm người  tu nhân xử thế, thời kể như xã hội đó xây nhà không có nền móng,  càng xây lên cao thời càng sụp đổ,
*-     một khi con người nhận thức về đạo đức còn kém, trình độ dân trí còn thấp , mà bỏ mất văn hóa nhơn đạo thời xã hội đó không nói cũng biết , không khác gì xã hội rác rưỡi, không đạo đức dối trá, mầm họa của sự tai họa, Sống theo cái đạo con người, và cái đạo làm người , thời đã có cái gốc của phật, thánh, tiên, thần, chúa,  tất cả đạo giáo, tôn giáo, chính nghĩa, không ngoài cái đạo con
Người và cái đạo làm người, tu nhân xử thế,
*-     làm cha làm mẹ trong gia đình cần phải hiểu rõ nhơn đạo , có hiểu rõ nhơn đạo, mới làm sáng cái đức, của đạo làm cha làm mẹ,  tỏa sáng như mặt trời , mặt trăng, thời trong gia đình mới xóa ta đi sự u ám, sống có nề nếp, trật tự, trên dưới hòa thuận,
*-    làm chồng là trụ cột trong gia đình, trên một nền tản vững chải của người vợ, để cho con cái bám trụ, vượt lên, những tầm cao trong xã hội sau nầy,
*-    làm ĐẾ,  làm VƯƠNG, làm VUA,  làm CHÚA, mà nắm vững cái đạo làm người, trị quốc dạy dân,  làm cho xã hội non sông tổ quốc thái bình thịnh vượng, dân chúng yên vui,
Thời công đức của , ĐẾ, VƯƠNG, VUA, CHÚA, phải nói là không thể nghĩ bàn, thường hiện thân làm vua chuyển luân, trên tất cả đế, vương, vua, chúa, ngự trên châu báu, cõi trời , cõi người,

Phần thưa hỏi:
vì sao đức long hoa CHA TRỜI , còn gọi là cửu huyền THẤT TỔ, ?
ĐÁP :    chữ cửu là chín,  TỔ TIÊN , hiện thân ra con người CHA TRỜI , MẸ TRỜI , có chín khiếu,
Hai mắt,   hai tai,   hai mũi,   miệng,     lỗ tiểu,   lỗ tiện,
Chín khiếu thông thương khắp vũ trụ,
Còn chữ HUYỀN,  là nói đến thân người là tinh hoa vũ trụ thu nhỏ,  tiểu thiên vũ trụ,  không khác gì đại thiên vũ trụ,  con người là vật tối linh của trời đất HUYỀN
LINH,  như vậy hai chữ cửu huyền là có ý nghĩa như trên,
THẤT TỔ,  là nói đến CHA TRỜI CỬU HUYỀN  khai ra THẤT GIÁO,
1)   PHẬT GIÁO,   2)   THÁNH GIÁO,   3)  TIÊN GIÁO,    4)     CHÚA GIÁO,   5)     THẦN GIÁO,   6) NHƠN GIÁO,   7 )     THẦY GIÁO,
Bãy đại giáo nầy , CỬU HUYỀN CHA TRỜI,  sáng lập truyền xuống , nên gọi là THẤT TỔ,

TỔ TIÊN KHAI HÓA,  HIỆN THÂN RA CHA TRỜI,
CỬU HUYỀN THẤT TỔ ,
ĐẤNG CHA LÀNH  ĐỘC TÔN VÔ NHỊ, TỐI CAO VŨ TRỤ,
Ở PHẬT GIÁO có vô lượng PHẬT TỔ,
Ở THÁNH GIÁO có vô lượng THÁNH TỔ,
Ở TIÊN GIÁO  có vô lượng TIÊN TỔ,
Ở THẦN GIÁO có vô lượng THẦN TỔ,
Ở THIÊN GIÁO có vô lượng CHÚA TỔ,
Ở ĐỊA GIÁO  có vô lượng  ĐỊA TỔ,
Ở NHƠN GIÁO có vô lượng THẦY TỔ,

