. . . . LONG HOA THIÊN TẠNG quyển 7 ~ tranminhthang1145

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

LONG HOA THIÊN TẠNG quyển 7

Quốc bảo chân kinh


LONG     HOA

THIÊN TẠNG

KINH

thiên ấn              thiên bút
Gò hội
           Đức phổ              quảng ngãi

                              1985

                             Quyển 7


Lúc bấy giờ toàn thân của ĐỨC CHA TRỜI, 8 muôn 4 nghìn hào quang đẹp chưa từng thấy, tỏa sáng khắp hư không vũ trụ, sau đó thời hóa thành trong suốt, hiện rõ chân tướng  ĐẠI ĐỒNG CHÂN TÁNH VŨ TRỤ, tất cả  bảy hư không  vũ trụ biến mất, trở về thực thể hư không vũ trụ, 
(1)        lý tánh CHÂN NHƯ hư không vũ trụ  TỔ TIÊN tuyệt đối ĐỘC LẬP  (2) thể tánh linh giác TỔ TIÊN ĐẠI ĐÔNG, BÌNH ĐẲNG, (3) pháp thân linh giác TỔ TIÊN liên kết chẳng có thấp cao,(4) thân tướngTỔ TIÊN hư không, không tướng (5) thể tánh TỔ TIÊN hư không, không tánh, (6) linh giác TỔ TIÊN tự tại tự do, (7) lại chẳng nhiễm ô, (8) không sanh không diệt, (9) như như  không khứ, không lai, thường còn thường trụ trước sao sau vậy,  (10) pháp thân linh giác TỔ TIÊNvô vi KHẮP CẢ HƯ KHÔNG VŨ TRỤ,
(2)        từ pháp thể hư không TỔ TIÊ khai lập lên lục đại, 1- lực đại, 2- khí đại, 3 –nước đại, 4-phong đại, 5- hỏa đại, 6-địa đại,
hình thành lên hư không thế giới vô sắc chất,và sắc chất,
(3)        sau đó thời thời từ linh giác chân tánh TỔ TIÊN khởi dụng đại thức , qua thấy, nghe, hay, biết, tức là khởi sanh tâm thức, tánh thức, ví như nước nổi sóng, lực chuyển thành diện, từ tâm thức tánh thức tác động vào lục đại, chuyền xây lục đại, chuyển hóa lục đại, phân hóa lục đại, kết tinh lục đại, khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, bảy tam thiên đại thiên thế giới vật chất, cõi nước quốc độ như số vi trần,
(4)        trong lúc khai tạo lập lên bảy hư không vũ trụ, thần lực TỔ TIÊN không những ít khai tạo sanh ra thần lực mà còn cạn kiệt thần lực lần đi, vì thế TỔ TIÊN khai tạo lập lên vũ trụ thế giới vật chất xong thời đã đi vào giất ngủ sanh quên mình, để cho thần lực phục hồi trở  lại
(5)        cũng chính vì lúc ngủ say đó , pháp thân linh giác TỔ TIÊN không còn nhận biết mình nữa trở thành VÔ MINH,
(6)        dù cho TỔ TIÊN ngủ hay thức, thời tánh, thấy nghe, hay, biết, TỔ TIÊN không hề thay đổi, và sự thấy, nghe, hay, biết, ấy như nước chãy liên miên không gián đoạn,
(7)        cũng chính vì sự, thấy, nghe, hay, biết, liên miên bất tận nầy, đã làm cho linh giác TỒ TIÊN đang ngủ VÔ MINH trùng trùng duyên khởi qua , thấy, nghe, hay biết, tạo ra lúc nhúc trùng trùng LINH THỨC ,  bám lấy vật chất không rời,  ưa ái vật chất không dứt,  hình thành căn thân ý thức, do cái biết phân biệt lục trần, mới sanh lục nhập, cấu tạo thành lục căn ý thức sự sống, sự sống mạng căn linh thức ra đời khắp bảy hư không vũ trụ, sự sống đi
đôi với tiến hóa mạng căn ý niệm linh thức , từ một niệm sanh ra nhiều niệm, từ một thức sanh ra nhiều thức, từ một ý sanh ra nhiều ý, mạng căn y thức, ý thức đa dạng lớn lần lên, dần dần trở thành nhậy bén khôn ngoan, lanh lợi, linh hồn bò sát, linh hồn , cầm thú,  tới đây  linh hồn không còn tiến hóa được nữa, dù trải qua vô lượng ức kiếp cũng thế mà thôi, linh căn vẩn ở mãi mãi trong lớp bò sát, trong lớp thú cầm, ăn nuốt lẩn nhau đầu thai qua lại, ác tánh sanh ra nhiệp họa càng lớn, không lối thoát không cách gì tiến hóa chuyển sang căn thân ý thức huệ mạng linh hồn, giác ngộ được phải chờ một nhân duyên tổ tiên khai tạo lập lên giống người tiểu thiên vũ trụ, thời các linh căn bò sát, cầm, thú , mới có cơ hội tiến hóa, trở thành, phật, thánh, tiên, thần, chúa, trở về cội về nguồn, chánh đẳng chánh giác,   
(8)        VÔ MINH LINH GIÁC, đã khởi sanh tạo ra VÔ MINH LINH THỨC, tức là  linh căn tiểu linh hồn sự sống của muôn loài vạn vật  trùng trùng lúc nhúc không thể nghĩ bàn, đây chính là sự sống sơ khai con cái TỔ TIÊN, được sự bảo bọc nuôi dưỡng của tổ tiên, qua thần lực, tinh lực, khí lực của tổ tiên, linh thức nhờ thế mà tiến hóa không ngừng, cho đến khi con người ra đời, TỔ TIÊN HIỆN THÂN sanh ra lưu tryền nòi giống tiên rồng con người, thời các linh căn linh hồn bò sát, cầm, thú mới tiến hóa lên được cấp cao,  đi theo văn hóa cội nguồn phản tỉnh linh giác ý thức nhận thức qua cái biết lý và sự qua hiện thực, lý sự qua  văn tự, từ một niệm khởi sanh vô tận vô biên niệm, từ một ý khởi sanh vô lượng ý, từ một nghĩa khởi sanh vô lượng nghĩa, vì thế phản tỉnh trực giác nhận thức lần ra , thiện ác, khổ vui, siêu đọa, mê sáng, họa phúc, chính nghĩa, phi nghĩa, và tiến tới nhận thức ra chính mình, tức là bổn lai diện mục , bộ mặt thật linh thức của chính mình, minh tâm kiến tánh,   
(9)        Vì thế hiểu rõ  NƯỚC cùng BỌT NƯỚC không khác, đại linh hồn vũ trụ, tiểu linh hồn vũ trụ không khác,  chân tánh vũ trụ, Thức tánh vũ trụ không khác gì nhau, linh giác vũ trụ, linh thức vũ  trụ, cũng chỉ là một, ĐỒNG CỘI ĐỒNG NGUỒN, đồng chung cùng một tổng thể, pháp thể, chân tánh nước sao, thời chân tánh bọt nước cũng vật,
(10) Chân tánh(nước) TỔ TIÊN bình ĐẲNG, thời chân tánh ( bọt nước) cũng bình ĐẲNG, những linh hồn đi ngược lại sự bình đẳng, thời coi như đã phạm vào thiên luật, phạm vào cái chung của toàn thể linh căn vũ trụ, trong đó kể cả TỔ TIÊN,
(11) Chân tánh TỔ TIÊN không cao thấp, thể tánh BÌNH BẰNG, công bằng, thời tất cả linh căn tiểu linh hồn vũ trụ, cũng mang thể tánh công bằng, vì thế những linh hồn đi ngược lại sự công bằng, thời coi như đã vi phạm vào thiên luật, phạm vào cái chung của toàn thể linh căn vũ trụ, trong đó kể cả TỔ TIÊN,