*-    tuy bảy giáo nhưng thật ra chỉ có một ông tổ đó là đức CHA TRỜI,  bảy nhánh chung cùng một cội,
Những điều cần chú ý,
Sự chuyển luân trong vũ trụ,  đến một thời điểm nào đó có đấng tối cao xuất hiện, thay thế cho cha trời , tổng đà la ni của tạo hóa,  tổng bí thư mật tạng vũ trụ, nói ra pháp đại đồng vũ trụ,  đấng tối cao ngài là đức hư không , không ở trong bảy giáo , nhưng không xa rời bảy giáo,  tùy thuận dân trí nhân loại mà chuyển pháp
Luân,
Đức long hoa cửu huyền cha trời sáng lập ra bảy giáo, trong tâm thức con cái của người, và dìu dắt con người đi đến thành công,  trở thành vô lượng PHẬT TỔ,  vô lượng THÁNH TỔ,  vô lượng TIÊN TỔ,  vô lượng THẦN TỔ,  vô lượng CHÚA TỔ, vô lượng ĐỊA TỔ,  vô lượng THẦY TỔ,   
*-    khi tất cả giáo trở về là một , hiệp vào chân tánh vũ trụ,  đại đồng,  thời tổng trì ĐÀ LA NI  , theo thiên ý  cha trời , chuyển đại pháp luân,  tận độ khắp ta bà thế giới, tam thiên đại thiên như số vi trần,
                     *                  *                   *

Phần 2  
KINH CỬU HUYỀN THẤT TỔ,

       Nơi vũ trụ tổ tiên hai hóa
       Đấng tối cao hiện tướng long hoa
           Độc tôn tối thượng như lai
Vận hành khai hóa đất trời càn khôn
       Đấng tối cao khai ra bảy giáo
       Khai lập ra tam giới hư không
            Lập thành vũ trụ tam thiên
Trần gian , địa phủ ,lập lên cõi trời
       Nào nhật, nguyệt , thiên hà tinh tú
       Nào tu di , bảy núi báu châu
            Thiết vi rộng lớn dường bao
Tam luân bao bọc khắp nào hạ thiên

       Đấng cửu huyền cha chung tất cả
       Đấng tối cao vận chuyển huyền cơ
            Đi vào sanh diệt, diệt sanh
Tuần hoàn tiến hóa ứng theo luật trời

      Đấng cửu huyền, công bằng  tạo hóa
      Đấng sanh thành nòi giống rồng tiên
           Khắp cùng nhân loại anh em
Đồng chung một bọc , cùng tên đồng bào

      Đấng thiêng liêng khắp cùng tạo hóa
      Thường hiển linh cứu vớt cháu con
           Hóa thân vô số vô biên
Huyền thông ẩn hiện , phật, tiên, thánh thần,
      Tùy phương tiện giản truyền chánh giáo
      Đạo nhơn luân  dìu dắt nhơn sanh
          Trở về nguồn cội cha ông
Thoát vòng sanh tử đại đồng tự do

      Đấng cửu huyền trời cha cao cả
      thân đại đồng một thể khắp cùng
          Không sanh không diệt thung dung
Không cấu không nhiễm vô cùng oai linh

     Thân trời cha hư không vô tận
     Thể vô vi trong sạch không không
          Chân tâm chân tánh chân như
Bao trùm hết thảy hư không đất trời

     Nền  thất giáo vốn là nhơn giáo
     Cũng từ đây chuyển hóa lập nên
          Nhơn luân đạo đạo vô biên
Con đường giải thoát  truy nguyên cội nguồn
      Cũng là cửa cuối cùng an nghĩ
      Khi bước vào cởi  bỏ hết ra
           Thân tâm rổng lặng tự nhiên
Hòa cùng vũ trụ bản nguyên đại đồng

      Nền nhơn giáo cội nguồn  thất giáo
      Đấng cửu huyền truyền bá xa xưa
          Lưu truyền cho đến ngày nay
Phật, tiên , thánh, chúa , có ra từ người

      Đức long hoa cửu huyền tiên tổ
      Đấng oai linh vận chuyển hư không
          Vận hành xoay chuyển tam thiên
Đi vào ổn định hiệp theo luật trời

     Cũng vì cứu con người thoát hiểm
     Đạo chơn truyền phát triển nhơn luân
          Mặt trời văn hóa tối cao
Đại đồng chũ nghĩa ra vào tự do

     Đức cha trời long hoa tiên tổ
     Từ vô vi vận chuyển hửu vi
          Dưỡng nuôi sự sống khắp nơi
Côn trùng, thảo, mộc, đất trời sanh linh

      Đức cửu huyền cha chung hết thảy
      Quyền tối cao cai quản hồn linh
           Quỉ, ,thần, chúa, phật, thánh, tiên
Đều là con cái cửu huyền xưa nay

      Đức cửu huyền pháp thân trong sạch
     Thể vô vi cùng tận hư không
           Tạo ra cam lộ thiên tiên
Dưỡng nuôi hết thảy hồn linh vạn loài
     Đức cửu huyền cha trời vũ trụ
     Đấng tối cao bất diệt thường còn
         hòa trong tâm thức cháu con
hộ trì huệ mạng bảo tồn linh căn

     dùng quyền phép khai thông chơn lý
     đạo và đời một gốc tồn sanh
          đại đồng cuộc sống tự nhiên
ngôi nhà vũ trụ vô biên tột cùng

     đức trời cha cửu huyền tiên tổ
     dụng pháp thân trì giữ âm dương
          để cho vạn vật khởi sanh
khắp đầy lúc nhúc của  muôn vạn loài

      vận thần lực di trì vũ trụ
      tạo điện năng hội tụ chuyển luân
          làm cho nhật nguyệt sáng soi
tuần hoàn động chuyển lập lên ngày giờ

     rồi từ đó bốn mùa hiện rõ
     tháng cùng năm theo đó hình thành
          quá khứ hiện tại lai sanh
tuần hoàn tiến hóa hình thành hợp tan

     máy tạo hóa siêu nhiên tột bực
     đủ thành phần tổng hợp diệu kỳ
         cha trời điều khiển chủ trì
đi vào thiên luật hiệp thời ý thiên

      nền chánh giáo lưu truyền xuống thế
      để cho người giải thoát hồn linh
           lìa xa tội lỗi ác gian
siêu sanh thiên giới thiên đàng tự do
      nhân đã tốt hết lo họa tới
      đạo đã gần thất giáo tự thông
           trở về nguồn cội cha ông
lên ngôi chánh giác thoát vòng trầm luân

     thuở xa xưa cha trời địa mẫu
     truyền nhơn luân dạy bảo cháu con
          làm cho cuộc sống yên vui
gia đình, họ tộc , nước non thuận hòa
    
     pháp đã sanh luật đành phải có
     muốn bình yên phải rõ đường đi
         đó là nguồn cội nguyên y
cội nền nhơn giáo đỉnh thi đạo trời

     đạo nhơn luân sáng ngời vô tận
     luật thiên chân biến hiện trả vay
         ở trong tâm thức xưa nay
dì trì sanh tử đọa đày thoát siêu

     nền luật giáo ẩn tàng nhơn giáo
     có đạo rồi tiết tháo đứng đi
          đối nhân xữ thế uy nghi
khiêm hòa nhân nghĩa lễ nghi song hành
     gốc nhơn giáo thuận hòa chủ yếu
     đức cho thông mới tới võ văn
          đó là đức trí siêu nhiên
chủ trì cuộc sống làm nên nghiệp trời

      lòng giác ngộ không gì sánh kiệp
      ngọc báu châu vàng bạc nào bằng
          dù cho ức vạn sang giàu
cũng không sánh được đạo người nhân luân

      bản linh giác xưa nay bất tử
      thường ác gian nên phải đọa đày
           nếu như giác ngộ thiện lành
phật , tiên, thánh , chúa, đắc thành lạ chi
     