(12) Chân tánh TỔ TIÊN tự do, tự tại, thời tất cả linh căn con cái tổ tiên, tiểu linh hồn vũ trụ, cũng mang thể tánh tự do, tự tại, vì thế những kẻ phá hoại chà đạp quyền tự do, quyền tự tại, những kẻ ấy đã phạm vào thiên luật, đi ngược lại toàn thể chân tánh linh căn vũ trụ,
(13) Linh giác TỔ TIÊN bất diệt, như như thường còn, thời tất cả linh căn linh thức con cái tổ tiên, cũng bất diệt như như thường còn, dù trải qua vô lượng vô biên số kiếp, linh căn linh thức vẩn tồn tại không sanh tử, khi còn là linh căn cầm thú, tu luyện tiến hóa ý thức thành phật, thánh , tiên , thần , chúa, thời linh thức không có gì thay đổi, trước sao sau vậy, chỉ thay đổi căn thân ý thức huệ mạng linh hồn mà thôi, linh hồn ác trở thành linh hồn thiện, linh hồn ngu si, trở thành linh hồn sáng láng, BẤT GIÁC, và CHÁNH GIÁC, ví như bàn tay ngữa, bàn tay úp, không có gì là thay đổi, bàn tay cũng chỉ là bàn tay,
(14) Những linh hồn chưa phá vỡ vô minh lạc cội lạc nguồn, thời thường là đi ngược lại thiên tánh chân tánh của chính mình, tự mình làm hại mình, đọa lạc linh hồn khốn khổ không bao giờ dứt
(15) Sống chia rẽ, sống mất đoàn kết, sống mất công bằng, sống mất bình đẳng, sống mất độc lập, sống mất tự tại, sống mất tự do, chính là sống khổ , vì lối sống như thế chính là lối sống đi ngược lại chân tâm chân tánh cội nguồn,
(16) Lối sống nô lệ, dù chỉ là nô lệ cho kiến thức, cũng đã là thấy khổ, huốn chi là nô lệ cho thần quyền, mê tín dị đoan, nộ lệ cho độc quyền độc trị,
(17) Những linh căn linh hồn tự bảo vệ quyền công bằng, quyền bình đẳng, quyền tự chủ, quyền tự do, quyền tự tại,  tự xóa bỏ giai cấp, sống đúng làm đúng theo thiên tánh của chính mình, thời người đó chính là phật , thánh, tiên, thần, chúa, ở cấp cao,
(18) Những linh căn tiểu linh hồn lạc cội lạc nguồn, nhất định lạc lối vào con đường địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, lạc lối vào con đường quỉ , ma, đó là điều không sao tránh khỏi,
(19) Cha trời đã thị hiện thần thông, hiện rõ cảnh giới duy thức, trong mỗi linh căn tiểu linh hồn tuy nhiều, nhưng tốm lại chỉ có 100 duy thức chính, chia làm 5 loại,
(20)  Thức vương, có tám, 1-  nhãn thức, cái biết của mắt, 2 – nhĩ thức, cái biết của tai, 3 – tỹ thức, cái biết của mũi, 4 – thiệt thức, cái biết của lưỡi, 5 – thân thức, cái biết của thân, 6 – ý thức , cái biết của ý, 7 – nhận thức, cái biết nhận thức đã kết thành căn ý quả nghiệp, 8 – tìm thức , cái thức ổn định quả nghiệp chìm sâu trong vô thức VÔ MINH,
(21) Vô thức vô minh là thức thứ 9, vừa là linh giác vừa là linh thức, vừa là căn thân ý thức huệ mạng linh hồn,  vì không nhận biết ra mình nên gọi là linh thức vô minh, linh thức vô minh là kho chứa hết thảy chũng tánh thiện ác, chính là căn thân ý thức huệ mạng linh hồn,
(22) Thứ sở có 51 thức ý,  phân làm 6 loại,
1)    biến hành ngoại ý, có năm, 1- xúc ý, 2- tác ý, 3- thọ ý, 4- tưởng ý, 5- tư duy ý,
2)    nội hành ý,  có năm, 1- dục ý, 2- thắng giải ý, 3 - niệm ý, 4- định ý,  5- huệ ý,
3)    thiện ý, có mười một,  tín ý, thuận ý, quí ý, ý không tham, ý không hận, ý sáng suốt, ý tự tại, ý thanh tịnh, ý hành xả, ý kiên định, ý tinh tấn,
4)    căn bản phiền não, có sáu ý, ý tham, ý hận, ý ngu si, ý kêu mạn, ý đa nghi, ý ác ý,
5)    tiểu phiền não có 21 ý chia làm 3 loại,
a-    tiểu phiền não, có mười ý, ý phẩn,  ý hận, ý che tội lỗi, ý khổ não, ý tật đố,  ý lan chạ,  ý cuồng loạn, ý diềm pha siễm nịnh, ý hảm hại, ý kêu ngạo,
b-   trung phiền não có hai ý, ý không biết xấu, ý không biết hổ,
c-     đại phiền não, có tám ý, ý như con khỉ,  ý hôn trầm mê muội,  ý bất tin,  ý giải-đãi hời hợt, ý phóng dật như con ngựa không cương, ý không nhớ hay quên, ý toán loạn, ý bất chính ,
6)    bất ổn định, có bốn ý,  ý hối tiếc mãi, ý điên đão mãi, ý xao động chao động vẩn vơ mãi, ý trầm tư tự lự mãi,
 ĐỨC CHA TRỜI thị hiện thần thông hiện rõ cảnh giới chân tánh hư không chân như vũ trụ, chân tánh ĐẠI ĐỒNG BÌNH ĐẲNG, và cũng hiện rõ cảnh giới linh thức linh căn của mỗi tiểu linh hồn, sự hình thành linh căn, cũng như sự tiến hóa ý thức nhận thức, qua 18 gới 6 căn, 6 trần, 6 thức, 
6 căn, là  NHÃN, NHĨ, TŨY, THIỆT, THÂN, Ý,
6 thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tũy thức, thiệt thức, thân thức, ý thức,
6 trần, là  sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, tiếp xúc nhau, và pháp trần, biến hóa vô tận,
Qua 18 giới nầy, linh thức đã hình lên linh căn sự sống căn thân ý thức huệ mạng linh hồn,
( 23)căn thân huệ mạng linh hồn duy thức tánh, phàm phu hổn độn chống bán nhau, nghịch thuận nhau, chia bè chia nhốm, lúc thiện, lúc ác, nói chung là chưa làm chủ được mình, bất tương ưng hành thức, nghịch ý, có 28 nhốm thức ý , nhốm đắc ý,  nhốm tăng thượng mạn,  nhốm đồng phận,  nhốm khởi sanh, nhốm phân biệt,  nhốm năng động, nhốm bảo thủ,  nhốm chấp pháp,  nhốm trì chủng, nhốm vô thường, nhốm lưu chuyển, nhốm tự lập, nhốm nương nhờ, nhốm tiến hóa, nhốm hòa hiệp, nhốm bất hòa hiệp,  nhốm bạo động , nhốm bất động,  nhốm phản nghịch, nhốm thuận hiếu, nhốm buôn thả, nhốm nhàn cư , nhốm tìm tòa, nhốm  nhốm trì niếu, và nhốm ta không phải ta, nhốm xả bỏ, nhốm tự tại,   
( 24) những căn thân huệ mạng linh hồn theo văn hóa cội nguồn tuy sai biệt nhốm, nhưng lại thống nhất hòa hợp duy thức tánh, thành  phật, thánh , tiên, thần, chúa, trở về cội về nguồn, rốt ráo viên mãn linh thức trở về linh giác, thức tánh trở về chân tánh, bọt nước tan biến thành nước, qua 6 nhốm ý thức nhận thức trực giác hội nhập chân tâm chân tánh như sau, hư không vô vi, linh giác vô vi, tánh giác vô vi,  vô trí vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chơn như vô vi