      từ kim cổ  loài người , sau trước
      đạo làm người vẩn thế xưa nay
            nhơn luân đạo pháp cao thâm
con  đường hạnh phúc rạng danh con người
      đạo nhân luân cội nguồn bình đẳng
      thể dung hòa một thể trước sau
           cho nên đối đãi  với nhau
dĩ hòa vi quí trước sau giữ gìn
     đức cửu huyền truyền ban nhơn giáo
     để cho người xử  thế tu thân
          gia đình , xã hội , nước non
bình yên hạnh phúc giàu sang, sang giàu
      thuận thiên ý di trì nhơn  giáo
      phật , thánh, tiên, thần, chúa, là đây
            một gốc nhiều nhánh nên cây
chung cùng một cội trổ đầy sum sê
                             *
       Kinh nầy vốn thật sâu xa
Nếu mà gặp đặng thật là hữu duyên
       Đã là con cháu rồng tiên
Phải nên kính lễ , kính tin trọn phần
       Muốn làm vua chúa cõi trời
Đi trì nhơn đạo luận bàn truyền ra
       Nếu như có người phát tâm
In ấn  bố thí , chép biên truyền đời
       Làm cho nhân loại con người
Sống thời hạnh phúc chết thời thoát siêu
       Người nầy sẽ được tổ tiên
Ban cho phước lộc ức muôn vạn đời
      Thần thông, trí huệ, sang giàu
Ít ai sánh kịp  thiên đàng mãi vui
      Kinh nầy đọc tụng dài lâu
Kẻ hầu người hạ không sao kể cùng
      Huống chi giảng giải cho người
Cầu chi đặng nấy họa gì cũng tiêu
      Người nầy muôn kiếp về sau
Hiện thân thánh chúa đứng đầu nhiều ban
      Nhân dân trong nước bình an
Thái bình an lạc nước non sang giàu
         *                  *                *     
Chúng con là phật, thánh, tiên , thần , chúa,  thành tâm kính bái, tổ tiên,  cửu huyền, nguyện cầu , khắp cùng pháp giới , vạn vật , sanh linh, đồng ngộ chân tâm,   đồng sanh thiên giới, đồng thành chánh đẳng chánh giác,  không còn sanh tử, an vui tự tại,
*-     nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai, ( lạy )
*-   nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như
( lạy )
BÌNH LUẬN:
cây có cội , nươc có nguồn,  dù người tu tiên, người xuất gia,  hay người tại gia,
cũng chỉ là con cháu cửu huyền cha trời,  thật ra đạo đời cũng chỉ là một gốc,
*-    người tu tiên,  người xuất gia,  tứ đại giai không , ra khỏi sự ràng buột,  thất tình- lục dục, 
Thân, tâm, khỏe mạnh cường tráng,  tinh , khí , thần, sung mãn,  tu luyện dễ đạt thần thông, pháp thuật cao siêu , an vui tự tại,
*-     người ở tại gia khó tu hành hơn xuất gia, thân thể kém suy , phiền não lại nhiều,
Nhưng tu hành được , thời đạt đạo quả rất cao, trí huệ vô biên, công đức vô tận, xuất gia , hay tu tiên , khó mà theo kịp,
        Người tu ở tại gia, phải chịu sự tôi luyện trong lò lửa dữ ở đời, sự tôi luyện ấy , càng làm cho ý chí mạnh mẻ , càng tôi càng sáng, càng luyện càng cao,  như sen gần bùn mà chẳng hôi tanh nhiễm bùn, tỏa hương ngào ngạc,
*-    nhất là vua quan , lại càng khó tu hơn nữa, chỉ cần làm một điều thiện cũng đã thấy khó , nói gì đến chuyện làm lành , lành dữ, tu thân,  tu tâm, tu nhân,
Vương quan, vua, chúa, mà tu hành được , thời phải nói những người ấy là, phật, thánh, tiên, thần, chúa, xuống trần đầu thai làm vương, quan, vua, chúa,   cứu vớt nhân loại anh em, đồng bào thiên hạ,  các ngài là vua , chúa , các tần trời, đứng đầu chư thiên,
*-     hoa sen không có chỗ cao nơi khô ráo sạch sẽ, mà
Thường mọc nơi ẩm ước, bùn lầy, nhơ nhớp,
        Xuất gia, tại gia, tu tiên, phát tâm tận độ , muôn loài vạn vật, nhân loại anh em, thời như nhau, vì tất cả đã đạt đến cảnh giới đại thừa, đại nguyện,
       Sống vì người, không phải sống vì mình,  sự sống mà đời đạo dung hòa làm một,  đẹp đời cũng chính là tốt đạo, hay ngược lại , đẹp đạo cũng chính là tốt đời,
*-     đỉnh cao của đạo nhân luân, là đạt đến cảnh giới tối cao của cội nguồn, có nghĩa là đạt đến chân tâm chân tánh vũ trụ, vượt khỏi thiện ác,  văn tự , ngôn từ, bình đẳng,  
                           *                  *                  *
PHẦN 3:
con người mất đạo con người , mất đạo làm người,  thời không còn là con người nữa,  đã biến thành yêu tinh quỉ dữ, vô cùng dối trá, bịa chuyện lừa người, quỉ quyệt vô cùng, sống theo mánh khóe, thủ đoạn, độc ác  tàn bạo, dữ tợn, lúc nào lúc nào cũng muốn ăn nuốt đồng loại , giết người , cướp của, không kể gì đến anh, em , chồng , vợ , cha , con ,
cuộc sống kiêu căng, ngạo mạn, xem nhân loại anh em không ra gì, xem dân chúng như nô lệ, chỉ biết mình, chỉ biết thỏa mãn nhục dục, lòng tham lam vô độ không biết đâu là bờ bến, không kể gì đến luân thường đạo lý,
linh hồn đã biến thành linh hồn quỉ dữ , nên chai lì trong tội ác, cứ mãi lún sâu vào con đường tội ác,
       và hậu quả là phải đọa xuống các tần địa phủ, chịu không biết bao nhiêu là cực hình khốn khổ,
*-     người có đạo nhơn luân, như người mê đã thức tỉnh, tiếng chuông đạo đức lương tâm  đã thúc dục họ làm không biết bao là điều lành,
Con người trở về cội nguồn như đi trong ánh sáng,
được cha trời mẹ trời luôn luôn che chở,  nhờ thế mà tai họa, tội lỗi tiêu tan, mau thành , phật , thánh, tiên, thần, chúa , bước những bước chân thánh thiện,  khi nhân luân đã hiện hửu trong tâm thức của con người, thời lòng người như có mặt trời chân lý soi sáng,
Bóng tối dần dần tan biến, tánh ma quỉ không còn chỗ ẩn núp, hạnh phúc bản thân , gia đình, xã hội, bước trên con đường , độc lập , tự do, công bằng bình đẳng, nhân quyền văn minh, ấm no hạnh phúc,