      ĐỨC CHA TRỜI vì muốn cho con cái của mình thấu hiểu về hình thành lên hư không vũ trụ, hình thành lên sự sống, hình thành lên linh căn huệ mạng linh hồn của mình, có lớp có lang, theo một quy luật vĩnh cữu không thay đổi , đi con đường đó phải đến chỗ đó, kim chỉ nam thiên ý cha trời,
       Lúc bấy giờ bảy hư không vũ trụ đã hiện
Nguyên trở lại, phật, thánh, tiên, thần, chúa, cũng như  tất cả linh căn đã trải qua một cơn khảo nghiệm tường tận chướng kiến, hiểu rõ sự ra đời về mình , hiểu rõ cội nguồn, an trụ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác vô lượng vô biên, không thể tính đếm không thể luận bàn cho hết được,
     Nhờ đức cha trời hiển hiện thần thông hiện rõ cội nguồn linh giác chân như hư không vũ trụ, linh giác vô minh hư không vũ trụ, cũng chỉ là một, ngủ và thức, bất giác chánh giác, mà thôi, như những đoạn kinh đã nói trên,
     Phật, thánh, tiên, thần, chúa, nương nhờ thần lực của đức cha trời, tường tận chứng kiến sự ra đời của mỗi một linh căn, cũng như sự tiến hóa linh căn, hình thành linh căn, căn thân huệ mạng linh hồn trải qua muôn vạn tỷ ức năm,
      Từ linh giác VÔ MINH, bất giác, hư không vũ trụ, thiên tánh thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên liên miên như nước chảy khởi sanh ra linh thức VÔ MINH, bất giác,  có nghĩa cha trong lúc bất giác, thời sanh con ra cũng bất giác, nên linh thức vô minh ra đời nhưng không nhận biết sự ra đời của mình, cũng như không hiểu rõ về mình, nói chi là biết về nguồn cội của chính mình,
     Linh thức VÔ MINH  ra đời do tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên, của linh giác chân như, linh thức vô minh ra đời  khởi sanh ra 8 thức, không những khởi sanh tám thức, mà còn chứa tất cả chủng thức, kho tàng chủng thức,
Linh thức VÔ MINH, ra đời hình thành lên căn thân huệ mạng sự sống của linh hồn, không chỉ dựa trên tánh , thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên,  mà chính cái thấy, nghe, hay, biết, phân biệt, hình thành lên căn thân huệ mạng sự sống của linh hồn,   3 yếu tố sau đây
1)       do tánh thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên tương tục không gián đoạn, của linh thức vô minh sanh khởi ra 8 thức,
2)       do tánh, thấy, nghe, hay, biết, tự nhiên tương tục của 8 thức không gián đoạn, phản tỉnh phân biệt, nhận biết hình thành y thức, ý thức, nhận thức,
3)       do tánh , thấy , nghe, hay, biết, phân biệt của y thức,ý thức, nhận thức, tương tục không gián đoạn, hình thành lên căn thân huệ mạng linh hồn, tức là sự sống của linh hồn, vì do lạc cội lạc nguồn nên linh thức vô minh đã trải qua vô lượng vô biên muôn ức tỷ kiếp, sanh tử khốn khổ, nhưng không bao giờ trở lại được cội nguồn, nếu không không nhờ cha trời dạy dỗ cứu vớt,
lúc bấy giờ toàn thân của ĐỨC CHA TRỜI, phóng ra trăm muôn nghìn ức hào quang đẹp lạ chưa từng có, sau đó thời hiện rõ quá khứ hư không vũ trụ, làm cho phật, thánh, tiên, thần, chúa, không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có bảy hư không vũ trụ, mà là
hằng hà sa số hư không vũ trụ về quá khứ, bảy hư không vũ trụ nầy hủy diệt, thời bảy hư không vũ trụ khác lại ra đời, quả là vô cùng vô tận,
      điều đáng nói ở đây, dù cho hư không vũ trụ nầy sanh, hư không vũ trụ kia diệt, nhưng linh thức VÔ MINH, những linh hồn  lạc cội lạc nguồn , nghịch lại thiên ý cha trời, vẩn tồn tại và sống trong đọa lạc đau khổ, cho đến tận ngày nay,  vì sao lại có chuyện như thế, vì linh giác hư không vũ trụ, khởi sanh ra linh thức hư không vũ trụ, cũng chỉ là một, nước, và bọt nước , không sanh không diệt, thường còn sống mãi không khác gì nhau, còn vũ trụ thời có sanh có diệt, không những linh hồn phật, thánh, tiên, thần, chúa, sống mãi trường tồn bất tử,  mà tất cả linh căn linh hồn lạc cội lạc nguồn, trở thành linh hồn chúng, quỉ, ma, linh hồn địa ngục, hay linh hồn bò sát, cầm , thú, chúng sanh, cũng bất tử trường tồn sống mãi, như nhau, không khác gì những linh hồn bất tử phật, thánh, tiên, thần, chúa, nhưng sự sống lạc nguồn lạc cội , là sự sống khổ, còn sự sống không lạc nguồn lạc cội là sự sống vui, nhất là cuộc sống trên các tần trời, cuộc sống thiên đàng cực lạc,
      sự chứng kiến thấy biết những linh căn đại nghịch lại thiên ý đức cha trời, đọa đày khủng khiếp, hư không vũ trụ nầy mất, hư không vũ trụ khác sanh, trải
qua vô số vô biên hư không vũ trụ, thế mà sự khốn khổ đọa đày vẩn chưa dứt, phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở còn cấp thấp, thời không khỏi kinh hãi,
       lúc bây giờ phật, thánh, tiên, thần, chúa, nơi pháp hội thiên vân số lượng lên tới vô tận vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, bổng thấy về hư không quá khứ, xuất hiện vô số vô biên,  thiên ấn kim cang, hộ trì bảo hộ thiên ý cha trời, làm cho thiên ý cha trời sáng mãi không bao giờ dứt, những ai chỉ cần nghe được mật danh đại nguyện  của các ngài, thời tâm ý liền được thanh tịnh, tội ác liền được tiêu trừ, ác ma, quỉ ma, không dám đến gần làm hại, ở  khắp  mười phương hư không quá khứ vũ trụ, hiện thân bay đến chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kệ rằng,
      chúng con là những thiên ấn pháp, những thiên ấn chú, thiên ấn hành pháp,  quét sạch ác ma, ác quỉ, mê hoặc con trời,  làm hại con cái nhà trời, bảo hộ thiên ý cha trời, bảo hộ thiên luật vũ trụ, chỉ cần nghe qua pháp chú, nguyện chú, lực chú, của chúng con , thời tâm ý liền được thanh tịnh, tội ác đại họa liền được tiêu trừ, không còn đọa lạc vào con đường khổ nữa, rốt sau thành chánh đẳng chánh giác, pháp chú, ấn chú, là mật ý cha trời, kẻ âm người dương đều phải tuân theo, chí tâm trì tụng, thời hàng phục các ma, ngăn chặng phiền não, thoát khỏi các đại họa như dịch bệnh, hỏa tai, phong tai, động đất, khí độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỉ quái, v.v...đều chẳng hại được, cầu con được con, cầu thọ được thọ, cầu thông minh sáng láng được thông minh sáng láng, nói chung là cầu chi đặng nấy, chúng con là những thiên ấn pháp, thiên ấn chú, thiên ấn hành pháp,  ấn chú, ấn pháp, rằng