          CỘI NỀN KINH:
          Xem thường nhơn đạo khổ biết bao
          Nền móng trống không đổ lật nhào
          Gia đình , xã hội , thêm rối rấm
          Rối ben trên dưới khổ làm sao

          Tu thân xử thế nền nhơn giáo
          Trong ngoài êm thắm sáng dường bao
          Gia đình xã hội yên bề thế
          Đường lành nhơn giáo ngút trời cao
                           *        *        *
          Phật, tiên, thánh, chúa, chẳng đâu xa
          Gốc tại nhơn luân đạo một tòa
          Tu  tâm xử thế đời tươi  sáng
          Phật, tiên, thánh, chúa , trổ hương hoa

          Xưa nay nhơn đạo nền cội gốc
          Bến bờ  chánh giác có đâu xa
          Nhơn luân biến chuyển cùng trời đất
          Đạo đời là một phước hà sa
                      *         *        *
     
 Mất nhân  đạo như cây mất gốc
       Thời còn chi cuộc sống an lành
           Quỉ xơi , yêu nuốt , ma rình
Làm cho khốn khổ đọa đày tử sanh 

       Nền nhân đạo thiên thanh rực rỡ
       Đạo nhân luân xuân nở đầy hoa
            Gia đình , xã hội , âu ca
Nở nhành hạnh phúc , giàu  sang yên bình
                      *        *        *
Những kẻ sa chân vào con đường ác đạo ,họ vô cùng sợ chết, nhưng không một ai tránh khỏi,  cái chết sẽ đến với họ , không sớm thì muộn mà thôi,
Để an ủi sự sợ hãi, họ cho rằng chết là hết,  chỉ có nghĩ chết là hết , họ mới bớt sợ hãi, vì họ đã quá nhiều gây ra tội ác,  Nhưng sự thật vẩn là sự thật,  chết không bao giờ là hết, mà chuyển số kiếp mình qua số kiếp khác,  đổi xác như người thay áo,  cởi bỏ lớp áo nầy mặc vào lớp áo khác,
Vì thế kiếp sau có tốt hơn kiếp trước hay không,  là do chính mình gieo nhân thiện , ác ,  hiện tại, để rồi nhận lấy kết quả trong tương lai mà thôi,  
Đọa xuống địa phủ , hay siêu lên thiên đàng, tái sanh trở lại làm người , hay đọa vào súc sanh cầm thú, tùy ở con người có đạo hay vô đạo,  có đức hay vô đức, có nhân có nghĩa hay bất nhân bất nghĩa,
       Đối với những người có đạo nhân luân, thời sự chết đối với họ chỉ là niềm vui, vì trong tâm họ đã chứa đầy những châu báu, công đức, giác ngộ, và đạo pháp,  vì chính những thứ nầy linh hồn sẽ mang theo,  còn sự giàu sang bằng vật chất, cũng sự nghiệp dù to lớn đến
Đâu , sự nghiệp vua chúa chẳng hạng,  cung vàng điện ngọc , cũng phải bỏ lại tất cả,  hai bàn tay trắng, của trần trả lại cho trần,
      Chết là bỏ đời nầy qua đời sau, bỏ trần gian mà trở về thiên đàng,  nếu hành ác thời phải xuống các tần địa phủ,
       Đối với những người đi theo văn hóa cội nguồn , chết là giải thoát, rời khỏi biển trần khốn khổ,  trở về quê hương thiên đàng cực lạc, sống trên các cõi châu báu, ( xem kinh long hoa thiên tạng. long hoa pháp tạng sẽ nói rõ hơn )