       ĐỆ NHẤT ẤN CHÚ,
nam- mô- tát- đát- tha- tô- gà –đa- da- a- la- ha- đế,  tam- miệu, tam- bồ- đà- tỏa, tát- đát- tha, đà cu- tri, sắc- ni- sam, nam- mô- tác- bà- bột- dà- bột địa, tác- đa- bệ- tệ, nam- mô- tác- đa nẩm, tam miệu- tam- bồ- đà, cu- tri- nẩm, ta- xá- ra- bà, ca tăng- già- nẩm, nam- mô- lô- kê, thánh, thần, tiên, phật, chúa, nẩm, nam –mô- lô- tô- đa- ba- đa- nẩm, nam- mô- ta- yết- rị, dà- già- di- nẩm, nam-mô- phật, thánh, tiên, thần, chúa, lô- kê- tam- miệu- dà- đa- nẩm, tam -miệu- dà- ba- ra- để- ba ra- nẩm, nam –mô- đề- bà- ly- sắc- nỏa, nam- mô tất- đà- da, tỳ- địa- da- dà- ra- ly- sắc- nỏa, xá- ba noa- yết-ra- ha, phật, thánh, tiên, thần, chúa, ta- ra- ta- ha, tha- nẩm- ta- ha, nam- mô- bạc- ra- ha ma- ni, nam- mô- nhơn- đà –ra- da, thánh, thần, tiên, phật, a men,  nam- mô- bà- dà- bà- đế, lô- dà ra- da, ô –ma- bát- đế, ta- hê-dạ -da, nam- mô- bà già- bà- đế, bàn- giá- ma- ha, tam -mộ- dà- ra, nam- mô- tất- yết- rị- da- da, nam- mô- bà- già- bà đế,  ma- ha –ca- ra- da, địa -rị -bát- lặc- na- già- ra, tỳ- đà- ra- ba, noa- ca- ra- da, a- địa- mục- đế, thi- ma- xá- na, nê –bà- tất- nê, ma- đát- rị -già- noa, nam- mô- tất- yết- rị- đa- da, nam- mô- bà- dà- bà- đế, đa –tha- già- da- cu- ra- dạ, nam- mô bạc-đầu –cu- chi- ra- da, nam- mô- bạc- xà- cu- chi- ra- da, nam- mô- ma- ni- cu- ra- da, nam- mô già-xà- cu- ra- na, nam-mô- bà –già- bà- đế, , đế- rị -trà- du- ra- tây- na, ba- ra-ha- ra- noa- ra –dà- ra, đa- tha- dà- đa- tha, nam-mô- bà- già- bà- đế -, nam- mô- a -di -đa –bà- da, đa- tha- dà- đa- da, a –ha- ra- đế, tam- miệu- tam- bồ -đề- dà- da, nam –mô- bà- già- bà- đế, a- sô- bệ- đa, da- tha- dà- đa da, a –ha- ra- đế, tam- miệu- tam- bồ- đề- da, nam- mô –bà- già- bà- đế, bệ- sa- xà- da, cu- lô- phệ- trụ -rị- da, bác- ra- bà –ra- xà- da, đa- tha- dà –đa- da, nam- mô- bà- già- bà- đế, tam- bổ- sư -tỷ- đa, tát- lân-nại- ra- lặc- xà- da, đa- tha- già- đa- da, a- ha- ra- đế, tam- miệu-tam- bồ- đề- da, nam- mô- bà- già- bà- đế, xá- kê- dã- mẫu- na- duệ, đa- tha- già- đa- da, a- ra- ha -đế, tam- miệu tam- bồ- đề- da, nam- mô- bà- già- bà- đế, lặc- đác na -kê –đô- ra- xà- da, da- tha- dà- dà- da, a- ha- ra- đế, tam- miệu- tam- bồ- đề- da, nam- mô- tát yết- rị-đa, ế -đàm- bà –già- bà- da, tát- đát- tha, dà- đô- sắc- ni- sam, tác-đát- đa –bác- đác- lam, nam- mô- a- bà- ra -thị- đam, bác- ra- đế- dương kỳ- ra, tác- ra- bà- bột- đa- yết- ra- ha, ni- yết- ra ha, yết- ca- ra- ha, ni- bát- rị, đát- ra- da, nảnh- yết -rị , tác- ra- bà –bàn- đà, na- mục- xoa- ni, tát- ra- bà- đột- sắc- tra, đột- tất- phạt, bát –na- nể -phạt- ra- ni, giả- đô- ra- thất- đế- nẩm, yết –ra- ha ta- ha, tát- ra- nhả- xà, tỷ- đa- băng- ta, na- yết- rị, a- sắc- tra- băng- xá- đế- nẩm, na- xoa- sát- đát, ra- nhả -xà, ba- ra- tát- đà- na -yết- rị, a- sắc- tra -nẩm, ma- ra- yết- ra- nhả- xà, tỳ- đa- băng- tát- na- yết- rị, tát- bà- xá –đô- lô, nể- bà- ra- ni, tỷ- sa –xá- tất- đác- ra, a- kiết- ni- ô –dà- ca- ra- nhã- xà, a- bác- ra- thị- đa- cu- ra, ma- ha- bác- ra- chiến -trì, ma- ha- diệp- đa, ma- ha- đế- xà, ma- ha- thế -đa- ra- bà- ra, ma- ha- bạt- ra, bàn- đà- ra- bà, tất -nể, a- rị- da- dà -ra, tỳ- rị- cu- tri, thệ- bà- tỳ- xà- da, bạt- xà- ra- ma- lễ- để, tỳ- xá- lô- gia, bột- dằng- võng- ca, bạt- xà- ra- chế- hắt-na- a- giá, ma- ra- chế- bà- bác- ra- chất- đa, bạt- xà- ra- thiện- trì, tỳ -xá –ra- giá, phiến- đa- xá- bệ, đề- bà bổ- thị- đa, tô –ma- lô- ha, ma- ha- thuế- đa, a- rị da- đa- ra, ma- ha- bà- ra- a –bác- ra, bạt –xà- ra thương -yết- ra, chế- bà, bạc- xà- ra- cu- ma- rị, cu-lam- đà- rị, bạc- xà-ra- hắc- tát- đa- giá, tỳ- địa- gia-kiền- giá- na, ma- rị- ca, khuất- tô- mẫu –bà-yết- ra- đa- na, bệ- lô –giá- na- cu- rị -đa, dạ- ra- thố- sắc- ni -sam, tỳ- chiết- lam- bà, ma- ni- giá, bạt- xà- ra- ca- đốn- trỉ- giá, thuế- đa- giá, ca –ma- ra- sát- xa- thi- ba- ra- bà, ế -đế- di- đế- mẫu –dà- ra- yết- noa, ta- phệ- ra -sám, quật- phạm- dô, ấn- thố- na- mạ , mạ- tỏa,
thiên ấn đệ nhất, ấn chú nói ra thời vô số vô biên những ai nghe được lời pháp chú nầy, liền hết điên loạn,  nhàm cháng ham mê dục lạc tâm hồn yên tỉnh, giải thoát vô lượng vô biên tội ác , không còn sa đọa vào ba con đường khổ nữa, địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, tu hành mau chóng thành chánh quả,
      trên bầu trời hư không vô số vô biên thiên ấn kim cang, hào quang rực rỡ uy lực vô biên, đệ nhất ấn chú, ấn pháp,  vừa chấm dứt, thời vô số vô biên thiên ấn kim cang đệ nhị nói ra
     ĐỆ NHỊ ẤN CHÚ,
Ô- hồng- rị- sắc- yết- noa, bác- lặc- xá- tất- đa, tát- đát –tha- già- đô- sắc- ni- sam, hổ- hồng- đô- lô –ung- chim- bà- na, hổ- hồng- đô- lô- ung- tất- đam bà- na, hổ- hồng- đô- lô- ung- ba- ra- sắc- địa- da, tam- bác- xóa- noa- yết- ra, hổ- hồng- đô- lô- ung- tát- bà- dược- xoa- hắc- ra- sát- ta, yết- ra- ha- nhã -xà, tỳ- đằng- băng- tát- ra- yết- na, hổ- hồng- đô –lô- ung, giả- đô- ra- thi- để- nẩm- yết- ra- ha- ta- ha- tát- ra- nẩm, tỳ- đằng- băng- tát- ra- na, hổ- hồng- đô- lô- ung- ra- xoa, bà- già- phạm- tát- đát -tha, già- đô- sắc- ni- sam, ba- ra- điểm- xà- kiết- rị, ma- ha- ta- ha- tát- ra, bột- thọ- ta- ha- tát- ra, thất-rị- sa, cu- tri- ta -ha –tát- nê- đế- lệ- a -tệ- đề thị- bà- rị -da,tra- tra- anh- ca- ma- ha bạc- xà- lô dà- ra,đế- rị- bồ- đà- na, man- trà- ra, ô- hồng- ta tất -đế, bạc- bà- đô- mạ- mạ, ấn- thố- na- mạ- mạ- tỏa,
Những tâm hồn cuồn loạn điên đảo, nghiệp chướng sâu dày, cuồn si hoang tưởng, ác mộng đảo điên, ngây ngây dại dại, trải qua vô lượng kiếp, nghe được thiên ấn mật chú, uy lực vô biên tức thời ma chướng  ác nghiệp trong tâm, liền được tiêu trừ, thoát khỏi cảnh điên cuồng ,cuồng tâm loạn trí hàng vạn ức kiếp, vì phạm phải đại nghịch cha trời, ngây cuồn đền tội, nhờ uy lực vô biên thiên ấn mật chú đã giải thoát vô lượng vô biên linh hồn, trải qua vô lượng vô biên số kiếp đang ngây cuồng đền tội, trở lại bình thường, thông minh lanh lợi, nghe đâu nhớ đó, thấy đâu nhớ đó, học đâu nhớ đó, không còn đọa sa vào con đường ác nữa, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa,
      Lại nghe trong hư không có sự chuyển động rất kỳ lạ, vô số vô biên thiên ấn kim cang, uy lực vô biên, hào quang phóng ra rực rỡ, bay đến chầu cha trời, đồng loạt nói  đệ tam ấn chú rằng,
      ĐỆ TAM ẤN CHÚ,
Ra- xà- bà- dạ, chủ- ra- bạc- dạ, a- kỳ- ni- bà- dạ, ô- dà- ca- bà- dạ, tỳ- xa- bà- dạ, xá -tất- đa- ra- bà dạ, bà- ra- chước- yết- ra- bà- dạ, đột- sắc- xoa- bà dạ, a- xá- nể- bà- dạ, a- ca- ra- mật- rị, trụ- bà- dạ, đa- ra- ni- bộ- di- kiến- ba- già- ba- đà- bà, dạ- na già- bà- dạ, tỳ- điều- đát- bà- dạ, tô- ba- ra- noa- bà- dạ, dược –xoa- yết- ra- ha, ra- xoa- tư- yết- ra ha, tất- rị- đa- yết- ra- ha, tỳ- xá- giá- yết- ra- ha, bộ- đa-yết- ra- ha, cưu- bàn- trà- yết- ra- ha, bổ- đơn- na- yết- ra- ha, ca- tra- bổ- đơn- na -yết- ra- ha, tất- kiền- độ- yết- ra- ha, a- bá- tất- ma, ra- yết ra- ha, ô- đàn- ma- đà- yết –ra- ha, xa- dạ -yết- ra ha, hê- rị- bà- đế- yết- ra- ha, xả- đa- ha- rị- nẩm, yết bà ha rị nẩm, lô địa ra ha rị nẩm, man ta ha rị nẩm, mê- dà- ha- rị- nẩm, ma- xà- ha- rị -nẩm, xà đa- ha- rị- nữ, thị- tỷ- đa- ha- rị- nẩm, tỳ- đa- ha- rị- nẩm, bà- da- ha- rị- nẩm, a- du- giá- ha- rị- nữ, chất- da- ha- rị- nữ, đế- sam- tát- bệ -sam, tát- bà yết- ra- ha- nẩm, tỳ- dà- dạ- xà- sân- dà- dạ- di, kê ra- dạ- di, ba- rị- bạc- ra- giả- ca- hất -rị- đởm, tỳ- dà- dạ- xà- sân, đà- dạ- di, kê- ra- dạ-di, trà- diễn ni- hất- rị -đởm, tỳ- đà- dạ -xà- sân, đà -đạ- di, kê –ra- dạ- di, ma- ha- bát- du- bác- đát- dạ, lô- dà- ra- hất- rị- đởm, tỳ- đà- dạ-xà- sân, đà- dạ- di, kê ra- dạ- di- na- ra- dạ- noa- hất- rị- đởm, tỳ- đà- dạ xà -sân, đà- dạ- di, kê- ra- dạ- di, đát- đỏa- già- lô –trà- tây, hất- rị- đởm, tỳ- đà- dạ -xà- sân, đà- dạ- di, kê- ra- dạ- di, ma- ha- ca- ra- ma –đát- rị- già noa- hất- rị, đởm, tỳ- đà- dạ- xà- sân, đà- dạ -di ca ba- rị -ca- hất- rị- đởm, tỳ- đà- dạ- xà- sân, đà- dạ di, kê- ra- dạ- di, xà- dạ- yết- ra, ma- độ- yết- ra, tát- bà- ma- tha, ta- đạt- na- hất- rị- đởm, tỳ- đà- dạ- xà- sân, đà- dạ- di, kê- ra- dạ- di, giả- đốt- ra- bà -kỳ- nễ- hất- rị- đởm, tỳ- đà- dạ- xà- sân- đà- dạ di, kê- ra- dạ -di, tỳ- rị -dương- hất- rị- tri, nan- đà kê- sa- ra- dà- noa- bác- đế, sách- hê- dạ- hất- rị -đởm, tỳ- đà- dạ- xà- sân- đà- dạ- di, kê- ra- dạ- di, na -yết-na- xá- ra- bà- noa- hất- rị -đởm, tỳ- đà- dạ- xà- sân- đà- dạ- di, kê- ra- dạ- di, thánh, thần, tiên, phật, hất rị đởm, tỳ- đà- dạ -xà- sân, đà- dạ- di, kê- ra- dạ- di , tỳ- đa- ra- già- hất- rị- đởm, tỳ -đà- dạ- xà- sân- đà- đạ- di, kê- ra- dạ- di- bạc- xà –ra- ba- nể, cu- hê- dạ- ca- địa- bát- đế- hất- rị -đởm, tỳ- đà- dạ- xà- sân- đà- dạ- di, kê- ra- dạ- di, ra-xoa- võng- bà- già- phạm, ấn- thố- na- mạ- tỏa,
      Trong khắp bảy hư không vũ trụ những linh hồn điên đảo, ma chướng sâu dày thất tình lục dục làm hại, điên loạn thần hồn, mất trí khôn, điên đảo ngược, ngã, thất điên , bát đảo,điên dại, rồ dại, hóa dại, nhất là điên loạn về tình yêu, ái ố hỉ nộ, mê dại say đắm điên cuồng, điên khùng nổi điên, dẩn đến yêu đương ái , ố, hỉ, nộ, điên rồ, không còn làm chủ hay biết đến sự điên của mình nữa, điên tiết dẩn đến tự sát, ác điên ác loạn, khốn khổ mãi không dứt được, nay bổng nghe được đệ tam ấn chú uy lực vô biên,  linh hồn liền hiết điên đảo, thất tình, lục dục, không làm hại được nữa, tinh thần ổn định, hồi phục trí nhớ, phân biệt trắng đen khổ vui, ái , ố, hỉ, nộ, chỉ là thường tình trong cuộc sống, thất tình lục dục, yêu , ghét, giận, hờn,  cũng chỉ là lẽ thường tình ở đời, không có gì là ghê gớm lắm, nhờ uy lực vô biên của ấn chú đã làm tan chảy thất tình lục dục, hỉ, nộ, ái, ố, yêu , ghét, giận, hờn, thương, buồn, si, đắm, quá mứt dẩn đến đóng băng, chúng bị ấn chú phá tan làm cho tâm hồn định tỉnh trở lại, phản hồi trực giác, nhận thức ra chân tánh giã tánh,
     Tánh hỉ, tánh nộ, tánh ái, tánh ố, tánh yêu, tánh ghét, tánh giận, tánh hờn, tánh thương, tánh nhớ, tánh buồn, tánh mê, tánh si,  không phải thật tánh chân tánh của mình, mà chỉ là giã tánh do phân biệt mê vọng tạo ra mà thôi, nên tất cả linh hồn điên loạn khốn khổ ấy, nương nhờ thần lực cha trời nghe qua ấn chú, mật ấn cha trời, cọng với uy lực vô biên hằng hà sa số thiên ấn kim cang, làm tan chảy, phiền não, điên loạn đã đóng băng trãi qua vô số kiếp, điên cuồng khốn khổ, bổng chốc giãi thoát địa ngục tâm linh điên loạn điên cuồng, trở thành, phật, thánh, tiên, thần, chúa, vô số vô biên,  rốt sau thành chánh đẳng chánh giác,
       Hằng hà sa số thiên ấn kim cang từ quá khứ hư không vũ trụ lần lược xuất hiện, đến chầu CHA TRỜI, nói kệ rằng,
        Chúng con từ thuở lâu xa
        Chúng con không đi không đến
        Chúng con là thiên ấn
        Chúng con là đầu lông của cha
        Ý cha là ý chúng con
        Cha hiện thời chúng con hiện
        Cha không thời chúng con không
        Cha là đấng cha ông
        Cha là đấng hư không
        Cha muốn cứu cháu con
        Cha thị hiện thần thông
        Cha thị hiện đầu lông
        Phá tan ngục phiền não,