PHẦN 4:
Chân tâm , chân tánh, không có tà hay chánh, mà do thức tâm thức tánh , mê ngộ , thiện ác , sanh ra,  tức tâm thức tánh , là cái gốc của muôn sự họa phúc,
Thức tâm thức tánh giác ngộ đạo luật,  thời hiển thánh,  an trụ chân tâm chân tánh thời thánh tổ, thức tâm thức tánh từ bi hỹ xả thời làm phật, an trụ chân tâm chân tánh thành phật tổ,  thức tâm thức tánh thanh tỉnh tự nhiên, thành tiên,  an trụ không không chân tâm chân tánh, thành tiên tổ,  thức tâm thức tánh chứa phúc chứa đức, là thần an  trụ chân tâm chân tánh , thần tổ, thức tâm thức tánh cứu vớt nhân loại , là chúa, hội ngộ chân tâm chân tánh thành chúa tổ,
      Tâm thức tánh thức ác thì thành quỉ, tâm thức tánh thức gian dối thì thành ly my vọng lượng, quỉ đói,   tâm thức tánh thức tham tàn bạo ác thời đọa sa địa ngục, thức tâm thức tánh hiền thời được sanh lên cõi trời,  vì không ngộ được chân tâm chân tánh, nên chân tâm chân tánh không làm chủ được chính mình,  nên gọi là
Tâm tánh VÔ MINH,
*-    như vậy ác hay thiện, là do chân tâm chân tánh tạo ra thức tâm, thức tánh ác hay thiện mê hay ngộ mà nhận lấy quả siêu hay đọa, khổ hay vui,
Sau đây là TÀ, Ý,  THỨC TÂM, TÀ Ý THỨCTÁNH, DO CHÂN TÂM CHÂN TÁNH MÊ MUỘI VÔ MINH TẠO RA,

TÀ GIÁO KINH

      Lòng tà , bất chính, dèm pha
Bội ơn , bất nghĩa, nào là quên ơn
      Hại người , trộm, cướp, dối, gian
Dệt thêu, lừa đảo, lại còn , thọc đâm
      Kiêu căng, cao ngạo, tự tôn
Tham lam, ích kỷ, ghen , hờn , ghét, ganh
      Nghi ngờ , tự ái, ngược , ngang
Đổi lòng, thay dạ, hiểm sâu, bạo tàn
      Vô lễ , gây sự , dọa, hù
Ngông cuồng, khoác lác, đặc điều hại dân
      Bất tín, phản bội ơn trên
Gạt lường, bỏn xẻn, kiệt keo, hung sùng
      Mưu mô quỉ quyệt, hại người
Lật dọng, hủy bán, so bì , hơn thua
      Không liêm, chẳng chính, a dua
Ác khẩu, oán hận, chanh chua, so bì
      Bất hiếu , trừng trợn, bất hòa
Hại dân , khuấy chúng, hiếp hà , lăng nhăng
      Coi trời chỉ bằng nắp vung
Tránh sao cho khỏi thiên công phản hồi
      Phước tiêu họa tới kinh người
Quay đầu tu hướng thiện để rồi thoát siêu