        Phá tan tánh hư ão
        Phá tan tánh điên đảo
         Phá tan chấp mê chấp
        Thành chánh đẳng chánh giác,
        Tự tại mãi an vui
        Chúng con là đệ tứ, ấn chú uy lực vô biên
        ĐỆ TỨ ẤN CHÚ,
Bà- già- phạm, tát- đát- đa- tát- đát- ra, nam- mô- tý- đô- đế, a- tất- đa- na- ra- lặc- ca, ba- ra- bà- tất- phổ- tra, tỳ- ca- tát- đát- đa- bát- đế- rị,  phật, thánh, tiên, thần, chúa,  phật, thánh, tiên, đà- ra, phật, thánh, tiên , giác tha, đà- ra- dà- ra, tần- đà- ra, tần- đà- ra, sân- đà –sân- đà, hổ- hồng- hổ- hồng, phấn- tra, phấn- tra, phấn- tra, phấn- tra- ta- ha, hê- hê- phấn- a- mâu- ca- da- phấn, a- ba- ra- đề- ha- da- phấn, ba- ra- ba- ra- dà- phấn, a- tố- ra- tỳ- đà- ra- ba- ca-- phấn, tát- bà- đề- bệ- tệ phấn, tát- bà- na- già- tệ- phấn, tát- bà- dược- xoa -tệ- phấn, tát-bà- kiền- thát- bà- tệ- phấn, tát- bà- bổ- đơn- na- tệ- phấn, ca- tra- bổ- đơn- na- tệ -phấn, tát- bà- đột- lang- chỉ- đế- tệ- phấn, tát- bà -đột –sáp- tỷ- lê- hất- sắc- đế- lệ- phấn- tát- bà- thập- bà- lê- tệ -phấn, tát -bà –xá- ra –bà-noa- tệ -phấn, tát- bà- địa- đế- kê- tệ- phấn, tát- bà- đát- ma- đà- kệ- tệ- phấn, tát- bà- tỳ- đà- da- ra- thệ -giá, lê- tệ- phấn,xà- dạ- yết- ra- ma-độ- yết- ra, tát –bà- dạ- tha- ta- đà- kê- tệ- phấn, tỳ- địa- dạ- giá- lê -tệ -phấn, giả- đô- ra- phược-kỳ- nể- tệ- phấn,- bạt- xà- ra- cu- ma- rị, tỳ- đà- dạ- ra- thệ- tệ- phấn, ma- ha- ba- ra- dinh- dương- xoa- kỳ- rị- tệ- phấn, bạt –xà- ra- thương- yết- ra- dạ, ba- ra --trượng- kỳ- ra- dà- da -phấn, ma- ha –ca- ra-dạ, ma- ha- mạt- đát- rị- ca- noa, nam –mô- ta- yết- rị đa- dạ- phấn, tỷ- sắc- noa- tỳ- duệ -phấn, bột- ra –ha- mâu- ni- duệ- phấn, a- kỳ- ni -duệ- phấn, ma- ha- yết- rị -duệ- phấn,yết- ra- đàm- tri- duệ- phấn, miệc- đát- rị- duệ- phấn, lao- đát- rị- duệ- phấn, giá- văn- trà- duệ- phấn, yết- la –ra- đát- rị- duệ -phấn, ca- bát- rị- duệ- phấn, a- địa- mục- chất- đa- ca- thi- ma- xá- na, bà- tư- nể- duệ- phấn, diễn- kết- chất, tát- đỏa- bà- tỏa- mạ- mạ-ấn- thố- na- mạ- mạ- tỏa,
Vô lượng vô biên linh căn linh hồn ,linh hồn chúng sanh, linh hồn quỉ, linh hồn ma, linh hồn địa ngục, linh dạ xoa, linh hồn thần vật, linh hồn quỷ vật, linh hồn a tu la, khắp cả bảy hư không vũ trụ, nương theo thần lực của đức cha trời,  nghe đệ tứ ấn chú, do vô lượng vô biên thiên ấn kim cang nói ra, uy lực vô biên, làm tan chảy mộng tưởng đảo điên, mê chấp các tướng , các pháp, các tánh, các ý,  không thực có, do mê chấp hư vọng tạo ra,  tánh giả, pháp giả, thân giả,  không thật có, do nhân duyên nhốm hợp sanh ra,  như hoa đốm hư không, dối trá lừa dối lẩn nhau, tất cả sống trong cảnh giới mê không thật,  cảnh già khú đế, lụ khụ gớm ghiếc, đờm đởm ớn nhợn, che đậy phấn da, sắc ma chất đa, làm sa đọa linh hồn, linh thức  chân như vốn vô vi trong sạch không cấu nhiểm , dù trải qua vô lượng vô biên kiếp như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhờ thần lực của đức cha trời, nhờ uy lực vô lượng vô biên thiên ấn kim cang, và sự huyền diệu  công phá của ấn chú, làm tan chảy sự mê chấp, nhàm chán sanh , lão, bệnh, tử, chán ngán  lầm lẩn giả cứ nghĩ là chân, chán chê không còn ưa thích nữa, chán chường không còn mê chấp luyến tiếc nữa, chán ngấy phát ớn, vì do mê lầm  sa đọa vô lượng ức kiếp, bổng chốc hóa tiêu tan, phản hồi trực giác, thanh tịnh trí, thành phật, thánh, tiên, thần, chúa, làm chủ chân tâm chân tánh, làm chủ cả chân lẩn giả, thành chánh đẳng chánh giác, tự tại vô ngại,
Lại hằng hà sa số thiên ấn kim cang từ hư không quá khứ xuất hiện hào quang trùng trùng trăm ức vạn nghìn châu báu đồng loạt bay tới đảnh lễ chầu ĐỨC CHA TRỜI, nói kệ rằng,
        Chúng con là thiên ấn
        Số lượng hà hà sa
        Cha trời khởi sanh ra
        Nói pháp ấn ấn chú
        Diệt trừ ma tâm ma
        Phá ta giặc phiền não
        Trở về cội ông cha
        Chúng con là đệ ngũ
        ấn chú nói nói ra
        ĐỆ NGŨ ẤN CHÚ,
Đột- sắc- tra- chất- đa, a- mạt- đát- rị- chất- đa, ô- xà- ha- ra, già- bà- ha- ra, già- bà- ha- ra, lô- địa –ra- ha- ra, bà- ta- ha- ra, ma- xà- ha- ra, xà- đa- ha- ra, thi- tỷ- đa- ha-ra, bạc- lược- dạ- ha- ra, kiền- đà- ha- ra, bố- sử- ba- ha- ra, phả- ra- ha- ra, bà- tỏa- ha- ra, bác- ba- chất- đa, đột- sắc- tra- chất -đa, lao- đà- ra- chất- đa, dược- xoa- yết- ra- ha, ra- sắt- ta- yết- ra- ha, bế- lệ- đa- yết- ra-ha,- tỳ- xá- giá- yết- ra- ha, bộ -đa -yết- ra- ha, cưu- bàn- trà- yết- ra- ha, tất- kiền- đà- yết- ra- ha, ô –đát- ma- đà- yết- ra- ha, xa- dạ- yết- ra- yết- ra- ha, a- bát- tát- ma- ra- yết- ra- ha, trạch- khê- cách- trà- kỳ- ni -yết- ra- ha, phật, thánh , tiên, thần, chúa, đế- yết- ra- ha, xà- di- ca- yết- ra- ha, xá- cu- ni- yết- ra- ha, mộ- đà- ra- nan- địa, ca- yết –ra- ha,  a- lam- bà- yết- ra- ha, kiền- độ- ma- ni -yết- ra- ha, mười- phương- chư- phật, thánh , tiên, thần, chúa, thập -yên –ca- hê- ca, trị- đế- dược- ca, đát- lệ-để- dược- ca, giả- bột- thát- ca- ni- để- thập- phạt- ra, tỷ- sam- ma- thập- phạt- ra, bạc -để- ca, tỷ- để- ca, thất- lệ- sắc- mật- ca, ta- nể -bác -để- ca, tát- bà- thập-  phạt- ra, thất- lô-kiết- đế, mạt- đà- bệ-đạt -lô -chế- kiếm, a- ỷ- lô- kiềm, mục- khê- lô- kiềm, yết- rị- đột- lô- kìm, yết- ra- ha- yết-lam, yết- noa- du- lam, đản- da- du- lam, hất- rị- dạ- du- lam, mạt- mạ- du- lam, bạt- rị- thất- bà- du -lam, tỷ- lật- sắc- tra- du- lam, ô –đà- ra- du -lam, yết- tri- du- lam, bạt- tất-đế- du-lam, ô- lô- du lam, thường- già- du- lam, hắc- tất- đa- du- lam, bạt- đà- du -lam, ta- phòng- án- già-bác- ra -trượng- già- du- lam, bộ- đa- tỷ- đa- trà- trà- kỳ- ni- thập- bà- ra, đà- bột- lô-ca- kiến, đốt- lô-kiết -tri, bà- lộ- da- tỳ, tát- bát- lô- ha- lăng- già, du- sa- đát- ra, ta- na- yết- ra- tỳ- sa- dụ- ca, a- kỳ- ni- ô- đà- ca, mạt- ra- bệ- ca- kiến- đa- ra, a- ca- ra-mật-rị, đốt- đát- liểm- bộ -ca, địa- lật- lặc- ca, tỷ- rị -sắc -chất- ca, tát- bà- na- cu- ra, tứ -dẫn -già -tệ- yết-ra- rị- dược -xoa, đác- ra- sô, mạt- ra -thị- phệ, đế- sam- ta-bệ-sam, tất –đát-da-bác –đát- ra, ma- ha -bạc -xà –lô- sắc- ni -sam, ma-ha –bác-lặc -trượng-kỳ- lam, dạ- ba- đột- bà –xá- du –xà- na, biện- đát -lệ- noa, tỳ- đà- da- bàn, đàm- ca- lô- di ,đế- thù –bàn- đàm- ca- lô-di, bát- ra- tỳ- đà, bàn- đàm- ca –lô—di- đát- diệt -tha,
Án- a- na- lệ, tỳ- xá- đề- bệ-ra- bạc- xà- ra- đà- rị, bàn- đà- bàn- đà- nể, bạt-xà- ra- bàn- ni- phấn, hổ- hồng- đô-lô- ung- phấn , ta- bà- ha,
      Nhờ thần lực cha trời, nhờ uy lực vô biên của ấn chú, nhờ sức mạnh tập thể vô lượng vô biên, thiên ấn kim cang, đã phá tan địa ngục tâm linh , làm tan biến vô minh, phiền não giải thoát vô lượng vô biên, phàm phu,  chúng sanh, quỉ , thần, linh hồn địa ngục, linh hồn linh vật, linh hồn quỷ vật, nhàm chán cảnh luân hồi sanh tử, ư thích thiên đàng cực lạc, hội nhập cội nguồn , làm chủ chân tâm chân tánh, xa lìa mộng tưởng mê chấp đảo diên, VÔ MINH DIỆT,  tất cả linh căn điều hướng về cội nguồn, hội ngộ tánh không, chính là chân tánh, tánh toàn năng toàn giác, tánh viên mãm , thường tụ , thường chiếu khắp hư không,  hội ngộ tâm không chính là chân tâm vô vi, không cấu nhiễm, dù trải qua vô lượng vô biên số kiếp sanh tử trong vật chất, như hoa sen gần bùn mà chẳng nhiễm bùn,  hội ngộ không pháp, chính là  cội nguồn của tất cả pháp,  biến sanh vô tướng pháp, có tướng pháp, sắc pháp,  không sắc pháp, khắp pháp giới hư không nhưng không có sự ngăn ngại lẩn nhau, như ánh sáng chồng lên ánh sáng ngan dọc, trùng trùng lớp lớp  như sóng điện chồng chất, nhưng không có sự ngăn ngại lẩn nhau, hội ngộ linh giác, nhận biết linh thức, trở thành viên giác, an trụ chân tâm chân tánh, chân như,  huân tập vô minh vì thế vô minh diệt, thấy rõ diệu dụng chân tâm chân tánh linh minh diệu giác không thể nghĩ bàn,
      Từ hồi nào đến giờ linh giác CHÂN NHƯ, linh giác VÔ MINH cũng chỉ là một, chỉ ở hai cảnh giới thức và ngủ,  chánh giác và bất giác,  ở cảnh giới thức CHÁNH GIÁC, CHÂN NHƯ,   thời tổ tiên khai hóa,  khai lập hư không vũ trụ, ở cảnh giới ngủ BẤT GIÁC, VÔ MINH  thời khởi sanh ra linh thức vô minh, trùng trùng lúc nhúc  linh thức, rồi trở thành linh căn, tiến hóa lên cao hơn nữa trở thành linh hồn,
     Từ hồi nào đến giờ linh hồn vô minh, vẩn bất tử sống mãi, chỉ vì lạc cội lạc nguồn mê chấp sanh ra đủ thứ phiền não, trôi lăng trong sanh tử muôn nghìn vạn ức kiếp, nay nhờ thần lực của đức cha trời hiển hiện thần thông làm cho tỉnh ngộ hiểu rõ vô minh, hiểu rõ chân tâm chân tánh của mình, nhàm chán cảnh khổ sanh tử, nhưng phiền não kết tập khó mong tiêu trừ, nhanh chóng hết được , nên vô lượng vô biên thiên ấn kim cang, xuất hiện nói ra ấn pháp làm tan hoại phiền não, chứng ngộ chân tâm chân tánh, thành chánh đẳng chánh giác, rút ngắn thời gian trải qua vô lượng vô biên số kiếp vi trần nữa, may lắm mới hội ngộ chân tâm chân tánh, hội nhập cội nguồn,
      Lúc bấy giờ toàn thể pháp hội phật , thánh, tiên, thần, chúa, đông đến nổi vô lượng vô biên không thể tính đếm , không thể nghĩ bàn, dù trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể nào tính đếm cho hết được, bổng hư không có sự chuyển động, ĐỨC CHA TRỜI  THÂN TƯỚNG HÓA THÀNH KIM CƯƠNG  TO CAO LỚN gấp chín lần núi TU DI ngồi trên tòa sen to lớn 8 muôn 4 nghìn cánh cũngtoàn chất kim cương, tòa sen cao 72 vạn do tuần, rộng 72 do tuần, cha trời tọa lạc ngồi cao 72 vạn do tuần, hào quang từ tòa sen, cũng như từ toàn thân cha trời phóng ra uy lực vô biên, làm chấn động hư không liên tục,
       Phật, thánh, tiên, thần, chúa, còn ở cấp thấp lấy làm kinh hãi, trước thần thông vô hạn của đức cha trời, lúc bấy giờ 700 ông bà tổ tổ tổ ở bảy hư không vũ trụ, thân tướng bổng hóa thành kim cương như đức cha trời, to lớn hơn núi tu di gấp năm lần ngồi trên tòa sen báu to lớn, 8 muôn 4 nghìn cánh toàn chất kim cương, không khác gì đức cha trời,  tòa sen kim cang cao 41 vạn do tuần, rộng 41 vạn do tuần,  ông bà tổ tổ tổ tọa lạc ngồi cao 41 vạn do tuần, hào quang muôn ức nghìn báu lạ chưa từng thấy bao giờ,  
(( thật ra ngôn từ  700 ông bà tổ tổ tổ không còn, thay vào đó là danh từ danh tánh, của 700 PHẬT TỔ TỔ TỔ,  THÁNH TỔ TỔ TỔ,  TIÊN TIÊN TỔ TỔ TỔ,  LÃO TỔ TỔ TỔ, TỔ TỔ TỔ, không có nữ, nam nữ tùy tâm biến hiện, ))
Trước sự thần thông ông bà tổ tổ tổ , ông bà đầu tiên của nhân loại con người ở bảy hư không vũ trụ, cũng đủ làm cho phật, thánh, tiên, thần, chúa, ở cấp thấp, kinh hãi, huốn chi là chúng sinh, ma, quỉ, thần, thời phải nói là khiếp hãi,
      700 phật tổ tổ tổ , thánh tổ tổ tổ, tiên tiên tổ tổ tổ, lão tổ tổ tổ , tổ tổ tổ, chuyển luân vòng quanh cha trời uy lực thần lực vô biên, không thể nghĩ bàn thuyết kệ kinh rằng,
       Cha trời thương nhớ linh căn
       Như mẹ  thương nhớ con thơ
       Nếu con xa lìa trốn tránh
       Hoặc lòng tin mờ nhạc không có
       Tuy mẹ nhớ nhưng không cứu được
       Nếu con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con
       Thì mẹ, con, đời đời không xa cách
       Nếu linh căn linh hồn con cái
       Thành tâm tưởng niệm nhớ cha trời
       Niềm cảm ứng cha con luôn gắn bó
       Chẳng cần tu hành nào khác
       Thời tự nhiên tâm ngộ khai liên miên
       Đường tu tắc không có pháp môn nào hơn
       Hiếu thuận cha trời, ngộ vô sanh pháp nhẩn
       Hiếu kính cha trời,
       ngộ chân tâm chân tánh nào sai