       Áp bức đàn áp mà chi
Giết người cướp của còn gì thiện lương
       Trộm , cướp , tội ác , ai thương
ỷ quyền, ỷ thế, càng thêm tội tình
       hành hung , bắt bớ, hại người
chỉ vì trái ý , chẳng cần đúng sai
       âm hiểm, độc ác,  khảo tra
việc làm mờ ám khó qua nạn trời
       bạc ác, bất nhân , hại người
bạo tàn, bạo ngược, phản thầy , hại cha
      bắt chẹt , làm khó, người dân
hung sùng , ác sát, hết mong lộc trời
      bội ơn, bất nghĩa, ở đời
khó mòng êm thấm khó thời rạng danh
      bất tín cầu nguyện không linh
chê bai, châm biếm, càng thêm tội nhiều
       bịp bợm , xảo trá, dối lừa
lợi mình mà hại bao người tốt sao
       bóc lột, vơ vét , của dân
làm giàu bất chính , dễ đâu vững bền
      bốp nghẹt trù dập nhân quyền
làm cho cuộc sống đọa đày gian nan
      bỏn xẻn, nhỏ mọn, kiệt keo
bòn rút , bất chính, biết bao tội cùng
       bớt xén , ăn bớt, của công
làm cho  xã hội mọt sâu nghèo cùng
       hà hiếp, cưởng bức, ác ôn
cấu xé, sát phạt, vùi chôn cuộc đời
       cậy quyền , ỷ thế, làm trời
còn gì đạo đức cuộc đời bẩn nhơ
       châm biếm , giễu cợt bề trên
tự mình rước họa khó nên cửa nhà
       chế nhạo những bật nhơn hiền
tránh sao cho khỏi lỵ phiền bản thân
       đâm thọc , gây hấn , xung quanh
cực đoan, cuồng tín, làm cho đói nghèo
       dâm ô, cuồng loạn , khinh người
chê bai , đàm tiếu, ganh hờn, ghét ghen
       đe dọa , đè bẹp , bất nhân
ôi thôi tội ác mấy tần trời xa
       đay nghiến , hổn ẩu , ba hoa
ngông cuồng , khoác lác , dèm pha , hung sùng
       đố kị,  moi móc đủ điều
mong gì có được yên bình dài lâu
       đổ thừa , vu oan, câu mâu
tham lam, bòn rút, kiệt keo, hại ngầm
       ôi thôi tội ác ngập đầu
tránh sao nhân quả đọa đày ức muôn
       độc tài còn tệ  hại hơn
làm cho cuộc sống nước non khốn cùng
       cuộc sống xin cho rút bòn
nhỏ nhen đố kị còn gì tự do
       độc tài mấy thuở ấm no
cuộc đời quản thúc còn đâu nhân quyền
       hạch sách bắt bẻ làm tiền
khủng bố bắt bớ khốn cùng biết bao
       ác gieo như núi như non
tránh so cho khỏi khốn nàn lụn suy
       lương tri vứt mất lương tri
hồn sa địa phủ còn chi hồn người
      ngụy tạo , che đậy , đóng tuồng
đánh lừa, phỉnh gạt, khó mòng dài lâu
      cơ nghiệp sụp đổ tiêu tan
bởi do độc trị anh em độc tài
       quấy nhiễu hạch sách dân lành
làm cho cuộc sống đói nghèo xác xơ
       tội ác luôn mãi nhởn nhơ
hoành hành làm hại bến bờ  nước non
       tội ác luôn mãi cứ gieo
để rồi gặt hái bao điều họa tai
       thiên đàng mất lối đi lên
địa phủ rộng lối vùi chôn cuộc đời
       tham lam tàn bạo làm gì
hồn sa địa phủ hết còn yên thân
       vơ vét , bóc lột, của dân
giàu sang bất chính thánh thần chẳng ưa
       thói hư tật xấu xưa nay
mấy ai thoát khỏi nạn tai bao giờ
       tước đoạt cướp lấy của người
giàu không trong sạch để rồi tán tiêu
       ương hèn đối với ngoại xâm
hành hung dân chúng lỗi lầm biết bao
       vu oan , giá họa, ác trao
hại người trời hại biết bao khốn cùng
       hung hăng ỷ thế cậy quyền
tránh đâu cho khỏi luật trời chuyển xây
       giàu nghèo như trở bàn tay
lợi danh bổng chốc khói mây chẳng còn
       ác gieo ác gặt thình lình
nhân nào quả nấy còn gì để sai
       quay đầu giải thoát xưa nay
về trời thành phật, chúa , tiên, thánh, thần
       chọn đường đến cảnh sang giàu
con đường văn hóa có thời sai chi
       con đường chính nghĩa tự do
công bằng bình đẳng lên đò giàu sang
       nhân quyền cuộc sống thênh thang
theo nền văn hiến mọi đàng êm xuôi
       tà chánh đều ở nơi tâm
trong hai chọn một phải nên lọc lừa
       nhân quyền sự sống sang giàu
độc tài sự sống đói nghèo khổ thân
       thiên đàng địa phủ hai bên
tự mình chọn lấy chớ nên hững hờ
       tai họa thường đến bất ngờ
phải nên biết trước , xếp bày liệu lo
       thiện lành trời đãi trời cho
ác tâm ác tánh xuống đò trầm luân
       tà tâm biến hiện yêu tinh
hồn sa địa phủ hết mong làm người
       loại bỏ ác tánh đi rồi
lo gì chẳng đặng về trời an vui
       lập đời thánh đức thiện lương
trở về nguồn cội rồng tiên , tiên rồng
      anh em dòng giống lạc hồng
nở nhành hạnh phúc sang giàu từ đây
                *          *          *
Chúng con là phật, thánh, tiên, thần, chúa,
Nguyện cầu lên TỔ TIÊN, CHA TRỜI ĐỊA MẪU, sự
hi sinh, sự tù dày, sự chịu cực hình, vô cùng thê thảm, chuộc tội cho những người lỗi lần, để họ được cứu rỗi
Ác tánh tiêu tan, trở thành phật, thánh, tiên, thần, chúa
Lên ngôi chánh đẳng chánh giác, giải thoát sanh tử an vui tự tại,
*-     nam mô sám hối giải thoát nghiệp chướng, dứt trừ phiền não, nguyện cầu long hoa cửu huyền cha trời hộ độ siêu sanh, ( lạy 3 lạy bốn bái )