       lòng nhân hiếu kính dân lên tổ tiên cha trời địa mẫu , thời linh căn giác ngộ được cái mê, thời cái mê ấy tự hết, dụ như ánh sáng đến, thời cái tối liền biến tan, không có lớp lang tu hành tuần tự rồi mới ngộ chân tâm chân tánh, chánh giác,
       chân tánh là tánh ĐẠI ĐỒNG
       chân tánh là tánh không không
       chân tánh là tánh tự do
       công bằng bình đẳng dứt lo ưu phiền,
       chân tánh là tánh tự nhiên
       tịnh thanh vắng lặng não phiền còn chi
       chân tánh là tánh chân như
       không sanh không diệt, nhiễm ô được nào
       chân tánh có không buột ràng
       như như tự tại thường còn xưa nay
       trở về nguồn cội ông cha
       con đường bình đẳng bỏ qua khó thành,
       con đường độc lập thêm xanh
       tự do tự tại nở nhành giác thơm
       công bằng bước tới sớm hôm
       thiên đàng trước mắt còn đâu xa vời,
      nhích chân đi khắp tần trời
      cội nguồn một niệm ra vào như không
      đường tu tắc đường cha ông
      thương cha nhớ mẹ còn đâu lạc loài
      gương trời sáng mãi sáng soi
      xa trời thời mãi lạc loài tử sanh
      trải qua số kiếp vô biên
      lạc nguồn lạc cội đảo điên ngục tù,
      cha trời nào bỏ con đâu
      hiếu trung , trung hiếu , đỉnh cao tu hành
      hiếu thuận, thuận hiếu cho rành,
      vào ngôi, phật, thánh, tiên, thần, chúa, nhân,
700 phật tổ tổ tổ, thánh tổ tổ tổ, tiên tiên tổ tổ tổ, lão tổ tổ tổ, tổ tổ tổ, chuyên luân thuyết giáo tu tắc  con thương cha , cha giúp con, con nhận mẹ, mẹ cứu con, hiệu quả vô biên, thậm thâm vi diệu không thể luận bàn cho hết được, lời kinh kệ vừa dứt, cha trời khen rằng, hi hữu thay hi hữu thay các con của ta, ta cũng chính là các con , các con cũng chính là ta, tuy  hai mà một, tuy một mà hai, ta chỉ dạy cũng chính là các con chỉ dạy, các con chỉ dạy cũng chính là ta chỉ dạy, lời của các con cũng chính là lời của ta,
      Nầy các con của ta, nếu có người  giàu có giàu đến nổi châu báu chất đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, người ấy đêm bố thí hết ( tài thí ) thời phước đức có nhiều không ?  thưa cha ,  rất nhiều, nhiều lắm nhiều đến nổi không thể nào kể cho hết,
Cha trời dạy,  nếu có người thọ trì đọc, xem, tụng, hay khen một câu kinh trong long hoa thiên tạng  kinh nầy, hoặc vì người khác giảng giãi, hoặc một chương, hoặc một phần,  thời công đức ( pháp thí)
Của người nầy nhiều hơn công đức (tài thí)  của người trước, gấp trăm vạn nghìn lần, vì tất cả lời kinh chính là thiên ý của trời,  khen kinh là khen trời, giảng kinh là trời giảng , những người nghe kinh đều được siêu thoát, rốt sau thành chánh đẳng chánh giác, nên phước đứt, công đức người nầy không thể nghĩ bàn, hơn người trước gấp trăm vạn nghìn lần,
      Vì sao cha trời lại nói như thế, tài thí công đức tuy lớn , nhưng so với pháp thí, thời không bằng,
Vì bố thí của cải tiền tài, dù cho có bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ giúp ích về phần vật chất, làm cho người ta giàu có sung sướng, chớ không giải thoát hoặc siêu sanh được họ, linh hồn vẩn mãi chìm đắm trong khổ đau, sung sướng nhất thời trong vật chất mà thôi,
Còn bố thí giáo pháp, đêm lời dạy của đức cha trời , truyền trao cho người khác , nhân loại nhờ đó mà được siêu thoát, lên các tần trời để ở, thoát ly sanh tử luân hồi, minh tâm kiến tánh thành chánh đẳng chánh giác, nên công đức pháp thí lớn hơn công đức tài thí là như thế,
     Lúc bấy giờ hư không bổng trở lại bình thường rồi sáng lên ba lần như thế, 700 ông bà tổ tổ tổ cùng vô lượng vô biên phật tổ , thánh tổ, tiên tiên tổ, lão tổ, tổ tổ, từ biệt cha trời nháy mắt mất dạng, kế đến phật, thánh, tiên, thần, chúa, vô lượng vô biên không thể tính đếm hay luận bàn cho hết được,  từ biệt nương vào thần lực của đức cha trời phút chốc biến mất , sau cùng là vô lượng vô biên thiên ấn kim cang từ biệt cha trời biến mất trong chốn hư không,  và không hiểu tự bao giờ cha trời cũng biến mất , bảy hư không vũ trụ cũng biến theo không còn thấy nhau nữa, thế là long vân đại hội đi vào kết thúc,
Nhưng những người thừa kế di chí ông cha, tâm không có chỗ trụ, nên không có chỗ chứng, vì không có chỗ chứng, nên không có sỡ đắc, vì không có sở đắc , nên quá khứ vị lai cũng chỉ là một, hội long vân tuy kết thúc đối với người vọng chấp, đối với người không vọng chấp thời hội long vân vẩn còn trước mắt mà thôi,
Cha trời không đến, cũng không đi, pháp thân bao trùm khắp hư không vũ trụ,  tùy nhân duyên mà hiện, tất cả linh căn tiểu linh hồn, đều sống trong lòng cha trời, ví như bọt nước sống trong lòng nước, ví như muôn vạn loài cá sống trong lòng đại dương, cá nghĩ gì , muốn gì đại dương hiểu rõ, cá sanh tử muôn vạn ức lần, đại dương thấy biết chẳng sai,  mặt trời qua đi , mặt trời lại đến, nhưng hư không, không đến không đi, thời gian chỉ là con số hữu vi, sanh tâm vọng chấp đề thi luận bàn, luận cho rốt ráo đạo tràng, mười phương thế giới không ngoài pháp thân,
           *                       *                        *

NAM MÔ KHAI HÓA TỐI THƯỢNG TỔ TIÊN VÔ BIÊN NHƯ LAI,
NAM MÔ LONG HOA CỬU HUYỀN THIÊN PHỤ ẤN QUANG TỐI THẮNG NHƯ LAI
NAM MÔ TIÊN CƠ ĐỨC MẸ ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH NHƯ LAI,


Nguyện đêm công đức nầy, hồi hướng tất cả pháp giới năm màu da ANH EM, phật, thánh, tiên, thần, chúa,  hồi hướng tất cả linh căn, chúng sanh, chúng ma, quỉ thần, linh hồn địa ngục, linh căn côn trùng thảo mộc, linh hồn bò sát, cầm thú, hội nhập cội nguồn thành chánh đẳng chánh giác,

             Long hoa thiên tạng kinh
              Đến đây là hết
              *                    *                    *     
                        
        
             
            
          
     


0 nhận xét:

Đăng nhận xét