PHẦN 5 
Văn hóa cội nguồn
Là văn hóa chánh đẳng chánh giác, văn hóa mặt trời trí tuệ,  văn hóa không phân biệt , chủ nghĩa, đảng phái, tôn giáo, đạo giáo,  không phân biệt màu da , sắc tộc,
Văn hóa thiên luật chính nghĩa, thiên ý cha trời chủ nghĩa đại đồng, văn hóa của sự chân thiện hạnh phúc, ai cũng có quyền làm chủ,  không ai có quyền ngăn cấm, văn hóa bất khả xâm phạm, văn hóa vũ trụ, văn hóa của toàn nhân loại , chư thiên, trần gian, địa phủ,
                   *                  *                 *

PHẦN 6
LỜI TÂM SỰ
thưa chư huynh đệ,  anh em phật, thánh, tiên , thần, chúa, chúng ta đã đạt đến cảnh giải thoát, an định vào cảnh giới tự nhiên, không ác cũng không thiện, chỉ theo đại hạnh nguyện mà hành, cứu khổ cứu nạn nhân loại anh em những người chưa đạt đến cảnh giải thoát, những người chưa tự giải thoát được bị cảnh giới ác xây chuyển , ác tánh thời nhiều , thiện tánh thời ít,  thời tránh đâu cho khỏi sa đọa xuống các tần địa phủ,
      vì vậy văn hóa cội nguồn nhơn luân kinh là kim chỉ nam đi đến con đường an vui tự tại,
thiện ác, chỉ là thức tánh linh hồn , chưa phải là chân
tánh linh hồn, ví như bọt nước, và nước,  bọt nước là thức tánh,  chân tánh ví như bản thể của nước,  chúng ta là những bậc giác ngộ tuy hành động theo thức tánh chân thiện nhưng không xa rời chân tánh,  nên các pháp đều bình đẳng, phước phải nói là không thể nghĩ bàn, mỗi hành động của chúng ta tuy trăm sắc hoa nhưng đều cùng chung ý là phổ độ cứu khổ nhân loại anh em, đồng sanh về trời hưởng hạnh phúc tự tại yên vui,
*-    như chúng ta đã biết , chân tánh lập lên vũ trụ,  còn thức tánh lập lên muôn pháp,  thức tánh mê tạo ra bao nghiệp ác,  để rồi sa đọa  địa ngục , ngạ quỉ , súc sanh,
Thức tánh thiện tạo lên xã hội thiên đàng cực lạc,  mà còn thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,
Thất giáo chung cùng một cội,  tổng hội chân tánh chung cùng một thể  bình đẳng,
Có nghĩa là chân tánh bọt nước chân tánh của nước không khác nhau,
Bọt nước hiểu rõ chân tánh của mình,  thời cũng hiểu rõ chân tánh của nước,
Chân tánh tối cao vũ trụ , cũng đồng nghĩa chân tánh tối cao của mỗi linh hồn,
Vì không ngộ được chân tánh , nên không nhận thấy đấng tối cao vũ trụ,  đấng tạo hóa không tên không tuổi

Chúa giê su,  gọi là đức chúa trời,  phật thích ca gọi là đức như lai, lão, gọi là đấng hư không vô vi đại đạo, tất
cả đạo khởi sanh ra rồi tất cả trở về đạo, khổng gọi đấng tối cao là trời,
       Tuy nhiều tên gọi khác nhau nhưng thật ra  chỉ có một đấng tổ tiên khai hóa như lai,  hiện thân là đức cha trời, mẹ trời , sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống
Con người cho tới tận ngày nay,
*-    sự hiện thân của TỔ TIÊN KHAI HÓA,
Là đức khai hóa tổ tiên như lai, gồm thâu tinh hoa chơn dương vũ trụ, hiện thân ra đức CHA TRỜI,
Gồm thâu tinh hoa chơn âm vũ trụ , hiện thân ra đức MẸ TRỜI,  hay còn gọi là hiện thân ra hai đấng CỬU HUYỀN,  long hoa cha trời , địa mẫu âu cơ, 
Có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp,  cốt rồng cốt tiên,
CHA TRỜI MẸ TRỜI là sự hiện thân tinh hoa vũ trụ, huyền linh tối thắng đấng cha ông,

      Dân hương cúng lạy cửu huyền
Hiển linh gia hộ khắp miền cháu con
      Huệ khai phước lộc đầy tràn
Anh em hòa thuận cháu con sum vầy
             *            *           *
Việt nam chữ S  đất phù sa
Nằm giữa âm dương cốt long hoa
Trung ương thánh địa từ muôn thuở
Địa linh thiên cổ trổ  âu ca
Gõ cửa thiên đàng đường chính nghĩa
Mở đường trực thẳng đến ông cha
Bổn phận thế thiên làm phận sự
Long hoa đại cáo khắp hà sa
       *         *         *
            Hết quyển 2,   Xem tiếp quyển 3
             

0 nhận xét:

Đăng nhận xét